ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 Α ΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά σημεία αναφοράς συστήματος PACS/RIS. Το σύστημα θα καλύπτει: - Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα Ειδικών Εξετάσεων (δύο τηλεχειριζόμενα: το ένα ψηφιακό και το άλλο μέσω CR) - Κλασσικό Ακτινολογικό, μέσω CR - Αξονικό Τομογράφο - Ψηφιακό Υπερηχογράφο και δύο Υπερηχογράφους (χωρίς DICOM) - Αναλογικό Μαστογράφο (μέσω CR) - Ψηφιακό Μαστογράφο - Πέντε φορητά ακτινολογικά μηχανήματα, μέσω CR - Ψηφιακό Πανοραμικό Οδόντων - Γραμματεία Τμήματος Το σύστημα αρχειοθέτησης και διανομής εικόνας θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τον παρακάτω ετήσιο φόρτο εργασίας: 1. Αριθμός Απλών Ακτινογραφιών (μαζί με τα φορητά μηχανήματα): σαράντα χιλιάδες (40.000) 2. Αριθμός Ειδικών Ακτινολογικών Εξετάσεων: χίλιες (1.000) εξετάσεις 3. Αριθμός Μαστογραφιών: επτά χιλιάδες (7.000) εξετάσεις 4. Αριθμός Αξονικών: επτά χιλιάδες (7.000) εξετάσεις 5. Αριθμός Υπερηχογραφημάτων: δέκα χιλιάδες (10.000) εξετάσεις Σύνολο: εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) εξετάσεις ετησίως Α. Το σύστημα αρχειοθέτησης να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Να υποστηρίζονται για αποθήκευση και απεικόνιση τουλάχιστον οι εξής τύποι ιατρικών μηχανημάτων: CR, DR, DM, US, CT, MR, NM, ΜΟΠ. Να δοθεί πλήρες κείμενο συμμόρφωσης με το πρότυπο DICOM. 2. Σύνδεση με Ιατρικά Μηχανήματα: α. Να υποστηρίζει το πρότυπο DICOM 3.0 για την αποθήκευση της εικόνας β. Να παρέχει DICOM Worklist στα Ιατρικά Μηχανήματα με τις εξετάσεις του Ακτινολογικού. 3. Εκτυπωτικά Μηχανήματα α. Να μπορεί να τυπώνει σε DICOM εκτυπωτές. β. Να δοθεί πλήρες κείμενο συμμόρφωσης με το πρότυπο DICOM. 4. Η εφαρμογή απεικόνισης και διάγνωσης των εξετάσεων να διαθέτει κατάλληλο CE Mark Class IIa. Β. Λειτουργίες πυρήνα συστήματος αρχειοθέτησης εικόνων και διαγνώσεων PACS/RIS 1. Να διαθέτει άμεση πρόσβαση (on-line) αποθήκευση σε δίσκους τεχνολογίας SAS, rpm τουλάχιστον. Καθαρή διαθέσιμη χωρητικότητα για τις εικόνες: 24TB σε διαμόρφωση RAID 5, με τουλάχιστον ένα δίσκο hot spare και χωρητικότητα ικανή για αποθήκευση δέκα (10) ετών. Η αποθήκευση των εικόνων να γίνεται χωρίς απώλειες. 1

2 2. Καθαρή διαθέσιμη χωρητικότητα για τις βάσεις δεδομένων και τα λειτουργικά συστήματα του συστήματος: τουλάχιστον 2ΤΒ σε διαμόρφωση RAID 10 σε δίσκους τεχνολογίας SATA3, rpm τουλάχιστον, με ένα δίσκο hot spare. 3. Να διαθέτει άμεση πρόσβαση με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης εσωτερικά ή εξωτερικά του Νοσοκομείου (χρήση web εικόνων για χρήση intranet ή internet). 4. Να χρησιμοποιεί πιστοποιητικά ασφαλείας SSL certificates, για την επικοινωνία των χρηστών είτε εσωτερικά είτε απομακρυσμένα. 5. Να προσφερθούν τουλάχιστον δύο εξυπηρετητές σε κατάλληλη διάταξη και λογισμικό για παροχή υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος PACS/RIS. Να αναφερθεί η αρχιτεκτονική και η διαμόρφωση του συστήματος, καθώς και η προσέγγιση του προμηθευτή για την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας. Γ. Εξυπηρετητές (Servers) συστήματος PACS/RIS, τεμάχια δύο (2) 1. Σύγχρονος εξυπηρετητής (server) σχεδιασμένος να υποστηρίζει λειτουργίες υψηλής διαθεσιμότητας με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής 6-Core - Μνήμη 32GB - Απομακρυσμένη Διαχείριση κονσόλας λειτουργίας μέσω web interface. - Σύνδεση με το αποθηκευτικό μέσο. Θα αξιολογηθεί ο τρόπος. 2. Να προσφερθεί κατάλληλο rack τουλάχιστον 32U με κατάλληλο UPS 5KVA. 3. Το UPS να έχει δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού διακοπής της λειτουργίας των εξυπηρετητών σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος από το δίκτυο. 4. Να προσφερθούν τα αντίστοιχα Λειτουργικά Συστήματα κατάλληλα για την υψηλή διαθεσιμότητα. 5. Να αναφερθούν οι βάσεις δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και το σχήμα αδειοδότησης. Δ. Λειτουργικές προδιαγραφές λογισμικού προβολής Ιατρικών Εικόνων και Διάγνωσης PACS/RIS: Το προσφερόμενο σύστημα να πραγματοποιεί προβολή ιατρικών εικόνων & να υποστηρίζει την καταχώριση της διάγνωσης με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Η εφαρμογή PACS & RIS θα πρέπει να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα τουλάχιστον για την αποθήκευση των δημογραφικών στοιχείων των ασθενών και των πορισμάτων των εξετάσεων. 1.1 Να δοθούν τυχόν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών πεδίων ή του περιβάλλοντος εργασίας (GUI) της εφαρμογής. 1.2 Θα βαθμολογηθεί θετικά η ύπαρξη Ελληνικών μενού οθόνης για τις εφαρμογές PACS και RIS. 1.3 Να γίνεται μετατροπή των στοιχείων του ασθενούς και της εξέτασης, από Ελληνικούς σε λατινικούς χαρακτήρες για την διασύνδεση της αντίστοιχης πληροφορίας με τον Ψηφιακό Μαστογράφο (DICOM Modality Work list). 2. Να έχει ικανότητα διαχείρισης εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης αλλά και εξετάσεων μεγάλου αριθμού εικόνων (π.χ. αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών). Να αναφερθούν τυχόν τεχνικές διαχείρισης τέτοιων ειδικών εξετάσεων. 3. Να πραγματοποιεί συμπίεση εικόνων χωρίς απώλειες κατά την πρώτη αποθήκευση για αρχική επισκόπηση. Να αναφερθεί η τεχνική μεταφοράς 2

3 δεδομένων στο δίκτυο και τους τοπικούς ή απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας. 4. Η αρχιτεκτονική του συστήματος να είναι client server για κεντρική διαχείριση των λειτουργιών του. Να αναφερθούν τα εργαλεία διαχείρισης και για τα δύο συστήματα PACS RIS. 5. Οι δύο εφαρμογές να εργάζονται διασυνδεδεμένες ώστε να είναι δαθέσιμες οι λειτουργίες του PACS RIS μέσω μία ενιαίας εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα: Οι διαγνώσεις που αποθηκεύονται στο RIS να είναι άμεσα προσβάσιμες από την εφαρμογή του PACS και αντίστροφα οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο PACS να είναι άμεσα προσβάσιμες στο RIS χωρίς επιπλέον είσοδο στην άλλη εφαρμογή. Να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας. 6. Οι απαιτούμενες λειτουργίες του σταθμού εργασίας είναι: 6.1 Εμφάνιση όλων των εξετάσεων του ασθενή σύμφωνα με φίλτρα που καθορίζει ο χρήστης. Γρήγορη πλοήγηση μεταξύ εξετάσεων και ακολουθιών εικόνων με την χρήση του ποντικιού ή του πληκτρολογίου. Προβολή σχετικών προηγούμενων εξετάσεων του ασθενούς για σύγκριση. 6.2 Άμεση ανάκτηση προηγούμενων εξετάσεων και συγκριτική προβολή προηγούμενης επίσκεψης με σημερινή ή κάποια άλλη. Δυνατότητα συγχρονισμένης ανάγνωσης των εικόνων από διαφορετικές σειρές, διαφορετικών επισκέψεων. 6.3 Ορισμός και εφαρμογή πρωτοκόλλου ανάρτησης των εικόνων ανά τύπο ιατρικού μηχανήματος και ανά πρωτόκολλο εκτέλεσης εξετάσεων. Ο χρήστης επιλέγει την εφαρμογή ενός γενικού προκαθορισμένου πρωτοκόλλου ανάρτησης σε περίπτωση που κανένα από τα ορισμένα δεν ταιριάζει στην τρέχουσα εξέταση. 6.4 Δυνατότητα διάγνωσης της εξέτασης απ ευθείας από τον ιατρό ακτινολόγο, μέσω δακτυλογράφησης σε δημοφιλή επεξεργαστή κειμένου, ή καταχώρισης του φωνητικού κειμένου για περαιτέρω δακτυλογράφιση από την γραμματεία. 6.5 Η διάγνωση να γίνεται απ ευθείας από την ενιαία εφαρμογή του PACS/RIS χωρίς εναλλαγή από την μία εφαρμογή στην άλλη. 6.6 Η κατάσταση της εξέτασης να ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με την κάθε λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά να υποστηρίζονται οι παρακάτω καταστάσεις: - νέα - σε διαδικασία γνωμάτευσης - γνωματευμένη - δακτυλογραφημένη - εγκεκριμένη 6.6 Να υποστηρίζονται έτοιμα κείμενα ανάλογα με την Διαγνωστική Μονάδα για ολόκληρο το Ακτινολογικό τμήμα ενιαία, ή και για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. 6.7 Να υποστηρίζεται η διαδικασία γνωμάτευσης της εξέτασης από ειδικευόμενο ιατρό, ενώ η τελική έγκριση της Διάγνωσης να γίνεται από τον/τους Διευθυντές του τμήματος και τον Συντονιστή Διευθυντή. 6.8 Εργαλεία ορισμού περιοχής ενδιαφέροντος (ROI) σε διάφορα σχήματα (ορθογώνια, πολυγωνική, κυκλική/ελλειψοειδής, ελεύθερη) που μπορεί μετά τον ορισμό της να μεταβληθεί /διευθετηθεί κάθε στιγμή από τον χρήστη. Για κάθε ROI να απεικονίζονται οι παρακάτω τιμές: - Μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή σε μονάδες εικόνας 3

4 (π.χ. HU για αξονικές τομογραφίες) - Τυπική απόκλιση - Εμβαδόν. 6.9 Να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης για : α. Προκαθορισμένα παράθυρα απεικόνισης β. Προκαθορισμένα πρωτόκολλα ανάρτησης 6.10 Να διαθέτει δυνατότητα καταχώρησης σχολίων σε μορφή γραπτού και φωνητικού κειμένου Να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης λέξεων κλειδιών για την εξέταση Αναβαθμισμένες λειτουργίες για Ακτινολόγους: Να υποστηρίζει την επεξεργασία MIP/MPR καθώς και τρισδιάστατη ανασύνθεση 3D rendering Να υποστηρίζει την σύγκριση δύο διαφορετικών επισκέψεων του ίδιου ασθενούς σε επίπεδο MPR Να υποστηρίζει την επικάλυψη (fusion) διαφορετικών επισκέψεων CT- CT ή CT-MR για σύγκριση Να διαθέτει όλες τις παραπάνω αναβαθμισμένες λειτουργίες για τουλάχιστον δύο (2) ταυτόχρονους ιατρούς ακτινολόγους Το σύστημα να εισάγει στην βάση του εξετάσεις από CD/DVD από ασθενείς άλλων Νοσοκομείων / Κέντρων Να κατηγοριοποιεί τις εξετάσεις ανά ανατομική περιοχή σώματος, ανάλογα με την περιγραφή της εξέτασης Να εξάγει εικόνες σε μορφή jpeg ή βίντεο (avi) με δυνατότητα απόκρυψης των στοιχείων του ασθενούς για χρησιμοποίηση σε εκπαιδευτικούς σκοπούς ή παρουσιάσεις Να χρησιμοποιεί αρχεία διδασκαλίας με ταξινόμηση των περιστατικών ανάλογα με το ιατρικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν Να συνδέει προσωρινά δύο ή και περισσότερες διαφορετικές επισκέψεις ασθενών που έχουν διαφορετικό κωδικό ασθενούς με σκοπό την συγκριτική προβολή στις δύο οθόνες Για την Μαστογραφία ειδικότερα: Να διαθέτει συγκριτικές προβολές νέων και παλαιοτέρων λήψεων σε διάφορες διατάξεις, ανά λήψη ή ανά προβολή Να διαθέτει ειδική σειρά προβολής των μαστών και λήψεων για διάγνωση και ειδική για ανίχνευση (diagnosis / screening) Να απεικονίζει τους μαστούς 1:1 το pixel της εικόνας με της οθόνης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απώλειας της βλάβης Να αναγνωρίζει και να απομονώνει το θέμα από την υπόλοιπη εικόνα και να αμαυρώνει το περιθώριο (background) από το μαστό Να πραγματοποιεί αυτόματη μεγέθυνση στην εικόνα ώστε να εμφανίζονται οι λήψεις σε ολόκληρη την οθόνη Να πραγματοποιεί ταυτόχρονη μεγέθυνση στις εικόνες, ανάλογα με το βαθμό μεγέθυνσης στην εικόνα αναφοράς. 7. Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης των ιατρικών εικόνων σε φιλμ αποστέλλοντας τις εικόνες τόσο σε εκτυπωτές DICOM όσο και σε εκτυπωτές γραφείου (postscript). Να διατίθεται κοινό γραφικό περιβάλλον επιλογής και διευθέτησης των εικόνων προς εκτύπωση καθώς και ορισμού της διάταξής τους. Όλες οι λειτουργίες του συστήματος να υπόκεινται στα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη. 8. Η εφαρμογή θα πρέπει να προβλέπει την άμεση διευθέτηση των εξετάσεων του PACS με αυτές που είναι καταχωρημένες στο RIS. 4

5 Ε. Λειτουργικές προδιαγραφές λογισμικού RIS: 1. Να επιτρέπει την καταχώριση των ασθενών μέσω των αντίστοιχων τερματικών εργασίας 2. Κατά την καταχώριση των ασθενών να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: - Ονοματεπώνυμο - Κωδικός Ασθενή - ΑΜΚΑ - Ασφαλιστικός φορέας - Διεύθυθνση κατοικίας - Τηλέφωνο - Κλινικές Πληροφορίες. 3. Να υποστηρίζει την καταχώριση του παραπεμπτικού και το είδος των εξετάσεων. 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του χειρόγραφου παραπεμπτικού και ενσωμάτωσής του στον φάκελο του ασθενούς. Για τον σκοπό αυτό να προσφερθεί κατάλληλος σαρωτής κειμένων. 5. Να επιτρέπει την καταχώριση της κλινικής και του γιατρού που παραπέμπει τον ασθενή στο Ακτινολογικό Τμήμα. 6. Να δίνει πρόσβαση στα πορίσματα και στις εικόνες των ασθενών προς τις αντίστοιχες Κλινικές, ή Τμήματα που τις αφορούν. 7. Να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής του τεχνολόγου-ακτινολόγου που πραγματοποίησε την εξέταση. 8. Να καταχωρούνται τυχόν αλλεργίες, ή άλλες πληροφορίες σχετικές με την εξέταση. 9. Να καταχωρείται η ένδειξη εσωτερικού ή εξωτερικού ασθενούς. 10. Να καταχωρείται η κατάσταση του ασθενούς (π.χ. περιπατητικός) 11. Να προβάλεται η λίστα ημέρας των ασθενών προς εξέταση ανά Διαγνωστική Μονάδα και να σημειώνεται η πορεία της εξέτασης (άφιξη ασθενούς, εξέταση σε εξέλιξη, εξέταση εκτελεσμένη). 12. Να προσφερθεί ένας (1) σταθμός εργασίας RIS για την γραμματεία και τρεις (3) για την διαχείριση των εξετάσεων από τις Διαγνωστικές μονάδες του Ψηφιακού Μαστογράφου, του Κλασσικού Ακτινολογικού και του Αξονικού τομογράφου, με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. ΣΤ. Προδιαγραφές Εξοπλισμού σταθμών Εργασίας PACS/RIS Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί τις εξής απαιτήσεις Υλικού (Hardware): 1. Σταθμός Εργασίας (Workstation) μαστογράφου, τεμάχια: Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής Core i5 ή Xeon E5 - Μνήμη 8GB - Κάρτα γραφικών Κατάλληλη να απεικονίσει ιατρικές εξετάσεις σε δύο (2) οθόνες των 5MP ειδικές για μαστογραφία Οθόνες: Μία οθόνη έγχρωμη Για την διάγνωση των Μαστογραφιών από το PACS θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχων ζεύγος οθονών BARCO 5MP. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση, οι δυνατότητες για Μαστογράφο. 5

6 2. Σταθμός Εργασίας (Workstation) RIS, τεμάχια: τρία (3) 2.1 Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: Επεξεργαστής Core i3 Μνήμη 4GB Σκληρός Δίσκος 300GB Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps 2.2 Οθόνες: Μία οθόνη έγχρωμη 23 τουλάχιστον (έκαστος) 3. Εξοπλισμός γνωματεύσεων: 3.1 Μικρόφωνα καταγραφής γνωμάτευσης USB: Ακουστικά δακτυλογράφησης USB : 2 Z. Επιπλέον δυνατότητες επέκτασης του συστήματος αρχειοθέτησης Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα επέκτασης και διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα και πιο συγκεκριμένα: 1. Δυνατότητα λήψης παραγγελιών μέσω HL7 από Νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα (ΗIS). 2. Προώθηση των παραπεμπτικών στις διαγνωστικές μονάδες (DICOM Work list). 3. Επέκταση με περισσότερους τερματικούς σταθμούς ακτινολογικού και κλινικών. 4. Επέκταση με περισσότερους σταθμούς RIS. 5. Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος με τρίτο επίπεδο αποθήκευσης : εγγραφή και διαχείριση των δεδομένων σε tapes (κασετες). 6

7 Β ΕΡΓΟ Η επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος PACS/RIS για το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» αφορά τις παρακάτω λειτουργίες: Α. Επέκταση Λειτουργιών συστήματος αρχειοθέτησης εικόνων και διαγνώσεων PACS/RIS στο υπόλοιπο Νοσοκομείο 1. Να παρέχει άμεση πρόσβαση με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης εσωτερικά ή εξωτερικά του Νοσοκομείου (χρήση web εικόνων για χρήση intranet ή internet), συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 2ΤΒ, μέσω του υπάρχοντος PACS/RIS. 2. Να υποστηρίζει διανομή εικόνων για κλινικούς γιατρούς εντός ή εκτός κλινικής για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ταυτόχρονους χρήστες. Β. Λογισμικό προβολής Ιατρικών Εικόνων και Διάγνωσης PACS/RIS: 1. Επέκταση της διασύνδεσης του PACS/RIS με τις υπόλοιπες Διαγνωστικές Μονάδες του Ακτινολογικού Τμήματος για την παροχή λίστας εργασίας με τις εξετάσεις προς εκτέλεση (DICOM Modality Work list): Αξονικό Τομογράφο, Κλασικό Ακτινολογικό (μέσω CR), Κλασσικό Μαστογράφο (μέσω CR), τρεις (3) Υπερηχοτομογράφους, Ψηφιακό Πανοραμικό Οδόντων. 2. Επέκταση των λειτουργιών Διάγνωσης με την προμήθεια τριών (3) επιπλέον αδειών χρήσης Ακτινολόγου. 3. Επέκταση των λειτουργιών Γραμματείας και τεχνολόγων με την προμήθεια επιπλέον έξι (6) αδειών χρήσης RIS για το Κλασσικό Ακτινολογικό, τον Κλασσικό Μαστογράφο και τους Υπερηχοτομογράφους. Γ. Προδιαγραφές πρόσθετου Εξοπλισμού σταθμών Εργασίας για Διάγνωση. Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί τις εξής απαιτήσεις Υλικού (Hardware): 1. Σταθμός Εργασίας (Workstation) 2x3MP έγχρωμες, τεμάχια: ένα (1) 1.1. Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής Core i5 ή Xeon Ε5 - Μνήμη 8GB - Κάρτα γραφικών Κατάλληλη να απεικονίσει ιατρικές εξετάσεις 1.2. Οθόνες: Μία (1) οθόνη έγχρωμη 23 τουλάχιστον Δύο (2) οθόνες διαγνωστικές (medical) έγχρωμες 20, ιατρικών προδιαγραφών, με ανάλυση 3MP. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης και εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης για την βαθμονόμηση. Να αναφερθούν τεχνικές ελέγχου. - Βήμα Pixel (pitch) mm Λόγος Αντίθεσης 700:1 - Μέγιστη Φωτεινότητα cd/m² Σταθμός Εργασίας (Workstation) 2x3MP έγχρωμες, τεμάχια: ένα (1) 2.1. Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής Core i5 ή Xeon Ε5 7

8 - Μνήμη 8GB - Κάρτα γραφικών Κατάλληλη να απεικονίσει ιατρικές εξετάσεις 2.2. Οθόνες: Μία (1) οθόνη έγχρωμη 23 τουλάχιστον Δύο (2) οθόνες διαγνωστικές (medical) έγχρωμες 20, ιατρικών προδιαγραφών, με ανάλυση 3MP. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης και εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης για την βαθμονόμηση. Να αναφερθούν τεχνικές ελέγχου. - Βήμα Pixel (pitch) mm Λόγος Αντίθεσης 700:1 - Μέγιστη Φωτεινότητα cd/m² Σταθμός Εργασίας (Workstation) 2x3MP έγχρωμες, τεμάχια: ένα (1) 3.1. Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής Core i5 ή Xeon Ε5 - Μνήμη 8GB - Κάρτα γραφικών Κατάλληλη να απεικονίσει ιατρικές εξετάσεις 3.2. Οθόνες: Μία (1) οθόνη έγχρωμη 23 τουλάχιστον Δύο (2) οθόνες διαγνωστικές (medical) έγχρωμες 20, ιατρικών προδιαγραφών, με ανάλυση 3MP. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης και εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης για την βαθμονόμηση. Να αναφερθούν τεχνικές ελέγχου. - Βήμα Pixel (pitch) mm Λόγος Αντίθεσης 700:1 - Μέγιστη Φωτεινότητα cd/m² Σταθμοί Εργασίας (Workstation) για τις κλινικές του Νοσοκομείου με 1x3MP έγχρωμη οθόνη, τεμάχια τρία (3): Μονάδα Νεογνών, 2 ος όροφος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 3 ος όροφος και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. 3 ος όροφος Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής Core i5 ή Xeon Ε5 - Μνήμη 4GB - Κάρτα γραφικών Κατάλληλη να απεικονίσει ιατρικές εξετάσεις 4.2. Οθόνες: Μία (1) οθόνη έγχρωμη 19 τουλάχιστον Μία (1) οθόνη διαγνωστική (medical) έγχρωμη 20, ιατρικών προδιαγραφών, με ανάλυση 3MP. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης και εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης για την βαθμονόμηση. Να αναφερθούν τεχνικές ελέγχου. - Βήμα Pixel (pitch) mm Λόγος Αντίθεσης 700:1 - Μέγιστη Φωτεινότητα cd/m² 800 8

9 5. Σταθμός Εργασίας (Workstation) RIS, τεμάχια: τρία (3) 5.1. Σύγχρονος υπολογιστής με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής Core i3 - Μνήμη 4GB 5.2. Οθόνες: Μία οθόνη έγχρωμη 23 τουλάχιστον 6. Εξοπλισμός γνωματεύσεων: 6.1. Μικρόφωνα καταγραφής γνωμάτευσης USB: τέσσερα (4) 6.2. Ακουστικά απομαγνητοφώνησης USB: ένα (1) 9

10 Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το σύστημα προγραμματισμού εξετάσεων, σκοπό θα έχει την καταχώριση των παραγγελιών από τις κλινικές και τον προγραμματισμό αυτών από το Ακτινολογικό τμήμα. Η εφαρμογή παραγγελιών και προγραμματισμού των εξετάσεων θα πρέπει να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα και να συνδέεται με την βάση δεδομένων του RIS, ώστε να μεταφέρονται αμφίδρομα τα στοιχεία από τις δύο εφαρμογές. 1.1 Να δοθούν τυχόν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών πεδίων ή του περιβάλλοντος εργασίας (GUI) της εφαρμογής 1.2 Η εφαρμογή να πραγματοποιεί παραγγελίες για τις εξετάσεις του Ακτινολογικού τμήματος από τους υπάρχοντες υπολογιστές των αντίστοιχων κλινικών. 1.3 Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή θα πρέπει να είναι web-based χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης εφαρμογών. 1.4 Το σύστημα θα δίνει πρόσβαση στους ασθενείς και τις εξετάσεις που είναι αποθηκευμένες στο RIS. 1.5 Η εφαρμογή vα δέχεται για παραμετροποίηση υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει να συμπληρώνει ο υπεύθυνος της παραγγελίας, όπως κωδικός ασθενούς, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης ασθενούς. Τα πεδία αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο για τον χρήστη. 1.6 Κατά την καταχώριση της παραγγελίας, θα πρέπει να καταχωρείται και η προτεραιότητα της παραγγελίας, που θα πρέπει κατ ελάχιστο να ταξινομείται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: χαμηλή, κανονική, υψηλή. 1.7 Ο υπεύθυνος του ακτινολογικού θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις παραγγελίες των κλινικών και να τις διευθετεί με αυτόματο τρόπο που θα υποδεικνύει το πρόγραμμα του προγραμματισμού των εξετάσεων. 1.8 Για κάθε εξέταση θα πρέπει να καταχωρούνται η διάρκειά της καθώς και ο χρόνος προετοιμασίας του ασθενούς για την εξέταση 1.9 Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος του Ακτινολογικού τμήματος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα χειροκίνητου προγραμματισμού καθώς και καταχώριση εμβόλιμων περιστατικών Οι πόροι του συστήματος (διαγνωστικές μονάδες) και ιατρικό προσωπικό, θα πρέπει να έχουν δυνατότατα ορισμού διαθεσιμότητας για την εκτέλεση των εξετάσεων Στο τέλος του προγραμματισμού της εξέτασης, η παραπέμπουσα κλινική θα πρέπει να έχει δυνατότητα ειδοποίησης του προγραμματισμένου περιστατικού με ημερομηνία, ώρα και δωμάτιο εξέτασης Κατά την δημιουργία του παραπεμπτικού θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης των κλινικών πληροφοριών και σχολίων για την εξέταση Το λογισμικό να διαθέτει το αντίστοιχο CE. 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα