ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57"

Transcript

1 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS Απόφαση Ε.Κ. 15/588/ ΦΕΚ 1338 / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 24402/06/Β/91/39 Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης µε την επωνυµία "ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ", η οποία θα ονοµάζεται εφεξής Α.Ε..Α.Κ, µε έδρα την Αθήνα, συστήθηκε βάσει της υπ αριθµόν Κ2-3401/ απόφασης του Υπουργού Εµπορίου, ΦΕΚ 1473/ και έλαβε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09, µετά την υπ αριθµόν 60/103/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΦΕΚ 324/ , µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3283/2004 και συµπληρωµατικώς του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) και Μέτοχοι της Εταιρίας είναι: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 54% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 46% 2. Καθήκοντα Θεµατοφύλακα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (Α.Κ.) ασκεί η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε." µε έδρα την Αθήνα, οδός Πανεπιστηµίου, αριθµός 23, Τ.Κ και αριθµό µητρώου ΑΕ 24402/06/Β/91/39 σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο ν. 3283/ Η Α.Ε..Α.Κ διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3283/2004 τηρεί τους λογαριασµούς διαχειρίσεως αυτού και ευθύνεται για την παρακολούθηση της τηρήσεως των υποχρεώσεων του Θεµατοφύλακα. 4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεµατοφύλακας και η Α.Ε..Α.Κ. οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο µεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συµφέρον των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Η Α.Ε..Α.Κ ευθύνεται απέναντι στους µεριδιούχους για κάθε αµέλεια ως προς τη διαχείριση του Α.Κ., µε επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 46 Ν.3283/2004. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την επωνυµία «ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS», το οποίο θα ονοµάζεται εφεξής Α.Κ., συγκροτήθηκε από την ΑΕ ΑΚ και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει και τον παρόντα κανονισµό. 2. Το αρχικό ενεργητικό του Α.Κ. ανέρχεται σε ΕΥΡΩ πέντε εκατοµµύρια ( ΕΥΡΩ) και η καθαρή τιµή του µεριδίου του κατά το χρόνο συστάσεώς του σε τέσσερα ΕΥΡΩ (4 ΕΥΡΩ). 3. Το σύνολο του ενεργητικού του Α.Κ., το οποίο αποτελείται από µετρητά, κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους κατ' αναλογία του αριθµού των µεριδίων καθενός. 2

3 4. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Α.Ε..Α.Κ, ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του. 5. Οι µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε..Α.Κ και του Θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 6. Η διάρκεια λειτουργίας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι αορίστου χρόνου. 7. Ο Κανονισµός τροποποιείται από κοινού, κατόπιν εγγράφου συµφωνίας, από την ΑΕ ΑΚ και το Θεµατοφύλακα όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3283/ Το φορολογικό καθεστώς διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Το Α.Κ. στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, πρωτίστως από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδηµα, µε επενδύσεις που πραγµατοποιούνται, κατά κύριο λόγο, σε χρηµατιστηριακές αγορές του εξωτερικού µέσω Exchange Traded Funds (ETFs), µεριδίων σε αµοιβαία κεφάλαια, ή άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που διαχειρίζονται κυρίως η Edmond De Rothschild Asset Management, µε έδρα το Παρίσι, και η ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ, καθώς και στην αγορά χρήµατος. Το αµοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί ένα επαρκώς διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τις κυριότερες κεφαλαιαγορές της υφηλίου. Το ποσοστό του αµοιβαίου κεφαλαίου που επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού σε µέσα επίπεδα τριµήνου, ενώ ένα µικρό σχετικά ποσοστό επενδύεται σε µέσα χρηµαταγοράς ή τραπεζικές καταθέσεις. Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει απευθείας σε µετοχές ή οµόλογα. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση στοχεύοντας στη διαµόρφωση της καταλληλότερης σύνθεσης χαρτοφυλακίου σε επίπεδο κύριας κατηγορίας επενδύσεων (αναλογία ΟΣΕΚΑ και µέσων χρηµαταγοράς / καταθέσεων), γεωγραφικού χώρου επένδυσης των επιµέρους ΟΣΕΚΑ, επιλογής των ΟΣΕΚΑ και διαχείρισης των ρευστών διαθεσίµων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Το Α/Κ αναλαµβάνει µεν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο που προκύπτει, ως επί το πλείστον, από τον κίνδυνο αγοράς των διεθνών χρηµατιστηρίων και το συναλλαγµατικό κίνδυνο, όµως η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά το συνολικό επενδυτικό κίνδυνο. Η Α.Ε..Α.Κ. χρησιµοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική πολιτική. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν να συνδέσουν τις αποδόσεις των χρηµάτων τους µε την απόδοση ενός διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου, που απαρτίζεται κυρίως από µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια ή άλλους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές και έχουν µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. 3

4 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Το αµοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπεται : α) να αποκτά µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004 µέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού ανά αµοιβαίο κεφάλαιο ή άλλο ΟΣΕΚΑ, β) να επενδύει σε καταθέσεις του στοιχείου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004 και γ) να επενδύει σε µέσα χρηµαταγοράς. Το άθροισµα των επενδύσεών του αµοιβαίου κεφαλαίου σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που δεν εµπίπτουν στον ορισµό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3283/2004 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 30% του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 δεν λαµβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει το αµοιβαίο κεφάλαιο. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το καθαρό ενεργητικό του Α.Κ., ο αριθµός των µεριδίων του, η αξία των µεριδίων του, η τιµή διαθέσεως και η τιµή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας µε µέριµνα της Α.Ε..Α.Κ. 2. Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου αφαιρούνται οι αµοιβές και οι προµήθειες της ΑΕ ΑΚ, του Θεµατοφύλακα και των µελών των οργανωµένων αγορών, οι δαπάνες που, σύµφωνα µε τον κανονισµό του, βαρύνουν το αµοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη που διανέµονται στους µεριδιούχους κατά την αποτίµηση της 31 ης εκεµβρίου κάθε έτους. Για τον προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων του. 3. Η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς του µεριδίου του Α.Κ. επιτρέπεται να υπερβαίνει την αξία του ή να υπολείπεται αντιστοίχως της αξίας αυτής κατά την προµήθεια της Α.Ε..Α.Κ. 4. Η ΑΕ ΑΚ αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες : α. Η αξία των εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά κινητών αξιών και µέσων χρηµαταγοράς αποτιµάται µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της ίδιας ηµέρας. Σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίµηση µε βάση την τιµή του προηγούµενου εδαφίου δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιµάται µε βάση την τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας των ανωτέρω αγορών. β. Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή την ηµέρα της αποτίµησης, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης της οργανωµένης αγοράς και εάν δεν έχει ούτε και εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή λαµβάνεται υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης. γ. Εάν σε οργανωµένη αγορά, στην οποία είναι εισηγµένες οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς, ισχύει το σύστηµα της ενιαίας τιµής, για τον προσδιορισµό της αξίας τους λαµβάνεται υπόψη η ενιαία τιµή. δ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε αποφάσεις της να καθορίζει κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η αποτίµηση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή / και δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά. 4

5 ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΡΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. Το ενεργητικό του Α.Κ διαιρείται σε ισάξια µερίδια ή κλάσµατα µεριδίου. Ο αριθµός των µεριδίων µπορεί να αυξάνεται µε την έκδοση και διάθεση νέων ή να µειώνεται µε την εξαγορά και ακύρωση όσων έχουν ήδη εκδοθεί. Η έκδοση και διάθεση νέων µεριδίων αποφασίζεται από την Α.Ε..Α.Κ στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού. 2. Η συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται µε την καταχώρηση των αντίστοιχων µεριδίων και στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΕ ΑΚ. 3. Οι διατάξεις του Ν.5638/1932 "περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασµό", όπως ισχύει, εφαρµόζονται ανάλογα και επί µεριδίων Α.Κ. 4. Η συµβατική µεταβίβαση µεριδίων επιτρέπεται µόνο µεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθµού. Η µεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό αρχείο της παραγράφου Η σύσταση ενεχύρου επί µεριδίου προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό αρχείο της παρ. 2 που τηρεί η ΑΕ ΑΚ. Η ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται µε αίτησή του προς την ΑΕ ΑΚ για εξαγορά των µεριδίων, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1-2 του άρθρου 3 του Α.Ν.1818/1951, όπως ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει κατά της Α.Ε..Α.Κ από τη στιγµή που θα ανακοινωθεί σε αυτήν από τον ενεχυριούχο δανειστή. ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΤΟΥ 1. ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ α) Για τη συµµετοχή στο Α.Κ. και την απόκτηση µεριδίων από οποιονδήποτε αγοραστή απαιτείται i) υποβολή γραπτής αιτήσεως προς την Α.Ε..Α.Κ ή τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της ii) αποδοχή του Κανονισµού του Α.Κ. και iii) ολοσχερής καταβολή στο Θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων σε µετρητά ή και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την Α.Ε..Α.Κ, σε κινητές αξίες, κατά την έννοια των στοιχείων α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3283/2004, που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύει. Η αποδοχή της αιτήσεως συµµετοχής στο Α.Κ. αποφασίζεται από την Α.Ε..Α.Κ, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου, όπως εκάστοτε ισχύει. β) Η τιµή διαθέσεως του µεριδίου είναι αυτή της ηµέρας υποβολής της αιτήσεως για την απόκτηση µεριδίων και προσδιορίζεται βάσει της αξίας του µεριδίου του Α.Κ της ίδιας ηµέρας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η ολοσχερής καταβολή στο θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων. γ) Η Α.Ε..Α.Κ παραδίδει δωρεάν, σ' όποιον επιθυµεί να καταστεί µεριδιούχος, πριν από τη σύναψη της σύµβασης για απόκτηση του µεριδίου, ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 30, παρ. 2 του Ν.3283/

6 δ) Η Α.Ε..Α.Κ. µπορεί να διαθέτει µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου και διαµέσου αντιπροσώπων της. Ως αντιπρόσωποι αµοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεργούν µόνον τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ΑΕ ΑΚ, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ε) Σε περίπτωση ασφάλισης ζωής µπορεί να συµφωνηθεί ότι η ασφαλιστική αποζηµίωση δεν καταβάλλεται σε µετρητά, αλλά µε τη µεταβίβαση στο δικαιούχο µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου. 2. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ α) Η Α.Ε..Α.Κ υποχρεούται να εξαγοράζει τα µερίδια του Α.Κ., ύστερα από γραπτή αίτηση του µεριδιούχου, στην τιµή εξαγοράς της ηµέρας υποβολής της αίτησης του µεριδιούχου για εξαγορά. Η τιµή εξαγοράς καθορίζεται σύµφωνα µε την τιµή αποτιµήσεως του µεριδίου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού. Το τίµηµα των µεριδίων του Α.Κ. καταβάλλεται από το Θεµατοφύλακα µέσα σε πέντε ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεως για την εξαγορά τους. β) Σε περίπτωση που ο µεριδιούχος επιθυµεί µερική εξαγορά, θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στην αίτηση τον ακριβή αριθµό µεριδίων που επιθυµεί να εξαγοραστούν. γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συµφέρον των µεριδιούχων, κατόπιν αιτήσεως της ΑΕ ΑΚ και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 µήνες, δυνάµενο να παραταθεί για άλλους 3 µήνες κατ' ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δηµοσιεύονται σε δύο ηµερήσιες πολιτικές και σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται αµέσως ή εµµέσως και το χρονικό σηµείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από µεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων αµοιβαίου κεφαλαίου ή / και του επενδυτικού κοινού και µε αιτιολογηµένη απόφασή της δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των µεριδίων του, οπότε και δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από µεριδιούχους. Σε περίπτωση που διατίθεται µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου σε άλλα κράτη µέλη, η ΑΕ ΑΚ γνωστοποιεί άµεσα στις αρµόδιες αρχές αυτών των κρατών µελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς µεριδίων του ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της. δ) Η Α.Ε..Α.Κ. ή ο Θεµατοφύλακας δεν µπορούν να δανείζονται, όταν ενεργούν για λογαριασµό αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η ΑΕ ΑΚ µπορεί πάντως να δανείζεται σε ξένο νόµισµα µε δάνειο αντιστήριξης (back-to-back). ε) Κατά παρέκκλιση της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Α.Ε..Α.Κ. επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασµό αµοιβαίου κεφαλαίου, αποκλειστικά µε πιστωτικό ίδρυµα, µέχρι ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και µόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς µεριδίων του, εφόσον κρίνεται ως µη συµφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών, µπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αµοιβαίου κεφαλαίου. 6

7 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ 1. Προµήθειες που βαρύνουν τους µεριδιούχους : α. Σε κάθε αγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καταβάλλεται προµήθεια διάθεσης την οποία καθορίζει η Α.Ε..Α.Κ µέχρι του ποσοστού 2% επί της αξίας των µεριδίων που αγοράζονται. Η προµήθεια περιλαµβάνεται στην τιµή διαθέσεως των µεριδίων και καταβάλλεται από τον αγοραστή κατά την αγορά των µεριδίων. β. Σε κάθε εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καταβάλλεται από το µεριδιούχο προµήθεια εξαγοράς, την οποία καθορίζει η Α.Ε..Α.Κ µέχρι 1,5% επί της αξίας των µεριδίων τα οποία προσφέρονται προς εξαγορά. 2. Προµήθειες και έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου : α. Για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η Α.Ε..Α.Κ εισπράττει αµοιβή ποσοστού µέχρι 3% ετησίως, που εισπράττεται στο τέλος κάθε µήνα και υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό αποτιµάται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού και εισπράττεται µηνιαίως. β. Αµοιβή Θεµατοφύλακα, στην οποία περιλαµβάνεται η αµοιβή θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο Θεµατοφύλακας δικαιούται προµήθεια θεµατοφυλακής µέχρι 0,10% ετησίως επί του ηµερησίου ύψους του συνολικού καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. πληρωτέα ανά τρίµηνο. γ. αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του αµοιβαίου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3283/2004, δ. έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, ε. έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, στ.έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων, ΑΡΘΡΟ 9 ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ 1. Οι πρόσοδοι του αµοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο δύνανται να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 3283/2004. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου διανέµονται στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της ΑΕ ΑΚ, στο µέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζηµίες που τυχόν έλαβαν χώρα µέχρι το τέλος της χρήσης. Η ΑΕ ΑΚ δύναται να διανείµει στους µεριδιούχους του αµοιβαίου κεφαλαίου δωρεάν µερίδιά του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η ΑΕ ΑΚ αποφασίσει την επανεπένδυση του µερίσµατος σε µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου. 2. Η διανοµή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι µεριδίων την τελευταία ηµέρα του διαχειριστικού έτους, κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η διανοµή θα γίνεται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους και θα προηγείται σχετική ανακοίνωση διά του τύπου. 7

8 3. Κατά την καταβολή των κερδών παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι όπως ο νόµος εκάστοτε ορίζει. ΑΡΘΡΟ 10 ΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ 1. Σε περίπτωση λύσης του αµοιβαίου κεφαλαίου η διανοµή του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την ΑΕ ΑΚ, υπό τον έλεγχο του Θεµατοφύλακα. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανοµής του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση κοινοποιείται αµελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου στα σηµεία που διατίθενται τα µερίδιά του. 2. Μεριδιούχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατα (1/10) των µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από την ΑΕ ΑΚ τη σύγκληση συνελεύσεως των µεριδιούχων. Η ΑΕ ΑΚ υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των µεριδιούχων αµοιβαίου κεφαλαίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται, αµέσως ή εµµέσως, µε τη διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου. 3. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, σε σχέση µε την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, µειωθεί κατά έξι δέκατα (6/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση των µεριδιούχων του µε σκοπό τη λύση του. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριµήνων. Με τη συµπλήρωση εκάστου νέου τριµήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου στο τρίµηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά των ανωτέρω υπολογισµό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιοτέρου τριµήνου. Για τη λύση του αµοιβαίου κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 798 έως και 804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση συνέλευσης των µεριδιούχων αµοιβαίου κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του µέχρι το πέρας της διαδικασίας διανοµής. Η Α.Ε..Α.Κ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 8

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα