Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ)"

Transcript

1 1991L0321 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ) (ΕΕ L 175 της , σ. 35) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 Οδηγία 96/4/EK της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1996 L M2 Οδηγία 1999/50/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1999 L M3 Οδηγία 2003/14/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2003 L Τροποποιείται από: A1 Πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (όπως προσαρµόστηκε από την απόφαση 95/1/ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ του Συµβουλίου) A2 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση C L L

2 1991L0321 EL Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4, Εκτιµώντας: ότι η βασική σύνθεση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να ανταποκρίνεται στις θρεπτικές ανάγκες των υγιών βρεφών, όπως αυτές καθορίζονται από τα γενικώς παραδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα ότι, λαµβανοµένων υπόψη αυτών των δεδοµένων, είναι δυνατόν να καθορισθεί από τώρα η βασική σύνθεση των παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, που παρασκευάζονται από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος, πρωτεΐνες σόγιας ή από µείγµα αυτών αυτό όµως δεν ισχύει για τα παρασκευάσµατα που βασίζονται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε άλλες πηγές προϊόντων ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν αργότερα ειδικοί κανόνες για τα προϊόντα αυτά ότι η παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει το σηµερινό επίπεδο γνώσεων σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα ότι κάθε τροποποίηση, που αποσκοπεί στην αποδοχή καινοτοµιών, οι οποίες βασίζονται στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, θα εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ ότι, δεδοµένων των ατόµων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα αυτά, πρέπει να θεσπισθούν µικροβιολογικά κριτήρια και ανώτερα επίπεδα προσµείξεων ότι, δεδοµένης της πολυπλοκότητας του θέµατος, τα κριτήρια και τα επίπεδα αυτά πρέπει να θεσπισθούν αργότερα ότι τα παρασκευάσµατα για βρέφη αποτελούν το µόνο µεταποιη- µένο είδος διατροφής που ικανοποιεί πλήρως τις θρεπτικές ανάγκες των βρεφών κατά τους πρώτους τέσσερις έως έξι µήνες της ζωής τους ότι, για τη διασφάλιση της υγείας των βρεφών αυτών, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα παρασκευάσµατα για βρέφη είναι τα µόνα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο ως κατάλληλα για τη χρήση αυτή κατά την εν λόγω περίοδο ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/398/ ΕΟΚ, τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία υπόκεινται στους γενικούς κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση και την παρουσίαση των τροφίµων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, καθώς επίσης και τη διαφήµισή τους ( 2 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/395/ΕΟΚ ( 3 ) ότι η οδηγία αυτή θεσπίζει και αναλύει τις προσθήκες και τις εξαιρέσεις των γενικών αυτών κανόνων, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L33της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 17.

3 1991L0321 EL όταν είναι αναγκαίο, για την προώθηση και την προστασία του θηλασµού ότι, ειδικότερα, η φύση και ο προορισµός των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία επιβάλλουν επισήµανση όσον αφορά την ενεργειακή τους αξία και τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν ότι, εξάλλου, ο τρόπος χρήσης πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 8 και µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ προκειµένου να αποφεύγονται µη ενδεδειγµένες χρήσεις που είναι δυνατόν να βλάψουν την υγεία των βρεφών ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 79/112/ ΕΟΚ, και για την παροχή αντικειµενικών και επιστηµονικά ελεγµένων πληροφοριών, είναι σκόπιµο να καθορισθούν οι προϋποθέσεως υπό τις οποίες επιτρέπεται η διατύπωση παρατηρήσεων όσον αφορά την ιδιαίτερη σύνθεση ενός παρασκευάσµατος για βρέφη ότι, προκειµένου να εξασφαλισθεί καλύτερη προστασία της υγείας των βρεφών, οι κανόνες σχετικά µε τη σύνθεση, την επισήµανση και τη διαφήµιση που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αρχές και στους σκοπούς που εκφράζονται στο διεθνή κώδικα εµπορίας υποκατάστατων µητρικού γάλακτος, τον οποίο θέσπισε η τριακοστή τέταρτη παγκόσµια συνέλευση υγείας, λαµβανοµένων παράλληλα υπόψη των ιδιαιτεροτήτων, από την άποψη νοµικών και πραγµατικών συνθηκών, που υπάρχουν στην Κοινότητα ότι, δεδοµένης της σηµασίας που αποδίδεται στην πληροφόρηση τη σχετική µε τις παιδικές τροφές, κατά την επιλογή του τύπου τροφής που παρέχουν στα παιδιά τους οι κυοφορούσες και οι µητέρες, επιβάλλεται στα κράτη µέλη να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε η πληροφόρηση αυτή να εξασφαλίζει την ενδεδειγµένη χρήση των εν λόγω προϊόντων και να µην έρχεται σε αντίθεση µε την προαγωγή της αξίας του θηλασµού ότι η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις συνθήκες πωλήσεως εκδόσεων που ειδικεύονται στη φροντίδα των βρεφών ή στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, ζητήθηκε η γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων σχετικά µε τις διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία ότι θέµατα σχετικά µε τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες πρέπει να αντιµετωπίζονται κατά τρόπο οµοιόµορφο και συνεπή µε ιδιαίτερες ενέργειες ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αποτελεί ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, όπου καθορίζονται κριτήρια επισήµανσης και σύνθεσης των παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας της Κοινότητας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στα κράτη µέλη να υλοποιήσουν τις αρχές και τους στόχους του διεθνούς κώδικα εµπορίας υποκατάστατων µητρικού γάλακτος που έχουν σχέση µε την εµπορία, την πληροφόρηση και τις ευθύνες των υγειονοµικών αρχών. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) «βρέφη» παιδιά ηλικίας µικρότερης των δώδεκα µηνών β) «παιδιά µικρής ηλικίας» παιδιά ηλικίας από ενός µέχρι τριών ετών

4 1991L0321 EL γ) «παρασκευάσµατα για βρέφη» τα τρόφιµα που προορίζονται για την ειδική διατροφή των βρεφών κατά τους πρώτους τέσσερις έως έξι µήνες της ζωής τους και τα οποία επαρκούν για τις ανάγκες διατροφής της εν λόγω κατηγορίας ατόµων δ) «παρασκεύασµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» τα τρόφιµα που προορίζονται για την ειδική διατροφή των βρεφών ηλικίας άνω των τεσσάρων µηνών και αποτελούν το κύριο υγρό στοιχείο µιας διαφοροποιηµένης προοδευτικά διατροφής της εν λόγω κατηγορίας ατόµων M2 ε) κατάλοιπα φυτοφαρµάκων: τα κατάλοιπα στα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 1 ), συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολιτών του και των προϊόντων που προέρχονται από την αποικοδόµηση ή την αντίδρασή του. Άρθρο 2 Τα κράτη εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) δύνανται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας µόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους ορισµούς και τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Κανένα άλλο προϊόν εκτός από τα παρασκευάσµατα για βρέφη δεν είναι δυνατόν να διατίθεται στο εµπόριο ή να παρουσιάζεται κατ' άλλο τρόπο ως κατάλληλο να ικανοποιήσει από µόνο του τις ανάγκες διατροφής των βρεφών κατά τους πρώτους τέσσερις έως έξι µήνες της ζωής τους. Άρθρο 3 1. Τα παρασκευάσµατα για βρέφη παρασκευάζονται από πηγές πρωτεϊνών που καθορίζονται στα παραρτήµατα και από άλλα συστατικά τροφίµων, ανάλογα µε την περίπτωση, των οποίων η καταλληλότητα για την ειδική διατροφή των βρεφών από τη στιγµή της γέννησής τους έχει αποδειχτεί βάσει γενικά αποδεκτών επιστηµονικών δεδοµένων. 2. Τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας παρασκευάζονται από πηγές πρωτεϊνών που καθορίζονται στα παραρτήµατα και από άλλα συστατικά τροφίµων, ανάλογα µε την περίπτωση, των οποίων η καταλληλότητα για την ειδική διατροφή των βρεφών ηλικίας άνω των τεσσάρων µηνών έχει αποδειχτεί βάσει γενικά αποδεκτών επιστηµονικών δεδοµένων. 3. Για τη χρησιµοποίηση των συστατικών πρέπει να τηρούνται οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί που προβλέπονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ. Άρθρο 4 1. Τα παρασκευάσµατα για βρέφη πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια σύνθεσης που προορίζονται στο παράρτηµα Ι. 2. Τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια σύνθεσης που προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Για να καταστούν έτοιµα προς χρήση τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, δεν απαιτείται τίποτε άλλο εκτός από την προσθήκη νερού, ανάλογα µε την περίπτωση. ( 1 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1

5 1991L0321 EL M2 M3 M2 M3 Άρθρο 5 1. Μόνον οι ουσίες που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ µπορεί να χρησιµοποιούνται για την παρασκευή παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας προκειµένου να πληρούνται οι ανάγκες σε: ανόργανες ουσίες, βιταµίνες, αµινοξέα και λοιπές αζωτούχες ενώσεις, άλλες ουσίες που έχουν ειδικό διατροφικό προορισµό. Τα κριτήρια θα διευκρινιστούν αργότερα. 2. Οι διατάξεις για τη χρήση προσθέτων στα παρασκευάσµατα για βρέφη και στα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας θα καθορισθούν µε οδηγία του Συµβουλίου. Άρθρο 6 1. Τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας δεν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των βρεφών και των µικρών παιδιών. Καθορίζονται αµέσως τα απαραίτητα µέγιστα όρια για τις ουσίες εκείνες που δεν περιλαµβάνονται στις παραγράφους 2 και Τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας δεν πρέπει να περιέχουν κατάλοιπα µεµονωµένων φυτοφαρµάκων σε περιεκτικότητα ανώτερη των 0,01 mg/kg προϊόντος όπως προτείνεται έτοιµο για χρήση ή µετά από ανασύσταση εκτελεσθείσα συµφώνως προς τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι ανάλυσης για τον προσδιορισµό των επιπέδων των καταλοίπων φυτοφαρµάκων είναι τυποποιη- µένες µέθοδοι γενικής αποδοχής. 3. α) Τα φυτοφάρµακα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΧ δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται σε γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασµάτων για βρέφη και παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Ωστόσο, για λόγους ελέγχου: i) τα φυτοφάρµακα που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήµατος IX θεωρείται ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν αν τα υπολείµµατά τους δεν υπερβαίνουν το επίπεδο των 0,003 mg/kg. Το επίπεδο αυτό, που θεωρείται ότι αποτελεί το όριο ποσοτικού προσδιορισµού των µεθόδων ανάλυσης, αναθεωρείται τακτικά µε βάση τις προόδους της τεχνολογίας, ii) τα φυτοφάρµακα που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος IX θεωρείται ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν αν τα υπολείµµατά τους δεν υπερβαίνουν το επίπεδο των 0,003 mg/kg. Το επίπεδο αυτό αναθεωρείται τακτικά µε βάση δεδοµένα σχετικά µε τη µόλυνση του περιβάλλοντος. β) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, για τα φυτοφάρ- µακα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Χ ισχύουν τα µέγιστα όρια υπολειµµάτων που ορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα. Για τα φυτοφάρµακα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα X, όταν λαµβάνονται αποφάσεις ως προς τη µη συµπερίληψη µιας ενεργού ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το παράρτηµα ΙΧ και το παράρτηµα Χ αυτής της οδηγίας τροποποιούνται κατάλληλα.

6 1991L0321 EL M3 M2 A1 A2 γ) Τα όρια που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ισχύουν για τα προϊόντα που προσφέρονται έτοιµα για κατανάλωση ή πρέπει να ανασυσταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 4. Καθορίζονται επίσης µικροβιολογικά κριτήρια, κατά περίπτωση. Άρθρο 7 1. Η ονοµασία µε την οποία πωλούνται τα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) θα έχει ως εξής: στην ελληνική: «Παρασκεύασµα για βρέφη» και «Παρασκεύασµα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» στη δανική «Modermaelkserstatning» και «Tilskudsblanding» στη γερµανική: «Säuglingsanfangsnahrung» και «Folgenahrung» στην αγγλική: «Infant formula» και «Follow-on formula» στην ισπανική: «Preparado para lactantes» και «Preparado de continuación» στη γαλλική: «Préparation pour nourrissons» και «Préparation de suite» στην ιταλική: «Alimento per lattanti» και «Alimento di proseguimento» στην ολλανδική: «Volledige zuigelingenvoeding» και «Opvolgzuigelingenvoeding» στην πορτογαλική: «Formula para lactentes» και «Formula de transição» στην Φινλανδική: «Äidinmaidonkorvike» και «Vieroitusvalmiste» στη Σουηδική: «Modersmjölksersattning» και «Tillskottsnäring» στην τσεχική: «počáteční kojenecká výživa» και «pokračovací kojenecká výživa» στην εσθονική: «imiku piimasegu» και «jätkupiimasegu» στη λετονική: «Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam», και «Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma» στη λιθουανική: «mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn» και «mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 6 mėn» στην ουγγρική: «anyatej-helyettesítő tápszer» και «anyatej-kiegészítő tápszer» στη µαλτέζικη: «formula tat-trabi» και «formula tal-prosegwiment» στην πολωνική: «preparat do początkowego żywienia niemowląt» και «preparat do dalszego żywienia niemowląt» στη σλοβενική: «začetna formula za dojenčke» και «nadaljevalna formula za dojenčke»

7 1991L0321 EL A2 A1 A2 στη σλοβακική: «počiatočná dojčenská výživa» και «následná dojčenská výživa» Εντούτοις, η ονοµασία προϊόντων που παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από πρωτεΐνες γάλακτος θα είναι αντίστοιχα η ακόλουθη: στην ελληνική: «Γάλα για βρέφη» και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» στη δανική: «Modermaelkserstatning udelukkende baseret på maelk» και «Tilskudsblanding udelukkende baseret på maelk» στη γερµανική: «Säuglingsmilchnahrung» και «Folgemilch» στην αγγλική: «Infant milk» και «Follow-on milk» στην ισπανική: «Leche para lactantes» και «Leche de continuación» στη γαλλική: «Lait pour nourrissons» και «Lait de suite» στην ιταλική: «Latte per lattanti» και «Latte di proseguimento» στην ολλανδική: «Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk» ή «Zuigelingenmelk» και «Opvolgmelk» στην πορτογαλική: «Leite para lactentes» και «Leite de transição» στην Φινλανδική: «Maitopohjainen äidinmaidonkorvike» και «Maitopohjainen vieroitusvalmiste» στη Σουηδική: «Modersmjölksersattning uteslutande baserad på mjölk» και «Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk» στην τσεχική: «počáteční mléčná kojenecká výživa» και «pokračovací mléčná kojenecká výživa» στην εσθονική: «Piimal põhinev imiku piimasegu» και «Piimal põhinev jätkupiimasegu» στη λετονική: «Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam» και «Piens zdaiņiem no četru mēnešu vecuma» στη λιθουανική: «pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn» και «pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn» στην ουγγρική: «tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer» και «tejalapú anyatejkeigészítő tápszer» στη µαλτέζικη: «ħalib tat-trabi» και «ħalib tal-prosegwiment» στην πολωνική: «mleko początkowe» και «mleko następne» στη σλοβενική: «začetna formula za dojenčke» και «nadaljevalna formula za dojenčke» στη σλοβακική: «počiatočná dojčenská mliečna výživa» και «následná dojčenská mliečna výživa»

8 1991L0321 EL Η επισήµανση περιλαµβάνει, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις: α) στην περίπτωση των παρασκευασµάτων για βρέφη γενικά, ένδειξη που να αναφέρει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την ειδική διατροφή των βρεφών από τη γέννησή τους, εφόσον δεν τρέφονται δια θηλασµού β) στην περίπτωση των παρασκευασµάτων για βρέφη που δεν είναι εµπλουτισµένα µε σίδηρο, ένδειξη η οποία να αναφέρει ότι, όταν το προϊόν χορηγείται στα βρέφη που έχουν υπερβεί την ηλικία των τεσσάρων µηνών, οι συνολικές ανάγκες σε σίδηρο των εν λόγω βρεφών πρέπει να καλύπτονται από άλλες συµπληρωµατικές πηγές γ) στην περίπτωση των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, ένδειξη που αναφέρει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο µόνο για την ειδική διατροφή των βρεφών ηλικίας άνω των τεσσάρων µηνών, ότι πρέπει να αποτελεί µέρος µόνο µιας διαφοροποιηµένης διατροφής και ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε αντικατάσταση του µητρικού γάλακτος κατά τους πρώτους τέσσερις µήνες της ζωής δ) στην περίπτωση των παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, τη διαθέσιµη ενεργειακή αξία, εκφραζόµενη σε kj και kcal, καθώς και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπίδια, εκφραζόµενη αριθµητικά, για 100 ml ετοίµου προς χρήση προϊόντος ε) στην περίπτωση των παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, τη µέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε βιταµίνης που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ αντιστοίχως και, κατά περίπτωση, της χολίνης, ινοσιτόλης, καρνιτίνης και ταυρίνης, εκφραζόµενη αριθµητικά, για 100 ml ετοίµου προς χρήση προϊόντος ζ) στην περίπτωση των παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, οδηγίες για τη σωστή παρασκευή του προϊόντος και προειδοποίηση για τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία των βρεφών στην περίπτωση µη σωστής παρασκευής. 2α. Η επισήµανση µπορεί να περιλαµβάνει: α) τη µέση ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, εφόσον η δήλωση αυτή δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο ε) του παρόντος άρθρου, εκφραζόµενη αριθµητικά, για 100 ml ετοίµου προς χρήση προϊόντος β) όσον αφορά τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πέρα από τα αριθµητικά στοιχεία, στοιχεία για τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VIII, εκφραζόµενα ως εκατοστιαία αναλογία των τιµών αναφοράς που αναφέρονται σε αυτό, για 100 ml ετοίµου προς χρήση προϊόντος, υπό τον όρο ότι οι ανευρισκόµενες στο προϊόν ποσότητες είναι τουλάχιστον ίσες µε το 15 % των τιµών αναφοράς. 3. Η επισήµανση των παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για µια σωστή χρήση των προϊόντων και να µην αποθαρρύνει το θηλασµό. Η χρήση όρων όπως «εξανθρωπισµένο» (humanized), «εξοµοιωµένο µε το µητρικό» (maternalized) ή παρόµοιων απαγορεύεται. Ο όρος «προσαρµοσµένος» (adapted) µπορεί να

9 1991L0321 EL χρησιµοποιηθεί µόνο σε συµφωνία µε την παράγραφο 6 και το παράρτηµα IV σηµείο Η επισήµανση των παρασκευασµάτων για βρέφη περιλαµβάνει επιπλέον τη λέξη «προσοχή» ή ανάλογη προειδοποίηση ακολουθούµενη από τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις: α) ένδειξη σχετικά µε την ανωτερότητα του θηλασµού β) σύσταση για τη χρησιµοποίηση του προϊόντος µόνο εφόσον ληφθεί η γνώµη ανεξαρτήτων ατόµων ειδικευµένων στον τοµέα της ιατρικής, διατροφής ή φαρµακευτικής ή άλλων ειδικών υπευθύνων για τη φροντίδα µητέρων και παιδιών. 5. Η επισήµανση των παρασκευασµάτων για βρέφη δεν πρέπει να περιλαµβάνει εικόνες βρεφών, ούτε άλλες εικόνες ή κείµενα που να εξαδανικεύουν τη χρήση του προϊόντος. Μπορεί ωστόσο να περιέχει σχήµατα που διευκολύνουν την αναγνώριση του προϊόντος και που απεικονίζουν τον τρόπο ετοιµασίας του. 6. Η επισήµανση µπορεί να περιλαµβάνει ισχυρισµούς σχετικά µε την ειδική σύνθεση ενός παρασκευάσµατος για βρέφη µόνο στις περιπτώσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV και σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα. 7. Οι απαιτήσεις, απαγορεύσεις και οι περιορισµοί που αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 6 ισχύουν και για: α) την παρουσίαση των εν λόγω προϊόντων, και ιδίως για το σχήµα, την όψη ή τη συσκευασία τους, για το υλικό που χρησιµοποιείται για τη συσκευασία, για τον τρόπο µε τον οποίο είναι διευθετηµένο καθώς και για το χώρο στον οποίο εκτίθενται β) τη διαφήµιση. Άρθρο 8 1. Η διαφήµιση των παρασκευασµάτων για βρέφη πραγµατοποιείται µόνο µέσω εκδόσεων που ειδικεύονται στη φροντίδα των βρεφών ή στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν περισσότερο ή να απαγορεύουν αυτή τη διαφήµιση. Οι διαφηµίσεις αυτές των παρασκευασµάτων για βρέφη υπόκεινται στους όρους που καθορίζει το άρθρο 6 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 στοιχείο β) και περιέχουν µόνο επιστηµονικές και πραγµατικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να υπονοούν ή να δηµιουργούν την πεποίθηση ότι η χορήγηση τροφής µε µπιµπερό δίνει ανάλογα ή καλύτερα αποτελέσµατα από το θηλασµό. 2. Η διαφήµιση του τόπου πώλησης, η προσφορά δειγµάτων ή οποιοδήποτε άλλο µέσο προώθησης των πωλήσεων παρασκευασµάτων για βρέφη απευθείας στον καταναλωτή σε επίπεδο λιανικής πώλησης, όπως οι ειδικές επιδείξεις, τα κουπόνια, τα δώρα, οι ειδικές πωλήσεις, οι πωλήσεις κάτω του κόστους και οι πωλήσεις που συνεπάγονται την υποχρεωτική αγορά άλλων εµπορευµάτων δεν επιτρέπονται. 3. Οι κατασκευαστές και πωλητές παρασκευασµάτων για βρέφη δεν πρέπει να προσφέρουν στο ευρύ κοινό ή στις εγκύους, στις µητέρες ή στα µέλη της οικογενείας τους, δωρεάν ή σε χαµηλή τιµή προϊόντα, δείγµατα ή άλλα διαφηµιστικά δώρα είτε άµεσα, είτε έµµεσα µέσω των οργανισµών υγειονοµικής περίθαλψης ή των λειτουργιών τους.

10 1991L0321 EL Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την παροχή αντικειµενικής και πλήρους πληροφόρησης σχετικά µε τη διατροφή των βρεφών και των νηπίων προς χρήση των οικογενειών και όσων ασχολούνται στον τοµέα της διατροφής βρεφών και νηπίων σχετικά µε το σχεδιασµό, τις διατάξεις, τη µορφή και τη διάδοση της πληροφορίας και τον έλεγχό της. 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα πληροφοριακά και µορφωτικά υλικά, γραπτά ή οπτικοακουστικά, που έχουν σχέση µε τη διατροφή των βρεφών και στόχο να φθάσουν στις κυοφορούσες και στις µητέρες των βρεφών και νηπίων, περιλαµβάνουν σαφή πληροφοριακά στοιχεία σε σχέση µε όλα τα παρακάτω στοιχεία: α) τα πλεονεκτήµατα και την ανωτερότητα του θηλασµού β) το θηλασµό και την προπαρασκευή και διατήρηση του θηλασµού γ) τις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις που παρουσιάζει για το θηλασµό η εισαγόµενη µερική χορήγηση του θηλάστρου (µπιµπερό) δ) η δυσκολία επαναφοράς του θηλασµού όταν έχει διακοπεί ε) όπου απαιτείται, η ενδεδειγµένη χρήση των παρασκευασµάτων για βρέφη, όταν πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένα ή για παρασκευασµένα στο σπίτι. Στην περίπτωση που το υλικό αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση παρασκευασµάτων για βρέφη, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν και τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της χρήσης τους, τους κινδύνους για την υγεία από ακατάλληλες τροφές ή µεθόδους διατροφής και, ειδικότερα, τους κινδύνους για την υγεία από ακατάλληλη χρήση παρασκευασµάτων για βρέφη. Το υλικό αυτό δεν θα χρησιµοποιεί οποιαδήποτε εικόνα η οποία θα εξιδανίκευε τη χρήση των παρασκευασµάτων για βρέφη. 3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η παροχή πληροφοριακού ή άλλου µορφωτικού υλικού εκ µέρους των παρασκευαστών ή των πωλητών, θα γίνεται µόνο µετά από αίτηµα και µε την γραπτή έγκριση της αρµόδιας εθνικής αρχής ή µε βάση τις οδηγίες που δίδονται από την αρχή αυτή για το σκοπό αυτό. Το υλικό αυτό θα φέρει την ονοµασία της χορηγούσας εταιρείας ή το εµπορικό της σήµα, αλλά δεν θα αναφέρεται η µάρκα του παρασκευάσµατος για βρέφη και θα διαµοιράζεται µόνο µέσω του εθνικού συστήµατος υγείας. 4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι χορηγίες ή πωλήσεις σε µειωµένες τιµές παρασκευασµάτων για βρέφη σε ινστιτούτα ή οργανισµούς, είτε πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στα εν λόγω ινστιτούτα ή πρόκειται να διατεθούν εκτός αυτών, θα χρησιµοποιούνται µόνο ή διατίθενται µόνο για βρέφη στα οποία πρέπει να παρέχονται τα παρασκευάσµατα για βρέφη και µόνον για όσο χρονικό διάστηµα χρειάζεται στα βρέφη αυτά. Άρθρο 10 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται κατά τρόπο ώστε: να επιτρέπεται το εµπόριο των προϊόντων, που είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, από την 1η εκεµβρίου 1992, να απαγορεύεται το εµπόριο των προϊόντων, που δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, από την 1η Ιουνίου Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµο-

11 1991L0321 EL σιεύσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

12 1991L0321 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Σηµ: Οι αναφερόµενες τιµές αφορούν τα έτοιµα προς χρήση προϊόντα. 1. Ενέργεια 250 kj 315 kj (60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml) 2. Πρωτεΐνες (Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες = περιεκτικότητα σε άζωτο 6,38) για τις πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος. (Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες = περιεκτικότητα σε άζωτο 6,25) για τις αποµονωµένες πρωτεΐνες σόγιας και τα προϊόντα µερικής υδρόλυσης πρωτεϊνών. Με τον όρο «χηµικός δείκτης» νοείται ο χαµηλότερος λόγος της ποσότητας εκάστου απαραίτητου αµινοξέος της ελεγχόµενης πρωτεΐνης προς την ποσότητα εκάστου αντίστοιχου αµινοξέος της πρωτεΐνης αναφοράς Παρασκευάσµατα από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος 0,45 g/100 kj 0,7 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Για ίση ενεργειακή αξία, το παρασκεύασµα πρέπει να περιέχει κάθε απαραίτητο και ηµιαπαραίτητο αµινοξύ σε διαθέσιµη ποσότητα τουλάχιστον ίση προς εκείνη που περιέχεται στην πρωτεΐνη αναφοράς (µητρικό γάλα, όπως ορίζεται στο παράρτηµα V) για τις ανάγκες του υπολογισµού αυτού µπορούν να προστίθενται, ωστόσο, οι συγκεντρώσεις της µεθειονίνης και της κυστίνης Παρασκευάσµατα από προϊόντα µερικής υδρόλυσης πρωτεϊνών 0,56 g/100 kj 0,7 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Για ίση ενεργειακή αξία, το παρασκεύασµα πρέπει να περιέχει κάθε απαραίτητο και ηµιαπαραίτητο αµινοξύ σε διαθέσιµη ποσότητα τουλάχιστον ίση προς εκείνη που περιέχεται στην πρωτεΐνη αναφοράς (µητρικό γάλα, όπως ορίζεται στο παράρτηµα V) για τις ανάγκες του υπολογισµού αυτού µπορούν να προστίθενται οι συγκεντρώσεις της µεθειονίνης και της κυστίνης. Ο λόγος πρωτεϊνικής αποδοτικότητας (PER) και η καθαρή πρωτεϊνική χρήση (NPU) πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα προς τα αντίστοιχα της καζεΐνης. Η περιεκτικότητα σε ταυρίνη είναι τουλάχιστον 10 µmoles/100 kj (42 µmoles/100 kcal) και σε L καρνιτίνη τουλάχιστον 1,8 µmoles/ 100 kj (7,5 µmoles/100 kcal) Παρασκευάσµατα από αποµονωµένες πρωτεΐνες σόγιας µόνες ή σε µείγµα µε πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος 0,56 g/100 kj 0,7 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Μόνο αποµονωµένες πρωτεΐνες σόγιας µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παρασκευή των εν λόγω προϊόντων.

13 1991L0321 EL Ο χηµικός δείκτης πρέπει να ισούται µε το 80 % τουλάχιστον εκείνου της πρωτεΐνης αναφοράς (µητρικό γάλα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα VI). Για ίση ενεργειακή αξία το παρασκεύασµα πρέπει να περιέχει µεθιονίνη σε διαθέσιµη ποσότητα τουλάχιστον ίση προς εκείνη που περιέχεται στην πρωτεΐνη αναφοράς (µητρικό γάλα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα V). Η περιεκτικότητα σε L-καρνιτίνη ανέρχεται τουλάχιστον σε 1,8 µmoles/100 kj (7,5 µmoles/100 kcal) Σε όλες τις περιπτώσεις, η προσθήκη αµινοξέων επιτρέπεται µόνο µε σκοπή τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας των πρωτεϊνών, και µόνο στις απαιτούµενες για το σκοπό αυτό αναλογίες. 3. Λιπίδια M1 M1 1,05 g/100 kj M1 (4,4 g/100 kcal) 1,5 g/100 kj (6,5 g/100 kcal) 3.1. Απαγορεύεται η χρήση: σησαµελαίου, βαµβακελαίου, 3.2. Λαυρικό οξύ 15 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 3.3. Μυριστικό οξύ 15 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 3.4. Λινελαϊκό οξύ (υπό µορφή λινελαϊκών γλυκεριδίων) 70 mg/100 kj 285 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) (1 200 mg/100 kcal) 3.5. Η περιεκτικότητα σε α-λινολενικό οξύ δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal). Ο λόγος του λινελαϊκού οξέος προς το α-λινολενικό οξύ δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 5 ούτε ανώτερος του Η περιεκτικότητα σε ισοµερή trans λιπαρών οξέων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες Η περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες Μπορούν να προστεθούν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (LCP) µακράς αλύσου (20 και 22 άτοµα άνθρακα). Στην περίπτωση αυτή η περιεκτικότητά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει: το 1 % της συνολικής περιεκτικότητας λιπαρών για τα n-3 LCP και το 2 % της συνολικής περιεκτικότητας λιπαρών για τα n-6 LCP (1 % της συνολικής περιεκτικότητας λιπαρών για το αραχιδονικό οξύ).

14 1991L0321 EL Η περιεκτικότητα σε εικοσι-πεντανικό οξύ (20:5 n-3) δεν πρέπει να υπερβαίνει την περιεκτικότητα σε εικοσιδυα-εξανικό οξύ (22:6 n-3). 4. Υδατάνθρακες 1,7 g/100 kj 3,4 g/100 kj (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. Μόνο οι κατωτέρω υδατάνθρακες δύνανται να χρησιµοποιούνται: λακτόζη, µαλτόζη, σακχαρόζη, µαλτο-δεξτρίνες, σιρόπι γλυκόζης ή αφυδατωµένο σιρόπι γλυκόζης, 9 άµυλο που έχει υποβληθεί προηγου- = µένως σε έψηση εκ του φυσικού χωρίς ; γλουτένη άµυλο που έχει ζελατινοποιηθεί 4.2. Λακτόζη 0,85 g/100 kj (3,5 g/100 kcal) Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα παρασκευάσµατα των οποίων η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες σόγιας υπερβαίνει τα 50 % της συνολικής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες Σακχαρόζη 20 % της συνολικής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες 4.4. Άµυλο που έχει υποβληθεί προηγουµένως σε έψηση ή/και άµυλο που έχει ζελατινοποιηθεί 2 g/100 ml και 30 % της συνολικής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες 5. Ανόργανα στοιχεία 5.1. Παρασκευάσµατα από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος για 100 kj για 100 kcal Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Νάτριο (mg) Κάλιο (mg) Χλώριο (mg) Ασβέστιο (mg) Φωσφόρος (mg) Μαγνήσιο (mg) 1,2 3, Σίδηρος (mg) ( 1 ) 0,12 0,36 0,5 1,5 Ψευδάργυρος (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Χαλκός (µg) 4, Ιώδιο (µg) 1,2 5

15 1991L0321 EL για 100 kj για 100 kcal Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Σελήνιο ( 2 ) µg 0,7 3 ( 1 ) Όριο που πρέπει να εφαρµόζεται για τα παρασκευάσµατα που είναι εµπλουτισµένα µε σίδηρο ( 2 ) Οριακή τιµή που ισχύει για παρασκευάσµατα στα οποία έχει προστεθεί σελήνιο. Ο λόγος ασβέστιου/φωσφόρου δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 1,2 ούτε µεγαλύτερος από 2, Παρασκευάσµατα από πρωτεΐνες σόγιας µόνες ή µείγµα µε πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος Ισχύουν όλες οι απαιτήσεις της παραγράφους 5 σηµείο 1, εκτός εκείνων που αφορούν το σίδηρο και τον ψευδάργυρο οι οποίες έχουν ως εξής: για 100 kj για 100 kcal Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Σίδηρος (mg) 0,25 0,5 1 2 Ψευδάργυρος (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4 6. Βιταµίνες για 100 kj για 100 kcal Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Βιταµίνη A(µg-ER) ( 1 ) Βιταµίνη D(µg) ( 2 ) 0,25 0,65 1 2,5 Θειαµίνη (µg) Ριβοφλαβίνη (µg) Νιακίνη (µg-ne) 0,2 0,8 Παντοθενικό οξύ (µg) Βιταµίνη B 6 (µg) 9 35 Βιοτίνη (µg) 0,4 1,5 Φολικό οξύ (µg) 1 4 Βιταµίνη B 12 (µg) 0,025 0,1 Βιταµίνη C (mg) 1,9 8 Βιταµίνη K(µg) 1 4 Βιταµίνη E (mg α-et) ( 3 ) 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζο- µένων σε λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση κάτω του 0,1 mg/100 διαθέσιµα kj 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζο- µένων σε λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση κάτω του 0,5 mg/100 διαθέσιµα kcal ( 1 ) ER = όλα ισοδύναµα trans ρετινόλης. ( 2 ) Υπό µορφή χοληκαλσιφερόλης, της οποίας 10 µg = 400 i. u. βιταµίνης D. ( 3 ) α-et = ισοδύναµο d-α-τοκοφερόλης.

16 1991L0321 EL Επιτρέπεται η προσθήκη των κάτωθι νουκλεοτιδίων. Μέγιστο ( 1 ) (mg/100kj) (mg/100kcal) 5 -µονοφωσφορική κυτιδίνη 0,60 2,50 5 -µονοφωσφορική ουριδίνη 0,42 1,75 5 -µονοφωσφορική αδενοσίνη 0,36 1,50 5 -µονοφωσφορική γουανοσίνη 0,12 0,50 5 -µονοφωσφορική ινοσίνη 0,24 1,00 ( 1 ) Η συνολική συγκέντρωση νουκλεοτιδίων δεν υπερβαίνει τα 1,2 mg/100 kj (5 mg/100 kcal).

17 1991L0321 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Σηµ: Οι αναφερόµενες τιµές αφορούν τα έτοιµα προς χρήση προϊόντα. 1. Ενέργεια 250 kj/100 ml 335 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml) 2. Πρωτεΐνες (Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες = περιεκτικότητα σε άζωτο 6,38) για τις πρωτεΐνες αγελαδικού γάλακτος (Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες = περιεκτικότητα σε άζωτο 6,25) για τις αποµονωµένες πρωτεΐνες σόγιας 0,5 g/100 kj 1 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) Ο χηµικός δείκτης των πρωτεϊνών του προϊόντος είναι τουλάχιστον ίσος προς το 80 % εκείνου της πρωτεΐνης αναφοράς (καζεΐνη, M1 ή µητρικό γάλα όπως καθορίζεται στο παράρτηµα VI) Με τον όρο «χηµικός δείκτης» νοείται ο χαµηλότερος λόγος της ποσότητας εκάστου απαραίτητου αµινοξέος της ελεγχόµενης πρωτεΐνης προς την ποσότητα εκάστου αντίστοιχου αµινοξέος της πρωτεΐνης αναφοράς. Για τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας που παρασκευάζονται από πρωτεΐνες σόγιας, µόνες ή σε µείγµα µε πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µόνο αποµονωµένες πρωτεΐνες σόγιας. Στα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας είναι δυνατόν να προστίθενται αµινοξέα, µε σκοπό τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας των πρωτεϊνών, στις απαιτούµενες για το σκοπό αυτό αναλογίες. M1 Για ίση ενεργειακή αξία, τα παρασκευάσµατα αυτά πρέπει να περιέχουν διαθέσιµη ποσότητα µεθειονίνης τουλάχιστον ίση µε εκείνη που περιέχεται στο µητρικό γάλα όπως ορίζεται στο παράρτηµα V. 3. Λιπίδια 0,8 g/100 kj 1,5 g/100 kj (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 3.1. Απαγορεύεται η χρήση: σησαµελαίου, βαµβακελαίου, 3.2. Λαυρικό οξύ 15 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες

18 1991L0321 EL Μυριστικό οξύ 15 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 3.4. Λινελαϊκό οξύ (υπό µορφή λινελαϊκών γλυκεριδίων) 70 mg/100 kj (300 mg/100 kcal): το όριο αυτό ισχύει µόνο για τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας στα οποία έχουν προστεθεί φυτικά έλαια 3.5. Η περιεκτικότητα σε ισοµερή trans λιπαρών οξέων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες Η περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. 4. Υδατάνθρακες 1,7 g/100 kj 3,4 g/100 kj (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. Απαγορεύεται η χρήση συστατικών που περιέχουν γλουτένη Λακτόζη 0,45 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας στα οποία οι αποµονωµένες πρωτεΐνες σόγιας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 50 % της συνολικής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες Σακχαρόζη Μεµονωµένα ή µαζί: 20 % της συνολικής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες 5. Ανόργανα στοιχεία 5.1. για 100 kj για 100 kcal Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Σίδηρος (mg) 0,25 0,5 1 2 Ιώδιο (mg) 1, Ψευδάργυρος Paraskeyásmata deúterhß brefikñß hlikíaß paraskeyasména apó ageladinó gála móno 0,12 mg/100 kj

19 1991L0321 EL (0,5 mg/100 kcal) Paraskeyásmata deúterhß hlikíaß poy periéxoyn apomonvméneß prvteîneß sógiaß, móneß ñ se meígma me ageladinó gála 0,18 mg/100 kj (0,75 mg/100 kcal) 5.3. Άλλα ανόργανα στοιχεία: Οι συγκεντρώσεις είναι τουλάχιστον ίσες προς εκείνες που απαντώνται κανονικά στο αγελαδινό γάλα µειωµένες κατά περίπτωση, κατά την ίδια αναλογία κατά την οποία η συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο παρασκεύασµα δεύτερης βρεφικής ηλικίας είναι µειωµένη ως προς εκείνη της πρωτεΐνης του αγελαδινού γάλακτος. Η χαρακτηριστική σύνθεση του αγελαδινού γάλακτος παρατίθεται ενδεικτικά στο παράρτηµα VII Ο λόγος ασβεστίου/φωσφόρου δεν υπερβαίνει το 2,0. 6. Βιταµίνες για 100 kj για 100 kcal Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Βιταµίνη A(µg-ER) ( 1 ) Βιταµίνη D(µg) ( 2 ) 0,25 0, Βιταµίνη C(µg) 1,9 8 Βιταµίνη E (mg α-et) ( 3 ) 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζο- µένων σε λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση κάτω του 0,1 mg/100 διαθέσιµα kj 0,5/g πολυακόρεστων λιπαρών οξέων εκφραζο- µένων σε λινελαϊκό οξύ, αλλά σε καµία περίπτωση κάτω του 0,5 mg/100 διαθέσιµα kcal ( 1 ) ER = όλα ισοδύναµα trans ρετινόλης. ( 2 ) Υπό µορφή χοληκαλσιφερόλης, της οποίας 10 µg = 400 i. u. βιταµίνης D. ( 3 ) α-et = ισοδύναµο d-α-τοκοφερόλης. 7. Επιτρέπεται η προσθήκη των κάτωθι νουκλεοτιδίων. Μέγιστο ( 1 ) (mg/100kj) (mg/100kcal) 5 -µονοφωσφορική κυτιδίνη 0,60 2,50 5 -µονοφωσφορική ουριδίνη 0,42 1,75 5 -µονοφωσφορική αδενοσίνη 0,36 1,50 5 -µονοφωσφορική γουανοσίνη 0,12 0,50 5 -µονοφωσφορική ινοσίνη 0,24 1,00 ( 1 ) Η συνολική συγκέντρωση νουκλεοτιδίων δεν υπερβαίνει τα 1,2 mg/100 kj (5 mg/100 kcal).

20 1991L0321 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. Βιταµίνες Βιταµίνες Βιταµίνη A Βιταµίνη D Βιταµίνη B 1 Βιταµίνη B 2 Νιασίνη Βιταµίνη B 6 Φολικό οξύ Παντοθενικό οξύ Βιταµίνη B12 Βιοτίνη Βιταµίνη C Βιταµίνη E Βιταµίνη K Παρασκευάσµατα βιταµινών Οξεικό ρετινύλιο Παλµιτικό ρετινύλιο β-καροτένιο Ρετινόλη Βιταµίνη D 2 (εργοκαλσιφερόλη) Βιταµίνη D 3 (χοληκαλσιφερόλη) Υδροχλωρική θειαµίνη Μονο-Νιτρική θειαµίνη Ριβοφλαβίνη Νατριοφωσφορική-5 -ριβοφλαβίνη Νικοτιναµίδιο Νικοτινικό οξύ (νιασίνη) Υδροχωρική πυριδοξίνη 5 φωσφορική πυριδοξίνη Φολικό οξύ D-παντοθενικό ασβέστιο D-παντοθενικό νάτριο D-πανθενόλη Κυανοκοβαλαµίνη Υδροκυκοβαλαµίνη D-Βιοτίνη L-ασκορβικό οξύ L-ασκορβικό νάτριο L-ασκορβικό ασβέστιο 6-παλµιτιλό L-ασκορβικό οξύ Ασκορβικό κάλιο D-α-τοκοφερόλη DL-α-τοκοφερόλη Οξική D-α-τοκοφερόλη Οξική DL-α-τοκοφερόλη Φυλλοκινόνη (Φυτοµεναδιόνη) 2. Ανόργανες ουσίες Ανόργανα στοιχεία Ασβέστιο (Ca) Επιτρεπόµενα άλατα Ανθρακικό ασβέστιο Χλωριούχο ασβέστιο Άλατα ασβεστίου του κιτρικού οξέος Γλυκονικό ασβέστιο Γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο Γαλακτικό ασβέστιο Άλατα ασβεστίου του ορθοφωσφορικού οξέος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4832 Κ.Δ.Π. 454/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 454 Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/141/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

148 Κ.Δ.Π. 56/2004. E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805,

148 Κ.Δ.Π. 56/2004. E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805, E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805, 6.2.2004 148 Κ.Δ.Π. 56/2004 Αριθμός 56 Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2004, οι

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4952 Κ.Δ.1Ι. 501/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 501 Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I kj/100 ml 29 3 kj/100 ml. (60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I kj/100 ml 29 3 kj/100 ml. (60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 5 0 kj/100 ml 29 3 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 2. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση ΕΦΕΤ/Δνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση Δρ.Αγγελική Καρπούζα Προϊσταμένη Δ/νσης Αξιολόγησης-Εγκρίσεων Κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2523 Κ.Δ.Π. 266/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 266 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II

Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II P6_TA(2006)0199 Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1478 28 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1/Γ.Π.47815 Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1925 EL 21.12.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 449/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3850 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 449 Οι περί Συμπληρωμάτων Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 1999L0021 EL 01.05.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 14 Φεβρουαρίου 2001 2000/0080(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 εκεµβρίου 2005 για την έκδοση του κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 11.12.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

151(1) του (1) του (1) του ο(ΐ) ΙΖ 2θοι 151(1) του (1) του (1) του _, ΙΖ.Δ,\ί) TOU ZUUU

151(1) του (1) του (1) του ο(ΐ) ΙΖ 2θοι 151(1) του (1) του (1) του _, ΙΖ.Δ,\ί) TOU ZUUU Ε.Ε. Παρ. III(I) 2369 Κ.Δ.Π. 260/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 260 Οι περί Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»

«Νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» «Νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» ΒΑΡΤΑΛΙΤΗ ΚΑΤΙΑ Χημικός, MSc, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΠΤΕ 10 η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

MASS SYSTEM. Όνομα: MASS SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: MAZA, ΟΓΚΟΣ & ΔΥΝΑΜΗ

MASS SYSTEM. Όνομα: MASS SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: MAZA, ΟΓΚΟΣ & ΔΥΝΑΜΗ 0 MASS SYSTEM Όνομα: MASS SYSTEM Περιγραφή Κατηγορίας: MAZA, ΟΓΚΟΣ & ΔΥΝΑΜΗ Περιγραφή Προϊόντος: Επιστημονικά προηγμένη πρωτεΐνη αύξησης μάζας, για αύξηση μεγέθους, όγκου και δύναμης ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τα παρασκευάσματα για μικρά παιδιά. {SWD(2016) 99 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τα παρασκευάσματα για μικρά παιδιά. {SWD(2016) 99 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2016 COM(2016) 169 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τα παρασκευάσματα για μικρά παιδιά {SWD(2016) 99 final} EL EL

Διαβάστε περισσότερα

GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Όνομα: GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΩΝ

GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Όνομα: GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΩΝ 0 GRS-5 PROTEIN SYSTEM Όνομα: GRS-5 PROTEIN SYSTEM Περιγραφή Κατηγορίας: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΩΝ Περιγραφή Προϊόντος: Προηγμένη πρωτεΐνη σταδιακής απελευθέρωσης για μέγεθος, δύναμη και διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.6.2008 COM(2008) 393 τελικó ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/398/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

5394/1/13 REV 1 IKS/ag,alf DG B 4

5394/1/13 REV 1 IKS/ag,alf DG B 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή. Πρωτεΐνες. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Υγιεινή. Πρωτεΐνες. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Υγιεινή Πρωτεΐνες Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αποτελούνται από αμινοξέα ενωμένα με πεπτιδικούς δεσμούς. Μέση σύσταση: Ν: 16 % C: 50 % H: 7 % O: 22 % S: 0,5-3%

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2 Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο 2 Πληροφορίες προς τις επιχειρήσεις τροφίμων όσον αφορά στον Κανονισμό 1924/2006 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων ιατροφής & Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση και διατροφικές ιδιότητες κατσικίσιου γάλακτος. Συντάχθηκε απο τον/την Foodbites

Χημική σύσταση και διατροφικές ιδιότητες κατσικίσιου γάλακτος. Συντάχθηκε απο τον/την Foodbites Του Δρ. Θεόφιλου Μασούρα, Επίκουρου Καθ. Γαλακτοκομίας*, για το foodbites.eu Το κατσικίσιο (αίγειο) γάλα όπως και τα άλλα είδη γάλακτος, εκτός από το αγελαδινό, δεν είχαν μελετηθεί ευρέως μέχρι πριν μερικά

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 30.12.2006 L 404/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc Η ΓΥΡΗ Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών 1 H ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ σε κηρήθρες με γυρεοπαγίδες εποχή συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Σημασία Μέσο συντήρησης, αύξησης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής Άμυνα οργανισμού Το σημαντικότερο στοιχείο της εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αυγά : Θρεπτικά συστατικά και ο ρόλος τους στην υγεία. Συντάχθηκε απο τον/την Δήμητρα Ξενάκη

Αυγά : Θρεπτικά συστατικά και ο ρόλος τους στην υγεία. Συντάχθηκε απο τον/την Δήμητρα Ξενάκη Τα αυγά είναι ένα τρόφιμο εύγεστο και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Σήμερα, όταν αναφερόμαστε στα αυγά, υπονοούμε τα αυγά της κότας, μια και αυτά καταναλώνονται πιο συχνά. Αποτελούν πολύτιμη και «συμπυκνωμένη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE Περιγραφή Σελίδα = - Πρόγραμμα διατροφής 1.0 Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1.1 Γενική περιγραφή προγράμματος 1.2 = - Γενικά περί τροφίμων 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine!

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine! Καρδιαγγειακή*υγεία Διατροφή&Αντιγήρανση ΔημήτρηςΣυκιανάκης Gerontology & Antiaging Medicine Χτυπώ&χτυπώ,&δίχως&να&σε&πονώ,&μ'&αν&πάψω& να&χτυπώ,&χάθηκες&στο&λεπτό. && &Τι&είναι&; Μαφυσικά ηκαρδιά. -Τοόργανοτης«ζωής»όλωνμας,τοόργανοπουσυμπάσχει&μετοάγχοςμας,

Διαβάστε περισσότερα