Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α"

Transcript

1 Μειεηεηέο: ΑΡΗΣΟ Γ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΑ, ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΡΔΔΣΝΗΚΗΩΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΗΠΛ. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ηε Μειέηε: ΑΡΗΣΟ Γ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΑ, ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΡΔΔΣΝΗΚΗΩΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΗΠΛ. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΔΡΓΟ: Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α Γηεύζπλζε Κύξηνπ ηνπ Έξγνπ Γηεύζπλζε Μειεηεηώλ ΓΖΜΟ ΗΘΩΝΗΑ ΝΟΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΝΗΚΖΣΖ Αξίζηνο Γ. Παπαδαραξίαο, Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Ρεζεηληθηώηεο Αζαλάζηνο, Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 1

2 ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΔΩΝ Φάζε Μειέηεο Φ.Α.Τ. Πξνθαηαξηηθή Μειέηε Πξνκειέηε Μειέηε Δθαξκνγήο X Αξηζκόο Ζκ/λία Πεξηγξαθή Δθπνλήζεθε 1 - Φ.Α.Τ. Μειέηεο Δθαξκνγήο Αξίζηνο Γ. Παπαδαραξίαο Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 2

3 ΠΔΡ ΗΔ ΥΟ Μ ΔΝ Α ΣΜΖΜΑ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 1.1 Δίδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ Υξφλνο, αμία, είδνο ζχκβαζεο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ ηνηρεία πξν ηεο θαηαζθεπήο Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ 5 ΣΜΖΜΑ 2 ΔΗΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 2.1 Άιινη ζπκκεηέρνληεο ζην Έξγν πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην ζηάδην ηεο κειέηεο πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο Αλάδνρνη θαηαζθεπήο Μειεηεηέο Ο.Κ.Ω. (Δθηξνπή ππεξεζηψλ) Άιιεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηξίηνπο Δηδηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Θέζε ηνπ έξγνπ Πεξηγξαθή κειεηεηηθήο ιχζεο Μειέηεο πνπ εθαξκφζζεθαλ Πεξηγξαθή θαηαζθεπήο Παξαδνρέο κειεηψλ Τιηθά θαηαζθεπήο εηζκνινγηθά ζηνηρεία Φνξηία ρέδηα Έξγνπ Υξήζηκεο νδεγίεο Δθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο Πξφγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηεο θαηαζθεπήο Δηδηθέο επηζεκάλζεηο Καζαίξεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Δθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηε ζπληήξεζε θαζαξηζκφ επηζθεπή ηνπ Έξγνπ Β Πίλαθαο Ννκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα 3

4 ΣΜΖΜΑ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 1.1 Δίδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πξνέξρεηαη απφ ηα πξφηππα θιεηζηά γπκλαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ κε κηθξνεπεκβάζεηο ηφζν εζσηεξηθά γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, φζν θαη εμσηεξηθά ιφγσ ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. Απνηειείηαη απφ ηξία θηίξηα (θηίξην ππνδνρήο-εηζφδνπ, θπξίσο θηίξην κε αίζνπζα αζινπαηδηψλ θαη θεξθίδεο θαη θηίξην απνδπηεξίσλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο κε θαηαζθεπαζηηθφ-αληηζεηζκηθφ αξκφ. Ζ αληζνζηαζκία ησλ θηηξίσλ θαη νη εμσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ, επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ην πθηζηάκελν θπζηθφ έδαθνο, ηελ πξφζβαζε ζηνπο πθηζηάκελνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε απηνχ κε ηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην νηθφπεδν (γήπεδν 5Υ5 θαη κηθξφ αλνηρηφ ζέαηξν). Σν αθαηέξγαζην εκθαλέο ζθπξφδεκα θαη ε εκθαλήο νπηνπιηλζνδνκή ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ αηζζεηηθή, ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο, ηελ αληνρή θαη ηηο κεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Οη εμσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ζα επηζηξσζνχλ κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ. Ο αθάιππηνο ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζα θπηεπηεί κε γθαδφλ θαη δηαθνζκεηηθά θπηά θαη δέληξα. Σφζν ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα φζν θαη νη εμσηεξηθέο δηακνξθψζεηο θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο θίλεζεο ΑΜΔΑ. Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζα γίλνπλ είλαη: 1. Δγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο & ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο 2. Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο 3. Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ 4. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ 5. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ 6. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ 7. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε αζζελψλ ξεπκάησλ 8. Δγθαηαζηάζεηο αληηθεξαπληθήο & ηζνδπλακηθήο πξνζηαζίαο θαη ζεκειηαθήο γείσζεο 9. Δγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο Υξόλνο (πεξίνδνο θαηαζθεπήο), αμία, είδνο ζύκβαζεο: πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 1.2 Κύξηνο ηνπ Έξγνπ: ΓΖΜΟ ΗΘΩΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 4

5 1.3 ηνηρεία πξν ηεο θαηαζθεπήο: πκπιεξψλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 1.4 Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Έξγνπ: πκπιεξψλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 5

6 ΣΜΖΜΑ 2 - ΔΗΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 2.1 ΑΛΛΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΔΡΓΟ πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην ζηάδην ηεο κειέηεο Α/α Δηαηξεία Όλνκα αξκφδηνπ γηα επηθνηλσλία ηνηρεία επηθνηλσλίαο πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν Αλάδνρνη Καηαζθεπήο πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν Μειεηεηέο Α/Α Δηαηξεία 1 ΓΖΜΟ ΗΘΩΝΗΑ Όλνκα αξκφδηνπ γηα επηθνηλσλία Αξίζηνο Γ. Παπαδαραξίαο Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηνηρεία επηθνηλσλίαο ΝΗΚΖΣΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Ο.Κ.Ω. (Δθηξνπή ππεξεζηώλ) πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν Άιιεο αιιειεπηδξάζεηο κε Σξίηνπο πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 6

7 2.2 ΔΗΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πξνέξρεηαη απφ ηα πξφηππα θιεηζηά γπκλαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ κε κηθξνεπεκβάζεηο ηφζν εζσηεξηθά γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, φζν θαη εμσηεξηθά ιφγσ ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. Απνηειείηαη απφ ηξία θηίξηα (θηίξην ππνδνρήο-εηζφδνπ, θπξίσο θηίξην κε αίζνπζα αζινπαηδηψλ θαη θεξθίδεο θαη θηίξην απνδπηεξίσλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο κε θαηαζθεπαζηηθφ-αληηζεηζκηθφ αξκφ. Ζ αληζνζηαζκία ησλ θηηξίσλ θαη νη εμσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ, επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ην πθηζηάκελν θπζηθφ έδαθνο, ηελ πξφζβαζε ζηνπο πθηζηάκελνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε απηνχ κε ηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην νηθφπεδν (γήπεδν 5Υ5 θαη κηθξφ αλνηρηφ ζέαηξν). Σν αθαηέξγαζην εκθαλέο ζθπξφδεκα θαη ε εκθαλήο νπηνπιηλζνδνκή ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ αηζζεηηθή, ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο, ηελ αληνρή θαη ηηο κεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Οη εμσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ζα επηζηξσζνχλ κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ. Ο αθάιππηνο ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζα θπηεπηεί κε γθαδφλ θαη δηαθνζκεηηθά θπηά θαη δέληξα. Σφζν ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα φζν θαη νη εμσηεξηθέο δηακνξθψζεηο θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο θίλεζεο ΑΜΔΑ. Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζα γίλνπλ είλαη: 1. Δγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο & ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο Θεξκνχ λεξνχ ρξήζεο 2. Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο 3. Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ 4. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ 5. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ 6. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ 7. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε αζζελψλ ξεπκάησλ 8. Δγθαηαζηάζεηο αληηθεξαπληθήο & ηζνδπλακηθήο πξνζηαζίαο θαη ζεκειηαθήο γείσζεο 9. Δγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο Μειέηεο πνπ εθαξκόζζεθαλ πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο Πεξηγξαθή θαηαζθεπήο πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο. 7

8 2.3 ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ζην έξγν, πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ θνξέα, πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπ. Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία ζα ηεξνχληαη: Ζ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα (βιέπε παξάξηεκα, φπσο ζπκπιεξψλεηαη). Οη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ. Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηψλ πιηθψλ. Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, ζα εθαξκνζζνχλ νη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Οη νδεγίεο αζθαιείαο ζα πξνζαξηεζνχλ ζηνλ Φ.Α.Τ. κε επζχλε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ δίλνληαη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζε εξγαζίεο / δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλνπλ: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο Αλειθπζηήξα. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο Λεβεηνζηαζίνπ. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ Ζιεθηξηθψλ δηθηχσλ. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αζθαιείαο. εκεηψλεηαη φηη, ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θάζε θνξά κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή πεξηζζφηεξεο απφ κία νδεγίεο αζθαιείαο. Πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, νη νδεγίεο ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα πινπνηείηαη θάζε θνξά. 8

9 2.4 ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ Βι. Παξάξηεκα Α. 2.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ Καζαξηόηεηα: Ζ θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, δεδνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Ο ρψξνο ζα απνηειέζεη ζεκείν πνιιψλ δηεξρνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ. πλεπψο πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαζνξηζκέλν, ξεαιηζηηθφ θαη πιήξεο πξφγξακκα θαζαξηζκνχ. Σν πξφγξακκα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πηζηά. Ο ζσζηφο θαζαξηζκφο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ρσξίο θαιή ζέιεζε θαη ζπκκεηνρή φισλ. πγθεθξηκέλα φινη νη επηζθέπηεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε ξππαίλνληαο ηνπο ρψξνπο. Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη: Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ρψξνπο. Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη ηελ κηθξφηεξε ελφριεζε ζε ηξίηνπο (επηζθέπηεο, ζπληεξεηέο θ.ι.π.). Υξεζηκνπνηνχληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.), φπσο θφξκεο εξγαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα. Έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο. Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο αξρήο πληήξεζε θαη επέκβαζε ζε ππάξρνληα δίθηπα Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα γίλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ. Απηέο νη εξγαζίεο αθνξνχλ φια ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά δίθηπα. Πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα παξαθάησ: Δηδηθά γηα ειεθηξηθέο εξγαζίεο απαηηείηαη αδεηνχρνο ειεθηξνηερλίηεο/ ειεθηξνιφγνο αλάινγα κε ηε ηζρχ. Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη αζθαιήο (δάπεδα, ζθάιεο). Γηαθφπηεηαη ε παξνρή (ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ). Όιεο νη δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνί αζθαιείαο (πρ. πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, πξνθπιαθηήξεο, ππξνζβεζηήξεο, ζήκαηα, ΜΑΠ) ππάξρνπλ θαη δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπίζεο δελ απνκαθξχλνληαη, ηξνπνπνηνχληαη, θαηαζηξέθνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ή ηξίηνπο, κε θαλέλα ηξφπν, εθηφο αλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή. 9

10 Όιεο νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ιακβάλνληαη ππφςε. Με έρνληεο εξγαζία δελ πξνζεγγίδνπλ ην ρψξν (αλ απαηηείηαη). Σν πξνζσπηθφ είλαη θαηάιιειν απφ θάζε άπνςε (εθπαίδεπζε, εκπεηξία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε) γηα ηελ εξγαζία θαη είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Σν πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά φια ηα αλαγθαία ΜΑΠ γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Σα εξγαιεία ρεηξφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία, ζπληεξεκέλα θαη αληηθαζίζηαληαη, φηαλ απαηηείηαη. Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ απνθεχγεηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. ε πεξηπηψζεηο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ηεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαινχο δηαθίλεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εξγνλνκία, ην κέγεζνο, ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ, ηελ απφζηαζε θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο. Ζ ρξήζε ησλ κεραλψλ είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Οη κεραλέο ζπληεξνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη θαη ηα κεραληθά ηνπο κέξε είλαη πξνθπιαγκέλα. Σα ειεθηξηθά εξγαιεία θαη κεραλέο είλαη γεησκέλα θαη δηπιά κνλσκέλα. Σα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζθεπάδνληαη, αλ απαηηείηαη θαη δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο δηεξρφκελνπο. Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εδξάδνληαη αζθαιψο. Σν αλπςνχκελν βάξνο δελ μεπεξλά πνηέ ην πξνβιεπφκελν θαη ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή αλχςσζε (θνπκαληαδφξνο έκπεηξνο, νπηηθή επαθή θνξηίνπ θαη ρεηξηζηή). Σα κεραλήκαηα θαη νη κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε CE. ε πεξίπησζε ρξήζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ, αλαγλσξίδνληαη νη επηπιένλ θίλδπλνη, ην πξνζσπηθφ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ έθζεζε ζε απηά θαη ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο απφ θσηηά (ππξνζβεζηήξεο) θαη θάζε άιιν πηζαλφ απνηέιεζκά ηνπο. Ζ δηαηήξεζε ελφο επηζπκεηνχ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηερληθνχ, πξνυπνζέηεη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο, ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ θζνξψλ ή δεκηψλ θαη θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ επεκβάζεσλ (ζπληήξεζε, ελίζρπζε, επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ). Ζ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ην θαηάζηξσκα κε ρξήζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο (snooper). Σα ζηνηρεία ηνπ ηερληθνχ πνπ επηζεσξνχληαη θαη ηα είδε ησλ ειέγρσλ θαηά πεξίπησζε παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 10

11 ηνηρείν ηερληθνύ 1. Δπηθάλεηα θπθινθνξίαο Δίδνο ειέγρνπ Ρεγκαηψζεηο αζθαιηηθνχ, θνηιφηεηεο, ξπηηδψζεηο, ππνρσξήζεηο, επηθαλεηαθή θζνξά. 2. Φνξέαο αλσδνκήο Ρεγκάησζε ζθπξνδέκαηνο (ζέζε, δηεχζπλζε, ππθλφηεηα, κήθνο, εχξνο ξσγκψλ), ηνπηθή ζχλζιηςε, απνθινίσζε θαη απνθάιπςε νπιηζκψλ, πγξαζία, παξνπζία αιάησλ. Παξακνξθψζεηο θνξέα, έληνλεο ηαιαληψζεηο θαηά ηε δηέιεπζε νρεκάησλ. 3. Βάζξα, πηεξπγφηνηρνη, ζεκέιηα Όπσο ζην (2). Δπηπιένλ, θαζηδήζεηο θαη ζηξνθέο ζεκειίσλ, απνθάιπςε άλσ επηθάλεηαο ζεκειίσλ, δηάβξσζε εδάθνπο, θαζηδήζεηο κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ, ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο πίζσ απφ ηα αθξφβαζξα. 4. Πεδνδξφκηα Φζνξέο απφ πηζαλέο πξνζθξνχζεηο νρεκάησλ, ξεγκάησζε ζθπξνδέκαηνο, νιηζζεξφηεηα, δηαθνξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ αξκψλ, απνθάιπςε νπιηζκψλ πνπ εμέρνπλ ζηελ επηθάλεηα θπθινθνξίαο, αγσγνί Ο.Κ.Ω. 5. ηεζαία αζθαιείαο Εεκηέο απφ πηζαλέο πξνζθξνχζεηο νρεκάησλ, θζνξά βαθήο κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, ζηέξεε ζχλδεζε ζσιήλσλ-νξζνζηαηψλ, έιεγρνο αγθχξσζεο ζην πεδνδξφκην (αγθπξφβηδεο, βάζε απφ ζθπξφδεκα). Πξνηείλνληαη ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο επηζεσξήζεσλ ηνπ ηερληθνχ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα εθηέιεζήο ηνπο θαη ηελ έθηαζε θαη δηεμνδηθφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ: α. Σαθηηθέο ηξηκεληαίεο επηζεσξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα νπηηθέο επηζεσξήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ Μεραληθνχο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα γεθπξνπνηίαο θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ επηζήκαλζε ζρεηηθά εκθαλψλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηερληθνχ. β. Γεληθέο εηήζηεο επηζεσξήζεηο, νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ειέγρσλ ηνπ πίλαθα αλσηέξσ. γ. Γεληθέο επηζεσξήζεηο ηξηεηίαο. Πξφθεηηαη γηα ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηερληθνχ, κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ (ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, δνθηκέο εμφιθεπζεο, ζπζθεπέο ππεξήρσλ, ππξελνιεςίεο θ.ι.π.) δ. Δηδηθέο επηζεσξήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ηπρεκαηηθψλ επηπνλήζεσλ ηνπ ηερληθνχ (π.ρ. ζεηζκφο κεγάιεο έληαζεο) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδψζεη ζηελ Π.Κ.Μ./Γ.Γ.Δ. έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 11

12 ηνπ Έξγνπ (ησλ πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνχ θηλεηνχ θαη κε θ.ι.π.) Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο κίαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ : (1) Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θ.ι.π. γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. (2) Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά ζην κέιινλ. (3) Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γέθπξαο θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ αθηλήηνπ θαη θηλεηνχ. (4) Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο ζπληεξήζεηο πνπ ζα γίλνληαη ζηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη απνζηξάγγηζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. (5) Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά Δηδηθφηεξα, γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνλίδεηαη φηη, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ (εάλ ππάξρνπλ) κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/ πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο, απνδφζεηο, πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Β' θάζεο επεμεξγαζίαο ηνπ "Δγρεηξηδίνπ Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο" ("ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ) ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη απηφ ζηελ Τπεξεζία κε ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη νδεγηψλ ζ απηφ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ νπνησλδήπνηε ηπρφλ πκβνχισλ ηνπ αλαδφρνπ [π.ρ. Οίθνπ(σλ) Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Ο.Π.Δ), Γξαθείνπ Διέγρνπ Μειεηψλ (Γ.Δ.Μ.) θ.ι.π. πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε] θαη ησλ Αζθαιηζηψλ. Σνχην ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (Δ..Τ. θ.ι.π.). 12

13 2.5.7 Δπηπιένλ, θαηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηνλ Κ.η.Δ. ηα αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηε πληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία : (1)Σεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (πνζφηεηεο πιηθψλ θαηά θαηεγνξίεο, πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο, κεραλήκαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο θ.ι.π.) κε κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθφ κήλα), θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ. ην ηεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθψλ, πξνζσπηθνχ κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ - αλαισζίκσλ θ.ι.π.), κε ρξνληθή αλάιπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ρνξεγνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. (2) Πξφηαζε νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαιάβεη ν Κ.η.Δ. ηε ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. (3) Πξφηαζε άκεζσλ ελεξγεηψλ ηεο ζπληήξεζεο θαη πξφηαζε ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ - κεραλεκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Κ.η.Δ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη ζπληεηαγκέλα θαηά ηξφπνλ, ψζηε λα επηβνεζεζεί ν Κ.η.Δ. ζηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ είηε κε αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο απφ ην Γεκφζην είηε ελαιιαθηηθά- κε ζχλαςε Σύκβαζεο Σπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. 13

14 2.6 ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη νη θίλδπλνη: Σεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηηο αλαιάβεη. Σεο εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπο δηεξρφκελνπο. νη θίλδπλνη πνπ ζα πξνθαιέζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ θαη νη δηεξρφκελνη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εξγαζία. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε επέκβαζε: Οηηδήπνηε αληηθαζίζηαηαη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ θαηαζθεπή. Όηαλ ηνπνζεηείηαη λένο εμνπιηζκφο λα θαηαγξάθεηαη. Όηαλ ελζσκαηψλνληαη λέα πιηθά λα δίλνληαη ηα M.S.D.S. ηνπο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα πξνζαξηψληαη ζηνλ Φ.Α.Τ.. Κάζε εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. Πξηλ απφ απνμήισζε ή θαηεδάθηζε κεξηθή ή νιηθή λα εθηηκνχληαη πιηθά πνπ κπνξεί: λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, λα αλαθπθισζνχλ, λα ζξπκκαηηζζνχλ, λα παξάγνπλ ζθφλε. Δπίζεο, πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηε γλψζε πνπ ζα ππάξρεη ηφηε πνπ ζα γίλνπλ νη επεκβάζεηο. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ Αλαθέξνληαη ηπρφλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ. Οη επηζεκάλζεηο αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Θέζεηο δηθηύσλ 1.1. Ύδξεπζεο 1.2. Απνρέηεπζεο 1.3. Ζιεθηξνδφηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 1.4. Παξνρήο δηαθφξσλ αεξίσλ 1.5. Παξνρήο αηκνχ 1.6. Κελνχ 1.7. Αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 1.8. Ππξφζβεζεο 14

15 1.9. Κιηκαηηζκνχ Θέξκαλζεο Λνηπψλ δηθηχσλ εληφο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηψλ) Λνηπψλ δηθηχσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο. 2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 3.1.Ακίαληνο θαη πξντφληα αηκνχ 3.2.Ταινβάκβαθαο 3.3.Πνιπνπξεζάλε 3.4.Πνιπζηεξίλε 3.5. Αιιά πιηθά 4. Ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ εκεηψλνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζην ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηψζεηο πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθψλ θνξηίσλ θιπ.) 5.Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ Όπσο θαίλεηαη ζηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ησλ αληηζηνηρσλ ρσξσλ 6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιφγνπο π.ρ. εμαεξηζκνχ, απαγσγήο βιαπηηθψλ παξαγφλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ θιπ.) 15

16 ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο: Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ πηψζεο απφ ηα πέξαηα ηεο ζηέγεο ή δηακέζνπ απηήο, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά αλεπαξθνχο αληνρήο. Γελ ππάξρεη ζηέγε. H πξφζβαζε ζην δψκα γίλεηαη κε εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην. 2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο: Σα παινζηάζηα θαζαξίδνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο ηα παξάζπξα πξνβιέπνληαη αλνηγφκελα θαη αλαθιηλφκελα. 3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ: Γηα εξγαζίεο ζε χςνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε θπιηφκελνο πχξγνο, είηε θιαξθ. 4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο: Γελ ππάξρνπλ. 5. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο: Γελ ππάξρνπλ 6. Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ Η αζθάιεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην εξγνηάμην απνηειεί ηελ πξωηαξρηθή πξνζπάζεηα όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα παξέρνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο όια ηα εθόδηα θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε θηλδύλνπ. Σε εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ, θάζε εξγαδόκελνο ζα παξαιακβάλεη ηα εθόδηα ηεο πξνζωπηθήο ηνπ αζθάιεηαο θαη ζα ηνπ γλωζηνπνηνύληαη νη νδεγίεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ, νη νπνίεο είλαη : Οινη νη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα θνξνχλ θξάλε θαη θαηάιιεια ππνδήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πηζαλφο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζηνλ εξγνδεγφ. Αλ θζαξεί ν πξνζσπηθφο εμνπιηζκφο (θξάλε, γάληηα θιπ), ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα. Κάζε εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη λα κελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ ίδην ή άιινπο εξγαδφκελνπο. Καηά ηε δηάξθεηα αλχςσζεο θνξηίσλ απφ γεξαλνχο ή άιια κεραλήκαηα, θαλέλαο εξγαδφκελνο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ζα βξίζθεηαη θάησ απφ ην αησξνχκελν θνξηίν. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επηζθεπάδνληαη κφλν απφ εηδηθεπκέλα άηνκα. Οζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ θαισδίσλ ηνπο. Κάζε θζνξά ζα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ, ψζηε λα δηνξζψλεηαη άκεζα. Κάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ή εξγαιείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηα πξνζηαηεπηηθά ηεο εμαξηήκαηα. Εψλεο αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά φπνπ πξνβιέπεηαη θαη εάλ ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ππεξάλσ ηνπ ελφο κέηξνπ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Γηα θαλέλα ιφγν δελ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε ή επέκβαζε ζε κεράλεκα ή εμνπιηζκφ ελψ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Οπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο, επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο θηλεηήξεο εθηφο ιεηηνπξγίαο. Οζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ νμπγφλα ζα πξέπεη : 16

17 ρψξν. α) Να κελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ιαδσκέλα ή θζαξκέλα γάληηα. β) Να έρνπλ ηηο θηάιεο θεθιηκέλεο (φρη νξηδφληηεο) θαη εάλ είλαη δπλαηφ ζε αλνηθηφ γ) Να κελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ πηζαλά έξζνπλ ζε επαθή κε πξντφληα πεηξειαίνπ ή νμεηδσκέλα αληηθείκελα. δ) Να ειέγρνπλ ηαθηηθά ηηο βαιβίδεο αζθαιείαο. 17

18 Παξάξηεκ α A ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΓΑΛΑΣΗΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ Δθηίκεζε Δπηθηλδπλόηεηαο θαηά ηε ζπληήξεζε θαζαξηζκό επηζθεπή ηνπ έξγνπ 18

19 νβαξόηεηα Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε θηλδύλσλ Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ ζνβαξφηεηα ελφο θηλδχλνπ, αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο ζην πξνζσπηθφ ή ηξίηνπο, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ εθηίκεζε γίλεηαη κε θιίκαθα Υακεινχ Μέζνπ Τςεινχ θηλδχλνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: νβαξφο ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο πνιιψλ αηφκσλ νβαξφο ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο ελφο αηφκνπ ή ειαθξχο ηξαπκαηηζκφο Διαθξχο ηξαπκαηηζκφο ελφο αηφκνπ Πηζαλφ λα εκθαληζηεί αξθεηέο θνξέο ζην έξγν Πηζαλφ λα εκθαληζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην Πηζαλόηεηα Μπνξεί λα εκθαληζηεί κία θνξά ζην έξγν Απίζαλν λα εκθαληζηεί ζην έξγν Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο Μέηξηνο Υακειφο Υακειφο Μέηξηνο Μέηξηνο Υακειφο Υακειφο 19

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΤΚΗΑ ΓΖΜΟΤ ΗΘΩΝΗΑ 20

21 Πίλαθαο Ννκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηαο ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ /A Π.Γ. 22/12/33 Πεξί αζθάιεηαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ /A Β.Γ. 16/ Δπίβιεςε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Β/69 ΤΑ ζη/116464/69 Πεξί φξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζψπσλ δηα θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεσο / B Τ.Α.Γ1γ/9900/74 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75 (371/Β/75) θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)] Β ΤΑ Γ1/2400/75 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80 (338/Β/80)] /A N. 158/75 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππφ ηάζη. Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/ Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί /A Π.Γ. 17/78 θνξεηψλ θιηκάθσλ /Α Π.Γ.95/78 Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ /Β ΤΑ Αηβ/2055 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ /A Π.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Πεξί θπξψζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεχε ην έηνο /A Ν. 1181/81 ππ' αξ.115 ζπκβάζεσο "πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηαο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο" (78/610/ΔΟΚ). Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηψλ εηο /A Π.Γ. 1073/81 εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ/ δηνξζψζεηο ζθαικάησλ. Έγθξηζε πξφηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο /B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ /A Ν. 1396/83 Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνχο πκβάζεηο Δξγαζίαο " /A Ν. 1430/84 πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή /B ΑΠ /84 Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθάιεηαο A N. 1568/85 Νφκνο Πιαίζην /B ΤΑ 2ζη/1539/85 Βαζηθνί θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ & ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ 21

22 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε ΤΑ αξ. Οηθ /Β ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 56206/ /1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη 11εο Ηνπιίνπ /A Π.Γ. 315/87 χζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδφκσλ θαη ελ γελεί ηερληθψλ έξγσλ /Β ΤΑ 281/Β/87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηψλ /B ΑΠ /87 χζηαζε κηθηψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα /Β ΤΑ Β/19338/1944/87 Υαιχβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθφιιεζε /Β ΤΑ Β/19339/1945/87 Υαιχβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθφιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο απφ θεθξακκέλν ή κε αινπκίλην /Β ΤΑ Β/1934/1946/87 πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ απφ κε θεθξακκέλν ράιπβα. Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο Σερληθνχ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, Δπίπεδν γλψζεσλ θαη /A Π.Γ. 294/88 εηδηθφηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδφκελσλ" Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ΤΑ αξ.οηθ. ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη /Β εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ 69001/1921 ππξγνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο θαη ηζρχνο /B ΚΤΑ 1197/89 Σαμηλφκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ /A Ν. 1837/89 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρφιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ /B ΑΠ /89 δηαηξέρεη ε πγεία ηνπο κε ηελ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ παξαγφλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ). Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε /A Π.Γ 31/90 κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ.[σρ.π.γ 49/91(180/Α)] /B ΑΠ /90 Καζνξηζκφο επηθίλδπλσλ, βαξηψλ, ή αλζπγηεηλψλ εξγαζηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ αλήιηθσλ /A Π.Γ.49/91 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/ /A Π.Γ. 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγν ηεο έθζεζεο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188 ΔΟΚ. 22

23 ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ /Β ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο /Β ΤΑ Β./15233/ ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ /Α Ν Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ /B ΑΠ. 1872/92 απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ /A Π.Γ. 157/92 θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκφζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, /A Π.Γ. 77/93 ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ. Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο /A Π.Γ. 377/93 89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996) /B ΑΠ. Β4373/1205/93 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο /B ΑΠ /Φ17.4/404/ /Β ΑΠ.16440/Φ.10.4/445 / /B ΑΠ /Φ17.4/373/ /A Π.Γ. 395/ /A Π.Γ. 396/ /A Π.Γ. 397/94 Αλαγλψξηζε δπλαηφηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηψλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη ζπζθεπψλ αεξίνπ. Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ. Καλνληζκφο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο θαη ησλ ζπζθεπψλ αεξίνπ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ. 23

24 ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ /A Π.Γ. 398/ /A Π.Γ. 399/ /B ΑΠ. 8881/ /B ΑΠ. 378/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε ρξήζε ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/70/ΔΟΚ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/394 ΔΟΚ. Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/ (187/Β) θνηλήο απφθαζεο ησ ππνπξγψλ Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη /A Γηνξζψζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) /A Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ. Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ /A Π.Γ. 186/95 δηαηξέρνπλ ιφγν έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ /A Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ /A Π.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ /A Π.Γ. 18/96 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ /A Π.Γ. 305/96 πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ /Α Π.Γ 174/97 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 186/ /Α Π.Γ 175/97 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 70α/ 88 24

25 ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ /Α Π.Γ 176/97 Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ /Α Π.Γ 62/98 Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ /Α Π.Γ 15/ /Α Π.Γ 88/ /Α Π.Γ 89/99 Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ (97/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 174/97 (150/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 97/59/ΔΚ θαη 97/65/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 93/104/ΔΚ Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ (220/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95.63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ /Α Π.Γ 95/99 Όξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο /Α Π.Γ 136/99 Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο /Α Π.Γ 127/00 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΚ ( 221/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 97/42-ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 25

26 /Α Π.Γ 304/00 Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ (ΦΔΚ 220/Α/ ) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 89/99 Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 94/Α/ ) Νικήτη, Συντάχθηκε Νικήτη, Ελέγχθηκε & Θεώρηθηκε Η Δ/ντρια τησ Δ/νςησ Τεχνικών Υπηρεςιών Αρίςτοσ Γ. Παπαζαχαρίασ Διπλ. Πολιτικόσ Μηχανικόσ με Γ β Δήμητρα Καραδήμου Πολιτικόσ Μηχανικόσ Τ.Ε. με Β β 26

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ) (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,10)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ) (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,10) ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ) (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,10) ΣΜΗΜΑ Α Γεληθά 1) Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανακαηαζκεσή ηης οδού Περικλέοσς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΦΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΑΓΩΓΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΦΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΑΓΩΓΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΦΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΑΓΩΓΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε.» ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) Η ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (.Α.Τ.) ΑΤ - ει.1/9 ΣΜΗΜΑ Α Γεληθά Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν θηίξην ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ : «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑΓΑ» ΘΔΖ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα