/ / ,00 1, ,40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40"

Transcript

1 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση , ,40 (χωρίς ΦΠΑ) και ,86 (µε ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατά τα άρθρα 4 και 7 του Ν.3316/2005 (1) Τεχνική Περιγραφή Τεχνικά εδοµένα (2) ιαθέσιµα Στοιχεία (3) Ποσοτικά Στοιχεία Καθορισµός περιοχής µελέτης (4) Υπολογισµός Αµοιβής (5) Χρονοδιάγραµµα (6) Σκοπιµότητα (7)Αναλυτική Περιγραφή αντικειµένου

2 - 2 - «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Επιγραµµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι οι σηµερινές κυκλοφοριακές και χωρικές συνιστώσες του προβλήµατος που δηµιουργείται, λόγω της έλλειψης κυκλοφοριακής µελέτης για την Τ.Κ. Καλλιφύτου, αφορούν σε: χρήσεις γης και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κοινωνική συνείδηση και συµπεριφορά, πολιτική προσέγγιση του προβλήµατος και πολιτικές αντιµετώπισης, γεωµετρία οδών και κυκλοφοριακή ικανότητα αυτών, σύνολο κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (σηµατοδοτήσεις, απαγορεύσεις κλπ), αποδοτικότητα ρυθµίσεων (αστυνόµευση - συνειδητή εφαρµογή κλπ), µέσα µαζικής µεταφοράς και δηµόσιας εξυπηρέτησης, βιώσιµη κινητικότητα, συνέργεια µεταξύ χαρακτηριστικών της πόλης και της κυκλοφορίας. καθώς και πολλούς άλλους εξαρτώµενους παράγοντες, που απαιτούν διαχρονική προσέγγιση, συνολικότητα παρεµβάσεων, παρακολούθηση και ερµηνεία. Η αναγκαιότητα να τεθούν οι βάσεις για την επίλυση του «Κυκλοφοριακού Προβλήµατος» για την Τ.Κ. Καλλιφύτου, σύµφωνα µε τις νέες αρχές της αστικής αειφορίας και της βιώσιµης κινητικότητας, απαιτούν την σύνταξη µιας νέας βάσης σύγχρονων δεδοµένων και παράλληλα την ανάπτυξη µιας ενιαίας φιλοσοφίας για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος. Η προτεινόµενη µελέτη µε την παρούσα σύµβαση καλύπτει ακριβώς τις ανωτέρω αναγκαιότητες. Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να συγκροτηθεί µια σύγχρονη βάση κυκλοφοριακών δεδοµένων, να προβλεφθούν µελετηθούν - προταθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα που αφορούν το θέµα της οργάνωσης της κυκλοφορίας και την εν γένει διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, το θέµα της διαχείρισης της στάθµευσης, το θέµα της πιθανής αναδιάρθρωσης της αστικής συγκοινωνίας, και εν γένει των µέσων µαζικής µεταφοράς, καθώς και της ενίσχυσης εναλλακτικών µέσων µετακίνησης στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου του δήµου ράµας. Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήµου ράµας, ως διευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης, για την εκπόνηση της παρούσας, εκτιµά ότι η περιοχή µελέτης θα

3 - 3 - πρέπει να είναι διευρυµένη σε σχέση µε τα «στενά» όρια του εγκεκριµένου σχεδίου του Συνοικισµού, δεδοµένης της «εξόδου» απευθείας στο επαρχιακό δίκτυο αρκετών αγροτικών δρόµων που δεν εµφανίζονται στο συγκεκριµένο σχέδιο ιανοµής του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά έχουν δηµιουργηθεί σε περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως χέρσες κοινές και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η τελική πρόταση θα λάβει υπόψη της την χωροταξική ανάλυση της ευρύτερης περιοχής και θα συνταχθεί σε εναρµόνιση µε τις απόψεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και των γνωµοδοτούντων Οργάνων ιοίκησης του δήµου. 2) ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής ενδιαφέροντος, οι εγκεκριµένες τροποποιήσεις του και το σχέδιο της διανοµής του «Αγροκτήµατος» του Υπουργείου Γεωργίας. 3) ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή µελέτης αποτυπώνεται µε περίγραµµα χρώµατος magenta, στον συνηµµένο στον παρόντα φάκελο έργου, χάρτη της περιοχής (χωρίς κλίµακα). 4) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Ο υπολογισµός της αµοιβής της κυκλοφοριακής µελέτης της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του ν.3316/05 και ειδικότερα του γενικού κεφαλαίου αυτού. Κυκλοφοριακή Συγκοινωνιακή Μελέτη (κατηγορία 10) Η προεκτίµηση της αµοιβής υπολογίστηκε µε βάση την διάταξη του άρθρου ΓΕΝ.4 διότι οι κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές µελέτες δεν περιλαµβάνονται στις µελέτες που αµείβονται σύµφωνα µε τύπους τυπικών προεκτιµώµενης αµοιβής κατά τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων (Κ.Π.Α.Μ.Υ.). Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 οι αµοιβές των µηχανικών καθορίζονται σε ηµεροµίσθια ως ακολούθως : ΕΠΙΠΕ Ο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ Α Μεγαλύτερη από 20 έτη 600τκ Ευρώ

4 Β Γ Από 10 έως και 20 έτη Μέχρι και 10 έτη 450τκ Ευρώ 300τκ Ευρώ Στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνονται είτε αυτούσιοι οι χρόνοι, είτε ανηγµένοι χρόνοι για όλες τις απαιτούµενες εργασίες συλλογής στοιχείων, επεξεργασίας αυτών, αναλύσεις, τεκµηριώσεις, υποβολής προτάσεων ως κειµένων ή ως χαρτών καθώς και όλες οι επιστροφές φάσεων µελετών και διερευνήσεων. Επίσης περιλαµβάνονται ανηγµένες σε χρόνο και οι αποζηµιώσεις βοηθητικού προσωπικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της µελέτης. Σηµειώνεται ότι η σηµερινή τιµή του τκ=1, Κυκλοφοριακή Μελέτη (κατηγορία 10) Για υπολογισµό των ανθρωποηµερών απασχόλησης για την κυκλοφοριακή µελέτη έγινε εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου για κάθε κατηγορία µηχανικών ανάλογα µε τις επιµέρους εργασίες και προέκυψαν τα εξής : 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α Β Γ 1 Η ΦΑΣΗ Έλεγχος υφιστάµενων µελετών συλλογή στοιχείων Απογραφή υφιστάµενου οδικού δικτύου και σήµανσης Απογραφή στάθµευσης Απογραφή χαρακτηριστικών των ηµοσίων Συγκοινωνιών. 5 Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου Απογραφή τροχαίων ατυχηµάτων Καταγραφή απόψεων πολιτών και δεδηλωµένων προτιµήσεων. Κυκλοφοριακό πρότυπο και έρευνα προέλευσης προορισµού Έκθεση ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης Παρουσίαση συµπερασµάτων Η ΦΑΣΗ 1 Σχέδια κυκλοφοριακής οργάνωσης Λεπτοµερείς περιγραφές και ανάπτυξη προτάσεων Α. Ιεράρχηση οδικού δικτύου Β. Αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση των οριστικών προτεινοµένων επεµβάσεων, µέτρων και ρυθµίσεων 1 1 1

5 - 5 - Γ. Προτεινόµενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών Προτεινόµενες ρυθµίσεις στάθµευσης στο βασικό οδικό δίκτυο Ε. Προτάσεις για τη διαµόρφωση κόµβων του οδικού δικτύου της περιοχής µελέτης Στ. Σύνοψη της εφαρµογής του κυκλοφοριακού προτύπου Λεπτοµερείς περιγραφές και ανάπτυξη προτάσεων Προγραµµατισµός εφαρµογής και εκτίµηση προϋπολογισµού κόστους των προτεινοµένων επεµβάσεων, µέτρων και ρυθµίσεων Παρουσίαση Η ΦΑΣΗ Οριστικές προτάσεις και ενσωµάτωση παρατηρήσεων ΣΥΝΟΛΟ Αµοιβή ανθρωποηµέρας / κατηγορία Αµοιβή / κατηγορία Συνολική Αµοιβή ,00 τκ 1,249 ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ,40 Ανηγµένα περιλαµβάνεται και βοηθητικό προσωπικό για το οποίο ισχύει : 1 ηµέρα µηχανικού επιπέδου Γ = 3 ηµέρες βοηθητικού προσωπικού Εποµένως η Προεκτίµηση της Συνολικής Αµοιβής ανέρχεται σε ,40 (χωρίς ΦΠΑ) και λαµβάνεται ΣΥΓΚ.1 = ,40 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική απαιτούµενη δαπάνη µελέτης, οι απαιτούµενες τάξεις πτυχίων και η κατηγορία µελετητικών πτυχίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : Κωδικός Κατηγορίας Περιγραφή Κατηγορίας Προεκτίµηση Αµοιβής Μελέτης Απαιτούµενη Τάξη Πτυχίου Κατηγορίας 10 Μελέτη Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή ,40 Α ή Β

6 - 6 - Συνολική δαπάνη ,40 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ " ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ Α/Α Ένδειξη Εργασιών 1 2 ΚΕΝΟ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 4 ΚΕΝΟ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΕΝΟ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1 Α Φάση ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 2 Β Φάση ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 Γ Φάση ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 5) ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

7 - 7-6) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Επιδιώξεις, στόχοι και προτεραιότητες της µελέτης, όσον αφορά τον µελλοντικό σχεδιασµό, αναφορικά µε κυκλοφοριακά θέµατα της Τοπιικής Κοινότητας Καλλιφύτου παρατίθενται στη συνέχεια έτσι ώστε να αποτελέσουν τον οδηγό των µελετητών τόσο στη φάση ανάλυσης της υφιστάµενης κυκλοφοριακής κατάστασης όσο και στη φάση διατύπωσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών προτάσεων, έτσι ώστε να επιλυθούν υπάρχοντα προβλήµατα και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αντιµετώπιση µελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από τη συνεχή µεταβολή των πολεοδοµικών και κυκλοφοριακών συνθηκών αλλά και από τα προβλεπόµενα έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριµένα όπως παρακάτω: Μείωση των ατυχηµάτων και βελτίωση της οδικής ασφάλειας

8 - 8 - Βελτίωση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ Προώθηση των ήπιων µέσων µεταφοράς όπως το ποδήλατο και η πεζή µετακίνηση, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης των πολιτών Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών µε την µείωση των εκποµπών ρύπων και του θορύβου Βελτίωση των ηµόσιων Συγκοινωνιών καθιστώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν την Τ. Κ., πραγµατική εναλλακτική µετακίνησης των πολιτών Βελτίωση της προσβασιµότητας σε περιοχές όπου σήµερα η µετακίνηση γίνεται µόνο µε ΙΧ, µε τα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς ( ηµόσια Μέσα Μεταφοράς, ποδήλατο) πχ. περιοχές εκτός κέντρου Ενίσχυση της εµπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Τ.Κ. µε την βελτίωση της προσβασιµότητας σε αυτό. Πρόσθετος σκοπός της µελέτης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων οδικών υποδοµών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Τ.Κ. Καλλιφύτου στα πλαίσια της βιώσιµης κινητικότητας και όχι της παραδοσιακής διαδικασίας. Ο στόχος επιτυγχάνεται µε την αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου σηµείου ισορροπίας µεταξύ της αύξησης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού συστήµατος, την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευσης, την µείωση των καθυστερήσεων, την µείωση της ατµοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης και την βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας πεζών και οχηµάτων. 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε τρείς διακριτές Φάσεις: Α' Φάση - Απογραφή υφισταµένης κατάστασης, αξιολόγηση δεδοµένων- ήτοι των όποιων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και επεµβάσεων έχουν εφαρµοστεί στο οδικό δίκτυο-, Καταγραφή των πολεοδοµικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της Τ.Κ. και ο προσδιορισµός των µεταβολών που σηµειώθηκαν στρατηγική εκτίµηση των κυκλοφοριακών και χωρικών συνθηκών στην περιοχή µελέτης αναβάθµιση της κεντρικής περιοχής του Συνοικισµού µε σκοπό τη διευκόλυνση

9 - 9 - των πολιτών, µε ιδιαίτερη αναφορά σε οµάδες ευάλωτων χρηστών εντοπισµός των θέσεων του οδικού δικτύου, όπου υπάρχουν προβλήµατα οδικής ασφάλειας για τα οχήµατα και τους πεζούς, διαµόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και των συνθηκών στάθµευσης στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. καθώς και για την αύξηση της οδικής ασφάλειας οχηµάτων και πεζών, βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις ηµόσιες Συγκοινωνίες, προσδιορισµό περιοχών που απαιτούν ειδικές ήπιες παρεµβάσεις και ρυθµίσεις βιώσιµης κινητικότητας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους (ανάγλυφο, ρυµοτοµικό σχέδιο µε ιδιαιτερότητες κ.λ.π.), εκτίµηση των απόψεων των πολιτών για την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής, καθώς επίσης και την πρόθεση τους να συνδράµουν σε πολιτικές χρέωσης της χρήσης οδικών υποδοµών µε την εκτίµηση της αξίας χρόνου, δεδηλωµένης προτίµησης, της αποδοχής (πιθανόν) της ελεγχόµενης στάθµευσης κλπ, ανάπτυξη συγκοινωνιακού προτύπου και διαµόρφωση εναλλακτικών σεναρίων και Β' Φάση προκαταρκτικής πρότασης. Μετά από συνεργασία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία και τους λοιπούς θεσµοθετηµένους φορείς και γνωµοδοτούσες Υπηρεσίες, διαµόρφωση, έγκριση και οριστικοποίηση της τελικής πρότασης. Για τις ανάγκες της εκπόνησης της µελέτης θα διατεθούν από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, στον Μελετητή ψηφιακά ή σε εκτυπωµένη µορφή χαρτογραφικά υπόβαθρα και ρυµοτοµικά διαγράµµατα. Τόσο τα στοιχεία των απογραφών, όσο και τα παραδοτέα των δύο Φάσεων της µελέτης θα παρουσιαστούν επάνω σε αυτούς τους χάρτες ή τα ρυµοτοµικά διαγράµµατα, εκτυπωµένα σε κατάλληλες κλίµακες. Στο µέτρο που τα διαγράµµατα θα διατεθούν σε απλά αντίγραφα σε χαρτί, αυτά θα σαρωθούν ψηφιακά και θα συντεθούν σε ένα συνολικό ψηφιακό υπόβαθρο της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου (Συνοικισµός και Αγρόκτηµα). Γ' Φάση Μετά την έγκριση της 2ης φάσης, επεξεργασία των τελικών παραδοτέων µε προγραµµατισµό υλοποίησης του επιλεγέντος σχεδίου.

10 Αναλυτικότερα, οι εργασίες και τα παραδοτέα της κάθε Φάσης έχουν ως εξής: Α' Φάση Α.1 Συλλογή δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων Ο Ανάδοχος θα συλλέξει και θα αξιοποιήσει τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν διαθέσιµες επικαιροποιήσεις και εκτιµήσεις για την περιοχή µελέτης (Π.Μ.). Επίσης, θα συλλέξει και τα απαραίτητα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία (π.χ. απασχόλησης, ΑΕΠ, µεγέθη νοικοκυριών κλπ) µε στόχο την πρόβλεψη των µεγεθών αυτών στους χρονικούς ορίζοντες της µελέτης. Α.2. Απογραφή υφιστάµενης κατάστασης δικτύου µεταφορών στην Π.Μ.. Στα πλαίσια αυτά θα, διενεργηθούν κατ' ελάχιστον οι απογραφές των παρακάτω στοιχείων: Α.2.1.Οδικό ίκτυο Ιεράρχηση οδικού δικτύου µε βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου µέχρι του βαθµού των συλλεκτηρίων οδών. Για το ιεραρχηµένο οδικό αυτό δίκτυο θα εκτελέσει τις παρακάτω απογραφές. Κυκλοφοριακή οργάνωση (ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, όπως µονοδροµήσεις, απαγορεύσεις στροφών, απαγορεύσεις διέλευσης συγκεκριµένων κατηγοριών οχηµάτων, κλπ). Απογραφή υφισταµένης ρυθµιστικής σήµανσης. Καταγραφή διαβάσεων πεζών όπως και των ενταγµένων σε πρόγραµµα υλοποίησης εγκαταστάσεων σηµατοδότησης (βλ. Επαρχιακό ίκτυο). Επικαιροποίηση των σηµαντικών χρήσεων γης (στη βάση των υπαρχόντων χρήσεων γης και των προβλεπόµενων χρήσεων αν υπάρχουν σε εξέλιξη τροποποιήσεις τους- ) ως προς την καταγραφή της θέσης και των προσβάσεών τους, οι οποίες αποτελούν σηµαντικούς πόλους έλξης µετακινήσεων είτε η λειτουργία τους συνδέεται άρρηκτα µε το οδικό δίκτυο, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κέντρα της δηµόσιας διοίκησης (π.χ. Κοινοτικό Κατάστηµα), εργοστασιακές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια, µεµονωµένα κτιριακά συγκροτήµατα υπεραγορών και υπηρεσιών, κέντρα περίθαλψης και υγείας, αθλητικά κέντρα, Ιεροί Ναοί, εγκατάσταση καταστροφής αυτοκινήτων, σιδηροδροµικές γραµµές, κέντρα ψυχαγωγίας, µεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κλπ. Επίσης θα γίνει η καταγραφή πλευρών Ο.Τ. µε σηµαντική συγκέντρωση χρήσεων λιανικού

11 εµπορίου και αναψυχής Α.2.2.Στάθµευση στην Π.Μ. Για το ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο της Π.Μ. θα γίνει η καταγραφή της προσφοράς στάθµευσης ανά πλευρά οικοδοµικού τετραγώνου (Ο.Τ.), µε διάκριση σε νόµιµη και παράνοµη, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. Καταγραφή των θέσεων στάθµευσης εκτός οδού στην Π.Μ. µε διάκριση στο ίδιο του σταθµού, την χωρητικότητά του, κ.λ.π. Καταγραφή της προσφοράς στάθµευσης ανά πλευρά οικοδοµικού τετραγώνου (Ο.Τ.), µε διάκριση σε νόµιµη και παράνοµη, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. και εκτίµηση δηµιουργίας νέων χώρων στάθµευσης. Επίσης καταγραφή των θέσεων στάθµευσης εκτός οδού στην Π.Μ. µε διάκριση στο είδος του σταθµού, την χωρητικότητά του, κ.λ.π. Α.2.3. Σύστηµα µεταφορών στην Π.Μ. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει κατ ελάχιστον τις παρακάτω µετρήσεις: α. Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης της κυκλοφορίας, εικοσιτετράωρες, σε τουλάχιστον 20 διατοµές οδών για µία εβδοµάδα, µετά από εκτίµηση των θέσεων και τελική επιλογή από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. β. Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης της κυκλοφορίας για µία τυπική ηµέρα σε τουλάχιστον 20 ισόπεδους κόµβους για τα χρονικά διαστήµατα από τις 09:00 έως 11:00, 13:00 έως 15:00 και 19:00 έως 21:00, σε σηµεία που θα εκτιµηθούν από τον Ανάδοχο και θα επιλεγούν τελικά από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Συνεντεύξεις παρά την οδό (Rad Side Surveys) σε 3 σηµεία εισόδου της πόλης. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, σε σηµεία που θα εκτιµηθούν από τον Ανάδοχο και θα επιλεγούν τελικά από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του θα προτείνει τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών (µε παρατηρητές, αυτόµατους µετρητές, δείγµα ερωτηµατολογίων κ.λ.π.). Καταγραφή του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς (διαδροµές

12 γραµµών, στάσεις αφετηρίες, ηµέρες και ώρες λειτουργίας). Επιπλέον ο ανάδοχος θα προσδιορίσει έναν αριθµό δεικτών που θα καθοριστούν από τη /νουσα Υπηρεσία όπως πχ. η ακρίβεια τήρησης του χρονοπρογραµµατισµού, η ανάλυση των χρόνων διαδροµής και η ταχύτητα των γραµµών και η πληρότητα. Επίσης θα διεξαχθεί και ερωτηµατολόγιο στο οποίο θα αξιολογούνται ποιοτικοί παράγοντες που αφορούν τις ηµόσιες Συγκοινωνίες που εξυπηρετούν την Τ.Κ., όπως πχ. καθαριότητα, θερµοκρασία, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, ευκολία πρόσβασης εισιτηρίων. Επιπρόσθετα θα γίνει αξιολόγηση της γεωγραφικής κάλυψης της Τ.Κ. από τα ηµόσια Μέσα Μεταφοράς, θέτοντας στις περιοχές µε έντονη κλίση σαν ζώνη κάλυψης τα 350 µ. και στις περιοχές µε ήπιες κλίσεις τα 500 µ. Εντοπισµός θέσεων µε σηµαντικές ροές πεζών στην Π.Μ. Καταγραφή ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο της Π.Μ. για το διάστηµα της τελευταίας τριετίας. Α.3. Ανάλυση - Παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης. Στα πλαίσια αυτά και µε στόχο την αναλυτική και εποπτική απόδοση της υφιστάµενης κατάστασης του δικτύου µµεταφορών στην Π.Μ., θα γίνει η ανάλυση των δεδοµένων και θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει την επεξεργασία και την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω δεδοµένων και στοιχείων. Θα αποσκοπεί κυρίως στην απεικόνιση της υφιστάµενης λειτουργίας του οδικού δικτύου της Τ.Κ. και στον εντοπισµό των προβληµάτων που οφείλονται στην αύξηση του πληθυσµού, των κυκλοφοριακών φόρτων και των διαφόρων δραστηριοτήτων. Βασική προϋπόθεση είναι τα δεδοµένα, οι µετρήσεις και οι έρευνες να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε βάσεις δεδοµένων, η δοµή των οποίων θα προσδιορισθεί από (τον) τους επιβλέποντες της µελέτης µετά από πρόταση των µελετητών. Όλα τα αποτελέσµατα των επεξεργασιών θα δοθούν στη ιευθύνουσα Υπηρεσία, τόσο σε συµβατική, όσο και σε ψηφιακή µορφή. Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται κατ ελάχιστο από τους παρακάτω Χάρτες, που αποτελούν µέρος των παραδοτέων της Α' Φάσης εργασιών: Χάρτη υφιστάµενης ιεράρχησης οδικού δικτύου µε βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, µε διάκριση ανάµεσα σε κύριο και δευτερεύον αρτηριακό

13 δίκτυο, κύριες και δευτερεύουσες συλλεκτήριες οδούς και πεζοδρόµους. Χάρτη υφιστάµενης οργάνωσης κυκλοφορίας. Περιέχει την πλήρη καταγραφή των στοιχείων λειτουργίας και εξοπλισµού του ιεραρχηµένου οδικού δικτύου, όπως κατευθύνσεις κυκλοφορίας, θέσεις σηµατοδοτούµενων κόµβων (αν υπάρχουν) και διαβάσεων πεζών, στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς και αποτύπωση της υφιστάµενης ρυθµιστικής σήµανσης. Χάρτη γραµµικών συγκεντρώσεων χρήσεων γης λιανικού εµπορίου και αναψυχής και χρήσεων γης που είτε αποτελούν σηµαντικούς πόλους έλξης µετακινήσεων, είτε η λειτουργία τους συνδέεται άρρηκτα µε το οδικό δίκτυο (όπως ορίστηκαν στο άρθρο 3. παρ. Α.2.1). Χάρτη ατυχηµάτων. Συγκεντρωτικό χάρτη απογραφής στάθµευσης όπου καταγράφονται τα στοιχεία χωρητικότητας παρόδιας στάθµευσης, θέσεις παρόδιων χρήσεων και εισόδων που δεν επιτρέπουν την στάθµευση και ο αριθµός των σταθµευµένων οχηµάτων που καταµετρηθήκαν σε κάθε πλευρά Ο.Τ. Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνεται µε εποπτικό τρόπο (π.χ. διάκριση τύπου γραµµής ή χρώµατος) το υφιστάµενο καθεστώς στάθµευσης κατά µήκος των Ο.Τ. Χάρτη οργάνωσης µέσων µαζικής µεταφοράς (διαδροµές, στάσεις, αφετηρίες). Χάρτη παρουσίασης θέσεων µέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων. Χάρτες κυκλοφοριακών φόρτων οδικών τµηµάτων και στρεφουσών κινήσεων για τις δύο βασικές αιχµές του 24ωρου και την αιχµή της κεντρικής περιοχής Παράρτηµα µε αντίγραφα των πρωτογενών στοιχείων µετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων µε βάση τα οποία συντάχτηκαν οι παραπάνω χάρτες. Παράρτηµα υφιστάµενων προγραµµάτων σηµατοδότησης, που έχουν συλλεχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι παραπάνω χάρτες, τα παραρτήµατα και η Τεχνική Έκθεση θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή, σε σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Επίσης, θα παραδοθούν όλα τα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πρώτο στάδιο µηχανογραφηµένα σε βάση δεδοµένων Excel (πρωτότυπα των εντύπων απογραφής κυκλοφοριακών φόρτων, χρήσεων γης, στάθµευσης, στοιχεία τροχαίων ατυχηµάτων, κ.λπ.).

14 Α.4. Ανάπτυξη συγκοινωνιακού προτύπου Επιπλέον των ανωτέρω, στα πλαίσια της Α Φάσης της µελέτης, ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κυκλοφοριακό µοντέλο ( ηµιουργία κυκλοφοριακού µοντέλου, 4-stage mdel) µε χρήση κατάλληλου λογισµικού το οποίο θα περιλαµβάνει το ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο της Περιοχής Μελέτης και θα προσοµοιώνει την υπάρχουσα κατάσταση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο προσέγγισης ανάπτυξης του µοντέλου στη βάση αξιοποίησης των στοιχείων που θα συλλεχθούν. Τα ακριβή στοιχεία του δικτύου, η ζωνοποίηση, το πλήθος των κόµβων που θα προσοµοιωθούν, τα όρια του µοντέλου, καθώς και τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτού θα υποβληθούν για έγκριση από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία. Η υπηρεσία θα συνεργασθεί µε τον Ανάδοχο για τον καθορισµό των παραπάνω παραµέτρων. Τα σενάρια που θα εξετασθούν στο κυκλοφοριακό µοντέλο είναι: 1) η υφιστάµενη κατάσταση για το έτος βάση 2011, 2) σενάριο προτάσεων, από τον Ανάδοχο, κυκλοφοριακών παρεµβάσεων για το έτος 2012 ή και ) η προβολή της υφιστάµενης κατάστασης για το έτος στόχο 2020 µε όλες τις παρεµβάσεις στο δίκτυο και στις χρήσεις γης που θα συµβούν ως το 2020 (π.χ. κόµβος περιφερειακού δακτυλίου της πόλης της ράµας, προβλεπόµενες προγραµµατισµένες τροποποιήσεις σχεδίου πόλης κ.λ.π.) 4) εναλλακτικό σενάριο για το έτος 2020 που θα εξετάζει τις προτεινόµενες από τον Ανάδοχο παρεµβάσεις για την διαµορφωµένη κατάσταση το Όλα τα ανωτέρω θα εισαχθούν σε ψηφιακές βάσεις δεδοµένων ώστε να είναι αξιοποιήσιµα από διάφορα πακέτα λογισµικού. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας θα δοθούν στην επιβλέπουσα Υπηρεσία σε συµβατική και ψηφιακή µορφή. Οι προτάσεις του πρώτου σταδίου θα υποβληθούν στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, µε συµµετοχή φορέων της Τ.Κ., µε στόχο την ενηµέρωσή τους για την επιλογή της οριστικής πρότασης. Α.5. Προκαταρκτική Πρόταση.

15 Η αξιολόγηση των στοιχείων της απογραφής και τα συµπεράσµατα που θα συναχθούν από το «τρέξιµο» του σεναρίου της υφιστάµενης κατάστασης του µοντέλου θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαµόρφωση των προκαταρκτικών προτάσεων του Μελετητή. Η συλλογιστική, η πρόταση αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις και η αντίστοιχη τεκµηρίωση θα παρουσιάζονται µε σαφή και αναλυτικό τρόπο στην σχετική τεχνική έκθεση του Μελετητή. Στην έκθεση θα γίνεται επίσης αναλυτική αναφορά και σχολιασµός των στοιχείων της απογραφής, όπως αυτά θα παρουσιάζονται στους συνηµµένους χάρτες. Οι εναλλακτικές λύσεις θα βασίζονται σε συνδυασµό βασικών παραµέτρων όπως π.χ. η κατασκευή ή µη νέας οδικής υποδοµής, η έντονη ή µη πολεοδοµική ανάπτυξη µιας περιοχής, η υιοθέτηση συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης κ.λ.π. Οι εναλλακτικές λύσεις για τους δύο χρονικούς ορίζοντες της µελέτης θα παρουσιάζονται µε παραστατικό τρόπο, αντίστοιχο µε αυτόν των στοιχείων της απογραφής, σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας, που θα περιγράφουν το προτεινόµενο σχήµα κυκλοφοριακής οργάνωσης και τις όποιες σηµαντικές προτεινόµενες παρεµβάσεις στο σύστηµα της κυκλοφορίας και των µεταφορών και θα περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον (σε ψηφιακή και συµβατική µορφή): Χάρτη(ες) ιεράρχησης οδικού δικτύου. Χάρτη(ες) κυκλοφοριακής οργάνωσης οδικού δικτύου έως και το επίπεδο των συλλεκτήριων οδών, όπου θα απεικονίζονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις (τροποποιήσεις στο δίκτυο των σηµατοδοτούµενων κόµβων, διαµόρφωση πεζοδρόµων ή / και οδών ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές εφαρµογής εξειδικευµένων συστηµάτων διαχείρισης στάθµευσης κλπ.) Αποτελέσµατα του κυκλοφοριακού µοντέλου από την εξέταση και αξιολόγηση των βασικών εναλλακτικών προτάσεων (εντοπισµός και επισήµανση των κρίσιµων τµηµάτων και διασταυρώσεων του οδικού δικτύου). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις βασικές προτεραιότητες του ήµου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του ρόλου των ηµοσίων Συγκοινωνιών, η προώθηση µέσων ήπιας κυκλοφορίας, η περιβαλλοντική αναβάθµιση, η δηµιουργία αποδεκτών συνθηκών κίνησης πεζών, παιδιών και ΑΜΕΑ. Β' Φάση: Προτάσεις Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σχεδίων Αρχική διαµόρφωση Οριστικής Πρότασης. Η προκαταρκτική πρόταση και οι αντίστοιχες εναλλακτικές θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης, τόσο ανάµεσα στην ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον Μελετητή, όσο και ανάµεσα στα θεσµοθετηµένα όργανα του ήµου ράµας (Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας, ηµοτικό Συµβούλιο δήµου) και σε γνωµοδοτούντες φορείς - Υπηρεσίες. Η

16 ενεργός συµµετοχή του Μελετητή στην διαδικασία της κατανόησης και ωρίµανσης των προτάσεων, τόσο στο επίπεδο της συνεργασίας µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία όσο και µε την ηµοτική Αρχή (φυσική του παρουσία και συµµετοχή στα θεσµοθετηµένα όργανα µε παρουσιάσεις, παροχή διευκρινίσεων, καταγραφή, αξιολόγηση και σχολιασµό εναλλακτικών προτάσεων από τρίτα µέρη κλπ.) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας ωρίµανσης θα είναι η αρχική διαµόρφωση µίας λύσης όσο το δυνατόν πιο κοινά αποδεκτής, που θα παρουσιαστεί από τον Ανάδοχο στο.σ., σε εκπροσώπους φορέων και εκπροσώπους της Τ.Κ., προκειµένου να καταθέσουν έγγραφες τελικές παρατηρήσεις. Μετά το πέρας της Β φάσης της µελέτης, θα υποβληθεί τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης, που επιλέχθηκε µεταξύ των προκαταρκτικών εναλλακτικών, ή από συνδυασµό µεταξύ τους, µετά από την έγκρισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο. Την έκθεση θα συνοδεύουν ο κατάλογος των πινάκων και των σχηµάτων του κειµένου και ο κατάλογος σχεδίων στα οποία γίνονται αναφορές από το κείµενο της έκθεσης. Στην έκθεση θα περιλαµβάνεται Παράρτηµα στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα Προσοµοίωσης του Οδικού ικτύου τόσο για το ίκτυο Βάσης όσο και για τα Εναλλακτικά σενάρια που αναπτύσσονται. Συνολικά, θα παρουσιάζει τις προτάσεις στον βραχύ και µακροπρόθεσµο ορίζοντα που έχουν τεθεί και θα κατατάσσονται κατά σπουδαιότητα και προτεραιότητα. Επίσης οι οριστικές προτάσεις της µελέτης θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίµακα, σε κατάλληλους θεµατικούς χάρτες. Πιο συγκεκριµµένα τα παραδοτέα (σε ψηφιακή και συµβατική µορφή) θα αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: Έκθεση στην οποία θα γίνεται αναλυτική αναφορά στο ιστορικό από την υποβολή της Προκαταρκτικής Πρότασης έως την διαµόρφωση της εγκεκριµένης λύσης για κάθε χρονικό ορίζοντα µελέτης και τεκµηρίωση των επιλογών που υιοθετήθηκαν και ενσωµατώνονται στα πλαίσια της Οριστικής Πρότασης. Χάρτης ιεράρχησης του οδικού δικτύου της Π.Μ. σύµφωνα µε την Οριστική Πρόταση για τους δύο χρονικούς ορίζοντες της µελέτης. Χάρτης Κυκλοφοριακής οργάνωσης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Π.Μ., στον οποίο θα παρουσιάζονται η κατεύθυνση και ο αριθµός των λωρίδων κυκλοφορίας, οι σηµατοδοτούµενοι κόµβοι (αν υπάρχουν) και οι διαβάσεις πεζών, το δίκτυο των πεζοδρόµων και η προτεινόµενη πολιτική στάθµευσης στην οδό για

17 τους δύο χρονικούς ορίζοντες της µελέτης. Σκαριφήµατα λειτουργικών διατάξεων αφενός των σηµατοδοτούµενων κόµβων - αν υπάρχουν- (σε περίπτωση που προτείνεται τροποποίηση των προγραµµάτων σηµατορρύθµισης ή/και εγκατάσταση νέων σηµατοδοτών) και αφετέρου όλων των λοιπών σηµαντικών διαµορφώσεων που περιέχονται στην πρόταση (σε περίπτωση που προτείνονται αλλαγές) για το έτος βάσης 2012 ή Προτεινόµενες επεµβάσεις στις θέσεις µειωµένης οδικής ασφάλειας καθώς και επισήµανση των σηµείων στα οποία προτείνεται υποχρεωτικά µείωση ταχύτητας για το έτος βάσης 2012 ή Γ Φάση : Επεξεργασία και Προγραµµατισµός Υλοποίησης Επιλεγέντος Σχεδίου Μετά την έγκριση της 2ης φάσης, από την Προϊσταµένη Αρχή, η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα δώσει στον Μελετητή την εντολή για την επεξεργασία της σε επίπεδο λεπτοµέρειας και µορφή τελικού παραδοτέου. Θα υποβληθεί η Τελική Έκθεση, η οποία θα περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των απόψεων της Τ.Κ. Καλλιφύτου, του δήµου ράµας, των λοιπών θεσµοθετηµένων γνωµοδοτούντων φορέων και των Φορέων της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου καθώς και την διατύπωση προγράµµατος για περαιτέρω έρευνες και µελέτες, την τελική κοστολόγηση του προγράµµατος, τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος δράσεων, την συγκρότηση συστήµατος διαχρονικής παρατήρησης και καταγραφής των δεικτών (αν αυτό είναι εφικτό για το µέγεθος της Π.Μ.) κλπ. Κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιτυγχάνεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Συνολικά, η µελέτη θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε άλλη σχετική µελέτη, όλες τις αποφάσεις των Οργάνων του δήµου που αφορούν σε κυκλοφοριακά θέµατα και όλα τα αιτήµατα των κατοίκων και των Φορέων, µε κυκλοφοριακό περιεχόµενο. Ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης της Γ Φάσης που θα ενσωµατώνεται σε παράρτηµα της, θα αποτελεί η συγκέντρωση όλων των παρατηρήσεων που έγιναν και η τεκµηριωµένη απάντηση (θετική ή αρνητική) σε κάθε µια από αυτές. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα συνολικά συµπεράσµατα καθώς επίσης και αναλυτική κοστολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε βραχύ, µακροπρόθεσµο ορίζοντα, για κάθε πιθανή υποπεριοχή. Για παράδειγµα το κόστος θα αφορά κάθε οδικό τµήµα που πεζοδροµείται, διαµορφώνεται ως ήπια κυκλοφορία κλπ και θα περιγράφονται οι προτεραιότητες. Οι χάρτες του 3ου σταδίου, είναι οι ίδιοι χάρτες του 2ου σταδίου µε

18 επικαιροποίηση, διόρθωση και βελτίωση των σηµείων που χρήζουν αλλαγής, από την προηγούµενη φάση της µελέτης. Συνολικά, θα παρουσιάζεται η ανασκόπηση της διαµόρφωσης των εναλλακτικών σεναρίων όπως αυτά θα προκύψουν από την εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και την αξιολόγηση προτάσεων σχετικών µελετών, των ερευνών, των ενδιαφεροµένων φορέων και των αιτηµάτων κατοίκων µε σκοπό την επιλογή του οριστικού Σχεδίου Κυκλοφορίας. Θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του κυκλοφοριακού προτύπου µετά την τελική διαµόρφωση του οδικού δικτύου µε βάση το προτεινόµενο Σχέδιο Κυκλοφορίας. Θα παρουσιάζονται οι προτάσεις του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού µε την αναλυτική πρόταση της οργάνωσης του οδικού δικτύου, την προτεινόµενη οργάνωση των ηµοσίων Συγκοινωνιών και της Στάθµευσης. προτεινόµενων επεµβάσεων. Θα παρουσιάζεται η κοστολόγηση και ο προγραµµατισµός των Θα παρουσιάζονται οι προτάσεις του βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού όπως προέκυψαν από τον προγραµµατισµό των έργων. Θα παρουσιάζονται τα γενικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την επιλογή του οριστικού Σχεδίου Κυκλοφοριακής ιαχείρισης. Στην παρούσα έκθεση, επίσης θα περιλαµβάνεται Παράρτηµα στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα Προσοµοίωσης του Οδικού ικτύου για το προτεινόµενο Σχέδιο Κυκλοφορίας καθώς και αναλυτικοί πίνακες κοστολόγησης των προτεινόµενων έργων (π.χ. κυκλοφοριακών συνδέσεων, κόµβων κ.λ.π.). Επιπλέον, θα παρουσιάζεται ο υπολογισµός του κόστους των φωτεινών σηµατοδοτών αν ήθελε προκύψει εγκατάσταση νέων-. Ο εν δυνάµει Ανάδοχος, µε την υποβολή της προσφοράς του, θα υποβάλει πίνακα προγραµµατισµού εργασιών, ο οποίος θα περιλαµβάνει την οργάνωση και τον χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών του συνόλου της µελέτης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη και τα σχέδια που περιγράφονται ανωτέρω, κατά στάδιο εκπόνησης της µελέτης σε έξη (6) αντίγραφα. Όλα τα αρχεία των εκθέσεων και των σχεδίων θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Όλα τα σχέδια που θα υποβληθούν θα είναι σε ΕΓΣΑ 87. ΡΑΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

19 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Σηµατοδότησης ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη της.τ.υ. δήµου ράµας Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά Παπαδοπούλου Ιωάννα τοπογράφος µηχανικός µε Γ β πολιτικός µηχανικός µε Β β ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αρ. 191/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENCLOSE (Μετάφραση Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 71/ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ . EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα