2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 1 / κεφ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 2 / κεφ ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1: Βιοµηχανικές, Τεχνολογικές και Επιχειρηµατικές Υποδοµές Το Μέτρο σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παρεµβαίνοντας στο ζήτηµα της βιοµηχανικής εγκατάστασης και βελτιώνοντας τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε οργανωµένους και εξοπλισµένους µε την κατάλληλη υποδοµή χώρους, σε επιλεγµένες περιοχές της χώρας. Ο βασικός κορµός των παρεµβάσεων του Μέτρου ( ράσεις , 1.1.2, , και ) αναφέρεται στην αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών σε υφιστάµενες ΒΙΠΕ και στην ανάπτυξη νέων περιοχών και Χώρων Βιοµηχανικής Εγκατάστασης (ΒΕΠΕ) ενώ διακριτή συµβολή έχουν οι ράσεις (Βελτίωση του Εργασιακού Περιβάλλοντος θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας) και (Αποκατάσταση περιβαλλοντικής βλάβης από προηγούµενες βιοµηχανικές δραστηριότητες). Οι πέντε συναρτηµένες ράσεις που αφορούν στην Βιοµηχανική Εγκατάσταση συγκροτούν ένα συνεκτικό, ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Παρεµβάσεων. ράση 1.1.1: Έργα αναβάθµισης και παρεµβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε επιλεγµένες υφιστάµενες βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εµβέλειας της Ε.Τ.Β.Α. Η ράση αναφέρεται σε αντιπληµµυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων στις ΒΙΠΕ Κοµοτηνής, Καβάλας και Λαµίας και Πυροσβεστικοί Σταθµοί στις ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Λάρισας, Ξάνθης, Κιλκίς, Κοµοτηνής και Λαµίας, που αναγνωρίζονται στο Σ.Π. ως ΒΙΠΕ εθνικής εµβέλειας, όπου λειτουργούν ή προβλέπεται η εγκατάσταση µονάδων υψηλής όχλησης, και είναι χωροθετηµένες σε γειτνίαση µε τους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑ, και δικτύωση - διασύνδεση των οργανωµένων βιοµηχανικών περιοχών της χώρας. Τα έργα υλοποιούνται ως δηµόσιες επενδύσεις από την ΕΤΒΑ µε τη συνεργασία φορέων των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων. ράση 1.1.2: Έργα επέκτασης, συµπλήρωσης και αναβάθµισης υφιστάµενων βιοµηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εµβέλειας, όπου δηµιουργούνται ιδιωτικοί ή µικτοί φορείς διαχείρισης. Η ράση αναφέρεται σε επιχορήγηση ιδιωτικών ή µικτών Φορέων ιαχείρισης για έργα επέκτασης, συµπλήρωσης και αναβάθµισης ή λειτουργικής αναβάθµισης (υπηρεσίες υγιεινής και πρόληψης, ηλεκτρονικές υποδοµές κλπ) υφιστάµενων βιοµηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εµβέλειας. Τα έργα υλοποιούνται µε βάση το θεσµικό πλαίσιο του Ν. 2545/97. ράση 1.1.3: Έργα ανακαίνισης και επαναχρησιµοποίησης για βιοµηχανική χρήση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων. Η ράση προβλέπει την επιχορήγηση επενδυτών για την ανακαίνιση και επαναχρησιµοποίηση βιοµηχανικών κτιρίων για µεταποιητική δραστηριότητα, µε βάση το Ν.2545/97 ράση 1.1.4: ηµιουργία νέων ΒΙ.ΠΕ. εθνικής εµβέλειας. Η συγκεκριµένη δράση προβλέπει την επιχορήγηση ιδιωτικών ή µικτών Φορέων ίδρυσης ΒΕΠΕ για τη δηµιουργία 1-3 νέων BΙ.ΠΕ. εθνικής εµβέλειας σε περιοχές προτεραιότητας που θα επιλεγούν από την ράση Οι επιχειρηµατικές προτάσεις επιλέγονται µε βάση τον Ν. 2545/97, ενώ υπάρχει το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί ΒΙ.ΠΑ. στην Αττική για τη µετεγκατάσταση οχλουσών µεταποιητικών επιχειρήσεων µε το ως άνω πλαίσιο και διαδικασίες

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 3 / κεφ. 2 ράση 1.1.7: Μελέτη Προσανατολισµού Η ράση προβλέπει εκπόνηση Μελέτης µε στόχο την ολοκληρωµένη προσέγγιση της ανάπτυξης και χωροθέτησης των οργανωµένων βιοµηχανικών επιχειρηµατικών υποδοµών της χώρας ώστε να υπάρξει συγκροτηµένη παρέµβαση στη δηµιουργία νέων Β.Ε.ΠΕ (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ, Τεχνόπολις κλπ). Θα αποτυπώνει τις υφισταµένες οργανωµένες βιοµηχανικές περιοχές, περιοχές µε εγκαταλελειµµένα βιοµηχανικά κτίρια µε δυνατότητες αξιοποίησης για βιοµηχανικές δραστηριότητες, και περιοχές που έχουν θεσµοθετηθεί για βιοµηχανική χρήση, και θα λαµβάνει υπόψη το υπό ολοκλήρωση διευρωπαϊκό και εθνικό µεταφορικό δίκτυο, προκειµένου να διαπιστωθεί η ιεράρχηση του δικτύου των υποδοµών αυτών (τοπική, περιφερειακή, εθνική εµβέλεια) και να αναδειχθούν οι περιοχές προτεραιότητας για τη χρηµατοδότηση έργων ανάπτυξης νέων υποδοµών Η µελέτη αποτελούσε προϋπόθεση για τον λεπτοµερή σχεδιασµό και ενεργοποίηση των ράσεων , , Η «κρίσιµη» διαδροµή της υλοποίησης περιελάµβανε: την ανανέωση αναθεώρηση του Ν. 2545/97 περί Β.Ε.ΠΕ., ως καθεστώς ενίσχυσης (µείωση µέγιστου ποσοστού επιχορήγησης, ώστε να είναι συµβατό µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε για τις Κρατικές Ενισχύσεις, βελτίωση διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής επιχειρηµατικών σχεδίων). την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προέκυψαν από την ενδιάµεση ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ (µεταβολή στο καθεστώς υλοποίησης της ράσης ) την χρονικά πρωθύστερη εκπόνηση έγκριση της Μελέτης και έγκριση της ως πλαισίου επιλεξιµότητας - αξιολόγησης των ράσεων , και Παρά την επίτευξη ορισµένων από τους πιο πάνω όρους, οι ράσεις εξακολουθούν να είναι ανενεργές. Έως σήµερα εγκρίθηκε το Καθεστώς Ενίσχυσης για τις τέσσερις πρώτες (µετατρέποντας την ράση από ηµόσιο Έργο σε Κρατική Ενίσχυση), εκκρεµούσε όµως η ψήφιση συµβατού, τροποποιητικού του Ν. 2545/97 Νόµου και η έκδοση των εξειδικευτικών του Αποφάσεων Εφαρµογής. Επίσης ενεργοποιήθηκε η ράση Μελέτη µε Πρόσκληση προς την Γ.Γ.Β., χωρίς περαιτέρω πρόοδο (υποβολή έλεγχο έγκριση Τ Ε ), έτσι ώστε τεκµαίρεται και µηδενική υλοποίηση και έλλειµµα προϋποθέσεων ενεργοποίησης στα τέλη του Οκτωβρίου Με δεδοµένο τον στρατηγικό χαρακτήρα των παρεµβάσεων, το νέο Καθεστώς Ενισχύσεων, την αναγκαιότητα της αναβάθµισης των υφιστάµενων ΒΙΠΕ, τη χαµηλή «ζήτηση» για ανάπτυξη νέων ΒΕΠΕ ή επέκταση υφιστάµενων ΒΙΠΕ, και τη µικρή δυνητική ζήτηση για βιοµηχανική εγκατάσταση σε ΒΙΠΕ, προτείνεται ο επανασχεδιασµός της έσµης των ράσεων στην κατεύθυνση της επικέντρωσης στην αναβάθµιση των ΒΙΠΕ (µε το νέο καθεστώς χρηµατοδότησης), συρρίκνωσης των προβλέψεων για επέκταση ή κατασκευή νέων ΒΕΠΕ και συρρίκνωσης απάλειψης της ράσης υστυχώς, η όποια εξέλιξη του Μέτρου επήλθε χωρίς να έχει εκπονηθεί η Μελέτη - ράση Υπό τις παρούσες συνθήκες εξακολουθεί να είναι σκόπιµη, αλλά µε «επιχειρησιακό» πλέον χαρακτήρα (action plan) και χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη ειδικής ράσης 1.1.7, κατά συνέπεια στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας. Το ζητούµενο δεν είναι να προσδιοριστεί, τώρα, στα µέσα του Προγράµµατος, πολιτική για τη βιοµηχανική εγκατάσταση η οποία δεν γνωρίζουµε αν θα είναι υλοποιήσιµη µέσω των άλλων ράσεων τις οποίες είµαστε υποχρεωµένοι να ξεκινήσουµε έστω για να αντιµετωπίσουµε κάποιες µόνο από τις πτυχές του προβλήµατος. Οι λοιπές πτυχές του είναι και ποικίλες και οξύτερες: το πρόβληµα της συµβατότητας χρήσεων στις εγκαταστάσεις εντός του αστικού ιστού η αδυναµία ελέγχου της αυτόνοµης χωροθέτησης που προκύπτει από την εκµετάλλευση των περιθωρίων που παρέχει η εκτός σχεδίου δόµηση η απροθυµία των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν σε οργανωµένες περιοχές εφόσον σε αυτές λείπουν οι εξωτερικές οικονοµίες (εξυπηρετήσεις, εγγύτητα πηγών για outsourcing, προϋποθέσεις clustering) και όλα αυτά σε ένα γενικότερο κλίµα αποβιοµηχάνισης, όπου το ζήτηµα της χωροθέτησης είναι δευτερεύον σε σχέση µε άλλα σηµαντικότερα (βλ. ανάλυση στο κεφάλαιο 1 της Έκθεσης).

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 4 / κεφ. 2 Η πορεία της υλοποίησης τον "ενεργών" ράσεων του Μέτρου έχει συνοπτικά ως εξής: ράση 1.1.5: Ενίσχυση της υποδοµής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η ράση αυτή αναφέρεται στην ενίσχυση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. µε στόχο την ολοκλήρωση του δικτύου των υποδοµών (3 νέα περιφερειακά παραρτήµατα), την δικτύωση υφιστάµενων και νέων παραρτηµάτων, και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Μέχρι τις έχουν ενταχθεί 2 Έργα που καλύπτουν το σύνολο του Π/Υ της ράσης: Ε/Ε : Ολοκλήρωση ικτύου Υποδοµών του ΕΛ. ΙΝ.Υ.Α.Ε, και Ε/Ε : Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών στον Τοµέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, και ιάδοσή τους. Οι νοµικές δεσµεύσεις των ενταγµένων έργων αναλαµβάνονται στο α εξάµηνο του 2003 και «εγγράφουν» τις πρώτες δαπάνες στα τέλη του εξαµήνου. Αφορούν στην µελέτη διαµόρφωσης των νέων περιφερειακών παραρτηµάτων Θεσσαλίας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και στην προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού (Έργο 76857) καθώς και στη συνεργασία µε 18 εξειδικευµένους επιστήµονες για την διεξαγωγή µετρήσεων και την εκπόνηση µελετών σε διάφορα ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας (2- ετείς συµβάσεις έργου, ) και την διενέργεια συναντήσεων και ηµερίδων. Παρά την ως τώρα χαµηλή συµβασιοποίηση και απορρόφηση, εκτιµάται ότι η ράση θα υλοποιηθεί οµαλά: Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 80% Εκτίµηση συνολικής απορρόφηση στις : περί τα 2 εκ. Ευρώ Επίτευξη στόχου πραγµατοποιήσεων : 3 νέα Παραρτήµατα µερικώς για το 2003 και ολοκλήρωση στο τέλος εφαρµογής του ΕΠΑΝ. ράση 1.1.6: Εξυγίανση του εδάφους του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου Η έκτη δράση του µέτρου αναφέρεται στην εκτέλεση έργων εξυγίανσης- απορρύπανσης του εδάφους του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, εξαιτίας παρελθούσας ρυπογόνου βιοµηχανικής χρήσης, ώστε ο χώρος να αξιοποιηθεί για τη δραστηριοποίηση καινοτοµικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για δράση δηµόσιας Χρηµατοδότησης υλοποιείται µετά την αξιολόγηση συγχρηµατοδοτηθείσων ενεργειών του Β ΚΠΣ. Έως τις έχει ενταχθεί ένα Έργο: Ε/Ε : Εξυγίανση Εδαφών και Συµπληρωµατικά Έργα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου το οποίο καλύπτει το σύνολο του Π/Υ της ράσης, χωρίς περαιτέρω υλοποίηση (συµβάσεις δαπάνες). Μέτρο 1.2: Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας Το Μέτρο αναφέρεται στην εξυπηρέτηση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω της αναβάθµισης της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, µε παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην σύγκλιση της εθνικής υποδοµής ποιότητας µε εκείνη των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το Σ.Π., η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Μέτρου συµβάλλει και: στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση των εξαγωγών στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στη ευρύτερη περιοχή (Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη) στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και της προστασίας του καταναλωτή

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 5 / κεφ. 2 Το Μέτρο περιλαµβάνει επτά συνεκτικές ράσεις ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας (Τυποποίηση, ιαπίστευση, Μετρολογία, Πιστοποίηση), ως απαραίτητης υποδοµής πλαισίου για την εφαρµογή της πολιτικής ποιότητας, την αξιοποίηση του Συστήµατος Ποιότητας για την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω της δηµιουργίας συστήµατος παρακολούθησης και εποπτείας της αγοράς και τέλος, την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηµατικού κόσµου και των καταναλωτών σε θέµατα ποιότητας, και την ενίσχυση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας µέσω της ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της κοινής γνώµης σε θέµατα ποιότητας Επί της ουσίας, το Μέτρο οργανώνει και επιχειρεί την ανάπτυξη και αναβάθµιση της εθνικής προσπάθειας στην επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή, η στρατηγική του σηµασία (συµπληρωµατικότητες συνέργιες, συνάφεια µε Κοινοτικές και εθνικές πολιτικές, προσθετικότητα, ευαισθησία ως προς το διεθνές περιβάλλον κ.λπ.) καθίσταται προφανής. Οι ράσεις του Μέτρου παρουσιάζουν διαφορετικό, έως σήµερα, βαθµό ενεργοποίησης και υλοποίησης, ως ακολούθως: ράση 1.2.1: Τυποποίηση Η ράση αναφέρεται στην µετάφραση και µεταφορά ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, Οδηγιών και λοιπών υποχρεωτικών ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθµίσεων για την ένταξή τους στο ελληνικό σύστηµα τυποποίησης, στο σχεδιασµό, οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήµατος Οικολογικής Σήµανσης Προϊόντων (σε συνέργια µε την ράση ) καθώς και στην επέκταση της Τυποποίησης σε τοµείς που σχετίζονται µε κρίσιµα ή δυναµικά προϊόντα της ελληνικής οικονοµίας και η εκπόνηση των σχετικών προτύπων. Η ράση υλοποιείται από τον ΕΛΟΤ. Έχει ενταχθεί το Έργο: Ε/Ε 59786: Τυποποίηση - Έκδοση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και τυποποιητικών κειµένων στην ελληνική - Φάση Α, που αφορά στην µετάφραση 1347 εκ των συνολικά προεκτιµούµενων προτύπων. Μετά από αρκετή καθυστέρηση, προκηρύσσεται στο δεύτερο εξάµηνο του 2003 η µετάφραση των προτύπων µε Π/Υ 1,5 εκ. Ευρώ. Έως τα τέλη του 2003 αναµένεται να υπογραφεί η Σύµβαση του ως άνω ιαγωνισµού και η καταβολή της πρώτης πληρωµής (προκαταβολή). Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις, εκτιµάται ότι το Έργο θα υλοποιηθεί οµαλά. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα του ιαγωνισµού οδηγούν σε εκτίµηση τιµής µονάδας µικρότερης της προεκτιµηθείσας, ενώ η διαδικασία του ιαγωνισµού (προσφορά τιµής Μονάδος ανά σελίδα) επιτρέπει την επέκταση της Σύµβασης µε την συµβατική τιµή µονάδας εντός των νόµιµων περιθωρίων. Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 0% Εκτίµηση συνολικής απορρόφηση στις : 0,15 εκ. Ευρώ Εκτίµηση της υλοποίησης (συµβασιοποίησης) στις : 1347 Πρότυπα Για την ολοκλήρωση της ράσης προβλέπεται η ενεργοποίηση δύο ακόµη Έργων, δηλαδή την υποστήριξη των απανών για την ένταξη των Προτύπων στο εθνικό Σύστηµα Τυποποίησης ( απάνες ΕΛΟΤ), που αναµένεται να δροµολογηθεί το 2004 και την προώθηση και ένταξη στο Σύστηµα Τυποποίησης νέων Προτύπων. Λαµβανοµένης υπόψη της επιτευχθείσας τιµής µονάδας µεταφραστικών εργασιών, εκτιµάται ότι η ράση θα υλοποιηθεί οµαλά, εντός του αρχικού Π/Υ. ράση 1.2.2: Πιστοποίηση Η δεύτερη δράση του µέτρου αναφέρεται στην ενίσχυση της υποδοµής υφισταµένων εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας (δοκιµών ή διακριβώσεων) του ηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες για τον υποχρεωτικό τοµέα, και διαπίστευσή τους από το ΕΣΥ καθώς επίσης και στη δηµιουργία νέων εξειδικευµένων εργαστηριακών υποδοµών του δηµόσιου τοµέα (δοκιµών ή διακριβώσεων) και διαπίστευσή τους από το ΕΣΥ.

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 6 / κεφ. 2 Τον Μάιο του 2003 ενεργοποιείται το Σύνολο του Π/Υ της ράσης µε την Πρόσκληση σε υφιστάµενα εργαστήρια του ηµόσιου Τοµέα για την υποβολή προτάσεων (Τ Ε) για την αναβάθµιση των παρεχόµενων Υπηρεσιών. Στα τέλη του Σεπτεµβρίου 2003, η διαδικασία ευρίσκεται στην φάση της Αξιολόγησης των υποβληθέντων Τ Ε. Σηµειώνεται ότι : Έχουν υποβληθεί 89 Τ Ε µε συνολικό αιτούµενο Π/Υ 32 εκ. Ευρώ έναντι των 8.8 διαθέσιµων. Οι προτάσεις - Τ Ε θα υποβληθούν σε συγκριτική αξιολόγηση της σκοπιµότητάς τους (κάλυψη αναγκών - καταλληλότητα «µεγέθους»), και θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά Με το πέρας της διαδικασίας αναµένεται να ενταχθούν περί τα 20 Έργα, που θα καλύπτουν το σύνολο του Π/Υ της Πρόσκλησης Η συνολική διαδικασία έως την Απόφαση Ένταξης αναµένεται να περαιωθεί στις αρχές του Τα Έργα, σύµφωνα µε τα Τ Ε αναµένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του Κατόπιν τούτων εκτιµάται ότι: Το σύνολο του Π/Υ της ράσης θα κατανεµηθεί σε ήδη "αποδεκτές" Προτάσεις Έργων (Τ Ε) αναβάθµισης των υφιστάµενων εργαστηρίων του ηµόσιου Τοµέα, που θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2004 Με βάση τα έως σήµερα δεδοµένα, ο αριθµός των Έργων θα προσεγγίσει τον Στόχο 2003 του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού (20 πρόσθετα εργαστήρια). Για την υλοποίηση του 2 ου προβλεπόµενου Έργου ( ηµιουργία νέων Εργαστηριακών Υποδοµών) θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι στην ράση. Οι πόροι αυτοί µπορούν να εξοικονοµηθούν µε ανακατανοµή των διαθέσιµων πιστώσεων των υπόλοιπων ράσεων του Μέτρου Επισηµαίνεται σχετικά, ότι η αναγκαιότητα και το εύρος των αναγκαίων νέων εργαστηρίων θα προκύψει από την Μελέτη «Ολοκληρωµένο Σχέδιο για τον Έλεγχο της Αγοράς» της ράσης , που θα αποτυπώσει τις συνολικές ανάγκες, αλλά και τον βαθµό κάλυψης των αναγκών από υφιστάµενα ή δηµιουργούµενα Εργαστήρια του Ιδιωτικού και ηµόσιου Τοµέα (πρλβ. των Έργων των Μέτρων και , όσο και του υλοποιούµενου Έργου). ράση 1.2.3: ιαπίστευση Η ράση αναφέρεται στην ενίσχυση του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ) ώστε να παρέχει τις απαιτούµενες υπηρεσίες διαπίστευσης κατά το µεταβατικό στάδιο µετατροπής του σε αυτόνοµη οντότητα (Α.Ε.). Παράλληλα η δράση προβλέπει την ολοκλήρωση υποδοµών του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης Α.Ε. Στην ράση εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε το Έργο: Ε/Ε 59655: Υποστήριξη της Λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης, µε Τ.. τον ΕΛΟΤ, που περιλαµβάνει την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΕΣΥ, καθώς και δαπάνες έως την αρχική σύσταση και λειτουργία του ΕΣΥ Α.Ε. (που βάρυναν τον «µητρικό» ΕΛΟΤ). Tο E.ΣY.. Α.Ε. ιδρύεται µε τον N. 3066/2002 και ενεργοποιείται το 2003, προβαίνοντας στην ιαπίστευση 76 Εργαστηρίων οκιµών, 5 Εργαστηρίων ιακριβώσεων, 18 Φορέων Πιστοποίησης και 13 Φορέων Ελέγχου έως τα τέλη Ιουνίου. Παράλληλα µε την αρχική του στελέχωση, το ΕΣΥ προβαίνει στην επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, τµήµα του οποίου αναµένεται να υποβληθεί για ένταξη στην ράση. Το επικαιροποιηµένο Σχέδιο προβλέπει µειωµένες δαπάνες υλοποίησης σε σχέση µε το αρχικό. Με δεδοµένο ότι η υλοποίηση του συνιστά το τελικό Έργο της ράσης, αναµένεται να προκύψει χρηµατοδοτικό πλεόνασµα της Τάξης των 3 εκ. Ευρώ που είναι δυνατόν να διατεθεί συµπληρωµατικά στις λοιπές ράσεις του Μέτρου ( π.χ. ράση ) Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 100% Εκτίµηση συνολικής απορρόφηση στις : Ευρώ Υπέρβαση της τιµής - Στόχου 2003 για το προς παραγωγή έργο του ΕΣΥ (20 διαπιστεύσεις) Οµαλή πορεία υλοποίησης της ράσης, µε εξοικονόµηση πόρων της τάξης των 3 εκ. Ευρώ

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 7 / κεφ. 2 ράση 1.2.4: Μετρολογία Η δράση αναφέρεται στη συµπλήρωση των Μετρολογικών υπηρεσιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέους τοµείς διακρίβωσης, µε τη δηµιουργία νέων εργαστηρίων στην βάση επικαιροποιηµένου Επιχειρηµατικού Σχεδίου του ΕΙΜ. Κατά το 2002 εντάσσεται το Έργο : Ε/Ε 71973: Συµπλήρωση των Μετρολογικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, µε Π/Υ 5,9 εκ. Ευρώ ( 80% της ράσης), που αφορά το σύνολο των υποδοµών πλην των εξειδικευµένων της Χηµικής και Πυρηνικής Μετρολογίας. Την Άνοιξη του 2003 ο Τελικός ικαιούχος (ΕΙΜ) δηµοπρατεί τον κορµό του ενταγµένου έργου (Εξοπλισµός µετρήσεων - 5,4 εκ. Ευρώ), προγραµµατίζει δε την υλοποίηση των συνοδευτικών παρεµβάσεων µε συµπληρωµατικούς διαγωνισµούς ή αυτεπιστασία (απορροφήσεις έως τα τέλη του Σεπτεµβρίου δείχνει µόνο το Υποέργο: αποστολές στο Εξωτερικό). Ο ιαγωνισµός διακόπτεται λόγω ενστάσεων και επαναλαµβάνεται (ολοκλήρωση Α Φάσης τον Οκτώβριο του 2003), αναµένεται δε να οδηγήσει σε σύµβαση στα τέλη του 2003 ή στις αρχές του Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 0% Εκτίµηση συνολικής απορρόφησης στις : 0 % Μη επίτευξη του Στόχου 2003, επαρκής όµως πρόοδος για την επίτευξη του Στόχου 2006, για το σύνολο των παρεµβάσεων πλην Χηµικής και Πυρηνικής Μετρολογίας. ράση 1.2.5: Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς Η ράση αναφέρεται στην εκπόνηση Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης (Action Plan) για τον Έλεγχο/Εποπτεία της αγοράς, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους στάδια υλοποίησής του. Το νέο σύστηµα Εποπτείας της Αγοράς θα έχει πανελλαδική εµβέλεια και θα υποστηρίζεται από δίκτυο συλλογής δεδοµένων που θα παρακολουθείται κεντρικά από το ΥΠΑΝ. Παράλληλα προβλέπεται η υλοποίηση του ανωτέρω Σχεδίου ράσης για τα βιοµηχανικά προϊόντα, ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής του ΕΦΕΤ ως εθνικού φορέα ελέγχου της Αγοράς Τροφίµων µε βάση Ολοκληρωµένο Επιχειρηµατικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί από τον ΕΦΕΤ και θα υποβληθεί για έγκριση στην ΓΓΒ Έως τις εντάσσονται στην ράση δύο Έργα : Ε/Ε 56327: Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΕΦΕΤ Ε/Ε 71120: Εκπόνηση Ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων, η κυκλοφορία των οποίων εµπίπτει σε απαιτήσεις των οδηγιών νέας προσέγγισης µε Φ.Υ. την Γ.Γ.Β. Το πρώτο Έργο έχει ολοκληρωθεί, συντελώντας στην ουσιαστική ωρίµανση των παρεµβάσεων που αφορούν τον ΕΦΕΤ. Πολύ πρόσφατα (Οκτώβριος 2003), µετά από επικαιροποίηση του Επιχ. Σχεδίου, εντάσσεται νέο Έργο του ΕΦΕΤ µε Π/Υ 5,3 εκ. Ευρώ, που αφορά τµήµα των συνολικά προβλεπόµενων παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού σχεδίου, και συγκεκριµένα την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού καθώς και κινητού εξοπλισµού κλιµακίων και εργαστηρίων (Π/Υ 2,4 και 2,9 εκ. Ευρώ αντίστοιχα). Μετά την εξέλιξη αυτή, εκκρεµεί η ένταξη των: (α) αγορά έτοιµων κτιρίων (2) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την στέγαση των λειτουργιών του ΕΦΕΤ (χηµικό+µικροβιολογικό και χηµικό εργαστήριο αντίστοιχα) (β) soft επενδύσεις (π.χ. διαπίστευση εργαστηρίων), Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την εκτίµηση συµβασιοποίησης του ενταγµένου τµήµατος και την ένταξη και ενεργοποίηση των λοιπών παρεµβάσεων του ΕΦΕΤ εντός του 2004, και της ολοκλήρωσης τους έως το 2005/6 Το δεύτερο Έργο στρατηγικής σηµασίας, εφόσον «προσανατολίζει» το Σύνολο των ράσεων του Μέτρου, φαίνεται ότι καθυστερεί. Πολύ πρόσφατες πληροφορίες του Τ.. αναφέρουν ότι η µελέτη έχει κατακυρωθεί και συµβασιοποιηθεί, παραµένει άγνωστη η συµβατική της περαίωση. Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 68 % Εκτίµηση συνολικής απορρόφησης στις : 158 χιλ. Ευρώ

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 8 / κεφ. 2 Επίτευξη των Στόχων 2003 και 2006 σε ότι αφορά τον ΕΦΕΤ, όχι όµως και του δείκτη που αφορά την ράση της ΓΓΒ (µηδενική επίτευξη Στόχου 2003] ράση 1.2.6: Νέες τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας Η έκτη ράση αναφέρεται στην εκπόνηση νέων τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης της ποιότητας, µέσω της εκπόνησης των απαιτουµένων µελετών, σε τοµείς µε ειδικό ενδιαφέρον για την εθνική οικονοµία και σε νέα συστήµατα διαχείρισης. Στην ράση έχει ενταχθεί το Έργο : Ε/Ε 59789: Νέες Τεχνικές και Εργαλεία ιαχείρισης της Ποιότητας Φάση Α., µε Φ.Υ. τον ΕΛΟΤ και Π/Υ 680 χιλ. Ευρώ ή 46% των ιαθέσιµου Π/Υ. εν εντοπίζονται Συµβάσεις ή απάνες της υλοποίησης, παρά µία µικρή φυσική επίτευξη (συµµετοχή σε 2 από 11 προγραµµατισµένα Συνέδρια). Στην ουσία η ράση αναµένει την µελέτη Προσανατολισµού της ράσης για να εξειδικευτεί - ενεργοποιηθεί. Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 0 % Εκτίµηση συνολικής απορρόφησης στις : 0% Μηδενική επίτευξη Στόχου Πραγµατοποιήσεων 2003 ράση 1.2.7: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση Η ράση αναφέρεται στη συνεχή ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και προβολή των ωφελειών από την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, µε : - δηµιουργία εγχειριδίων και οδηγών - προβολή στα µέσα ενηµέρωσης ειδικών θεµάτων ποιότητας - ενίσχυση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης της ποιότητας - συνεργασία µε οργανώσεις καταναλωτών. Η ράση παραµένει ανενεργή. Η χρονική λογική αλληλουχία της, την τοποθετεί µετά την ολοκλήρωση ή την σοβαρή προώθηση (λειτουργικό τµήµα) της ράσης και του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης για τον έλεγχο της αγοράς ( β.) Συνολική Εκτίµηση: Το Μέτρο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό εσωτερικής συνοχής, µε υψηλή συνέργια και συµπληρωµατικότητα των επί µέρους ράσεών του. Παρουσιάσει υψηλή εξωτερική συνέργια µε το σύνολο των ράσεων του ΕΠΑΝ που αναφέρονται στον Τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των Επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δια της βελτιωµένης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή, το Μέτρο διαθέτει σηµαντική όσο και διακριτή συµβολή στην επίτευξη των Στόχων του ΕΠΑΝ. Οι τελικοί ωφελούµενοι από τις παρεµβάσεις των ράσεων του Μέτρου είναι ποσοτικά και ποιοτικά σηµαντικοί (επιχειρήσεις καταναλωτές), ενώ η επιδιωκόµενη εµπέδωση της εισαγωγής της έννοιας της ποιότητας εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση (εργαστήρια ελέγχου και διαδικασίες ποιότητας κ.λπ.), και σε άλλες επίκαιρες ελληνικές και Κοινοτικές πολιτικές ( ο έλεγχος π.χ της ποιότητας τροφίµων έχει επίπτωση τόσο στην ασφάλεια των καταναλωτών όσο και στην βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των σχετικών δυναµικών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας). Η επιδίωξη των Στόχων προσεγγίζεται µε ένα µίγµα συµβατικών και προωθηµένων ράσεων (µετάφραση υιοθέτηση Προτύπων αλλά και σύσταση ενεργοποίηση νέων φορέων), µε επιτυχίες αλλά και καθυστερήσεις στην ως τώρα υλοποίηση. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι πρόοδο στην υλοποίηση παρουσιάζουν και οι προωθηµένες και ευαίσθητες ράσεις του Μέτρου, όπως η σύσταση και ενεργοποίηση του ΕΣΥ Α.Ε., ή η ανάπτυξη του νεοσύστατου ΕΦΕΤ. Παρατηρείται, ταυτόχρονα, σηµαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση «τρεχουσών» ράσεων όπως η ράση Ως σηµαντικότερη αστοχία στην ως τώρα υλοποίηση του Μέτρου εκτιµάται η καθυστέρηση της

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 9 / κεφ. 2 ενεργοποίησης και υλοποίησης της ράσης β : «Ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης για τον έλεγχο της Αγοράς», η ολοκλήρωση και υιοθέτηση της οποίας, θα τροφοδοτήσει µε προτεραιότητες και δεδοµένα εξειδίκευσης το σύνολο των υπόλοιπων ράσεων του Μέτρου Εφόσον τούτο επιτευχθεί έγκαιρα, η αποτελεσµατική και ποιοτική υλοποίηση του Μέτρου δεν τίθεται σε κίνδυνο, και το Μέτρο µπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς στα πλαίσια του υφιστάµενου Π/Υ, µε ανακατανοµή των Π/Υ των επί µέρους ράσεών του. Μέτρο 1.3: Απλοποίηση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος ράση 1.3.1: Απλοποίηση ιοικητικών ιαδικασιών για Ενεργειακές Επενδύσεις Η ράση έχει συνολικό προϋπολογισµό και δηµόσια δαπάνη 1 εκ. ευρώ. Η ΕΥ /ΕΠΑΝ ενεργοποίησε τη δράση την 20/12/02 σε ποσοστό 30% ( ευρώ). Αργότερα η πρόσκληση τροποποιήθηκε σε ποσοστό 100% (1 εκ. ευρώ). Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή µέχρι την 30/9/2003. Το ΚΑΠΕ κατέθεσε πρόταση εξειδίκευσης µε 7 υποέργα, τα 2 εκ των οποίων σε συνεργασία του Τελικού ικαιούχου (ΥΠΑΝ/Ενέργεια) µε το ΥΠΕΧΩ Ε (υποέργα 2 και 7). Έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές µε το ΥΠΕΧΩ Ε και έχει συνταχθεί Τ Ε (7 υποέργα) και σχέδια προκηρύξεων και εκκρεµεί η υποβολή τους στην ΕΥ /ΕΠΑΝ η οποία αναµένεται άµεσα. Τα υποέργα αναφέρονται σε θεσµικό πλαίσιο για τα βιοκαύσιµα, θεσµικό πλαίσιο για την προώθηση της συµπαραγωγής και ενίσχυσης σχετικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου διαχείρισης γεωθερµικών πεδίων, µελέτη δυνητικών περιοχών ανάπτυξης αιολικών πάρκων στην Αττική και Λακωνία, χωροταξικό σχεδιασµό για ΑΠΕ. Αναµένεται στο προσεχές διάστηµα και τροποποίηση του Τ Ε, µε ένταξη ενός ακόµα υποέργου που αφορά µελέτη για την ενεργοποίηση του συστήµατος Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) για την προώθηση επενδύσεων συµπαραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµόσιο τοµέα. Η υπογραφή σύµβασης αναµένεται µέχρι το τέλος του Η φυσική πρόοδος και η απορρόφηση δηµόσιας δαπάνης µέχρι την 31/12/03 θα είναι µηδενική. ράση 1.3.2: Απλοποίηση Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Η ράση προβλέπει την απλοποίηση του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση επιχειρήσεων µε την εκπόνηση µελετών και την εφαρµογή εθνικού σχεδίου εξειδίκευσης των θεσµικών και διοικητικών παρεµβάσεων για την διευκόλυνση των επενδυτών στην επικοινωνία και συναλλαγή τους µε το Ελληνικό ηµόσιο. Η ενεργοποίηση της ράσης έως τις είναι µηδενική. Στo τρίτο τρίµηνο του 2003 δηµοσιεύεται Πρόσκληση προς την ΓΓΒ για την υποβολή Τ Ε. εν αναµένονται εξελίξεις έως το τέλος του 2003, παρά µόνον σε ότι αφορά την υποβολή και έγκριση του Τ Ε. ράση 1.3.3: Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών Η ράση αναφέρεται στη σύσταση, ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) σε κάθε νοµό της χώρας, ως υπηρεσιών µίας στάσης (one stop shop) µε αντικείµενο το συντονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης µιας επιχείρησης. Τα ΚΥΕ αναλαµβάνουν και την ενηµέρωση των επενδυτών της περιοχής για τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης που προσφέρονται µέσω του Γ ΚΠΣ, του Αναπτυξιακού Νόµου κλπ. Προβλέπεται επίσης ότι η ανάπτυξη και λειτουργία των ΚΥΕ θα αποτελέσει δοµή-µηχανισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (Ν. 2516/1997), µε την εγκατάσταση στελεχών της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας και Περιβάλλοντος σε ενιαίο, εξοπλισµένο χώρο, όπου θα υποδέχονται τους υποψήφιους επενδυτές και θα αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση των συνδιαλλαγών τους µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης. Έως τις 30/6/2003 έχουν ενταχθεί στην ράση 49 Έργα ΚΥΕ, µε συνολική (δηµόσια) δαπάνη χιλιάδες ή 62,5% του ενδεικτικού Π/Υ της (Στοιχεία ΟΠΣ).

10 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 10 / κεφ. 2 Οι νοµικές δεσµεύσεις της υλοποίησης που έχουν εγγραφεί στο ΟΠΣ είναι 6.868,7 χιλιάδες και οι εγγεγραµµένες απάνες 1.013,0 χιλιάδες. Τα 25 από τα ενταγµένα έργα δεν εµφανίζουν δαπάνες υλοποίησης Νεώτερα, µη εγγεγραµµένα στο ΟΠΣ στοιχεία της υλοποίησης, βελτιώνουν τους δείκτες. Στα τέλη Σεπτεµβρίου αναγνωρίζονται από την ΕΥ / ΕΠΑΝ 51 ενταγµένα ΚΥΕ, µε συνολική δαπάνη ενταγµένων Έργων χιλιάδες, νοµικές δεσµεύσεις της υλοποίησης συνολικού ύψους χιλιάδες και εγγεγραµµένες απάνες χιλιάδες. Τα ενταγµένα έργα χωρίς δήλωση δαπανών περιορίζονται σε 23, ενώ όλα τα ενταγµένα έργα πλην τριών παρουσιάζουν στοιχεία ενεργοποίησης. Εκτιµήσεις των Τελικών ικαιούχων, που ελήφθησαν στο πλαίσιο δειγµατοληπτικής έρευνας πεδίου δείχνουν ότι ο βαθµός φυσικής προόδου της υλοποίησης υπερβαίνει τις οικονοµικές απορροφήσεις κατά 3 5 εκατοστιαίες µονάδες, ορισµένα δε από τα ΚΥΕ έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους και παράγουν έργο, παρά την µερική πιστοποίηση και αίτηση πληρωµής επιλέξιµων δαπανών. Απορρόφηση (%) Απορρόφηση (%) Φυσική Ολοκλήρωση ( %) ΚΥΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10,4 33,6 14,0 ΚΥΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 29,3 30,7 29,3 ΚΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16,9 20,9 23,0 ΚΥΕ ΧΑΝΙΩΝ 14,4 26,0 28,8 ΚΥΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (έναρξη υλοποίησης 1/8/2003) ΚΥΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 30,0 40,6 28,0 ΚΥΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 61,2 61,2 76,9 Πηγή: «Απορρόφηση (%)»: Στοιχεία ΟΠΣ «Απορρόφηση (%)»: Στοιχεία ΕΥ /Α «Φυσική ολοκλήρωση (%): Στοιχεία Τελικού ικαιούχου / Έρευνα Πεδίου Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 18,6 % Βαθµός φυσικής προόδου υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 20,1 % Εκτίµηση συνολικής απορρόφησης στις : 1580 χιλ. Ευρώ Υπέρβαση του Στόχου 2003, και προσέγγιση του Στόχου 2006 σε ότι αφορά τον είκτη «ηµιουργία ΚΥΕ» µε βάση στοιχεία Εντάξεων. Προσέγγιση του Στόχου 2003 µε βάση στοιχεία πραγµατικής εκκίνησης των Έργων (αναµένεται άνω των 30 ΚΥΕ να κάνουν δήλωση πρώτων δαπανών). Σε ότι αφορά τους λοιπούς είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων, οι εκτιµήσεις των Τ.. της Έρευνας συνολικά και σε σχέση µε τους τεθέντες Στόχους για το 2003, έχουν ως εξής: Πραγµατοποιήσεις ΚΥΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Τύπος Γ.)* ΚΥΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (Τύπος Β)* ΚΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Τύπος Α)* ΚΥΕ ΧΑΝΙΩΝ (Τύπος Β)* ΚΥΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Τύπος Γ)* είκτης Στόχος επίτευξη εκτίµηση Στόχος εκτίµηση Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) Μείωση χρόνου άδειας 20% 0 10% 20% 20% Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση υλοποίηση (α/ετη) 4 2, Μείωση χρόνου άδειας 20% 0 10% 20% 20% Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) Μείωση χρόνου άδειας 20% 48,89% 50% 20% 50% Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) Μείωση χρόνου άδειας 20% 19% 20% 20% 20% Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) Μείωση χρόνου άδειας 20% 0 10% 20% 20%

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 11 / κεφ. 2 ΚΥΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τύπος Α)* Πραγµατοποιήσεις ΚΥΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Τύπος Β)* Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) 6 3, Μείωση χρόνου άδειας 20% 15% 20% 20% 20% είκτης Στόχος επίτευξη εκτίµηση Στόχος εκτίµηση Νέες Θέσεις Εργασίας Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) Μείωση χρόνου άδειας 20 25% 25% 25% 25% * Τυπολογικά και χρηµατοδοτικά τα ΚΥΕ κατηγοριοποιούνται σε µεγάλα (τύπος Α), µεσαία (τύπος Β) και µικρά (τύπος Γ), ανάλογα µε την αναµενόµενη ζήτηση υπηρεσιών (βιοµηχανική εγκατάσταση και δυναµική στον νοµό κ.λπ), µε πλαφόν επιλέξιµων δαπανών 190,8 χιλ. Ευρώ για τα «µεγάλα», 146,8 χιλ. Ευρώ για τα «µεσαία» και 88 χιλ. Ευρώ για τα «µικρά». Πηγή: Έρευνα Πεδίου Η επεξεργασία των εκτιµήσεων του είγµατος δίδει την ακόλουθη εκτίµηση της προσέγγισης των Στόχων του Σ.Π. Προσέγγιση Στόχου 2003 Προσέγγιση Στόχου 2006 Νέες Θέσεις Εργασίας 100% 100% Απασχόληση κατά την υλοποίηση (α/ετη) 88,5% 100% Μείωση χρόνου για την έκδοση άδειας 103,6% 125,0% Πηγή: Έρευνα Πεδίου Με δεδοµένη την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος και παρά τις επιφυλάξεις που απορρέουν από την µέθοδο της εκτίµησής τους οι τιµές γίνονται αποδεκτές και χρησιµοποιούνται για την στάθµιση των επιτεύξεων της ράσης (Πίν ). Η Έρευνα Πεδίου στους Τελικούς δικαιούχους αναδεικνύει, συνοπτικά, και τα ακόλουθα ποιοτικά σηµεία της υλοποίησης υσκολίες µε καθυστερήσεις στην έναρξη της υλοποίησης λόγω καθεστώτος ΦΠΑ και των νέων απαιτήσεων στις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και χρηµατοδότησης Εµπλοκή αρκετών υπηρεσιών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, µε επακόλουθες καθυστερήσεις µέχρι την τελική έγκριση ή την επίλυση ενός προβλήµατος. υσκολίες λόγω έλλειψης θεσµικής κατοχύρωσης του Θεσµού των ΚΥΕ. Οι τελευταίες κρίνονται και ως σοβαρότερες σε σχέση µε την βιωσιµότητα και την Προοπτική των ΚΥΕ Συνισταµένη άποψη των Τ.. αποτελεί το γεγονός ότι η έλλειψη αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων των ΚΥΕ στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών, ώστε να ελαχιστοποιούνται αλληλοκαλύψεις, και η συνακόλουθη αδυναµία παραλαβής και διακίνησης φακέλων επενδυτών απευθείας από τα ΚΥΕ (εξουσιοδότηση των στελεχών τους προκειµένου να αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση), αποτρέπει τη λειτουργία τους ως one stop shops. Το πιο πάνω επιτείνεται από µια εγγενή αδυναµία ηλεκτρονικής παρακολούθησης των αιτήσεων, λόγω έλλειψης εφαρµογών στις αρµόδιες νοµαρχιακές υπηρεσίες, αλλά και από την έλλειψη ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος δικτύωσης. Η τελευταία έλλειψη αποβαίνει σε αδυναµία δικτύωσης µε τα υπόλοιπα ΚΥΕ και τους αρµόδιους εκτός Ν.Α φορείς, µε συνακόλουθη : δυσκολία ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σχετικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης αδυναµία συνεργασίας για την αντιµετώπιση κοινών θεµάτων αδυναµία δηµιουργίας κεντρικού δικτυακού τόπου πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων Η επίλυση του «θεσµικού» ελλείµµατος των ΚΥΕ µε την έκδοση Αποφάσεων ή ενηµερωτικών Εγκυκλίων του Υπ. Ανάπτυξης προς τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, σχετικά µε το συντονιστικό τους ρόλο, θεωρείται βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση των ΚΥΕ και την βιώσιµη συνέχιση της λειτουργίας τους µετά το τέλος της χρηµατοδότησης (π.χ. κατά το πρότυπο των ΚΕΠ) Η συστηµατικότερη συνεργασία µε «οριζόντιους» φορείς (Ο.Τ.Α. Νοµού, αναπτυξιακοί φορείς, Ν.Α.) όσο και µε «κάθετους» (ΚΥΕ άλλων Νοµών, ΚΕΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρίες, ΕΛΚΕ, κ.λ.π.) εκτιµάται ότι θα βελτιώνει τους όρους βιωσιµότητας, προσφέροντας πεδίο επέκτασης της δραστηριότητας των ΚΥΕ

12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 12 / κεφ. 2 σε τοµείς όπως π.χ. έρευνες, µελέτες και σχεδιασµό δράσεων στον Νοµό και την Περιφέρεια σε θέµατα απασχόλησης και επενδύσεων Η αποστέρηση της ράσης από την κατά τον Σ.Π. ενίσχυση της µε «θεσµικό» βάρος, και η µη ενεργοποίηση των «συνοδευτικών» της ράσεων και συντελούν σε σοβαρές διολισθήσεις κατά την εφαρµογή. Τα ΚΥΕ αδυνατούν να λειτουργήσουν ως one stop shop και αυτόπροσδιορίζονται στην λειτουργία τους στην ενηµερωτική κατεύθυνση και µόνο. ράση 1.3.4: Εφαρµογές πληροφορικής Η τέταρτη αυτή δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών τηλε-πληροφορικής για την παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης µε ηλεκτρονικό τρόπο, προσφέροντας στον επενδυτή τη δυνατότητα αποµακρυσµένης κατάθεσης δικαιολογητικών αιτήσεων µελετών αλλά και ενηµέρωσης πληροφόρησης. Συνοδεύεται από την προµήθεια εγκατάσταση µε κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα ροής πληροφοριών (workflow system) για την παρακολούθηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται ανά πάσα στιγµή η υποβληθείσα αίτηση, που θα επιτρέπει την άµεση και µε κάθε διαφάνεια εξαγωγή στατιστικών δεδοµένων, όσον αφορά διάρκειες, καθυστερήσεις κλπ. Το πληροφοριακό σύστηµα θα αξιοποιήσει υφιστάµενες δικτυακές υποδοµές του ηµόσιου Τοµέα (πχ ΣΥΖΕΥΞΙΣ), ενώ θα επιτρέπει και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, όταν το θεσµικό πλαίσιο το επιτρέψει στα ΚΥΕ και το ΥΠΑΝ Η ράση ενεργοποιείται µε Πρόσκληση της ΕΥ /ΕΠΑΝ προς την ΓΓΒ τον Ιανουάριο του 2003 (λήξη προθεσµίας ). Έως τις αρχές του Οκτωβρίου 2003 δεν εντοπίζεται ενταγµένο Έργο. εν εντοπίζονται στοιχεία που να οδηγούν σε εκτίµηση για δροµολόγηση της ράσης εντός του ράση 1.3.5: Γενικό Εµπορικό Μητρώο Η ράση προβλέπει ότι στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, δηµιουργείται Γενικό Εµπορικό Μητρώο (κεντρική Βάση) και αναπτύσσεται βελτιστοποιείται το υπάρχον Μητρώο Προµηθευτών για τις Κρατικές Προµήθειες. Στην ράση εντάσσονται τα Έργα: Ε/Ε 59791: Γενικό Εµπορικό Μητρώο, και Ε/Ε 70389: Υποστήριξη των απαιτούµενων δράσεων για την υλοποίηση του έργου: Τήρηση Μητρώου Προµηθευτών ηµοσίου (ΓΜΠ ) µε Τελικό ικαιούχο την Γ.Γ. Εµπορίου Έως το Φθινόπωρο του 2003, τα Έργα παρουσιάζουν µηδενικό βαθµό συµβασιοποίησης και ενεργοποίησης Μέτρο 1.4: οµές Υποστήριξης ΜΜΕ ράση 1.4.1: Ανάπτυξη ικτύου οµών Στήριξης ΜΜΕ Η ράση προβλέπει τη δηµιουργία κατ ελάχιστον 13 Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) (ένα σε κάθε Περιφέρεια), που συνδέονται ηλεκτρονικά µεταξύ τους και µε Κεντρική Μονάδα σε Υπηρεσία ή Φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα ΚΕΤΑ δεν παρέχουν επιχειρησιακές υπηρεσίες που αποτελούν πεδίο ανάπτυξης δραστηριότητας της αγοράς υπηρεσιών, αλλά συµβάλουν συµβουλευτικά στον προσανατολισµό των επιχειρήσεων. Παρέχουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες που αφορούν πεδία στα οποία η ζήτηση από τις επιχειρήσεις δεν έχει ακόµη εκδηλωθεί (κοινωνία της πληροφορίας, καινοτοµία, ηλεκτρονικό εµπόριο, διεθνοποίηση, δίκτυα επιχειρήσεων, νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, προσανατολισµός σε αγορές κ.α.), αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες σε προ-εµπορικό στάδιο µε στόχο την ανάπτυξη επιχειρηµατικής κουλτούρας σε τοµείς όπως: - Ενηµέρωση Πληροφόρηση Καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος - Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ: παρακολούθηση των µεγεθών της τοπικής οικονοµίας (εφαρµογή πρακτικών benchmarking) - Προσανατολισµός των εν δυνάµει επιχειρηµατιών οργάνωση της δικτύωσης των δηµόσιων και

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 13 / κεφ. 2 ιδιωτικών φορέων που κινούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών στήριξης - Προετοιµασία σχεδίου τοπικών επιχειρήσεων µε προκαθορισµένη στρατηγική είτε για ανάπτυξη (υφιστάµενης επιχείρησης), είτε για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. - Οργάνωση Εξορθολογισµός της παροχής επιχειρηµατικών υπηρεσιών: ενθάρρυνση των ΜΜΕ στην προσφυγή σε υπηρεσίες εξειδικευµένων συµβούλων - ράσεις οργάνωσης, διαµεσολάβησης και αξιοποίησης χρηµατοδοτικών εργαλείων - Μέτρα υποστήριξης στη διεθνοποίηση εξαγωγικό προσανατολισµό (συνεργασία µε ΟΠΕ τοπικές αντένες) - Εξειδικευµένη συµβουλευτική στήριξη σε γυναίκες επενδυτές σε συνεργασία µε τυχόν υφιστάµενες Νοµαρχιακές και Τοπικές οµές στήριξης γυναικών. Η ΓΓΒ αναλαµβάνει τον συντονισµό και την υποστήριξη του ικτύου, στην οποία περιλαµβάνεται η συνεργασία και η δικτύωση των περιφερειακών δοµών (οργάνωση της δικτύωσης, ανταλλαγή εµπειριών, διάχυση ορθών πρακτικών), η ανάπτυξη και η παραγωγή καινοτόµων εργαλείων και παρεµβάσεων (οδηγοί, έντυπα και πάσης φύσεως υλικό κοινής χρήσης), η καταγραφή των αποτελεσµάτων της δραστηριότητας των ΚΕΤΑ, και η επεξεργασία των δεδοµένων που θα συγκεντρώνονται από τα Κέντρα σε µορφή «επετηρίδας για την επιχειρηµατικότητα». Αναλαµβάνει επίσης την κατάρτιση προδιαγραφών ποιότητας της λειτουργίας των ΚΕΤΑ, µε σκοπό την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα παρέχονται, και των ιδίων των οµών, ενώ στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνεται και η πιστοποίηση των ΚΕΤΑ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 Τον Ιούλιο του 2001 ενεργοποιείται το Σύνολο του Π/Υ της ράσης και εντάσσεται στο Έργο: Ε/Ε 53547: Ανάπτυξη ικτύου οµών Στήριξης ΜΜΕ (ΚΕΤΑ) Το έργο, µε Π/Υ Ευρώ, περιλαµβάνει ως υποέργα παρεµβάσεις τα 13 Περιφερειακά ΚΕΤΑ, την δηµιουργία Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης (ΚΕ Υ-ΚΕΤΑ) και την µεταξύ τους ικτύωση. Μετά από µακρά περίοδο ωρίµανσης, η υλοποίηση του Έργου ξεκινά στα τέλη του α εξαµήνου του 2003, στο σκέλος των 13 Περιφερειακών ΚΕΤΑ. Συγκεκριµένα υποβάλλεται τροποποιητικό Τ Ε - και εγκρίνεται ως προς το σκέλος του που αφορά τα ΚΕΤΑ (Αύγουστος 2003 ), δηλώνονται Νοµικές εσµεύσεις για ορισµένα εκ των 13 ΚΕΤΑ (Ιούνιος 2003), και Προκαταβολές - απάνες της υλοποίησης (Σεπτέµβριος 2003) και οι οποίες συµβάσεις έχουν ηµεροµηνία περαίωσης Τέλος έως τον Σεπτέµβριο του 2003 καταχωρούνται στο ΟΠΣ 9 εκ των 13 Συµβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 63,2% των επιλέξιµων δαπανών του Έργου και δαπάνες υλοποίησης χιλ. Ευρώ, που αναφέρονται σε προκαταβολές των 6 εκ των 9 Συµβάσεων. Τα πλέον πρόσφατα Στοιχεία της Έρευνας Πεδίου του ΣΕΑ ( ), δίνουν την ακόλουθη εικόνα συµβασιοποίησης και ενεργοποίησης των ΚΕΤΑ ΚΕΤΑ * ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΛ. ΑΠΑΝΗ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4/7/ ,12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/4/ ,44 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/4/2003 Ιούνιος ,15 ΗΠΕΙΡΟΥ 2/5/2003 Αύγουστος ,96 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2/5/ ,47 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,35 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 4/7/ ,31 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 4/7/ ,94 ΑΤΤΙΚΗΣ ,66 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2/5/ ,50 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ,18 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Ιανουάριος ,89 ΚΡΗΤΗΣ 10/4/2003 Σεπτέµβριος ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,36 Πηγή: Έρευνα Πεδίου Οι προβλέψεις των Τ.Α µε υπογραµµένη Σύµβαση για πραγµατική απορρόφηση πόρων έως κυµαίνονται από 19,2% (ΚΕΤΑ Κρήτης) έως 3,4% (ΚΕΤΑ Ηπείρου). Στην γενική περίπτωση υπολείπονται του 20% του Έργου, που συνιστά η πρώτη δόση της χρηµατοδότησης (προκαταβολή).

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 14 / κεφ. 2 Στις υπόλοιπες παρεµβάσεις υποέργα δεν παρουσιάζεται ουσιαστική πρόοδος. Η υποβολή προσφορών στον ιαγωνισµού για την Κεντρική οµή Στήριξης των ΚΕΤΑ (ΚΕ Υ/ΚΕΤΑ) παρατείνεται έως τα µέσα Σεπτεµβρίου του 2003, και ο ιαγωνισµός είναι σε εξέλιξη. Με την εκτίµηση υπόθεση ότι εντός του έτους θα εκταµιευθούν οι προκαταβολές και για τα λοιπά συµβασιοποιηµένα ΚΕΤΑ και µόνο, οι δείκτες της υλοποίησης διαµορφώνονται ως ακολούθως: Βαθµός φυσικής προόδου της υλοποίησης ενταγµένων Έργων στις : 8,6% Εκτίµηση συνολικής απορρόφησης στις : Ευρώ Εκτίµηση φυσικής Επίτευξης στα τέλη του 2003 : 9 ΚΕΤΑ (ενεργοποιηµένα) Η αργή εκκίνηση των ΚΕΤΑ συµβάλλει στην εκτίµηση οριακών επιτεύξεων στους δείκτες Αποτελεσµάτων της ράσης η ανάλυση των εγκεκριµένων Business Plans επιτρέπει την αναµόρφωση των εικτών αυτών στον χρονικό ορίζοντα του 2006 (πέρας ΕΠΑΝ) ράση 1.4.2: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Η ράση αναφέρεται στη δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ που υποστηρίζει τον προγραµµατικό σχεδιασµό των οργάνων άσκησης πολιτικής, καταγράφοντας και αναλύοντας τις τάσεις και τις επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρµόζονται προς όφελος των ΜΜΕ και την εξέλιξη των επιχειρήσεων αυτών στο σύγχρονο περιβάλλον. Στο έργο περιλαµβάνονται : Α. Έρευνες και µελέτες µε εφαρµογή σειράς µετρήσεων ή δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου των ΜΜΕ, των τάσεων και της συµβολής τους στην ανάπτυξη. Σε ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας και επικαιρότητας, θα εκπονούνται διεξοδικές θεµατικές µελέτες, κλαδικές, τοµεακές ή περιφερειακές, ή και συγκεκριµένου τοµέα πολιτικής. Β. Η καταγραφή και αξιολόγηση απειλών και ευκαιριών, που συνδέονται µε τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον. Γ. Η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων στις οποίες θα περιέχονται στοιχεία για τις ΜΜΕ, το ανθρώπινο δυναµικό (συνολικά και κατά φύλο), µελέτες, καλές πρακτικές, κ.α... Η αξιοποίηση συµπερασµάτων που προκύπτουν από συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης στους διάφορους τοµείς επιχειρήσεων, για το σχεδιασµό πολιτικής. Ε. Η ανάπτυξη χρηστικών εργαλείων ενηµέρωσης και διάδοσης των ερευνών και µελετών. Το Παρατηρητήριο διασυνδέεται µε τα ΚΕΤΑ, για τα οποία παράγει αναφορές για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κατ αναλογία επιδιώκεται και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε όλους τους φορείς του δηµόσιου Μετά από Πρόσκληση της ΕΥ /ΕΠΑΝ ( εκέµβριος 2002), τον Ιούνιο του 2003 εντάσσεται το Έργο: Ε/Ε 84636: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ, µε Τελικό ικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ, και µηδενικό βαθµό συµβασιοποίησης και ενεργοποίησης έως το Φθινόπωρο του ράση 1.4.3: Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας Η ράση προβλέπει τη Σύσταση Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της χώρας που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, και υποβολή προτάσεων πολιτικής στους τοµείς αρµοδιότητάς του. Περιλαµβάνονται: Α. Η καταγραφή των συστηµάτων αξιολόγησης και η ανάλυση των επιδόσεων της Ελλάδας στα διάφορα συστήµατα Β. Η υιοθέτηση µιας σειράς δεικτών για τη δηµιουργία του Ελληνικού συστήµατος µέτρησης της ανταγωνιστικότητας Γ. Η έκδοση εκθέσεων και εντύπων για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και η διασύνδεση της Ελλάδας µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή δοµή και τις δοµές των άλλων χωρών µελών Μετά από Πρόσκληση της ΕΥ /ΕΠΑΝ (Απρίλιος 2003), τον Ιούλιο του 2003 εντάσσεται το Έργο: Ε/Ε 85329: Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, µε Τελικό ικαιούχο την Γ.Γ.Β. και µηδενικό βαθµό συµβασιοποίησης και ενεργοποίησης έως το Φθινόπωρο του 2003.

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 15 / κεφ. 2 Μέτρα 1.3. και 1.4: Παρατηρήσεις στην υλοποίηση Προτάσεις Τα δύο Μέτρα, διαθέτοντας οµοιότητες στον σχεδιασµό, παρουσιάζουν ταυτόσηµα προβλήµατα στην υλοποίηση. Και τα δύο σχεδιάζονται ως ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µε χαρακτήρα ικτύου, όπου ο κεντρικός επιτελικός χαρακτήρας ανατίθεται στο ΥΠΑΝ/ΓΓΒ και ο «επιχειρησιακός» αποκεντρώνεται στο σύνολο της επικράτειας (νοµαρχιακά ΚΥΕ Περιφερειακά ΚΕΤΑ). Η κεντρική «οµή» αναλαµβάνει την διασφάλιση των θεσµικών, τεχνικών κ.λπ. προϋποθέσεων και της τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη των νέων περιφερειακών οµών. Στο τέλος της πρώτης περιόδου του ΕΠΑΝ, - πιο έντονα στο Μέτρο προκύπτει ότι το µεν «περιφερειακό» σκέλος των παρεµβάσεων έχει προχωρήσει, ενώ το «κεντρικό» καθυστερεί και αντιµετωπίζει προβλήµατα στην παραγωγή του συντονιστικού και υποστηρικτικού του έργου. Η εξέλιξη αυτή εκτιµάται ότι έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της υλοποίησης και την επίτευξη των Στόχων των Μέτρων. Οι Επιπτώσεις θα εντείνονται στο µέτρο που : οι καθυστερήσεις δεν επιλυθούν άµεσα δεν υπάρξει ανασχεδιασµός του Περιφερειακού Σκέλους των Μέτρων προς το ρεαλιστικότερο (contingency), σε χρονική-λογική σύγκλιση µε την αναγκαία, ως άνω, αναθεώρηση στόχων και εκροών του κεντρικού Σκέλους των ράσεων Τυχόν καθυστερήσεις στον επανασχεδιασµό των ράσεων στην πιο πάνω κατεύθυνση, εκτιµάται ότι θα έχουν σαν αποτέλεσµα και την - δύσκολα αναστρέψιµη - «κόπωση» των νέων περιφερειακών δοµών.

16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 16 / κεφ. 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μέτρο 2.1: Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Η ράση (Ενηµέρωση, Υποστήριξη, Προώθηση και ιάδοση της Συµπαραγωγής, των ΑΠΕ και της Εξοικονόµησης Ενέργειας), ενεργοποιήθηκε στις 20/12/02. Στο πρώτο τρίµηνο του 2003 υποβλήθηκαν 3 τεχνικά δελτία, ένα από το ΚΑΠΕ για τη διαµόρφωση ενεργειακού πάρκου στο Λαύριο και δύο τεχνικά δελτία από τον Τοµέα Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για το τεχνικό δελτίο του ΚΑΠΕ υπάρχει απόφαση ένταξης, όπως και για το πρώτο από τα τεχνικά δελτία του ΥΠΑΝ, που αναφέρεται σε δύο έργα (Ίδρυση ενεργειακού γραφείου στη ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης και µελέτη για την αποτίµηση του δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµόσιο τοµέα µέσω ενεργειακών επιθεωρήσεων). Το δεύτερο τεχνικό δελτίο περιλαµβάνει τέσσερα υποέργα και αφορά έργα ενηµέρωσης, προώθησης και διάδοσης των τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόµησης. Το Τ Ε του έργου «Επιδεικτικό ενεργειακό πάρκο στο Λαύριο» (πράξη ) προϋπολογισµού 1,32 εκ. ευρώ, εντάχθηκε στις 21/5/03. Το Τ Ε που αφορά στην εκπόνηση µελετών για την υποστήριξη Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας (πράξη ) προϋπολογισµού ευρώ, εντάχθηκε στις 21/5/03 και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής συµβάσεων µε το ΚΑΠΕ για την εκπόνηση των µελετών. Αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τέλος Οκτωβρίου Το Τ Ε της ενηµέρωσης και προώθησης περιλαµβάνει 4 υποέργα προϋπολογισµού 2,9 εκ. ευρώ και κατατέθηκε στις 13/3/2003. Θα επανυποβληθεί το Τ Ε µε 2 αντί των 4 αρχικά προβλεπόµενων υποέργων. Τα υπόλοιπα 2 θα υποβληθούν αφού και αν προσδιοριστούν επακριβώς οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Τα δύο αυτά έργα είναι πιθανό να µην υλοποιηθούν. Εποµένως, έχει ενταχθεί το 34% του προϋπολογισµού της δράσης. εν αναµένεται ουσιαστική πρόοδος στη φυσική υλοποίηση των έργων µέχρι την 31/12/03 και η απορρόφηση θα είναι µηδαµινή. Για τη ράση (Επέκταση υποδοµής τεχνικής υποστήριξης σε συµπαραγωγή, ΑΠΕ και εξοικονόµηση ενέργειας), ανατέθηκε στις 20/1/03 µελέτη στο Πανεπιστήµιο Πατρών και που προσδιορίζει τις άµεσες ανάγκες και προτεραιότητες στο τοµέα των υποδοµών σε πανεπιστήµια και ερευνητικούς φορείς. Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε µε χρήµατα της Τεχνικής Βοήθειας και παραλήφθηκε στις 23/7/03. Η µελέτη προσδιορίζει τις υπάρχουσες ανάγκες σε έργα υποδοµής σε κόστος δεκαπλάσιο του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης. Απαιτούνται ενέργειες από πλευράς ΕΥ /ΕΠΑΝ προκειµένου να οριστικοποιηθούν οι Τελικοί ικαιούχοι της ράσης (εξειδίκευση δράσης, δηµοσίευση πρόσκλησης). εν αναµένεται πρόσκληση πριν το τέλος του Ειδικά για τη δράση (Οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων) βασικοί στόχοι είναι: η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και η ελάττωση της εξάρτησης από εισαγόµενες µορφές πρωτογενούς ενέργειας µέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών τροφοδοσίας η αύξηση της ελληνικής προστιθέµενης αξίας η προστασία του περιβάλλοντος η ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας και περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης. Η εξειδίκευση της ράσης αφορά στην παροχή οικονοµικών κινήτρων για µεµονωµένες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις σε συστήµατα συµπαραγωγής, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και εξοικονόµησης ενέργειας. Θα εφαρµοστεί το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Ν.323/01 Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε εξοικονόµηση ενέργειας, συµπαραγωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11/12/01. Κύρια χαρακτηριστικά της ενεργειακής αγοράς της χώρας είναι: η σχετικά µικρή διείσδυση των ΑΠΕ, παρά το σηµαντικό εκµεταλλεύσιµο δυναµικό,

17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 17 / κεφ. 2 η υψηλή ενεργειακή ένταση τόσο στο βιοµηχανικό, όσο και στον τριτογενή και οικιακό τοµέα, η οποία επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό το κόστος παραγωγής Η ανάπτυξη των εγχώριων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα των ΑΠΕ και της συµπαραγωγής, και η προσπάθεια για τη µείωση της ενεργειακής έντασης θα συµβάλουν σηµαντικά τόσο στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι γνωστό ότι τόσο η ανάπτυξη των ΑΠΕ, όσο και η υλοποίηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας συµβάλλουν σηµαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προώθηση της απασχόλησης, καθώς δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας και µάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο. Η δράση ενεργοποιήθηκε το 2001 και η πρώτη προκήρυξη απέφερε 372 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, ΣΗΘ και εξοικονόµησης ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισµός των προτάσεων που υποβλήθηκαν υπερκάλυψε τον προϋπολογισµό της προκήρυξης 3,5 φορές. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης επιλέγηκαν 193 προτάσεις (Ιούλιος 2002) συνολικού προϋπολογισµού επιλέξιµων δαπανών 735,73 εκ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2002, υπογράφηκαν 17 συµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού επιλέξιµων δαπανών 30,12 εκ. ευρώ ή 4,1% του συνολικού προϋπολογισµού της προκήρυξης (11,1 εκ. ευρώ δηµόσια δαπάνη). Το 2003 υπογράφηκαν άλλες 51 συµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού 171,45 εκ. ευρώ. Προς το παρόν οι καταχωρηµένες στο Ο.Π.Σ. συµβάσεις από την πρώτη προκήρυξη είναι συνολικού ύψους 130 εκ. ευρώ. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη σύναψη συµβάσεων οφείλεται σε δύο κύριους λόγους: στις µακροχρόνιες διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών εγκατάστασης στην καθυστέρηση υλοποίησης των δράσεων και που αφορούν τη χρηµατοδότηση της διασύνδεσης µε τα δίκτυα της ΕΗ. Στην πρώτη προκήρυξη δεν ήταν προαπαιτούµενη η άδεια εγκατάστασης, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες των εγκεκριµένων προτάσεων να είναι στη φάση απόκτησής της. Αν δεν λυθούν σύντοµα τα δύο προβλήµατα που προαναφέρθηκαν αναµένεται ένας µεγάλος αριθµός εγκεκριµένων προτάσεων να προχωρήσει σε απένταξη. Η κατηγορία των αιολικών έργων, που περιλαµβάνει τα µεγαλύτερα σε προϋπολογισµό υποέργα, είναι αυτή που κινδυνεύει περισσότερο. Η πρόσφατα υπογραφείσα ΚΥΑ απλοποιεί και συντοµεύει τις διαδικασίες αδειοδότησης, και αναµένεται να επιτρέψει την ένταξη των έργων αυτών ή τουλάχιστον να δώσει τη δυνατότητα υποβολής τους σε µια µεταγενέστερη προκήρυξη (αποκλειστικά ίσως αιολικών έργων). Ήδη, την 17η Ιουνίου 2003, 19 έργα, συνολικού προϋπολογισµού 43 εκ. ευρώ απεντάχθηκαν. Την 25η Αυγούστου απεντάχθηκαν 22 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισµού 66 εκ. ευρώ. Νέες απεντάξεις έργων αναµένονται την 20η Σεπτεµβρίου και την 20η Οκτωβρίου Η δεύτερη προκήρυξη είναι ανοιχτή µέχρι το τέλος του 2003, µε τετραµηνιαίους κύκλους αξιολόγησης. Ο Α κύκλος είχε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/02. Υποβλήθηκαν συνολικά 88 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού επιλέξιµων δαπανών 295 εκ. ευρώ. Εγκρίθηκαν 40 προτάσεις (Απρίλιος 2003) µε προϋπολογισµό 135 εκ. ευρώ. Η µεγάλη µείωση στον αριθµό των προτάσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η άδεια εγκατάστασης είναι πλέον προαπαιτούµενο για την αξιολόγηση της κάθε πρότασης. Έχουν ήδη υπογραφεί 7 συµβάσεις ύψους 13,4 εκ. ευρώ. Ο Β κύκλος της προκήρυξης είχε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/4/03. Υποβλήθηκαν συνολικά 72 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού 208,61 εκ. ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Η καταληκτική ηµεροµηνία του Γ κύκλου µετατέθηκε για τις 31/10/03, ενώ του κύκλου για τις αρχές του Τα αιολικά έργα που έχουν πρόβληµα µε τις αδειοδοτήσεις αναµένεται να απενταχθούν και συζητείται να υπάρξει το 2004 πρόσκληση αποκλειστικά για αιολικά έργα. Οι δείκτες πραγµατοποίησης αναφέρονται στο έτος 2006, αλλά ένα σηµαντικό µέρος αυτών αναµένεται να υλοποιηθεί µέχρι τέλος του Ήδη, 5 έργα προϋπολογισµού 3,5 εκ. ευρώ έχουν ολοκληρωθεί και για το ένα έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες οι οποίες ανέρχονται στα 2 εκ. ευρώ. Η πρόβλεψη για τις δαπάνες είναι ότι στο τέλος του 2003 θα φθάσουν τα 20 εκ. ευρώ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε εκ. ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Υποβολών Εγκρίσεων- Απεντάξεων* Συµβάσεων Πρώτη 2.572,90 626,36 201,57 εύτερη - α κύκλος 301,20 135,40 13,40 εύτερη - β κύκλος 208,61 Σύνολο 3.082,71 761,76 214,97 *δεν έχουν συµπεριληφθεί οι απεντάξεις Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2003

18 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 18 / κεφ. 2 Επίσηµα οι δεσµεύσεις - ελεγµένες ή µη - στις 30/9/03 ανέρχονται στα 130 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές και δηµόσιες δαπάνες ανέρχονται στα 13,8 και 9,2 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Στις 30/6/03 οι δαπάνες ήταν 4,2 εκ. ευρώ και αφορούσαν αποκλειστικά προκαταβολές σε έργα της 1 ης προκήρυξης. Τέλος, σύµφωνα µε τους ενδιάµεσους φορείς, αρκετά υποέργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς όµως να είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποσοτικά την πρόοδο στη φυσική υλοποίηση των υποέργων αυτών. Με βάση την χρηµατοδοτική βαρύτητα των ενταγµένων έργων στον συνολικό προϋπολογισµό, και µε την εκτίµηση της φυσικής προόδου της ράσης στο 10%, ο δείκτης αποτελεσµατικότητας του Μέτρου εκτιµάται σε 0,0535. Η τιµή αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική για το στάδιο υλοποίησης των έργων και δηµιουργεί ανησυχία για την ολοκλήρωση του φυσικού τους αντικειµένου. Οι καταγεγραµµένες δαπάνες στις 30/6/03 αφορούν αποκλειστικά πληρωµή προκαταβολών. Οι δαπάνες στις 30/9/03 περιέχουν και ιδιωτικούς πόρους και αντιστοιχούν στο 1,5% του συνολικού προϋπολογισµού. Ο δείκτης αποδοτικότητας της ράσης, µε βάση τις καταγεγραµµένες δαπάνες στο ΟΠΣ, εκτιµάται σε 4,86. Η τιµή αυτή υποδηλώνει σηµαντικό προβάδισµα του φυσικού αντικειµένου έναντι του οικονοµικού. Η ράση έχει προϋπολογισµό 986,8 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,44% του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠΑΝ, στο 33,82% του προϋπολογισµού του τοµέα της ενέργειας και στο 92% του προϋπολογισµού του Μέτρου. Γίνεται αντιληπτό, ότι πιθανή καθυστέρηση του έργου θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην πρόοδο του ΕΠΑΝ και των επί µέρους τοµέων. Κύριοι ωφελούµενοι από την υλοποίηση του έργου είναι οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις που αποκτούν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ένα καύσιµο ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και πολύ οικονοµικότερο των εναλλακτικών λύσεων. Επίσης η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά, µέσω έργων εξοικονόµησης ενέργειας που περιορίζουν το λειτουργικό κόστος τους. Αναµένεται να ωφεληθούν συνολικά 360 επιχειρήσεις. Εποµένως, σηµαντικές θα είναι οι επιπτώσεις και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Ωφελούµενο είναι γενικά το σύνολο του πληθυσµού καθότι δυνητικά αποκτά πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια, µέσω των επενδύσεων σε ΑΠΕ, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής του. Ο περιορισµός αέριων ρύπων αναµένεται να µειώσει τις εκποµπές CO 2 κατά χιλ. τόνους ετησίως. Σε περίπτωση υλοποίησης της ράσης θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Σύµφωνα µε το συµπλήρωµα προγραµµατισµού, αναµένεται η δηµιουργία 675 µόνιµων θέσεων εργασίας µετά την ολοκλήρωση του έργου για το Μέτρο 2.1 συνολικά. Στη µελέτη, «Εκτίµηση και Σύστηµα Παρακολούθησης των εικτών Απασχόλησης του ΕΠΑΝ» που εκπονήθηκε από την εταιρεία ΟΜΑΣ Α.Ε. για λογαριασµό του ΥΠΑΝ, η εκτίµηση για τις νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Μέτρου δεν φαίνεται να είναι εξ ίσου ενθαρρυντική. Προβλέπεται ότι οι θέσεις µόνιµης απασχόλησης θα µειωθούν κατά 517. Προφανώς, θεωρείται ότι οι ΑΠΕ θα αντικαταστήσουν µερικώς θέσεις εργασίας που θα απολεσθούν στην ευρύτερη αγορά ενέργειας, λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ. Το συµπέρασµα δεν είναι σωστό διότι δεν λαµβάνεται υπ όψη η αναµενόµενη σταθερή αύξηση της ενεργειακής ζήτησης ετησίως. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Στο εθνικό µίγµα καυσίµων ενισχύεται η θέση του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ. Το φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο, και µε την ευρύτερη χρήση του αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά οι εκποµπές αέριων ρύπων. Η πράσινη ενέργεια που θα παραχθεί µέσω των επενδύσεων σε ΑΠΕ αναµένεται να µειώσει τις εκποµπές CO 2 κατά χιλ. τόνους ετησίως και κατά συνέπεια θα βοηθήσει τη χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσµεύσεις της σχετικά µε την αλλαγή των κλιµατικών δεδοµένων. Η Οδηγία 2001/77/EΕ "Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" προβλέπει - στο παράρτηµα της για την Ελλάδα - ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές (περιλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας ίσο µε 20,1% κατά το έτος Ο στόχος αυτός είναι συµβατός µε τις διεθνείς απαιτήσεις της χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το εκέµβριο του 1997, στη σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση του ρυθµού αύξησης - κατά το έτος του CO 2 και άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά 25, σε σχέση µε το έτος βάση Με δεδοµένο, ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει φθάσει τις 72 TWh, υφίσταται ανάγκη συµµετοχής των εν λόγω µη συµβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο της τάξης των 14 TWh. Με βάση στοιχεία του ΚΑΠΕ, κατά το έτος 2001, η παραχθείσα ενέργεια από ΑΠΕ ανήλθε σε 1,02 GWh,

19 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 19 / κεφ. 2 προερχόµενη κατά 74,12% από αιολικά πάρκα, 18,14% από µικρά υδροηλεκτρικά έργα, και 7,75% από βιοαέριο. Κατά το έτος 2002 δεν προέκυψε αισθητή διαφοροποίηση, λόγω της µικρής αύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος. Η ράση αντιµετώπισε σηµαντικά προβλήµατα µετά την ενεργοποίηση της. Ένα από αυτά ήταν ο διαχωρισµός των προτάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε αρχικές και περιβαλλοντικές, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν σηµαντικές µεταβολές στο δυνητικό ποσοστό επιχορήγησης των αρχικών προτάσεων. Το συγκεκριµένο πρόβληµα προέκυψε µετά την Α προκήρυξη και αφού οι προτάσεις είχαν ήδη υποβληθεί. Ως ακόλουθο πρόβληµα επισηµαίνονται οι αδειοδοτήσεις. Στην Α προκήρυξη δεν απαιτείτο άδεια εγκατάστασης. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν - κυρίως για τα αιολικά - δεν διέθεταν την άδεια, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η υλοποίηση των υποέργων και να κινδυνεύουν άµεσα µε απένταξη. Στη Β προκήρυξη υποβλήθηκαν ελάχιστες προτάσεις για αιολικά πάρκα. Πρόβληµα επίσης αποτέλεσε και η καθυστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων και 6.3.4, που αφορούν τη χρηµατοδότηση της διασύνδεσης των ΑΠΕ µε τα δίκτυα της ΕΗ. Τα προαναφερθέντα προβλήµατα είχαν ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση υποέργων στα ενταγµένα έργα, σχετικά µεγάλου προϋπολογισµού, που δεν µπορούσαν αντικειµενικά να υλοποιηθούν αλλά δέσµευαν σηµαντικούς πόρους δηµόσιας δαπάνης. Με την ΚΥΑ που υπογράφηκε στο πρώτο εξάµηνο του 2003, αναµένεται να απλοποιηθούν σηµαντικά οι διαδικασίες αδειοδότησης και να µειωθεί ο απαραίτητος χρόνος απόκτησης της. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις προτάσεις αιολικών, που έχουν απενταχθεί ή θα απενταχθούν στο άµεσο µέλλον, να επανυποβληθούν στην προκήρυξη του Ιανουαρίου 2004 (ή σε ειδική προκήρυξη του 2004). Παραµένει το σηµαντικό πρόβληµα των διασυνδέσεων που θα πρέπει να αντιµετωπισθεί άµεσα για την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων στην υλοποίηση της δράσης. Θα πρέπει ίσως να εξετασθεί και η περίπτωση αλλαγής του τελικού δικαιούχου των δράσεων και Με την προϋπόθεση ότι τα προβλήµατα θα επιλυθούν, λόγω της σηµασίας της δράσης, τόσο στη περιβαλλοντική πολιτική της χώρας όσο και στη γενικότερη περιφερειακή ανάπτυξη, προτείνεται αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού της κατά 10%. Προτείνεται επίσης η δηµιουργία νέας δράσης για τον τριτογενή τοµέα, τύπου µικρού 2.1.3, που θα επιχορηγεί επεµβάσεις σε ΑΠΕ, ΕΕ και υποκατάστασης καυσίµου, και µε προϋπολογισµού µέχρι ευρώ. O Σύµβουλος Αξιολόγησης του Ε.Π. οργάνωσε και διεξήγαγε δειγµατοληπτική έρευνα στους ιδιώτες επενδυτές. Σκοπός της έρευνας ήταν η εξακρίβωση των απόψεων των ιδιωτών επενδυτών για τις διαδικασίες ενηµέρωσης, υποβολής πρότασης, αξιολόγησης και εν συνεχεία παρακολούθησης του έργου. Τη στιγµή διεξαγωγής της έρευνας είχε προηγηθεί η πρώτη προκήρυξη και από τη δεύτερη είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του πρώτου κύκλου της. Η έρευνα θεωρήθηκε πετυχηµένη λόγω της υψηλής αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος και του υψηλού βαθµού ανταπόκρισης. Αντιπροσωπευτικότητα: Το δείγµα αποτελεί το 20% του πληθυσµού των επενδυτικών προτάσεων, αντιπροσωπεύοντας αναλογικά αφενός τις κατηγορίες ωρίµανσης των επενδυτών και αφετέρου τις τεχνολογικές κατηγορίες των προτάσεων τους (διπλή αναλογικότητα). Οι κατηγορίες ωρίµανσης των επενδυτών στις οποίες εστιάζεται το ενδιαφέρον της έρευνας είναι: επενδυτές που έχουν υπογράψει σύµβαση, επενδυτές που συζητούν την υπογραφή σύµβασης και επενδυτές που οι προτάσεις τους εγκρίθηκαν αρχικά αλλά στη συνέχεια απεντάχθηκαν. Καινοτόµο στοιχείο είναι ότι η έρευνα εστιάζει ένα µικρότερο ενδιαφέρον (δείγµα της τάξεως του 5%) για την κατηγορία των επενδυτών που οι προτάσεις τους απορρίφθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, κυρίως για να καταγραφεί και η δική τους άποψη ως προς την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Ανταπόκριση: Στα 58 ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν εµφανίστηκε µια ασυνήθιστα υψηλή ανταπόκριση της τάξεως του 81%, που οφείλεται στον τρόπο αποστολής ( , fax), αλλά και στην επίµονη τηλεφωνική επικοινωνία µε τους επενδυτές, προκειµένου να δοθούν τηλεφωνικές απαντήσεις, στις περιπτώσεις που εκείνοι δεν είχαν έγκαιρα επιστρέψει το συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο. Τα κύρια πορίσµατα της έρευνας πεδίου από την πλευρά των ιδιωτών επενδυτών συνίστανται αφ ενός στην κατανόηση για τις απαιτήσεις υποβολής προτάσεων και παρακολούθησης του εκτελούµενου έργου, και αφετέρου στην αποδοχή της διαδικασίας αξιολόγησης ως αξιόπιστης, παρά την επισήµανση για την παραβίαση των χρονικών ορίων ολοκλήρωσης της.

20 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 20 / κεφ. 2 Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους επενδυτές µπορούν να συντεθούν σε έξι καίρια σηµεία ενδιαφέροντος. Στα σηµεία αυτά επικράτησαν οι ακόλουθες γνώµες: 1. Πηγές ενηµέρωσης / πληροφόρησης Κυρίως από συµβούλους επιχειρήσεων και δευτερευόντως από ηµερίδες του Υπουργείου και τον ηµερήσιο τύπο πληροφορήθηκαν οι επενδυτές τη δυνατότητα να συγχρηµατοδοτηθούν. 2. Πίεση πριν την κατάθεση της πρότασης Επαρκή έκρινε το ήµισυ των επενδυτών το χρόνο προετοιµασίας του φακέλου της πρότασης. Μόνο το 36% θεωρεί αναίτια υπερβολικά τα αιτηθέντα δικαιολογητικά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το ήµισυ όσων έχουν ήδη υπογράψει σύµβαση. 3. Χρονική συνέπεια και αξιοπιστία αξιολόγησης Το 62% των επενδυτών θεωρούν πως η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεών τους βγήκε εκτός χρόνου, και 81% την αποδέχονται ως αξιόπιστη. 4. ιαδικασίες ως την υπογραφή σύµβασης Αρκετοί επενδυτές προχώρησαν ήδη ή προχωρούν στην υπογραφή σύµβασης. Η συνεργασία µε τους Ενδιάµεσους Φορείς κρίνεται από την πλειοψηφία ως ικανοποιητική και αποτελεσµατική. 5. Απαιτήσεις υλοποίησης του έργου Οι περισσότεροι επενδυτές αποδέχονται τα µηνιαία / τριµηνιαία δελτία ως απαραίτητα στοιχεία στην παρακολούθηση του εκτελούµενου έργου, υποβάλλουν µε πληρότητα εκθέσεις στον Ενδιάµεσο Φορέα, ο οποίος µε τη σειρά του κινείται σε εύλογο χρονικό διάστηµα για να αξιολογήσει την πρόοδο του έργου και να προχωρήσει σε πληρωµές. 6. Λόγοι απόρριψης της πρότασης Όσον αφορά τους απορριφθέντες επενδυτές σαφώς πληροφορήθηκαν τους λόγους απόρριψής τους, που οφείλονταν κυρίως σε ελλιπή δικαιολογητικά. Στο Παράρτηµα παρουσιάζονται εκτενώς τα ακόλουθα µε την εξής δοµή: Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων µε συνοπτικό τρόπο, αλλά και αναλυτικά µε χρήση πινάκων διπλής εισόδου Ο υπό µελέτη πληθυσµός και η σχέση του µε το επιλεγέν δείγµα Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε και η Βάση εδοµένων στην οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν. Η δράση (Ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης Ενεργειακών Επενδύσεων) δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµη. Έχει αποφασισθεί να µην υλοποιηθούν οι υποδράσεις που αφορούν στις εθελοντικές συµφωνίες και τη µέθοδο Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) σε επεµβάσεις στα κτίρια του ηµοσίου Τοµέα. Επίσης, έχει αποφασισθεί η αύξηση της χρηµατοδότησης των επεµβάσεων σε κτίρια του δηµοσίου σε ποσοστό 100%. Η δυνατότητα χρηµατοδότησης επεµβάσεων στον οικιακό τοµέα µέσω της δράσης αυτής εξετάζεται σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Επιπλέον διαβιβάστηκε (22/09/03) και σχέδιο του ερωτηµατολογίου για το καθεστώς ενίσχυσης. Πιθανώς να χρειαστούν και επιπλέον επαφές µε την ΕΕ ( ιεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και ΕΤΠΑ) για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης. Με την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων θα εκκινήσει η ενεργοποίηση της ράσης. Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους φορέων του ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ΟΣΚ, ΕΠΑΝΟΜ, ΟΕΚ) για ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την Πράξη για εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια του δηµόσιου τοµέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για την εφαρµογή ενεργειακών επενδύσεων σε νοσοκοµεία. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να οριστεί, σε αναθεώρηση Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, Τελικός ικαιούχος το Υπουργείο Υγείας.

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 5 5. ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχετικό µε το Αποθεµατικό Επίδοσης έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΡΑΣΗ

1. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2-26, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ.. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2-26, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.Α: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝ: 3.6.23 Μέτρο/ Ενταγµένα % εντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΔΡΑΣΗΣ 3.1.2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΔΡΑΣΗΣ 3.1.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΔΡΑΣΗΣ 3.1.2 Δέσποινα Κράλλη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1/12 ΜΕΤΡΟ 3.1 : Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Φ 6.5/20064/1669 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΚΣΑ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚΡΥΡΑΣ 7/3/09 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα