/ / ,00 1, ,40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40"

Transcript

1 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση , ,40 (χωρίς ΦΠΑ) και ,86 (µε ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατά τα άρθρα 4 και 7 του Ν.3316/2005 (1) Τεχνική Περιγραφή Τεχνικά εδοµένα (2) ιαθέσιµα Στοιχεία (3) Ποσοτικά Στοιχεία Καθορισµός περιοχής µελέτης (4) Υπολογισµός Αµοιβής (5) Χρονοδιάγραµµα (6) Σκοπιµότητα (7)Αναλυτική Περιγραφή αντικειµένου

2 - 2 - «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Επιγραµµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι οι σηµερινές κυκλοφοριακές και χωρικές συνιστώσες του προβλήµατος που δηµιουργείται, λόγω της έλλειψης κυκλοφοριακής µελέτης για την Τ.Κ. Καλλιφύτου, αφορούν σε: χρήσεις γης και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κοινωνική συνείδηση και συµπεριφορά, πολιτική προσέγγιση του προβλήµατος και πολιτικές αντιµετώπισης, γεωµετρία οδών και κυκλοφοριακή ικανότητα αυτών, σύνολο κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (σηµατοδοτήσεις, απαγορεύσεις κλπ), αποδοτικότητα ρυθµίσεων (αστυνόµευση - συνειδητή εφαρµογή κλπ), µέσα µαζικής µεταφοράς και δηµόσιας εξυπηρέτησης, βιώσιµη κινητικότητα, συνέργεια µεταξύ χαρακτηριστικών της πόλης και της κυκλοφορίας. καθώς και πολλούς άλλους εξαρτώµενους παράγοντες, που απαιτούν διαχρονική προσέγγιση, συνολικότητα παρεµβάσεων, παρακολούθηση και ερµηνεία. Η αναγκαιότητα να τεθούν οι βάσεις για την επίλυση του «Κυκλοφοριακού Προβλήµατος» για την Τ.Κ. Καλλιφύτου, σύµφωνα µε τις νέες αρχές της αστικής αειφορίας και της βιώσιµης κινητικότητας, απαιτούν την σύνταξη µιας νέας βάσης σύγχρονων δεδοµένων και παράλληλα την ανάπτυξη µιας ενιαίας φιλοσοφίας για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος. Η προτεινόµενη µελέτη µε την παρούσα σύµβαση καλύπτει ακριβώς τις ανωτέρω αναγκαιότητες. Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να συγκροτηθεί µια σύγχρονη βάση κυκλοφοριακών δεδοµένων, να προβλεφθούν µελετηθούν - προταθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα που αφορούν το θέµα της οργάνωσης της κυκλοφορίας και την εν γένει διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, το θέµα της διαχείρισης της στάθµευσης, το θέµα της πιθανής αναδιάρθρωσης της αστικής συγκοινωνίας, και εν γένει των µέσων µαζικής µεταφοράς, καθώς και της ενίσχυσης εναλλακτικών µέσων µετακίνησης στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου του δήµου ράµας. Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήµου ράµας, ως διευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης, για την εκπόνηση της παρούσας, εκτιµά ότι η περιοχή µελέτης θα

3 - 3 - πρέπει να είναι διευρυµένη σε σχέση µε τα «στενά» όρια του εγκεκριµένου σχεδίου του Συνοικισµού, δεδοµένης της «εξόδου» απευθείας στο επαρχιακό δίκτυο αρκετών αγροτικών δρόµων που δεν εµφανίζονται στο συγκεκριµένο σχέδιο ιανοµής του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά έχουν δηµιουργηθεί σε περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως χέρσες κοινές και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η τελική πρόταση θα λάβει υπόψη της την χωροταξική ανάλυση της ευρύτερης περιοχής και θα συνταχθεί σε εναρµόνιση µε τις απόψεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και των γνωµοδοτούντων Οργάνων ιοίκησης του δήµου. 2) ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής ενδιαφέροντος, οι εγκεκριµένες τροποποιήσεις του και το σχέδιο της διανοµής του «Αγροκτήµατος» του Υπουργείου Γεωργίας. 3) ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή µελέτης αποτυπώνεται µε περίγραµµα χρώµατος magenta, στον συνηµµένο στον παρόντα φάκελο έργου, χάρτη της περιοχής (χωρίς κλίµακα). 4) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Ο υπολογισµός της αµοιβής της κυκλοφοριακής µελέτης της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του ν.3316/05 και ειδικότερα του γενικού κεφαλαίου αυτού. Κυκλοφοριακή Συγκοινωνιακή Μελέτη (κατηγορία 10) Η προεκτίµηση της αµοιβής υπολογίστηκε µε βάση την διάταξη του άρθρου ΓΕΝ.4 διότι οι κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές µελέτες δεν περιλαµβάνονται στις µελέτες που αµείβονται σύµφωνα µε τύπους τυπικών προεκτιµώµενης αµοιβής κατά τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων (Κ.Π.Α.Μ.Υ.). Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 οι αµοιβές των µηχανικών καθορίζονται σε ηµεροµίσθια ως ακολούθως : ΕΠΙΠΕ Ο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ Α Μεγαλύτερη από 20 έτη 600τκ Ευρώ

4 Β Γ Από 10 έως και 20 έτη Μέχρι και 10 έτη 450τκ Ευρώ 300τκ Ευρώ Στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνονται είτε αυτούσιοι οι χρόνοι, είτε ανηγµένοι χρόνοι για όλες τις απαιτούµενες εργασίες συλλογής στοιχείων, επεξεργασίας αυτών, αναλύσεις, τεκµηριώσεις, υποβολής προτάσεων ως κειµένων ή ως χαρτών καθώς και όλες οι επιστροφές φάσεων µελετών και διερευνήσεων. Επίσης περιλαµβάνονται ανηγµένες σε χρόνο και οι αποζηµιώσεις βοηθητικού προσωπικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της µελέτης. Σηµειώνεται ότι η σηµερινή τιµή του τκ=1, Κυκλοφοριακή Μελέτη (κατηγορία 10) Για υπολογισµό των ανθρωποηµερών απασχόλησης για την κυκλοφοριακή µελέτη έγινε εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου για κάθε κατηγορία µηχανικών ανάλογα µε τις επιµέρους εργασίες και προέκυψαν τα εξής : 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α Β Γ 1 Η ΦΑΣΗ Έλεγχος υφιστάµενων µελετών συλλογή στοιχείων Απογραφή υφιστάµενου οδικού δικτύου και σήµανσης Απογραφή στάθµευσης Απογραφή χαρακτηριστικών των ηµοσίων Συγκοινωνιών. 5 Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου Απογραφή τροχαίων ατυχηµάτων Καταγραφή απόψεων πολιτών και δεδηλωµένων προτιµήσεων. Κυκλοφοριακό πρότυπο και έρευνα προέλευσης προορισµού Έκθεση ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης Παρουσίαση συµπερασµάτων Η ΦΑΣΗ 1 Σχέδια κυκλοφοριακής οργάνωσης Λεπτοµερείς περιγραφές και ανάπτυξη προτάσεων Α. Ιεράρχηση οδικού δικτύου Β. Αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση των οριστικών προτεινοµένων επεµβάσεων, µέτρων και ρυθµίσεων 1 1 1

5 - 5 - Γ. Προτεινόµενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών Προτεινόµενες ρυθµίσεις στάθµευσης στο βασικό οδικό δίκτυο Ε. Προτάσεις για τη διαµόρφωση κόµβων του οδικού δικτύου της περιοχής µελέτης Στ. Σύνοψη της εφαρµογής του κυκλοφοριακού προτύπου Λεπτοµερείς περιγραφές και ανάπτυξη προτάσεων Προγραµµατισµός εφαρµογής και εκτίµηση προϋπολογισµού κόστους των προτεινοµένων επεµβάσεων, µέτρων και ρυθµίσεων Παρουσίαση Η ΦΑΣΗ Οριστικές προτάσεις και ενσωµάτωση παρατηρήσεων ΣΥΝΟΛΟ Αµοιβή ανθρωποηµέρας / κατηγορία Αµοιβή / κατηγορία Συνολική Αµοιβή ,00 τκ 1,249 ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ,40 Ανηγµένα περιλαµβάνεται και βοηθητικό προσωπικό για το οποίο ισχύει : 1 ηµέρα µηχανικού επιπέδου Γ = 3 ηµέρες βοηθητικού προσωπικού Εποµένως η Προεκτίµηση της Συνολικής Αµοιβής ανέρχεται σε ,40 (χωρίς ΦΠΑ) και λαµβάνεται ΣΥΓΚ.1 = ,40 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική απαιτούµενη δαπάνη µελέτης, οι απαιτούµενες τάξεις πτυχίων και η κατηγορία µελετητικών πτυχίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : Κωδικός Κατηγορίας Περιγραφή Κατηγορίας Προεκτίµηση Αµοιβής Μελέτης Απαιτούµενη Τάξη Πτυχίου Κατηγορίας 10 Μελέτη Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή ,40 Α ή Β

6 - 6 - Συνολική δαπάνη ,40 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ " ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ Α/Α Ένδειξη Εργασιών 1 2 ΚΕΝΟ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 4 ΚΕΝΟ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΕΝΟ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1 Α Φάση ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 2 Β Φάση ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 Γ Φάση ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 5) ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

7 - 7-6) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Επιδιώξεις, στόχοι και προτεραιότητες της µελέτης, όσον αφορά τον µελλοντικό σχεδιασµό, αναφορικά µε κυκλοφοριακά θέµατα της Τοπιικής Κοινότητας Καλλιφύτου παρατίθενται στη συνέχεια έτσι ώστε να αποτελέσουν τον οδηγό των µελετητών τόσο στη φάση ανάλυσης της υφιστάµενης κυκλοφοριακής κατάστασης όσο και στη φάση διατύπωσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών προτάσεων, έτσι ώστε να επιλυθούν υπάρχοντα προβλήµατα και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αντιµετώπιση µελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από τη συνεχή µεταβολή των πολεοδοµικών και κυκλοφοριακών συνθηκών αλλά και από τα προβλεπόµενα έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριµένα όπως παρακάτω: Μείωση των ατυχηµάτων και βελτίωση της οδικής ασφάλειας

8 - 8 - Βελτίωση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ Προώθηση των ήπιων µέσων µεταφοράς όπως το ποδήλατο και η πεζή µετακίνηση, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης των πολιτών Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών µε την µείωση των εκποµπών ρύπων και του θορύβου Βελτίωση των ηµόσιων Συγκοινωνιών καθιστώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν την Τ. Κ., πραγµατική εναλλακτική µετακίνησης των πολιτών Βελτίωση της προσβασιµότητας σε περιοχές όπου σήµερα η µετακίνηση γίνεται µόνο µε ΙΧ, µε τα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς ( ηµόσια Μέσα Μεταφοράς, ποδήλατο) πχ. περιοχές εκτός κέντρου Ενίσχυση της εµπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Τ.Κ. µε την βελτίωση της προσβασιµότητας σε αυτό. Πρόσθετος σκοπός της µελέτης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων οδικών υποδοµών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Τ.Κ. Καλλιφύτου στα πλαίσια της βιώσιµης κινητικότητας και όχι της παραδοσιακής διαδικασίας. Ο στόχος επιτυγχάνεται µε την αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου σηµείου ισορροπίας µεταξύ της αύξησης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού συστήµατος, την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευσης, την µείωση των καθυστερήσεων, την µείωση της ατµοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης και την βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας πεζών και οχηµάτων. 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε τρείς διακριτές Φάσεις: Α' Φάση - Απογραφή υφισταµένης κατάστασης, αξιολόγηση δεδοµένων- ήτοι των όποιων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και επεµβάσεων έχουν εφαρµοστεί στο οδικό δίκτυο-, Καταγραφή των πολεοδοµικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της Τ.Κ. και ο προσδιορισµός των µεταβολών που σηµειώθηκαν στρατηγική εκτίµηση των κυκλοφοριακών και χωρικών συνθηκών στην περιοχή µελέτης αναβάθµιση της κεντρικής περιοχής του Συνοικισµού µε σκοπό τη διευκόλυνση

9 - 9 - των πολιτών, µε ιδιαίτερη αναφορά σε οµάδες ευάλωτων χρηστών εντοπισµός των θέσεων του οδικού δικτύου, όπου υπάρχουν προβλήµατα οδικής ασφάλειας για τα οχήµατα και τους πεζούς, διαµόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και των συνθηκών στάθµευσης στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. καθώς και για την αύξηση της οδικής ασφάλειας οχηµάτων και πεζών, βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις ηµόσιες Συγκοινωνίες, προσδιορισµό περιοχών που απαιτούν ειδικές ήπιες παρεµβάσεις και ρυθµίσεις βιώσιµης κινητικότητας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους (ανάγλυφο, ρυµοτοµικό σχέδιο µε ιδιαιτερότητες κ.λ.π.), εκτίµηση των απόψεων των πολιτών για την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής, καθώς επίσης και την πρόθεση τους να συνδράµουν σε πολιτικές χρέωσης της χρήσης οδικών υποδοµών µε την εκτίµηση της αξίας χρόνου, δεδηλωµένης προτίµησης, της αποδοχής (πιθανόν) της ελεγχόµενης στάθµευσης κλπ, ανάπτυξη συγκοινωνιακού προτύπου και διαµόρφωση εναλλακτικών σεναρίων και Β' Φάση προκαταρκτικής πρότασης. Μετά από συνεργασία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία και τους λοιπούς θεσµοθετηµένους φορείς και γνωµοδοτούσες Υπηρεσίες, διαµόρφωση, έγκριση και οριστικοποίηση της τελικής πρότασης. Για τις ανάγκες της εκπόνησης της µελέτης θα διατεθούν από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, στον Μελετητή ψηφιακά ή σε εκτυπωµένη µορφή χαρτογραφικά υπόβαθρα και ρυµοτοµικά διαγράµµατα. Τόσο τα στοιχεία των απογραφών, όσο και τα παραδοτέα των δύο Φάσεων της µελέτης θα παρουσιαστούν επάνω σε αυτούς τους χάρτες ή τα ρυµοτοµικά διαγράµµατα, εκτυπωµένα σε κατάλληλες κλίµακες. Στο µέτρο που τα διαγράµµατα θα διατεθούν σε απλά αντίγραφα σε χαρτί, αυτά θα σαρωθούν ψηφιακά και θα συντεθούν σε ένα συνολικό ψηφιακό υπόβαθρο της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου (Συνοικισµός και Αγρόκτηµα). Γ' Φάση Μετά την έγκριση της 2ης φάσης, επεξεργασία των τελικών παραδοτέων µε προγραµµατισµό υλοποίησης του επιλεγέντος σχεδίου.

10 Αναλυτικότερα, οι εργασίες και τα παραδοτέα της κάθε Φάσης έχουν ως εξής: Α' Φάση Α.1 Συλλογή δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων Ο Ανάδοχος θα συλλέξει και θα αξιοποιήσει τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν διαθέσιµες επικαιροποιήσεις και εκτιµήσεις για την περιοχή µελέτης (Π.Μ.). Επίσης, θα συλλέξει και τα απαραίτητα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία (π.χ. απασχόλησης, ΑΕΠ, µεγέθη νοικοκυριών κλπ) µε στόχο την πρόβλεψη των µεγεθών αυτών στους χρονικούς ορίζοντες της µελέτης. Α.2. Απογραφή υφιστάµενης κατάστασης δικτύου µεταφορών στην Π.Μ.. Στα πλαίσια αυτά θα, διενεργηθούν κατ' ελάχιστον οι απογραφές των παρακάτω στοιχείων: Α.2.1.Οδικό ίκτυο Ιεράρχηση οδικού δικτύου µε βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου µέχρι του βαθµού των συλλεκτηρίων οδών. Για το ιεραρχηµένο οδικό αυτό δίκτυο θα εκτελέσει τις παρακάτω απογραφές. Κυκλοφοριακή οργάνωση (ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, όπως µονοδροµήσεις, απαγορεύσεις στροφών, απαγορεύσεις διέλευσης συγκεκριµένων κατηγοριών οχηµάτων, κλπ). Απογραφή υφισταµένης ρυθµιστικής σήµανσης. Καταγραφή διαβάσεων πεζών όπως και των ενταγµένων σε πρόγραµµα υλοποίησης εγκαταστάσεων σηµατοδότησης (βλ. Επαρχιακό ίκτυο). Επικαιροποίηση των σηµαντικών χρήσεων γης (στη βάση των υπαρχόντων χρήσεων γης και των προβλεπόµενων χρήσεων αν υπάρχουν σε εξέλιξη τροποποιήσεις τους- ) ως προς την καταγραφή της θέσης και των προσβάσεών τους, οι οποίες αποτελούν σηµαντικούς πόλους έλξης µετακινήσεων είτε η λειτουργία τους συνδέεται άρρηκτα µε το οδικό δίκτυο, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κέντρα της δηµόσιας διοίκησης (π.χ. Κοινοτικό Κατάστηµα), εργοστασιακές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια, µεµονωµένα κτιριακά συγκροτήµατα υπεραγορών και υπηρεσιών, κέντρα περίθαλψης και υγείας, αθλητικά κέντρα, Ιεροί Ναοί, εγκατάσταση καταστροφής αυτοκινήτων, σιδηροδροµικές γραµµές, κέντρα ψυχαγωγίας, µεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κλπ. Επίσης θα γίνει η καταγραφή πλευρών Ο.Τ. µε σηµαντική συγκέντρωση χρήσεων λιανικού

11 εµπορίου και αναψυχής Α.2.2.Στάθµευση στην Π.Μ. Για το ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο της Π.Μ. θα γίνει η καταγραφή της προσφοράς στάθµευσης ανά πλευρά οικοδοµικού τετραγώνου (Ο.Τ.), µε διάκριση σε νόµιµη και παράνοµη, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. Καταγραφή των θέσεων στάθµευσης εκτός οδού στην Π.Μ. µε διάκριση στο ίδιο του σταθµού, την χωρητικότητά του, κ.λ.π. Καταγραφή της προσφοράς στάθµευσης ανά πλευρά οικοδοµικού τετραγώνου (Ο.Τ.), µε διάκριση σε νόµιµη και παράνοµη, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. και εκτίµηση δηµιουργίας νέων χώρων στάθµευσης. Επίσης καταγραφή των θέσεων στάθµευσης εκτός οδού στην Π.Μ. µε διάκριση στο είδος του σταθµού, την χωρητικότητά του, κ.λ.π. Α.2.3. Σύστηµα µεταφορών στην Π.Μ. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει κατ ελάχιστον τις παρακάτω µετρήσεις: α. Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης της κυκλοφορίας, εικοσιτετράωρες, σε τουλάχιστον 20 διατοµές οδών για µία εβδοµάδα, µετά από εκτίµηση των θέσεων και τελική επιλογή από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. β. Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης της κυκλοφορίας για µία τυπική ηµέρα σε τουλάχιστον 20 ισόπεδους κόµβους για τα χρονικά διαστήµατα από τις 09:00 έως 11:00, 13:00 έως 15:00 και 19:00 έως 21:00, σε σηµεία που θα εκτιµηθούν από τον Ανάδοχο και θα επιλεγούν τελικά από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Συνεντεύξεις παρά την οδό (Rad Side Surveys) σε 3 σηµεία εισόδου της πόλης. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, σε σηµεία που θα εκτιµηθούν από τον Ανάδοχο και θα επιλεγούν τελικά από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του θα προτείνει τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών (µε παρατηρητές, αυτόµατους µετρητές, δείγµα ερωτηµατολογίων κ.λ.π.). Καταγραφή του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς (διαδροµές

12 γραµµών, στάσεις αφετηρίες, ηµέρες και ώρες λειτουργίας). Επιπλέον ο ανάδοχος θα προσδιορίσει έναν αριθµό δεικτών που θα καθοριστούν από τη /νουσα Υπηρεσία όπως πχ. η ακρίβεια τήρησης του χρονοπρογραµµατισµού, η ανάλυση των χρόνων διαδροµής και η ταχύτητα των γραµµών και η πληρότητα. Επίσης θα διεξαχθεί και ερωτηµατολόγιο στο οποίο θα αξιολογούνται ποιοτικοί παράγοντες που αφορούν τις ηµόσιες Συγκοινωνίες που εξυπηρετούν την Τ.Κ., όπως πχ. καθαριότητα, θερµοκρασία, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, ευκολία πρόσβασης εισιτηρίων. Επιπρόσθετα θα γίνει αξιολόγηση της γεωγραφικής κάλυψης της Τ.Κ. από τα ηµόσια Μέσα Μεταφοράς, θέτοντας στις περιοχές µε έντονη κλίση σαν ζώνη κάλυψης τα 350 µ. και στις περιοχές µε ήπιες κλίσεις τα 500 µ. Εντοπισµός θέσεων µε σηµαντικές ροές πεζών στην Π.Μ. Καταγραφή ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο της Π.Μ. για το διάστηµα της τελευταίας τριετίας. Α.3. Ανάλυση - Παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης. Στα πλαίσια αυτά και µε στόχο την αναλυτική και εποπτική απόδοση της υφιστάµενης κατάστασης του δικτύου µµεταφορών στην Π.Μ., θα γίνει η ανάλυση των δεδοµένων και θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει την επεξεργασία και την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω δεδοµένων και στοιχείων. Θα αποσκοπεί κυρίως στην απεικόνιση της υφιστάµενης λειτουργίας του οδικού δικτύου της Τ.Κ. και στον εντοπισµό των προβληµάτων που οφείλονται στην αύξηση του πληθυσµού, των κυκλοφοριακών φόρτων και των διαφόρων δραστηριοτήτων. Βασική προϋπόθεση είναι τα δεδοµένα, οι µετρήσεις και οι έρευνες να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε βάσεις δεδοµένων, η δοµή των οποίων θα προσδιορισθεί από (τον) τους επιβλέποντες της µελέτης µετά από πρόταση των µελετητών. Όλα τα αποτελέσµατα των επεξεργασιών θα δοθούν στη ιευθύνουσα Υπηρεσία, τόσο σε συµβατική, όσο και σε ψηφιακή µορφή. Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται κατ ελάχιστο από τους παρακάτω Χάρτες, που αποτελούν µέρος των παραδοτέων της Α' Φάσης εργασιών: Χάρτη υφιστάµενης ιεράρχησης οδικού δικτύου µε βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, µε διάκριση ανάµεσα σε κύριο και δευτερεύον αρτηριακό

13 δίκτυο, κύριες και δευτερεύουσες συλλεκτήριες οδούς και πεζοδρόµους. Χάρτη υφιστάµενης οργάνωσης κυκλοφορίας. Περιέχει την πλήρη καταγραφή των στοιχείων λειτουργίας και εξοπλισµού του ιεραρχηµένου οδικού δικτύου, όπως κατευθύνσεις κυκλοφορίας, θέσεις σηµατοδοτούµενων κόµβων (αν υπάρχουν) και διαβάσεων πεζών, στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς και αποτύπωση της υφιστάµενης ρυθµιστικής σήµανσης. Χάρτη γραµµικών συγκεντρώσεων χρήσεων γης λιανικού εµπορίου και αναψυχής και χρήσεων γης που είτε αποτελούν σηµαντικούς πόλους έλξης µετακινήσεων, είτε η λειτουργία τους συνδέεται άρρηκτα µε το οδικό δίκτυο (όπως ορίστηκαν στο άρθρο 3. παρ. Α.2.1). Χάρτη ατυχηµάτων. Συγκεντρωτικό χάρτη απογραφής στάθµευσης όπου καταγράφονται τα στοιχεία χωρητικότητας παρόδιας στάθµευσης, θέσεις παρόδιων χρήσεων και εισόδων που δεν επιτρέπουν την στάθµευση και ο αριθµός των σταθµευµένων οχηµάτων που καταµετρηθήκαν σε κάθε πλευρά Ο.Τ. Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνεται µε εποπτικό τρόπο (π.χ. διάκριση τύπου γραµµής ή χρώµατος) το υφιστάµενο καθεστώς στάθµευσης κατά µήκος των Ο.Τ. Χάρτη οργάνωσης µέσων µαζικής µεταφοράς (διαδροµές, στάσεις, αφετηρίες). Χάρτη παρουσίασης θέσεων µέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων. Χάρτες κυκλοφοριακών φόρτων οδικών τµηµάτων και στρεφουσών κινήσεων για τις δύο βασικές αιχµές του 24ωρου και την αιχµή της κεντρικής περιοχής Παράρτηµα µε αντίγραφα των πρωτογενών στοιχείων µετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων µε βάση τα οποία συντάχτηκαν οι παραπάνω χάρτες. Παράρτηµα υφιστάµενων προγραµµάτων σηµατοδότησης, που έχουν συλλεχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι παραπάνω χάρτες, τα παραρτήµατα και η Τεχνική Έκθεση θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή, σε σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Επίσης, θα παραδοθούν όλα τα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πρώτο στάδιο µηχανογραφηµένα σε βάση δεδοµένων Excel (πρωτότυπα των εντύπων απογραφής κυκλοφοριακών φόρτων, χρήσεων γης, στάθµευσης, στοιχεία τροχαίων ατυχηµάτων, κ.λπ.).

14 Α.4. Ανάπτυξη συγκοινωνιακού προτύπου Επιπλέον των ανωτέρω, στα πλαίσια της Α Φάσης της µελέτης, ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κυκλοφοριακό µοντέλο ( ηµιουργία κυκλοφοριακού µοντέλου, 4-stage mdel) µε χρήση κατάλληλου λογισµικού το οποίο θα περιλαµβάνει το ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο της Περιοχής Μελέτης και θα προσοµοιώνει την υπάρχουσα κατάσταση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο προσέγγισης ανάπτυξης του µοντέλου στη βάση αξιοποίησης των στοιχείων που θα συλλεχθούν. Τα ακριβή στοιχεία του δικτύου, η ζωνοποίηση, το πλήθος των κόµβων που θα προσοµοιωθούν, τα όρια του µοντέλου, καθώς και τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτού θα υποβληθούν για έγκριση από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία. Η υπηρεσία θα συνεργασθεί µε τον Ανάδοχο για τον καθορισµό των παραπάνω παραµέτρων. Τα σενάρια που θα εξετασθούν στο κυκλοφοριακό µοντέλο είναι: 1) η υφιστάµενη κατάσταση για το έτος βάση 2011, 2) σενάριο προτάσεων, από τον Ανάδοχο, κυκλοφοριακών παρεµβάσεων για το έτος 2012 ή και ) η προβολή της υφιστάµενης κατάστασης για το έτος στόχο 2020 µε όλες τις παρεµβάσεις στο δίκτυο και στις χρήσεις γης που θα συµβούν ως το 2020 (π.χ. κόµβος περιφερειακού δακτυλίου της πόλης της ράµας, προβλεπόµενες προγραµµατισµένες τροποποιήσεις σχεδίου πόλης κ.λ.π.) 4) εναλλακτικό σενάριο για το έτος 2020 που θα εξετάζει τις προτεινόµενες από τον Ανάδοχο παρεµβάσεις για την διαµορφωµένη κατάσταση το Όλα τα ανωτέρω θα εισαχθούν σε ψηφιακές βάσεις δεδοµένων ώστε να είναι αξιοποιήσιµα από διάφορα πακέτα λογισµικού. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας θα δοθούν στην επιβλέπουσα Υπηρεσία σε συµβατική και ψηφιακή µορφή. Οι προτάσεις του πρώτου σταδίου θα υποβληθούν στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, µε συµµετοχή φορέων της Τ.Κ., µε στόχο την ενηµέρωσή τους για την επιλογή της οριστικής πρότασης. Α.5. Προκαταρκτική Πρόταση.

15 Η αξιολόγηση των στοιχείων της απογραφής και τα συµπεράσµατα που θα συναχθούν από το «τρέξιµο» του σεναρίου της υφιστάµενης κατάστασης του µοντέλου θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαµόρφωση των προκαταρκτικών προτάσεων του Μελετητή. Η συλλογιστική, η πρόταση αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις και η αντίστοιχη τεκµηρίωση θα παρουσιάζονται µε σαφή και αναλυτικό τρόπο στην σχετική τεχνική έκθεση του Μελετητή. Στην έκθεση θα γίνεται επίσης αναλυτική αναφορά και σχολιασµός των στοιχείων της απογραφής, όπως αυτά θα παρουσιάζονται στους συνηµµένους χάρτες. Οι εναλλακτικές λύσεις θα βασίζονται σε συνδυασµό βασικών παραµέτρων όπως π.χ. η κατασκευή ή µη νέας οδικής υποδοµής, η έντονη ή µη πολεοδοµική ανάπτυξη µιας περιοχής, η υιοθέτηση συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης κ.λ.π. Οι εναλλακτικές λύσεις για τους δύο χρονικούς ορίζοντες της µελέτης θα παρουσιάζονται µε παραστατικό τρόπο, αντίστοιχο µε αυτόν των στοιχείων της απογραφής, σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας, που θα περιγράφουν το προτεινόµενο σχήµα κυκλοφοριακής οργάνωσης και τις όποιες σηµαντικές προτεινόµενες παρεµβάσεις στο σύστηµα της κυκλοφορίας και των µεταφορών και θα περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον (σε ψηφιακή και συµβατική µορφή): Χάρτη(ες) ιεράρχησης οδικού δικτύου. Χάρτη(ες) κυκλοφοριακής οργάνωσης οδικού δικτύου έως και το επίπεδο των συλλεκτήριων οδών, όπου θα απεικονίζονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις (τροποποιήσεις στο δίκτυο των σηµατοδοτούµενων κόµβων, διαµόρφωση πεζοδρόµων ή / και οδών ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές εφαρµογής εξειδικευµένων συστηµάτων διαχείρισης στάθµευσης κλπ.) Αποτελέσµατα του κυκλοφοριακού µοντέλου από την εξέταση και αξιολόγηση των βασικών εναλλακτικών προτάσεων (εντοπισµός και επισήµανση των κρίσιµων τµηµάτων και διασταυρώσεων του οδικού δικτύου). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις βασικές προτεραιότητες του ήµου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του ρόλου των ηµοσίων Συγκοινωνιών, η προώθηση µέσων ήπιας κυκλοφορίας, η περιβαλλοντική αναβάθµιση, η δηµιουργία αποδεκτών συνθηκών κίνησης πεζών, παιδιών και ΑΜΕΑ. Β' Φάση: Προτάσεις Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σχεδίων Αρχική διαµόρφωση Οριστικής Πρότασης. Η προκαταρκτική πρόταση και οι αντίστοιχες εναλλακτικές θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης, τόσο ανάµεσα στην ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον Μελετητή, όσο και ανάµεσα στα θεσµοθετηµένα όργανα του ήµου ράµας (Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας, ηµοτικό Συµβούλιο δήµου) και σε γνωµοδοτούντες φορείς - Υπηρεσίες. Η

16 ενεργός συµµετοχή του Μελετητή στην διαδικασία της κατανόησης και ωρίµανσης των προτάσεων, τόσο στο επίπεδο της συνεργασίας µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία όσο και µε την ηµοτική Αρχή (φυσική του παρουσία και συµµετοχή στα θεσµοθετηµένα όργανα µε παρουσιάσεις, παροχή διευκρινίσεων, καταγραφή, αξιολόγηση και σχολιασµό εναλλακτικών προτάσεων από τρίτα µέρη κλπ.) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας ωρίµανσης θα είναι η αρχική διαµόρφωση µίας λύσης όσο το δυνατόν πιο κοινά αποδεκτής, που θα παρουσιαστεί από τον Ανάδοχο στο.σ., σε εκπροσώπους φορέων και εκπροσώπους της Τ.Κ., προκειµένου να καταθέσουν έγγραφες τελικές παρατηρήσεις. Μετά το πέρας της Β φάσης της µελέτης, θα υποβληθεί τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης, που επιλέχθηκε µεταξύ των προκαταρκτικών εναλλακτικών, ή από συνδυασµό µεταξύ τους, µετά από την έγκρισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο. Την έκθεση θα συνοδεύουν ο κατάλογος των πινάκων και των σχηµάτων του κειµένου και ο κατάλογος σχεδίων στα οποία γίνονται αναφορές από το κείµενο της έκθεσης. Στην έκθεση θα περιλαµβάνεται Παράρτηµα στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα Προσοµοίωσης του Οδικού ικτύου τόσο για το ίκτυο Βάσης όσο και για τα Εναλλακτικά σενάρια που αναπτύσσονται. Συνολικά, θα παρουσιάζει τις προτάσεις στον βραχύ και µακροπρόθεσµο ορίζοντα που έχουν τεθεί και θα κατατάσσονται κατά σπουδαιότητα και προτεραιότητα. Επίσης οι οριστικές προτάσεις της µελέτης θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίµακα, σε κατάλληλους θεµατικούς χάρτες. Πιο συγκεκριµµένα τα παραδοτέα (σε ψηφιακή και συµβατική µορφή) θα αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: Έκθεση στην οποία θα γίνεται αναλυτική αναφορά στο ιστορικό από την υποβολή της Προκαταρκτικής Πρότασης έως την διαµόρφωση της εγκεκριµένης λύσης για κάθε χρονικό ορίζοντα µελέτης και τεκµηρίωση των επιλογών που υιοθετήθηκαν και ενσωµατώνονται στα πλαίσια της Οριστικής Πρότασης. Χάρτης ιεράρχησης του οδικού δικτύου της Π.Μ. σύµφωνα µε την Οριστική Πρόταση για τους δύο χρονικούς ορίζοντες της µελέτης. Χάρτης Κυκλοφοριακής οργάνωσης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Π.Μ., στον οποίο θα παρουσιάζονται η κατεύθυνση και ο αριθµός των λωρίδων κυκλοφορίας, οι σηµατοδοτούµενοι κόµβοι (αν υπάρχουν) και οι διαβάσεις πεζών, το δίκτυο των πεζοδρόµων και η προτεινόµενη πολιτική στάθµευσης στην οδό για

17 τους δύο χρονικούς ορίζοντες της µελέτης. Σκαριφήµατα λειτουργικών διατάξεων αφενός των σηµατοδοτούµενων κόµβων - αν υπάρχουν- (σε περίπτωση που προτείνεται τροποποίηση των προγραµµάτων σηµατορρύθµισης ή/και εγκατάσταση νέων σηµατοδοτών) και αφετέρου όλων των λοιπών σηµαντικών διαµορφώσεων που περιέχονται στην πρόταση (σε περίπτωση που προτείνονται αλλαγές) για το έτος βάσης 2012 ή Προτεινόµενες επεµβάσεις στις θέσεις µειωµένης οδικής ασφάλειας καθώς και επισήµανση των σηµείων στα οποία προτείνεται υποχρεωτικά µείωση ταχύτητας για το έτος βάσης 2012 ή Γ Φάση : Επεξεργασία και Προγραµµατισµός Υλοποίησης Επιλεγέντος Σχεδίου Μετά την έγκριση της 2ης φάσης, από την Προϊσταµένη Αρχή, η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα δώσει στον Μελετητή την εντολή για την επεξεργασία της σε επίπεδο λεπτοµέρειας και µορφή τελικού παραδοτέου. Θα υποβληθεί η Τελική Έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των απόψεων της Τ.Κ. Καλλιφύτου, του δήµου ράµας, των λοιπών θεσµοθετηµένων γνωµοδοτούντων φορέων και των Φορέων της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου καθώς και την διατύπωση προγράµµατος για περαιτέρω έρευνες και µελέτες, την τελική κοστολόγηση του προγράµµατος, τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος δράσεων, την συγκρότηση συστήµατος διαχρονικής παρατήρησης και καταγραφής των δεικτών (αν αυτό είναι εφικτό για το µέγεθος της Π.Μ.) κλπ. Κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιτυγχάνεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Συνολικά, η µελέτη θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε άλλη σχετική µελέτη, όλες τις αποφάσεις των Οργάνων του δήµου που αφορούν σε κυκλοφοριακά θέµατα και όλα τα αιτήµατα των κατοίκων και των Φορέων, µε κυκλοφοριακό περιεχόµενο. Ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης της Γ Φάσης που θα ενσωµατώνεται σε παράρτηµα της, θα αποτελεί η συγκέντρωση όλων των παρατηρήσεων που έγιναν και η τεκµηριωµένη απάντηση (θετική ή αρνητική) σε κάθε µια από αυτές. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα συνολικά συµπεράσµατα καθώς επίσης και αναλυτική κοστολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε βραχύ, µακροπρόθεσµο ορίζοντα, για κάθε πιθανή υποπεριοχή. Για παράδειγµα το κόστος θα αφορά κάθε οδικό τµήµα που πεζοδροµείται, διαµορφώνεται ως ήπια κυκλοφορία κλπ και θα περιγράφονται οι προτεραιότητες. Οι χάρτες του 3ου σταδίου, είναι οι ίδιοι χάρτες του 2ου σταδίου µε

18 επικαιροποίηση, διόρθωση και βελτίωση των σηµείων που χρήζουν αλλαγής, από την προηγούµενη φάση της µελέτης. Συνολικά, θα παρουσιάζεται η ανασκόπηση της διαµόρφωσης των εναλλακτικών σεναρίων όπως αυτά θα προκύψουν από την εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και την αξιολόγηση προτάσεων σχετικών µελετών, των ερευνών, των ενδιαφεροµένων φορέων και των αιτηµάτων κατοίκων µε σκοπό την επιλογή του οριστικού Σχεδίου Κυκλοφορίας. Θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του κυκλοφοριακού προτύπου µετά την τελική διαµόρφωση του οδικού δικτύου µε βάση το προτεινόµενο Σχέδιο Κυκλοφορίας. Θα παρουσιάζονται οι προτάσεις του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού µε την αναλυτική πρόταση της οργάνωσης του οδικού δικτύου, την προτεινόµενη οργάνωση των ηµοσίων Συγκοινωνιών και της Στάθµευσης. προτεινόµενων επεµβάσεων. Θα παρουσιάζεται η κοστολόγηση και ο προγραµµατισµός των Θα παρουσιάζονται οι προτάσεις του βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού όπως προέκυψαν από τον προγραµµατισµό των έργων. Θα παρουσιάζονται τα γενικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την επιλογή του οριστικού Σχεδίου Κυκλοφοριακής ιαχείρισης. Στην παρούσα έκθεση, επίσης θα περιλαµβάνεται Παράρτηµα στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα Προσοµοίωσης του Οδικού ικτύου για το προτεινόµενο Σχέδιο Κυκλοφορίας καθώς και αναλυτικοί πίνακες κοστολόγησης των προτεινόµενων έργων (π.χ. κυκλοφοριακών συνδέσεων, κόµβων κ.λ.π.). Επιπλέον, θα παρουσιάζεται ο υπολογισµός του κόστους των φωτεινών σηµατοδοτών αν ήθελε προκύψει εγκατάσταση νέων-. Ο εν δυνάµει Ανάδοχος, µε την υποβολή της προσφοράς του, θα υποβάλει πίνακα προγραµµατισµού εργασιών, ο οποίος θα περιλαµβάνει την οργάνωση και τον χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών του συνόλου της µελέτης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη και τα σχέδια που περιγράφονται ανωτέρω, κατά στάδιο εκπόνησης της µελέτης σε έξη (6) αντίγραφα. Όλα τα αρχεία των εκθέσεων και των σχεδίων θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Όλα τα σχέδια που θα υποβληθούν θα είναι σε ΕΓΣΑ 87. ΡΑΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

19 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Σηµατοδότησης ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη της.τ.υ. δήµου ράµας Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά Παπαδοπούλου Ιωάννα τοπογράφος µηχανικός µε Γ β πολιτικός µηχανικός µε Β β ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αρ. 191/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 336.480,60 (χωρίς ΦΠΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα