ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ θαη ησλ Δηεζέσλ ΠξνγξακκΪησλ ΓξΪζεο ΟξηνζΫηεζε θαη ζθνπφο ησλ Δηεζέσλ ΠξνγξακκΪησλ ΓξΪζεο ησλ Ο.Σ.Α ρϋζε ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ρϋζε ηνπ εηάζηνπ πξνγξϊκκαηνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γνκά & δηϊξζξσζε ησλ Δηάζησλ ΠξνγξακκΪησλ ΓξΪζεο Πξφγξακκα δξαζηεξηνηάησλ θαη πξφγξακκα επελδχζεσλ ΓηΪξζξσζε ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο Πεξηερφκελν ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο Ϋηνπο 2 ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο πλνιηθά παξνπζέαζε ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο ΠεξηβΪιινλ αλαθνξϊο Οη γεληθϋο θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθάο Αξράο πζρϋηηζε ηνπ Δ.Π.Γ. Ϋηνπο 2 κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ηνπ Δ.Π.Γ. Ϋηνπο 2 ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο ΓηΪξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ηνπ Δ.Π.Γ. αλϊ Γηεχζπλζε Αλαθεθαιαέσζε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 1

3 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1 : Καηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ 8 Πίλαθαο 2 : Γηάξζξσζε πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ αλά ππεξεζία 11 Πίλαθαο 3 : Άμνλεο ηφρνη - Μέηξα ηνπ Δ.Π Πίλαθαο 4 : Άμνλεο Μέηξα Γξάζεηο ηνπ Δ.Π Πίλαθαο 5 : Πξνζσπηθφ Γήκνπ Καιακάηαο 46 Πίλαθαο 6 : Πξνζσπηθφ Γήκνπ αλά εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία 48 Πίλαθαο 7 : Πξνζσπηθφ Γήκνπ Καιακάηαο αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο 49 Πίλαθαο 8 : Γαπάλεο Γηεπζχλζεσλ (ζχκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ 2) 201 Πίλαθαο 9 : Πξφβιεςε δαπαλψλ 2 θαηά θαηεγνξία εμφδσλ 203 Πίλαθαο 10 : Πξφβιεςε δαπαλψλ 2 θαηά ππεξεζία 204 Πίλαθαο 11 : Πξφβιεςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηά ππεξεζία 205 Πίλαθαο 12 : Πξφβιεςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαηά ππεξεζία 206 Πίλαθαο 13 : πγθεληξσηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ Πίλαθαο 14 : Πνξεία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκψλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Γηάγξακκα 1 : Οξγαλνγξάκκαηα Γηάξζξσζε Γήκνπ 38 Γηάγξακκα 2 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή πξνζσπηθνχ αλά εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία 48 Γηάγξακκα 3 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο 49 Γηάγξακκα 4 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή δαπαλψλ αλά Γηεχζπλζε ηνπ Ο.Δ.Τ. 202 Γηάγξακκα 5 : Καηαλνκή ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 205 Γηάγξακκα 6 : Καηαλνκή επελδπηηθψλ δαπαλψλ 206 Γηάγξακκα 7 : πγθεληξσηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ Γηάγξακκα 8 : Αξρηθνί Πξνυπνινγηζκνί ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η : ρέδην Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ : ρέδην Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : Έξγα πξνο έληαμε ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 2

4 1. Δηζαγσγά Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ελφο Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ βξίζθεηαη ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Απνηειεί ηνλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ (γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη ηξηεηέο) θαη αθνξά, φρη κφλν ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο Γήκνπ. Ζ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έρεη ζηφρν ηνλ νξζνινγηθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη ηα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο (Δ.Π.Γ.) ζηα νπνία εμεηδηθεχεηαη, απνηεινχλ λένπο ζεζκνχο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ε πιήξεο αμηνπνίεζή ηνπο απαηηεί πξνζαξκνγέο ηφζν ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο είλαη ν ιεπηνκεξέζηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Σν θφζηνο ησλ επηιεγκέλσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ην χςνο θαη ην είδνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ δηάξζξσζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, θαλεξψλνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί λα πινπνηήζνπλ ζε φιν ην έηνο. πληαθηηθά ΟκΪδα Σν ρέδην ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Θεκάησλ ζχκθσλα κε ην ππ' αξ. 6656/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 2687/ ) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ λφκνπ 4047/2012 (Α 31). Ζ ζπληαθηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ηνπο : 1. Αγξίνπ ηαπξνχια, Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο Msc-Γ/ληξηα 2. Βαξβνπηζή Καηεξίλα, Π.Δ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο-Πξντζηακέλε 3. Καζζάο Παχινο, Π.Δ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 4. Κνπθνζσηήξεο Θενθχιαθηνο, Π.Δ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 5. Μάξαληνο Φψηεο, Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο Msc 6. Ξεξφγηαλλεο Γηψξγνο, Π.Δ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 7. Πνπινπνχινπ Μαξία, Σ.Δ. Γηνηθεηηθoχ - Λνγηζηηθνχ 8. Σξηαληαθπιιίδε Βαζηιηθή, Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 3

5 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ θαη ησλ Δηεζέσλ ΠξνγξακκΪησλ ΓξΪζεο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα θαηαξηηζζεί ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη εηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν θαη ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα πνπ απαηηείηαη λα πεξηέρεη, ε δνκή θαη ε δηάξζξσζή ηνπ, ν ηξφπνο θαηάξηηζεο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ νθείινπλ λα ην θαηαξηίζνπλ. 1. Με ηα άξζξα ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. 2. Με ηελ 45/58939/ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ην ζθνπφ, ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 3. Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 18183/ (ΦΔΚ 534/Β/ ), θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ. 4. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 (ΦΔΚ 221/Α/ ), θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα θαη νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ. 5. Με ηελ 66/50837/ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ. 6. Με ην άξζξν 266 ηνπ Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην Δ.Π.Γ. θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 7. Με ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 3852/2010, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, γλσκνδνηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο. 8. Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 5694/ (ΦΔΚ 382/Β/ ), ηξνπνπνηείηαη ε Τ.Α / θαη θαζνξίδεηαη εθ λένπ ην πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ. 9. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/2011 (ΦΔΚ 213/Α/ ) ηξνπνπνηείηαη ην Π.Γ. 185/2007 πνπ θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα θαη νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 4

6 παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ. 10. χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47490/ (ΦΔΚ 3390/Β/ ) γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2: Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο (Δ.Π.Γ.) εμεηδηθεχνπλ ην πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) ζε εηήζηα βάζε Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π.Γ., ζπληάζζεηαη αξρηθά ην ηερληθφ πξφγξακκα ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ Δ.Π.Γ. θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηφ, σο παξάξηεκα, αθνινπζεί ε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηέινο πξνζηίζεληαη νη ππφινηπεο δξάζεηο ελέξγεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ νινθιεξψλνπλ ην Δ.Π.Γ Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δ.Π.Γ., ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δ.Π.Γ. θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Δ.Π.Γ. θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ππνβάιιεη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ, αηηηνινγψληαο θάζε εγγξαθή, γηα ζπδήηεζε θαη απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ζε εηδηθή γηα απηφλ ην ζθνπφ ζπλεδξίαζε Ο ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο, ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ, ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν Οη αλαθεξφκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο είραλ ζθνπφ ηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ζηφρν, ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Δθηφο ηνπ αλσηέξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ Ο.Σ.Α. έρεη ζπληαρζεί ν Οδεγφο Καηάξηηζεο ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπο, πνπ εμέδσζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 5

7 3. ΟξηνζΫηεζε θαη ζθνπφο ησλ Δηεζέσλ ΠξνγξακκΪησλ ΓξΪζεο ησλ Ο.Σ.Α. Μέρξη θαη ην 2007 νη Γήκνη ζπλέηαζζαλ ηερληθφ πξφγξακκα, ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ ην πξφγξακκα ηεο ηερληθήο ηνπο ππεξεζίαο. Έθηνηε φιεο νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ηφζν ζε εηήζην φζν θαη ζε πεληαεηή ρξνληθφ νξίδνληα. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 185/2007, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εμεηδηθεχεηαη ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζε Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη θάζε έηνο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ καδί κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ απηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ε ζθνπηκφηεηα θαη ν ξφινο ησλ Δ.Π.Γ., ρξεηάδεηαη λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηνπο κε: α) ην ηξηεηέο (γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη β) ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ρϋζε ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θνπφο ησλ Δ.Π.Γ. είλαη ε εμεηδίθεπζε θαη ν ιεπηνκεξέζηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φηη ζα πινπνηεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ηα κηθξφηεξα έξγα λα έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε θαηεγνξίεο νκνεηδψλ έξγσλ (π.ρ. επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο νδψλ). ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπηνχλ νη θαηεγνξίεο έξγσλ ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα (π.ρ. επηζθεπή ηεο νδνχ Υ ζηε Γεκνηηθή / Σνπηθή Κνηλφηεηα Φ). Δπνκέλσο, ζην πεξηερφκελν ηνπ Δ.Π.Γ. πεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαη έηνο εμεηδίθεπζε ηνπ πεληαεηνχο (ηξηεηνχο γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν) Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί πξφγξακκα «πιαίζην» γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε έηνο πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ηνπ Δ.Π.Γ., νη πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ ζα πξέπεη λα αλαηξέρνπλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηηο δξάζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα πινπνηήζνπλ ή εκπιέθεηαη ε ππεξεζία ηνπο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Τ.Α /2007, ζην Δ.Π.Γ. κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Δ.Π.. Σν Δ.Π.Γ. κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο δξάζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Δ.Π., εθφζνλ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε ην Δ.Π. θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο λέαο δξάζεο. Δπνκέλσο, κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, έλαο Γήκνο κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηηο επηινγέο ηνπ Δ.Π. ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκφδεη ηε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 6

8 δξάζε ηνπ ζηε κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα, ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο λέεο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο. Γεδνκέλνπ φηη «νη δξάζεηο πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ» (άξζξν 206 ηνπ Ν.3463/2006), είλαη θπζηθφ, ην εηήζην πξφγξακκα λα ηξνπνπνηείηαη ζπρλφηεξα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ρϋζε ηνπ εηάζηνπ πξνγξϊκκαηνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ Ο πξνυπνινγηζκφο απνηειεί νηθνλνκηθφ πξφγξακκα εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Σν ινγηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ απνηππψλνληαη ην χςνο θαη ηα είδε ησλ δαπαλψλ ελφο Γήκνπ, αιιά δελ απνηππψλνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο. ήκεξα, ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ελφο Γήκνπ γίλεηαη άηππα θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, ε Οηθνλνκηθή ππεξεζία ελφο Γήκνπ δεηάεη ζηνηρεία απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη δεκνηηθέο ππεξεζίεο, πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο γηα ην επφκελν έηνο θαη πξνηείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα πνζά πνπ απαηηείηαη λα πξνβιεθζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηηκάηαη ην χςνο ησλ πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ θαη ηεξαξρνχληαη νη πξνηάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο άηππεο δηαδηθαζίαο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επφκελεο ρξνληάο, ζα πξέπεη λα απνηππσζνχλ πιένλ ζε επίζεκν έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, δει. ζην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο. Με ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ε δηνίθεζε ελφο Γήκνπ θαη ν δεκφηεο κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ πιένλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο αμηνπνηψληαο ηηο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζψο θαη ην αλακελφκελν πξντφλ ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 7

9 4. Γνκά & δηϊξζξσζε ησλ Δηάζησλ ΠξνγξακκΪησλ ΓξΪζεο 4.1. Πξφγξακκα δξαζηεξηνηάησλ θαη πξφγξακκα επελδχζεσλ Σφζν ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φζν θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. δελ απνηεινχλ κφλν επελδπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη πξνγξάκκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Ο.Σ.Α. ζε ζπλερή βάζε. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ, είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. Πέλαθαο 1 : Καηεγνξέεο ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ 6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α : ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΖΖ (αλάιπζε αλά ππεξεζία) 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 62 Παξνρέο ηξίησλ 63 Φφξνη - ηέιε 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 68 Λνηπά Έμνδα 7. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β : ΔΠΔΝΓΤΔΗ (αλάιπζε αλά ππεξεζία) 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 73 Έξγα 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 8

10 Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο : Δίλαη νη δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ππεξεζίαο (δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ επηβαξχλζεσλ, ελνίθηα, δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, δαπάλεο ζπληήξεζεο, απνζβέζεηο θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ, θ.ιπ.) Δπελδπηηθέο δαπάλεο : Δίλαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ή παξαγσγή ελφο αγαζνχ παγίνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα κηα ζεηξά εηψλ κεηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία έγηλε ε δαπάλε απφθηεζεο ή παξαγσγήο ηνπ (έξγα ηερληθήο ππνδνκήο, θηίξηα, πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θιπ.) Ζ πξνεγνχκελε δηάθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νδεγεί ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζε α) πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε β) πξφγξακκα επελδχζεσλ. Α) Πξφγξακκα δξαζηεξηνηάησλ Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Ο.Σ.Α. ζε ζπλερή βάζε θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ ελφο Γήκνπ, ελψ παξάιιεια έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ επνκέλσο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο Γήκνπ, λα απνηππψλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο θαζψο θαη νη ελέξγεηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Β) Πξφγξακκα επελδχζεσλ Οη επελδχζεηο είλαη νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 7 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ΚΤΑ, πεξηιακβάλνπλ : Έξγα (Κ.Α. 731 θαη 732) Μειέηεο έξεπλεο (Κ.Α. 74) Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο (Κ.Α. 733) Πξνκήζεηεο παγίσλ (Κ.Α. 713) Απαιινηξηψζεηο θαη αγνξέο θηηξίσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ (Κ.Α. 711 θαη 712) Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) (Κ.Α. 75) Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 9

11 Σν επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο (πξφγξακκα δεκνηηθψλ επελδχζεσλ) εθηφο απφ ηα ηερληθά έξγα, ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη ηηο θάζε θχζεο κειέηεο θαη έξεπλεο. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ην ηερληθφ πξφγξακκα έξγσλ, ηνπ Άξζξνπ 208 ηνπ Ν.3463/2006, απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ ΓηΪξζξσζε ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο Δλψ ε δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο (Άμνλεο θαη Μέηξα) ελφο Γήκνπ, ε δηάξζξσζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (Άξζξν 8 ηεο Τ.Α 18183/07). Δπνκέλσο ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ην πινπνηήζεη θαη νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε κέξηκλα ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ επζχλνληαη. Δηδηθφηεξα, ε δηάξζξσζε ηνπ Δ.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, πεξηιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα ησλ αθφινπζσλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ. Τπεξεζίεο ππαγφκελεο απεπζείαο ζην Γήκαξρν Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο & Δπξσπατθψλ Θεκάησλ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο Γηεχζπλζε Παηδείαο Γηεχζπλζε Πξφλνηαο Γηεχζπλζε Γεσηερληθψλ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ & Ορεκάησλ Γηεχζπλζε ΚΔΠ Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Αλάινγε δνκή έρεη θαη ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ, ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη σο εμήο : Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 10

12 Πέλαθαο 2 : ΓηΪξζξσζε πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ αλϊ ππεξεζέα 0 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 30 ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 35 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 40 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 50 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 70 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 5. Πεξηερφκελν ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο Ϋηνπο 2 ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο 5.1. πλνιηθά παξνπζέαζε ηνπ Δηάζηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν. 3463/2006, Π.Γ. 185/2007, Ν.3852/2010, Π.Γ. 89/2011): Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ εμεηδηθεχεηαη ζε Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο Μέξνο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο είλαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Γξάζεηο πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Ζ δηάξζξσζε ησλ Δ.Π.Γ. ησλ Ο.Σ.Α. αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή Γνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ην Δ.Π.Γ. πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ή ηκήκαηα πνιπεηψλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. ζην έηνο αλαθνξάο Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 11

13 Γηα θάζε δξάζε πξνζδηνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ: α) ν άμνλαο θαη ην κέηξν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε, β) πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ εθξνψλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε δξάζε θαηά ην επφκελν έηνο, γ) ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, δ) ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε) νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Σν Δ.Π.Γ. κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο δξάζεηο, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, εθφζνλ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ΠεξηβΪιινλ αλαθνξϊο Ζ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ, πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα: Ωρ ππορ ηα οικονομικά ηων Γήμων : Ο λένο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο Καιακάηαο θαιείηαη, φπσο θαη φινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο, λα αλαπηχμεη ηε δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάησ απφ ην βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία Ζ χθεζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία πηέδεη αξλεηηθά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Οη ζπλερείο πεξηθνπέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θαη ηηο λέεο απνδνζείζεο αξκνδηφηεηεο πνπ δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ αλάινγεο ρξεκαηνδνηήζεηο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αζθπθηηθφ πιαίζην ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαζψο θαη ζηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο πνιίηεο ππεξεζίεο. Οη φπνηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ απφ ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», ζα γίλνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ. ηελ παξνχζα θάζε, ρσξίο νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ν λένο ζεζκφο αδπλαηεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά Ζ κείσζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (Κ.Α.Π.) θαη ε κεγάιε κείσζε ησλ πηζηψζεσλ ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (.Α.Σ.Α.), δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα Ζ πζηέξεζε αθφκα θαη ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ απφ ίδηνπο πφξνπο (π.ρ. δεκνηηθά ηέιε) ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ησλ δεκνηψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηθέξεη πιήξε απνζπληνληζκφ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ νπνηαζδήπνηε δξάζεο ησλ Γήκσλ Μφλε δηέμνδνο γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ είλαη ην ΔΠΑ θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπ Πξνγξάκκαηα, σζηφζν θαη πάιη ππάξρεη κεγάιε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 12

14 εμεηδίθεπζε ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη απφιπηε αληηζηνίρηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ Γήκσλ Ωρ ππορ ηην ανηιμεηώπιζη ηων κοινωνικών ζςνεπειών ηηρ κπίζηρ: Οη Γήκνη ήδε επσκίδνληαη ζεκαληηθφ βάξνο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, σο ν πιεζηέζηεξνο ζεζκφο πξνο ηνλ πνιίηε Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Γήκσλ ζηελ αλαπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ζηελ ζηήξημε ηνπ πνιίηε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηηο δξάζεηο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη ήδε πηεζηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ δξακαηηθά ην 2 Ωρ ππορ ηη ζςμβολή ηων Ο.Τ.Α. ζηην αναπηςξιακή ποπεία ηηρ σώπαρ: Οη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη απνηεινχλ ηνλ θαηαιιειφηεξν θνξέα γηα ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο. Όκσο ζηελ πξάμε, ην γξαθεηνθξαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη, ελ κέξεη, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο, θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ή δχζθνια επηηεχμηκε απηή ηε δπλαηφηεηα Ωρ ππορ ηην οπγανωηική δομή και ηην εζωηεπική λειηοςπγία ηων Γήμων: Ζ νηθνλνκηθή απνδπλάκσζε ησλ Γήκσλ κε ηελ πζηέξεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (εξγαζηαθή εθεδξεία, θαηάξγεζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, εθαξκνγή ηεο αλαινγίαο 10:1 φζνλ αθνξά απνρσξήζεηο ζπληαμηνδνηήζεηο πξνο πξνζιήςεηο απφ ην έηνο 2, πνπ ζηε πξάμε είλαη απαγνξεπηηθή ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Ο.Σ.Α., ε θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ), θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζηειέρσζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κε πξνζσπηθφ θαη ηελ παξνρή νπζηαζηηθνχ θνηλσληθνχ έξγνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο Γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ management ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κε αλάινγε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Χζηφζν, ε βεβηαζκέλε ρξνληθά εθαξκνγή θαη νη αδπλακίεο ηνπ «Καιιηθξάηε», νη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο, ε πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ θαη εθαξκνζηηθψλ εγθπθιίσλ, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ γηα λα ππνζηεξίμεη ην πνιπεπίπεδν «ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο», νη θαζεκεξηλέο ζρεδφλ ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (κεηαμχ απηψλ θαη νη Ο.Σ.Α.) ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνο ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε, έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ έξκαην ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κε απνηέιεζκα λα έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ν εμσζηξεθήο θαη νπζηαζηηθφο ξφινο ησλ Γήκσλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 13

15 Οη γεληθϋο θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθάο Αξράο Σν φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απνηειεί ηελ ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηεο κειινληηθήο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν, ηελ νπνία ζα επηδηψμεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηιέμεη θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο γηα ηελ πεξίνδν είλαη: Έλαο Δήκνο ζύγρξνλνο, ιεηηνπξγηθόο κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηνλ δεκόηε. Ελίζρπζε ηεο θνηλωληθήο πνιηηηθήο, ηεο αιιειεγγύεο, ηωλ εζεινληηθώλ δηθηύωλ, ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, αλάπηπμε δξάζεωλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζε ηωλ ππνδνκώλ παηδείαο, πνιηηηζκνύ, ηνπξηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, κε ζηόρν ηελ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ δεκνηώλ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ Δήκνπ ζε έλα Γήμο για ηο Γημόηη. Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ νξάκαηνο θαη δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ηεο αλαπηπμηαθάο ζηξαηεγηθάο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δηακνξθψλεηαη θαη νξηνζεηείηαη: α) απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε φξνπο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο, β) ηελ ζηξαηεγηθή πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, γ) ηελ πξνψζεζε ησλ ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, δ) ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ε) ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια δηακνξθψλεη θαη ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ σο άλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαη λα ππεξεηεί ηα θάησζη: Α) Σηο ΑξρΫο Σεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ην αλαπηπμηαθφ φξακα. Γειαδή ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ην Γήκν ζηελ θνηλσληθά επηζπκεηή θαηάζηαζε. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηε ζηξαηεγηθή εμεηδίθεπζε ηνπ νξάκαηνο κέζσ ηεο δηαηχπσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ Σεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο ζηφρνη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ρσξίο επηθαιχςεηο ή ζπγθξνχζεηο θαη αιιειναλαηξέζεηο Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 14

16 Σεο ζεκαηηθήο εμεηδίθεπζεο, δειαδή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαθξηηνχ πεξηερνκέλνπ θάζε ζηφρνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο Σεο εθηθηφηεηαο, δειαδή ηεο δηαηχπσζεο ζηφρσλ πνπ είλαη ξεαιηζηηθνί θαη πινπνηήζηκνη Σεο θνηλσληθήο απνδνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηνί θαη λα ηπγράλνπλ ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Σεο ζπλάθεηαο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, ψζηε αθελφο λα έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αθεηέξνπ λα ζπλεξγνχλ κε απηέο ψζηε λα ππάξρεη πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα Β) Σελ Δλαξκφληζε κε ηνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Πει/λάζνπ & κε ην ζχλνιν ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ ηξαηεγηθψλ Δηδηθφηεξα, ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ: Σελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. " Δπξψπε 2020" θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Σελ ζηξαηεγηθή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γπηηθή Διιάδα Πεινπφλλεζνο θαη Ηφληα Νεζηά (ΓΔΠΗΝ) Σελ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» Σελ ζηξαηεγηθή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο Σελ ζηξαηεγηθή θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ Σηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Μεζνκαθξνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο Οη Γεληθνέ ηξαηεγηθνέ ηφρνη πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα , είλαη : Αλάδεημε ηεο Καιακάηαο ζε κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Ν. Διιάδαο Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Πξνψζεζε ήπησλ θαη βηψζηκσλ κνξθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο Αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο Αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο Δθαξκνγή ηνπ ΓΠ γηα δηαζθάιηζε ζπκβαηψλ ρξήζεσλ γεο γηα ήπηα αζηηθή θαη πεξηαζηηθή αλάπηπμε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 15

17 Πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θαη δξάζεσλ ελίζρπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο Δθζπγρξνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Γεκνηηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε Σα θξέζηκα δεηάκαηα ηνπηθάο αλϊπηπμεο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζσ ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. (αλάιπζε ηζρπξψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Α Φάζε ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο , αλά ζεκαηηθφ ηνκέα, είλαη ηα εμήο: Θεμαηικόρ Τομέαρ : Τοπική Οικονομική Ανάπηςξη & Απαζσόληζη Οξγάλσζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζε νξγαλψζεηο παξαγσγψλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα Πηζηνπνίεζε πξσηνγελνχο παξαγσγήο Πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ζπκβφιαηα Δπηκφξθσζε επηρεηξεκαηηψλ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ Πηζηνπνίεζε Σξηηνγελνχο Σνκέα Αλάγθε εχξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα αλέξγσλ Ιδηαέηεξα ζηνλ Σνπξηζκφ ηα θξέζηκα δεηάκαηα εέλαη : Αλαβάζκηζε-Οινθιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ ππνδνρήο (Αεξνδξφκην - Ληκάλη) Δλίζρπζε αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ δξνκνινγίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ινηπψλ παξαδνζηαθψλ ηνπξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ Αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ (αζιεηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ, θξνπαδηέξαο) Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 16

18 πλεξγαζία θνξέσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ Άκεζε απνξξφθεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Θεμαηικόρ Τομέαρ : Κοινωνική Πολιηική, Υγεία, Παιδεία, Πολιηιζμόρ & Αθληηιζμόρ Τγεέα - Πξφλνηα Γηαζθάιηζε ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ (ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε) θαη αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απηψλ Αλάγθε επέθηαζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ απηψλ. Αλάπηπμε θαη ελεξγνπνίεζε εζεινληηζκνχ Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο Γεκηνπξγία δνκψλ θιεηζηήο θξνληίδαο αηφκσλ θαη παηδηψλ κε αλαπεξία θαη πνιπθέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο ηζηγγάλνπο, θνηλσληθή έληαμε θαη επαλέληαμε εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ΑκεΑ, καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ελίζρπζε ζπκκεηνρήο εππαζψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο Αλάγθε εχξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο Αλάγθε δεκηνπξγίαο δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα Αλάγθε βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ κε έιεγρν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο παξαβαηηθφηεηαο Παηδεέα Πνιηηηζκφο Βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (δηα βίνπ κάζεζεο θιπ) Οξγάλσζε δηθηχνπ εζεινληψλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 17

19 Γηνξγάλσζε επξχηεξσλ πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο Αμηνπνίεζε ηνπ Μεγάξνπ Υνξνχ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ θαιιηηερληθψλ γεγνλφησλ εζληθήο εκβέιεηαο Γεκηνπξγία παξαξηεκάησλ ησλ ζρνιψλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακάηαο ΦΑΡΗ ζηνπο πξψελ Γήκνπο πνπ ζήκεξα έρνπλ ζπγρσλεπζεί ζην λέν Καιιηθξαηηθφ Γήκν Καιακάηαο, γηα ηελ εμάπισζε ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο χλδεζε ησλ δξάζεσλ θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο κε ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο Αζιεηηζκφο Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηζθέςεσλ θαη μελαγήζεσλ καζεηψλ ζε ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Υσξνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζχγρξνλσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππαξρφλησλ Αμηνπνίεζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πφξσλ Δμεχξεζε ρνξεγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ δξάζεσλ Πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ Αμηνπνίεζε θαη δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ Θεμαηικόρ Τομέαρ : Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ & Βεληίωζη ηηρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ Γηαρεέξηζε απνξξηκκϊησλ - Αλαθχθισζε Αλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ Αλάγθε πξνψζεζεο ηεο αλαθχθισζεο Τινπνίεζε πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη έξγσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ - ρψξνπ ηειηθήο δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) Λεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή καο ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) - πλεξγαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΑΔΚΚ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Τπνγεηνπνίεζε θάδσλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ - βειηηζηνπνίεζε πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 18

20 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ Πξνζηαζέα & Γηαρεέξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ ΠξΪζηλν Αλάπηπμε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ πνπ πεξηιακβάλεη Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ, άζθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θιπ. Γηεμαγσγή πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. θαζαξηζκφο αθηψλ, απνςίισζε γηα ππξνπξνζηαζία θιπ.) Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο Δθζπγρξνληζκφο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο GIS κε θαηαγεγξακκέλνπο φινπο ηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ Γήκνπ (ρψξνπο πξαζίλνπ, παηδφηνπνπο, ειεχζεξνπο αδηακφξθσηνπο ρψξνπο, δελδξνζηνηρίεο θιπ) κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ, ηηο θπηεχζεηο, ηα αξδεπηηθά δίθηπα θιπ. Έληαμε ζε επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα Δζεινληηζκφο ΜεηαθνξηθΫο ππνδνκϋο Τινπνίεζε ππνδνκψλ εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ (ΑΜΔΑ) ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο θαη αλαςπρήο Γηάλνημε νδψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ρέδην Πφιεο Βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ θαη πξνο ην Γήκν Δλίζρπζε ηνπ νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ, κε ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο Γηακφξθσζε & ζπληήξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Βειηίσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ Αλάπηπμε δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ Αλαδηάξζξσζε αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 19

21 Δμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο Πνιηηηθά Πξνζηαζέα Ζ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα ζψζεη αλζξψπηλεο δσέο θαη λα πξνζηαηεχζεη ππνδνκέο Ζ πξφιεςε ζε φινπο ηνπο ηνκείο (νηθνλνκηθφ, αλζξψπηλν, πεξηβαιινληηθφ) είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ θαηαζηνιή Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξέρεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Θεμαηικόρ Τομέαρ : Βεληίωζη Γιοικηηικήρ Ικανόηηηαρ & Οικονομικήρ Καηάζηαζηρ ηος Γήμος ε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε αιιεινεπηθϊιπςε αξκνδηνηάησλ Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ζηειέρσζεο ζέζεσλ ζε ηκήκαηα. Οη Γηεπζχλζεηο εληφπηζαλ θαη έζεζαλ ζέκαηα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ππνρξεσηηθψλ κεηαηάμεσλ. Δπηπξνζζέησο, αξθεηά ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαιχπηνπλ πνιιαπιέο αλάγθεο αθνχ αλήθνπλ νξγαληθά ζε παξαπάλσ απφ κηα ζέζεηο. Οη ειιείςεηο αλακέλεηαη λα εληαζνχλ ιφγσ ηνπ κέηξνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο αιιά θαη ηνπ θαλφλα ηεο κηαο πξφζιεςεο γηα θάζε δέθα απνρσξήζεηο Έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζε εθαξκνγέο ΣΠΔ. Πξφζζεηε δπζθνιία απνηειεί ε κε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο θαη ν ειιηπήο πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεχζεσλ Έγηλαλ πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ, κε αιιαγή νλνκαζίαο θαη αξκνδηνηήησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ ε ππνδνκϋο θαη κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ Παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα δνκεκέλεο θαισδίσζεο, ηνπνινγίαο δηθηχνπ θαη ππάξρνπλ Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην ΤΕΔΤΞΗ Αλάγθε γηα πξνκήζεηα λένπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξφληνο ιφγσ παιαηφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ Έιιεηςε ζηέγαζεο ζε έλα εληαίν θηίξην αλά Γηεχζπλζε ψζηε φιεο νη Γηεπζχλζεηο ηεο Γήκνπ λα είλαη ζε έλαλ ρψξν. Δπηπξνζζέησο, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ (ξάκπεο θηι.) Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 20

22 ε ζϋκαηα εζσηεξηθάο επηθνηλσλέαο θαη εμππεξϋηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξάζεσλ Γηαδηθαζίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα ζηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα απινπνηεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Γήκνπ Έιιεηκκα παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ «επηβνιή» ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο ζηηο εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ ησλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εμππεξεηήζνπλ ε ζϋκαηα νξγϊλσζεο θαη εθαξκνγάο ΣΠΔ Απνπζία νξγαλσκέλνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε ηφρνπο, Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνιφγεζεο δηακέζνπ ηεο εθαξκνγήο πζηεκάησλ θαη Γεηθηψλ Μέηξεζεο ησλ Δπηδφζεσλ θαη ε εθαξκνγή Πξφηππσλ Γηαδηθαζηψλ κέζσ πηζηνπνίεζεο θαηά ISO Αλππαξμία ζχλδεζεο πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο (Genesis). Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ζ ειιηπήο εθκεηάιιεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2 ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο θαη ην θφζηνο ηνπο θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 21

23 πζρϋηηζε ηνπ Δ.Π.Γ. Ϋηνπο 2 κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Οη άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλεηαη ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ είλαη ηέζζεξηο: Άμνλαο 1νο «Σνπηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε» Άμνλαο 2νο «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» Άμνλαο 3νο «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο» Άμνλαο 4νο «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ» Οη άμνλεο, ηα κέηξα, νη ζηφρνη θαη νη δξάζεηο φπσο πξνέθπςαλ απφ φιε ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, εγθξίζεθαλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Καιακάηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο, είλαη : Πέλαθαο 3 : Άμνλεο ηφρνη - ΜΫηξα ηνπ Δ.Π ΑΞΟΝΑ 1 Σνπηθά Οηθνλνκηθά ΑλΪπηπμε θαη Απαζρφιεζε ηφρνο ΜΫηξα ΑΞΟΝΑ 2 ηφρνο Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 1.1 Δλίζρπζε ηεο Σνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 1.2 Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο 1.3 Δλεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα 1.4 Φεθηαθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε 1.5 Πξνψζεζε Σνπξηζκνχ Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Τγεέα, Παηδεέα, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο Α) Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζηήξημεο, αιιειεγγχεο, ππνζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ Β) ηήξημε ησλ λέσλ θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο κφξθσζεο Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 22

24 Μέηξα ηφρνπ Α. 2.1 Δλίζρπζε θαη δεκηνπξγία δνκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζηήξημεο θαη πγείαο 2.2 Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη πγείαο 2.3 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο θαη αλάπηπμε δηθηχσλ αιιειεγγχεο Γνκέο θαη δξάζεηο ππνζηήξημεο εζεινληηθήο θνηλσληθήο πξνζθνξάο Πξνψζεζε ζεκάησλ θαη πνιηηηθψλ ηζφηεηαο 2.4 Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 2.5 Αλάπηπμε δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 2.6 Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο αηφκσλ πνπ απεηινχληαη ή πιήηηνληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο Μέηξα ηφρνπ Β. ΜΫηξα 2.7 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ / ππνδνκψλ θαη δξάζεηο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ θνξέσλ. 2.8 Δλίζρπζε δξάζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε γλψζε θαη ηε δεκηνπξγία 2.9 Αζιεηηθέο ππνδνκέο - ελέξγεηεο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα 2.10 Νενιαία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηα δεκνηηθά δξψκελα Βειηίσζε - αλαβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 2.12 Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ απνζέκαηνο ππνδνκψλ 2.13 Δλίζρπζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαηάξηηζεο Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 23

25 ΑΞΟΝΑ 3 Πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ηφρνο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε 3.1 Δηζαγσγή λέσλ κνξθψλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο 3.2 Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ 3.3 Έξγα - Αζηηθέο Αλαπιάζεηο ΜΫηξα 3.4 Ρπζκίζεηο ζηελ θπθινθνξία θαη ηε ζηάζκεπζε - πγθνηλσλία - Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο (πνδήιαην, πεδνί) 3.5 Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. 3.6 Οξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο ΑΠΔ 3.7 Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ, ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ΑΞΟΝΑ 4 ηφρνο Βειηέσζε Γηνηθεηηθάο Ιθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ Γάκνπ Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ κέζα θαη απφ ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο 4.1 Βειηίσζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Γήκνπ 4.2 Γηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο 4.3 Γεκηνπξγία ειθπζηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ ΜΫηξα 4.4 Αλάπηπμε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 4.5 Τπεξεζηαθή ιεηηνπξγία Γήκνπ 4.6 Γηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 24

26 Πέλαθαο 4 : Άμνλεο ΜΫηξα ΓξΪζεηο ηνπ Δ.Π Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Άμνλαο 1 : Σνπηθά Οηθνλνκηθά ΑλΪπηπμε θαη Απαζρφιεζε 1.1 Δλέζρπζε ηεο ηνπηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη θνηλή δξάζε κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πφιεο Αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηνπ παξαεκπνξίνπ Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ/ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πλεξγαζίεο κε θνξείο / δίθηπα επηρεηξήζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο. 1.2 Δλέζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξϊζεο κε ηελ πινπνέεζε Ϋξγσλ ππνδνκάο Έξγα αζηηθνχ πεξηβάιινληνο Έξγα πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο Έξγα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 1.3 ΔλεκΫξσζε ησλ δεκνηψλ γηα επξσπατθϊ θαη εζληθϊ πξνγξϊκκαηα Λεηηνπξγία ππεξεζίαο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο αλέξγσλ θαη πνιηηψλ γηα εζληθά ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 1.4 ΦεθηαθΫο ππεξεζέεο πξνο ηνλ πνιέηε Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ πνιηηψλ Τπνζηήξημε Κνηλσληθψλ ηνπ Γήκνπ, κέζσ Φεθηαθψλ Δξγαιείσλ πζηήκαηα ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο ΟΣΑ Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ρξεζηψλ, απφ ηνπο παξφρνπο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ Αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα άκεζε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ δεκφηεο Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθήο Πχιεο Γλψζεο θαη Δπηκφξθσζεο Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθήο Πχιεο Πνιηηηζκνχ Γηαρείξηζε - αλάπηπμε - αμηνπνίεζε δεκφζησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ Τινπνίεζε έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πληήξεζε - ππνζηήξημε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ θαη ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Γηαρείξηζε - δηάζεζε γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο 1.5 Πξνψζεζε ηνπξηζκνχ Σνπξηζηηθή πξνβνιή Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο ηνπξηζκνχ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 25

27 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Άμνλαο 2 : Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Τγεέα, Παηδεέα, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 2.1 Δλέζρπζε θαη δεκηνπξγέα δνκψλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο, ζηάξημεο θαη πγεέαο Γηνηθεηηθή επνπηεία & έιεγρνο κε Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (Ν.Π. σκαηεία) Λεηηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ Γήκνπ Έξγα Κνηλσληθψλ Τπνδνκψλ εληαγκέλα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Έξγα ζπληήξεζεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ - πξνκήζεηεο Λεηηνπξγία Παηδηθψλ Δμνρψλ 2.2 ΓξΪζεηο ελέζρπζεο ηεο θνηλσληθάο ζηάξημεο θαη πγεέαο Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε δεκνηψλ Αλάπηπμε Γηθηχνπ Κνηλσληθψλ - Τπνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο ζε Δξγαδνκέλνπο θαη Γεκφηεο Πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα πγείαο ζε καζεηέο Δθπφλεζε κειέηεο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ γηα δσξεάλ ππεξεζίεο πγείαο Πξνζρνιηθή αγσγή πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε νηθνγελεηψλ Πξνζηαζία δεκφζηαο πγείαο 2.3 Δλέζρπζε ηνπηθάο θνηλσληθάο πξσηνβνπιέαο θαη αλϊπηπμεο δηθηχσλ αιιειεγγχεο ίηηζε άπνξσλ Γεκνηψλ Γηαλνκή ηξνθίκσλ ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο Γηεξεχλεζε γηα Γηεχξπλζε Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ Παληνπσιείνπ Δλίζρπζε ηνπ Δζεινληηζκνχ Γξάζεηο ππνζηήξημεο άπνξσλ δεκνηψλ 2.4 Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ Δθπφλεζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ Πξνψζεζε δξάζεσλ ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δσήο. 2.5 ΑλΪπηπμε δνκψλ θαη πξνγξακκϊησλ ππνζηάξημεο ζπκϊησλ ελδννηθνγελεηαθάο βέαο θαη πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο Ξελψλεο θηινμελίαο ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο Φπρνινγηθή-Κνηλσληθή ππνζηήξημε θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ & θαθνπνηεκέλσλ/παξακειεκέλσλ παηδηψλ Δλέξγεηεο Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο Αλειίθσλ - Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ Δλεξγνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο 2.6 ΔλΫξγεηεο ππνζηάξημεο αηφκσλ πνπ απεηινχληαη ά πιάηηνληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξϊ εξγαζέαο Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 26

28 Κσδ Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΠΑ Γηθηχσζε κε θνξείο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ. Οκηιίεο ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο (ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνχο, εξγαδφκελνπο, άλεξγνπο θιπ.) Δλέζρπζε πνιηηηζηηθψλ δξϊζεσλ / ππνδνκψλ & δξϊζεηο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνράο ησλ πνιηηψλ ζηα πνιηηηζηηθϊ πξνγξϊκκαηα ηνπ Γάκνπ θαη Ϊιισλ θνξϋσλ Δλίζρπζε ησλ Γνκψλ θαιιηηερληθήο Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο Γηνξγάλσζε Δηδηθψλ/ Θεκαηηθψλ Δθδειψζεσλ Τπνζηήξημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ηνπ Γήκνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, απφ ηνπηθνχο θαιιηηέρλεο. πλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ Δπηζθεπέο - ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ - πξνκήζεηεο Καηαζθεπή λέσλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ Αλάδεημε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 2.8 Δλέζρπζε δξϊζεσλ ζπκκεηνράο ζηε γλψζε θαη ηε δεκηνπξγέα Λεηηνπξγία Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη ελίζρπζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Δηδηθέο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο θαη εκεξίδεο 2.9 ΑζιεηηθΫο ππνδνκϋο - ελϋξγεηεο ελζϊξξπλζεο ζπκκεηνράο ησλ πνιηηψλ ζηα αζιεηηθϊ πξνγξϊκκαηα Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ Παξαρψξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζε ρξήζηεο & ζπληήξεζε απηψλ Φηινμελία ζπιιφγσλ ζε εγθαηαζηάζεηο Γηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ ελεκέξσζεο πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 2.10 Νενιαέα θαη δεκηνπξγηθφηεηα Δλέζρπζε ηεο ζπκκεηνράο ησλ λϋσλ ζηα δεκνηηθϊ δξψκελα Γηνξηή λενιαίαο κε ηε ζπκκεηνρή κνπζηθψλ ζπγθξνηεκάησλ λέσλ ηεο πφιεο καο. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην ΣΔΗ θαη ην Παλεπηζηήκην γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηε δξψκελα ηεο πφιεο Βειηέσζε - αλαβϊζκηζε ηεο θαηϊζηαζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλϊδσλ Αξρηηεθηνληθέο θαη ζηαηηθέο παξεκβάζεηο ζε θηήξηα ζρνιείσλ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηαηηθφο θαη αληηζεηζκηθφο έιεγρνο ησλ ζρνιείσλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 27

29 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη ξχζκηζεο θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ 2.12 Βειηέσζε θαη αμηνπνέεζε ηνπ ζρνιηθνχ απνζϋκαηνο ππνδνκψλ Μειέηε εμέιημεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ γηα Νέεο Τπνδνκέο Πξφγξακκα αμηνπνίεζεο θελψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη κε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη ιεηηνπξγίαο «θξνληηζηεξίνπ» γηα νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο καζεηέο Καηαζθεπή λέσλ - επέθηαζε πθηζηάκελσλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ 2.13 Δλέζρπζε ηεο δηα βένπ κϊζεζεο Γηεξεχλεζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε Ζ/Τ, μέλεο γιψζζεο, ηζηνξία, πνιηηηζκφ(ρξήζε ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο) Δλεκέξσζε Δθπαίδεπζε πνιηηψλ ζε δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ (αλαθχθισζε, νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, δξάζεηο νηθνλνκίαο πδάηηλσλ πφξσλ θιπ) Πξνψζεζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην πιαίζην εμαζθάιηζεο πςειψλ φξσλ πνηφηεηαο δσήο ζην Γήκν Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ζπγγελείο απηψλ Άμνλαο 3 : Πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο 3.1 Δηζαγσγά λϋσλ κνξθψλ ζπιινγάο απνξξηκκϊησλ θαη αλαθχθισζεο Πξφγξακκα αλαλέσζεο - εθζπγρξνληζκνχ - παξαθνινχζεζεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Ορεκάησλ Υαξηνγξάθεζε εζηηψλ κφιπλζεο (αθάιππηνη ρψξνη, εγθαηαιεηκέλα θηίξηα, λεζίδεο θιπ.) Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ απνκάθξπλζεο εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ - Καζαηξέζεηο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ - θαζαξηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Σήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (πεξηνρέο, είδε απνξξηκκάησλ, πεξηνδηθφηεηα θιπ.) Βειηηζηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο αζηηθψλ / νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, κέζσ ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο Δλίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο Απνθαηάζηαζε - πξνζηαζία ΥΑΓΑ Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Δμαζθάιηζε θαη ιεηηνπξγία ζχγρξνλνπ ρψξνπ εγθαηαζηάζεσλ απφξξηςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε επίπεδν Ννκνχ ή Πεξηθέξεηαο 3.2 Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη νξγϊλσζε ηνπ ρψξνπ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 28

30 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Οινθιήξσζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ - Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ Γφκεζεο Έληαμε ζε Δζληθά θαη Γηαθξαηηθά Γίθηπα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ Απαιινηξηψζεηο - Δθαξκνγή Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ 3.3 Έξγα - ΑζηηθΫο ΑλαπιΪζεηο Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ - αζηηθψλ αλαπιάζεσλ Έξγα αλάπιαζεο νδψλ πιαηεηψλ - θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Δμαζθάιηζε πξνζβάζηκεο αιπζίδαο ρψξσλ ζηελ πφιε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία Γεκνηηθφο Φσηηζκφο (επέθηαζε, βειηίσζε, ζπληήξεζε, πξνκήζεηα, θιπ.) Καηαζθεπή ζπλδέζεσλ αθηλήησλ, πιαηεηψλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Δπέθηαζε αγσγψλ αθαζάξησλ Καηαζθεπή αγσγψλ φκβξησλ ή αθαζάξησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή πεδνδξνκίσλ Έξγα - κειέηεο απνρέηεπζεο ιπκάησλ Έξγα - Μειέηεο χδξεπζεο Σερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, πξνζηαζία επηθηλδχλσλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ Δπηζθεπή - ζπληήξεζε θαηαζθεπψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ - θαηαζθεπψλ κε ίδηα κέζα Αγνξά εθηάζεσλ πξνο δεκηνπξγία - επέθηαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 3.4 Ρπζκέζεηο ζηελ θπθινθνξέα θαη ηε ζηϊζκεπζε - πγθνηλσλέα - Δλέζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ κεηαθέλεζεο (πνδάιαην, πεδνέ) Αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα νδηθνχ δηθηχνπ ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ Γήκνπ ήκαλζε ζηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο ηνπ Γήκνπ θαη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο πληήξεζε θαη επηζθεπή νδψλ πληήξεζε θαη επηζθεπή πηλαθίδσλ Δπηθαηξνπνίεζε-ηξνπνπνίεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο Γήκνπ Καηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ Γεκηνπξγία - αλαβάζκηζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ήκαλζε νδψλ - ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ΚΟΚ Βειηίσζε ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο Δθδειψζεηο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Πνδειάηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα Γηαλνίμεηο νδψλ Καηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα Θαιάζζηα ζήκαλζε Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 29

31 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο πγθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο Γηαρεέξηζε θαη πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέζρπζε ηεο 3.5 πεξηβαιινληηθάο ζπλεέδεζεο Αλαπιάζεηο εκεηαθέο παξεκβάζεηο ζε πιαηείεο θαη άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Δθπφλεζε ΔΠΜ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ νξεηλνχ φγθνπ Σαυγέηνπ Πξφγξακκα δηακφξθσζεο θαη ζπληήξεζεο αχιεησλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, κε θπηεχζεηο θιπ Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ/ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ «πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο» Δλίζρπζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο Γ/λζεο Γεσηερληθψλ πληήξεζε πξαζίλνπ Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία αθηψλ 3.6 Οξζνινγηθά ρξάζε ελϋξγεηαο - ΑΠΔ Μέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα Γεκνηηθά θηίξηα Δπηζεψξεζε θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζή ηνπο θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Τινπνίεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα δεκνηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ - Πξάζηλα Γψκαηα (έσο ην 2020) Τινπνίεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (έσο ην 2018) Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηα νθέιε απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ρακεινχ θφζηνπο ζηνλ νηθηαθφ Σνκέα θαη ηξηηνγελή ηνκέα Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ», «ΥΣΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ» θαη «ΠΡΑΗΝΔ ΓΔΗΣΟΝΗΔ» ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (έσο ην 2020) Δθπφλεζε κειέηεο θσηηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Τηνζέηεζε θαη εθπαίδεπζε πξαθηηθψλ φπσο ην Eco-Driving Τινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ρξήζεο ησλ δεκνηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (έσο ην 2020) Πξνψζεζε εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ Μειέηε εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζε δεκνηηθά θηίξηα 3.7 Γηαρεέξηζε πδϊηηλσλ πφξσλ, ζπζηεκϊησλ απνρϋηεπζεο θαη Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Τπνδνκέο θαη επεθηάζεηο δηθηχνπ χδξεπζεο πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο Δκπινπηηζκφο ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο Αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο απφ ακίαλην Βειηίσζε θαη επέθηαζε δηθηχσλ αθαζάξησλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 30

32 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Βειηίσζε δηθηχνπ φκβξησλ πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη φκβξησλ πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Καιακάηαο Καηαζθεπή έξγνπ επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Καηαζθεπή έξγνπ επεμεξγαζίαο ιάζπεο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Άμνλαο 4 : Βειηέσζε Γηνηθεηηθάο Ιθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ Γάκνπ 4.1 Βειηέσζε νηθνλνκηθάο ζϋζεο ηνπ Γάκνπ Δίζπξαμε εζφδσλ χζηεκα αμηνιφγεζεο πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ Πιήξεο Δθαξκνγή δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηήξεζε θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Τηνζέηεζε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ Δθπνίεζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη Δθπφλεζε κειέηεο θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο Δθαξκνγή ρεδίνπ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα θαη Δγθαηαζηάζεηο (Πιαηείεο, Αζιεηηθά Κέληξα, θνηλφρξεζηνη ρψξνη θιπ.) Γηεθδίθεζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 4.2 Γηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο πνηφηεηαο (ISΟ, Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα θιπ) Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάξηεζε ζην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ (intranet) φισλ ησλ νξηδφληησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ Έθδνζε εληχπσλ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ γηα φζεο ππεξεζίεο έρνπλ απμεκέλεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο Λεηηνπξγία ηεηξαςήθηαο ηειεθσληθήο γξακκήο θαη ζρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαπφλσλ / θαηαγγειηψλ 4.3 Γεκηνπξγέα ειθπζηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβϊιινληνο θαη βειηέσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γάκνπ ηειέρσζε ηνπ Γήκνπ κε ηερληθνχο αζθαιείαο θαη γηαηξφ εξγαζίαο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο χληαμε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ Πεξηγξαθή ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ζην Γήκν πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε γεληθά πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο γηα βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε λέσλ ππαιιήισλ (άξζξν 13 Ν. 2527/97) θιπ. Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 31

33 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο ρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο ηνπ Γήκνπ Δπηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηεο Γηεθδηθήζεηο θηηξίσλ, ειεχζεξσλ ρψξσλ 4.4 ΑλΪπηπμε Σερλνινγηθάο Καηλνηνκέαο ζηελ Δζσηεξηθά Λεηηνπξγέα ηνπ Γάκνπ Μειέηε απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ζηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ΤΕΔΤΞΗ ηνπ Γήκνπ πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πληήξεζε - ππνζηήξημε - δηαρείξηζε εμνπιηζκνχ θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ Καιιηέξγεηα θνπιηνχξαο Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) Φεθηνπνίεζε αξρείνπ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ Γήκνπ Καιακάηαο Γεληθή ρξήζε Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (GIS) Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη εμσηεξηθέο γλσζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ Αλάπηπμε - δηάδνζε λέσλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ Δθπαίδεπζε ππνζηήξημε ππαιιήισλ ζε ηερλνινγίεο ΣΠΔ 4.5 Τπεξεζηαθά ιεηηνπξγέα Γάκνπ Γεληθέο Τπεξεζίεο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ & Ακνηβέο αηξεηψλ & ηξίησλ Γεληθέο Τπεξεζίεο : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα, Λνηπά έμνδα Γεληθέο Τπεξεζίεο : Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δαλείσλ Γεληθέο Τπεξεζίεο : Πιεξσκέο - κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο Οηθνλνκηθέο & Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ & ακνηβέο αηξεηψλ & ηξίησλ Οηθνλνκηθέο & Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα Οηθνλνκηθέο & Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ & Ακνηβέο αηξεηψλ & ηξίησλ Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο : Παξνρέο ηξίησλ, Λνηπά γεληθά έμνδα θαη δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνχ : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνχ : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 32

34 Κσδ. Πεξηγξαθά ΓξΪζεο Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνχ : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο - Άξδεπζεο - Απνρέηεπζεο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο - Άξδεπζεο - Απνρέηεπζεο : Παξνρέο ηξίησλ Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Τπεξεζία πξαζίλνπ : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Τπεξεζία πξαζίλνπ : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα Τπεξεζία πξαζίλνπ : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Τπεξεζία πνιενδνκίαο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, Ακνηβέο αηξεηψλ & ηξίησλ Τπεξεζία πνιενδνκίαο : Παξνρέο ηξίησλ, Λνηπά γεληθά έμνδα Τπεξεζία πνιενδνκίαο : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Τπεξεζία λεθξνηαθείσλ : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Τπεξεζία λεθξνηαθείσλ : Παξνρέο ηξίησλ Τπεξεζία λεθξνηαθείσλ : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Γεκνηηθή Αζηπλνκία : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Γεκνηηθή Αζηπλνκία : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα Γεκνηηθή Αζηπλνκία : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Λνηπέο ππεξεζίεο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ Λνηπέο ππεξεζίεο : Παξνρέο ηξίησλ, Φφξνη - ηέιε, Λνηπά γεληθά έμνδα Λνηπέο ππεξεζίεο : Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ Απνδφζεηο Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο Απνζεκαηηθφ Γηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 4.6 Γεκνηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ Λεηηνπξγία - πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε γεληθά πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο γηα βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε λέσλ ππαιιήισλ (άξζξν 13Ν. 2527/97),θιπ πληήξεζε - ππνζηήξημε - αγνξά εμνπιηζκνχ ΣΠΔ Δπηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηεο Δπηθαηξνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Οη ελέξγεηεο θαη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα θάζε ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2, ζπζρεηίδνληαη κε ην Δ.Π κέζσ ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζε Άμνλα ηφρν Μέηξν θαη Γξάζε. Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 33

35 5.2. Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ηνπ Δ.Π.Γ. Ϋηνπο 2 ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο Ζ παξνπζίαζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, ηα νπνία γηα θϊζε Γηεχζπλζε πεξηιακβάλνπλ: Α) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο, πνπ απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα: Σηο ιεηηνπξγέεο ηεο Γηεχζπλζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη θπξηφηεξεο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Σηο ελϋξγεηεο ηεο Γηεχζπλζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο θαη δελ απνηεινχλ επελδχζεηο. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Γηεχζπλζεο, φπνπ ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ άκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Β) ην πξφγξακκα ησλ επελδχζεσλ, ζην νπνίν πεξηέρνληαη: Α/Α: ν αχμσλ αξηζκφο ηεο δξάζεο Πεξηγξαθά δξϊζεο: αλαθέξεηαη ν ηίηινο πνπ πεξηγξάθεη ηε δξάζε Δέδνο δξϊζεο: π.ρ. έξγν, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα ππεξεζηψλ, κειέηε θ.ι.π. Άμνλαο / ΜΫηξν ηνπ Δ.Π. : αλαθέξεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ Άμνλα, ηνπ Μέηξνπ ή ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, φπνπ εληάζζεηαη ε δξάζε. ΝΫα ά ζπλερηδφκελε: αλαθέξεηαη ην αλ ε δξάζε είλαη λέα ή ζπλερηδφκελε Τπεξεζέα Τινπνέεζεο: αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηεο Γηεχζπλζεο πνπ ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε. Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο: πξνζδηνξίδεηαη ην αλψηεξν ρξνληθφ φξην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ή νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ή ην ρξνλνδηάγξακκα αλά ηξίκελν. Πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ Πεγά ρξεκαηνδφηεζεο Κ.Α. θσδηθφο αξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί ε δξάζε. Γ) ηε ζπλνπηηθά ηεθκεξέσζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Γηεχζπλζεο, φπνπ δηαηππψλεηαη ε ινγηθή θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ. Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 34

36 ΓηΪξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ ΚαιακΪηαο Δμεηάδνληαο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο κπνξνχκε λα ηηο νκαδνπνηήζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο : α) Κεληξηθέο Τπεξεζίεο β) Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο Οη ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ πεξαηηέξσ ζε : 1. Τπεξεζέεο ππαγφκελεο απεπζεέαο ζην Γάκαξρν θαη Τπεξεζέεο Τπνζηάξημεο, κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξνρή επηηειηθήο ππνζηήξημεο ζηα πνιηηηθά φξγαλα θαη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, δειαδή επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 2. Τπεξεζέεο πνπ επηηεινχλ Κχξηεο Λεηηνπξγέεο. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε : Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Τγείαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ Τπεξεζίεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο θαη Απαζρφιεζεο, κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο (θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή), ζηε κεηαπνίεζε θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (εκπφξην, ηνπξηζκφο) Οη ΑπνθεληξσκΫλεο Τπεξεζέεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, εμππεξεηνχλ ηηο Γεκνηηθέο / Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Δλφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο ησλ Κεληξηθψλ ηνπ Γήκνπ. ΑλαιπηηθΪ ε νξγαληθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Απφθαζε 590/2011 Γήκνπ Καιακάηαο Απφθαζε 11070/2011 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ΦΔΚ 285/Β/ ) έρεη σο εμήο : Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 35

37 ΓηΪξζξσζε Κεληξηθψλ Η. ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 2. Γξαθείν Γεκάξρνπ & Αηξεηψλ 3. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δζηκνηππίαο 4. Γξαθείν Δηδηθψλ πκβνχισλ & Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ 5. Γξαθείν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ & Γηαθάλεηαο 6. Ννκηθή Τπεξεζία 7. Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 8. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο & Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. Α. ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Β. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΜΖΜΑΣΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ Γηεπζπληήο Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο πιινγηθψλ Οξγάλσλ Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο Σκήκα Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο & Λεμηαξρείνπ Σκήκα Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Γηεπζπληήο Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Σκήκα Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο & Γηαρείξηζεο Κνηκεηεξίσλ Σκήκα Σακείνπ Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο 3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Γηεπζπληήο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ & Δπξσπατθψλ Θεκάησλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ θαη πκβάζεσλ Έξγσλ Σκήκα Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 36

38 4. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γηεπζπληήο Σκήκα Μειεηψλ Σκήκα Δθηέιεζεο Έξγσλ, πληήξεζεο & Απηεπηζηαζίαο Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Σκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο & ήκαλζεο 5. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ Γηεπζπληήο Σκήκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ αδεηψλ Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ & Υσξνηαμίαο Σκήκα Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο Καηαζθεπψλ θαη Απζαηξέησλ Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 6. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ Γηεπζπληήο Σκήκα Φχιαμεο & Καζαξηφηεηαο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ Σκήκα Γηα βίνπ Μάζεζεο & Νέαο Γεληάο 7. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Γηεπζπληήο Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ & Τγείαο Σκήκα Δπνπηείαο, Διέγρνπ θαη Ηζφηεηαο Σκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Αξσγήο 8. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γηεπζπληήο Σκήκα Γεσηερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 9. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΟΥΖΜΑΣΧΝ Γηεπζπληήο Σκήκα Αλαθχθισζεο Σκήκα Απνθνκηδήο Σκήκα Ορεκάησλ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 37

39 10. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠ Γηεπζπληήο ΚΔΠ Καιακάηαο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ Τπεξεζία Δληαίνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο (Δ.Κ.Δ.) Σκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο Γξαθείν ΚΔΠ Άξηνο Γξαθείν ΚΔΠ Αξθαξψλ Γξαθείν ΚΔΠ Θνπξίαο Γξαθείν ΚΔΠ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Βέξγαο 11. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Γηεπζπληήο Σκήκα Αζηπλφκεπζεο θαη Φχιαμεο Σκήκα Διέγρνπ & Σήξεζεο Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ΓηΪξζξσζε ΑπνθεληξσκΫλσλ 1. Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Άξηνο Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν γεληθψλ ζεκάησλ (Γηνηθεηηθψλ, Σερληθψλ, Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο θ.ιπ.) 2. Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξθαξψλ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν γεληθψλ ζεκάησλ (Γηνηθεηηθψλ, Σερληθψλ, Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο θ.ιπ.) 3. Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θνπξίαο Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν γεληθψλ ζεκάησλ (Γηνηθεηηθψλ, Σερληθψλ, Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο θ.ιπ.) 4. Γξαθείν ΚΔΠ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Βέξγαο Ζ δηνηθεηηθή δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο ζε δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη γξαθεία απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζηα νξγαλνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ. ΓηΪγξακκα 1 : ΟξγαλνγξΪκκαηα ΓηΪξζξσζε Γάκνπ Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 38

40 Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 39

41 Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 40

42 Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 41

43 Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 42

44 Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 43

45 Δηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο & Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ 44

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα