ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο"

Transcript

1 ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009

2 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο Α.Π.Κ.Γ. Κξαρηίδε ΑΜΔΑ Α..Δ.Π. Γ.Π.. ΓΔ Γ.Δ.Ζ. Γ.Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γ.Δ.Ν.Α.Γ. Γ.Δ.Τ.Α.Γ. ΓΖ.Γ.Α Γ.Ο.Τ. Γ.. Δ.Δ.Σ.Α.Α Δ.Δ.Λ. Δ.Π. Δ..Π.Α. Ζ/Τ Η.Κ.Α. Κ.Α.Π. Κ.Α.Π.Ζ. Κ.Γ.ΑΠ. Κ.Γ.Α.Τ Κ.Δ.Κ. Κ.Δ.Π. Κ.Π.Α. ΜΜΔ Ν.Α. Ν.Π. Ο.Α.Δ.Γ. Ο.Δ.Τ. Ο.Π.Α.Α.Υ. Ο.Σ.Α. Π.Γ.Δ Π.Δ. Π.Δ.Π. Π..Δ.Α..Α.Σ.Α..Μ.Α Σ.Γ. ΣΔ Σ.Π.Δ. Αζιεηηθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γ.Κξαρηίδε Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Νενιαίαο Άζιεζεο Γξάκαο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γξάκαο Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Αζινπαίδσλ Γηνηθεηηθή Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ. Γεκνηηθφ πκβνχιην Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη Κέληξν Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Κέληξν Γηαινγήο Αδξαλψλ Τιηθψλ Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη Πξφιεςεο Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ννκηθφ Πξφζσπν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πνιηηηθή ρεδίαζε Δθηάθησλ Αλαγθψλ πιινγηθή Απφθαζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Σνπηθφ Γηακέξηζκα Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο

3 Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Τ.Δ. ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Φ.Δ.Κ. Υ.Α.Γ.Α. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο Υψξνο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΖ Β ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αληηθείκελν Πξνγξακκαηηζκνχ Γνκή & Πεξηερφκελν ρεδίνπ Γξάζεο Ηεξάξρεζε θαη Αλαιπηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Γξάζεσλ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.1: ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ... 6 Μέηξν 1.1 Οινθιεξωκέλε Αλάπηπμε Αζηηθώλ, Οξεηλώλ θαη Μεηνλεθηηθώλ Πεξηνρώλ... 9 Μέηξν 1.2 Πνιενδνκηθή, Υωξνηαμηθή Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκόο Μέηξν 1.3 Έξεπλα θαη Καηλνηνκία Μέηξν 2.1 Γηαρείξηζε Τδάηηλνπ θαη Δλεξγεηαθνύ Γπλακηθνύ Μέηξν 2.2 Οξζνινγηθή Γηαρείξηζε ηεξεώλ θαη Τγξώλ Απνβιήηωλ Μέηξν 2.3 Πξνζηαζία Φπζηθώλ Πόξωλ Μέηξν 3.1 Τπνδνκέο Αζηηθώλ Δμππεξεηήζεωλ Μέηξν 3.2 Γξάζεηο Γεκόζηαο Τγείαο Πξόλνηαο Μέηξν 4.1 Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Μέηξν 4.2 Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μέηξν 5.1 Γηθηύωζε, πλεξγαζίεο θαη Δζεινληηζκόο Μέηξν 5.2 Βειηίωζε Τπνδνκώλ Κνηλωληθήο Μέξηκλαο Μέηξν 6.1 Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο Μέηξν 6.2 Αλάδεημε Πνιηηηζηηθνύ Απνζέκαηνο Μέηξν 7.1 Δλίζρπζε Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο Μέηξν 7.2 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ Ηδηωηηθνύ Σνκέα Μέηξν 8.1 Βειηίωζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο Μέηξν 8.2 Πξνκήζεηα Τιηθώλ Δμνπιηζκνύ Μέηξν 8.3 Πιεξνθνξηθή θαη Φεθηαθή ύγθιηζε ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ KΔΦΑΛΑΗΟ 2.2 ΣΔΣΡΑΔΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΑΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ (Γ.Δ.Τ.Α.Γ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Γ.Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΔΟΛΑΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ (Κ.Δ.Π.) ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΜΟΤΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟΤ) ΚΑΛΟΤ ΑΓΡΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΑΗΝΗΧΝ ΜΗΚΡΟΤ ΜΖΚΟΤ

5 ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1. Αληηθείκελν Πξνγξακκαηηζκνύ Ζ εμεηδίθεπζε ηεο δηακνξθσκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθφ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Β Φάζεο κε ζθνπφ λα είλαη ζαθήο θαη δηαθξηηή ε επζχλε ζπκκεηνρήο θάζε Τπεξεζίαο θαη Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηεο Β Φάζεο είλαη ε αλαιπηηθή δηαηχπσζε θαη o επηκεξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηέο δξάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ην έηνο 2010 απφ ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα αληίζηνηρα. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαξηίδεηαη έλα ρέδην Γξάζεο αλά αξκφδηα Τπεξεζία θαη αλά Ννκηθφ Πξφζσπν, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη εηδηθφηεξνη ζηφρνη θαη δξάζεηο. Ζ θαηάξηηζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο απνζθνπεί κε απφιπηε ζπλέπεηα ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, δειαδή απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε δξνκνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ ζην επίπεδν ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε θαζνδηθή δηάρπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη επηρεηξεζηαθέο επηινγέο ησλ επί κέξνπο Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε ηελ πηνζεηεκέλε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. ην ρέδην Γξάζεο θάζε Τπεξεζίαο θαη Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο πεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα ηνπο θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ εμσηεξηθή (ηεο πεξηνρήο επζχλεο), φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή (ηνπ Οξγαληζκνχ) αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Ζ θαηάξηηζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα πξνζδηνξηζζνχλ νη δξάζεηο δηαδεκνηηθήο θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο. Σαπηφρξνλα, θαζνξίδνληαη θαη νη δηα-ππεξεζηαθέο δξάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο θαη αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο ηνπ ελφο θαζ χιε αξκφδηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο θαη Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ ή / θαη απαηηνχλ ζπλεξγαζίεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο κε άιινπο θνξείο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηα-ππεξεζηαθά ρέδηα Γξάζεο πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ πνιινχο ηνκείο αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ (ππνδνκέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο, πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο) θαη φηη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο πνπ εθηεινχληαη φρη κφλνλ απφ ην Γήκν (δχν ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο) αιιά θαη απφ άιινπο ηνπηθνχο ή ππεξηνπηθνχο θνξείο. Με βάζε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Γξάκαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν κέρξη ην 2010, δηακνξθψζεθαλ νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη νη Δηδηθνί ηφρνη θάζε Άμνλα, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

6 Οη νθηψ αθφινπζνη Άμνλεο, πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηνπο θπξηφηεξνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο ηνπηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε δεηήκαηα νξγαλσηηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ, αλαιχνληαη ζε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο (Μέηξα) βαζηζκέλνπο ζηα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο, φπσο απηά αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, απηνί δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο ηνκείο ηνπηθήο αλάπηπμεο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α) Α.Δ., αιιά εκπινπηίδνληαη θαη εληζρχνληαη βάζεη ησλ δηαπηζησκέλσλ εηδηθψλ θαη θξίζηκσλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. Πίλαθαο 1. Μέηξα Δ.Π. Γήκνπ Γξάκαο αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1. ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 3. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 4. ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ- ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ 5. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ 6. ΠΑΗΓΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟ 7. ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ 8. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΔΣΡΑ 1.1 Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε Αζηηθψλ, Οξεηλψλ θαη Μεηνλεθηηθψλ Πεξηνρψλ 1.2 Πνιενδνκηθή, Υσξνηαμηθή Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκφο 1.3 Έξεπλα θαη Καηλνηνκία 2.1 Γηαρείξηζε Τδάηηλνπ θαη Δλεξγεηαθνχ Γπλακηθνχ 2.2 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ 2.3 Πξνζηαζία Φπζηθψλ Πφξσλ 3.1 Τπνδνκέο Αζηηθψλ Δμππεξεηήζεσλ 3.2 Γξάζεηο δεκφζηαο πγείαο πξφλνηαο 4.1 Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 4.2 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 5.1 Γηθηχσζε, ζπλεξγαζίεο θαη εζεινληηζκφο 5.2 Βειηίσζε ππνδνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο 6.1 Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο 6.2 Αλάδεημε Πνιηηηζηηθνχ Απνζέκαηνο 7.1 Δλίζρπζε Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο 7.2 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα 8.1 Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο 8.2 Πξνκήζεηα Τιηθψλ Δμνπιηζκνχ 8.3 Πιεξνθνξηθή θαη Φεθηαθή χγθιηζε 2. Γνκή & Πεξηερόκελν ρεδίνπ Γξάζεο Σν ρέδην Γξάζεο θαηαξηίδεηαη ζε επίπεδν Τπεξεζίαο (Γηεχζπλζεο) θαη Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη επηκεξίδεηαη ζε Τπφ- ρέδηα παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ πινπνίεζεο. Καζέλα απφ απηά αληηζηνηρεί ζε έλα Μέηξν ελφο Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ζπκβνιή θάζε Οξγαληζκνχ (Γηεχζπλζεο ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Ζ γεληθή κνξθή ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Τπφ- ρεδίνπ Γξάζεο είλαη ε εμήο:

7 ηξαηεγηθόο ηόρνο : Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο : Μέηξν Άμνλα : Αξκόδηα Τπεξεζία/ Ννκηθό Πξόζωπν: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΣΟΥΟΗ ΚΧΓΗΚΟ ΓΡΑΖ ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΖ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΓΑΠΑΝΖ OIKONOMIKA Σν θάζε ππφ- ρέδην Γξάζεο αλαιχεηαη ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε δηαθξηηφ αληηθείκελν ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Αλαιπηηθφηεξα, πξψηνλ, θαηαγξάθνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα θαη νη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο αλά θαηεγνξία απνδεθηψλ ηεο Γηεχζπλζεο φζν θαη νη δπλαηφηεηεο (είηε ηνπηθά είηε εζσηεξηθά ηεο Γηεχζπλζεο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζεκαηηθφ ηνκέα ηνπ αληίζηνηρνπ Μέηξνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο Γξάζεηο (πξνο εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ Μέηξνπ) θαη παξεκβάζεηο γηα ην έηνο Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δηαθξίλνληαη ζε Κχξηεο θαη Τπνζηεξηθηηθέο αλάινγα κε ην είδνο ησλ αλαγθψλ πνπ εμππεξεηνχλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί νινθιεξσκέλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (επηκεξηδφκελν ζηα Τπφ- ρέδηα Γξάζεο) απνβιέπεη ζηελ εληαία, ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ηφζν ηεο ζθνπηκφηεηαο βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ, φζν θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ κε γεληθνχο φξνπο ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ, πξνζδηνξίδνληαη αξρηθά νη απνδέθηεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη εληνπίδνληαη νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ απνδεθηψλ, αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαηά ηε Φάζε Α ηεο Μειέηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηεθκεξηψλνληαη θαη επηιέγνληαη νη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνδεθηψλ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. Χο πξνο ην ζθνπό ηνπο, νη δξάζεηο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο δηαθξίλνληαη ζε: Κύξηεο Γξάζεηο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ θαη

8 Τπνζηεξηθηηθέο Γξάζεηο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ δξάζεσλ ή ζηνρεχνπλ ζηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο θαη νξηδφληηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Αθνινχζσο, πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο νκαδνπνηεκέλεο ζηηο εμήο ελφηεηεο : Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο Αλζξψπηλν δπλακηθφ & Τιηθνηερληθή ππνδνκή Οηθνλνκηθά Χο πξνο ηε θύζε ηνπο, νη δξάζεηο δηαθξίλνληαη ζε Λεηηνπξγίεο θαη Έξγα : Λεηηνπξγίεο είλαη νη ζπλερψο επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Έξγα είλαη δξάζεηο πνπ εθηεινχληαη εθ άπαμ, κε θαζνξηζκέλε ρξνληθή έλαξμε θαη πέξαο πινπνίεζεο. Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηερληθά έξγα, κειέηεο, έξεπλεο, ελέξγεηεο θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο, θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Ζ επηινγή ησλ Γξάζεσλ δηελεξγήζεθε κε βαζηθά θξηηήξηα ην βαζκφ ζπκβνιήο ηεο θάζε Γξάζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ψζηε ην ζχλνιν ησλ ρεδίσλ Γξάζεο λα ζπγθξνηνχλ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 3. Ηεξάξρεζε θαη Αλαιπηηθόο Πξνζδηνξηζκόο Γξάζεωλ Οη Γξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηελ θάζε Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ απνηεινχλ νη πξνβιέςεηο ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ απφ δηάθνξεο πεγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδίσλ πφξσλ, ησλ γεληθψλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλεη ν Γήκνο Γξάκαο, θαη ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) Χζηφζν, θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, νη δξάζεηο λα ηεξαξρεζνχλ θαη λα εμεηδηθεπηνχλ φζεο απφ απηέο ραξαθηεξίδνληαη πςειήο ή πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ ηεξάξρεζε ηωλ δξάζεωλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηζπκεηνχ θαη ηνπ εθηθηνχ. Σν επηζπκεηφ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζπλάθεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ, ελψ ην εθηθηφ αλαθέξεηαη ζηε ηεθκεξησκέλε ζπκκφξθσζε θαη θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. Δηδηθφηεξα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ δξάζεσλ δηαθξίλνληαη ζηα εμήο:

9 Δπηζπκεηό: Γηαγλσζκέλεο αλάγθεο ζε ηνπηθφ θαη ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ επεμεξγαζία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (Φάζε Α ) Δγθεθξηκέλεο Δπηινγέο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο / Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πξφγξακκα Δπηδηψμεσλ & ηφρσλ Γεκνηηθήο Αξρήο πλέξγηεο κε άιιεο Γξάζεηο Δθηθηό: Θεζκηθή (λνκηθή βάζε, αξκνδηφηεηα) Σερληθή (πξν-απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο, κειεηεηηθή πιεξφηεηα) Οηθνλνκηθή (ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θφζηνπο, πηζαλή ρξεκαηνδφηεζε) Λεηηνπξγηθή (νξγαλσζηαθή δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο & ρξήζεο) Δηδηθά γηα ηηο Γξάζεηο Α πξνηεξαηόηεηαο ζπληάρζεθαλ αλαιπηηθά έληππα πξνγξακκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΔΧΝ Α ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΧΓΗΚΟ ΓΡΑΖ : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΣΟΥΟ: ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΖ: ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: ΜΔΣΡΟ ΑΞΟΝΑ: ΣΟΥΟΗ : ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ : ΝΔΑ ΓΡΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ : ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ : ΤΝΔΡΓΗΔ ΜΔ ΑΛΛΔ ΓΡΑΔΗ: ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ: ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΤΝΟΛΟ

10 ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Κεθάιαην 2.1: ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ Ζ ζχληαμε εμεηδηθεπκέλσλ ρεδίσλ Γξάζεο, εληαγκέλσλ ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ επηδηψμεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη γηα ηε βηψζηκε αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν πιαίζην, ψζηε λα κπνξέζνπλ ε Γεκνηηθή Αξρή θαη νη Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη επηρεηξήζεηο λα δνπιέςνπλ ζπληνληζκέλα, απνθηψληαο έλα πνιχηηκν εξγαιείν, ην νπνίν ζα θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο θαη ρξνληθφ πιαίζην, ηελ εχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θάζεσλ θαη ηελ αιιεινπρία ησλ έξγσλ. ηφρνο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, ψζηε απηά λα ιεηηνπξγήζνπλ επεξγεηηθά γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. εκαληηθφ πιαίζην αλαθνξάο είλαη ην ρέδην Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α), ε δηαζέζηκε αλάιπζε πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.), ην Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην Αλάπηπμεο, ηα Δηδηθά Υσξνηαμηθά ρέδηα, θ.α Ζ κειεηεηηθή νκάδα αμηνπνηεί ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ πεξηνρή, ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ φπσο απνηππψλεηαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ θαη επηρεηξεί λα δψζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο πξαθηηθήο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ Γήκνπ Γξάκαο) κε ηηο επθαηξίεο ή/ θαη απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο, αληαγσληζηηθνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί πφινη αλάπηπμεο), επηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή θηλεηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ κειεηεηηθή νκάδα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, δειαδή ηε ιεπηνκεξή απνηχπσζε ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλά άμνλα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, κειεηά κε πξνζνρή ηφζν ηνλ νδεγφ θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, φζν θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα, πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ Διιεληθφ θαη ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα πξνγξακκαηηθά θείκελα θαη ηελ εηδηθή εκπεηξία θαη γλψζε ησλ κειψλ ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο ζπληάρζεθαλ ηππνπνηεκέλεο θφξκεο παξνπζίαζεο (Σερληθά Γειηία) γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη ππν-δξάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο.

11 Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη γηα ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ή Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη: 1. Καηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο αλά άμνλα, κέηξν θαη θαηεγνξίεο δξάζεσλ. 2. Έιεγρν ζπκβαηφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ή εμειηζζφκελσλ δξάζεσλ κε ηνπο ήδε δηαηππσκέλνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 3. Κσδηθνπνίεζε, ηεξάξρεζε θαη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ κε βάζε ην βαζκφ ζπλέξγηαο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ θνξέα πινπνίεζεο (Γηεχζπλζε ή Ννκηθφ Πξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γξάκαο) 4. Οηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο κε θξηηήξην ηελ επηιεμηκφηεηα αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ βαζκφ σξίκαλζεο ησλ δξάζεσλ. 5. πζρέηηζε ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ή εμειηζζφκελσλ δξάζεσλ κε ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 6. Υξνληθή ηεξάξρεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. 7. Πξνηάζεηο ελίζρπζεο ή αλαπξνζαξκνγήο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ κε θξηηήξην ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 8. Δλίζρπζε θαη δεκηνπξγία κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ζηειερηαθνχ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ. Ζ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ελεξγεηψλ πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνλ θάζε γεληθφ ζηφρν. Ζ αξκφδηα ππεξεζία πνπ έρεη θαηαξηίζεη έλα ρέδην Γξάζεο ζπληάζζεη πίλαθα ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ ηεξάξρεζε ηεο δξάζεο ζε κία θιίκαθα απφ ην Α κέρξη ην Γ, φπνπ ην Α αληηπξνζσπεχεη ην πςειφηεξν ζεκείν δηαβάζκηζεο θαη ην Γ ην ρακειφηεξν. Ζ δηάθξηζε απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη ε ππεξεζία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα, νη δαπάλεο αλά έηνο (2010), ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη ελέξγεηεο, φηαλ ε δξάζε αλαιχεηαη ζε ελέξγεηεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα ζχλζεηε θαη θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ κέζα απφ κηα ζεηξά επηινγψλ. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο πνπ επηιέγνληαη, ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, κε απνηέιεζκα ν ραξαθηήξαο ηνπ λα ππεξβαίλεη ηελ ηαμηλφκεζε, ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ δεδνκέλσλ δξάζεσλ θαη ηελ αλαδήηεζε πεγψλ ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ζπλήζσο είλαη ην αληηθείκελν ησλ ζπκβαηηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.

12 Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ζχλζεην εξγαιείν, πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Γήκν λα μεθηλήζεη κηα πνξεία εμέιημεο κέζα απφ ηε κάζεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλέξγηα ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ Γήκν, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα επηζεκαίλεη έξγα κε ηηο ζρεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη παξέρεη ζην Γήκν εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ζπλερίζεη λα απνηππψλεη, λα ζρεδηάδεη θαη λα νξγαλψλεη βηψζηκεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο κειινληηθά. Με απηά ηα δεδνκέλα, ε κειεηεηηθή νκάδα πξνρσξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, κε ζηφρν έλα ξεαιηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε Γεκνηηθή Αξρή λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη λα πινπνηήζεη ηα έξγα θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. εκαληηθφ ξφιν ζηελ ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ ιακβάλεη ε ζρέζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπο. Γειαδή, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, πνπ ελψ έξγα είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ άκεζα, σζηφζν ν βαζκφο σξηκφηεηάο ηνπο είλαη κηθξφο θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο εθηέιεζήο ηνπο αδχλαηε, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν. Δπηπξφζζεηα, ην επηιεγκέλν ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζπλέβαιιε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ. Σέινο, ε κειεηεηηθή νκάδα ιακβάλεη ππφςηλ ην φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φπσο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο έξγσλ ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο ζέζεηο. Ζ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπληζηά κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εηδηθνί ζηφρνη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Σα έζνδα, νη παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ, φπσο ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ Γήκν θαη νη παξεκβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ βειηίσζή ηνπο, παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςηλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δηαρξνληθή εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (Κ.Α.Π), νη νπνίνη απνδίδνληαη ηφζν κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ), θαζψο θαη πεγέο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ.: ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πεξηθεξεηαθά θαη ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ, ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο απηνδηνίθεζεο «Θεζέαο ΗΗ»). Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.), κέζα απφ Δηδηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο γηα ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απνηεινχλ, επίζεο, ελ δπλάκεη πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αθνινπζνχλ ηα ρέδηα Γξάζεο θάζε Γηεχζπλζεο θαη Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, θαζέλα απφ ηα νπνία επηκεξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα Τπφ - ρέδηα Γξάζεο, ζχκθσλα κε ηε ζπκβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ (Γηεχζπλζεο ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε Μέηξνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ.

13 Μέηξν 1.1 Οινθιεξωκέλε Αλάπηπμε Αζηηθώλ, Οξεηλώλ θαη Μεηνλεθηηθώλ Πεξηνρώλ ηξαηεγηθόο ηόρνο 2: ηξαηεγηθόο ηόρνο 3: Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Μέηξν Άμνλα 1.1 : Αξκόδηα Τπεξεζία / Ννκηθό Πξόζωπν: Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο Πξνψζεζε Αζηηθήο Οινθιήξσζεο Σνπηθή Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε Αζηηθψλ, Οξεηλψλ θαη Μεηνλεθηηθψλ Πεξηνρψλ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Γήκνπ Γξάκαο ΑΠΟΓΔΚΣΔ Γεκφηεο Γ. Γξάκαο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο-ζηφρνη κε θξηηήξην νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ΑΝΑΓΚΔ Γεκηνπξγία ειθπζηηθνχ θαη θηιφμελνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο Γξάζεηο ελζάξξπλζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε βηνηερληθέο θαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ Έξγα ζηήξημεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνιηηηζηηθήο άλζηζεο κέζα απφ ηηο δξάζεηο ππνδνκψλ θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, φπσο άλεξγνη, λένη, γπλαίθεο, ΑΜΔΑ, θ.ά ΣΟΥΟΗ Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Ζ δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ θαη θηιφμελνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο Ζ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (νξεηλψλ θαη πεδηλψλ) Ζ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ. ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΔΗ ΚΧΓΗΚΟ ΓΡΑΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΖ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΓΑΠΑΝΖ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ Α Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ Α Γξάζεηο γηα ηελ ελζάξξπλζε βηνηερληθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πνιπαπαζρφιεζε ζηελ χπαηζξν Α ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ρεηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη 1.1.2, πξναπαηηνχκελεο δξάζεηο είλαη ν πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο, επηινγή εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο θαη ηνπ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔΠ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ΔΠ «Αγξνηηθή Αλάπηπμε » ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ

14 Μέηξν 1.2 Πνιενδνκηθή, Υωξνηαμηθή Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκόο ηφρνο ηνπ Μέηξνπ 1.2 Πνιενδνκηθή, Υωξνηαμηθή Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκόο είλαη ε πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, ην Μέηξν 1.2 αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ ηξαηεγηθόο ηόρνο 2: ηξαηεγηθόο ηόρνο 3: ηξαηεγηθόο ηόρνο 4: Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Μέηξν Άμνλα 1.2 : Αξκόδηα Τπεξεζία / Ννκηθό Πξόζωπν: ΚΧΓΗΚΟ ΓΡΑΖ Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο Πξνψζεζε Αζηηθήο Οινθιήξσζεο Αεηθφξνο Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Σνπηθή Αλάπηπμε Πνιενδνκηθή, Υσξνηαμηθή Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκφο Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΑΠΟΓΔΚΣΔ Γεκφηεο Γ. Γξάκαο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο-ζηφρνη κε θξηηήξην νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ΑΝΑΓΚΔ Καιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε απνδεθηψλ Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο Οξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ πξνζηαζίαο Σν πξφβιεκα ηεο ζηάζκεπζεο είλαη έληνλν εληφο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο, γηαηί νη ππάξρνπζεο ζέζεηο δελ θαιχπηνπλ ηε δήηεζε. Γη απηφλ ην ιφγν, αλαγθαία θξίλεηαη ε θαηνρχξσζε ρψξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία (ππφγεησλ ή θαη ππαίζξησλ) ρψξσλ Πάξθηλγθ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ Ζ ρσξνζέηεζε ηεο δξάζεο ζρεηηθά κε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην αθνξά φιε ηε δηνηθεηηθή έθηαζε ηνπ Γ. Γξάκαο Έξγα ζηήξημεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηε δεκηνπξγία θηιφμελνπ θαη ειθπζηηθνχ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ΣΟΥΟΗ Ζ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ρσξνηαμηθψλ-πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Ζ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο δηαβίσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ Ζ δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θαη πξννπηηθψλ γηα ηελ ζπλερφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΖ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΓΑΠΑΝΖ χληαμε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Δληαίνπ Γήκνπ Γξάκαο Πνιενδνκηθέο κειέηεο (αλαζεψξεζεο, πξάμεο εθαξκνγήο, εθαξκνγήο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ) ζε νηθηζκνχο θαη ζπλνηθηζκνχο Μειέηε αμηνπνίεζεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο Γήκνπ Γξάκαο (εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο, πάξθηλγθ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Α Α Β

15 Πξφγξακκα «Θεζέαο» Ίδηνη Πφξνη

16 Μέηξν 1.3 Έξεπλα θαη Καηλνηνκία ηφρνο ηνπ Μέηξνπ 1.3 Έξεπλα θαη Καηλνηνκία είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξνψζεζε δεζκψλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ή θαη ησλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, ζηα πιαίζηα αληαιιαγήο γλψζεσλ, ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ θαη πξννπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή έξεπλαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. ηξαηεγηθόο ηόρνο 2: Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηξαηεγηθόο ηόρνο 3: Πξνψζεζε Αζηηθήο Οινθιήξσζεο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Σνπηθή Αλάπηπμε Μέηξν Άμνλα 1.3 : Έξεπλα θαη Καηλνηνκία Αξκόδηα Τπεξεζία / Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Ννκηθό Πξόζωπν: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Δπηρεηξήζεηο, Μνλάδεο Παξαγσγήο, Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ, θ.ι.π Δηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (θνηηεηέο, εμεηδηθεπκέλν/ επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, θιπ) ΑΝΑΓΚΔ Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε θάζε αμηνπνίεζεο λέσλ επθαηξηψλ δπλακηθήο αλάπηπμεο. Κξίζηκν ζηνηρείν απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία. ΣΟΥΟΗ Ζ πξνψζεζε θαη εκθχζεζε θαηλνηνκηθήο θνπιηνχξαο θαη πξνψζεζε δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ελφο πην ζχγρξνλνπ, θαηλνηφκνπ θαη επλντθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξφζβαζε ζε έλα ζχγρξνλν ηνπηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΔΗ ΚΧΓΗΚΟ ΓΡΑΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΖ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΓΑΠΑΝΖ Γξάζεηο δηθηχσζεο ησλ ηνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε Φνξείο Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο Γηνξγάλσζε Forum Καηλνηνκίαο (κέζσ δηαδηθηχνπ) κε πξννπηηθέο αλαβάζκηζεο ηνπ ζε ειεθηξνληθή πχιε (Portal) θαηλνηνκίαο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Β Β

17 Μέηξν 2.1 Γηαρείξηζε Τδάηηλνπ θαη Δλεξγεηαθνύ Γπλακηθνύ ηξαηεγηθόο ηόρνο 3: ηξαηεγηθόο ηόρνο 4: Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: Μέηξν Άμνλα 2.1: Αξκόδηα Τπεξεζία / Ννκηθό Πξόζωπν: Πξνψζεζε Αζηηθήο Οινθιήξσζεο Αεηθφξνο Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο Γηαρείξηζε Τδάηηλνπ θαη Δλεξγεηαθνχ Γπλακηθνχ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Γξάκαο ΑΠΟΓΔΚΣΔ Γεκφηεο Γήκνπ Γξάκαο ΑΝΑΓΚΔ Βειηίσζε / δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ χδξεπζεο Πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο λεξνχ, δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπλεηζθνξά ζηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο δσήο κε ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ απνρέηεπζεο Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ Δλίζρπζε ζπκκεηνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Παξνρή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ΣΟΥΟΗ Ζ βειηίσζε πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνπο απνδέθηεο Ζ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θνξηίνπ αηρκήο Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πεξηνξηζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Ζ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα θηίξηα θαη ηελ πφιε ηεο Γξάκαο Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζηα ζέκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ε αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΔΗ ΚΧΓΗΚΟ ΓΡΑΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΖ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΓΑΠΑΝΖ Καηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο Α Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο νδνχ Όζσλνο Α χλδεζε ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ κε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ Γξάκαο Α Μεηαηφπηζε αγσγνχ χδξεπζεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Υσξηζηήο Α Δθπφλεζε κειεηψλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ κέζσ λέσλ δηθηχσλ άξδεπζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηακέλσλ Α Μειέηε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα (δεκνηηθά θηίξηα), ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο (δεκνηηθφο θσηηζκφο) θαη εθαξκνγή εθξνψλ κειέηεο Α ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Ίδηνη Πφξνη ΔΠ «Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ» - ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Πάξνο 14/03/2014 ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝ. : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ » 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

«ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ » 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ «ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΤΠΡΟ 2007-2013» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Γεληθή Πεξηγξαθή: Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο "Διιάδα Κχπξνο" 2007 2013 είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΘΝΗΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΗΑ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΣΔΛΗΗΚΖ ΔΡΓΑΗΗΑ: ΘΔΜΑ:: ««Ζ Τιιννππννί ίεζζε ηησλλ Δππη ηρρεεη ηξξεζζη ηααθθψλλ ηηφφρρσλλ κέέζζσ Σππππννππννη ηεκέέλλσλλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ Α Ε Μ : 7 3 8 1 6/2 / 2 0 1 3 Θέμα: Πρώτεσ εκτιμήςεισ και ςχολιαςμοί ςτο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) τησ προγραμματικήσ περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY» ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Δξάκα 18-1-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Δεκάξρνπ Δξάκαο Κπξηάθνπ Φαξαθίδε, φπσο αλαγλψζηεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα