EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ"

Transcript

1 EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η Παροχή άδειας λειτουργίας: Απόφαση 4/234/ Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Έδρα: Πειραιώς 9-11, Τ.Κ Αθήνα Επικοινωνία: Τ: , F: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιστοσελίδα: Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών: Τ: , , F: Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 17:00 Μέτοχοι: Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ 100%. Αρχικό Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: ,00 Ολοσχερώς Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: ,00 Ίδια Κεφάλαια (31/12/2013) : ,43 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος (Εκτελεστικό) Μέλος (Εκτελεστικό) Μέλος (Εκτελεστικό) Ιωαννίδης Αναστάσιος Κοτρόζος Αγαμέμνων Κορκολής Τζανής Χαλδαίος Πλάτωνας Τζούτζας Ιωάννης Παναγιώτης Γραμματέας Δ.Σ Παλαιογιώργου Αναστασία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Δ.Σ. Κοτρόζος Αγαμέμνων Κορκολής Τζανής Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Πετράκη Φωτούλα Εσωτερικός Ελεγκτής Σπανόπουλος Χρήστος Ελεγκτική Εταιρεία PWC-ΠράιςγουωτερχαουσΚουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ελεγκτές: Δέσποινα Μαρίνου (ΑΜΣΟΕΛ 17681) Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (Όθωνος 8, ΑΘΗΝΑ) Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 1

2 Αμοιβαία Κεφάλαια υπό διαχείριση: Xρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθέσιμων (EUR), Global Bond, Μικτό Εσωτερικού, Μετοχικό Εσωτερικού, Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού, Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD). Η Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΑΕΔΑΚ έχει αναθέσει από 1/1/2015 : (α) τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων ΟΣΕΚΑ στην Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K. και (β) τις υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και συναφείς υπηρεσίες διοικητικής φύσεως καθώς και τις υπηρεσίες αποτίμησης του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ και υπολογισμού της καθαρής τιμής των μεριδίων τους στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Για πληροφορίες και έντυπα (κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εξαμηνιαία και ετήσια έκθεση, Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές) που αφορούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΑΕΔΑΚ, μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματα «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», καθώς και στα γραφεία της ΑΕΔΑΚ. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διατίθενται και εξαγοράζονται μέσω της Εταιρείας Διαχειρίσεως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν σχετικής εγγράφου αιτήσεως του επενδυτή προς την Εταιρεία Διαχείρισης. Μέσω της σχετικής αιτήσεως, ο επενδυτής αποδέχεται τον Κανονισμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με τον οποίο, διενεργούνται οι παραπάνω πράξεις. Ειδικότερα για την απόκτηση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων απαιτείται: (α) υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την Εταιρεία Διαχείρισης, (β) χορήγηση στον υποψήφιο μεριδιούχο του έντυπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και (γ) ολοσχερής καταβολή του τιμήματος στον θεματοφύλακα. Περαιτέρω ζητείται από τον υποψήφιο επενδυτή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυση σε συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για τον επενδυτή. Εάν ο μεριδιούχος δεν παράσχει τις πληροφορίες του προηγουμένου εδαφίου ή παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, γίνεται προειδοποίηση ότι για το λόγο αυτό δεν μπορεί να κριθεί αν το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο γι αυτόν. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον θεματοφύλακα η αξία των μεριδίων (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, ν. 4099/2012). Για την εξαγορά συμπληρώνεται ειδική αίτηση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των εξαγοραζόμενων μεριδίων καταβάλλεται στο δικαιούχο μεριδιούχο εντός πέντε εργασίμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και το ν. 4099/2012. Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η μεταφορά της επένδυσης από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε άλλο, συνιστά εξαγορά των κατεχομένων μεριδίων και στη συνέχεια επένδυση του ποσού της εξαγοράς στο νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο για διάθεση μεριδίων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού του Α/Κ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της ΑΕΔΑΚ και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. Η ως άνω αναστολή μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της αναστολής προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να αποφασίσει αναστολή της εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής εξαγοράς δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους. Όταν η ΑΕΔΑΚ διεκπεραιώνει μια αίτηση συμμετοχής ή εξαγοράς μεριδίων, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στο μεριδιούχο με σταθερό μέσο την διεκπεραίωση της αίτησης, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη διεκπεραίωση ή εφόσον η ΑΕΔΑΚ ενημερώνεται για τη διεκπεραίωση από τρίτο πρόσωπο, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ενημέρωση της ΑΕΔΑΚ από το τρίτο πρόσωπο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 24 της 15/633/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Αιτήσεις Διάθεσης και Εξαγοράς: Αιτήσεις Διάθεσης και Εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ υποβάλλονται: 2

3 Στα Γραφεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ Στο «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» Στα ίδια ως άνω σημεία χορηγούνται: ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η τελευταία ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές καθώς και το Ενημερωτικό δελτίο. Αιτήσεις εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΑΕΔΑΚ υποβάλλονται επίσης και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή κλάσματα μεριδίου. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν πρωτίστως εμπράγματο δικαίωμα συγκυριότητας του μεριδιούχου επί του καθενός από τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και συγχρόνως ενοχικό δικαίωμα του μεριδιούχου, αφενός μεν για την καταβολή προσόδων, αφετέρου δε για την εξαγορά τους. Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντιστοίχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας Διαχείρισης. Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο του προηγούμενου εδαφίου. Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου επί των μεριδίων υπό την προϋπόθεση της καταχώρησης της πράξης ενεχυρίασης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο. Για τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινό λογαριασμό». Έλεγχοι - Δημοσιεύσεις: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και εξαμήνου συντάσσονται αντίστοιχα, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία και αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές. Καθημερινά δημοσιεύονται στον τύπο η καθαρή τιμή μεριδίου, η τιμή διάθεσης, η τιμή εξαγοράς, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων. Τα ανωτέρω καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επιπλέον, σύμφωνα με την 6/587/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΕΔΑΚ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, συντάσσει πίνακα επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τον οποίο υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ταυτόχρονα τον θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της και στα σημεία διάθεσης μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Τον ίδιο πίνακα η ΑΕΔΑΚ οφείλει να καταχωρεί στην ιστοσελίδα της, εντός της ίδιας προθεσμίας. Διαχειριστική χρήση διανομή κερδών: Η διαχειριστική χρήση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους με λήξη την 31 η Δεκεμβρίου. Στο τέλος κάθε χρήσης, τα καθαρά κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διανεμηθούν στους μεριδιούχους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4099/2012 (αρθρ. 86). Σε περίπτωση διανομής των κερδών, αυτή γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι μεριδίων κατά την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής χρήσης που προέκυψαν τα κέρδη. Τυχόν διανομή των κερδών θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης, υπό την μορφή επανεπενδύσεως σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στον Τύπο. Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα δύνανται να διανέμονται ετησίως, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε. Διαχείρισης, στο μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζημίες που τυχόν έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσης. Φορολογικό καθεστώς Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4099/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Συγκεκριμένα: 3

4 1. Η πράξη σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η εισφορά κεφαλαίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουμένων των τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, πλην μερισμάτων ημεδαπής, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά. 3. Η ΑΕΔΑΚ στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο οποίος λογίζεται καθημερινά επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τυχόν επί μέρους επενδυτικών του τμημάτων. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων του. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει της υπ αριθ. 1/317/ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746 Β / ), όπως εκάστοτε ισχύει: α) για Αμοιβαία Κεφάλαια χρηματαγοράς άνευ προσαυξήσεως, β) για ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25%), γ) για μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5%), (δ) για μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αμοιβαίων πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία μονάδα (1%). Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Από το φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση εκπίπτουν: (α) τυχόν φόροι που παρακρατήθηκαν επί κτηθέντων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εισοδημάτων από κινητές αξίες από την ημεδαπή ή τυχόν φόροι που αποδεδειγμένα καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, (β) τυχόν φόροι επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης και (γ) τυχόν φόροι που αναλογούν και έχουν καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω εκπτώσεων, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη μέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Η φορολόγηση του εισοδήματος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι επενδυτές, εξαρτάται από την φορολογική νομοθεσία που υπόκειται κάθε επενδυτής. Σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες ως προς τη φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, οι επενδυτές οφείλουν να ζητούν συμβουλές ή και πληροφορίες από το νομικό ή φορολογικό τους σύμβουλο. Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λύεται για τους ακόλουθους λόγους: 4

5 α. Εάν ανακληθεί η άδεια σύστασης του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. β. Μετά το πέρας της διάρκειας του, εάν ο κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια. γ. Εάν συμβεί καθορισμένο στον κανονισμό γεγονός το οποίο επιφέρει τη λύση του. δ. Εάν εξαγορασθεί το σύνολο των μεριδίων του. ε. Μετά από απόφαση της συνέλευσης των μεριδιούχων του. στ. Με τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους. ζ. Μετά από απόφαση της Εταιρείας διαχείρισης του. Σε περίπτωση λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το καθαρό ενεργητικό του διανέμεται από τον θεματοφύλακα κατ εντολή της Εταιρείας διαχείρισης. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από την Εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας διαχείρισης και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στα σημεία διάθεσης των μεριδίων του. Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου-υπολογισμός αξίας μεριδίου: Η Εταιρεία διαχείρισης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της Εταιρείας διαχείρισης, του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από τον ν.4099/2012 δημοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τα κέρδη που ενδεχόμενα διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31 ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Περαιτέρω, για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται αντίστοιχα της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας διάθεσης ή εξαγοράς. Το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Κανόνες διαμόρφωσης αποτελεσμάτων χρήσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται από την αφαίρεση των συνολικών δαπανών από τα συνολικά έσοδα της χρήσης. Στα έσοδα της χρήσης περιλαμβάνονται πρόσοδοι εκ μερισμάτων, τόκοι, κεφαλαιακά κέρδη από πώληση αγιογράφων καθώς και κεφαλαιακά κέρδη από πράξεις χρηματοοικονομικών παραγώγων. Στα έξοδα/δαπάνες της χρήσης περιλαμβάνονται τα επιτρεπόμενα από το ν. 4099/2012 και τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έξοδα (αμοιβή Εταιρείας διαχείρισης, αμοιβή θεματοφύλακα, αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, αμοιβές μελών οργανωμένων αγορών, οι δαπάνες των υποχρεωτικών από τον ν. 4099/2012 δημοσιεύσεων, φόροι αμοιβαίου κεφαλαίου, τέλη υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) καθώς και οι ζημιές που έχουν προκύψει από πώληση αξιογράφων ή ζημιές από πράξεις χρηματοοικονομικών παραγώγων 5

6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η αξία της επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να αυξομειωθεί και να επιστραφεί στους επενδυτές ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση ως αποτέλεσμα μιας σειράς κινδύνων που εμπεριέχουν οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια σε συνάρτηση πάντα με την κατηγορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την επενδυτική του πολιτική και τη διάρκεια της επένδυσης. Οι κυριότεροι κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι οι εξής: α) Κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου τιμών της αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του Aμοιβαίου Kεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασμός της τιμής των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο κίνδυνος αυτός έχει άμεση σχέση με το είδος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη διάρκεια της επένδυσης. β) Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους ενός εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Aμοιβαίο Kεφάλαιο ή ενός αντισυμβαλλόμενου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό του Aμοιβαίου Kεφαλαίου. Η επιλογή των επενδύσεων (μετοχές, ομολογίες, διαθέσιμα κλπ) γίνεται με τη χρήση αυστηρών κριτηρίων με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος. γ) Κίνδυνος διακανονισμού: ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση των συναλλαγών. Δεδομένου ότι ο Θεματοφύλακας εκτελεί τις εκκαθαρίσεις των συναλλαγών μόνο με παραλαβή τίτλων ή είσπραξη μετρητών, ο κίνδυνος αυτός ελαχιστοποιείται. δ) Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιμή. Λόγω της μεγάλης διασποράς των επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ο κίνδυνος αυτός είναι χαμηλός. ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος επηρεασμού αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης του, λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. στ) Κίνδυνος θεματοφυλακής: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του Θεματοφύλακα ή ακόμη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επί μέρους φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. Δεδομένου ότι ο Θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ) με εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και υψηλή φερεγγυότητα ο κίνδυνος θεωρείται μηδενικός. ζ) Κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισμένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας σε συνδυασμό με το ν.4099/2012 συνεπάγεται μεγάλη διασπορά του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. η) Κίνδυνος απόδοσης: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη διακύμανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συνδυασμό με την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυμα. θ) Κίνδυνος μείωσης ενεργητικού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη μείωση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης μεριδίων του είτε λόγω της διανομής μεριδίων του η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της 6

7 διαχειριστικής χρήσης. Λόγω της διασποράς των μεριδίων σε πολλούς επενδυτές ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός. ι) Κίνδυνος πληθωρισμού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. ια) Κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 7

8 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 19/430/ (ΦΕΚ 860/Β/ ), τροπ. αποφ. Ε.Κ. 208/ Κράτος σύστασης: Ελλάδα Επενδυτικός σκοπός: Η διατήρηση της αρχικής αξίας του ενεργητικού του και η παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως για τον μεριδιούχο, ανάλογης των αποδόσεων των χρηματαγορών. Επενδυτική πολιτική: Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού, η ΑΕΔΑΚ ακολουθεί πολιτική ενεργούς διαχείρισης του ενεργητικού του Α/Κ, το οποίο επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει: (α) σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που εντάσσονται στην επενδυτική στρατηγική του, (β) σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία διαφορετικό νόμισμα από αυτό της βάσης του Α/Κ μόνο για λόγους αντιστάθμισης, (γ) σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του Α/Κ (non- base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στη συναλλαγματική ισοτιμία είναι πλήρως αντισταθμισμένη. Το Α/Κ μπορεί να επενδύει πέραν των ανωτέρω: (α) σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, (β) σε μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τα οποία υπάρχει επενδυτική διαβάθμιση κατ ελάχιστον (investment grade), (γ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δυο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου (προκείμενου για χρεωστικούς τίτλους μεταβλητού επιτοκίου), το οποίο πρέπει να συνδέεται με επιτόκιο μέσων χρηματαγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες, (δ) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθέσιμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, καθώς και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθέσιμων και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CESR. Επενδυτικός κίνδυνος: Ο συνολικός βαθμός επενδυτικού κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από την έκθεση στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς και απεικονίζεται επικαιροποιημένος στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές». Η διακύμανση των τιμών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου είναι δυνατόν να διαφοροποιεί τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά επενδυτών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος, συνδυάζοντας άμεση ρευστότητα και ικανοποιητικές αποδόσεις, ανάλογης των αποδόσεων των αντίστοιχων χρηματαγορών. Δείκτης Αναφοράς: Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR), δείκτης αναφοράς (Benchmark) είναι η απόδοση του ημερήσιου Euribor (EONIA). Αποδόσεις: Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) είναι: ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 8 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ,0388 1,41% ,0629 1,18% ,1160 2,57% ,1749 2,78% ,2314 2,60% ,3068 3,38% ,4069 4,34%

9 2011 2, % ,7386 7,17% ,8736 4,93% % Η σωρευτική απόδοση περιόδου 01/01/ /12/2014 ήταν 46,56 %. Προμήθειες που βαρύνουν τους μεριδιούχους: Προμήθεια διάθεσης μεριδίων έως 1,00%. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων έως 1,00%. Προμήθειες, έξοδα και αμοιβές που βαρύνουν το Α/Κ: Προμήθεια Διαχείρισης ύψους έως 1,00% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Προμήθεια Θεματοφυλακής ύψους έως 0,10% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Το ενεργητικό του Α/Κ βαρύνουν επίσης η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ, έξοδα δημοσιεύσεων και ενημέρωσης μεριδιούχων όπως προβλέπονται από το ν. 4099/2012. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,35 % Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα τους Δ.Ε.Χ. των προηγούμενων χρονικών περιόδων σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 5, παρ. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για το έτος 2014 δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων (απόφαση Ε.Κ. 3/378/ ). Για τη μέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει, σε ημερήσια βάση, την προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας, με την οποία υπολογίζεται η εν λόγω ζημία σε συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και στον δείκτη αναφοράς του (Benchmark), ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να 9

10 υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της μέγιστης δυνητικής ζημίας του δείκτη αναφοράς του. Η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 στο επίπεδο του 0,037%, επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού του. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0,020%). Αντίστοιχα, η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 σε 0,004%. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Δείκτη Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0,002%). ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 10

11 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ GLOBAL BOND Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 19/430/ (ΦΕΚ 860/Β/ ), τροπ. αποφ. Ε.Κ. 208/ , τροπ. αποφ. Ε.Κ 10/1294/ Κράτος σύστασης: Ελλάδα Επενδυτικός σκοπός: Η επίτευξη ικανοποιητικών υπεραξιών μέσω κεφαλαιακών κερδών και εισοδηματικών αποδόσεων για τους μεριδιούχους. Επενδυτική πολιτική: Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού, η ΑΕΔΑΚ ακολουθεί πολιτική ενεργούς διαχείρισης του ενεργητικού του Α/Κ, το οποίο επενδύεται κυρίως (κατά ποσοστό τουλάχιστον 65%) σε τίτλους σταθερού ή εισοδήματος (όπως κυβερνητικές και εταιρικές ομολογίες) εξωτερικού. Δευτερευόντως, επενδύει σε χρεόγραφα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ή/και μεταβλητού επιτοκίου) που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Επίσης, σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, τηρώντας πάντα τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η πιστοληπτική διαβάθμιση κάθε στοιχείου του χαρτοφυλακίου δεν θα είναι χαμηλότερη από την ελάχιστα αποδεκτή διαβάθμιση επενδύσεων BBB- (S&P) ή της ισοδύναμης του οίκου Moody s. Εξαίρεση λόγω των τρεχουσών συνθηκών αποτελούν τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου καθώς και τα εταιρικά ομόλογα ημεδαπών επιχειρήσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύσει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, ή/και σε μετοχές σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επενδυτικός κίνδυνος: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μεσαίου επενδυτικού κινδύνου. Ο συνολικός βαθμός επενδυτικού κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από την έκθεση στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και πληθωρισμού και απεικονίζεται επικαιροποιημένος στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές». Η διακύμανση των τιμών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου είναι δυνατόν να διαφοροποιεί τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά επενδυτών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Εσωτερικού απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεμένη με την καμπύλη επιτοκίων ομολογιών εξωτερικού αναλαμβάνοντας ανάλογο βαθμό κινδύνου. Η απόδοση των ομολογιακών τίτλων συνδέεται τόσο με το επίπεδο πιστοληπτικής τους διαβάθμισης όσο και με τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιμώμενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών. Δείκτης Αναφοράς: Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Bond, δείκτης αναφοράς (Benchmark) είναι ο BCOR Index: Bloomberg Global Investment Grade Corporate Bond Index Αποδόσεις: Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα εμφανιστούν στο Ενημερωτικό Δελτίο του προσεχούς έτους καθώς άλλαξε ονομασία και σκοπό στις 12/12/2014 δυνάμει της 10/1294/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προμήθειες που βαρύνουν τους μεριδιούχους: Προμήθεια διάθεσης μεριδίων έως 2,00%. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων έως 2,00%. Προμήθειες, έξοδα και αμοιβές που βαρύνουν το Α/Κ: Προμήθεια Διαχείρισης ύψους έως 2,00% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Προμήθεια Θεματοφυλακής ύψους έως 0,50% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. 11

12 Το ενεργητικό του Α/Κ βαρύνουν επίσης η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ, έξοδα δημοσιεύσεων και ενημέρωσης μεριδιούχων όπως προβλέπονται από το ν. 4099/2012. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,65 % Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα τους Δ.Ε.Χ. των προηγούμενων χρονικών περιόδων σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 5, παρ. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για το έτος 2014 δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων (απόφαση Ε.Κ. 3/378/ ). Για τη μέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει, σε ημερήσια βάση, την προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας, με την οποία υπολογίζεται η εν λόγω ζημία σε συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και στον δείκτη αναφοράς του (Benchmark), ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της μέγιστης δυνητικής ζημίας του δείκτη αναφοράς του. Η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 (12/12-31/12/2014) στο επίπεδο του 1,794%, επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού του. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1,722%). Αντίστοιχα, η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 (12/12-31/12/2014) σε 0,832%. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Δείκτη Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0,782%). ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 12

13 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 19/430/ (ΦΕΚ 860/Β/ ), τροπ. αποφ. Ε.Κ. 208/ Κράτος σύστασης: Ελλάδα Επενδυτικός σκοπός: Η επίτευξη υπεραξιών μέσω κεφαλαιακών κερδών και εισοδηματικών αποδόσεων για τους μεριδιούχους. Επενδυτική πολιτική: Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού η ΑΕΔΑΚ ακολουθεί πολιτική ενεργούς διαχείρισης του ενεργητικού του Α/Κ, το οποίο επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου εσωτερικού, οποιασδήποτε διάρκειας, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς. Δευτερευόντως δύναται να επενδύει σε μετοχικούς τίτλους και ομόλογα εξωτερικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των επενδύσεων σε ομολογίες εσωτερικού ή εξωτερικού δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ελάχιστα αποδεκτή διαβάθμιση επενδύσεων BBB- (S&P) ή της ισοδύναμης του οίκου Moody s. Εξαίρεση λόγω των τρεχουσών συνθηκών αποτελούν τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου καθώς και τα εταιρικά ομόλογα ημεδαπών επιχειρήσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύσει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου ή την αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού του. Επενδυτικός κίνδυνος: Ο συνολικός βαθμός επενδυτικού κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από την έκθεση στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς και απεικονίζεται επικαιροποιημένος στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές». Η διακύμανση των τιμών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου είναι δυνατόν να διαφοροποιεί τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά επενδυτών: Το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν αναλαμβάνοντας επενδυτικό κίνδυνο να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων εσωτερικού προσδοκώντας σε μακροχρόνια υψηλή απόδοση αναλαμβάνοντας κίνδυνο, σε συνδυασμό με άμεση ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση. Δείκτης Αναφοράς: Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού δείκτης αναφοράς (Benchmark) είναι κατά 50% η απόδοση του 10ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου και κατά 50% η απόδοση του Γενικού Δείκτη Χ.Α. Αποδόσεις: Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού είναι: ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ , ,69% , ,75% , ,45% ,3010 5,60% , ,39% , ,04% , ,04% , ,96% , ,97% , ,23% , ,21% Η σωρευτική απόδοση περιόδου 01/01/ /12/2014 ήταν -1,31%. 13

14 Προμήθειες που βαρύνουν τους μεριδιούχους: Προμήθεια διάθεσης μεριδίων έως 1,00%. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων έως 1,00%. Προμήθειες, έξοδα και αμοιβές που βαρύνουν το Α/Κ: Προμήθεια Διαχείρισης ύψους έως 3,00% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Προμήθεια Θεματοφυλακής ύψους έως 0,22% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Το ενεργητικό του Α/Κ βαρύνουν επίσης η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ, έξοδα δημοσιεύσεων και ενημέρωσης μεριδιούχων όπως προβλέπονται από το ν. 4099/2012. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,20 % Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα τους Δ.Ε.Χ. των προηγούμενων χρονικών περιόδων σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 5, παρ. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για το έτος 2014 έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων (απόφαση Ε.Κ. 3/378/ ). Κίνδυνοι Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων. Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Μεσαίος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μηδαμινός Για τη μέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει, σε ημερήσια βάση, την προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας, με την οποία υπολογίζεται η εν λόγω ζημία σε συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και στον δείκτη αναφοράς του 14

15 (Benchmark), ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της μέγιστης δυνητικής ζημίας του δείκτη αναφοράς του. Η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 στο επίπεδο του 7,881%, επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού του. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3,408%). Αντίστοιχα, η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 σε 7,084%. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Δείκτη Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3,216%). ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 15

16 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 96/ (ΦΕΚ 319/ ), τροπ. αποφ. Ε.Κ. 208/ Κράτος σύστασης: Ελλάδα Επενδυτικός σκοπός: Η επίτευξη υπεραξιών μέσω κεφαλαιακών κερδών από τοποθετήσεις σε μετοχικές αξίες και εισοδηματικές αποδόσεις. Επενδυτική πολιτική: Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού, η ΑΕΔΑΚ ακολουθεί πολιτική ενεργούς διαχείρισης του ενεργητικού του Α/Κ, επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους της κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και δευτερευόντως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εσωτερικού ή/και εξωτερικού πιστοληπτικής διαβάθμισης όχι χαμηλότερης από την ελάχιστα αποδεκτή διαβάθμιση επενδύσεων ΒΒΒ- (S&P) ή της ισοδύναμης του οίκου Moody s, καθώς επίσης και σε μέσα χρηματαγοράς, τηρώντας πάντα τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εξαίρεση λόγω των τρεχουσών συνθηκών αποτελούν τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου καθώς και τα εταιρικά ομόλογα ημεδαπών επιχειρήσεων. Επενδυτικός κίνδυνος: Ο συνολικός βαθμός επενδυτικού κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από την έκθεση στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς και απεικονίζεται επικαιροποιημένος στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές». Η διακύμανση των τιμών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου είναι δυνατόν να διαφοροποιεί τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά επενδυτών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν αναλαμβάνοντας επενδυτικό κίνδυνο, να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εσωτερικού και δευτερευόντως ομολόγων, προσδοκώντας σε μακροχρόνια υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με άμεση ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση. Δείκτης Αναφοράς: Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού, δείκτης αναφοράς (Benchmark) είναι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αποδόσεις: Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μετοχικό Εσωτερικού είναι: ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ , ,98% , ,79% , ,01% , ,25% , ,67% , ,77% , ,33% Η σωρευτική απόδοση περιόδου 01/01/ /12/2014 ήταν: -74,23% 16

17 Προμήθειες που βαρύνουν τους μεριδιούχους: Προμήθεια διάθεσης μεριδίων έως 2,00%. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων έως 1,00%. Προμήθειες, έξοδα και αμοιβές που βαρύνουν το Α/Κ: Προμήθεια Διαχείρισης ύψους έως 3,00% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Προμήθεια Θεματοφυλακής ύψους έως 0,30% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Το ενεργητικό του Α/Κ βαρύνουν επίσης η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ, έξοδα δημοσιεύσεων και ενημέρωσης μεριδιούχων όπως προβλέπονται από το ν. 4099/2012. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,24 % Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα τους Δ.Ε.Χ. των προηγούμενων χρονικών περιόδων σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 5, παρ. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για το έτος 2014 έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων (απόφαση Ε.Κ. 3/378/ ). Κίνδυνοι Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων. Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Μεσαίος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μηδαμινός Για τη μέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει, σε ημερήσια βάση, την προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας, με την οποία υπολογίζεται η εν λόγω ζημία σε συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η προσέγγιση βάσει της μέγιστης δυνητικής ζημίας εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και στον δείκτη αναφοράς του (Βenchmark), ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να 17

18 υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της μέγιστης δυνητικής ζημίας του δείκτη αναφοράς του. Η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 στο επίπεδο του 10,492%, επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού του. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου 5,354%). Αντίστοιχα, η ημερήσια Μέγιστη Δυνητική Ζημία του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ανήλθε το έτος 2014 σε 9,981%. (Μέσος όρος Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας Δείκτη Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου 4,653%). ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 18

19 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 15/847/ (ΦΕΚ 1715/Β/ ), τροπ. αποφ. Ε.Κ. 208/ Κράτος σύστασης: Ελλάδα Επενδυτικός σκοπός: Η επίτευξη υπεραξιών σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω υψηλών κεφαλαιακών κερδών και εισοδηματικών αποδόσεων για τους μεριδιούχους, εντάσσοντας το Α/Κ στην κατηγορία των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (Socially Responsible Investments, SRI). Επενδυτική πολιτική: Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού, η ΑΕΔΑΚ επενδύει τα διαθέσιμα κεφάλαια κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους, ισχυρών εταιρειών, εισηγμένων σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως από την κεφαλαιοποίησή τους και τον γεωγραφικό τους προσδιορισμό, που η πολιτική και το έργο τους αποβλέπουν: Στην ποικίλη προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβανομένης της εξοικονομήσεως ενεργείας, της μειώσεως της ρυπάνσεως καθώς και της διαδόσεως των αντιστοίχων τεχνολογιών, Στην ανάπτυξη ή/και στην αξιοποίηση τεχνολογιών που βελτιώνουν τη διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, εν γένει, περιλαμβανομένων των υδάτινων, ενεργειακών, δασικών κ.α., Στην ανάπτυξη ή/και στην αξιοποίηση τεχνολογιών που βελτιώνουν τη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση κ.λ.π., Στη δημιουργία υποδομών που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κοινωνιών όπου εφαρμόζονται και παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον, Στην ανάπτυξη νέων υλικών που ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και Σε κάθε δραστηριότητα που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς. Δευτερευόντως, το Α/Κ επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (με ελάχιστα αποδεκτή διαβάθμιση επενδύσεων ΒΒΒ- (S&P) ή της ισοδύναμης του οίκου Moody s), καθώς επίσης και σε μέσα χρηματαγοράς, τηρώντας πάντα τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ακολουθεί μεθόδους ενεργούς διαχείρισης για την επιλογή των μετοχών και ομολογιών που επενδύει το Α/Κ, που βασίζονται στην αξιολόγηση όλων των παραμέτρων οικονομικής ανάπτυξης των εταιρειών ή/και κρατών, όπως ενδεικτικά: μέγεθος εταιρειών και θέση (market share) που κατέχουν στις αγορές, εμπορευσιμότητα μετοχών και ομολογιών, ύψους πληθωρισμού και επιτοκίων κ.λ.π. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύσει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου ή/και την αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού του. Επενδυτικός κίνδυνος: Ο συνολικός βαθμός επενδυτικού κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από την έκθεση στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς και απεικονίζεται επικαιροποιημένος στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές». Η διακύμανση των τιμών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου είναι δυνατόν να διαφοροποιεί τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά επενδυτών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών μετοχών και δευτερευόντως ομολόγων, αναλαμβάνοντας επενδυτικό κίνδυνο και προσδοκώντας σε μακροχρόνια υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με άμεση ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση. Δείκτης Αναφοράς: Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού, δείκτης αναφοράς (Benchmark) είναι ο BBOOSENV, Bloomberg Open-end environmentally friendly funds που αποτελείται από 40 διεθνή Α/Κ που επενδύουν οικολογικά, προσαρμοσμένος σε Ευρώ. 19

20 Αποδόσεις: Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού είναι: ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ , ,73% ,3295-2,26% ,88% ,7188 2,43% , ,02% , ,58% Η σωρευτική απόδοση περιόδου 01/01/ /12/2014 ήταν: 14,97% Προμήθειες που βαρύνουν τους μεριδιούχους: Προμήθεια διάθεσης μεριδίων έως 3,00%. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων έως 2,00%. Προμήθειες, έξοδα και αμοιβές που βαρύνουν το Α/Κ: Προμήθεια Διαχείρισης ύψους έως 5,00% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Προμήθεια Θεματοφυλακής ύψους έως 0,30% ετησίως, επί του ενεργητικού του Α/Κ. Το ενεργητικό του Α/Κ βαρύνουν επίσης η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ, έξοδα δημοσιεύσεων και ενημέρωσης μεριδιούχων όπως προβλέπονται από το ν. 4099/2012. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,74 % 20

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα