Αζήλα, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 Αζήλα, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Επηρνξήγεζε ηνπ ΕΚΚΕ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Δηάρπζε ηεο Εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Επζύλεο ζηα εδαθηθά όξηα ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ» ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» πνπ δηνξγάλσζε ε θνηλνπξαμία ηεο Έξγνπ κε ζπληνληζηή θνξέα ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΔΙ Αζήλαο, ην Ιλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΣΔΒΔΔ (ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ), ην Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηψλ ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο ηνπ Δζληθνχ Δκπνξίνπ (ΙΝ.ΔΜ.Υ. ΔΣΔΔ), ηελ Δηαηξεία Κνηλσληθήο & Πνιηηηζκηθήο Σηήξημεο Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ «ΝΟΣΤΟΣ» (ΝΟΣΤΟΣ) θαη ην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ-Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ ΙΔΚΔΠ). Η Ηκεξίδα πιαηζηψζεθε κε εηζεγήζεηο απφ δηαθεθξηκέλνπο παλεπηζηεκηαθνχο, εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο θαη θηινμελήζεθε ζην Σπλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο. Σηφρνο ηεο Ηκεξίδαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ησλ ζπλεξγηψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δνκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο πιαηζίνπ ρνξεγηθψλ παθέησλ ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα θελά κεηαμχ «αλαγθψλ» θαη «πξνζθνξψλ», θαζψο θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζπλεξγαζηψλ ζε φθεινο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ έλαξμε ηεο Ηκεξίδαο ν θαζεγεηήο θαη αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο Πέηξνο Λχηξαο, αθνχ θαισζφξηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επηζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σηελ Ηκεξίδα ραηξέηηζαλ ν Γηεπζπληήο θαη Πξφεδξνο Γ.Σ. ηνπ ΔΚΚΔ θαζεγεηήο Νίθνο Γεκεξηδήο, ν νπνίνο παξνπζίαζε ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο εμέιημεο ηεο πξαθηηθήο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θαη ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Πξφλνηαο θαη Ιζφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θα Μαξία Σηξαηεγάθε, ε νπνία ππνγξάκκηζε ηελ απνδπλάκσζε θαη ππνζηειέρσζε ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ ζεκαζία ηεο κεζνιάβεζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) γηα ηελ ελίζρπζε, ππνζηήξημε θαη δηαζθάιηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σηε ζπλέρεηα, εθπξφζσπνο ηνπ ΔΚΚΔ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Έξγνπ ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο θνηλνπξαμίαο, κηαο θαη ην εηαηξηθφ ζρήκα ζηεξίδεηαη ζηε ζπλχπαξμε θνξέσλ πνπ ελππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά ζην ηξίγσλν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δπλακηθή ζεψξεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ην νπνίν ρσξνζηαηεί κεηαμχ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθαδεκατθνχ εξεπλεηηθνχ ηνκέα θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ. Σηφρνο ηνπ Έξγνπ απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ψζηε λα αλαπηπρζεί έλαο κεραληζκφο δηθηχσζεο ησλ

2 νκάδσλ ζηφρνπ: θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο. Γηεπθξηλίζηεθε πσο νη σθεινχκελνη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Έξγνπ αλακέλεηαη λα είλαη νη: α) ηδησηηθέο/θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ή/θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, β) νη εξγαδφκελνη, δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηδησηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πινπνηνχλ ή ζηνρεχνπλ λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο ΔΚΔ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, γ) ηα ζηειέρε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ/δνκψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, δ) νη δεκφηεο ηεο Αζήλαο, ε) εππαζείο νκάδεο πνπ δηαβηνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Οη βαζηθνί άμνλεο παξέκβαζεο ηνπ Έξγνπ είλαη: i. ε ελδπλάκσζε ησλ ζεζκηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δνπλ ζηα φξηα ηνπ, θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ii. ε δηαζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε Κνηλσληθέο Υπεξεζίεο/Γνκέο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαζψο θαη κε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα εδαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. Οη δξάζεηο ηνπ Έξγνπ αθνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ΔΚΔ, ηελ πιεξνθφξεζε θαη αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ, ζηειερψλ θνηλσληθψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ δηθηχσζε θαη δηαζχλδεζε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δξάζεσλ ΔΚΔ. Πην αλαιπηηθά, ζηηο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη εκεξίδεο, δηεζλέο ζπλέδξην, δειηία ηχπνπ θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο (δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ην ΤΔΙ ΑΘΗΝΑΣ ην ΔΚΚΔ θαη ην ΚΔΚ ΙΔΚΔΠ). Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δεκηνπξγία εξγαιείσλ πξνψζεζεο ηεο ΔΚΔ, φπσο ην «Ανοικηό Φόροσμ Κοινωνικής Καινοηομίας και Επιτειρημαηικόηηηας» (δξάζε πνπ αλαιακβάλεη ην ΔΚΚΔ) θαη ν «Ηλεκηρονικός Κόμβος Αλληλοβοήθειας» (δξάζε πνπ αλαιακβάλεη ε ΝΟΣΤΟΣ). Η θνηλνπξαμία απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ Εθαρμογή Δράζεων ΕΚΕ ζηο πεδίο (πηινηηθνχ ραξαθηήξα) (δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ θαη ΙΝΔΜΥ ΔΣΔΔ). Η πηινηηθή εθαξκνγή δξάζεσλ ΔΚΔ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ελεξγεηψλ ΔΚΔ απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ζεζκνζεηεκέλσλ πξνγξακκάησλ ή/θαη λέσλ πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο Ηκεξίδαο αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο ΔΚΔ ζε επηρεηξήζεηο θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ. Τνλίζηεθε απφ ηνπο εηζεγεηέο πσο ζεκαληηθή παξέκβαζε απνηειεί ε ζπλεξγαζία ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, εξγνδνζίαο θαη αλέξγσλππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ηεθκεξησκέλα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ έληαμεο. Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε δηθηχσζή ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο κε θεξδνζθνπηθέο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο ζπληεινχλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ΔΚΔ ζε ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο θαη ηε δεκηνπξγία δνκψλ θαηά ηεο αλεξγίαο, αλαδεηθλχνληάο ηελ σο εξγαιείν αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.

3 Η ραξηνγξάθεζε ηεο ΔΚΔ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο πνιηηηθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηακφξθσζε βηψζηκσλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. Δπηπξφζζεηα εληνπίδεη θαη ελζσκαηψλεη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληνινγηθφ αληίθηππν, θαζψο θαη πνιηηηθέο ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Η θαηαγξαθή εθαξκνζκέλσλ δξάζεσλ ΔΚΔ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζα ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ. Δλψ ε δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ κε φινπο φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψλεη ζηαζεξέο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ, πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα εληνπίζεη θαη λα βειηηψζεη ηνλ αληίθηππν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Οη νκάδεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη λέα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά. Δπηπιένλ, νη δηαβνπιεχζεηο δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε βηψζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηεο αμηνιφγεζεο αθνινπζψληαο δηεζλή πξφηππα. Καζψο ε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ δεκφζην δηάινγν γηα ζέκαηα ΔΚΔ απνηππψλεηαη απφ αλαθνξέο πξνφδνπ θαη εηήζηνπο απνινγηζκνχο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαιέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο. Δίλαη γεγνλφο πσο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ΔΚΔ. Οη δπζθνιίεο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε ειιείςεηο ηερλνγλσζίαο, πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο ΔΚΔ, νηθνλνκηθήο επρέξεηαο θαη ρξφλνπ. Σεκεηψζεθε ινηπφλ πσο ε αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ δξάζεσλ ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, κεζνδνινγίεο, ηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ζα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ΔΚΔ απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη εθπξφζσπνη ηνπ ΚΔΚ ΙΔΚΔΠ θαη ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ αλαθεξφκελνη ζε πηνζεηεκέλεο θαιέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα έξγα θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ δηα κέζνπ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αιιαγήο λννηξνπίαο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ απηναπαζρφιεζε σο επηινγή θαξηέξαο, αλέδεημαλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαζψο θαη ζηελ ζπκβνιή ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ άξζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ επάισησλ ή/θαη εηδηθψλ θνηλσληθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο Ηκεξίδαο, κε θχξην άμνλα αλάιπζεο ηελ Κνηλσληθή Καηλνηνκία, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, έγηλε αλαθνξά ζην δηεζλέο θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) θαζψο επηζεκάλζεθαλ νη Δηαηξηθνί Κψδηθεο Γενληνινγίαο γηα ηελ ΔΚΔ νη νπνίνη «πξόθεηηαη γηα πνιηηηθέο δειώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο εζηθέο θαη ηα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο ζηα νπνία εκκέλνπλ νη εηαηξείεο, κε ηε κνξθή κηαο γεληθήο πνιηηηθήο δήισζεο ή κηαο πξνζζήθεο ζηηο εηαηξηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο».

4 Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πιαίζην, ε ΔΚΔ είλαη «γεληθά θαηαλνεηή ζαλ ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη πέξα από όηη νξίδεη ν λόκνο, δειαδή πέξα από ηε λνκηθή ζπκκόξθσζε». Τν λνκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΚΔ είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθν ιφγσ ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη έλα «εληαίν ζεζκηθό πιαίζην, αιιά ππάξρνπλ κόλν επηκέξνπο ξπζκίζεηο». Σε δηεζλέο επίπεδν νη θαηεπζχλζεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΚΔ πξνέξρνληαη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη αλαγλσξίδνληαη απφ θνξείο θαη θπβεξλήζεηο, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΚΔ, πξνθχπηεη πσο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία γηα ζπκκφξθσζε θαη πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ. Τν κφλν αμηφινγν είλαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ πξνάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αληίζεηα ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί ηνλ ηνκέα απηφ σο πξνλνκηαθφ πεδίν εθαξκνγήο πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ o νπνίνο αλνίγεη λέεο δηεμφδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ελψ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο επέλδπζεο ζην ιεγφκελν «θνηλσληθφ θεθάιαην» θαη ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ηεθκεξησκέλα ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ θαη Σπλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Τν ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ ελλνηνιφγεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ε νπνία νξίδεηαη σο ν ηξίηνο ηνκέαο, ν ηνκέαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξφθεηηαη γηα «ην ζύλνιν ησλ νξγαλώζεσλ πνπ δελ είλαη δεκόζηεο, ιεηηνπξγνύλ κε δεκνθξαηηθό ηξόπν, θαη παξέρνπλ γηα ηα κέιε ηζόηεηα, αιιειεγγύε θαη ην ίδην θαζεζηώο ηδηνθηεζίαο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πξνβιέπεηαη εηδηθό θαζεζηώο γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ, όπνπ θάζε πιεόλαζκα δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε άιιν ηξόπν από ην λα ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ». Δπηζεκάλζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θαηεγνξίεο ησλ Κνηλσληθψλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ.Σ.Δπ.) ζχκθσλα κε ην λ.4019/2011, παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηάδηα εγγξαθήο ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ζηαρπνινγήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Σπγθεθξηκέλα: έιιεηςε θαηάιιεισλ θαη πξνζβάζηκσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, έιιεηςε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ επηδόηεζεο ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ, δπζκελέο ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ, ζύλζεηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζρεηηθά κηθξό ελδηαθέξνλ γηα ην λέν ζεζκό ηεο θνηλσληθήο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη γεληθά ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Οη εηζεγεηέο έδσζαλ απαληήζεηο ζε θνκβηθά εξσηήκαηα φπσο γηα ην αλ κπνξεί ε ηνπηθή Απηνδηνίθεζε λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, θαη αθφκα γηα ην αλ ελ ηέιεη ν εληζρπκέλνο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζα νδεγήζεη ζηε δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ή ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δλδηαθέξνλ ζεκείν ηεο εκεξίδαο ήηαλ ε δηαηχπσζε

5 πξνηάζεσλ ψζηε λα μεπεξαζηνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ επηθέξεη ε δηαπηζησκέλε ειιηπήο πιαηζίσζε (ζεζκηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε) ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, θαη απηφ κέζσ δεκηνπξγίαο δνκψλ θαη κεραληζκψλ απφ ζεζκηθνχο, θξαηηθνχο, ηνπηθνχο αιιά θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ην ξφιν θαη ηε ζπκβνιή ησλ Κνηλ.Σ.Δπ., ηα ππνζηεξίδνπλ ηηο Κνηλ.Σ.Δπ. θαη ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, ζα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο, ζα παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο γηα ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα δηθηπψλνπλ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο άιιεο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζα κεηαδίδνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ζηελ Δπξψπε, ζα επηιχνπλ εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζα πξνζθέξνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ ίδξπζε, ηελ θαηάξηηζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηα θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηηο αξρηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο. Με ηα αλσηέξσ λα κνηάδνπλ επθηαία ζηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο πνπ εθθξάδεη ε θνηλσληθή επηρείξεζε θαη νη παξάκεηξνη πνπ ηε ζπλέρνπλ (απαζρφιεζε ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πφξσλ, ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θνξέσλ, κε δηαλνκή θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο, ππνζηήξημε θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ), επηβεβαηψλνληαο ηε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Δλ θαηαθιείδη, ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία αλαδείρζεθαλ ζηελ Δλαξθηήξηα Ηκεξίδα ηνπ Έξγνπ «Επηρνξήγεζε ηνπ ΕΚΚΕ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Δηάρπζε ηεο Εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Επζύλεο ζηα εδαθηθά όξηα ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ», εθείλα δειαδή πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνζέζεηο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ επφκελσλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα εμήο: Σηελ Διιάδα ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην (ζε Δπξσπατθφ επίπεδν επηρεηξήζεηο, πεξίπνπ ην 10% φισλ ησλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ, αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ ζηελ Διιάδα ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 1,8% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 2,9% ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο). Παξφηη ν λ.4019/2011 δελ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηελ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο εληνχηνηο ζπληζηά έλα πξψην βήκα ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο αξηζκφο ησλ Κνηλ.Σ.Δπ. πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε ζχλδεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Αλ θαη ππάξρεη ήδε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ Κνηλ.Σ.Δπ. κε δήκνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πγείαο, έληνλε παξακέλεη ε αλάγθε ππνζηήξημεο δνκψλ γηα θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνπ επηρεηξείλ κε γλψκνλα ην γεληθφ ζπκθέξνλ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία.

6 Η αλάπηπμε ηεο ΔΚΔ δελ ζεκαίλεη φηη δελ παξακέλεη θξαηηθή ππνρξέσζε ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθήο κέξηκλαο κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ζεκαληηθή ε δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ/δνκψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ ζπλδηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Μήπσο ηειηθά ε ίδηα ε επηινγή ηεο επσλπκίαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο σο «ηξίηνο ηνκέαο» ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί θαη σο θαηαλνκή ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηίζεληαη ζε κηα θνηλσλία, ζπλδένληαο ην κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αζάθεηαο αλαθνξηθά κε ηξφπν ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ θαη ηελ έληνλε παξακέιεζε ηεο ζε επίπεδν δηαθήξπμεο; Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Ιζηοζελίδα Έργοσ: Τηλέθωνο:

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ.

Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY» ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ Α Ε Μ : 7 3 8 1 6/2 / 2 0 1 3 Θέμα: Πρώτεσ εκτιμήςεισ και ςχολιαςμοί ςτο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) τησ προγραμματικήσ περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάπηυξη & Πεπιβαλλονηική Πποζηαζία: αζύμβαηοι δπόμοι ή αναγκαίοι εηαίποι; 27-29 Μαΐοσ 2011, Μστιλήνη

Οικονομική Ανάπηυξη & Πεπιβαλλονηική Πποζηαζία: αζύμβαηοι δπόμοι ή αναγκαίοι εηαίποι; 27-29 Μαΐοσ 2011, Μστιλήνη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟY Τμήμα Περιβάλλοντος 4 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διατείρισης 27-29 Μαΐοσ 2011, Μστιλήνη Οικονομική Ανάπηυξη & Πεπιβαλλονηική Πποζηαζία: αζύμβαηοι δπόμοι ή αναγκαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα