ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014"

Transcript

1 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 5. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 6. ΘΔΖ, ΔΚΣΑΖ, ΠΛΖΘΤΜΟ 7. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: ΑΞΟΝΑ 1 νο : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΜΔΣΡΟ 1.1. ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔΣΡΟ 1.2 ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔΣΡΟ 1.3. ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΞΟΝΑ 2 νο : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΜΔΣΡΟ 2.1 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΜΔΣΡΟ 2.2. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΜΔΣΡΟ 2.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΜΔΣΡΟ 2.4 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΜΔΣΡΟ 2.5. ΗΟΣΖΣΑ ΦΤΛΧΝ & ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ ΑΞΟΝΑ 3 νο : ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 3.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΡΟ 3.2. ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 3.3. ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ & ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΞΟΝΑ 4 νο : ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.1 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ ΜΔΣΡΟ 4.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 2

3 1. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ χκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν.3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο:«ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη νη χλδεζκνη εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.» Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα. (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010) ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο (πιένλ πεληαεηίαο) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. (άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.3463/06) Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα (πεξίπη. α άξζξν 11 απφθαζεο 18183/ ΤΠΔΓΓΑ). Ζ πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. (άξζξν 206 παξ.2 ηνπ Ν.3463/06) Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπο, εθφζνλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (άξζξν 204 ηνπ Ν.3463/06). Με ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ αξηζκ / θαη ηελ παξ.5 φπσο αλαξηζκήζεθε ζε 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/07 νξίδεηαη φηη σο «Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ» λννχληαη ηα ηδξχκαηα θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ, νη αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη νη θάζε ινγήο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ (επηρεηξήζεηο ηνπ Π.Γ. 410/95, θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, θαζψο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ). 3

4 H πξνζεζκία εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ παξαηείλεηαη έσο ηελ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 «Ρπζκίζεηο επεηγφλησλ ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 268Α / Καηά ηα ινηπά γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α βαζκνχ δείηε ηελ ππ αξηζ / απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 5694/ απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. ********* 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη : 1. Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. (ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο Ο.Σ.Α. θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή). 2.Σα βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο.Σ.Α. Σα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, ηα νπνία είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ Ο.Σ.Α., θαηά ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηεξαξρεκέλα θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. σο πξνο ηα θξίζηκα δεηήκαηα, ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δήηεζε γηα ηελ παξνρή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ζεζκηθφ πιαίζην, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο). 4

5 3. ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α., δειαδή ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην φξακα ηνπ, πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα δηαξζξσζεί ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 4. Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Δλδεηθηηθά, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα αθνξνχλ: α. ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. β. ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. γ. ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ (κε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ). ε. ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 5. Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηε κνξθή αμφλσλ. Δλδεηθηηθά, νη άμνλεο απηνί κπνξεί λα είλαη: α. «Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ - Σερληθέο ππνδνκέο». β. «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο». γ. «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε». δ. «Ο Ο.Σ.Α. σο νξγαληζκφο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο». 6. Μεηαμχ ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, έλαο ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ο άμνλαο απηφο ελδεηθηηθά αθνξά: α. ηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ζε δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ρξεζηήο ηνπηθήο δηνίθεζεο. 5

6 β. ηηο νξηδφληηεο ή ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. γ. ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. ********* 3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α ΦΑΗ Α. ΔΗΖΓΖΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Β. ΦΖΦΗΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Γ. ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΗΘΔΣΑΗ ΠΡΟ ΤΕΖΣΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΜΔ ΚΑΘΔ ΑΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΟ ΜΔΟ. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ, ΔΓΓΡΑΦΧ Ή ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ Γ. ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ. ΑΠΟΦΑΖ Γ.. ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΣΟ ΑΦΟΡΟΤΝ 6

7 Β ΦΑΗ Σ. ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Δ. ΦΖΦΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Σ. ΣΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΠΟ ΣΟ Γ.Γ. ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ) ΚΑΣΑΥΧΡΔΗΣΑΗ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΜΔ ΚΑΘΔ ΑΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΟ ΜΔΟ ********* 4. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ Με ηελ ππ αξ. 3/2011 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθξνηήζεθε νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζ απηήλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ δελ πθίζηαηαη ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ αλσηέξσ ζχληαμε. Σα κέιε ηεο πξναλαθεξνκέλεο νκάδαο είλαη: 1. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΧ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 2. ΘΔΟΛΟΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη γηα ην ΝΠΓΓ: ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ & ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (αζθεί πξφζζεηα θαζήθνληα ηνπ Ν.Π.) 3. ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟΤ ΘΔΧΝΖ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 4. ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ ΜΑΡΗΑ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ 5. ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΦΧΣΔΗΝΖ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ - Λνγηζηηθνχ 6. ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο- Μεραλνξγάλσζεο 7. ΝΟΤΖ ΚΧΝ/ΝΟ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο 8. ΥΗΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πξαζίλνπ 9. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Κνηλσληθήο & Κνηλσληθήο Αξσγήο 10. ΚΑΣΑΦΑΝΑ ΗΧΑΝΝΖ Γεκνηηθφο Αζηπλφκνο 11. ΦΤΚΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ Τπάιιεινο ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο -Πξαζίλνπ 12. ΚΟΛΗΝΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Τπάιιεινο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 7

8 13. ΑΡΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ Τπάιιεινο ζηε Γ/λζε ΚΔΠ 14. ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ Τπάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο 15. ΥΑΡΛΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ Πξντζηακέλε Γ/λζεο ηνπ ΝΠΓΓ: ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ζπλεδξίαζε θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ: - ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Δ.Π. - πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο - κειέηε ηνπ Οδεγνχ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ. θαη αθνινχζεζε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Δηδηθφηεξα: δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Οδεγνχ Καηάξηηζεο ηεο ΔΔΣΑΑ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζηα δχν (2) ΝΠΓΓ, πεξηγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα νπνία θαη ζπκπιεξψζεθαλ δφζεθαλ ηα έληππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔΣΑΑ ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη ζπκπιεξψζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζθέςεηο ηεο νκάδαο επεμεξγαζία ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη εληχπσλ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ θαη ζπγθέληξσζε ησλ απφςεσλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δ.Π. H Oκάδα Δξγαζίαο, κεηά ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζπλέηαμε αξρηθφ θείκελν, ην νπνίν εηέζε ππφςε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, θαη θαηφπηλ ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε ππεξεζίαο, ζπλέηαμε ζρέδην κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ππέβαιε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. ********* 8

9 5. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε Υψξα καο θαη ηελ αλάγθε ησλ πνιηηψλ γηα άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε, θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο πεξηφδνπ , ζε ηθαλά πιαίζηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε ν Γήκνο λα κπνξέζεη λα αζθήζεη ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο παξά ην γεγνλφο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ (κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ ΚΑΠ θαη ΑΣΑ ζηνπο ΟΣΑ). Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη. Ζ κεηαθίλεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε γίλεηαη κέζσ ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο έληνλεο ρξήζεο ηνπ Η.Υ. απηνθηλήηνπ. Λφγσ απηνχ, νη ιεσθφξνη πγγξνχ, Ακθηζέαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Πνζεηδψλνο θαζίζηαληαη γξακκηθέο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ελψ ε δπζθνιία εχξεζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε δξφκνπο πιεζίνλ ησλ θεληξηθψλ νδψλ ηνπ Γήκνπ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. Ο ππεξηνπηθφο ξφινο ηνπ Πάξθνπ θαη ηεο Μαξίλαο ηνπ Φινίζβνπ κε ηελ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα πξέπεη λα εληζρπζεί κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή δηάβαζε ηεο ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο απφ ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο. Ζ ίδηα κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί θαη γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ πεδψλ, ησλ πνδειαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ - ρξεζηψλ Μ.Μ.Μ. απφ ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο ζηελ παξαιία. πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ απνηειεί ε ζάιαζζα, ε νπνία ζήκεξα είλαη έλαο πεξηβαιινληηθφο πφξνο ζε θίλδπλν ηφζν ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, φζν θαη ιφγσ ηεο θαθήο ρξήζεο ηεο απφ ηνλ άλζξσπν (απνξξίκκαηα, ιχκαηα θιπ). 9

10 Ζ αλεμέιεγθηε απφζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζην ξέκα Πηθξνδάθλεο, δελ απνηειεί κφλν παξάγνληα ξχπαλζεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ πεξηβαιινληηθήο θαη αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ, αιιά επηπιένλ δπζρεξαίλεη ηελ εθηφλσζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αμία ηεο παξαιηαθήο δψλεο σο θπζηθφ απφζεκα απνηειεί ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηνλ ΟΡΑ πξνσζείηαη ε εθαξκνγή «Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο πδαηνξεπκάησλ Αηηηθήο» θαη ην ξέκα Πηθξνδάθλεο θαηαηάζζεηαη σο πδαηφξεπκα Α επηπέδνπ πξνηεξαηφηεηαο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο γηα ηελ αλάδεημε, απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ δηαζέηεη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο). Λφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ φκσο, νη κελ θνηλφρξεζηνη ρψξνη ρξήδνπλ αλάπιαζεο κε φξνπο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην δε πξάζηλν ρξήδεη πξνζηαζίαο, ελίζρπζεο αιιά θαη ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο αζζελεηψλ ηφζν ζηελ πςειή φζν θαη ζηε ρακειή βιάζηεζε. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηελ αλέγεξζε πνιιψλ πνιπθαηνηθηψλ ζηελ πφιε καο, απαηηεί απμεκέλεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ζπλερή βειηίσζε απηψλ. ην Γήκν καο ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ παξνρή αθφκα θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ. Κπξηαξρία ηεο ρξήζεο θαηνηθίαο. Έρνπλ εθηειεζηεί έξγα γηα αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, σζηφζν απαηηνχληαη επηπιένλ έξγα γηα επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. ηηο θεληξηθέο ιεσθφξνπο επηθξαηνχλ νη εκπνξηθέο ρξήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε πίεζεο γηα δεκηνπξγία θαηνηθίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο θαηνίθεζεο θαη ηελ αιινίσζε ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηθαλνπνηεηηθή ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. πγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο παξαηεξνχληαη ζηε γεηηλίαζε πεξηνρψλ θαηνηθίαο κε ηνλ άμνλα ηεο Λεσθ. Πνζεηδψλνο, πγγξνχ, Ακθηζέαο, Αρηιιέσο πνπ αληηθξνχεηαη κε ηελ θαηνηθία ιφγσ ηεο ερνξχπαλζεο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 10

11 Δπηπιένλ, ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο εληνπίδνληαη θαη ζηα ξέκαηα Πηθξνδάθλεο θαη παξάξεκα σθξάηνπο, φπνπ παξαηεξνχληαη παξεκβάζεηο εξγαζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ξίςε δηαθφξσλ ραιαξψλ πιηθψλ εληφο ησλ θνηηψλ. Οη πςεινί ζπληειεζηέο δφκεζεο αηηηνινγνχλ ηελ ππθλφηεηα δφκεζεο θαη ηα κεγάια χςε ησλ θηηζκάησλ ζην Γήκν. Οη κεγάινη δξφκνη θαη νη αξθεηνί δηάζπαξηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη πιαηείεο εμηζνξξνπνχλ ηε ςειή θαη ππθλή δφκεζε. εκαληηθή είλαη ε παξνπζία θηηξίσλ ζπνπδαίαο αξρηηεθηνληθήο πνπ καξηπξνχλ ηελ ηζηνξία, αιιά θαη ηνλ εμνρηθφ ραξαθηήξα πνπ είρε θάπνηε ν Γήκνο. Πνιιά απφ απηά ηα θηίξηα έρνπλ θξηζεί κε απνθάζεηο σο δηαηεξεηέα. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ δελ έρεη αδφκεηνπο ρψξνπο ή αζηηθά θελά. Έρεη θαη θπζηθφ φξην ην ζαιάζζην κέησπν πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο πξνο δπζκάο. ην Γήκν Π. Φαιήξνπ ιεηηνπξγνχλ 35 δεκφζηα ζρνιεία (12 Νεπηαγσγεία, 13 Γεκνηηθά ρνιεία θαη 1 Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 5 Γπκλάζηα, 4 Λχθεηα), θαζψο θαη ηδησηηθά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ηθαλνπνηεηηθή ε ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Όκσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πηζαλφλ λα ππάξμεη απμεκέλε αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ γηα θάιπςε απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία. ην ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ηα δεκνηηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1988 θαη παξέρνπλ δηάθνξεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εζεινληέο ηαηξνχο. Αθφκε ππάξρεη Φπρνιφγνο πγείαο. Δπηπιένλ, δχν θνξέο ην ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη εζεινληηθή αηκνδνζία θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Παλειιήληα Λακπαδεδξνκία Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ Διιάδνο. Δπίζεο, δηνξγαλψλνληαη νκηιίεο απφ ηαηξνχο. Ο Γήκνο καο ζπγθαηαιέγεηαη πηινηηθά ζηνπο 5 πξψηνπο δήκνπο πνπ έρεη ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε Nostus communication & events ( Eζληθφ πληνληζηή Πξνγξάκκαηνο «Παηδεηαηξνθή» ). Ηθαλνπνηεηηθή ε ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, σζηφζν ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο κε δηαδεκνηηθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο γηα αλάπηπμε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ιεηηνπξγεί ην γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο, ην γξαθείν Κνηλσληθήο Αξσγήο γηα παξνρή βνήζεηαο ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. ην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) ΚΑΠΖ. 11

12 ηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηα ηκήκαηα έρνπλ απμεζεί ζε επηά (7) θαη ιεηηνπξγεί θαη Βξεθηθφ ηκήκα θαη θπζηθά ιεηηνπξγνχλ θαη ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί. Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη ν Γήκνο Π. Φαιήξνπ παξέρεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, δίρσο απηφ βέβαηα λα απνθιείεη δξάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ πξαγκαηνπνηεί πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο (εθδειψζεηο, εηθαζηηθά, επηκνξθσηηθά), νη νπνίεο ζπλερψο αλαβαζκίδνληαη πνηνηηθά. Χο πξνο ηνλ Αζιεηηζκφ: ην Γήκν Π. Φαιήξνπ ιεηηνπξγεί Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν κε ηηο εμήο εγθαηαζηάζεηο: κία κεγάιε θνιπκβεηηθή δεμακελή θαη κηθξή, πδξνζεξαπεπηήξην, αίζνπζα γπκλαζηηθήο, ινπηξά-απνδπηήξηα, γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ζηίβν, γήπεδν βφιεη, ηξία γήπεδα ηέληο, δχν γήπεδα κπάζθεη, έλα γπκλαζηήξην κε φξγαλα. Δπίζεο, ιεηηνπξγνχλ θαη ηξία γήπεδα ηέληο επί ηεο νδνχ Η. Φημ. Δπίζεο, ππάξρνπλ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δηάζπαξηεο ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη θάηνηθνη. ην Γήκν Π.Φαιήξνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αζιεηηθνί ζχιινγνη & φκηινη, θαζψο θαη Ναπηηθνί Όκηινη. Αθφκε, ιεηηνπξγεί ην ΝΠΓΓ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ & ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ» κε ηκήκα γπκλαζηηθήο, παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, εθκάζεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, δσγξαθηθήο, ρνξσδίαο, βπδαληηλήο κνπζηθήο, ζεαηξηθήο παηδείαο, θιπ, νη νπνίεο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Πνιηηηζηηθά Κέληξα ηνπ Γήκνπ (θεληξηθφ Παιαηνχ Φαιήξνπ, Πηθξνδάθλεο, Αγ. Βαξβάξαο, Ζρνχο, Μηιηηάδνπ & Ναππιίνπ, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γεκαξρείνπ) θαη ε δεκνηηθή βηβιηνζήθε απφ ην ην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ ππάξρεη ε Ζιεθηξνληθή Πχιε (internet ), ε νπνία αλαβαζκίζηεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε απφ ην Δληνπίδνληαο ινηπφλ ηα πξνβιήκαηα-θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην θπθινθνξηαθφ, ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ απμεκέλε αλάγθε αζηπλφκεπζεο, ηελ πιήξε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζε θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα, ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη γεληθά ζηα λέα δεδνκέλα, ηε ζπλερή βειηίσζε & αλαβάζκηζε ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηε βειηίσζε 12

13 ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο, ηελ αλεξγία, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο & απαζρφιεζεο, ηελ αλάγθε επηπιένλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηελ αλάγθε απμεκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο επηπιένλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη πηζαλφλ, ηελ ελίζρπζε κέηξσλ γηα ηε δεκφζηα παηδεία, ηελ αλάγθε θνηλσληθήο ζπλνρήο & θξνληίδαο, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ, αιιά θαη αμηνινγψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Γήκνπ, φπσο ηα έξγα ππνδνκήο θαη ηα αλαπηπμηαθά έξγα, ε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ε θνηλσληθή ηνπ πνιηηηθή (ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, γξαθείν θνηλσληθήο αξσγήο ζε επαίζζεηεο νκάδεο, γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο & ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, ζεζκφο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο, ζεξηλφ πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, ιεηηνπξγία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηξία ΚΑΠΖ, επηά παηδηθνί ζηαζκνί & έλα βξεθηθφ ηκήκα, θιπ), ην δεκνηηθφ αζιεηηθφ θέληξν, νη ρψξνη πξαζίλνπ & θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (πιαηείεο, πάξθα, Πάξθν Φινίζβνπ, παηδηθέο ραξέο), ηα πνιηηηζηηθά-πλεπκαηηθά θέληξα, ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην δεκαξρείν, ε δεκνηηθή βηβιηνζήθε, ε δεκνηηθή αζηπλνκία, ε Μαξίλα Φινίζβνπ, ε πιαδ, ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ Α θαη Β γεγνλφο ην νπνίν καο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, νη ζπλεξγαζίεο [κέινο ηνπ δηθηχνπ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ», κέινο ηνπ δίθηνπ Δζληθνχ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ Πφιεσλ, κειέηε γηα ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο (Άιηκνο Π. Φάιεξν, Αγ. Γεκήηξηνο)], Αζιεηηθνί θαη Πνιηηηζηηθνί χιινγνη & σκαηεία, Ηαηξηθφ Κέληξν, καηεπηήξην ΡΔΑ θιπ., θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε παξαιία απνηειεί ρψξν δηεμφδνπ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ, ρσξίο εληαηηθέο ρξήζεηο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πεξίνδν , πξνζδηνξίδεη ηηο λέεο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ: Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε απηήο, Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, θαη εηδηθφηεξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε ηελ ελίζρπζε κηθξψλ θαη κεγάισλ ρψξσλ πξαζίλνπ 13

14 Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε & βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ, θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. Αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε θαηνίθσλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά. Αλαβάζκηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε θαη ειεθηξνληθή εμνηθείσζε. Αλάδεημε ηνπ Γήκνπ σο Σνπξηζηηθφο πφινο έιμεο θαη πξνψζεζε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ (αζιεηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ηνπξηζκνχ εκεξήζηαο αλαςπρήο). Γηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ κε ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ θαη ηεο πξνζπειαζηκφηεηάο ηνπ απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο Πξνψζεζε ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ. Γηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θιηκαηηθή αλαβάζκηζή ηνπ. Δλίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ Έγθαηξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. Γηαηππψλνληαο ζπλνπηηθά ηα παξαπάλσ, ν Γήκνο ζα επηδηψμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ επφκελε κεζν καθξνπξφζεζκε πεξίνδν, θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ αμία ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ Πνιίηε θαη ζην Πεξηβάιινλ, κε ζπλέξγηα ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία θαη ηελ αμηνθξαηία. Σν φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε βηψζηκε, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 14

15 6. ΘΔΗ, ΔΚΣΑΗ, ΠΛΗΘΤΜΟ Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ αλήθεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηνπ Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ είλαη παξαιηαθφ πξνάζηην θαη βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο Αζήλαο θαη ζπλνξεχεη βφξηα κε ηνλ Γήκν Καιιηζέαο, βνξεηναλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Νέαο κχξλεο, αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Αγ. Γεκεηξίνπ θαη λνηηναλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Αιίκνπ. Γπηηθά νξηνζεηείηαη θπζηθά, κε ζαιάζζην κέησπν ζηνλ θφιπν ηνπ αξσληθνχ. Aπέρεη κφιηο 9 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Έρεη έθηαζε 4,574 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη κφληκν πιεζπζκφ θαηνίθνπο (άλδξεο: , γπλαίθεο: , ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά η.κ.: ,77 - ζχκθσλα κε ην δειηίν ηχπνπ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο πεξί αλαθνίλσζεο πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ απνγξαθήο πιεζπζκνχ 2011) θαη θαηαιακβάλεηαη απφ αζηηθή δφκεζε. Ο Γήκνο ζπλδέεηαη κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο Λεσθφξνπ Ακθηζέαο θαη ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ, ελψ ε ζχλδεζε κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γίλεηαη κέζσ ηεο Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ απαληψληαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη ρξήζεηο γεληθήο θαηνηθίαο. Έρεη αλαθεξπρζεί σο ηνπξηζηηθφο δήκνο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 899/76 (ΦΔΚ 329/1976 ηεχρνο Α), έηζη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 664/77 (ΦΔΚ 222/77 ηεχρνο Α). Λφγσ ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ηνπ Γήκνπ [ηνπξηζηηθά δεκφζηα θηήκαηα Γέιηα Φαιήξνπ Φινίζβν θαη παξαιηαθή δψλε Αηηηθήο απφ ηνλ Φαιεξηθφ Όξκν έσο ηελ Αγ. Μαξίλα (Κξσπίαο)], παξνπζηάδεη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (μελνδνρεία, νξγαλσκέλε πιαδ, εζηηαηφξηα θιπ) ε νπνία θαη εληζρχζεθε θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ δήκνπ σο Οιπκπηαθήο Πφιεο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ απνηειεί νξγαλσκέλε αζηηθή πεξηνρή κε ππεξεζίεο εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ε Μαξίλα Φινίζβνπ, ην Πιαλεηάξην, ην Ναπηηθφ Μνπζείν, ην ζσξεθηφ ΑΒΔΡΧΦ, ην Πάξθν Φινίζβνπ - Παηδφηνπνο, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Φινίζβνπ, Ναπηηθφο Όκηινο Παιαηνχ Φαιήξνπ, Ναπηηθφο Όκηινο Ακθηζέαο, Οιπκπηαθφ Γήπεδν TAE KWON DO, CINE VILLAGE θιπ. 15

16 Ο ππεξηνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ππνζηεξίδεηαη κέζα απφ: α)ηα αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία επαγγεικαηηψλ αιηέσλ, ζηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί κηθξέο ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο εθηάζεηο, επνπηεπνκέλσλ απφ ηε Γ/λζε Αιηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, β) ηνλ πνιπρψξν ηνπ Γεκαξρείνπ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη εθδειψζεηο ελεκέξσζεο θνηλνχ, γ) ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, δ)ηελ ήπηα αλάπηπμε ρξήζεσλ αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, παηδνηφπσλ ε) ηνπο ρψξνπο πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη κνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ (Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Φινίζβνπ), δ) ηηο λαπηαζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ (καηεπηήξην Ρέα, Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ θιπ) θαζψο θαη απφ ηηο ειεχζεξεο θνηλφρξεζηεο δψλεο ηθαλνχ πιάηνπο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πεδψλ, ηε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ θαη ηελ χπαξμε γξακκψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξακ). Σέινο, ακέξηζηε ζπκβνιή ζηα αλσηέξσ έρεη θαη ε χπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή ηνπ πξάμε, ζηφρν έρεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηεο Διιάδαο κέζσ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, δηαιέμεσλ, εθζέζεσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεηνζεηνχλ ην κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. 16

17 17

18 7. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞΟΝΑ 1 ος : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΜΔΣΡΟ 1.1. ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΥΟΗ: 1. Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη κεηξηαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ζην ειάρηζην. 3. Πξφιεςε λφζσλ θαη πεξηνξηζκφο εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ (απνιχκαλζε ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, πεξηζπιινγή, ζηείξσζε θαη θχιαμε αδέζπνησλ δψσλ, θαηαπνιέκεζε πηηπνθάκπηαο, ζθαζαξηνχ ησλ θνηλίθσλ θιπ). 4. Οηθνλνκηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ψζηε λα κεησζεί ε ζπαηάιε απηψλ ζην ειάρηζην (αμηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ηνπ θιαδεπηηθνχ θαη θεπεπηηθνχ ππνιείκκαηνο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ρψκαηνο κε θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απηφκαηεο άξδεπζεο, εκπινπηηζκφο ηεο βιάζηεζεο θιπ) 5. Αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ Γήκνπ (θαζαξηζκφο παξαιίαο, θπηνηερληθέο επεκβάζεηο, αλάπιαζε ηκήκαηνο Παξαιηαθήο Πξάζηλεο Γηαδξνκήο απφ ην Φινίζβν κέρξη ην Έδεκ, ζπληήξεζε παξαιηαθνχ πάξθνπ Φινίζβνπ, πξνκήζεηα θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ζαιάζζησλ ξππαληψλ θιπ) 6. Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο (απφ Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο έσο εθβνιή)» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 7. Πξνζηαζία ησλ αθηψλ θαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (πξνκήζεηα θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ζαιάζζησλ ξππαληψλ). 18

19 ΜΔΣΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΥΟΗ: 1. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (παξάλνκεο απνζέζεηο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κπαδψλ θαη ιπκάησλ). 2. Γεκηνπξγία ειθπζηηθψλ δεκφζησλ ρψξσλ, πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηνλ ρξήζηε θαη πξνζπάζεηα επίηεπμεο πςειψλ πξνηχπσλ, κε κεζφδνπο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε φ,ηη αθνξά ζην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ (Αλάπιαζε Πξάζηλεο Γηαδξνκήο Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ). 3. Δπίιπζε θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο, ξχζκηζε θπθινθνξηαθψλ δεηεκάησλ κε λέεο θπθινθνξηαθέο κειέηεο ζηηο θχξηεο νδηθέο αξηεξίεο θαη εμέηαζε δπλαηφηεηαο πεδνδξφκεζεο ηκεκάησλ νδψλ. 4. Αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πξάζηλνπ. 5. Πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ζηεξεά απφβιεηα - κέζνδνη θαη ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο. 6. Δθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη (δηαινγή ζηελ πεγή, θνκπνζηνπνίεζε, ηεκαρηζκφο βιαζηηθψλ ππνιεηκκάησλ, άιεζκα θιαδηψλ θιπ). 7. πλεξγαζία κε φια ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο. 8. Δλεκέξσζε ηνπ Πνιίηε γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 9. πγθξφηεζε δνκψλ πξνζηαζίαο απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (θαζαξηζκφο ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο απφ θεξηά πιηθά, θιάδεκα πςειψλ δέληξσλ θιπ). 10. Πξνζδηνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ κείσζεο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ Γήκνπ. 11. Αλάζρεζε ηεο αζηηθήο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο κε ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ φπσο: αχμεζε καιαθψλ πδαηνπεξαηψλ επηθαλεηψλ ζε δεκνζίνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, αληηθαηάζηαζε ζθιεξψλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ δαπεδνζηξψζεσλ κε ζεξκνρξσκηθά πιηθά θαηαιιήινπ δείθηε αλαθιαζηηθφηεηαο θαη θσηνθαηαιπηηθά πιηθά γηα πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ, αμηνπνίεζε ζεξκηθψλ θαηαβνζξψλ φπσο ην έδαθνο, κείσζε ερνξχπαλζεο κέζσ θαηάιιειεο θχηεπζεο, αχμεζε ξνήο αέξα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ κε θαηάιιειν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ δεκνζίσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θχηεπζε δσκάησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. 19

20 12. Δλεκέξσζε πνιηηψλ θαη πξνψζεζε πνιηηηθψλ «πξάζηλεο αλάπηπμεο» γηα εθαξκνγή θαη ζε ηδησηηθά θηίξηα. 13. Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο παξαιηαθήο δψλεο. 14. Μειέηε βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο πεδνδξνκίσλ & νδψλ. 15. Αλαπιάζεηο δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη πιαηεηψλ. 16. πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 17. Καηαζθεπή ρψξσλ πξαζίλνπ θαη παηδηθήο ραξάο (π.ρ. αλάπιαζε επί ηεο παιαηάο Λ. Πνζεηδψλνο & Σ. Μσξαηηίλε). 18. πληήξεζε θαη ελίζρπζε πξαζίλνπ. 19. Πνιενδνκηθή νξγάλσζε & ρσξνηαμία. 20. Τπνγεηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνχ γθαξάδ. ΜΔΣΡΟ 1.3. ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΟΥΟΗ: 1. Αλαλέσζε ησλ δεκνηηθψλ νρεκάησλ κε λέα «πξάζηλα νρήκαηα». 2. Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ, επέθηαζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ, χδξεπζεο θαη αθαζάξησλ. 3. ηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 4. Αλάπιαζε, αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ κε κεζφδνπο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 5. Μειέηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ράξαμε πνδειαηνδξφκσλ θ.ι.π 20

21 ΑΞΟΝΑ 2 ος : ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΜΔΣΡΟ 2.1 ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΥΟΗ: 1. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σειεταηξηθή» ζηελ Α/ζκηα Φξνληίδα Τγείαο Πξφιεςεο. 2. Γξάζεηο ζπκκεηνρήο ζην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο (δεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Κέληξνπ Πξφιεςεο Τγείαο, ΚΔΠ Τγείαο- Πξφιεςεο ζηελ Α/ζκηα Φξνληίδα -Τγεία) 3. πλεξγαζίεο κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. 4. Πξφγξακκα παξέκβαζεο ζην πξνθίι πγείαο καζεηψλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο (κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν) ΔΠΑ. 5. Αλαβάζκηζε ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ. 6. Πξφγξακκα πξφιεςεο παηδηθήο παρπζαξθίαο (παηδηαηξνθή). 7. ηήξημε εππαζψλ νκάδσλ. 8. πλέρηζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αηκνδνζίαο. 9. Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ΜΔΣΡΟ 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Γξάζεηο ππνζηήξημεο αλέξγσλ (ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ). 2. Καηαγξαθή ησλ ειιεηκκάησλ ζε ππνδνκέο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη πγείαο θαη ηεξάξρεζε αλαγθψλ παξέκβαζεο. 3. Πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. 4. Πξφγξακκα ππνζηήξημεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ην αληηθείκελν. 5. Γξάζεηο ππνζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 21

22 6. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 7. Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ηξίηε ειηθία. 8. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε & δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. 9. πληήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηεο βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 10. πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θηηξίσλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. 11. Δλέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ. 12. Δλέξγεηεο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΝΠ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ κε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. ΜΔΣΡΟ 2.3 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Δλέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο ελήιηθνπο). 2. Παξεκβάζεηο ζηελ Δθπ/ζε γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ & απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη αλαθχθισζεο θαη εζεινληηζκνχ. 3. πλέρηζε ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο. 4. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 5. Γξάζεηο επηβξάβεπζεο επηηπρφλησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε. 6. Γξάζεηο ππνζηήξημεο απνξσλ καζεηψλ (π.ρ. θνηλσληθφ θξνληηζηήξην). 7. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο. 22

23 ΜΔΣΡΟ 2.4 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΟΥΟΗ: 1. Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηνπο αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηνπ Γήκνπ καο θαη πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ απηψλ. 2. Αλαβάζκηζε ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. 3. Καζηέξσζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ (πνδειαηηθφο αγψλαο, καζεηηθνί αγψλεο ζηίβνπ, ιακπαδηνδξνκία εζεινληψλ αηκνδνηψλ, θιπ). 4. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ηεο ηέρλεο & ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 5. Πξνψζεζε ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 6. πλδηνξγάλσζε δηαδεκνηηθψλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 7. Δλίζρπζε θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ & αζιεηηζκνχ. 8. Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζέζεσλ θαη αλνηρηψλ γεπέδσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (5 ηέληο, 2 κπάζθεη, 1 γήπεδν πνδνζθαίξνπ). 9. Αλάπιαζε ηνπ φκνξνπ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Ρηδαξείνπ ζρνιήο δεκνηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ (πνπ ζα πεξηιακβάλεη παηδηθή ραξά, πνδειαηνδξφκην, δηαδξφκνπο πεξηπάηνπ θαη θαζηζηηθά, έξγν πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ επέθηαζε ηνπ ΣΡΑΜ απφ ην ζηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο κέρξη ην Πέξακα, έξγν ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΠΑ). 10. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ & εγθαηαζηάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. ΜΔΣΡΟ 2.5. ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ & ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΣΟΥΟΗ: 1. Αλάπηπμε δξάζεσλ κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. 2. Πξνψζεζε γπλαηθείσλ ζεκάησλ. 3. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ. 23

24 4. Ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη αληηπξνζψπεπζε ζε φια ηα θέληξα & φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ. 5. Γξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ. 6. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε. 7. Δθαξκνγή νδεγηψλ Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 24

25 ΑΞΟΝΑ 3 ος : ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 3.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Πξνβνιή ηνπ Γήκνπ σο ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 2. Άκεζε εμνηθνλφκεζε δεκνηηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή. 3. Έξγα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο (Αλάδεημε - Αλάπιαζε Κεληξηθήο Πξάζηλεο Γηαδξνκήο Δκπνξηθνχ Κέληξνπ Π. Φαιήξνπ επί ηεο νδνχ Αγ. Αιεμάλδξνπ & θαζέησλ απηήο) κέζσ έληαμεο ηνπ Γήκνπ ζε πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νπνία ζα ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ηελ επέλδπζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο είηε κέζσ «πκπξάμεσλ κε ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΗΣ)» είηε κέζσ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ή άιινπο θνξείο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε θαη κέζσ ηεο έληαμήο ηνπ ζε έλαλ επξχηεξν εζληθφ ζρεδηαζκφ. 4. Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο. 5. Δλεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ αλάιεςε λέσλ αξκνδηνηήησλ κε ην πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ. 6. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε λα αλαβαζκηζζεί ην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 25

26 ΜΔΣΡΟ 3.2. ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΟΗ: 1. Πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε γηα επθαηξίεο απαζρφιεζεο, θαηάξηηζεο θιπ 2. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζέκαηα εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη ελεκέξσζε απηνχ ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ. 3. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο (πξνβνιή ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ην site ηνπ Γήκνπ θιπ) ΜΔΣΡΟ 3.3. ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ & ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΟΥΟΗ: 1. Γξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (π.ρ. θνηλσληθά παληνπσιεία, θνηλσληθά θαξκαθεία, ηξάπεδα εζεινληηθήο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θιπ) 2. Αμηνπνίεζε θαη δξάζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ππνζηήξημεο απφξσλ, εππαζψλ νκάδσλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ. 3. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα θνηλσληθά. 4. Δλέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 5. πλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο (ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο εζεινληηθέο δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ δεκφηε φπσο θαζαξηζκφο παξαιίαο, θπηεχζεηο, αηκνδνζία θιπ) 6. πλεξγαζία κε ΜΚΟ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ (θαζαξηζκφο βπζνχ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, θαζαξηζκφο ξέκαηνο θιπ) 26

27 ΑΞΟΝΑ 4 ος : ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε κε ειεθηξνληθά κέζα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 2. Καηαγξαθή ξνήο εξγαζηψλ. 3. Παξνρή ππεξεζηψλ internet ζηνπο πνιίηεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο πφιεο (Γεκνηηθά Κηίξηα Πιαηείεο Γεκνηηθνχο ρψξνπο αλαςπρήο θ.α.). 4. Καηάξηηζε Υάξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 5. πλερή ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο. 6. Καηάξηηζε θαλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη θαλνληζκνχ δηαβνχιεπζεο. ΜΔΣΡΟ 4.2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΥΟΗ: 1. Παξνρή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ θαη πνηνηηθψλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ηφζν γηα ηνλ Γήκν φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. 2. Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζεζκψλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 3. Αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα λένπ. 4. Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα λέσλ. 5. Αλαβάζκηζε Δπέθηαζε δηθηχσλ ΣΠΔ. 6. πζηήκαηα ξνήο εξγαζηψλ θαη κείσζεο θφζηνπο ζε αλζξσπνψξεο θαη ζε πιηθά (φπσο ραξηί). 7. πκκεηνρή ζε πξνζθιήζεηο πξνγξακκάησλ Φεθηαθήο χγθιηζεο. 8. Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο νξηδφληησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 27

28 9. Γηακφξθσζε λένπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. 10. Γηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ. 11. Αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ. 12. Δλέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ (έρεη ρνξεγεζεί γηα έξγα κε ή ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν, ηχπνπ Α & Β). 13. Δλέξγεηεο γηα λα ρνξεγεζεί δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ Γ. 14. ρεδηαζκφο κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε δηαδηθαζηψλ (νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ, πξνκήζεηεο, δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ, δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θιπ). 15. Γξάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. 16. Δλεκέξσζε-θαηάξηηζε ζηα λέα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. 17. Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. ΜΔΣΡΟ 4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΗ: 1. Δλέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 2. πλερή επηκφξθσζε θαηάξηηζε ζηα ζπλερψο λέα δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ηνπο ΟΣΑ. 3. Μέηξα γηα ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ. 4. Αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηνλ φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 5. Δλέξγεηεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ βειηίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 6. Πξνγξακκαηηζκφο αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο. 7. Απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπλερψο πξνθχπηνπλ ιφγσ ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ λνκνζεζία/λνκνινγία, θείκελεο δηαηάμεηο, εγθπθιίνπο θ.ι.π. 8. Δθζπγρξνληζκφο ηεο ππεξεζηαθήο δνκήο. 9. Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 28

29 ΜΔΣΡΟ 4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΥΟΗ: 1. Αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 2. Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 3. Βειηίσζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηα έζνδα. 4. Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 5. Αμηνπνίεζε ΔΠΑ (ζπκκεηνρή ηνπ ΝΠΓΓ «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ» ζηε δξάζε «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο». 6. Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ θαη βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 29

30 30

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φεβρουάριοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 1. Ζ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα