ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014"

Transcript

1 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 5. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 6. ΘΔΖ, ΔΚΣΑΖ, ΠΛΖΘΤΜΟ 7. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: ΑΞΟΝΑ 1 νο : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΜΔΣΡΟ 1.1. ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔΣΡΟ 1.2 ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔΣΡΟ 1.3. ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΞΟΝΑ 2 νο : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΜΔΣΡΟ 2.1 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΜΔΣΡΟ 2.2. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΜΔΣΡΟ 2.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΜΔΣΡΟ 2.4 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΜΔΣΡΟ 2.5. ΗΟΣΖΣΑ ΦΤΛΧΝ & ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ ΑΞΟΝΑ 3 νο : ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 3.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΡΟ 3.2. ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 3.3. ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ & ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΞΟΝΑ 4 νο : ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.1 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ ΜΔΣΡΟ 4.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 2

3 1. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ χκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν.3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο:«ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη νη χλδεζκνη εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.» Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα. (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010) ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο (πιένλ πεληαεηίαο) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. (άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.3463/06) Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα (πεξίπη. α άξζξν 11 απφθαζεο 18183/ ΤΠΔΓΓΑ). Ζ πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. (άξζξν 206 παξ.2 ηνπ Ν.3463/06) Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπο, εθφζνλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (άξζξν 204 ηνπ Ν.3463/06). Με ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ αξηζκ / θαη ηελ παξ.5 φπσο αλαξηζκήζεθε ζε 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/07 νξίδεηαη φηη σο «Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ» λννχληαη ηα ηδξχκαηα θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ, νη αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη νη θάζε ινγήο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ (επηρεηξήζεηο ηνπ Π.Γ. 410/95, θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, θαζψο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ). 3

4 H πξνζεζκία εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ παξαηείλεηαη έσο ηελ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 «Ρπζκίζεηο επεηγφλησλ ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 268Α / Καηά ηα ινηπά γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α βαζκνχ δείηε ηελ ππ αξηζ / απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 5694/ απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. ********* 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη : 1. Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. (ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο Ο.Σ.Α. θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή). 2.Σα βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο.Σ.Α. Σα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, ηα νπνία είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ Ο.Σ.Α., θαηά ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, ηεξαξρεκέλα θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Σ.Α. σο πξνο ηα θξίζηκα δεηήκαηα, ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δήηεζε γηα ηελ παξνρή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ζεζκηθφ πιαίζην, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο). 4

5 3. ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α., δειαδή ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην φξακα ηνπ, πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα δηαξζξσζεί ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 4. Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Δλδεηθηηθά, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα αθνξνχλ: α. ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. β. ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. γ. ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ (κε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ). ε. ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 5. Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηε κνξθή αμφλσλ. Δλδεηθηηθά, νη άμνλεο απηνί κπνξεί λα είλαη: α. «Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ - Σερληθέο ππνδνκέο». β. «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο». γ. «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε». δ. «Ο Ο.Σ.Α. σο νξγαληζκφο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο». 6. Μεηαμχ ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, έλαο ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ο άμνλαο απηφο ελδεηθηηθά αθνξά: α. ηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ζε δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ρξεζηήο ηνπηθήο δηνίθεζεο. 5

6 β. ηηο νξηδφληηεο ή ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. γ. ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. ********* 3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α ΦΑΗ Α. ΔΗΖΓΖΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Β. ΦΖΦΗΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Γ. ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΗΘΔΣΑΗ ΠΡΟ ΤΕΖΣΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΜΔ ΚΑΘΔ ΑΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΟ ΜΔΟ. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ, ΔΓΓΡΑΦΧ Ή ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ Γ. ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ. ΑΠΟΦΑΖ Γ.. ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΣΟ ΑΦΟΡΟΤΝ 6

7 Β ΦΑΗ Σ. ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Δ. ΦΖΦΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Σ. ΣΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΠΟ ΣΟ Γ.Γ. ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ) ΚΑΣΑΥΧΡΔΗΣΑΗ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΜΔ ΚΑΘΔ ΑΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΟ ΜΔΟ ********* 4. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ Με ηελ ππ αξ. 3/2011 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθξνηήζεθε νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζ απηήλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ δελ πθίζηαηαη ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ αλσηέξσ ζχληαμε. Σα κέιε ηεο πξναλαθεξνκέλεο νκάδαο είλαη: 1. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΧ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 2. ΘΔΟΛΟΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη γηα ην ΝΠΓΓ: ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ & ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (αζθεί πξφζζεηα θαζήθνληα ηνπ Ν.Π.) 3. ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟΤ ΘΔΧΝΖ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 4. ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ ΜΑΡΗΑ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ 5. ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΦΧΣΔΗΝΖ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ - Λνγηζηηθνχ 6. ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο- Μεραλνξγάλσζεο 7. ΝΟΤΖ ΚΧΝ/ΝΟ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο 8. ΥΗΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πξαζίλνπ 9. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Κνηλσληθήο & Κνηλσληθήο Αξσγήο 10. ΚΑΣΑΦΑΝΑ ΗΧΑΝΝΖ Γεκνηηθφο Αζηπλφκνο 11. ΦΤΚΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ Τπάιιεινο ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο -Πξαζίλνπ 12. ΚΟΛΗΝΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Τπάιιεινο ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 7

8 13. ΑΡΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ Τπάιιεινο ζηε Γ/λζε ΚΔΠ 14. ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ Τπάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο 15. ΥΑΡΛΑΤΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ Πξντζηακέλε Γ/λζεο ηνπ ΝΠΓΓ: ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ζπλεδξίαζε θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ: - ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Δ.Π. - πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο - κειέηε ηνπ Οδεγνχ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ. θαη αθνινχζεζε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Δηδηθφηεξα: δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Οδεγνχ Καηάξηηζεο ηεο ΔΔΣΑΑ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζηα δχν (2) ΝΠΓΓ, πεξηγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα νπνία θαη ζπκπιεξψζεθαλ δφζεθαλ ηα έληππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔΣΑΑ ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη ζπκπιεξψζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζθέςεηο ηεο νκάδαο επεμεξγαζία ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη εληχπσλ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ θαη ζπγθέληξσζε ησλ απφςεσλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δ.Π. H Oκάδα Δξγαζίαο, κεηά ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζπλέηαμε αξρηθφ θείκελν, ην νπνίν εηέζε ππφςε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, θαη θαηφπηλ ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε ππεξεζίαο, ζπλέηαμε ζρέδην κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ππέβαιε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. ********* 8

9 5. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε Υψξα καο θαη ηελ αλάγθε ησλ πνιηηψλ γηα άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε, θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο πεξηφδνπ , ζε ηθαλά πιαίζηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε ν Γήκνο λα κπνξέζεη λα αζθήζεη ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο παξά ην γεγνλφο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ (κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ ΚΑΠ θαη ΑΣΑ ζηνπο ΟΣΑ). Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη. Ζ κεηαθίλεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε γίλεηαη κέζσ ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο έληνλεο ρξήζεο ηνπ Η.Υ. απηνθηλήηνπ. Λφγσ απηνχ, νη ιεσθφξνη πγγξνχ, Ακθηζέαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Πνζεηδψλνο θαζίζηαληαη γξακκηθέο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ελψ ε δπζθνιία εχξεζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε δξφκνπο πιεζίνλ ησλ θεληξηθψλ νδψλ ηνπ Γήκνπ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. Ο ππεξηνπηθφο ξφινο ηνπ Πάξθνπ θαη ηεο Μαξίλαο ηνπ Φινίζβνπ κε ηελ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα πξέπεη λα εληζρπζεί κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή δηάβαζε ηεο ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο απφ ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο. Ζ ίδηα κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί θαη γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ πεδψλ, ησλ πνδειαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ - ρξεζηψλ Μ.Μ.Μ. απφ ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο ζηελ παξαιία. πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ απνηειεί ε ζάιαζζα, ε νπνία ζήκεξα είλαη έλαο πεξηβαιινληηθφο πφξνο ζε θίλδπλν ηφζν ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, φζν θαη ιφγσ ηεο θαθήο ρξήζεο ηεο απφ ηνλ άλζξσπν (απνξξίκκαηα, ιχκαηα θιπ). 9

10 Ζ αλεμέιεγθηε απφζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζην ξέκα Πηθξνδάθλεο, δελ απνηειεί κφλν παξάγνληα ξχπαλζεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ πεξηβαιινληηθήο θαη αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ, αιιά επηπιένλ δπζρεξαίλεη ηελ εθηφλσζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αμία ηεο παξαιηαθήο δψλεο σο θπζηθφ απφζεκα απνηειεί ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηνλ ΟΡΑ πξνσζείηαη ε εθαξκνγή «Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο πδαηνξεπκάησλ Αηηηθήο» θαη ην ξέκα Πηθξνδάθλεο θαηαηάζζεηαη σο πδαηφξεπκα Α επηπέδνπ πξνηεξαηφηεηαο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο γηα ηελ αλάδεημε, απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ δηαζέηεη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο). Λφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ φκσο, νη κελ θνηλφρξεζηνη ρψξνη ρξήδνπλ αλάπιαζεο κε φξνπο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην δε πξάζηλν ρξήδεη πξνζηαζίαο, ελίζρπζεο αιιά θαη ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο αζζελεηψλ ηφζν ζηελ πςειή φζν θαη ζηε ρακειή βιάζηεζε. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηελ αλέγεξζε πνιιψλ πνιπθαηνηθηψλ ζηελ πφιε καο, απαηηεί απμεκέλεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ζπλερή βειηίσζε απηψλ. ην Γήκν καο ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ παξνρή αθφκα θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ. Κπξηαξρία ηεο ρξήζεο θαηνηθίαο. Έρνπλ εθηειεζηεί έξγα γηα αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, σζηφζν απαηηνχληαη επηπιένλ έξγα γηα επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. ηηο θεληξηθέο ιεσθφξνπο επηθξαηνχλ νη εκπνξηθέο ρξήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε πίεζεο γηα δεκηνπξγία θαηνηθίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο θαηνίθεζεο θαη ηελ αιινίσζε ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηθαλνπνηεηηθή ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. πγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο παξαηεξνχληαη ζηε γεηηλίαζε πεξηνρψλ θαηνηθίαο κε ηνλ άμνλα ηεο Λεσθ. Πνζεηδψλνο, πγγξνχ, Ακθηζέαο, Αρηιιέσο πνπ αληηθξνχεηαη κε ηελ θαηνηθία ιφγσ ηεο ερνξχπαλζεο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 10

11 Δπηπιένλ, ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο εληνπίδνληαη θαη ζηα ξέκαηα Πηθξνδάθλεο θαη παξάξεκα σθξάηνπο, φπνπ παξαηεξνχληαη παξεκβάζεηο εξγαζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ξίςε δηαθφξσλ ραιαξψλ πιηθψλ εληφο ησλ θνηηψλ. Οη πςεινί ζπληειεζηέο δφκεζεο αηηηνινγνχλ ηελ ππθλφηεηα δφκεζεο θαη ηα κεγάια χςε ησλ θηηζκάησλ ζην Γήκν. Οη κεγάινη δξφκνη θαη νη αξθεηνί δηάζπαξηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη πιαηείεο εμηζνξξνπνχλ ηε ςειή θαη ππθλή δφκεζε. εκαληηθή είλαη ε παξνπζία θηηξίσλ ζπνπδαίαο αξρηηεθηνληθήο πνπ καξηπξνχλ ηελ ηζηνξία, αιιά θαη ηνλ εμνρηθφ ραξαθηήξα πνπ είρε θάπνηε ν Γήκνο. Πνιιά απφ απηά ηα θηίξηα έρνπλ θξηζεί κε απνθάζεηο σο δηαηεξεηέα. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ δελ έρεη αδφκεηνπο ρψξνπο ή αζηηθά θελά. Έρεη θαη θπζηθφ φξην ην ζαιάζζην κέησπν πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο πξνο δπζκάο. ην Γήκν Π. Φαιήξνπ ιεηηνπξγνχλ 35 δεκφζηα ζρνιεία (12 Νεπηαγσγεία, 13 Γεκνηηθά ρνιεία θαη 1 Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 5 Γπκλάζηα, 4 Λχθεηα), θαζψο θαη ηδησηηθά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ηθαλνπνηεηηθή ε ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Όκσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πηζαλφλ λα ππάξμεη απμεκέλε αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ γηα θάιπςε απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία. ην ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ηα δεκνηηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1988 θαη παξέρνπλ δηάθνξεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εζεινληέο ηαηξνχο. Αθφκε ππάξρεη Φπρνιφγνο πγείαο. Δπηπιένλ, δχν θνξέο ην ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη εζεινληηθή αηκνδνζία θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Παλειιήληα Λακπαδεδξνκία Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ Διιάδνο. Δπίζεο, δηνξγαλψλνληαη νκηιίεο απφ ηαηξνχο. Ο Γήκνο καο ζπγθαηαιέγεηαη πηινηηθά ζηνπο 5 πξψηνπο δήκνπο πνπ έρεη ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε Nostus communication & events ( Eζληθφ πληνληζηή Πξνγξάκκαηνο «Παηδεηαηξνθή» ). Ηθαλνπνηεηηθή ε ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, σζηφζν ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο κε δηαδεκνηηθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο γηα αλάπηπμε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ιεηηνπξγεί ην γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο, ην γξαθείν Κνηλσληθήο Αξσγήο γηα παξνρή βνήζεηαο ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. ην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) ΚΑΠΖ. 11

12 ηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηα ηκήκαηα έρνπλ απμεζεί ζε επηά (7) θαη ιεηηνπξγεί θαη Βξεθηθφ ηκήκα θαη θπζηθά ιεηηνπξγνχλ θαη ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί. Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη ν Γήκνο Π. Φαιήξνπ παξέρεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, δίρσο απηφ βέβαηα λα απνθιείεη δξάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ πξαγκαηνπνηεί πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο (εθδειψζεηο, εηθαζηηθά, επηκνξθσηηθά), νη νπνίεο ζπλερψο αλαβαζκίδνληαη πνηνηηθά. Χο πξνο ηνλ Αζιεηηζκφ: ην Γήκν Π. Φαιήξνπ ιεηηνπξγεί Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν κε ηηο εμήο εγθαηαζηάζεηο: κία κεγάιε θνιπκβεηηθή δεμακελή θαη κηθξή, πδξνζεξαπεπηήξην, αίζνπζα γπκλαζηηθήο, ινπηξά-απνδπηήξηα, γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ζηίβν, γήπεδν βφιεη, ηξία γήπεδα ηέληο, δχν γήπεδα κπάζθεη, έλα γπκλαζηήξην κε φξγαλα. Δπίζεο, ιεηηνπξγνχλ θαη ηξία γήπεδα ηέληο επί ηεο νδνχ Η. Φημ. Δπίζεο, ππάξρνπλ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δηάζπαξηεο ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη θάηνηθνη. ην Γήκν Π.Φαιήξνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αζιεηηθνί ζχιινγνη & φκηινη, θαζψο θαη Ναπηηθνί Όκηινη. Αθφκε, ιεηηνπξγεί ην ΝΠΓΓ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ & ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ» κε ηκήκα γπκλαζηηθήο, παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, εθκάζεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, δσγξαθηθήο, ρνξσδίαο, βπδαληηλήο κνπζηθήο, ζεαηξηθήο παηδείαο, θιπ, νη νπνίεο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Πνιηηηζηηθά Κέληξα ηνπ Γήκνπ (θεληξηθφ Παιαηνχ Φαιήξνπ, Πηθξνδάθλεο, Αγ. Βαξβάξαο, Ζρνχο, Μηιηηάδνπ & Ναππιίνπ, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γεκαξρείνπ) θαη ε δεκνηηθή βηβιηνζήθε απφ ην ην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ ππάξρεη ε Ζιεθηξνληθή Πχιε (internet ), ε νπνία αλαβαζκίζηεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε απφ ην Δληνπίδνληαο ινηπφλ ηα πξνβιήκαηα-θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην θπθινθνξηαθφ, ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ απμεκέλε αλάγθε αζηπλφκεπζεο, ηελ πιήξε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζε θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα, ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη γεληθά ζηα λέα δεδνκέλα, ηε ζπλερή βειηίσζε & αλαβάζκηζε ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηε βειηίσζε 12

13 ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο, ηελ αλεξγία, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο & απαζρφιεζεο, ηελ αλάγθε επηπιένλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηελ αλάγθε απμεκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο επηπιένλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη πηζαλφλ, ηελ ελίζρπζε κέηξσλ γηα ηε δεκφζηα παηδεία, ηελ αλάγθε θνηλσληθήο ζπλνρήο & θξνληίδαο, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ, αιιά θαη αμηνινγψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Γήκνπ, φπσο ηα έξγα ππνδνκήο θαη ηα αλαπηπμηαθά έξγα, ε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ε θνηλσληθή ηνπ πνιηηηθή (ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, γξαθείν θνηλσληθήο αξσγήο ζε επαίζζεηεο νκάδεο, γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο & ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, ζεζκφο ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο, ζεξηλφ πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, ιεηηνπξγία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηξία ΚΑΠΖ, επηά παηδηθνί ζηαζκνί & έλα βξεθηθφ ηκήκα, θιπ), ην δεκνηηθφ αζιεηηθφ θέληξν, νη ρψξνη πξαζίλνπ & θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (πιαηείεο, πάξθα, Πάξθν Φινίζβνπ, παηδηθέο ραξέο), ηα πνιηηηζηηθά-πλεπκαηηθά θέληξα, ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην δεκαξρείν, ε δεκνηηθή βηβιηνζήθε, ε δεκνηηθή αζηπλνκία, ε Μαξίλα Φινίζβνπ, ε πιαδ, ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ Α θαη Β γεγνλφο ην νπνίν καο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, νη ζπλεξγαζίεο [κέινο ηνπ δηθηχνπ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ», κέινο ηνπ δίθηνπ Δζληθνχ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ Πφιεσλ, κειέηε γηα ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο (Άιηκνο Π. Φάιεξν, Αγ. Γεκήηξηνο)], Αζιεηηθνί θαη Πνιηηηζηηθνί χιινγνη & σκαηεία, Ηαηξηθφ Κέληξν, καηεπηήξην ΡΔΑ θιπ., θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε παξαιία απνηειεί ρψξν δηεμφδνπ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ, ρσξίο εληαηηθέο ρξήζεηο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πεξίνδν , πξνζδηνξίδεη ηηο λέεο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ: Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε απηήο, Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, θαη εηδηθφηεξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε ηελ ελίζρπζε κηθξψλ θαη κεγάισλ ρψξσλ πξαζίλνπ 13

14 Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε & βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ, θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. Αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε θαηνίθσλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά. Αλαβάζκηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε θαη ειεθηξνληθή εμνηθείσζε. Αλάδεημε ηνπ Γήκνπ σο Σνπξηζηηθφο πφινο έιμεο θαη πξνψζεζε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ (αζιεηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ηνπξηζκνχ εκεξήζηαο αλαςπρήο). Γηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ κε ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ θαη ηεο πξνζπειαζηκφηεηάο ηνπ απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο Πξνψζεζε ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ. Γηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θιηκαηηθή αλαβάζκηζή ηνπ. Δλίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ Έγθαηξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. Γηαηππψλνληαο ζπλνπηηθά ηα παξαπάλσ, ν Γήκνο ζα επηδηψμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ επφκελε κεζν καθξνπξφζεζκε πεξίνδν, θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ αμία ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ Πνιίηε θαη ζην Πεξηβάιινλ, κε ζπλέξγηα ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία θαη ηελ αμηνθξαηία. Σν φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε βηψζηκε, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 14

15 6. ΘΔΗ, ΔΚΣΑΗ, ΠΛΗΘΤΜΟ Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ αλήθεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηνπ Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ είλαη παξαιηαθφ πξνάζηην θαη βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο Αζήλαο θαη ζπλνξεχεη βφξηα κε ηνλ Γήκν Καιιηζέαο, βνξεηναλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Νέαο κχξλεο, αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Αγ. Γεκεηξίνπ θαη λνηηναλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Αιίκνπ. Γπηηθά νξηνζεηείηαη θπζηθά, κε ζαιάζζην κέησπν ζηνλ θφιπν ηνπ αξσληθνχ. Aπέρεη κφιηο 9 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Έρεη έθηαζε 4,574 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη κφληκν πιεζπζκφ θαηνίθνπο (άλδξεο: , γπλαίθεο: , ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά η.κ.: ,77 - ζχκθσλα κε ην δειηίν ηχπνπ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο πεξί αλαθνίλσζεο πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ απνγξαθήο πιεζπζκνχ 2011) θαη θαηαιακβάλεηαη απφ αζηηθή δφκεζε. Ο Γήκνο ζπλδέεηαη κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο Λεσθφξνπ Ακθηζέαο θαη ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ, ελψ ε ζχλδεζε κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γίλεηαη κέζσ ηεο Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ απαληψληαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη ρξήζεηο γεληθήο θαηνηθίαο. Έρεη αλαθεξπρζεί σο ηνπξηζηηθφο δήκνο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 899/76 (ΦΔΚ 329/1976 ηεχρνο Α), έηζη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 664/77 (ΦΔΚ 222/77 ηεχρνο Α). Λφγσ ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ηνπ Γήκνπ [ηνπξηζηηθά δεκφζηα θηήκαηα Γέιηα Φαιήξνπ Φινίζβν θαη παξαιηαθή δψλε Αηηηθήο απφ ηνλ Φαιεξηθφ Όξκν έσο ηελ Αγ. Μαξίλα (Κξσπίαο)], παξνπζηάδεη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (μελνδνρεία, νξγαλσκέλε πιαδ, εζηηαηφξηα θιπ) ε νπνία θαη εληζρχζεθε θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ δήκνπ σο Οιπκπηαθήο Πφιεο. Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ απνηειεί νξγαλσκέλε αζηηθή πεξηνρή κε ππεξεζίεο εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ε Μαξίλα Φινίζβνπ, ην Πιαλεηάξην, ην Ναπηηθφ Μνπζείν, ην ζσξεθηφ ΑΒΔΡΧΦ, ην Πάξθν Φινίζβνπ - Παηδφηνπνο, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Φινίζβνπ, Ναπηηθφο Όκηινο Παιαηνχ Φαιήξνπ, Ναπηηθφο Όκηινο Ακθηζέαο, Οιπκπηαθφ Γήπεδν TAE KWON DO, CINE VILLAGE θιπ. 15

16 Ο ππεξηνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ππνζηεξίδεηαη κέζα απφ: α)ηα αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία επαγγεικαηηψλ αιηέσλ, ζηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί κηθξέο ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο εθηάζεηο, επνπηεπνκέλσλ απφ ηε Γ/λζε Αιηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, β) ηνλ πνιπρψξν ηνπ Γεκαξρείνπ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη εθδειψζεηο ελεκέξσζεο θνηλνχ, γ) ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, δ)ηελ ήπηα αλάπηπμε ρξήζεσλ αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, παηδνηφπσλ ε) ηνπο ρψξνπο πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη κνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ (Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Φινίζβνπ), δ) ηηο λαπηαζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ (καηεπηήξην Ρέα, Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ θιπ) θαζψο θαη απφ ηηο ειεχζεξεο θνηλφρξεζηεο δψλεο ηθαλνχ πιάηνπο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πεδψλ, ηε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ θαη ηελ χπαξμε γξακκψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξακ). Σέινο, ακέξηζηε ζπκβνιή ζηα αλσηέξσ έρεη θαη ε χπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή ηνπ πξάμε, ζηφρν έρεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηεο Διιάδαο κέζσ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, δηαιέμεσλ, εθζέζεσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεηνζεηνχλ ην κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. 16

17 17

18 7. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞΟΝΑ 1 ος : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΜΔΣΡΟ 1.1. ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΥΟΗ: 1. Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη κεηξηαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ζην ειάρηζην. 3. Πξφιεςε λφζσλ θαη πεξηνξηζκφο εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ (απνιχκαλζε ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, πεξηζπιινγή, ζηείξσζε θαη θχιαμε αδέζπνησλ δψσλ, θαηαπνιέκεζε πηηπνθάκπηαο, ζθαζαξηνχ ησλ θνηλίθσλ θιπ). 4. Οηθνλνκηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ψζηε λα κεησζεί ε ζπαηάιε απηψλ ζην ειάρηζην (αμηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ηνπ θιαδεπηηθνχ θαη θεπεπηηθνχ ππνιείκκαηνο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ρψκαηνο κε θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απηφκαηεο άξδεπζεο, εκπινπηηζκφο ηεο βιάζηεζεο θιπ) 5. Αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ Γήκνπ (θαζαξηζκφο παξαιίαο, θπηνηερληθέο επεκβάζεηο, αλάπιαζε ηκήκαηνο Παξαιηαθήο Πξάζηλεο Γηαδξνκήο απφ ην Φινίζβν κέρξη ην Έδεκ, ζπληήξεζε παξαιηαθνχ πάξθνπ Φινίζβνπ, πξνκήζεηα θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ζαιάζζησλ ξππαληψλ θιπ) 6. Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο (απφ Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο έσο εθβνιή)» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 7. Πξνζηαζία ησλ αθηψλ θαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (πξνκήζεηα θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ζαιάζζησλ ξππαληψλ). 18

19 ΜΔΣΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΥΟΗ: 1. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (παξάλνκεο απνζέζεηο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κπαδψλ θαη ιπκάησλ). 2. Γεκηνπξγία ειθπζηηθψλ δεκφζησλ ρψξσλ, πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηνλ ρξήζηε θαη πξνζπάζεηα επίηεπμεο πςειψλ πξνηχπσλ, κε κεζφδνπο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε φ,ηη αθνξά ζην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ (Αλάπιαζε Πξάζηλεο Γηαδξνκήο Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ). 3. Δπίιπζε θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο, ξχζκηζε θπθινθνξηαθψλ δεηεκάησλ κε λέεο θπθινθνξηαθέο κειέηεο ζηηο θχξηεο νδηθέο αξηεξίεο θαη εμέηαζε δπλαηφηεηαο πεδνδξφκεζεο ηκεκάησλ νδψλ. 4. Αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πξάζηλνπ. 5. Πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ζηεξεά απφβιεηα - κέζνδνη θαη ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο. 6. Δθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη (δηαινγή ζηελ πεγή, θνκπνζηνπνίεζε, ηεκαρηζκφο βιαζηηθψλ ππνιεηκκάησλ, άιεζκα θιαδηψλ θιπ). 7. πλεξγαζία κε φια ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο. 8. Δλεκέξσζε ηνπ Πνιίηε γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 9. πγθξφηεζε δνκψλ πξνζηαζίαο απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (θαζαξηζκφο ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο απφ θεξηά πιηθά, θιάδεκα πςειψλ δέληξσλ θιπ). 10. Πξνζδηνξηζκφο θαη ιήςε κέηξσλ κείσζεο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ Γήκνπ. 11. Αλάζρεζε ηεο αζηηθήο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο κε ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ φπσο: αχμεζε καιαθψλ πδαηνπεξαηψλ επηθαλεηψλ ζε δεκνζίνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, αληηθαηάζηαζε ζθιεξψλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ δαπεδνζηξψζεσλ κε ζεξκνρξσκηθά πιηθά θαηαιιήινπ δείθηε αλαθιαζηηθφηεηαο θαη θσηνθαηαιπηηθά πιηθά γηα πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ, αμηνπνίεζε ζεξκηθψλ θαηαβνζξψλ φπσο ην έδαθνο, κείσζε ερνξχπαλζεο κέζσ θαηάιιειεο θχηεπζεο, αχμεζε ξνήο αέξα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ κε θαηάιιειν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ δεκνζίσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θχηεπζε δσκάησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. 19

20 12. Δλεκέξσζε πνιηηψλ θαη πξνψζεζε πνιηηηθψλ «πξάζηλεο αλάπηπμεο» γηα εθαξκνγή θαη ζε ηδησηηθά θηίξηα. 13. Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο παξαιηαθήο δψλεο. 14. Μειέηε βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο πεδνδξνκίσλ & νδψλ. 15. Αλαπιάζεηο δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη πιαηεηψλ. 16. πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 17. Καηαζθεπή ρψξσλ πξαζίλνπ θαη παηδηθήο ραξάο (π.ρ. αλάπιαζε επί ηεο παιαηάο Λ. Πνζεηδψλνο & Σ. Μσξαηηίλε). 18. πληήξεζε θαη ελίζρπζε πξαζίλνπ. 19. Πνιενδνκηθή νξγάλσζε & ρσξνηαμία. 20. Τπνγεηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνχ γθαξάδ. ΜΔΣΡΟ 1.3. ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΟΥΟΗ: 1. Αλαλέσζε ησλ δεκνηηθψλ νρεκάησλ κε λέα «πξάζηλα νρήκαηα». 2. Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ, επέθηαζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ, χδξεπζεο θαη αθαζάξησλ. 3. ηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 4. Αλάπιαζε, αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ κε κεζφδνπο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 5. Μειέηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ράξαμε πνδειαηνδξφκσλ θ.ι.π 20

21 ΑΞΟΝΑ 2 ος : ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΜΔΣΡΟ 2.1 ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΥΟΗ: 1. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σειεταηξηθή» ζηελ Α/ζκηα Φξνληίδα Τγείαο Πξφιεςεο. 2. Γξάζεηο ζπκκεηνρήο ζην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο (δεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Κέληξνπ Πξφιεςεο Τγείαο, ΚΔΠ Τγείαο- Πξφιεςεο ζηελ Α/ζκηα Φξνληίδα -Τγεία) 3. πλεξγαζίεο κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. 4. Πξφγξακκα παξέκβαζεο ζην πξνθίι πγείαο καζεηψλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο (κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν) ΔΠΑ. 5. Αλαβάζκηζε ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ. 6. Πξφγξακκα πξφιεςεο παηδηθήο παρπζαξθίαο (παηδηαηξνθή). 7. ηήξημε εππαζψλ νκάδσλ. 8. πλέρηζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αηκνδνζίαο. 9. Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ΜΔΣΡΟ 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Γξάζεηο ππνζηήξημεο αλέξγσλ (ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ). 2. Καηαγξαθή ησλ ειιεηκκάησλ ζε ππνδνκέο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη πγείαο θαη ηεξάξρεζε αλαγθψλ παξέκβαζεο. 3. Πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. 4. Πξφγξακκα ππνζηήξημεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ην αληηθείκελν. 5. Γξάζεηο ππνζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 21

22 6. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 7. Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ηξίηε ειηθία. 8. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε & δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. 9. πληήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηεο βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 10. πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θηηξίσλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. 11. Δλέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ. 12. Δλέξγεηεο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΝΠ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ κε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. ΜΔΣΡΟ 2.3 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Δλέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο ελήιηθνπο). 2. Παξεκβάζεηο ζηελ Δθπ/ζε γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ & απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη αλαθχθισζεο θαη εζεινληηζκνχ. 3. πλέρηζε ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο. 4. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 5. Γξάζεηο επηβξάβεπζεο επηηπρφλησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε. 6. Γξάζεηο ππνζηήξημεο απνξσλ καζεηψλ (π.ρ. θνηλσληθφ θξνληηζηήξην). 7. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο. 22

23 ΜΔΣΡΟ 2.4 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΟΥΟΗ: 1. Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηνπο αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηνπ Γήκνπ καο θαη πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ απηψλ. 2. Αλαβάζκηζε ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. 3. Καζηέξσζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ (πνδειαηηθφο αγψλαο, καζεηηθνί αγψλεο ζηίβνπ, ιακπαδηνδξνκία εζεινληψλ αηκνδνηψλ, θιπ). 4. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ηεο ηέρλεο & ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 5. Πξνψζεζε ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 6. πλδηνξγάλσζε δηαδεκνηηθψλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 7. Δλίζρπζε θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ & αζιεηηζκνχ. 8. Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζέζεσλ θαη αλνηρηψλ γεπέδσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (5 ηέληο, 2 κπάζθεη, 1 γήπεδν πνδνζθαίξνπ). 9. Αλάπιαζε ηνπ φκνξνπ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Ρηδαξείνπ ζρνιήο δεκνηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ (πνπ ζα πεξηιακβάλεη παηδηθή ραξά, πνδειαηνδξφκην, δηαδξφκνπο πεξηπάηνπ θαη θαζηζηηθά, έξγν πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ επέθηαζε ηνπ ΣΡΑΜ απφ ην ζηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο κέρξη ην Πέξακα, έξγν ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΠΑ). 10. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ & εγθαηαζηάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. ΜΔΣΡΟ 2.5. ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ & ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΣΟΥΟΗ: 1. Αλάπηπμε δξάζεσλ κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. 2. Πξνψζεζε γπλαηθείσλ ζεκάησλ. 3. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ. 23

24 4. Ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη αληηπξνζψπεπζε ζε φια ηα θέληξα & φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ. 5. Γξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ. 6. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε. 7. Δθαξκνγή νδεγηψλ Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 24

25 ΑΞΟΝΑ 3 ος : ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 3.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Πξνβνιή ηνπ Γήκνπ σο ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 2. Άκεζε εμνηθνλφκεζε δεκνηηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή. 3. Έξγα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο (Αλάδεημε - Αλάπιαζε Κεληξηθήο Πξάζηλεο Γηαδξνκήο Δκπνξηθνχ Κέληξνπ Π. Φαιήξνπ επί ηεο νδνχ Αγ. Αιεμάλδξνπ & θαζέησλ απηήο) κέζσ έληαμεο ηνπ Γήκνπ ζε πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νπνία ζα ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ηελ επέλδπζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο είηε κέζσ «πκπξάμεσλ κε ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΗΣ)» είηε κέζσ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ή άιινπο θνξείο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε θαη κέζσ ηεο έληαμήο ηνπ ζε έλαλ επξχηεξν εζληθφ ζρεδηαζκφ. 4. Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο. 5. Δλεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ αλάιεςε λέσλ αξκνδηνηήησλ κε ην πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ. 6. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε λα αλαβαζκηζζεί ην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 25

26 ΜΔΣΡΟ 3.2. ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΟΗ: 1. Πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε γηα επθαηξίεο απαζρφιεζεο, θαηάξηηζεο θιπ 2. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζέκαηα εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη ελεκέξσζε απηνχ ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ. 3. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο (πξνβνιή ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ην site ηνπ Γήκνπ θιπ) ΜΔΣΡΟ 3.3. ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ & ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΟΥΟΗ: 1. Γξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (π.ρ. θνηλσληθά παληνπσιεία, θνηλσληθά θαξκαθεία, ηξάπεδα εζεινληηθήο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θιπ) 2. Αμηνπνίεζε θαη δξάζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ππνζηήξημεο απφξσλ, εππαζψλ νκάδσλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ. 3. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα θνηλσληθά. 4. Δλέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 5. πλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο (ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο εζεινληηθέο δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ δεκφηε φπσο θαζαξηζκφο παξαιίαο, θπηεχζεηο, αηκνδνζία θιπ) 6. πλεξγαζία κε ΜΚΟ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ (θαζαξηζκφο βπζνχ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, θαζαξηζκφο ξέκαηνο θιπ) 26

27 ΑΞΟΝΑ 4 ος : ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ ΣΟΥΟΗ: 1. Ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε κε ειεθηξνληθά κέζα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 2. Καηαγξαθή ξνήο εξγαζηψλ. 3. Παξνρή ππεξεζηψλ internet ζηνπο πνιίηεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο πφιεο (Γεκνηηθά Κηίξηα Πιαηείεο Γεκνηηθνχο ρψξνπο αλαςπρήο θ.α.). 4. Καηάξηηζε Υάξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 5. πλερή ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο. 6. Καηάξηηζε θαλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη θαλνληζκνχ δηαβνχιεπζεο. ΜΔΣΡΟ 4.2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΥΟΗ: 1. Παξνρή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ θαη πνηνηηθψλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ηφζν γηα ηνλ Γήκν φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. 2. Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζεζκψλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 3. Αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα λένπ. 4. Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα λέσλ. 5. Αλαβάζκηζε Δπέθηαζε δηθηχσλ ΣΠΔ. 6. πζηήκαηα ξνήο εξγαζηψλ θαη κείσζεο θφζηνπο ζε αλζξσπνψξεο θαη ζε πιηθά (φπσο ραξηί). 7. πκκεηνρή ζε πξνζθιήζεηο πξνγξακκάησλ Φεθηαθήο χγθιηζεο. 8. Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο νξηδφληησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 27

28 9. Γηακφξθσζε λένπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. 10. Γηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ. 11. Αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ. 12. Δλέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ (έρεη ρνξεγεζεί γηα έξγα κε ή ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν, ηχπνπ Α & Β). 13. Δλέξγεηεο γηα λα ρνξεγεζεί δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ Γ. 14. ρεδηαζκφο κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε δηαδηθαζηψλ (νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ, πξνκήζεηεο, δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ, δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θιπ). 15. Γξάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. 16. Δλεκέξσζε-θαηάξηηζε ζηα λέα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. 17. Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. ΜΔΣΡΟ 4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΗ: 1. Δλέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 2. πλερή επηκφξθσζε θαηάξηηζε ζηα ζπλερψο λέα δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ηνπο ΟΣΑ. 3. Μέηξα γηα ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ. 4. Αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηνλ φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 5. Δλέξγεηεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ βειηίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 6. Πξνγξακκαηηζκφο αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο. 7. Απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπλερψο πξνθχπηνπλ ιφγσ ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ λνκνζεζία/λνκνινγία, θείκελεο δηαηάμεηο, εγθπθιίνπο θ.ι.π. 8. Δθζπγρξνληζκφο ηεο ππεξεζηαθήο δνκήο. 9. Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 28

29 ΜΔΣΡΟ 4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΥΟΗ: 1. Αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 2. Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 3. Βειηίσζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηα έζνδα. 4. Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 5. Αμηνπνίεζε ΔΠΑ (ζπκκεηνρή ηνπ ΝΠΓΓ «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ» ζηε δξάζε «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο». 6. Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ θαη βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 29

30 30

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τν 3 ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ Ταρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Βίθπ Παπαληθνιάνπ 3. θνπφο To κάζεκα «Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα