ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ίδρυση Επωνυμία Ιδρυτικό Έγγραφο 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το ΓΡΑΦΕΙΟ) το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο και έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου και διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 (57/1972) και τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού, προς επίτευξη των κατωτέρω σκοπών που είναι μη κερδοσκοπικοί. 2. Το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται ως το ιδρυτικό έγγραφο του ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Έδρα 3. Η έδρα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ είναι η Λευκωσία. Σκοποί 4. Οι κύριοι σκοποί του Γραφείου είναι να συνεισφέρει στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την ανάπτυξη προαγωγή και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήση ενέργειας, όπως επίσης και την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στην Κύπρο και την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών και των τοπικών αρχών της Κύπρου για τους σκοπούς του Γραφείου. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, οι κύριοι σκοποί του είναι: (1) η δημιουργία και υιοθέτηση εργαλείων, μέσων και υπηρεσιών για την απομάκρυνση εμποδίων τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ορθολογικής χρήσης ενέργειας και βιώσιμων μεταφορών στην Κύπρο, (2) η εγκαθίδρυση δικτύου πληροφόρησης του κοινού και των σχετικών παραγόντων της αγοράς, (3) η εξεύρεση εθνικών/τοπικών πεδίων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, (4) η διευκόλυνση δημοσίων και ιδιωτικών σχετικών έργων μέσω της εγκαθίδρυσης συνδέσμων για ανταλλαγή και διάχυση πληροφόρησης, - 1 -

3 (5) η εκπαίδευση/επιμόρφωση επιστημόνων, μηχανικών, τεχνικών επαγγελματιών, ιδιωτών και άλλων ομάδων, (6) η παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους, (7) η συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία Ενέργειας και συναφείς φορείς άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, (8) η δραστηριοποίηση του ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των ευρωπαϊκών και τοπικών/εθνικών παραγόντων της αγοράς και των δημόσιων οργανισμών και αρχών μέσω της προώθησης συνεργασιών και δικτύων ανταλλαγής πληροφόρησης και επικοινωνίας, (9) η ανάπτυξη έργων που στοχεύουν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμων μεταφορών, (10) η προώθηση της συμμετοχής της Κύπρου σε συναφείς δραστηριότητες, (11) η παροχή υποστήριξης στις τοπικές αρχές για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά/ εθνικά/ διεθνή προγράμματα συγχρηματοδότησης στον τομέα της ενέργειας, (12) η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς/ εθνικούς πόρους και γενικά η προώθηση διεθνών συνεργασιών, (13) Η προώθηση του συγχρηματοδοτικού προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (14) η διενέργεια προγραμμάτων έρευνας και μελετών για λογαριασμό του ή για τρίτους και σε συνεργασία με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, (15) η οργάνωση ή συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, τεχνικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα, τεχνικές επισκέψεις, διαφωτιστικές εκστρατείες ή εκθέσεις για τη προώθηση και αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, (16) Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία συναφών με τους στόχους και δραστηριότητες προτύπων, (17) η εργοδότηση ή απασχόληση, μόνιμου ή έκτακτου - 2 -

4 προσωπικού, προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων του Γραφείου, (18) η απασχόληση σε έκτακτη βάση συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων, προς εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε από τους σκοπούς του Γραφείου, (19) Η αγορά, αποδοχή υπό τύπο δωρεάς, λήψη, απόκτηση ή κατοχή, με μίσθωση ή υπομίσθωση, ή με αντάλλαγμα ή διαφορετικά (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον), κάθε φύσης και περιγραφής κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρει ή συμβάλλει στην εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους σκοπούς του Γραφείου, με την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Γραφείου. (20) Η απόκτηση, μίσθωση, πώληση, κατασκευή, επιδιόρθωση, μετατροπή, συντήρηση, ανταλλαγή ή απόκτηση ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων αγοράς, ιδιοκτησίας ή μίσθωσης κάθε είδους εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων εξαρτημάτων, εργαλείων, συσκευών, υλικών και αντικειμένων τα οποία είναι χρήσιμα ή αναγκαία για τη διεξαγωγή ή προώθηση ή εκτέλεση οποιουδήποτε από τους σκοπούς του Γραφείου. (21) Η ανέγερση, συντήρηση, μετατροπή, επέκταση, λειτουργία, διαχείριση, επίπλωση, διακόσμηση, έλεγχος, κατεδάφιση, αντικατάσταση οποιασδήποτε οικοδομής ή εγκατάστασης και κάθε φύσης διευκόλυνσης ή κατασκευής, όπως το Γραφείο ήθελε κρίνει επιθυμητό για τους σκοπούς του και η συνεισφορά ή επιχορήγηση των πιο πάνω. (22) Η εκποίηση, αξιοποίηση, για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρης ή μέρους ακίνητης, κινητής ή πνευματικής ιδιοκτησίας του Γραφείου, η οποία δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς του Γραφείου ή η επιβάρυνση ή υποθήκευση ολόκληρου ή μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας του Γραφείου σύμφωνα με όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το Γραφείο. (23) Η σύναψη δανείων ή η εξεύρεση χρημάτων ή η εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε του Γραφείου είτε άλλου προσώπου) με όποιο τρόπο και με τέτοιους όρους όπως ήθελε κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που θα συσταθούν ή θα εδράζουν πάνω σε όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα του Γραφείου, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όπως το Γραφείο ήθελε εκάστοτε καθορίσει

5 (24) Η βελτίωση, διαχείριση, έλεγχος, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση, εκποίηση, χορήγηση δωρεάν και παραχώρηση δικαιωμάτων και προνομίων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα του Γραφείου ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον το Γραφείο ή οποιοδήποτε τρόπο, χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Γραφείου και υιοθέτηση μέσων τα οποία κατά την κρίση του Γραφείου είναι επωφελή για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των σκοπών του Γραφείου και την προώθηση της δημοτικότητάς και της καλής του φήμης. (25) Η προσέλκυση και αποδοχή χρηματοδοτήσεων, δωρεών, παροχών, συνδρομών, χορηγήσεων και γενικά οικονομικών και άλλων ενισχύσεων για την προώθηση των σκοπών του Γραφείου με τέτοιους όρους και ανταλλάγματα όπως το Διαχειριστικό Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε αποφασίσει και μέσα στα πλαίσια των σκοπών ίδρυσης του Γραφείου. (26) Η προαγωγή της εγγραφής ή αναγνώρισης του Γραφείου σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο. (27) Τη διενέργεια ή εκτέλεση οποιωνδήποτε πράξεων, ενεργειών ή δραστηριοτήτων για το σκοπό προώθησης, πραγματοποίησης και επίτευξης των πιο πάνω σκοπών του Γραφείου. Όλοι οι σκοποί που αναφέρονται πιο πάνω αποβλέπουν στην εφαρμογή της Ιδρυτικής Πράξης ημερομηνίας 9/2/2009, η οποία δυνάμει του Νόμου 57/1972 ενεγράφη από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων στο Μητρώο Ιδρυμάτων στις 9/2/2009 και όλοι οι οποιοιδήποτε από τους σκοπούς αυτούς θα ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από το κράτος αυτής της Ιδρυτικής Πράξης ή τυχόν τροποποίησης της που δυνατό να γίνει δυνάμει του Νόμου 57/1972. Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου δέον όπως μη τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας αλλά της όσο το δυνατό ευρύτερης ερμηνείας, εκτός εάν ρητά προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο ή από τις πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης. Πόροι 5. Οι πόροι του Γραφείου προέρχονται από: (1) Οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από άλλους Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς οργανισμούς. (2) Οικονομική βοήθεια από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

6 (3) Κρατική Οικονομική Βοήθεια. (4) Οικονομική βοήθεια για σκοπούς του Γραφείου. (5) Εισφορές τρίτων για σκοπούς του Γραφείου. (6) Χορηγίες για σκοπούς του Γραφείου. (7) Δωρεές για σκοπούς του Γραφείου. (8) Έσοδα από την εκτέλεση έργων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μελετών του Γραφείου ή από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό δημόσιων υπηρεσιών ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών ενώσεων, επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτών κτλ. (9) Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και μελετών, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό δημόσιων υπηρεσιών ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών ενώσεων, επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτών κτλ. (10) Έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκποίηση της περιουσίας του Γραφείου. (11) Έσοδα από εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας κλπ (12) Έσοδα από δραστηριότητες που εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Γραφείου. Μέλη Γραφείου, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 6. (1) Τα ιδρυτικά μέλη αποτελούν μέλη του Γραφείου. (2) Τα Μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 πιο κάτω αποτελούν μέλη του Γραφείου και αντιπροσωπεύονται και στη Γενική Συνέλευση. (3) Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 πιο κάτω αποτελούν μέλη του Γραφείου και αντιπροσωπεύονται και στη Γενική Συνέλευση. (4) Μέλη του Γραφείου μπορούν να γίνουν κατόπιν απόφασης του Διαχειριστικού Συμβουλίου οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμός που αντιπροσωπεύεται από έναν αντιπρόσωπο που είναι υποστηρικτής των σκοπών του Γραφείου ή είναι θεσμικός παράγοντας της αγοράς. (5) Τα μέλη του Γραφείου μπορούν να αποβληθούν για τους λόγους και με τον τρόπο που παύονται οι αντιπρόσωποι μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό

7 (6) Όλα τα μέλη του Γραφείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. (7) Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλλει την συνδρομή του στο Γραφείο κατά το χρόνο και τρόπο που θα καθορίζει κατά καιρούς το Διαχειριστικό Συμβούλιο. (8) Μέλος που αποχωρεί από το Σωματείο οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές αυτού αναλόγως του χρόνου που διετέλεσε μέλος. (9) Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της περιουσίας του Γραφείου. (10) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. (11) Τα μέλη του Γραφείου οφείλουν να σέβονται και να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Γραφείου και γενικά να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην δυσφημίζουν το κύρος και τη καλή φήμη του Γραφείου. (12) Τα μέλη του Γραφείου οφείλουν όσο είναι δυνατό να παρουσιάζονται τακτικά στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων και σε άλλα Όργανα του Γραφείου στα οποία τυχόν συμμετέχουν. (13) Κάθε μέλος υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Νόμου αρ. 57/72 ως τροποποιήθηκε έχει δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων. (14) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει εκούσια σε οποιοδήποτε χρόνο από μέλος του Γραφείου. (15) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Γραφείο και άλλους χώρους υπό την κατοχή του Γραφείου καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης υπό των Οργάνων του Γραφείου για τις δραστηριότητες του Γραφείου. Διαχειριστικό Συμβούλιο 7. (1) Η Διοίκηση του Γραφείου γίνεται από Διαχειριστικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα μέλη. (2) Τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου αποτελούνται από τους πιο κάτω που επιλέγουν τους αντιπροσώπους των να τους αντιπροσωπεύουν σ αυτό ως πιο κάτω αναφέρεται: (i) ΈΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με δύο αντιπροσώπους, τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο και τον - 6 -

8 Εκτελεστικό Γραμματέα της. (ii) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, με δύο αντιπροσώπους. (iii) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (iv) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (v) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ με ένα αντιπρόσωπο. (vi) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (vii) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (viii) ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ένα αντιπρόσωπο. (ix) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με ένα αντιπρόσωπο. Νοείται ότι κάθε αντιπρόσωπος των πιο πάνω μελών έχει χωριστό και αυτοτελές δικαίωμα ψήφου. (3) Του Διαχειριστικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού ο οποίος εκλέγεται από τα Μέλη αυτού κάθε 2 χρόνια ανάμεσα από τους δύο αντιπροσώπους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που στην περίπτωση του Προέδρου πρέπει να είναι αιρετός αντιπρόσωπος. (4) Τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου επίσης εκλέγουν τους πιο κάτω αξιωματούχους ανάμεσα από τα μέλη του κατά το χρόνο εκλογής του Προέδρου κάθε 2 χρόνια. (i) Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος αναπληροί τον Πρόεδρο στην απουσία αυτού. (5) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο και κατόπιν σύγκλισης των συνεδριάσεων αυτού από τον Πρόεδρο με προειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημερών η οποία μπορεί να γίνει γραπτώς ή προφορικώς κατά την οποία κοινοποιείται στα μέλη και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. (6) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο κατόπιν απαίτησης δύο τρίτων των μελών αυτού προς τον Πρόεδρο συγκαλείται για συνεδρίαση επί οποιουδήποτε θέματος. (7) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν εφτά από τα μέλη του είναι παρόντα. (8) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου - 7 -

9 προεδρεύει το γηραιότερο μέλος. (9) Οι αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών. (10) Στις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου συμμετέχει ο Διευθυντής του Γραφείου χωρίς δικαίωμα ψήφου. (11) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και επιμέλεια των υποθέσεων του Γραφείου, σχεδιάζει και διαμορφώνει τη γενική πολιτική και στρατηγική που θα ακολουθήσει το Γραφείο και αποφασίζει για τις προτεραιότητες, τα σχέδια δράσης, τον προϋπολογισμό και τα μέσα για την προώθηση των στόχων του. Χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των παραπάνω, το Διαχειριστικό Συμβούλιο: (i) Διαχειρίζεται την περιουσία και τα χρήματα του Γραφείου. (ii) Δέχεται εισφορές, οικονομική βοήθεια, χορηγίες και δωρεές για τους σκοπούς του Γραφείου. (iii) Αποφασίζει για τη σκοπιμότητα ανάληψης έργων και την εκτίμηση ειδικών ζητημάτων και απόψεων και αποφασίζει την παραπομπή έργων σε ειδικούς συμβούλους ή επιτροπές. (iv) Αποφασίζει τη μεταβίβαση ή εκχώρηση εξουσιών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του Διαχειριστικού Συμβουλίου σε όργανα ή επιτροπές ή πρόσωπα υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε αποφασίσει και αναμορφώνει ή ανακαλεί τέτοια απόφαση για μεταβίβαση ή εκχώρηση. (12) Ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου: (i) Προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (ii) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου ως αναφέρεται στο παρόν άρθρο. (iii) Προσλαμβάνει τον Διευθυντή του Γραφείου με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (iv) Επιβλέπει τις αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (v) Επιβλέπει εάν οι αποφάσεις, στόχοι και προτεραιότητες του Διαχειριστικού Συμβουλίου γίνονται σεβαστές. (vi) Αντιπροσωπεύει δικαστικά, εξώδικα και όλες τις χρηματικές, κτηματικές και γενικά σε όλες τις δεσμευτικές συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες του Γραφείου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου. (vii) Ο Πρόεδρος σε έκτακτες περιπτώσεις, απουσίας του Διευθυντή, ενεργεί και υπογράφει στη θέση αυτού για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης, σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια λειτουργίας του Γραφείου. (viii) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης - 8 -

10 (ix) Δικαιούται νομικά όλη την οικονομική και δεσμευτική στήριξη του Γραφείου. Νοείται ότι ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα σύγκλισης των συνεδριάσεων του Διαχειριστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης στο Διευθυντή. (13) Τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου μπορούν να παυθούν από τη Γενική Συνέλευση του Γραφείου για τους πιο κάτω λόγους: (i) Εάν έχουν καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα ατιμωτικής ή ηθικής αισχρότητας. (ii) Εάν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. (iii) Αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Γραφείου. (iv) Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δυσφημίζει το κύρος και την καλή φήμη του Γραφείου. (v) Εάν για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου, δεν παρουσιάζονται αδικαιολόγητα. (14) Ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου μόλις πληροφορηθεί ότι μέλος στο Διαχειριστικό Συμβούλιο έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα συμβάντα στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (v) της παραγράφου (13) του άρθρου 7 πιο πάνω, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Γραφείου ενώπιον της οποίας θέτει το πιο πάνω θέμα για απόφαση. (15) Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης μέλους ή κένωσης θέσης στο Διαχειριστικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να αντικατασταθεί με απόφαση του Διαχειριστικού Συμβουλίου από άλλο οργανισμό που είναι υποστηρικτής των στόχων του Γραφείου. Συμβουλευτική Επιτροπή 8. (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τους πιο κάτω: (i) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ii) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (iii) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) (iv) ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (v) EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION (EPIA) (vi) ISLENET (EUROPEAN ISLANDS NETWORK ON ENERGY AND ENVIRONMENT) (vii) AREAM (Agência Regional da Energia e - 9 -

11 Ambiente da Região Autónoma da Madeira) (viii) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS) (ix) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) (x) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ) (xi) ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (xii) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΔΣΜ) (xiii) ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (AHK) Και από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό/φορέα που αποτελεί θεσμικό παράγοντα της αγοράς, είναι έμπειρος πραγματογνώμονας και ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τους σκοπούς του Γραφείου κατόπιν απόφασης του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Νοείται ότι οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω, σε περίπτωση αποχώρησης του ως μέλος του Γραφείου, θεωρείται αυτομάτως ότι αποχώρησε και ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. (2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή προσφέρει τη βοήθεια και την εμπειρία της στις συσκέψεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου και την τεχνική υποστήριξη της στις δραστηριότητες του Γραφείου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή λειτουργεί φυσικά και ηλεκτρονικά. (3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή και το Διαχειριστικό Συμβούλιο συναντώνται μια φορά το χρόνο για συμβουλευτική διαβούλευση και συστάσεις της ετήσιας επιθεώρησης σχεδίων. (4) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Γραφείου μπορούν να συμβουλεύονται τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τα τρέχοντα θέματα. (5) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε χρόνο. Γενική Συνέλευση 9. (1) Η Γενική Συνέλευση του Γραφείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Γραφείου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού, μη υπαγόμενης στην αρμοδιότητα του Διαχειριστικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής και άλλων οργάνων του Γραφείου. (2) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ιδρυτικά μέλη, τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κάθε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που μπορεί να εισαχθεί και εγγραφεί ως μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. (3) Η Γενική Συνέλευση σχολιάζει την ετήσια έκθεση

12 δραστηριοτήτων, κάνει εισηγήσεις για τον ετήσιο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του Γραφείου και μπορεί να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές των στρατηγικών αποφάσεων. (4) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά τον χρόνο ή εκτάκτως ή εάν τούτο ήθελε ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών, από τον Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου αφού δοθεί ειδοποίηση γραπτώς ή προφορικώς επτά ημέρες προς τα μέλη τα οποία ενημερώνονται για τα θέματα που θα συζητηθούν. (5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο. (6) Για τη λήψη απόφασης μεταβολής των σκοπών του Γραφείου απαιτείται τουλάχιστο τα ¾ των μελών και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται οπότε στην επόμενη Γενική Συνέλευση μπορεί να ληφθεί απόφαση του ενός δευτέρου των παρόντων μελών. (7) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου και στην απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος ή στην απουσία των πιο πάνω το γηραιότερο εκ των παρόντων μελών. Διευθυντής Γραφείου 10. (1) Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται από τον Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (2) Ο Διευθυντής δίδει αναφορά στον Πρόεδρο και στο Διαχειριστικό Συμβούλιο. (3) Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση του γραφείου και της αποτελεσματικής προαγωγής των σκοπών του Γραφείου μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο. (4) Ο Διευθυντής συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής του Γραφείου, αναπτύσσει και εισηγείται σχέδια δράσης για την υλοποίηση των στόχων του Γραφείου. (5) Εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου εκτελούνται. (6) Προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτίωση και διενεργεί κατάλληλες αναφορές. (7) Χειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα και διευθύνει το προσωπικό. (8) Ενεργεί ως εκπρόσωπος στον τομέα της ευθύνης του, εκπροσωπεί το Γραφείο σε θέματα της αρμοδιότητας του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (9) Ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Διαχειριστικού Συμβουλίου και του προσωπικού

13 (10) Ο Διευθυντής δικαιούται νομικά την οικονομική και δεσμευτική στήριξη του Γραφείου. (11) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου, την έκδοση και πληρωμή των επιταγών. Δημοσιονομικές πρόνοιες Έκδοση Εσωτερικών Κανονισμών Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και αποδεικτικών στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τους κανόνες ορθού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου, για την παροχή συμπληρωμένης και αληθινής εικόνας της οικονομικής κατάστασης του Γραφείου. Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς. Για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου του Διαχειριστικού Συμβουλίου και του Διευθυντή. 2. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιου προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων, ο οποίος υποβάλλεται έγκαιρα σε συνεδρίαση αυτού και εγκρίνεται πριν από την 31/12 κάθε χρόνου. 3. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και την τήρηση οποιονδήποτε χρονικών ορίων που τίθενται σε αυτόν και καμία δαπάνη που υπερβαίνει τα ποσά που προνοούνται στον προϋπολογισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ρητή έγκριση του Διαχειριστικού Συμβουλίου. 4. Οι λογαριασμοί του Γραφείου θα ελέγχονται από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή που διορίζεται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο. 5. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε παρατηρήσεις/εισηγήσεις και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού. 6. Εκτός εάν το Διαχειριστικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά το οικονομικό έτος αρχίζει 1 η Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 7. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει τη λειτουργία μικρού ταμείου και να αναθέσει τη διαχείριση του στο Διευθυντή. 12. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο τηρουμένων των άρθρων του παρόντος καταστατικού έχει εξουσία να εκδόσει, τροποποιήσει και ακυρώσει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία των οργάνων του Γραφείου

14 - 13 -

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ίδρυση Επωνυµία. 1. Καθιδρύεται ίδρυµα µε την επωνυµία Ι ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το Ι ΡΥΜΑ), το οποίο αποτελεί νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, 23.12.2004 259(Ι)/2004 259(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Παρουσιάζεται πιο κάτω, ενοποιημένη η περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών νομοθεσία. Η ενοποίηση της νομοθεσίας έγινε από την Υπηρεσία του Κεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1 Όνομα 3 2 Σκοποί 3 3 Τρόποι Επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Άρθρο 1ο - Ίδρυση Ιδρύεται σήμερα 12 Νοεμβρίου 2008 Δημοτικό, Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου με την επωνυμία Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου με το EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation είναι η 1 Οκτωβρίου 2008 (ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Ίδρυση Ταμείου Λειτουργία και έδρα του Ταμείου Σκοποί του Ταμείου Πόροι του Ταμείου 1. Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Αυγούστου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΤΥΤΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα