ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ίδρυση Επωνυμία Ιδρυτικό Έγγραφο 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το ΓΡΑΦΕΙΟ) το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο και έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου και διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 (57/1972) και τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού, προς επίτευξη των κατωτέρω σκοπών που είναι μη κερδοσκοπικοί. 2. Το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται ως το ιδρυτικό έγγραφο του ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Έδρα 3. Η έδρα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ είναι η Λευκωσία. Σκοποί 4. Οι κύριοι σκοποί του Γραφείου είναι να συνεισφέρει στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την ανάπτυξη προαγωγή και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήση ενέργειας, όπως επίσης και την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στην Κύπρο και την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών και των τοπικών αρχών της Κύπρου για τους σκοπούς του Γραφείου. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, οι κύριοι σκοποί του είναι: (1) η δημιουργία και υιοθέτηση εργαλείων, μέσων και υπηρεσιών για την απομάκρυνση εμποδίων τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ορθολογικής χρήσης ενέργειας και βιώσιμων μεταφορών στην Κύπρο, (2) η εγκαθίδρυση δικτύου πληροφόρησης του κοινού και των σχετικών παραγόντων της αγοράς, (3) η εξεύρεση εθνικών/τοπικών πεδίων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, (4) η διευκόλυνση δημοσίων και ιδιωτικών σχετικών έργων μέσω της εγκαθίδρυσης συνδέσμων για ανταλλαγή και διάχυση πληροφόρησης, - 1 -

3 (5) η εκπαίδευση/επιμόρφωση επιστημόνων, μηχανικών, τεχνικών επαγγελματιών, ιδιωτών και άλλων ομάδων, (6) η παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους, (7) η συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία Ενέργειας και συναφείς φορείς άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, (8) η δραστηριοποίηση του ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των ευρωπαϊκών και τοπικών/εθνικών παραγόντων της αγοράς και των δημόσιων οργανισμών και αρχών μέσω της προώθησης συνεργασιών και δικτύων ανταλλαγής πληροφόρησης και επικοινωνίας, (9) η ανάπτυξη έργων που στοχεύουν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμων μεταφορών, (10) η προώθηση της συμμετοχής της Κύπρου σε συναφείς δραστηριότητες, (11) η παροχή υποστήριξης στις τοπικές αρχές για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά/ εθνικά/ διεθνή προγράμματα συγχρηματοδότησης στον τομέα της ενέργειας, (12) η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς/ εθνικούς πόρους και γενικά η προώθηση διεθνών συνεργασιών, (13) Η προώθηση του συγχρηματοδοτικού προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (14) η διενέργεια προγραμμάτων έρευνας και μελετών για λογαριασμό του ή για τρίτους και σε συνεργασία με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, (15) η οργάνωση ή συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, τεχνικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα, τεχνικές επισκέψεις, διαφωτιστικές εκστρατείες ή εκθέσεις για τη προώθηση και αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, (16) Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία συναφών με τους στόχους και δραστηριότητες προτύπων, (17) η εργοδότηση ή απασχόληση, μόνιμου ή έκτακτου - 2 -

4 προσωπικού, προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων του Γραφείου, (18) η απασχόληση σε έκτακτη βάση συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων, προς εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε από τους σκοπούς του Γραφείου, (19) Η αγορά, αποδοχή υπό τύπο δωρεάς, λήψη, απόκτηση ή κατοχή, με μίσθωση ή υπομίσθωση, ή με αντάλλαγμα ή διαφορετικά (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον), κάθε φύσης και περιγραφής κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρει ή συμβάλλει στην εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους σκοπούς του Γραφείου, με την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Γραφείου. (20) Η απόκτηση, μίσθωση, πώληση, κατασκευή, επιδιόρθωση, μετατροπή, συντήρηση, ανταλλαγή ή απόκτηση ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων αγοράς, ιδιοκτησίας ή μίσθωσης κάθε είδους εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων εξαρτημάτων, εργαλείων, συσκευών, υλικών και αντικειμένων τα οποία είναι χρήσιμα ή αναγκαία για τη διεξαγωγή ή προώθηση ή εκτέλεση οποιουδήποτε από τους σκοπούς του Γραφείου. (21) Η ανέγερση, συντήρηση, μετατροπή, επέκταση, λειτουργία, διαχείριση, επίπλωση, διακόσμηση, έλεγχος, κατεδάφιση, αντικατάσταση οποιασδήποτε οικοδομής ή εγκατάστασης και κάθε φύσης διευκόλυνσης ή κατασκευής, όπως το Γραφείο ήθελε κρίνει επιθυμητό για τους σκοπούς του και η συνεισφορά ή επιχορήγηση των πιο πάνω. (22) Η εκποίηση, αξιοποίηση, για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρης ή μέρους ακίνητης, κινητής ή πνευματικής ιδιοκτησίας του Γραφείου, η οποία δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς του Γραφείου ή η επιβάρυνση ή υποθήκευση ολόκληρου ή μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας του Γραφείου σύμφωνα με όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το Γραφείο. (23) Η σύναψη δανείων ή η εξεύρεση χρημάτων ή η εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε του Γραφείου είτε άλλου προσώπου) με όποιο τρόπο και με τέτοιους όρους όπως ήθελε κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που θα συσταθούν ή θα εδράζουν πάνω σε όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα του Γραφείου, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όπως το Γραφείο ήθελε εκάστοτε καθορίσει

5 (24) Η βελτίωση, διαχείριση, έλεγχος, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση, εκποίηση, χορήγηση δωρεάν και παραχώρηση δικαιωμάτων και προνομίων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα του Γραφείου ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον το Γραφείο ή οποιοδήποτε τρόπο, χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Γραφείου και υιοθέτηση μέσων τα οποία κατά την κρίση του Γραφείου είναι επωφελή για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των σκοπών του Γραφείου και την προώθηση της δημοτικότητάς και της καλής του φήμης. (25) Η προσέλκυση και αποδοχή χρηματοδοτήσεων, δωρεών, παροχών, συνδρομών, χορηγήσεων και γενικά οικονομικών και άλλων ενισχύσεων για την προώθηση των σκοπών του Γραφείου με τέτοιους όρους και ανταλλάγματα όπως το Διαχειριστικό Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε αποφασίσει και μέσα στα πλαίσια των σκοπών ίδρυσης του Γραφείου. (26) Η προαγωγή της εγγραφής ή αναγνώρισης του Γραφείου σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο. (27) Τη διενέργεια ή εκτέλεση οποιωνδήποτε πράξεων, ενεργειών ή δραστηριοτήτων για το σκοπό προώθησης, πραγματοποίησης και επίτευξης των πιο πάνω σκοπών του Γραφείου. Όλοι οι σκοποί που αναφέρονται πιο πάνω αποβλέπουν στην εφαρμογή της Ιδρυτικής Πράξης ημερομηνίας 9/2/2009, η οποία δυνάμει του Νόμου 57/1972 ενεγράφη από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων στο Μητρώο Ιδρυμάτων στις 9/2/2009 και όλοι οι οποιοιδήποτε από τους σκοπούς αυτούς θα ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από το κράτος αυτής της Ιδρυτικής Πράξης ή τυχόν τροποποίησης της που δυνατό να γίνει δυνάμει του Νόμου 57/1972. Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου δέον όπως μη τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας αλλά της όσο το δυνατό ευρύτερης ερμηνείας, εκτός εάν ρητά προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο ή από τις πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης. Πόροι 5. Οι πόροι του Γραφείου προέρχονται από: (1) Οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από άλλους Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς οργανισμούς. (2) Οικονομική βοήθεια από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

6 (3) Κρατική Οικονομική Βοήθεια. (4) Οικονομική βοήθεια για σκοπούς του Γραφείου. (5) Εισφορές τρίτων για σκοπούς του Γραφείου. (6) Χορηγίες για σκοπούς του Γραφείου. (7) Δωρεές για σκοπούς του Γραφείου. (8) Έσοδα από την εκτέλεση έργων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μελετών του Γραφείου ή από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό δημόσιων υπηρεσιών ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών ενώσεων, επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτών κτλ. (9) Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και μελετών, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό δημόσιων υπηρεσιών ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών ενώσεων, επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτών κτλ. (10) Έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκποίηση της περιουσίας του Γραφείου. (11) Έσοδα από εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας κλπ (12) Έσοδα από δραστηριότητες που εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Γραφείου. Μέλη Γραφείου, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 6. (1) Τα ιδρυτικά μέλη αποτελούν μέλη του Γραφείου. (2) Τα Μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 πιο κάτω αποτελούν μέλη του Γραφείου και αντιπροσωπεύονται και στη Γενική Συνέλευση. (3) Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 πιο κάτω αποτελούν μέλη του Γραφείου και αντιπροσωπεύονται και στη Γενική Συνέλευση. (4) Μέλη του Γραφείου μπορούν να γίνουν κατόπιν απόφασης του Διαχειριστικού Συμβουλίου οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμός που αντιπροσωπεύεται από έναν αντιπρόσωπο που είναι υποστηρικτής των σκοπών του Γραφείου ή είναι θεσμικός παράγοντας της αγοράς. (5) Τα μέλη του Γραφείου μπορούν να αποβληθούν για τους λόγους και με τον τρόπο που παύονται οι αντιπρόσωποι μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό

7 (6) Όλα τα μέλη του Γραφείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. (7) Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλλει την συνδρομή του στο Γραφείο κατά το χρόνο και τρόπο που θα καθορίζει κατά καιρούς το Διαχειριστικό Συμβούλιο. (8) Μέλος που αποχωρεί από το Σωματείο οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές αυτού αναλόγως του χρόνου που διετέλεσε μέλος. (9) Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της περιουσίας του Γραφείου. (10) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. (11) Τα μέλη του Γραφείου οφείλουν να σέβονται και να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Γραφείου και γενικά να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην δυσφημίζουν το κύρος και τη καλή φήμη του Γραφείου. (12) Τα μέλη του Γραφείου οφείλουν όσο είναι δυνατό να παρουσιάζονται τακτικά στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων και σε άλλα Όργανα του Γραφείου στα οποία τυχόν συμμετέχουν. (13) Κάθε μέλος υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Νόμου αρ. 57/72 ως τροποποιήθηκε έχει δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων. (14) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει εκούσια σε οποιοδήποτε χρόνο από μέλος του Γραφείου. (15) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Γραφείο και άλλους χώρους υπό την κατοχή του Γραφείου καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης υπό των Οργάνων του Γραφείου για τις δραστηριότητες του Γραφείου. Διαχειριστικό Συμβούλιο 7. (1) Η Διοίκηση του Γραφείου γίνεται από Διαχειριστικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα μέλη. (2) Τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου αποτελούνται από τους πιο κάτω που επιλέγουν τους αντιπροσώπους των να τους αντιπροσωπεύουν σ αυτό ως πιο κάτω αναφέρεται: (i) ΈΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με δύο αντιπροσώπους, τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο και τον - 6 -

8 Εκτελεστικό Γραμματέα της. (ii) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, με δύο αντιπροσώπους. (iii) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (iv) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (v) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ με ένα αντιπρόσωπο. (vi) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (vii) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ με ένα αντιπρόσωπο. (viii) ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ένα αντιπρόσωπο. (ix) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με ένα αντιπρόσωπο. Νοείται ότι κάθε αντιπρόσωπος των πιο πάνω μελών έχει χωριστό και αυτοτελές δικαίωμα ψήφου. (3) Του Διαχειριστικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού ο οποίος εκλέγεται από τα Μέλη αυτού κάθε 2 χρόνια ανάμεσα από τους δύο αντιπροσώπους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που στην περίπτωση του Προέδρου πρέπει να είναι αιρετός αντιπρόσωπος. (4) Τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου επίσης εκλέγουν τους πιο κάτω αξιωματούχους ανάμεσα από τα μέλη του κατά το χρόνο εκλογής του Προέδρου κάθε 2 χρόνια. (i) Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος αναπληροί τον Πρόεδρο στην απουσία αυτού. (5) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο και κατόπιν σύγκλισης των συνεδριάσεων αυτού από τον Πρόεδρο με προειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημερών η οποία μπορεί να γίνει γραπτώς ή προφορικώς κατά την οποία κοινοποιείται στα μέλη και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. (6) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο κατόπιν απαίτησης δύο τρίτων των μελών αυτού προς τον Πρόεδρο συγκαλείται για συνεδρίαση επί οποιουδήποτε θέματος. (7) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν εφτά από τα μέλη του είναι παρόντα. (8) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου - 7 -

9 προεδρεύει το γηραιότερο μέλος. (9) Οι αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών. (10) Στις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου συμμετέχει ο Διευθυντής του Γραφείου χωρίς δικαίωμα ψήφου. (11) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και επιμέλεια των υποθέσεων του Γραφείου, σχεδιάζει και διαμορφώνει τη γενική πολιτική και στρατηγική που θα ακολουθήσει το Γραφείο και αποφασίζει για τις προτεραιότητες, τα σχέδια δράσης, τον προϋπολογισμό και τα μέσα για την προώθηση των στόχων του. Χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των παραπάνω, το Διαχειριστικό Συμβούλιο: (i) Διαχειρίζεται την περιουσία και τα χρήματα του Γραφείου. (ii) Δέχεται εισφορές, οικονομική βοήθεια, χορηγίες και δωρεές για τους σκοπούς του Γραφείου. (iii) Αποφασίζει για τη σκοπιμότητα ανάληψης έργων και την εκτίμηση ειδικών ζητημάτων και απόψεων και αποφασίζει την παραπομπή έργων σε ειδικούς συμβούλους ή επιτροπές. (iv) Αποφασίζει τη μεταβίβαση ή εκχώρηση εξουσιών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του Διαχειριστικού Συμβουλίου σε όργανα ή επιτροπές ή πρόσωπα υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε αποφασίσει και αναμορφώνει ή ανακαλεί τέτοια απόφαση για μεταβίβαση ή εκχώρηση. (12) Ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου: (i) Προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (ii) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου ως αναφέρεται στο παρόν άρθρο. (iii) Προσλαμβάνει τον Διευθυντή του Γραφείου με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (iv) Επιβλέπει τις αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (v) Επιβλέπει εάν οι αποφάσεις, στόχοι και προτεραιότητες του Διαχειριστικού Συμβουλίου γίνονται σεβαστές. (vi) Αντιπροσωπεύει δικαστικά, εξώδικα και όλες τις χρηματικές, κτηματικές και γενικά σε όλες τις δεσμευτικές συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες του Γραφείου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου. (vii) Ο Πρόεδρος σε έκτακτες περιπτώσεις, απουσίας του Διευθυντή, ενεργεί και υπογράφει στη θέση αυτού για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης, σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια λειτουργίας του Γραφείου. (viii) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης - 8 -

10 (ix) Δικαιούται νομικά όλη την οικονομική και δεσμευτική στήριξη του Γραφείου. Νοείται ότι ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα σύγκλισης των συνεδριάσεων του Διαχειριστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης στο Διευθυντή. (13) Τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου μπορούν να παυθούν από τη Γενική Συνέλευση του Γραφείου για τους πιο κάτω λόγους: (i) Εάν έχουν καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα ατιμωτικής ή ηθικής αισχρότητας. (ii) Εάν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. (iii) Αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Γραφείου. (iv) Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δυσφημίζει το κύρος και την καλή φήμη του Γραφείου. (v) Εάν για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου, δεν παρουσιάζονται αδικαιολόγητα. (14) Ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου μόλις πληροφορηθεί ότι μέλος στο Διαχειριστικό Συμβούλιο έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα συμβάντα στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (v) της παραγράφου (13) του άρθρου 7 πιο πάνω, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Γραφείου ενώπιον της οποίας θέτει το πιο πάνω θέμα για απόφαση. (15) Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης μέλους ή κένωσης θέσης στο Διαχειριστικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να αντικατασταθεί με απόφαση του Διαχειριστικού Συμβουλίου από άλλο οργανισμό που είναι υποστηρικτής των στόχων του Γραφείου. Συμβουλευτική Επιτροπή 8. (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τους πιο κάτω: (i) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ii) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (iii) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) (iv) ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (v) EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION (EPIA) (vi) ISLENET (EUROPEAN ISLANDS NETWORK ON ENERGY AND ENVIRONMENT) (vii) AREAM (Agência Regional da Energia e - 9 -

11 Ambiente da Região Autónoma da Madeira) (viii) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS) (ix) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) (x) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ) (xi) ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (xii) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΔΣΜ) (xiii) ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (AHK) Και από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό/φορέα που αποτελεί θεσμικό παράγοντα της αγοράς, είναι έμπειρος πραγματογνώμονας και ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τους σκοπούς του Γραφείου κατόπιν απόφασης του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Νοείται ότι οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω, σε περίπτωση αποχώρησης του ως μέλος του Γραφείου, θεωρείται αυτομάτως ότι αποχώρησε και ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. (2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή προσφέρει τη βοήθεια και την εμπειρία της στις συσκέψεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου και την τεχνική υποστήριξη της στις δραστηριότητες του Γραφείου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή λειτουργεί φυσικά και ηλεκτρονικά. (3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή και το Διαχειριστικό Συμβούλιο συναντώνται μια φορά το χρόνο για συμβουλευτική διαβούλευση και συστάσεις της ετήσιας επιθεώρησης σχεδίων. (4) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Γραφείου μπορούν να συμβουλεύονται τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τα τρέχοντα θέματα. (5) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε χρόνο. Γενική Συνέλευση 9. (1) Η Γενική Συνέλευση του Γραφείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Γραφείου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού, μη υπαγόμενης στην αρμοδιότητα του Διαχειριστικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής και άλλων οργάνων του Γραφείου. (2) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ιδρυτικά μέλη, τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κάθε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που μπορεί να εισαχθεί και εγγραφεί ως μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. (3) Η Γενική Συνέλευση σχολιάζει την ετήσια έκθεση

12 δραστηριοτήτων, κάνει εισηγήσεις για τον ετήσιο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του Γραφείου και μπορεί να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές των στρατηγικών αποφάσεων. (4) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά τον χρόνο ή εκτάκτως ή εάν τούτο ήθελε ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών, από τον Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου αφού δοθεί ειδοποίηση γραπτώς ή προφορικώς επτά ημέρες προς τα μέλη τα οποία ενημερώνονται για τα θέματα που θα συζητηθούν. (5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο. (6) Για τη λήψη απόφασης μεταβολής των σκοπών του Γραφείου απαιτείται τουλάχιστο τα ¾ των μελών και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται οπότε στην επόμενη Γενική Συνέλευση μπορεί να ληφθεί απόφαση του ενός δευτέρου των παρόντων μελών. (7) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου και στην απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος ή στην απουσία των πιο πάνω το γηραιότερο εκ των παρόντων μελών. Διευθυντής Γραφείου 10. (1) Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται από τον Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστικού Συμβουλίου. (2) Ο Διευθυντής δίδει αναφορά στον Πρόεδρο και στο Διαχειριστικό Συμβούλιο. (3) Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση του γραφείου και της αποτελεσματικής προαγωγής των σκοπών του Γραφείου μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο. (4) Ο Διευθυντής συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής του Γραφείου, αναπτύσσει και εισηγείται σχέδια δράσης για την υλοποίηση των στόχων του Γραφείου. (5) Εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου εκτελούνται. (6) Προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτίωση και διενεργεί κατάλληλες αναφορές. (7) Χειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα και διευθύνει το προσωπικό. (8) Ενεργεί ως εκπρόσωπος στον τομέα της ευθύνης του, εκπροσωπεί το Γραφείο σε θέματα της αρμοδιότητας του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (9) Ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Διαχειριστικού Συμβουλίου και του προσωπικού

13 (10) Ο Διευθυντής δικαιούται νομικά την οικονομική και δεσμευτική στήριξη του Γραφείου. (11) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διαχειριστικού Συμβουλίου, την έκδοση και πληρωμή των επιταγών. Δημοσιονομικές πρόνοιες Έκδοση Εσωτερικών Κανονισμών Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και αποδεικτικών στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τους κανόνες ορθού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου, για την παροχή συμπληρωμένης και αληθινής εικόνας της οικονομικής κατάστασης του Γραφείου. Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς. Για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου του Διαχειριστικού Συμβουλίου και του Διευθυντή. 2. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιου προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων, ο οποίος υποβάλλεται έγκαιρα σε συνεδρίαση αυτού και εγκρίνεται πριν από την 31/12 κάθε χρόνου. 3. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και την τήρηση οποιονδήποτε χρονικών ορίων που τίθενται σε αυτόν και καμία δαπάνη που υπερβαίνει τα ποσά που προνοούνται στον προϋπολογισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ρητή έγκριση του Διαχειριστικού Συμβουλίου. 4. Οι λογαριασμοί του Γραφείου θα ελέγχονται από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή που διορίζεται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο. 5. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε παρατηρήσεις/εισηγήσεις και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού. 6. Εκτός εάν το Διαχειριστικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά το οικονομικό έτος αρχίζει 1 η Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 7. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει τη λειτουργία μικρού ταμείου και να αναθέσει τη διαχείριση του στο Διευθυντή. 12. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο τηρουμένων των άρθρων του παρόντος καταστατικού έχει εξουσία να εκδόσει, τροποποιήσει και ακυρώσει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία των οργάνων του Γραφείου

14 - 13 -

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Καταστατικό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 290 Α ), τροποποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα