ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε /56/Β/8623

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο, του άξονα Κοζάνης - Πτολεµαίδας Αµυνταίου Φλώρινας, µε στόχο την αειφορία και έµφαση στο ρόλο της υτ. Μακεδονίας ως ενεργειακού κέντρου της χώρας. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - Η διαµόρφωση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης µε στόχους, άξονες, µέτρα και η εξειδίκευση αυτού µε χρονοδιαγράµµατα και φάσεις υλοποίησης. - Η τεκµηρίωση πολιτικών και διεκδικήσεων αντισταθµιστικών και άλλων εισφορών και ανταποδοτικών δράσεων της ΕΗ προς την περιοχή π.χ. το ΕΑΠ από 0,4% να γίνει 1,2% επί του κύκλου εργασιών της ΕΗ. - Η διαµόρφωση µίας συνισταµένης στρατηγικής και άποψης όλων των Φορέων που απαρτίζουν την εταιρική ολοµέλεια στην περιοχή. 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για την οµαλή µετάβαση της περιοχής σε µία νέα κατάσταση, ισορροπηµένη και βιώσιµη, απαιτείται η συνδιαµόρφωση και εφαρµογή αναπτυξιακής στρατηγικής µε τη µορφή ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε Αξονες, Μέτρα, χρονοδιάγραµµα και φάσεις υλοποίησης. Το Πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί, για τους Νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας, µε την προσέγγιση «από τη βάση προς τα επάνω», µε έµφαση στον ενεργειακό άξονα Κοζάνη Πτολεµαίδα Αµύνταιο Φλώρινα και να αποτελεί ένα «Σχέδιο δράσης οδικό χάρτη» για τη µετάβαση στη µεταλιγνιτική περίοδο. Είναι αυτονόητο ότι, θα αξιοποιηθεί η εµπειρία της περιοχής και οι στρατηγικές αντίστοιχων περιοχών στην Ευρώπη, υπό το πρίσµα της παγκοσµιοποίησης, της [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 1/11

2 τοπικής γνώσης και του τοπικού δυναµικού, των τάσεων, των εξελίξεων και των νέων πολιτικών στον τοµέα της ανάπτυξης και ειδικότερα της ενέργειας. Η εφαρµογή του «οδικού χάρτη» θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από χρονική αλληλουχία και να υλοποιηθεί σε διακριτές φάσεις, διάρκειας ορισµένων ετών η κάθε µία από αυτές. Κάθε φάση θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της επόµενης πιο εξειδικευµένης κατάστασης π.χ η µετεξέλιξη προσαρµογή της γνώσης και του ανθρώπινου δυναµικού θα πρέπει να προηγείται άλλων φάσεων, της οποίες και θα στηρίζει. Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής προϋποθέτει επιπρόσθετα τη συστράτευση της επιστηµονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηρίζεται κατ αρχήν στη διαµόρφωση κοινού µετώπου και συναντίληψης που στη συνέχεια θα µετεξελιχθεί σε Πρόγραµµα. Θα πρέπει επίσης να διαµορφωθεί το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο και να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη ΕΗ, στη λογική της κοινής προοπτικής, κάτι που αποτυπώνεται και εφαρµόζεται µέσω του «Συµφώνου συνεργασίας συνύπαρξης της ΕΗ µε την τοπική κοινωνία» 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ Ειδικότερα στα ζητήµατα στρατηγικής θα αξιοποιηθούν : - Οι «σχέσεις των Οργανισµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τις τοπικές κοινωνίες, στην Ευρώπη» (η έρευνα ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιµη). - Τα πορίσµατα της µελέτης των «επιπτώσεων της µετάβασης στη µεταλιγνιτική περίοδο», που συντάχθηκε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. - Το περιεχόµενο του «Συµφώνου Συνεργασίας συνύπαρξης της ΕΗ µε την τοπική κοινωνία». - Η Ηµερίδα που διοργανώθηκε στην Κοζάνη µε τίτλο : «Περιβάλλον και ανάπτυξη στη µεταλιγνιτική περίοδο» (Εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, 06/04/2008). - Το Στρατηγική Σχέδιο Ανάπτυξης για την 4 η προγραµµατική περίοδο [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/11

3 6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτοβουλία για το µέλλον του ενεργειακού άξονα υτ. Μακεδονίας ή ιαρθρωτική προσαρµογή του ενεργειακού άξονα υτ. Μακεδονίας ή Αναπτυξιακή µετάβαση του ενεργειακού άξονα υτ. Μακεδονίας 7. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συστατικά στοιχεία του Προγράµµατος θα πρέπει να αποτελούν : α) η εκτίµηση των επιπτώσεων που θα έχει στην απασχόληση η µετάβαση στη µεταλιγνιτική περίοδο, β) η διαµόρφωση εναλλακτικών λύσεων, για την αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων ή/και των προοπτικών και γ) η κατάρτιση ενός Σχεδίου ράσης για την εφαρµογή αυτών των λύσεων και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών. 8. ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα προτείνεται αρχικά να έχει τις παρακάτω ενδεικτικές κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική προστασία αποκατάσταση και ποιότητα ζωής Ενδεικτικά αφορά: στους σταθµούς στην ευρύτερη περιοχή των σταθµών στις περιοχές εξόρυξης στα συµπληρωµατικά αναπτυξιακά έργα προς όφελος των κατοίκων στις µετεγκαταστάσεις οικισµών [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 3/11

4 στην εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) από τη ΕΗ Α.Ε. β) Ενίσχυση και διαφοροποίηση της επιχειρηµατικότητας β.1) Σε σχέση µε τις δραστηριότητες της ΕΗ Α.Ε. και τον µελλοντικό στόχο για την περιοχή, ως ενεργειακού κέντρου της χώρας Ο ενεργειακός τοµέας θα πρέπει να παραµείνει βασικός πυλώνας για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας στην περιοχή, αναδεικνύοντας τον άξονα Κοζάνη Πτολ/δα Αµύνταιο Φλώρινα, ως ενεργειακό κέντρο της χώρας. Το παραπάνω θα ενισχυθεί µε την έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή. Οι σχετικές δράσεις που προτείνεται να αναληφθούν προς την κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικά είναι οι εξής: Περιβαλλοντική αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των λιγνιτικών µονάδων, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεµάτων και την παράταση της διάρκειας της εξορυκτικής δραστηριότητας. ηµιουργία νέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αυξηµένης απόδοσης, οι οποίοι θα προστεθούν σε αυτούς που θα παραµείνουν για αρκετά ακόµα χρόνια σε λειτουργία (ΑΗΣ Φλώρινας, ΥΗΣ Πολυφύτου και ο υπό κατασκευή ΥΗΣ Ιλαρίωνα). Οι σταθµοί αυτοί θα αξιοποιούν τα λιγνιτικά κοιτάσµατα, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και κυρίως το υδροδυναµικό της περιοχής και τη βιοµάζα. Κατασκευή µονάδας παραγωγής βιοκαυσίµων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών. Ενίσχυση της γνώσης και της διαφοροποίησης µετεξέλιξης στα ζητήµατα της ενέργειας, µε αιχµή τον Πόλο Καινοτοµίας. Παράλληλες και συµπληρωµατικές δράσεις. - βιοµηχανικός τουρισµός - ενίσχυση του τοπικού επιχειρηµατικού και επιστηµονικού δυναµικού [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 4/11

5 - προνοµιακή τιµή χρέωσης ενέργειας στις τοπικές επιχειρήσεις - ενεργειακό πάρκο Συµµετοχή σε ευρύτερο cluster λιγνιτικών περιοχών και αντίστοιχο ενεργειακό cluster. Εφαρµογή προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια και στο δηµοτικό φωτισµό. Ινστιτούτο Περιβάλλοντος υτ. Μακεδονίας. [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 5/11

6 β.2) Σε σχέση µε την παροχή εξυπηρετήσεων από τη ΕΗ Α.Ε., για τη διαφοροποίηση προς νέους τοµείς και ειδικεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και δράσεις που αναλαµβάνουν οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, στις περιπτώσεις παύσης λειτουργίας σταθµών ή εξάντλησης των εξορυσσόµενων ορυκτών, µε στόχο να µετριάσουν τις επιπτώσεις που προκαλούνται στις τοπικές κοινωνίες από την απώλεια θέσεων απασχόλησης και εισοδήµατος. Με κύριο άξονα την αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµίας συµβάλλουν κυρίως στη διευκόλυνση προσέλκυσης και ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ενώ διαθέτουν σηµαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών (παραχώρηση ανενεργών εγκαταστάσεων και εργοταξιακών κτιρίων, αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και απόδοσή τους σε νέες χρήσεις κ.α.) και την υλοποίηση επενδύσεων για την ενίσχυση τουριστικών και αθλητικών υποδοµών καθώς και τη δηµιουργία διαφόρων χώρων αναψυχής. Οι δράσεις αυτές συνιστούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο µεταφοράς εµπειριών για τη υτική Μακεδονία. Η σκοπιµότητα της επιλογής προσανατολισµού των περιοχών της Ευρώπης που πλήττονται από το φαινόµενο αποβιοµηχάνισης (π.χ. περίπτωση του Ρουρ) προς τους τοµείς της υψηλής τεχνολογίας, την κοινωνία της πληροφορίας και την έρευνα είναι προφανής καθόσον, συµβάλλει στη µετάβαση των περιοχών και στην απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που διασφαλίζουν ένα υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας προκειµένου να καταστούν ελκυστικές για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται συστηµατική αξιοποίηση της υφιστάµενης εµπειρίας στις Ευρωπαϊκές χώρες στον τοµέα της διαµόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ως τέτοιες µπορούν να αναφερθούν οι δράσεις των επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής για τη δηµιουργία τεχνολογικών πάρκων και κέντρων καινοτοµίας, η χρηµατοδότηση της έρευνας, η υλοποίηση ή ενίσχυση προγραµµάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού κλπ. Ενδεικτικά αφορά : - στην πράσινη επιχειρηµατικότητα - στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 6/11

7 - στις υπηρεσίες διαµετακοµιστικού εµπορίου - στις καινοτόµες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες - στην έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία - στις βιοµηχανικές περιοχές και τεχνολογικά πάρκα - στην επαναχρησιµοποίηση αποκατεστηµένων εκτάσεων ορυχείων β.3) Σε σχέση µε την ανάπτυξη εξωστρεφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στη γνώση, στην έρευνα, στην καινοτοµία, στη σύγχρονη τεχνολογία και στην αξιοποίηση των φυσικών διαθέσιµων της περιοχής. Προς τη κατεύθυνση αυτή θα συµβάλλει ουσιαστικά η ανάπτυξη συνεργασιών των τοπικών επιχειρήσεων µε το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Οι δράσεις που προτείνεται να αναληφθούν είναι οι εξής: ηµιουργία πληροφοριακού υπόβαθρου. Ανάπτυξη δικτύου συµβούλων καινοτοµίας για τις τοπικές επιχειρήσεις σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Προκαταρκτικός σχεδιασµός νέων προϊόντων / υπηρεσιών µε καινοτόµα χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να παραχθούν / παρασχεθούν στην Περιφέρεια της υτικής Μακεδονίας. Ενίσχυση καινοτόµων έργων και ενεργειών µε κύριο άξονα την ενέργεια και το περιβάλλον. Ενίσχυση επενδύσεων, µε έµφαση στη νέα τεχνολογία και την καινοτοµία. Εισαγωγή νέων µεθόδων παραγωγής / παροχής υφιστάµενων προϊόντων / παροχής υπηρεσιών. Συντονισµένες ενέργειες προώθησης των καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 7/11

8 Ίδρυση και λειτουργία µηχανισµού αµφίδροµης γνώσης των αναγκών της ΕΗ για συνεργασίες υπεργολαβίες και του επιχειρηµατικού δυναµικού της περιοχής. Ολοκλήρωση και στήριξη των χώρων οργανωµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ηµιουργία θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων. Ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων. β4) Σε σχέση µε την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της υτικής Μακεδονίας, µε αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης. Ειδικότερα προτείνεται να αναληφθεί συντονισµένη δράση ώστε η υτική Μακεδονία να καταστεί κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τους κατοίκους των γειτονικών χωρών. Οι σχετικές δράσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: Ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση των αναγκών των (πλέον εύπορων) κατοίκων που ζουν στις γειτονικές χώρες (Αλβανία και ΠΓ Μ) στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. Αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών και των παρεχοµένων υπηρεσιών για την κάλυψη των διερευνηθεισών αναγκών. Προώθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών στις οµάδες στόχους. Στις ενέργειες αυτές συµπεριλαµβάνεται και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων που αποτελούν τις οµάδες στόχου στους Νοµούς της υτικής Μακεδονίας. Η υιοθέτηση των ανωτέρω κατευθύνσεων και των επιµέρους δράσεων που τις εξειδικεύουν οδηγούν στην ανάδειξη συγκεκριµένων πεδίων για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Ενδεικτικά: Στον πρωτογενή τοµέα τα πεδία αυτά είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, η τυποποίηση και συσκευασία αυτών [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 8/11

9 και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για καθετοποίηση της παραγωγής. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίµων. Στο δευτερογενή τοµέα οι σχετικές δυνατότητες αφορούν στην παραγωγή ενεργειας από ΑΠΕ, στην παραγωγή βιοκαυσίµων και στην µεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων (τρόφιµα και ποτά). Στον τριτογενή τοµέα τα κύρια πεδία ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι : (α) η παροχή υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, οι οποίες απευθύνονται και στους κατοίκους των γειτονικών χωρών και (β) η ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού µε καινοτόµα χαρακτηριστικά, όπως ο γεωτουρισµός, ο βιοµηχανικός τουρισµός, ο εκπαιδευτικός τουρισµός κλπ. γ) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Ενδεικτικά αφορά: στην εκπαίδευση και κατάρτιση στην εγκατάσταση νέας γνώσης και στην εξειδίκευση δ) Συνεχής ενηµέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών Ενδεικτικά αφορά: στο νέο ενεργειακό διεθνές περιβάλλον - πλαίσιο στις πρωτοβουλίες που λαµβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις ευκαιρίες για επιχειρηµατική δράση ε) Τεχνική στήριξη - εφαρµογή [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 9/11

10 9. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων εξαρτάται, εκτός από την ύπαρξη επενδυτικών κινήτρων µε τη µορφή των επιχορηγήσεων και από την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών και τη διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Η διαµόρφωση αυτών των συνθηκών δεν µπορεί παρά να αποτελέσει αντικείµενο ενός ευρύτερου προγράµµατος αναδιάρθρωσης της τοπικής οικονοµίας, την ευθύνη υλοποίησης του οποίου θα έχουν η Περιφέρεια, οι ΟΤΑ, οι αναπτυξιακοί µηχανισµοί και οι κοινωνικοί εταίροι της περιοχής. 10. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ α) 4 η Προγραµµατική περίοδος β) Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση Το Ταµείο αυτό, που συστάθηκε από την ΕΕ για τη στήριξη εργαζοµένων που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσµα της απελευθέρωσης των αγορών και των επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης, µπορεί να προσφέρει σηµαντικές λύσεις ιδιαίτερα για περιπτώσεις που οι απώλειες θέσεων εργασίας έχουν σηµαντική επίπτωση σε µία περιοχή ή έναν ειδικό τοµέα. γ) Τέλος Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Περιοχών δ) Εθνικοί Πόροι, καθόσον το προϊόν αξιοποίησης του φυσικού διαθέσιµου της περιοχής δηλ. του λιγνίτη, διαχέεται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και το καρπούνται όλοι οι Έλληνες. ε) 5 η Προγραµµατική περίοδος Εστίαση σε «θύλακες» που παρουσιάζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, προβλήµατα και αδυναµίες. [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 10/11

11 στ) Ιδιωτικά κεφάλαια ζ) Πόροι της ΕΗ η) ανειακά κεφάλαια θ) Νέα χρηµατοδοτικά µέσα (ανακυκλούµενα κεφάλαια, µόχλευση, κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών). [990/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ doc] [06/09/2011] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 11/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα