Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz 300 GHz) (1999/519/ΕΚ) ΤΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 154 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 1 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (3) υφίστανται ελάχιστες κοινοτικές προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων από ηλεκτροµαγνητικά πεδία κατά την εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης ( 3 ) έχουν θεσπιστεί κοινοτικά µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών εργαζοµένων ( 4 ), µε τα οποία υποχρεούνται, µεταξύ άλλων, οι εργοδότες να αξιολογούν τις δραστηριότητες που συνεπάγονται ειδικό κίνδυνο έκθεσης σε µή ιοντίζουσες ακτινοβολίες έχουν προταθεί στοιχειώδεις προδιαγραφές για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς παράγοντες ( 5 ), στις οποίες περιλαµβάνονται µέτρα κατά των µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών κατά συνέπεια, η παρούσα σύσταση δεν αφορά την προστασία των εργαζοµένων από την επαγγελµατική έκθεση στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία (4) επιβάλλεται η προστασία του ευρύτερου κοινού στην Κοινότητα από αποδεδειγµένες βλάβες για την υγεία που ενδεχοµένως οφείλονται στην έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (1) σύµφωνα µε το στοιχείο ξ) του άρθρου 3 της συνθήκης, η δράση της Κοινότητας πρέπει να περιλαµβάνει τη συµβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας η συνθήκη προβλέπει επίσης την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και των καταναλωτών (2) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 5ης Μαΐου 1994 σχετικά µε την καταπολέµηση των βλαβερών συνεπειών που προκαλούνται από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες ( 2 ), κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει νοµοθετικά µέτρα για τον περιορισµό της έκθεσης των εργαζοµένων και του κοινού στη µη ιοντίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (5) τα µέτρα σχετικά µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία πρέπει να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλους τους πολίτες της Κοινότητας οι οικείες διατάξεις των κρατών µελών πρέπει να βασίζονται σε ένα από κοινού συµφωνηµένο πλαίσιο, ώστε να συντελούν στην εξασφάλιση ανάλογης προστασίας σε όλη την Κοινότητα (6) σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, κάθε νέο µέτρο που λαµβάνεται σε έναν τοµέα ο οποίος δεν εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, όπως η προστασία του κοινού από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, µπορεί να θεσπίζεται από την Κοινότητα µόνον εάν, λόγω της κλίµακας ή των επιπτώσεων της προτεινόµενης δράσης, οι προτεινόµενοι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητας παρά σε επίπεδο κράτους µέλους (7) οι δραστηριότητες για τον περιορισµό της έκθεσης του ευρύτερου κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία πρέπει να συγκριθούν µε τα άλλα οφέλη για την υγεία και την ασφάλεια, που οι εκπέµπουσες ηλεκτροµαγνητικά πεδία συσκευές προσφέρουν στην ποιότητα ζωής, όπως στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της δηµόσιας ασφάλειας ( 1 )ΕΕC 175 της ( 2 )ΕΕC 205 της , σ ( 3 )ΕΕL 156 της , σ. 14. ( 4 )ΕΕL 348 της , σ. 1. ( 5 )ΕΕC 77 της , σ. 12 και ΕΕ C 230 της , σ. 3.

2 L 199/60 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (8) πρέπει να θεσπιστεί κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, µε στόχο την προστασία του κοινού µέσω συστάσεων προς τα κράτη µέλη (9) η παρούσα σύσταση αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του κοινού και, κατά συνέπεια, εφαρµόζεται ιδίως στους χώρους όπου το κοινό παραµένει για σηµαντικό χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τις επιπτώσεις που καλύπτονται από την παρούσα σύσταση (10) το κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στον ήδη υφιστά- µενο µεγάλο όγκο επιστηµονικής τεκµηρίωσης, πρέπει να βασίζεται στα βέλτιστα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και γνώµες στον τοµέα αυτόν και πρέπει να περιλαµβάνει βασικούς περιορισµούς και επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, λαµβανοµένου υπόψη ότι ως βάση για τους συνιστώµενους περιορισµούς της έκθεσης έχουν χρησιµοποιηθεί µόνον αποδεδειγµένες επιπτώσεις για το θέµα αυτό, η διεθνής επιτροπή για την προστασία από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP) έχει διατυπώσει γνώµη την οποία έχει επικυρώσει η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πλαίσιο αυτό πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναξιολογείται τακτικά βάσει των νέων γνώσεων και των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας και της χρήσης πηγών και πρακτικών που προκαλούν έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (11) αυτοί οι βασικοί περιορισµοί και τα επίπεδα αναφοράς πρέπει να ισχύουν για όλες τις ακτινοβολίες από ηλεκτροµαγνητικά πεδία, πλην της οπτικής ακτινοβολίας και της ιοντίζουσας ακτινοβολίας για τη µεν οπτική ακτινοβολία απαιτείται περαιτέρω µελέτη των σχετικών επιστηµονικών στοιχείων και γνωµών, ενώ για την ιοντίζουσα υπάρχουν ήδη σχετικές κοινοτικές διατάξεις (12) οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης (π.χ. Cenelec, CEN) πρέπει να ενθαρρυνθούν να καταρτίσουν πρότυπα εντός του πλαισίου της κοινοτικής νοµοθεσίας για το σχεδιασµό και τις δοκιµές εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της συµµόρφωσης προς τους βασικούς περιορισµούς της παρούσας σύστασης (13) η τήρηση των συνιστωµένων περιορισµών και επιπέδων αναφοράς πρέπει να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας από αποδεδειγµένες επιπτώσεις στην υγεία που ενδέχεται να οφείλονται στην έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, αλλά δεν αποκλείει κατ ανάγκη τα προβλήµατα παρεµβολής ή την επίδραση στη λειτουργία ιατροτεχνολογικών βοηθη- µάτων, όπως µεταλλικά προθέµατα, βηµατοδότες, απινιδωτές και κοχλιακά και άλλα εµφυτεύµατα η παρεµβολή σε βηµατοδότες µπορεί να εµφανίζεται και σε επίπεδα χαµηλότερα από τα συνιστώµενα επίπεδα αναφοράς και γι αυτό πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις, οι οποίες όµως δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας σύστασης και αντιµετωπίζονται διά της νοµοθεσίας για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα (14) σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, µε την παρούσα σύσταση καθορίζονται οι γενικές αρχές και οι µέθοδοι προστασίας του ευρύτερου κοινού, ενώ εναπόκειται στα κράτη µέλη να καθορίσουν τους λεπτοµερείς κανόνες για τις πηγές και τις πρακτικές που προκαλούν έκθεση του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, καθώς και για την ταξινόµηση των συνθηκών έκθεσης σε επαγγελµατικές και µη, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων (15) τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε τη συνθήκη, να προβλέπουν επίπεδο προστασίας υψηλότερο από αυτό της παρούσας σύστασης (16) για τα µέτρα που θεσπίζουν τα κράτη µέλη στον τοµέα αυτόν, είτε αυτά είναι δεσµευτικά είτε όχι, καθώς και για τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας σύστασης, πρέπει να υποβάλλονται εθνικές και κοινοτικές εκθέσεις (17) προκειµένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους και τα µέτρα προστασίας από ηλεκτρο- µαγνητικά πεδία, τα κράτη µέλη πρέπει να προαγάγουν τη διάδοση πληροφοριών και κανόνων ορθής πρακτικής στον τοµέα αυτό, ιδίως όσον αφορά το σχεδιασµό, την εγκατάσταση και τη χρήση εξοπλισµών, ώστε τα επίπεδα έκθεσης να µην υπερβαίνουν τους συνιστώµενους περιορισµούς (18) πρέπει να δοθεί προσοχή στη δέουσα γνώση και κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, λαµβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις του κοινού για τους κινδύνους αυτούς (19) τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν υπό σηµείωση την πρόοδο των επιστηµονικών γνώσεων και της τεχνολογίας σχετικά µε την προστασία από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, λαµβάνοντας υπόψη το θέµα της πρόληψης, και πρέπει να προβλέπουν τακτική εξέταση και αναθεώρηση µέσω τακτικής αξιολόγησης βάσει των κατευθυντήριων γραµµών των αρµόδιων διεθνών οργανισµών, όπως η διεθνής επιτροπή για την προστασία από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP), ΥΝΙΤΑ: I. τα κράτη µέλη, για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, να χρησιµοποιούν τους όρους του παραρτήµατος Ι.Α για τα φυσικά µεγέθη που αναφέρονται σ αυτό. II. τα κράτη µέλη, προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία: α) να θεσπίσουν πλαίσιο βασικών περιορισµών και επίπεδα αναφοράς, βάσει του παραρτήµατος Ι.Β β) να εφαρµόσουν µέτρα, σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τις πηγές ή πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσµα την ηλεκτροµαγνητική έκθεση του κοινού όταν ο χρόνος έκθεσης είναι σηµαντικός, πλην της έκθεσης για ιατρικούς λόγους κατά την οποία πρέπει να σταθµίζονται δεόντως οι κίνδυνοι και τα οφέλη της έκθεσης πέραν των βασικών περιορισµών γ) να επιδιώξουν την τήρηση των βασικών περιορισµών που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ για την έκθεση του κοινού.

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/61 III. τα κράτη µέλη, προκειµένου να διευκολυνθεί και να προαχθεί η τήρηση των βασικών περιορισµών που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ: α) να λαµβάνουν υπόψη τα επίπεδα αναφοράς του παραρτή- µατος ΙΙΙ για την εκτίµηση της έκθεσης ή εφόσον υπάρχουν, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από το οικείο κράτος µέλος, τα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα που βασίζονται σε συµφωνηµένες και επιστηµονικά αποδεδειγµένες διαδικασίες υπολογισµού και µέτρησης σχεδιασµένες για την αξιολόγηση της τήρησης των βασικών περιορισµών β) να αξιολογούν τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν πηγές πολλαπλών συχνοτήτων, σύµφωνα µε τους τύπους του παραρτήµατος IV, τόσο από πλευράς βασικών περιορισµών όσο και από πλευράς επιπέδων αναφοράς γ) να λαµβάνουν ενδεχοµένως υπόψη κριτήρια, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως η διάρκεια της έκθεσης, τα εκτιθέµενα µέρη του σώµατος, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του κοινού. IV. τα κράτη µέλη να εξετάζουν τόσο τους κινδύνους όσο και τα οφέλη κατά τη λήψη αποφάσεων για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι η ανάληψη δράσης σύµφωνα µε την παρούσα σύσταση, όταν υιοθετούν πολιτικές ή µέτρα σχετικά µε την έκθεση του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. V. στα κράτη µέλη, προκειµένου να βελτιωθεί η κατανόηση των κινδύνων και η προστασία από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, να παρέχουν στο κοινό πληροφορίες, µε την κατάλληλη µορφή, σχετικά µε την επίδραση που έχουν στην υγεία τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπισή τους. VI. τα κράτη µέλη, προκειµένου να βελτιωθούν οι γνώσεις γύρω από τις επιδράσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στην υγεία, να προωθούν και να επισκοπούν την έρευνα που αφορά τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία και την ανθρώπινη υγεία, στα πλαίσια των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές και διεθνείς ερευνητικές συστάσεις και προσπάθειες του ευρύτερου δυνατού φάσµατος πηγών. VII. τα κράτη µέλη, προκειµένου να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός συνολικού συστήµατος προστασίας από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, να καταρτίσουν εκθέσεις για την πείρα που αντλούν από τα µέτρα που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα σύσταση, και να ενηµερώσουν σχετικά την Επιτροπή, τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας σύστασης, επισηµαίνοντας τον τρόπο µε τον οποίο την έλαβαν υπόψη σ αυτά τα µέτρα. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή: 1. να εργαστεί για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται στο µέρος III στοιχείο α), συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων υπολογισµού και µέτρησης 2. να ενθαρρύνει την έρευνα για τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία σε όλες τις σχετικές συχνότητες, κατά την εφαρµογή του τρέχοντος προγράµµατος-πλαισίου έρευνας 3. να εξακολουθήσει να συµµετέχει στις εργασίες των αρµόδιων διεθνών οργανισµών στον τοµέα αυτόν και να προωθήσει τη διαµόρφωση διεθνούς οµοφωνίας για τις κατευθυντήριες γραµ- µές και γνώµες ως προς τα προστατευτικά και τα προληπτικά µέτρα 4. να παρακολουθεί συνεχώς τα θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα σύσταση, µε σκοπό την αναθεώρηση και την ενη- µέρωσή της, λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές επιπτώσεις οι οποίες προς το παρόν ερευνώνται, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης, και να καταρτίσει, εντός πέντε ετών, έκθεση για το σύνολο της Κοινότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των κρατών µελών και τα πιο πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα και γνώµες. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου Για το υµβούλιο Ο Πρόεδρος S. NIINISTÖ

4 L 199/62 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΡΙΜΟΙ τα πλαίσια της παρούσας σύστασης, ο όρος ηλεκτροµαγνητικά πεδία περιλαµβάνει τα στατικά πεδία, τα πεδία ιδιαίτερα χαµηλής συχνότητας (ELF) και τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF), συµπεριλαµβανοµένων των µικροκυµάτων, και καλύπτει τη ζώνη συχνοτήτων από 0 Hz έως 300 GHz. A. ΦΥΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ τα πλαίσια της έκθεσης σε ΗΜΠ χρησιµοποιούνται συχνά οκτώ φυσικά µεγέθη: Ρεύµα επαιφής (Ic): µεταξύ ενός ατόµου και ενός αντικειµένου εκφράζεται σε αµπέρ (Α). Ένα αγώγιµο σώµα που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο µπορεί να φορτιστεί από το πεδίο αυτό. Πυκνότητα ρεύµατος (J): ορίζεται ως το ρεύµα που διέρχεται από µοναδιαία διατοµή τρισδιάστατου αγωγού, όπως το ανθρώπινο σώµα, κάθετα από τη διεύθυνσή του και εκφράζεται σε αµπέρ ανά τετραγωνικό µέτρο (Α/m 2 ). Ένταση ηλεκτρικού πεδίου: είναι το διανυσµατικό µέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναµη που ασκείται σε ένα φορτισµένο σωµατίδιο, ανεξάρτητα από την κίνησή του στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά µέτρο (V/m). Ένταση µαγνητικού πεδίου: είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Η), το οποίο, σε συνδυασµό µε την πυκνότητα µαγνητικής ροής, ορίζει ένα µαγνητικό πεδίο σε κάθε σηµείο του χώρου. Εκφράζεται σε αµπέρ ανά µέτρο (Α/m). Πυκνότητα µαγνητικής ροής: είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Β), από το οποίο εξαρτάται η δύναµη που ασκείται σε κινούµενα φορτία εκφράζεται σε τέσλα (Τ). τον κενό χώρο και στα βιολογικά υλικά, µπορεί να γίνει µετατροπή της πυκνότητας µαγνητικής ροής σε ένταση του µαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, βάσει του τύπου 1 Α m 1 =4π10 7 Τ. Πυκνότητα ισχύος (S): είναι το µέγεθος που χρησιµοποιείται για πολύ υψηλές συχνότητες, όταν το βάθος της διείσδυσης στο σώµα είναι µικρό. Πρόκειται για την ισχύ ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα προς µια επιφάνεια, διαιρούµενη διά το εµβαδόν της επιφάνειας, εκφράζεται δε σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο (W/m 2 ). Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA): ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται ανά µονάδα βάρους βιολογικού ιστού και εκφράζεται σε ζουλ ανά χιλιόγραµµο (J/kg). τις παρούσες συστάσεις χρησιµοποιείται για τον περιορισµό µη θερµικών επιπτώσεων από την ακτινοβολία παλµικών µικροκυµάτων. Ταχύτητα ειδικής απορρόφησης ενέργειας (SAR): υπολογιζόµενη ως µέσος όρος για όλο το σώµα ή για µέρη αυτού, ορίζεται η ταχύτητα µε την οποία η ενέργεια που απορροφάται ανά µονάδα βάρους από ιστούς του σώµατος, εκφράζεται δε σε βατ ανά χιλιόγραµµο (W/kg). H SAR για όλο το σώµα είναι ένα ευρέως αποδεκτό µέτρο των δυσµενών επιδράσεων από την έκθεση σε πεδία RF. Εκτός από τη µέση SAR για όλο το σώµα, για την αξιολόγηση και τον περιορισµό της υπερβολικής απόθεσης ενέργειας σε µικρά µέρη του σώµατος που οφείλεται σε ειδικές συνθήκες έκθεσης απαιτούνται και τοπικές τιµές SAR. Παραδείγµατα παρόµοιων συνθηκών είναι: ένα γειωµένο άτοµο που εκτίθεται σε ραδιοσυχνότητες του χαµηλού φάσµατος MHz και άτοµα που εκτίθενται σε πεδία πλησίον κεραιών. Από τα µεγέθη αυτά, η πυκνότητα µαγνητικής ροής, το ρεύµα επαφής, οι εντάσεις ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων και η πυκνότητα ισχύος µπορούν να µετρηθούν άµεσα. B. ΒΑΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΑΝΑΦΟΡΑ Για την εφαρµογή περιορισµών που βασίζονται στην εκτίµηση πιθανών επιτιτώσεων στην υγεία από ηλεκτροµαγνητικά πεδία, πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση µεταξύ βασικών περιορισµών και επιπέδων αναφοράς. ηµείωση: Οι βασικοί αυτοί περιορισµοί και τα επίπεδα αυτά αναφοράς για τον περιορισµό της έκθεσης καταρτίστηκαν ύστερα από διεξοδική ανασκόπηση όλης της δηµοσιευµένης επιστηµονικής βιβλιογραφίας. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την ανασκόπηση αυτή έχουν σκοπό να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων ως βάση για τους προτεινόµενους περιορισµούς έκθεσης χρησιµοποιήθηκαν µόνον οι αποδεδειγµένες επιδράσεις. εν θεωρήθηκε ότι έχει αποδειχθεί η πρόκληση καρκίνου από µακροχρόνια έκθεση σε ELF. Ωστόσο, επειδή µεταξύ των οριακών τιµών για τις οξείες επιπτώσεις και των βασικών περιορισµών υπάρχουν συντελεστές ασφαλείας µεγέθους περίπου 50, η παρούσα σύσταση καλύπτει σιωπηρά τις ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες επιπτώσεις ολόκληρου του φάσµατος συχνοτήτων. Βασικοί περιορισµοί: οι περιορισµοί έκθεσης σε χρονικά µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία που βασίζονται άµεσα σε αποδεδειγµένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές µελέτες χαρακτηρίζονται ως «βασικοί περιορισµοί». Ανάλογα µε τη συχνότητα του πεδίου, τα φυσικά µεγέθη που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν αυτούς τους περιορισµούς είναι η πυκνότητα µαγνητικής ροής (Β), η πυκνότητα ρεύµατος (J), η ταχύτητα ειδικής απορρόφησης ενέργειας (SAR) και η πυκνότητα ισχύος (S). Η πυκνότητα µαγνητικής ροής και η πυκνότητα ισχύος µπορούν να µετρηθούν εύκολα σε ένα εκτιθέµενο άτοµο.

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/63 Επίπεδα αναφοράς: τα επίπεδα αυτά χρησιµοποιούνται για την πρακτική εκτίµηση της έκθεσης, προκειµένου να διαπιστωθεί το ενδεχόµενο υπέρβασης των βασικών περιορισµών. Ορισµένα επίπεδα αναφοράς προέρχονται από σχετικούς βασικούς περιορισµούς, µε τη χρήση µετρήσεων ή/και διαδικασιών υπολογισµού, ενώ άλλα περιλαµβάνουν την αντίληψη και τις δυσµενείς έµµεσες επιπτώσεις της έκθεσης σε ΗΜΠ. Τα παράγωγα φυσικά µεγέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Η), η ένταση µαγνητικού πεδίου (Ε), η πυκνότητα µαγνητικής ροής (Β), η πυκνότητα ισχύος (S) και το ρεύµα των άκρων (I L ). Τα µεγέθη που ορίζουν την αντίληψη και άλλες έµµεσες επιδράσεις είναι το ρεύµα (επαφής) (Ι C ) και, για παλµικά πεδία, η ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA). ε κάθε κατάσταση έκθεσης, οι µετρούµενες ή υπολογιζόµενες τιµές πολλών από αυτά τα µεγέθη µπορούν να συγκριθούν µε το αντίστοιχο επίπεδο αναφοράς. Η συµµόρφωση µε το επίπεδο αναφοράς εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τον αντίστοιχο βασικό περιορισµό. Εάν η µετρούµενη τιµή υπερβαίνει το επίπεδο αναφοράς, δεν έπεται κατ ανάγκη και υπέρβαση του βασικού περιορισµού. Πάντως, κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να εξακριβωθεί η συµµόρφωση ή µη µε το βασικό περιορισµό. την παρούσα σύσταση δεν προβλέπονται ποσοτικοί περιορισµοί για στατικά ηλεκτρικά πεδία. Παρ όλα αυτά, συνιστάται η αποφυγή ενοχλητικών ηλεκτρικών φορτίων επιφάνειας και εκνευριστικών ή ενοχλητικών εκκενώσεων σπινθήρων. Ορισµένα µεγέθη, όπως η πυκνότητα µαγνητικής ροής (Β) και η πυκνότητα ισχύος (S) χρησιµοποιούνται τόσο για τους βασικούς περιορισµούς όσο και για τα επίπεδα αναφοράς, σε ορισµένες συχνότητες (βλέπε παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ).

6 L 199/64 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΑΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Ανάλογα µε τη συχνότητα, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη (δοσιµετρικά/εκθεσιµετρικά µεγέθη), για τον προσδιορισµό των βασικών περιορισµών όσον αφορά τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία: για συχνότητες από 0 έως 1 Hz, προβλέπονται βασικοί περιορισµοί για την πυκνότητα της µαγνητικής ροής στατικών µαγνητικών πεδίων (0 Hz) και για την πυκνότητα ρεύµατος χρονικώς µεταβαλλόµενων πεδίων έως 1 Hz, για την πρόληψη επιπτώσεων στο καρδιαγγειακό και στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, για συχνότητες από 1 Hz έως 10 MHz, προβλέπονται βασικοί περιορισµοί για την πυκνότητα ρεύµατος, για την πρόληψη επιπτώσεων σε λειτουργίες του νευρικού συστήµατος, για συχνότητες από 100 khz έως 10 GHz, προβλέπονται βασικοί περιορισµοί για τη SAR, για την πρόληψη θερµοπληξίας ολόκληρου του σώµατος και υπερβολικής τοπικής θέρµανσης των ιστών. Για συχνότητες από 100 khz έως 10 MHz, προβλέπονται περιορισµοί και για την πυκνότητα ρεύµατος και για τη SAR, για συχνότητες από 10 GHz έως 300 GHz, προβλέπονται βασικοί περιορισµοί για την πυκνότητα ισχύος, για την πρόληψη της θέρµανσης των ιστών στην επιφάνεια του σώµατος ή κοντά της. Οι βασικοί περιορισµοί που περιέχονται στον πίνακα 1 έχουν οριστεί έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ατοµική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού. Πίνακας 1 Βασικοί περιορισµοί για ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz 300 GHz) Ζώνη συχνοτήτων Πυκνότητα µαγνητικής ροής (mt) Πυκνότητα ρεύµατος (ma/m 2 ) (rms) Μέση ταχύτητα ειδικής απορρόρησης για όλο το σώµα (W/kg) Τοπική ταχύτητα ειδικής απορρόρησης (κεφάλι και κορµός) (W/kg) Τοπική ταχύτητα ειδικής απορρόρησης (άκρα) (W/kg) Πυκνότητα ισχύος S (W/m 2 ) 0 Hz 40 >0-1 Hz Hz 8/f Hz Hz-100 khz f/ khz-10 MHz f/500 0, MHz-10 GHz 0, GHz 10 ηµειώσεις: 1. f είναι η συχνότητα σε Hz. 2. Ο βασικός περιορισµός της πυκνότητας ρεύµατος αποσκοπεί στην προστασία από τις επιπτώσεις της άµεσης έκθεσης στους ιστούς του κεντρικού νευρικού συστήµατος της κεφαλής και του κορµού του σώµατος και εµπεριέχει έναν παράγοντα ασφάλειας. Οι βασικοί περιορισµοί για τα πεδία ELF βασίζονται στις διαπιστωµένες δυσµενείς επιπτώσεις που έχουν στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Οι οξείες αυτές επιπτώσεις είναι σχεδόν ακαριαίες, και δεν υπάρχουν επιστηµονικές ενδείξεις που να συνηγορούν υπέρ αλλαγής των βασικών περιορισµών για τη βραχυχρόνια έκθεση. Επειδή όµως αυτοί αναφέρονται σε δυσµενείς επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, ο συγκεκριµένος βασικός περιορισµός µπορεί να επιτρέπει και µεγαλύτερες πυκνότητες ρεύµατος σε άλλους ιστούς του σώµατος υπό τις ίδιες συνθτήκες έκθεσης. 3. Λόγω της ηλεκτρικής ανοµοιογένειας του σώµατος, οι πυκνότητες ρεύµατος πρέπει να εκφράζονται ως µέσος όρος επί διατοµής εµβαδού 1 cm 2 κάθετης προς τη διεύθυνση του ρεύµατος.

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/65 4. Για συχνότητες έως 100 khz, οι τιµές αιχµής της πυκνότητας του ρεύµατος κορυφής µπορούν να υπολογιστούν µε πολλαπλασιασµό της τιµής rms επί 2 ( 1,414). Για παλµούς διάρκειας t p, η αντίστοιχη συχνότητα η εφαρµοστέα στους βασικούς περιορισµούς υπολογίζεται µε τον τύπο f = 1/(2t p ). 5. Για συχνότητες έως 100 khz και για παλµικά µαγνητικά πεδία, η µέγιστη πυκνότητα ρεύµατος που προκύπτει από τους παλµούς µπορεί να υπολογιστεί από το χρόνο ανόδου/καθόδου και τη µέγιστη ταχύτητα αλλαγής της πυκνότητας της µαγνητικής ροής. H πυκνότητα του επαγωγικού ρεύµατος µπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί µε τον αντίστοιχο βασικό περιορισµό. 6. Θα πρέπει να εξάγεται ο µέσος όρος όλων των τιµών SAR ανά εξάλεπτες χρονικές περιόδους. 7. Η τοπική SAR υπολογίζεται ως µέσος όρος επί µάζας 10 g παρακειµένων ιστών. H µεγαλύτερη SAR που προκύπτει κατ αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποτελεί την τιµή που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της έκθεσης. Τα εν λόγω 10 g ιστού υπονοούν συνεχόµενη µάζα ιστού µε σχεδόν οµοιογενείς ηλεκτρικές ιδιότητες. Αναγνωρίζεται ότι η έννοια της συνεχόµενης µάζας ιστού είναι χρήσιµη για τους δοσιµετρικούς υπολογισµούς αλλά παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά τις άµεσες φυσικές µετρήσεις. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται απλά γεωµετρικά σχήµατα, π.χ. κυβικά µέρη ιστών, αρκεί οι υπολογιζόµενες δοσιµετρικές ποσότητες να έχουν συντηρητικές τιµές σε σχέση µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τα επίπεδα έκθεσης. 8. Για παλµούς διάρκειας t p η αντίστοιχη συχνότητα που πρέπει να εφαρµοστεί στους βασικούς περιορισµούς πρέπει να υπολογίζεται ως f = 1/(2t p ). Εκτός αυτού, για παλµικές εκθέσεις, στη ζώνη συχνοτήτων 0,3 έως 10 GHz και για τοπικές εκθέσεις της κεφαλής, προκειµένου να περιοριστούν και να αποφευχθούν επιδράσεις στην ακοή που προκαλούνται από τη θερµοελαστική διαστολή, συνίστάται η εφαρµογή ενός συµπληρωµατικού βασικού περιορισµού: ότι η ειδική απορρόφηση (SA) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2mJ kg 1 (µέσος όρος 10 g ιστού).

8 L 199/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΠΕ Α ΑΝΑΦΟΡΑ Για λόγους σύγκρισης µε τις τιµές των µετρούµενων µεγεθών, προβλέπονται επίπεδα αναφοράς όσον αφορά την έκθεση. Η τήρηση όλων των προτεινόµενων επιπέδων αναφοράς θα εξασφαλίσει την τήρηση των βασικών περιορισµών. Εάν οι µετρούµενες τιµές είναι µεγαλύτερες από τα επίπεδα αναφοράς, αυτό δεν σηµαίνει αυτοµάτως και υπέρβαση των βασικών περιορισµών. την περίπτωση αυτή, πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσον τα επίπεδα έκθεσης είναι χαµηλότερα από τους βασικούς περιορισµούς. Τα επίπεδα αναφοράς για τον περιορισµό της έκθεσης προέρχονται από τους βασικούς περιορισµούς, υπό συνθήκες µέγιστης σύζευξης του πεδίου µε το εκτιθέµενο σε αυτό άτοµο, παρέχοντας έτσι το µέγιστο βαθµό προστασίας. τους πίνακες 2 και 3 παρέχεται µια σύνοψη των επιπέδων αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν γενικά µέσες τιµές για όλο το σώµα του εκτιθέµενου ατόµου, µε τη σηµαντική όµως προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση των βασικών περιορισµών τοπικής έκθεσης. ε ορισµένες περιπτώσεις, όταν η έκθεση επικεντρώνεται σε ένα σηµείο, όπως π.χ. µε τα κινητά τηλέφωνα και το ανθρώπινο κεφάλι, η χρήση των επιπέδων αναφοράς δεν ενδείκνυται. τις περιπτώσεις αυτές, η συµµόρφωση µε τους βασικούς περιορισµούς τοπικής έκθεσης πρέπει να αξιολογείται άµεσα. Επίπεδα πεδίων Πίνακας 2 Επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz 300 GHz, σταθερές τιµές rms) Ζώνη συχνοτήτων Ένταση ηλεκτρονικού πεδίου-e (V/m) Ένταση µαγνητικού πεδίου-h (A/m) Πυκνότητα µαγνητικής ροής πεδίου-b (µt) Ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος S eq (W/m 2 ) 0-1 Hz 3, Hz , /f /f Hz /f 5 000/f 0,025-0,8 khz 250/f 4/f 5/f 0,8-3 khz 250/f 5 6, khz ,25 0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f 1-10 MHz 87/f 1/2 0,73/f 0,92/f MHz 28 0,073 0, MHz 1,375 f 1/2 0,0037 f 1/2 0,0046 f 1/2 f/ GHz 61 0,16 0,20 10 ηµειώσεις, 1. f όπως ορίζεται στη στήλη της ζώνης συχνοτήτων. 2. Για συχνότητες από 100 khz έως 10 GHz, ταs eq,ε 2,Η 2 και Β 2 πρέπει να εκφράζονται ως µέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας έξι λεπτών. 3. Για συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10 GHz, ταs eq,ε 2,Η 2 και Β 2 πρέπει να εκφράζονται ως µέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 68/f 1,05 λεπτών (f σε GHz). 4. εν ορίζεται τιµή πεδίου Ε για συχνότητες <1 Hz, που είναι στην πραγµατικότητα στατικά ηλεκτρικά πεδία. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ενοχλητική αίσθηση επιφανειακών ηλεκτρικών φορτίσεων δεν γίνεται αντιληπτή σε πεδία µε ένταση µικρότερη από 25 kv/m. Πρέπει να αποφεύγονται οι εκνευριστικές ή ενοχλητικές εκκενώσεις σπινθήρων.

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/67 ηµείωση: εν ορίζονται µεγαλύτερα επίπεδα αναφοράς για τη βραχυχρόνια έκθεση σε πεδία ELF (βλέπε πίνακα 1, σηµείωση 2). ε πολλές περιπτώσεις, και αν ακόµη οι µετρούµενες τιµές υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς, δεν έπεται κατ ανάγκη και υπέρβαση του βασικού περιορισµού. Εφόσον αποφεύγονται οι δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των έµµεσων επιδράσεων της έκθεσης (π.χ. µικροσόκ), είναι παραδεκτή η υπέρβαση των γενικών επιπέδων αναφοράς για το κοινό, αρκεί να µην παραβιάζεται και ο βασικός περιορισµός της πυκνότητας ρεύµατος. ε πολλές περιστάσεις που απαντούν στην πράξη, η έκθεση σε εξωτερικά πεδία ELF στα επίπεδα αναφοράς επάγει πυκνότητες ρεύµατος στο κεντρικό νευρικό σύστηµα χαµηλότερες από τους βασικούς περιορισµούς. Αναγνωρίζεται επίσης ότι πλείστες όσες κοινότατες συσκευές εκπέµπουν εντοπισµένα πεδία καθ υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς. υνήθως όµως αυτό συµβαίνει υπό συνθήκες έκθεσης τέτοιες ώστε, λόγω ασθενούς σύζευξης µεταξύ πεδίου και σώµατος, να µη σηµειώνεται υπέρβαση των βασικών περιορισµών. Για τις τιµές αιχµής ισχύουν τα ακόλουθα επίπεδα αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E (V/m), την ένταση του µαγνητικού πεδίου Η (Α/m) και την πυκνότητα µαγνητικής ροής Β (µτ): για συχνότητες έως 100 kηz, οι τιµές αιχµής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό των αντίστοιχων τιµών rms επί 2 ( 1,414). Για παλµούς διάρκειας t p η αντίστοιχη εφαρµοστέα συχνότητα υπολογίζεται ως f = 1/(2t p ), για συχνότητες από 100 khz έως 10 MHz, οι τιµές αιχµής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό των αντίστοιχων τιµών rms επί 10 α, όπου α = [0,665.λογ(f/10 5 )+0,176], µε τη συχνότητα f εκφρασµένη σε Hz, για συχνότητες από 10 MHz έως 300 GHz, οι τιµές αιχµής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό των αντίστοιχων τιµών rms επί 32. ηµείωση,: Γενικά, προκειµένου για παλµικά ή/και παροδικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων, υπάρχουν βασικοί περιορισµοί και επίπεδα αναφοράς εξαρτώµενα από τη συχνότητα, βάσει των οποίων µπορούν να αποτιµηθούν οι κίνδυνοι και να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές για την έκθεση σε παλµικές ή/και παροδικές πηγές. Η συντηρητική προσέγγιση παριστά το παλµικό ή παροδικό σήµα ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ως φάσµα Φουριέ των συνιστωσών του σε κάθε ζώνη συχνοτήτων, οι οποίες ακολούθως συγκρίνονται µε τα επίπεδα αναφοράς για τις οικείες συχνότητες. Οι αθροιστικοί τύποι για την ταυτόχρονη έκθεση σε πεδία πολλαπλών συχνοτήτων µπορούν να εφαρµοστούν και για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τους βασικούς περιορισ- µούς. Μολονότι υπάρχουν λίγες µόνον πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στις βιολογικές επιπτώσεις και τις τιµές αιχµής παλµικών πεδίων, για τις συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10 MHz, προτείνεται ο µέσος όρος της S eq εφ όλου του εύρους του παλµού, να µην υπερβαίνει το 1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς, ή οι εντάσεις των πεδίων να µην υπερβαίνουν το 32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς για την ένταση του πεδίου. Για συχνότητες από 0,3 GΗz έως πολλά GΗz, καθώς και για τοπική έκθεση της κεφαλής, µε στόχο τον περιορισµό ή την αποφυγή επιπτώσεων στην ακοή λόγω της θερµοελαστικής διαστολής, πρέπει να περιοριστεί η ειδική απορρόφηση ενέργειας λόγω των παλµών. ε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων, η οριακή τιµή SA 4-16 mj kg 1 για την πρόκληση αυτής της επίπτωσης αντιστοιχεί, για παλµούς 30-µs, σε τιµές αιχµής SAR Wkg 1 στον εγκέφαλο. Από 100 khz έως 10 MHz, οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές που δίνουν τις τιµές κορυφής για την ένταση πεδίων υπολογίζονται µε παρεµβολή µεταξύ 1,5 για 100 kηz και 32 σε 10 MΗz. Ρεύµα επαφής και ρεύµα άκρων Για συχνότητες έως 110 MHz και προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που οφείλονται σε ρεύµατα επαφής, συνιστώνται πρόσθετα επίπεδα αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς για το ρεύµα επαφής περιέχονται στον πίνακα 3. Τα επίπεδα αναφοράς για το ρεύµα επαφής καθορίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οριακές τιµές για το ρεύµα επαφής, οι οποίες δηµιουργούν βιολογικές αντιδράσεις σε γυναίκες και παιδιά, ανέρχονται αντίστοιχα περίπου στα δύο τρίτα και στο ήµισυ των τιµών για τους άνδρες. Πίνακας 3 Επίπεδα αναφοράς για ρεύµατα επαφής από αγώγιµα σώµατα (f σε khz) Ζώνη συχνοτήτων Μέγιστο ρεύµα επαφής (ma) 0 Hz 2,5 khz 0,5 2,5 KHz 100 khz 0,2 f 100 KHz 110 MHz 20 Για τη ζώνη συχνοτήτων 10 MHz έως 110 MHz, συνιστάται επίπεδο αναφοράς 45 ma ρεύµατος διαµέσου οποιουδήποτε µέλους του σώµατος, και τούτο για να περιορίζεται η εντοπισµένη SAR ανά οποιαδήποτε εξάλεπτη χρονική περίοδο.

10 L 199/68 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΚΘΕΗ Ε ΠΗΓΕ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕ ΥΧΝΟΤΗΤΕ ε περιπτώσεις ταυτόχρονης έκθεσης σε πεδία διαφορετικών συχνοτήτων, θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα σώρευσης των επιπτώσεών τους. Οι υπολογισµοί για τη σώρευση αυτή πρέπει να γίνονται χωριστά για κάθε επίπτωση. Έτσι, θα πρέπει να γίνονται χωριστές αξιολογήσεις για τις θερµικές και ηλεκτρικές επιπτώσεις στο σώµα. Βασικοί περιορισµοί την περίπτωση ταυτόχρονης έκθεσης σε επίπεδα διαφορετικών συχνοτήτων, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια, όσον αφορά τους βασικούς περιορισµούς. Για την ηλεκτρική διέγερση, που έχει σηµασία για συχνότητες από 1 Hz έως 10 MHz, οι πυκνότητες του ρεύµατος εξ επαγωγής πρέπει να αθροίζονται σύµφωνα µε τον τύπο: 10 MHz J i 1 i =1 Hz J L,i Για τις θερµικές επιδράσεις, που έχουν σηµασία για συχνότητες 100 khz και άνω, πρέπει να αθροίζονται οι ταχύτητες ειδικής απορρόφησης ενέργειας και οι πυκνότητες ισχύος, σύµφωνα µε τον τύπο: + 10 GHz SAR i i = 100 khz SAR L 300 GHz S i 1 i > 10 GHz S L όπου J i είναι η πυκνότητα ρεύµατος σε συχνότητα i, J L,i είναι ο βασικός περιορισµός για την πυκνότητα ρεύµατος σε συχνότητα i, όπως αναφέρεται στον πίνακα 1, SAR i είναι η SAR που προκύπτει από την έκθεση σε συχνότητα i, SAR L είναι ο βασικός περιορισµός για τη SAR που αναφέρεται στον πίνακα 1, S i είναι η πυκνότητα ισχύος σε συχνότητα i, S L είναι ο βασικός περιορισµός για την πυκνότητα ισχύος που δίνεται στον πίνακα 1. Επίπεδα αναφοράς Για την εφαρµογή των βασικών περιορισµών, πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, όσον αφορά τα επίπεδα αναφοράς για τις εντάσεις των πεδίων. Για τις πυκνότητες ρεύµατος εξ επαγωγής και τις ηλεκτροδιεγερτικές επιδράσεις, που έχουν σηµασία για συχνότητες έως 10 MHz, στα επίπεδα των πεδίων πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες δύο απαιτήσεις: + 1 MHz E i i =1 Hz E L,i 10 MHz E i i > 1 MHz a 1

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/69 και khz H j j =1 Hz H L,j 10 MHz H j j > 150 khz b 1 όπου Ε i είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε συχνότητα i, Ε L,i είναι το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αναφέρεται στον πίνακα 2, H j είναι η ένταση του µαγνητικού πεδίου σε συχνότητα j, H L,j είναι το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του µαγνητικού πεδίου που αναφέρεται στον πίνακα 2, a είναι 87 V/m και b είναι 5 Α/m ( 6.25 µτ). ε σύγκριση µε τις κατενθυντήριες γραµµές της ICNIRP ( 1 ), που αφορούν τόσο την επαγγελµατική έκθεση όσο και την έκθεση του κοινού, τα óρια των αθροίσεων αντιστοιχούν σε συνθήκες έκθεσης του ευρέως κοινού. Η χρήση σταθερών τιµών (a και b) πάνω από 1 MHz για ηλεκτρικά πεδία και πάνω από 150 khz για µαγνητικά πεδία οφείλεται στο γεγονός ότι το άθροισµα βασίζεται σε πυκνότητες επαγωγικού ρεύµατος και δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τις συνθήκες θερµικής επίδρασης. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν τη βάση για τα E L,i και H L,j πάνω από 1 MHz και 150 khz αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στον πίνακα 2. Για συνθήκες θερµικής επίδρασης, σε συχνότητες 100 khz, για τα επίπεδα πεδίων πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες δύο απαιτήσεις: 1 MHz i = 100 khz ( E i c 300 GHz ) 2 + i > 1 MHz ( E i E L,i ) khz j = 100 khz ( H j d 300 GHz ) 2 + j > 150 khz ( H j H L,j )2 1 όπου Ε i είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε συχνότητα i, Ε L,i είναι το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αναφέρεται στον πίνακα 2, H j είναι η ένταση του µαγνητικού πεδίου σε συχνότητα j, H L,j είναι το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του µαγνητικού πεδίου που αναφέρεται στον πίνακα 2, c είναι 87/f 1/2 V/m και d 0,73/f A/m. Και εδώ, σε σύγκριση µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ICNIRP, έχουν γίνει ορισµένες προσαρµογές λαµβάνοντας υπόψη µόνο την έκθεση του κοινού. ( 1 ) ιεθνής Επιτροπή για την προστασία από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP). Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electτic, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74(4): (1998). Response to Questions and Comments on ICNIRP. Health Physics 75(4): (1998).

12 L 199/70 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Για το ρεύµα των άκρων και για το ρεύµα επαφής, αντίστοιχα, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 110 MHz k =10 MHz ( I k 110 MHz ) 2 1 I L,k n > 1 Hz ( I n 2 ) 1 I C,n όπου Ι k είναι η συνιστώσα του ρεύµατος άκρων σε συχνότητα k, I L,k είναι το επίπεδο αναφοράς για το ρεύµα άκρων, 45 ma, I n είναι η συνιστώσα του ρεύµατος επαφής σε συχνότητα n, I C,n είναι το επίπεδο αναφοράς για το ρεύµα επαφής σε συχνότητα n (βλέπε πίνακα 3). Ο παραπάνω τύπος άθροισης προϋποθέτει τις χειρότερες συνθήκες φάσης µεταξύ των πεδίων από πολλαπλές πηγές. Εποµένως, σε συνήθεις καταστάσεις έκθεσης, µπορεί στην πραγµατικότητα τα επίπεδα να είναι πιο περιορισµένα από αυτά που έχουν χρησιµοποιηθεί στον παραπάνω τύπο για τα επίπεδα αναφοράς.

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/ 1. I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/ 1. I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2004/40/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (3) Ως πρώτο βήµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. (4) Κρίνεται τώρα αναγκαίο να θεσπισθούν µέτρα για την προστασία

ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (3) Ως πρώτο βήµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. (4) Κρίνεται τώρα αναγκαίο να θεσπισθούν µέτρα για την προστασία 24.5.2004 L 184/1 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ιορθωτικό στην οδηγία 2004/40ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0016/2004 1992/0449C(COD) EL 14/01/2004 Κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2015»

Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2015» Λευκωσία, 21 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ.. ΣΕΡΓΙΑ ΗΣ,. Σ. ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ, Κ. Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΖΕΥΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων Δρ Ευθύμιος Καραμπέτσος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Βαθμ. Γ Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9277 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 203 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 120 Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΧΑΒΑ Α/T. Γενικά για το ηλεκτροµαγνητικό υπόβαθρο

ΒΛΑΧΑΒΑ Α/T. Γενικά για το ηλεκτροµαγνητικό υπόβαθρο ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Σ/Β ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COMOT ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΛΑΧΑΒΑ Α/T (404090) Το κεφάλαιο αυτό αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενο Corona ΦαινόμενοCorona),

Φαινόμενο Corona ΦαινόμενοCorona), Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σχηματίζονται γύρω από αγωγούς τους οποίους διατρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας παρέχεται στη συχνότητα των 50Hz. Στη συχνότητα αυτή οι δύο συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.6.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0152 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση 11 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 322 Iούνιος 2007 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας πεδία Η χρήση του ηλεκτρισμού έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ηλεκτρική τάση προκαλεί ηλεκτρικά πεδία - το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά πεδία. Επειδή όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες (συστολή μυών, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας του Εργαστηρίου αφορούν γεννήτριες συχνοτήτων οι οποίες λειτουργούν στη μηιονίζουσα περιοχή του φάσματος των συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος 1 Καίρια ερωτήµατα Είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο επαρκές για την προστασία της υγείας του πληθυσµού από την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ Ασκ. 5 (σελ 354) Το πλάτος του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ειναι 5.4 * 10 7 Τ. Υπολογίστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, αν το κύμα διαδίδεται (a) στο κενό και (b) σε ένα μέσο στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Τόμος 1: Πρακτικός οδηγός Κοινωνική Ευρώπη Η παρούσα δημοσίευση έλαβε οικονομική υποστήριξη από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ 1. Εισαγωγή Στην πλειοψηφία του έντυπου και ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ

49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ 49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ PROJECT: Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κ. Ραουζέος ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

10690/1/12 REV 1 ΕΚΜ/μκρ 1 DG B 4A

10690/1/12 REV 1 ΕΚΜ/μκρ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2012 (19.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2011/0152 (COD) 10690/1/12 REV 1 SΟC 471 CODEC 1516 ΕΚΘΕΣΗ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία

Προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία P6_TA(2009)026 Προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

εργάστηκε η επιστημονική ομάδα που αποτελείται από τους εξής: Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμσης & Αξιολόγησης των Επιπέδων του Η/Μ Υποβάθρου Παναγιώτης Ρισβάς

εργάστηκε η επιστημονική ομάδα που αποτελείται από τους εξής: Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμσης & Αξιολόγησης των Επιπέδων του Η/Μ Υποβάθρου Παναγιώτης Ρισβάς A B C A B C A B C A B C A B C A B C Από την COMOT, για την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης & Αξιολόγησης των Επιπέδων του Η/Μ Υποβάθρου του Σ/Β: KARITA_X (40 430) εργάστηκε η επιστημονική ομάδα που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.7.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 640/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2013/35/ 1998 (ICNIRP).,

2013/35/ 1998 (ICNIRP)., E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO, KOIN NIK & ENIKH /N H YN HK N KAI Y IEINH TH EP A IA A, 23-07-2013 A. : 24741/3153 T. / : 40 T. K : 101 82 A HNA :. T : 210 3214310 Fax: 210 3214310 e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μέχρι σήμερα η επιστημονική έρευνα δεν έχει τεκμηριώσει ότι η ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο ΣΥΜΕΛΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (Α.Μ.2914) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Cochlear Implants. Ιατρικές διαδικασίες. για τα συστήματα εμφυτευμάτων MED EL. AW33297_1.0 (Greek)

Cochlear Implants. Ιατρικές διαδικασίες. για τα συστήματα εμφυτευμάτων MED EL. AW33297_1.0 (Greek) Cochlear Implants Ιατρικές διαδικασίες για τα συστήματα εμφυτευμάτων MED EL AW33297_1.0 (Greek) Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας για τους χρήστες του συστήματος εμφυτεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 Series II VPAP Series III 12-14 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ

COSMOTE - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ οκιμές Αρ. Πιστ. 802 Εργαστήριο Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος COSMOTE - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο. 1

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο.  1 Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες. Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Μαθητές:Παναγιώτης Κουνέλης Παναγιώτης Σανέτσης Νικόλας Παπακωνσταντίνου

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες. Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Μαθητές:Παναγιώτης Κουνέλης Παναγιώτης Σανέτσης Νικόλας Παπακωνσταντίνου Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Μαθητές:Παναγιώτης Κουνέλης Παναγιώτης Σανέτσης Νικόλας Παπακωνσταντίνου Περιεχόμενα-Με τι θα ασχοληθούμε Τι είναι η ακτινοβολία; Από πού προέρχεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Ενότητα 9: Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες,

Διαβάστε περισσότερα

ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε.

ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε. ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε. νεργασίααυτή, εξετάζονται: Το μαγνητικό πεδίο φασικών διατάξεων δύο τριφασικών κυκλωμάτων υπογείων μονοπολικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εργαστήριο Συστηµάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Καρλόβασι, Σάµος, 83200 Σάµος, 4/9/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολίες και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Α. Σιούντας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΑΠΘ

Ακτινοβολίες και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Α. Σιούντας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΑΠΘ Ακτινοβολίες και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας Α. Σιούντας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΑΠΘ Κοσμική ακτινοβολία Ο άνθρωπος γεννήθηκε μέσα στις ακτινοβολίες Από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Θεωρητική προσέγγιση της FDTD

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Θεωρητική προσέγγιση της FDTD ΚΦΑΛΑΙΟ 4ο : Θεωρητική προσέγγιση της DTD 4.. ισαγωγή Από τις τρεις µεθόδους πρόβλεψης των επενεργειών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας πειραµατική αναλυτική υπολογιστική- η υπολογιστική είναι η νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μεθοδολογία Μετρήσεων

1 Μεθοδολογία Μετρήσεων 1 Μεθοδολογία Μετρήσεων 1.1 Ευρυζωνικές µετρήσεις Για την πραγµατοποίηση των ευρυζωνικών µετρήσεων, ο εξοπλισµός µέτρησης (NARDA AMB-8057-03/G) περιλαµβάνει έναν ευρυζωνικό αισθητήρα, ο οποίος αποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ICS: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης

ICS: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 2005-.. -.. ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-4 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2062V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315kHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα