ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1"

Transcript

1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (εφεξής «Εταιρεία Διαχείρισης») μετά από την 20/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την 10/1294/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατάρτισε το προβλεπόμενο από το άρθρο 47 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 Σχέδιο Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων το οποίο ακολουθεί, ενώ το πιστωτικό ίδρυμα «Eurobank Ergasias A.E» ως Θεματοφύλακας των συγχωνευμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, προέβη στην απαιτούμενη από το νόμο επαλήθευση στοιχείων. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 19/430/ , ΦΕΚ 860/Β/ ) μετονομαζόμενο σε «GLOBAL BOND» απορροφά τα Α/Κ : «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 160/ ) «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 14/847/ , ΦΕΚ 1715/ ) ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ H συγχώνευση των προαναφερόμενων Α/Κ στοχεύει στην ορθολογικοποίηση του υφιστάμενου φάσματος των προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται στους πελάτες και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων, έχοντας λάβει υπόψη τις τρέχουσες εκτιμώμενες συνθήκες των διεθνών Κεφαλαιαγορών καθώς και την μεταβλητότητά τους. Η συγχώνευση στοχεύει στη δημιουργία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μεγαλύτερο ενεργητικό, και κατά συνέπεια, μεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία και μείωση των πάγιων λειτουργικών εξόδων του προς συμφέρον των μεριδιούχων. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Και τα τρία αμοιβαία κεφάλαια ανήκουν στην κατηγορία των ομολογιακών Α/Κ και το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτό αποτυπώνεται στις «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» κατά το έτος 2014 κυμαίνεται από χαμηλό έως υψηλό. Τόσο τα απορροφώμενα Α/Κ όσο και το απορροφόν Α/Κ απευθύνονται σε επενδυτές ομολογιακού προσανατολισμού με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 2 ετών). Η συγχώνευση στοχεύει στην ύπαρξη ενός νέου Ομολογιακού Α/Κ, που θα μειώσει την έκθεση σε κίνδυνο των υφιστάμενων μεριδιούχων και θα ταιριάζει περισσότερο στα συντηρητικά χαρακτηριστικά τους. Συγκριτική παρουσίαση του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής των Απορροφώμενων Α/Κ και του Απορροφόντος Α/Κ: HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ υπεραξιών μέσω υψηλών εισοδηματικών αποδόσεων και κεφαλαιακών κερδών. Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού η ΑΕΔΑΚ επενδύει τα διαθέσιμα EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Κεφαλαίου είναι κυρίως η επίτευξη υπεραξιών μέσω υψηλών εισοδηματικών αποδόσεων και κεφαλαιακών κερδών. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Α.Ε. Διαχείρισης επενδύει τα ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ικανοποιητικών υπεραξιών μέσω κεφαλαιακών κερδών και εισοδηματικών αποδόσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Α.Ε. Διαχείρισης GLOBAL BOND ικανοποιητικών υπεραξιών μέσω κεφαλαιακών κερδών και εισοδηματικών αποδόσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Α.Ε. Διαχείρισης ακολουθεί 1

2 κεφάλαια κυρίως (σε ποσοστό άνω του 65% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου) σε ομολόγα υψηλής απόδοσης (High Yield) της αλλοδαπής. Οι εκδότες των ομολόγων έχουν ως επί το πλείστον πιστοληπτική διαβάθμιση χαμηλότερη από την εκάστοτε ελάχιστη αποδεκτή επενδυτική διαβάθμιση, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου Standard and Poor s ή της ισοδύναμης του οίκου Moody s. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετοχές (σε ποσοστό έως 10% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του) καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Α.Ε. Διαχείρισης ακολουθεί τη μέθοδο της ενεργούς διαχείρισης για την επιλογή των κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που βασίζονται στην αξιολόγηση όλων των παραμέτρων οικονομικής ανάπτυξης εταιρειών ή/και των κρατών της αλλοδαπής όπως ενδεικτικά: προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας εταιρειών, μέγεθος εταιρειών/κρατών και θέση (market share) που κατέχουν στις αγορές, ύψος πληθωρισμού και επιτοκίων κλπ τηρώντας τα όρια και της προϋποθέσεις που ορίζονται από το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ΑΕΔΑΚ. Η διαχείριση κινδύνων με την επικουρική χρήση μέσων αντιστάθμισης όπου απαιτείται, είναι αναπόσπαστο τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε φυσικά και επιθυμούν αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό κίνδυνο, να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, προσδοκώντας υψηλή απόδοση, σε συνδυασμό με διαθέσιμα κεφάλαια κυρίως (άνω του 65% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου) σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα της αλλοδαπής σε ευρώ, περιλαμβανομένων και ομολόγων που εκδίδουν υπερεθνικοί οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ). Η ΑΕΔΑΚ ακολουθεί μεθόδους ενεργούς διαχείρισης για την επιλογή των ομολόγων στα οποία επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, που βασίζονται στην αξιολόγηση όλων των παραμέτρων οικονομικής ανάπτυξης των κρατών ή/και εταιρειών της αλλοδαπής ή/και της ημεδαπής, όπως ενδεικτικά: ύψος πληθωρισμού και επιτοκίων, μέγεθος εταιρειών και θέση (market share) που κατέχουν στις αγορές, εμπορευσιμότητα ομόλογων κλπ. H πιστοληπτική διαβάθμιση κάθε στοιχείου του χαρτοφυλακίου δεν θα είναι χαμηλότερη από την ελάχιστα αποδεκτή διαβάθμιση επενδύσεων ΒΒΒ, σύμφωνα με τον οίκο Standard and Poor s ή της ισοδύναμης του οίκου Moody s. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και σε εταιρικά ομόλογα της ημεδαπής σε ευρώ, μετοχές και μέσα χρηματαγοράς, τηρώντας πάντα τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Απευθύνεται σε φυσικά ή επιθυμούν αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, να επενδύσουν κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, προσδοκώντας μακροχρόνια υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με άμεση ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση. Η διαχείριση κινδύνων με την επικουρική χρήση μέσων αντιστάθμισης όπου απαιτείται, είναι ακολουθεί την μέθοδο της ενεργής διαχείρισης, επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια κυρίως σε ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και δευτερευόντως σε μέσα χρηματαγοράς και κινητές αξίες, τηρώντας πάντα τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Απευθύνεται σε φυσικά ή επιδιώκουν ελκυστικές αποδόσεις χωρίς την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου, συμμετέχοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Εσωτερικού είναι μεσαίου επενδυτικού κινδύνου. την μέθοδο της ενεργής διαχείρισης, επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια κυρίως (κατά ποσοστό τουλάχιστον 65%) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως κυβερνητικές και εταιρικές ομολογίες) εξωτερικού. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε χρεόγραφα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ή/και μεταβλητού επιτοκίου), που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Επίσης, σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, τηρώντας πάντα τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεμένη με την καμπύλη επιτοκίων ομολογιών εξωτερικού αναλαμβάνοντας ανάλογο βαθμό κινδύνου. Η απόδοση των ομολογιακών τίτλων συνδέεται τόσο με το επίπεδο πιστοληπτικής τους 2

3 άμεση ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου. αναπόσπαστο τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Τ.Τ. ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού» είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. διαβάθμισης όσο και με τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιμώμενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών. Με την συγχώνευση δύναται να ωφεληθούν οι μεριδιούχοι των δύο απορροφώμενων Α/Κ καθώς ενσωματώνονται σε μια κοινή περιουσία μεγαλύτερου μεγέθους, διευκολύνοντας την επιθυμητή διαχειριστική ευελιξία. Με την συγχώνευση επίσης επιχειρείται η αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης του A/Κ «GLOBAL BOND», λόγω της αύξησης του μεγέθους των διαχειριζομένων κεφαλαίων, ως συνέπεια της συγχώνευσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με αυξημένο μέγεθος θα επιτρέψει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε ότι αφορά το πάγιο κόστος λειτουργίας του (έξοδα υποχρεώσεις) καθώς με την συγχώνευση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά ο λόγος: πάγια λειτουργικά έξοδα / ενεργητικό Α/Κ, γεγονός που εμπεριέχει σημαντικά οφέλη για τους μεριδιούχους και των τριών αμοιβαίων κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη της συγχώνευσης. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των υπό συγχώνευση Α/Κ θα ξεκινήσει μετά την έγκριση συγχώνευσης από την αρμόδια εποπτική αρχή. Αναφορικά με τη διαφοροποίηση κόστους οι μεριδιούχοι των απορροφώμενων Α/Κ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: Συγκριτική παρουσίαση των προμηθειών, εξόδων και αμοιβών που βαρύνουν τα απορροφώμενα Α/Κ, το απορροφόν Α/Κ και τους μεριδιούχους τους Απορροφώμενα Α/Κ Απορροφόν Α/Κ Μετονομαζόμενο σε EUROPLUS ΟΜΟΛ. HIGH YIELD ΟΜΟΛ. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GLOBAL BOND ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ* 3,00% 3,00% 1,00% 2,00% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ* 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ* 3,00% 3,00% 1,00% 2,00% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ* 0,20% 0,20% 0,15% 0,50% ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ** 1.15% 1,12% 1,14% * Τα ανωτέρω ποσοστά αναφέρονται στο μέγιστο ποσοστό επιβάρυνσης. ** Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενημερώνονται ότι οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν τα Απορροφώμενα Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ ή τους μεριδιούχους αυτών, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο Ν. 4099/2012, άρθρο 51. 3

4 ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Α. Διαδικασία συγχώνευσης Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απορρόφησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» και «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» από το Α/Κ «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», με ταυτόχρονη μετονομασία του σε «GLOBAL BOND» σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ιζ του άρθρου 3 του Ν.4099/2012. Την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης τα απορροφώμενα Α/Κ λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, τα δε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους θα μεταφερθούν στο απορροφόν Α/Κ με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους των απoρροφώμενων Α/Κ μεριδίων του απορροφόντος Α/Κ, οι οποίοι θα καταστούν μεριδιούχοι του σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους λόγους ανταλλαγής που θα υπολογιστούν κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης και θα δικαιούνται εφεξής να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι πλέον του απορροφόντος Α/Κ. Τα απορροφώμενα Α/Κ παύουν να υφίστανται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη συγχώνευσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4099/2012. Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευμένων Α/Κ κατά την ημερομηνία υπολογισμού των λόγων ανταλλαγής μεριδίων, είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού των συγχωνευομένων Α/Κ, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο αυτών. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα των υπό συγχώνευση Α/Κ λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός, λόγω της συγχώνευσης. Ο Θεματοφύλακας θα επιβεβαιώσει με έκθεσή του που θα συνταχθεί μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης : Α) τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού των λόγων ανταλλαγής και Β) τη μέθοδο υπολογισμού των λόγων ανταλλαγής, καθώς και την τιμή τους όπως αυτή θα έχει υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Ε.Κ., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των τριών Α/Κ που μετέχουν στην πράξη συγχώνευσης. Β. Προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης συγχώνευσης Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίζεται η 12 η Δεκεμβρίου 2014, κατά την οποία θα διενεργηθεί και ο πρώτος προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του απορροφόντος Α/Κ, αυξημένου λόγω της συγχώνευσης. Γ. Ανταλλαγή Μεριδίων και Μέθοδος Υπολογισμού των Λόγων Ανταλλαγής Οι λόγοι ανταλλαγής μεριδίων των συγχωνευόμενων Α/Κ θα προσδιοριστούν την 12 η Δεκεμβρίου 2014 με βάση τις καθαρές τιμές μεριδίου καθενός Α/Κ που μετέχει στην πράξη, οι οποίες θα προκύψουν από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης οι κάτοχοι μεριδίων των απορροφώμενων Α/Κ θα λάβουν αριθμό μεριδίων του απορροφόντος Α/Κ ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 12 η Δεκεμβρίου 2014, επί το πηλίκο της διαίρεσης: Καθαρή Τιμή μεριδίου εκάστου Απορροφώμενου Α/Κ κατά την 12 η Δεκεμβρίου 2014 Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ κατά την 12 η Δεκεμβρίου 2014 Εάν κατά την ως άνω ανταλλαγή προκύψει κλάσµα µεριδίου, οι µεριδιούχοι θα αποκτήσουν κλάσµα µεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ. 4

5 Η ανταλλαγή μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δε συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012. Δ. Αναστολή του δικαιώματος εξαγοράς και απαγόρευση έκδοσης νέων μεριδίων των συγχωνευόμενων Α/Κ Για την προστασία των μεριδιούχων και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της συγχώνευσης θα ανασταλεί από την Εταιρεία Διαχείρισης η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων για την έκδοση νέων μεριδίων των συγχωνευόμενων Α/Κ από την 08/12/2014 έως και την 11/12/2014. (παρ.2 άρθ. 50 του Ν 4099/2012). Ε. Πληροφορίες για τους μεριδιούχους των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Η γνωστοποίηση των παρουσών πληροφοριών πραγματοποιείται από την Εταιρεία μετά την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εντός της νόμιμης προθεσμίας, προς όλους τους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Α/Κ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4099/2012. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται προκειμένου οι μεριδιούχοι να μπορούν να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τον αντίκτυπο της συγχώνευσης στην επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στο υπό (ΣΤ) της παρούσας ανακοίνωσης και στο Σχέδιο Συγχώνευσης. Συνοδεύονται επίσης από επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές KIID» του Απορροφόντος A/Κ «GLOBAL BOND», η χρησιμότητα του οποίου επισημαίνεται ιδιαιτέρως προς τους επενδυτές. Οι παρούσες πληροφορίες, το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές KIID» του Απορροφόντος Α/Κ «GLOBAL BOND» καθώς και το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης, διατίθενται στους επενδυτές μέσω της ιστοσελίδας Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» θα ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως, κάθε πρώην μεριδιούχο των Απορροφώμενων Α/Κ για τον ακριβή αριθμό των μεριδίων τού A/Κ «GLOBAL BOND» που θα του αναλογούν μετά από την ανταλλαγή. ΣΤ. Δικαιώματα μεριδιούχων των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έως και την 4 η Δεκεμβρίου 2014 (πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής) έχουν τις εξής επιλογές, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση: Να μεταφερθούν σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. με παρεμφερή επενδυτική πολιτική ή όπου αλλού επιθυμούν και εφόσον η σκοπούμενη επένδυση συνάδει με το επενδυτικό τους προφίλ. Να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 Για την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αγ. Κοτρόζος Διευθύνων Σύμβουλος Τζ. Κορκολής Μέλος Δ.Σ. 5

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα