ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισήγηση Τσουκαλά Αικατερίνης, αρχιτέκτονα μηχανικού, Αντιπροέδρου ΤΕΕ-ΤΑΚ, (Πρώην Δν/τριας ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Κρήτης) Η μη επάρκεια του οικιστικού θεσμικού πλαισίου του Ν. 1337/83, που όμως υπήρξε η αφετηρία και το θεμέλιο σχεδιασμού, καθώς και η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης στο επίπεδο των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων με περιβαλλοντική διάσταση στον πολεοδομικό σχεδιασμό, κατέστησαν εμφανή την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και οριστικού οικιστικού Νόμου που θα συμπλήρωνε το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθεση με τα προγενέστερα θεσμικά πλαίσια που περιείχαν μόνο κανονιστικές διατάξεις, ο Ν. 2508/97, αναθεωρεί την πολεοδομική πολιτική και καινοτομεί προσδιορίζοντας τις κατευθυντήριες αρχές που επιβάλλεται να ακολουθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου, προβάλλοντας την επιτακτική αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού χώρου που περιβάλλει και υποστηρίζει τον αστικό και περιαστικό χώρο. Οι στόχοι του Ν. 2508/97, μπορούν περιληπτικά να συνοψισθούν στα εξής: Α. Σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση στον μη αστικό-αγροτικό χώρο των ανοικτών πόλεων. Β. Διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των πόλεων και των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία περιβάλλοντος και την ανακοπή της αυθαίρετης δόμησης. Γ. Την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών, με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα. Δ. Την προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων πολιτιστικών πόλων και παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων του φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του περιαστικού χώρου. Το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 1337/83 αφορά κατά κανόνα πολεοδομικές αναπτύξεις νομίμων οικισμών και επέκταση σχεδίου πόλης, εντάσσοντας στο σχέδιο πόλης είτε αυθαίρετους οικισμούς, είτε κάνοντας μικρές επεκτάσεις του υφισταμένου πολεοδομημένου οικιστικού ιστού σε αδόμητες περιοχές. Το κύριο χαρακτηριστικό του Ν.1337/83 είναι ότι περιλαμβάνει δύο φάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού. Στην πρώτη φάση εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που περιέχει γενικές αρχές και κατευθύνσεις για ανάπλαση, ανάπτυξη και πολεοδομική επέκταση μίας περιοχής. Στη δεύτερη φάση εκπονείται η πολεοδομική μελέτη που εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους του Γ.Π.Σ. Η πολεοδομική μελέτη πραγματοποιείται με την πράξη εφαρμογής και αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιοχές επεκτάσεων και εντάξεων. Ο Ν. 2508/97 <<Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις >> παγιώνει και διευρύνει το μοντέλο των δύο επιπέδων Πολεοδομικού σχεδιασμού και καθορίζει ένα πλαίσιο γενικών αρχών και κατευθύνσεων, όρων και διαδικασιών, λαμβάνοντας υπ όψη ότι η φέρουσα ικανότητα μιας χωρικής ενότητας αποτελεί και το όριο της βιώσιμης ανάπτυξης της. Τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού, επαναπροσδιορίζονται, επιφορτίζονται με διευρυμένο περιεχόμενο και διαχωρίζονται και αυτά σε αντίστοιχα δύο επίπεδα:

2 1. Το Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) αστικού και περιαστικού χώρου και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Α.Π) μη αστικού χώρου και 2. Την Πολεοδομική Μελέτη που εξειδικεύει τις προτάσεις του σχεδίου του πρώτου επιπέδου (αναπλάσεις, επεκτάσεις) και η πράξη εφαρμογής που υλοποιεί την Πολεοδομική μελέτη. Το δεύτερο αυτό επίπεδο, όσον αφορά τις επεκτάσεις δεν έχει διαφορές από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.1337/83. Οι μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού, όμως, του ως άνω πρώτου επιπέδου (Ρυθμιστικό, Γ.Π.Σ, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π), βρίσκονται μεταξύ χωροταξίας και αμιγούς πολεοδομίας και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τοπικά χωροταξικά σχέδια. Οι μελέτες προσδιορίζουν τα μεγέθη και την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την συμβατότητα των χρήσεων γης, τις περιοχές προστασίας και την φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής και γενικά τους όρους και περιορισμούς δόμησης για το σύνολο της περιοχής μελέτης. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγικό σχέδιο για την χωροταξική, πολεοδομική οργάνωση και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση των μητροπολιτικών πολεοδομικών συγκροτημάτων της Χώρας. (Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Καβάλα και Ιωάννινα). Τα Ρυθμιστικά σχέδια Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με ειδικούς νόμους και έχουν συσταθεί και λειτουργούν και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί (Ν. 1515/85 και 1561/85 αντίστοιχα). Στην &1 του άρθρου 2 αναφέρεται ότι τα συγκεκριμένα όρια των πιο πάνω ευρύτερων περιοχών οριστικοποιούνται με την έγκριση του αντιστοίχου Ρυθμιστικού Σχεδίου, αλλά χρειάζεται να προσδιορισθούν κατ αρχήν για την εύρυθμη εκπόνηση του σχεδίου με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού και Νομαρχιακού Συμβουλίου. Την με έγγραφό του το ΥΠΕΧΩΔΕ γνώρισε στην Περιφέρεια Κρήτης ότι είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου, στο ΕΠΠΕΡ. Προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τα κατ αρχήν όρια της μελέτης, το ΥΠΕΧΩΔΕ ζήτησε τις προαναφερόμενες, απαιτητές από τον Νόμο γνωμοδοτήσεις του νομαρχιακού και περιφερειακού Συμβουλίου. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου ανταποκρίθηκε και γνωμοδότησε σχετικά, με την 126/2003 γνωμοδότηση του. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμη αν και έχουν περάσει δύο περίπου χρόνια, για τον λόγο ότι ενδιάμεσα έχει συνεδριάσει μόνο μία φορά τον Δεκέμβριο του 2004, με αποτέλεσμα μάλλον η πίστωση αυτή δεν υπάρχει πλέον. Στο άρθρο 3, προβλέπεται σε κάθε περιοχή Ρυθμιστικού σχεδίου και η ίδρυση Οργανισμού Παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής του, στην έδρα των αστικών αυτών συγκροτημάτων διαπεριφερειακής σημασίας με οξυμένα πολεοδομικά, οικιστικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο ίδιο άρθρο αποσαφηνίζεται, ότι ο Οργανισμός μπορεί να ιδρυθεί και πριν από την

3 σύνταξη του Ρυθμιστικού Σχεδίου, και σε αυτή την περίπτωση μέσα στο έργο του είναι και η προώθηση των διαδικασιών, κατάρτισης του Ρυθμιστικού σχεδίου. Για την σύσταση του Οργανισμού Ηρακλείου, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει έως σήμερα, επτά και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.2508/97, ούτε από τον Δήμο Ηρακλείου, ούτε από την Περιφέρεια Κρήτης. Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, αποφάσισε και οργανώνει μία ημερίδα με θέμα το Ρυθμιστικό Ηρακλείου και το Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος του, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει Φορείς για την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα χρησιμοποίησης αυτού του εργαλείου Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του οικιστικού συγκροτήματος Ηρακλείου, και συγκρότησε σχετική ομάδα εργασίας. ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΓΠΣ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) Τα σχέδια αυτά καλύπτουν την εδαφική περιφέρεια τουλάχιστον ενός πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ-Καποδιστριακός Δήμος), η τμήμα αυτού, εάν οι δυσμενείς γεωμορφολογικές η συγκοινωνιακές συνθήκες το υπαγορεύουν. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο συντάσσεται όταν στην περιοχή μελέτης συμπεριλαμβάνεται ένας τουλάχιστον οικισμός άνω των κατοίκων, ενώ στην περίπτωση που όλοι οι οικισμοί έχουν λιγότερους από κατοίκους συντάσσεται ΣΧΟΟΑΠ. Πρόθεση του νομοθέτη ήταν ο καθορισμός διακριτών εργαλείων πολεοδομικού σχεδιασμού δηλ. 1. Το νέο διευρυμένο, ως προανέφερα ΓΠΣ, για την πολεοδομική ρύθμιση του συνόλου του αστικού και περιαστικού χώρου του κάθε οικισμού με πληθυσμό πάνω από κατοίκους και 2. Το ΣΧΟΟΑΠ, ως επιτελικό σχέδιο για κάθε ενότητα γειτονικών πρώην Κοινοτήτων του μη αστικού χώρου που ανήκουν στον ίδιο Καποδιστριακό Δήμο. Και οι δύο μελέτες συντάσσονται με κοινές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες, έχουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σταθερότυπα, διαδικασίες γνωμοδότησης και έγκρισης. Η μελέτη ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ συνεκτιμά τα διαθέσιμα στοιχεία του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, τα απορρέοντα στοιχεία από υφιστάμενες η υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα, καθώς και τις χωροταξικές κατευθύνσεις του οικείου Νομού και της οικείας Περιφέρειας (Ν. 2742/99). Η πληρότητα τεκμηρίωσης της μελέτης απαιτεί ανάλυση των χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, καταγραφή των υφισταμένων χρήσεων και εντοπισμό σύγκρουσης τους, καταγραφή των δικτύων υποδομής, εντοπισμό και ερμηνεία των τοπικών προβλημάτων καθώς και διερεύνηση των αναπτυξιακών τάσεων. Η πρόταση προσδιορίζει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας μελέτης, τις περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ),που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, τις περιοχές ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), τις περιαστικές περιοχές για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου-ΖΟΕ) και τέλος καθορίζει όλες τις πολεοδομημένες και προς

4 πολεοδόμηση περιοχές. Ομοίως μπορεί να προσδιορίζονται τμήματα οικισμού που έχουν ανάγκη ανάπλασης η αναμόρφωσης, καθώς και Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ). Για την πληρότητα και τεκμηρίωση των μελετών έχουν θεσπισθεί οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και πολεοδομικά σταθερότυπα: 1. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/ ) <<Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών>>. 2. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/ ) <<Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης <<Ανοικτής Πόλης>> και των Πολεοδομικών Μελετών. Οι μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ ανατίθενται από τον οικείο Δήμο, εγκρίνονται δε με Απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. Στην Ανατολική Κρήτη ελάχιστες μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ έχουν αρχίσει να εκπονούνται. Δεν υπάρχει κάποια ιεράρχηση η κατά προτεραιότητα επιλογή των Δήμων που χρηματοδοτούνται για την εκπόνηση των μελετών αυτών, καθώς μέχρι σήμερα κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος προσπαθεί να βρεί χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή. Η πρακτική αυτή δεν διευκολύνει καθόλου τον ορθολογικό σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας, αφού οι αναπτυξιακές και χωροταξικές επιλογές αφορούν και απαιτούν συνήθως ευρύτερες χωρικές ενότητες από την έκταση ενός Καποδιστριακού Δήμου. Σαν αποτέλεσμα ο πολεοδομικός-χωρικός σχεδιασμός μέσω ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ για ένα μεμονωμένο Δήμο και όχι ταυτόχρονα σε ένα σύνολο Δήμων που αποτελούν μία ευρύτερη χωρική ενότητα, μπορεί να καταλήξει σε συγκρούσεις χρήσεων γης στα όρια γειτονικών Δήμων η σε ρυθμίσεις ασύμβατες μεταξύ τους. Και εδώ ίσως πρέπει να παίξει βαρύνοντα ρόλο η Δν/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης, συντονίζοντας και κατευθύνοντας τις αναπτυξιακές προτάσεις οργάνωσης του χώρου στις επί μέρους μελέτες γειτονικών Δήμων, ώστε οι ρυθμίσεις στον χώρο να είναι συμβατές και να υπακούουν στις γενικότερες αναπτυξιακές επιλογές του Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας. Αν θεωρούμε, όπως προανέφερα, ότι υπάρχει πρόβλημα συντονισμού των μελετών γειτονικών Δήμων στα όρια τους, μπορούμε να φαντασθούμε το πρόβλημα που ανακύπτει όταν ο ίδιος ο Δήμος αναθέτει μόνον μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη Γ.Π.Σ του οικιστικού κέντρου του Δήμου (που είναι και οικισμός άνω των 2.000κατοίκων). Εκτός του ότι τέτοιου είδους ανάθεση, θεωρούμε ότι είναι εκτός της φιλοσοφίας του Ν.2508/97, είναι σίγουρο ότι η μελέτη θα οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα και προτάσεις, αφού ταυτόχρονα δεν θα μελετάται και ο βασικός οικισμός του Δήμου. ( ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας, ΣΧΟΟΑΠ Αγ. Νικολάου).Θα πρέπει λοιπόν, να γίνεται ιεράρχηση από τον Δήμο των αναγκαίων μελετών ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ,πριν την προκήρυξη τους, αφού σύμφωνα με τον Ν. 2508/97, αρθ.5 &2, μπορούν να γίνουν μέχρι τρία ΣΧΟΟΑΠ στον ίδιο Δήμο. Οι εκπονούμενες σήμερα μελέτες θα πρέπει να

5 επεκταθούν ουτως ώστε να συμπεριλάβουν και την μελέτη ΓΠΣ του κυρίως οικιστικού κέντρου του Δήμου. Δεν είναι σαφές το πλαίσιο επίβλεψης των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ. Είναι λογικό οι ΔΙΠΕΧΩ, που είναι τελικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την εισήγηση και την έγκριση των μελετών αυτών, να έχουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην επίβλεψη και παρακολούθηση τους. Ο ρόλος αυτός των ΠΕΧΩ, αγνοείται όμως, ευθέως στην Κρήτη, από Δήμους η και Νομαρχίες, όταν οι Δήμοι λόγω έλλειψης οργανωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας καταφεύγουν στην σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την επίβλεψη των μελετών αναλαμβάνουν μόνον οι Πολεοδομίες. Το γεγονός αυτό θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, όταν οι μελέτες στο τελικό στάδιο θα εισαχθούν στην ΔΙΠΕΧΩ για θεσμοθέτηση. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η στελέχωση της ΠΕΧΩ για τον ρόλο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ούτε υποτυπώδης (μία αρχιτέκτων μηχανικός για την παρακολούθηση και θεσμοθέτηση των μελετών όλου του πολεοδομικού σχεδιασμού της Κρήτης) Υπάρχουν Δήμοι στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν αρχίσει να εκπονούνται μελέτες ΓΠΣ η ΣΧΟΟΑΠ, χωρίς να έχει εκδοθεί η κατά Νόμο Απόφαση του Γ. Γραμματέα για εκκίνηση διαδικασίας εκπόνησης μελέτης. Κατά την εκπόνηση των μελετών ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ υπάρχουν διάφορες δυσκολίες-προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μελετητές κατά περίπτωση. 1. Ακόμη και σήμερα, οκταετία σχεδόν μετά την θέσπιση του Ν. 2508/97, δεν υπάρχουν εγκεκριμένες προδιαγραφές για τις γεωλογικές μελέτες που αφορούν ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ. Οι υπάρχουσες προδιαγραφές αφορούν τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ με την στενή έννοια που αναφέρονταν στον Ν.1337/83 και ζητούν γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5.000, πράγμα το οποίο αφ ενός μεν δεν θεωρείται αναγκαίο στο επίπεδο του σχεδιασμού αυτού, αφ ετέρου αντιστοιχεί σε πολύ υψηλές αμοιβές, που βαρύνουν ακόμη περισσότερο τον ήδη αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό των μελετών αυτών. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει <<έτοιμες>> προδιαγραφές εναρμονισμένες και με τον νέο Νόμο 3316/2005 περί αναθέσεως μελετών, και ευρίσκονται για υπογραφή από στο γραφείο του Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με τις αυτές προδιαγραφές οι χάρτες γεωλογικής καταλληλότητας προτείνονται να δοθούν σε κλίμακα 1: Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για περιβαλλοντικές υπομελέτες που χρειάζονται προκειμένου να καθορισθούν περιοχές ως οικιστικές η άλλων χρήσεων που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και ούτε υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο χωρητικότητας των χρήσεων αυτών. 3. Δεν υπάρχει εννοιαία κωδικοποίηση των συμβολισμών 4. Η σύνταξη των ψηφιακών υποβάθρων στην κλίμακα που απαιτείται από τις προδιαγραφές δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα η υποχρέωση αυτή να ανατίθεται στον ανάδοχο της μελέτης με την σχετική οικονομική υποχρέωση και φυσικά την ανάλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της

6 μελέτης. Τα υφιστάμενα υπόβαθρα ΓΥΣ, δεν είναι επικαιροποιημένα με αποτέλεσμα να μην παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια. 5. Προβλήματα υπάρχουν και με την οριοθέτηση της περιοχής μελέτης. Τα όρια της μελέτης πρέπει να ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του αντιστοίχου Δήμου. Σε πολλές περιπτώσεις τα όρια αυτά δεν είναι διασαφηνισμένα η υπάρχουν αντικρουόμενες διεκδικήσεις ορίων μεταξύ των Δήμων. Υπάρχουν, όμως, και χωροτοπικές ενότητες οι οποίες εμπίπτουν σε διαφορετικούς Δήμους κατά τμήματα (πχ φαράγγια, ορεινοί όγκοι κλπ) οι οποίοι χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης και όχι τμηματικής από την πλευρά του κάθε Δήμου που εκπονεί το δικό του σχεδιασμό. Στον συντονισμό αυτών των μελετών ιδιαίτερο ρόλο πρέπει να κληθεί να παίξει η ΠΕΧΩ της κάθε Περιφέρειας. 6. Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει με τον καθορισμό των δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθόσον τα Δασαρχεία δεν είναι εις θέση να υποδείξουν συγκεκριμένα, τις εκτάσεις αυτές (δεν έχει ακόμη γίνει το δασικό κτηματολόγιο), και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι άρρικτα συνδεδεμένο με την χρήση. Στην Κρήτη δεν μπορούν να υπάρχουν ιδιωτικά δάση και όποια έκταση χαρακτηρισθεί ως δασική θεωρείται ιδιοκτησία του Δημοσίου. Μόνη εξαίρεση υπάρχει στα χορτολιβαδικά, όπου θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η έκταση ανήκε σε ιδιώτη πριν το Αναγκάζονται λοιπόν οι μελετητές να πάρουν χρήσεις γης από την μελέτη του προγράμματος CORINE, και από τις Χωροταξικές Κατευθύνσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ του 1987, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν μετά από τόσα χρόνια και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αξιόπιστες. 7. Ως γή υψηλής παραγωγικότητας συνήθως χαρακτηρίζεται η έκταση στην οποία υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα και θερμοκήπια, πράγμα το οποίο όμως δεν είναι το μόνο καθοριστικό στοιχείο για την ΝΕΧΩΠ του κάθε Νομού, όταν γνωμοδοτεί για την χρήση αυτή. Η ΝΕΧΩΠ γνωμοδοτεί, όμως, κατά περίπτωση και δεν μπορεί να υπάρξει συνολική και ενιαία αντιμετώπιση του χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής. 8. Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, πρέπει να εγκρίνονται και οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). Οι περιοχές αυτές μπορούν να εξυπηρετούν μία η και περισσότερες κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με το Π.Δ από 23/2/1987 (ΦΕΚ 166/Δ) με εξαίρεση την οχλούσα βιομηχανίαβιοτεχνία. Προδιαγραφές έως σήμερα για τις περιοχές αυτές έχουν εγκριθεί μόνο για την χρήση κατοικίας (Απόφ.6252/1342/99, ΦΕΚ 292/Β/1-4-99). Μέχρι την έγκριση των προαναφερομένων σχεδίων απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη και έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας

7 ιδιοκτητών γης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον την περιφέρεια ενός νομού η Νομαρχιακού διαμερίσματος. Οι μελέτες των γενικών αυτών κατευθύνσεων, έχουν παραδοθεί σήμερα για τους δύο Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου από τον ΟΑΝΑΚ, αφού η προηγούμενη τέτοια μελέτη που είχε γίνει για τον Νομό Ηρακλείου σε συνέχεια του Χωροταξικού Σχεδίου, δεν προχώρησε επειδή δεν έγινε δεκτή από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Οι μελέτες αυτές που καλούνται να καλύψουν με επιστημονική αιτιολόγηση και τις εκτάσεις των ήδη υφισταμένων Οικοδομικών Συν/σμών, αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκμηρίωσης των προτεινομένων Ζωνών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΖΟΑ). Επισημαίνεται ότι και στις μελέτες αυτές (Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ) δεν υπάρχουν προδιαγραφές για την γεωλογική καταλληλότητα των προτεινομένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες Ζώνες. 9. Περιορισμένα προβλήματα, υπάρχουν επίσης στον εντοπισμό των θέσεων μεμονωμένων μνημείων, συνήθως Βυζαντινών, προκειμένου να ορισθεί η ακτίνα προστασίας τους, επειδή οι θέσεις αυτές δεν καθορίζονται με συντεταγμένες στην Απόφαση κήρυξης των μνημείων. Στην Ανατολική Κρήτη 1.Στον Νομό Ηρακλείου, (από τους 26 Δήμους), για μία μόνο μελέτη ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ έχει εκπονηθεί η Α Φάση (ανάλυση) και εκκρεμεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης, στους Δήμους Αρχανών, Επισκοπής, Καζανζάκη, για πέντε μελέτες έχει εκδοθεί Απόφαση Γ. Γραμματέα για την έναρξη της κίνησης διαδικασίας (Βιάννου, Ν.Αλικαρνασσού, Γουβών, Κρουσώνα, Τυμπακίου) και ένας Δήμος ακόμη έχει εξασφαλίσει σχετική χρηματοδότηση (Ζαρού), δηλ. σε επτά Δήμους έχουν αρχίσει διαδικασίες εκπόνησης των μελετών. 2.Στον Νομό Λασιθίου, (από τους οκτώ Δήμους) για δύο μελέτες ΣΧΟΟΑΠ έχει κατατεθεί η Β Φάση (Ιτάνου και Σητείας), για μία μελέτη έχει παραδοθεί η Α Φάση (Δήμος Λεύκης), σε δύο μελέτες εκπονείται η Α Φάση (Δήμοι Ιεράπετρας και Νεάπολης) και για δύο ακόμη έχει γίνει η έναρξη κίνησης της διαδικασίας (Αγίου Νικολάου και Μακρύ Γιαλού), δηλ. σε επτά Δήμους έχουν αρχίσει οι διαδικασίες εκπόνησης των μελετών, και μόνο ένας Δήμος (Δήμος Οροπεδίου) δεν έχει ξεκινήσει.

8 Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν δοθεί από την ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης, με την επιφύλαξη μήπως υπάρχουν και άλλοι ακόμη Δήμοι που έχουν ξεκινήσει διαδικασίες με πόρους δικούς τους, χωρίς να έχουν Απόφαση Γ. Γραμματέα για κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΓΠΣ η ΣΧΟΟΑΠ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Για την πολεοδόμηση συγκεκριμένης περιοχής, η οποία προβλέπεται από εγκεκριμένο ΓΠΣ η ΣΧΟΟΑΠ, απαιτείται πολεοδομική μελέτη που θα εναρμονίζεται στις κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού. Πολεοδομικές μελέτες που είχαν ανατεθεί με τον Ν. 1337/83 και εκκρεμούσαν επι σειρά ετών στο ΥΠΕΧΩΔΕ, (πέραν της δεκαετίας), εστάλησαν για θεσμοθέτηση στην ΠΕΧΩ, όταν με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/ ), μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα έγκρισης των μελετών περιοχών που τα πρώτα τους Ο.Τ είχαν απόσταση μεγαλύτερη από 500μ από την ακτή, στον Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Νομολογία του ΣτΕ (κατά το έτος 2000) για την οριοθέτηση των ρεμάτων έχει <<μπλοκάρει>> πρακτικά πολλές μελέτες που βρίσκονταν στην φάση της έγκρισης, καθόσον ήταν απαιτητές επιπλέον χρηματοδοτήσεις για την σύνταξη και έγκριση υδρογεωλογικών μελετών και στην συνέχεια την προσαρμογή των πολεοδομικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα πορίσματα τους. Παράδειγμα αποτελεί η Πολεοδομική Ενότητα <<ΤΕΙ- Εσταυρωμένος>> του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου τμήμα της οποίας διασχίζεται από τον χείμμαρο <<Ξηροπόταμο>>.Πό την μελέτη πλημμύρας 50ετίας προκύπτει ότι τμήματα της Π.Ε, εμπίπτουν στην έκταση πλημμυρίδας, εκτός αν υλοποιηθούν τα φράγματα ανάσχεσης Ασιτών και Σταυρακίων, και επομένως πριν την υλοποίηση των φραγμάτων αυτών δεν μπορεί να εγκριθεί το τμήμα της ήδη εκπονηθείσας πολεοδομικής μελέτης που περιλαμβάνεται στην έκταση αυτή. Ένας άλλος λόγος που μελέτες <<μπλοκαρίσθηκαν >> για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι η δυνατότητα αλλά ουσιαστικά απαίτηση, βάσει του Ν. 2508/97, ύπαρξης γεωλογικών μελετών για τις πολεοδομούμενες εκτάσεις, και η προσαρμογή των πολεοδομικών μελετών με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους. Οι πολεοδομικές μελέτες αυτές, αντιμετωπίζουν και σοβαρό πρόβλημα επικαιροποίησης υποβάθρου, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος (έως και δεκαπενταετία) από τον χρόνο εκπόνησης τους, αφού και οι τυχόν ενδιάμεσες αναστολές έχουν λήξει από καιρό, και έχουν οικοδομηθεί καινούργια κτίρια τα οποία δεν εμφανίζονται στο τοπογραφικό υπόβαθρο. Εξετάζοντας λοιπόν, τις ενστάσεις και διαπιστώνοντας το δίκαιο των αναφερομένων σε αυτές, προκύπτουν διορθώσεις στο ρυμοτομικό σχέδιο. Οι διορθώσεις αυτές πρέπει να σταλούν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, να τις διαβιβάσει στους μελετητές, οι οποίοι πολλές φορές αρνούνται την διόρθωση με την αιτιολογία ότι η σύμβαση τους έχει λήξει προ πολλού. Η ΠΕΧΩ (αναφέρομαι τουλάχιστον στην ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης), δεν έχει ηλεκτρονικό εξοπλισμό ουτως ώστε να κάνει τις διορθώσεις αυτές, και

9 οι πολεοδομικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ διορθωμένες γραφικά, χωρίς τις συντεταγμένες των κορυφών των Ο.Τ δεν είναι εφαρμόσιμες. Άλλο πρόβλημα προκύπτει και από τις πολεοδομικές μελέτες οικισμών <2.000 κατοίκων, οι οποίες έχουν ανατεθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και των οποίων η επίβλεψη έχει γίνει από υπαλλήλους των Πολεοδομιών, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία Πολλές από τις μελέτες αυτές δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές (π.χ ποσοστό κοινοχρήστων χώρων περίπου 19%), πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και έτσι η μελέτη δεν προωθείται για θεσμοθέτηση. Εδώ επισημαίνω ξανά την σημασία παρακολούθησης των μελετών από την ΠΕΧΩ, σε όλα τα στάδια, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους φαινόμενα που έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση θεσμοθέτησης των μελετών και την κοινωνική αναστάτωση. Υπάρχει πολεοδομική μελέτη που έχει ανατεθεί με τον Ν.1337/83 (από τις αρχικές του προγράμματος ΕΠΑ) η οποία δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί επειδή εκκρεμεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ακόμη, η έγκριση του ΓΠΣ με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 2508/97. Μετά την έγκριση της αναθεώρησης-επέκτασης του Γ.Π.Σ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου (με τον Ν. 1337/83), ο Δήμος Ηρακλείου έχει προκηρύξει πολεοδομικές μελέτες για εννέα Πολεοδομικές Ενότητες και η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των ενδιαφερομένων γραφείων. Ο Δήμος Γαζίου, για την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Γ.Π.Σ Ηρακλείου που εμπίπτουν στα δικά του διοικητικά όρια, και λόγω μη δυνατότητας εύρεσης από άλλο πόρο χρηματοδότησης για τις μελέτες αυτές, προτίθεται να κάνει χρήση του άρθρου 21 &6 του Ν. 2508/97 για είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο (Απόφαση 5494/ ΦΕΚ 204/Β/ ). ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής, η οποία κυρώνεται με Απόφαση Νομάρχη. Έως σήμερα αν και έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια Κρήτης κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3044/2002, τέσσερις πολεοδομικές μελέτες για τον Νομό Ηρακλείου και δύο για τον Νομό Λασιθίου καμία πράξη εφαρμογής για τις περιοχές αυτές δεν έχει κυρωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες στις περιοχές των ρυμοτομικών σχεδίων αυτών, πριν την σύνταξη μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής. Καθόσον όμως η κοινωνική πίεση για νόμιμη οικοδόμηση των περιοχών αυτών (του Ν. Ηρακλείου τουλάχιστον), είναι πολύ μεγάλη, γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια από την Πολεοδομία προώθησης των οικοδομικών αδειών με σύνταξη τμηματικών πράξεων εφαρμογής, σε ιδιοκτησίες που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις (πρόσωπο σε διανοιγμένο δρόμο,

10 ισοζύγιο εισφορών σε γη κλπ) προκειμένου να δοθεί, σε ένα μικρό ποσοστό, λύση στο πρόβλημα που ολοένα μεγαλώνει. Η οριστική λύση πρέπει να δοθεί με άμεση χρηματοδότηση και σύνταξη πλήρους μελέτης πράξης εφαρμογής όλων των περιοχών στις οποίες έχει εγκριθεί ρυμοτομικό σχέδιο. Το βασικότερο πρόβλημα κατά την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής είναι η αναγωγή του υπολογισμού των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας (εισφορά σε γη), στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Οι διαδικασίες έως την κύρωση της πράξης εφαρμογής είναι εξαιρετικά χρονοβόρες με αποτέλεσμα να μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κτηματολογικό υπόβαθρο της μελέτης. Όταν, επιτέλους κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, αρχίζουν οι διορθώσεις της, με Δικαστικές Αποφάσεις που επικυρώνουν κατατμήσεις οι οποίες συνήθως αναφέρονται σε χρόνο πριν την , προκειμένου οι ιδιοκτησίες να έχουν λιγότερες επιβαρύνσεις, τινάζοντας στο αέρα το ισοζύγιο γης (δηλ. επιφανείας κοινοχρήστων χώρων εισφορών σε γη). Φυσικά, τώρα, οι πολεοδομικές μελέτες που γίνονται με τον Ν. 2508/97, δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα ελλείμματος γης, αφού περιλαμβάνουν και αδόμητα τμήματα σε αντίθεση με τις πρώτες μελέτες του Ν. 1337/83 που περιελάμβαναν κατεξοχήν πυκνοδομημένα τμήματα. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Οι μελέτες που αφορούν περιοχές ανάπλασης αναφέρονται σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων η οριοθετημένων οικισμών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθμισης η αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με τις συνήθεις πολεοδομικές διαδικασίες της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισμών δόμησης. Στην Ανατολική Κρήτη η πρώτη μελέτη ανάπλασης σύμφωνα με τον Ν.2508/97 άρχισε να εκπονείται τον Δεκέμβριο του 1998 και αφορά την Παλιά Πόλη Ηρακλείου. Η μελέτη αν και έχουν περάσει πάνω από έξη χρόνια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η δε μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου ευρίσκεται στα συρτάρια λόγω διαφωνίας του τρόπου αντιμετώπισης των ρυμοτομιών από τους μελετητές και την παρούσα Δημοτική Αρχή. Άλλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, εκτός από τον τρόπο πλήρους ενημέρωσης του κοινού ουτως ώστε να γίνει κοινωνός και συμμέτοχος στο εγχείρημα ανάπλασης και να βοηθήσει αντι να αντιτίθεται, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη θεσμικό πλαίσιο για παρεμβάσεις μείζονος σημασίας με αναπαλαιώσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων (όχι μόνο των όψεων τους σε κοινόχρηστο χώρο), όταν ευρίσκονται σε νευραλγικά σημεία της πόλης και ο ιδιοκτήτης δεν ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση του. Ήδη σε δύο μέτρα στο ΠΕΠ προβλέπεται επιδότηση ιδιωτών για τις προαναφερόμενες επισκευές αλλά η σύνταξη προδιαγραφών και προυποθέσεων ευρίσκονται ακόμη σε αρχική φάση.

11 Παράλληλα με την μελέτη ανάπλασης της παλιάς πόλης Ηρακλείου, <<τρέχουν >> ήδη δύο Κοινοτικά Προγράμματα, το πρώτο στα πλαίσια των αστικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων από το ΠΕΠ Κρήτης και το δεύτερο στα πλαίσια του URBAN. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται μελέτες και κατασκευές σε μεγάλα τμήματα της παλιάς πόλης, εκτός από την περιοχή ανάπλασης Καμινίων (εκτός τειχών). Ηράκλειο

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου, Τρίπολη 19 Μαρτίου 2010 H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες Βιβή Μπάτσου, Αρχ. Πολεοδόμος Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 412 22 Λ ά ρ ι σ α Τηλ: 2410-535615 2410-257866 / FAX 2410-255718

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 / Ης Μαρτίου Ροδόπολη

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 / Ης Μαρτίου Ροδόπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 30-5-2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 /2013 25 Ης Μαρτίου 29-145 74 Ροδόπολη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών Τµήµα (β) Πράξεων Εφαρµογής & Απαλλοτριώσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) http://www.sepox.gr Γαμβέττα 6, 5ος όροφος, 10678 Αθήνα. τηλ: +30 210 3820077, fax: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr Αθήνα, 27.07.2008 Αρ.Πρωτ. 302

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕΠΟΧ-ΤΕΕ, ΑΘΗΝΑ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ»

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕΠΟΧ-ΤΕΕ, ΑΘΗΝΑ «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ» ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕΠΟΧ-ΤΕΕ, ΑΘΗΝΑ 31-05-2006 «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ» 1. Εισαγωγή Με τους νόμους 2508/97 και 2742/99, 31 χρόνια μετά το Σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει επιδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για

Α. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει επιδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για Βιβή Μπάτσου - Κρίστι Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Μηχανικός Μέλος ΔΕ του ΤΕΕ Xωρίς Οραμα και Πρόγραμμα ο Σχεδιασμός του Χώρου στην Ελλάδα (Ερευνα εφαρμογής του Ν.2508/97 μελέτες ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ) Α. Το Τεχνικό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Διεύθυνση Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας 115 23 Πληροφορίες Α.Καρτάλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ **************

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************** ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΟΧ ΤΕΕ 31.05.2006 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Εισηγητής: Κώστας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κυρία Υπουργέ Κύριοι Υφυπουργοί, Αφού εκφράσουμε τα συγχαρητήρια και τις ευχές μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αύ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αύ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις. ***Η παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2539/1997 (Α 244) ορίζει ότι, όπου αναφέρεται στον παρόντα νόµο "συµβούλιο περιοχής", νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Τασία Λαγουδάκη Πολεοδόμος Χωροτάκτης Εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΚΕΔΚΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι πολεοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» Επί της αρχής 1.Από τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9967 23 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4447 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εισήγηση αυτή εκφράζει απόψεις εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων και

Διαβάστε περισσότερα

7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005

7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005 7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005 TA Γ.Π.Σ ΚΑΙ OI Ζ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. Ντέμου, Υπ. Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ o Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ» o Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΘΝΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού Θεσμικά ζητήματα σχεδιασμού - Παραδείγματα

Διοίκηση και αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού Θεσμικά ζητήματα σχεδιασμού - Παραδείγματα Διοίκηση και αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού Θεσμικά ζητήματα σχεδιασμού - Παραδείγματα Αμαλία Κουδούνη Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος Πρώην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αθήνα, 13 / 11 / 2008 /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A Αρ.πρ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αθήνα, 13 / 11 / 2008 /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A Αρ.πρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αθήνα, 13 / 11 / 2008 /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ A Αρ.πρ. 48859 Ταχ. /νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.Κώδικας : 115 23 FAX : 210-64 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση 5 ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκπόνησης της Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων. Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων. Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Η έννοια του γεωτεμαχίουείναι πολύ βασική για το σύστημα καταγραφής της πληροφορίας γης,

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα