ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ

3 Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν μακρομόρια, ηα πολσμερή πολλά μόρια αιθσλένιο ημήμα πολσαιθσλενίοσ Τν πνιπαηζέλην είλαη καιαθό ιεπθό ή αδηαθαλέο. Από απηό παξάγνληαη ζαθνύιεο, δηα θαλείο κεκβξάλεο θαη κπνπθάιηα

4 Τα πνιπκεξή αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: α) πιαζηηθά δειαδή ζε πνιπκεξή πνπ ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο καιαθώλνπλ θαη ζε κεγάιε θιίκαθα ζεξκνθξαζηώλ ζρεκαηίδνπλ αλζεθηηθά ζηεξεά ζώκαηα

5 β) ζε θανπηζνύθ, πνπ είλαη πνιπκεξή πνπ δηαηεξνύλ ηηο ειαζηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο όηαλ ε ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη

6 γ) ζε ιάθεο θαη ρξώκαηα, πνύ είλαη πνιπκεξή αλζεθηηθά ζηελ ηξηβή θαη πνύ ελώλνληαη ζηαζεξά κε ην μύιν, ην γπαιί, ην κέηαιιν θαη δελ απνρωξίδνληαη από απηά όηαλ ζπκβνύλ ζεξκηθέο ή αηκνζθαηξηθέο αιιαγέο

7 δ) θαη ζε ζπλζεηηθέο ίλεο, δειαδή πνιπκεξή πνύ καιαθώλνπλ ζε ζεξκνθξαζία πάλω από 200νC θαη κπνξνύλ ζε ηέηνηα ζεξκνθξαζία λα ζρεκαηίζνπλ ζηεξεά λήκαηα. Όια ηα παξαπάλω πνιπκεξή ιόγω ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ηωλ iδηνηήηωλ ηνπο, κπνξνύλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα καύξα θαη ηα έγρξωκα κέηαιια, ην μύιν, ηελ πέηξα, ην θόθαιν, ην γπαιί θιπ. Οξηζκέλα ζπλζεηηθά πνιπκεξή ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζαλ ππνθαηάζηαηα ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο θαη γηα ηε βειηίωζε ηνπ εδάθνπο.

8 ν μονομερή ν μόρια βινσλοτλφριδίοσ πολσμερές πολσβινσλοτλφρίδιο ή PVC Το PVC είναι ζκληρό και διαθανές. Πολλά διαθανή μποσκάλια αναυσκηικών είναι από PVC. ν CH 2 =CHCl (-CH 2 -CHCl-) v ν μόρια ν μόρια βινσλοτλωριδίοσ βινσλοτλωριδίοσ ημήμα πολσβινσλοτλωριδίοσ

9 Αλληλεπίδραζη ζσζηημάηφν Τετνολογία Κινηηήπερ εζωηεπικήρ καύζηρ: Αστοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία, πύρασλοι Σςζηήμαηα θέπμανζηρ: Λέβητες και κασστήρες Περιβάλλον Βιομητανία Ενέπγεια, Πλαζηικά, αποππςπανηικά, σπώμαηα, κεπιά, θάπμακα, ςθάνζιμερ ύλερ θαλάζζια πύπανζη Πετρέλαιο αημοζθαιπική πύπανζη εξάνηληζη θςζικών πόπων Οικονομία Απαζσόληζη, ναςηιλία, πληθωπιζμόρ, κόζηορ καηαναλωηικών αγαθών Γεωπολιηικές ιζορροπίες Σςππάξειρ και ζςμμασίερ για ηον έλεγσο ηων κοιηαζμάηων Εγκαθίδπςζη απολςηαπσικών καθεζηώηων για ηην εξςπηπέηηζη οικονομικών ζςμθεπόνηων

10 Τα πλαζηικά

11 Η θύζη H θύζε παξάγεη πιεζώξα θπζηθώλ πνιπκεξώλ ζηα θπηά (ξεηζίλη) θαη ηα δώα (θεξαηίλε), αθόκε θαη κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα (πξωηεΐλεο) Φπζηθά πνιπκεξή ππάξρνπλ αθόκε ζην βακβάθη, ην μύιν, ην δέξκα θαη ην ηξίρωκα ηωλ δώωλ θαη ηωλ αλζξώπωλ. Τα πνιπκεξή απηά εκθαλίδνπλ ηδηόηεηεο (ειαζηηθόηεηα, αληνρή, κηθξή ππθλόηεηα), ηηο νπνίεο νη ρεκηθνί πξνζπαζνύλ λα επηηύρνπλ ζηα πξνϊόληα ηα νπνία ζπλζέηνπλ Τν θπζηθό κεηάμη, ην θανπηζνύθ, ην ξεηζίλη, ην άκπιν, ε θπηηαξίλε θαη νη πξωηεΐλεο είλαη ιίγα κόλν από ηα θπζηθά πνιπκεξή. Τν δέλδξν ηεο εβέαο από ην νπνίν παξάγεηαη ην θπζηθό θανπηζνύθ Ο άμθρωπος Πλαστικά είμαι ηα σλικά ηα οποία έτοσμ ως κύριο ζσζηαηικό έμα πολσμερές και διάθορες πρόζθεηες οσζίες Οριζμέμα από ηα πλεομεκηήμαηα ηωμ πλαζηικώμ είμαι ηο ταμηλό κόζηος παραγωγής, η ελαζηικόηηηα, η αμηοτή ζηη θραύζη, η πλαζηικόηηηα, οι μομωηικές ιδιόηηηες κ.ά. Τα ιάζηηρα ηωλ απηνθηλήηωλ θαηαζθεπάδνληαη από έλα είδνο ηερλεηνύ θανπηζνύθ

12 Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηων ζσνθεηικών πολσμερών Χακειό θόζηνο παξαγωγήο. Μηθξή ππθλόηεηα θαη κεγάιε αληνρή πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη ππεξνρή έλαληη άιιωλ πιηθώλ γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία θαηαζθεπήο αεξνπιάλωλ. Αληνρή ζηα ζπλήζε ρεκηθά αληηδξαζηήξηα. Είλαη εππαζή ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Καίγνληαη εύθνια θαη ειεπζεξώλνπλ ηνμηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ. Παξακέλνπλ αλαιινίωηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ζπζζωξεύνληαη θαη ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ.