ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ίδρυση Επωνυµία. 1. Καθιδρύεται ίδρυµα µε την επωνυµία Ι ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το Ι ΡΥΜΑ), το οποίο αποτελεί νοµικό πρόσωπο και έχει όλες τις ιδιότητες νοµικού προσώπου και διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του 1972 (57/1972) και τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. Ιδρυτικό Έγγραφο 2. Το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται ως το Ιδρυτικό Έγγραφο του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έδρα. 3. Η έδρα του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ είναι η Λευκωσία. Σκοποί. 4. Ο σκοπός του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι η ανάπτυξη και προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιοµάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερµία ή κάθε άλλη µορφή ανανεώσιµης ενέργειας που είναι γνωστή ή θα αποδειχθεί ενδιαφέρουσα στο µέλλον) στην Κύπρο, της εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες οι οποίες συµβάλουν στήν προώθηση των πιο πάνω τοµέων, στοχεύοντας στην διεύρυνση της χρήσης των οικονοµικών βιώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας των πιο πάνω, οι κύριοι σκοποί του είναι: (1) Η υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρµοσµένης έρευνας, καινοτόµων τεχνολογιών, πρωτοποριακών µονάδων και εµπορικών εφαρµογών που αναφέρονται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. (2) Η διενέργεια προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας και µελετών (τεχνικών, οικονοµικών, νοµικών, αγοράς, σκοπιµότητας, µεταφοράς τεχνολογίας) για λογαριασµό του ή για τρίτους και µε την συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και ιδιαίτερα µε τα µέλη της Ευρωπαΐκής Κοινότητας. (3) Η ολική ή µερική ανάθεση εκτέλεσης των πιο πάνω ερευνητικών προγραµµάτων ή µελετών σε τρίτους. (4) Η παροχή τεχνικών συµβουλευτικών υπηρεσιών (δοκιµές, µετρήσεις, αξιολογήσεις, πιστοποιήσεις κ.τ.λ), τεχνικών πληροφοριών (τεχνικές προδιαγραφές, εγχειρίδια, σχέδια, λογισµικό Η/Υ, κ.α.) και κάθε άλλου είδους συµβουλών σε τρίτους.

3 3 (5) Η οργάνωση ή συµµετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, τεχνικά σεµινάρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, διαφωτιστικές εκστρατείες για την διάδοση και αποτελεσµατική χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας. (6) Η εκπαίδευση (τεχνική, οικονοµική κτλ.) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, Κυπρίων και ξένων ειδικών. (7) Η επίδειξη νέων συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. (8) Η προώθηση διεθνούς συνεργασίας για την προαγωγή τόσο των δικών του δραστηριοτήτων όσο και άλλων Κυπριακών φορέων σε συναφή µε τις αρµοδιότητες του θέµατα. Η διεθνής συνεργασία του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ θα περιλαµβάνει τη διεξαγωγή κοινών προγραµµάτων µε διεθνείς οργανισµούς ή αλλοδαπά κέντρα ερευνών, τη διασύνδεσή του µε διεθνή κέντρα τεκµηρίωσης και τραπεζών πληροφοριών, συµβάσεις, την εκτέλεση στην Κύπρο ή στην αλλοδαπή από το Ι ΡΥΜΑ τµηµάτων διεθνών ενεργειακών προγραµµάτων, την εκπροσώπηση του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ σε διεθνείς οργανισµούς κτλ. (9) Η παροχή βοήθειας στην ετοιµασία προτύπων για την εγχώρια βιοµηχανία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. (10) Η απασχόληση σε έκτακτη βάση συµβούλων ή ειδικών επιστηµόνων, Κυπρίων ή αλλοδαπών, µε όρους που θα καθορίζει εκάστοτε το ιοικητικό Συµβούλιο, προς εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε από τους σκοπούς του (11) Η εργοδότηση ή απασχόληση, µόνιµα ή έκτακτα, περιορισµένου αριθµού προσωπικού, για διεκπεραίωση διοικητικής και άλλης εργασίας µε όρους που καθορίζει εκάστοτε το ιοικητικό Συµβούλιο, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του (12) Η αγορά, αποδοχή υπό τύπο δωρεάς, λήψη, απόκτηση ή κατοχή, µε µίσθωση ή υποµίσθωση, ή µε αντάλλαγµα ή διαφορετικά (για οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον), κάθε φύσης και περιγραφής κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρηµένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συµφέρει ή συµβάλλει στην εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους σκοπούς του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, µε την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω θα γίνονται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς του

4 4 (13) Η απόκτηση, µίσθωση, πώληση, κατασκευή, επιδιόρθωση, µετατροπή, συντήρηση, ανταλλαγή ή απόκτηση ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων αγοράς, ιδιοκτησίας ή µίσθωσης κάθε είδους εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων εξαρτηµάτων, εργαλείων, συσκευών, υλικών και αντικειµένων τα οποία είναι χρήσιµα ή αναγκαία για τη διεξαγωγή ή προώθηση ή εκτέλεση οποιουδήποτε από τους σκοπούς του (14) Η ανέγερση, συντήρηση, µετατροπή, επέκταση, λειτουργία, διαχείριση, επίπλωση, διακόσµηση, έλεγχος, κατεδάφιση, αντικατάσταση οποιασδήποτε οικοδοµής ή εγκατάστασης και κάθε φύσης διευκόλυνσης ή κατασκευής, όπως το Ι ΡΥΜΑ ήθελε κρίνει επιθυµητό για τους σκοπούς του και η συνεισφορά ή επιχορήγηση των πιο πάνω. (15) Η εκποίηση, αξιοποίηση, για οικοδοµικούς ή άλλους σκοπούς, µε οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρης ή µέρους ακίνητης, κινητής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, η οποία δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ή η επιβάρυνση ή υποθήκευση ολόκληρου ή µέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το Ι ΡΥΜΑ. (16) Η σύναψη δανείων ή η εξεύρεση χρηµάτων ή η εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ είτε άλλου προσώπου) µε όποιο τρόπο και µε τέτοιους όρους όπως ήθελε κρίνει σκόπιµο, ειδικότερα δε µε την έκδοση γραµµατίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που θα συσταθούν ή θα εδράζουν πάνω σε όλα ή µερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώµατα του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και µε τέτοιους όρους, όπως το Ι ΡΥΜΑ ήθελε εκάστοτε καθορίσει. (17) Η βελτίωση, διαχείριση, έλεγχος, ανάπτυξη, εκµετάλλευση, ανταλλαγή, εκµίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση, εκποίηση, χορήγηση δωρεάν και παραχώρηση δικαιωµάτων και προνοµίων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώµατα του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ή πάνω στα οποία έχει συµφέρον το Ι ΡΥΜΑ ή οποιοδήποτε τρόπο, χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ και υιοθέτηση µέσων τα οποία κατά την κρίση του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ είναι επωφελή για τη γνωστοποίηση και διαφήµιση των σκοπών του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ και την προώθηση της δηµοτικότητάς και της καλής του φήµης. (18) Η επένδυση των χρηµάτων του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, τα οποία το Ι ΡΥΜΑ δεν χρειάζεται άµεσα, σε τέτοιες επενδύσεις, όπως το ιοικητικό Συµβούλιο ήθελε εκάστοτε αποφασίσει.

5 5 (19) Η προσέλκυση και αποδοχή χρηµατοδοτήσεων, δωρεών, παροχών, συνδροµών, χορηγήσεων και γενικά οικονοµικών και άλλων ενισχύσεων για την προώθηση των σκοπών του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ µε τέτοιους όρους και ανταλλάγµατα όπως το ιοικητικό Συµβούλιο ήθελε εκάστοτε αποφασίσει. (20) Η αίτηση και προώθηση, µέσω των αρµοδίων οργάνων, της ψήφισης οποιουδήποτε Νόµου ή έκδοσης οποιουδήποτε ιατάγµατος ή Κανονισµού η της έκδοσης εσωτερικού Κανονισµού ή της έγκρισης απόφασης ή Καταστατικού ή της εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας, ώστε να µπορέσει το Ι ΡΥΜΑ να επιτύχει οποιονδήποτε από τους σκοπούς του ή να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση άλλον επωφελή, κατά την κρίση του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ σκοπό, ή την ένσταση σε κάθε διαδικασία ή αίτηση, η οποία δυνατό να βλάψει, άµεσα ή έµµεσα, τους σκοπούς του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ και συνάψει και εκτελέσει οποιαδήποτε Κυβερνητική ή δηµοτική, τοπική ή άλλη Αρχή ή Οργανισµό, ή Εταιρεία, ή Οργάνωση ή πρόσωπο που δυνατό να θεωρηθεί ότι µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη όλων ή µερικών από τους σκοπούς του (21) Η προαγωγή της εγγραφής ή αναγνώρισης του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ σε οποιανδήποτε χώρα ή τόπο. (22) Γενικά η διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δραστηριότητας την οποία το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι έχει σχέση ή συµβάλλει στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών του Όλοι οι σκοποί που αναφέρονται πιο πάνω αποβλέπουν στην εφαρµογή της Ιδρυτικής Πράξης ηµεροµηνίας , η οποία δυνάµει του Νόµου 57/1972 ενεγράφη από τον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων στο Μητρώο Ιδρυµάτων στις και όλοι η οποιοιδήποτε από τους σκοπούς αυτούς θα ερµηνεύονται και εφαρµόζονται από το κράτος αυτής της Ιδρυτικής Πράξης ή τυχόν τροποποίησης της που δυνατό να γίνει δυνάµει του Νόµου 57/1972. Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου δέον όπως µη τυγχάνουν περιοριστικής ερµηνείας αλλά της όσο το δυνατό ευρύτερης ερµηνείας, εκτός εάν ρητά προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο ή από τις πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης. Πόροι. 5. Οι πόροι του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ προέρχονται από: (1) Κρατική χορηγία

6 6 (2) Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και µελετών για λογαριασµό τρίτων (δηµόσιων υπηρεσιών ή Οργανισµών, ιδιωτών κτλ.), την διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών. (3) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδότηση από ηµικρατικούς οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς κτλ. (4) Έσοδα από την εκµετάλλευση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, συµβουλών, µελετών κτλ. (royalties). (5) ωρεές και άλλες παροχές τρίτων. (6) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. (7) Έσοδα από επενδύσεις των χρηµάτων ή εκποίησης περιουσίας του Χρήση περιουσίας και εισοδηµάτων του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. 6. Η περιουσία και τα εισοδήµατα του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την προαγωγή και πραγµάτωση των σκοπών του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ και κανένα µέρος αυτών δεν θα πληρώνεται ή δεν θα µεταβιβάζεται, άµεσα ή έµµεσα, σαν µέρισµα, κέρδος, δώρο ή διαφορετικά στον Ι ΡΥΤΗ ή στον Πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (εξαιρουµένης βέβαια της δυνατότητας παροχής αντιµισθίας) σε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή Αρχή. Νοείται ότι τίποτε που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή δεν θα θεωρείται ότι εµποδίζει την καταβολή µισθών για προσφερόµενες υπηρεσίες ή την πληρωµή τελών, επιβαρύνσεων ή δαπανών ή την καλόπιστη πληρωµή εύλογης αµοιβής σε εµπειρογνώµονα ή υπάλληλο του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που προσλαµβάνεται από το Ι ΡΥΜΑ σαν ανταµοιβή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Ι ΡΥΜΑ ούτε θα εµποδίζει την πληρωµή τόκου πάνω σε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε καθοριζόµενο από το νόµο ως επιτρεπτό ανώτατο ετήσιο ποσοστό επιτοκίου για χρήµατα που δανείστηκε το Ι ΡΥΜΑ ή την πληρωµή εύλογου ενοικίου για ακίνητα που µισθώνονται στο Ι ΡΥΜΑ. Κανένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να διορίζεται σε έµµισθη θέση και καµµιά αµοιβή ή ευεργέτηµα σε χρήµατα ή δικαίωµα ή περιουσία θα δίδεται στον Πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του

7 7 Μεταβολή του 7. Καµιά τροποποίηση των σκοπών του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ δεν επιτρέπεται εκτός όπως προνοείται από τον περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµο του 1972 (57/1972) και καµιά πρόταση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δεν εξετάζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο ή προτείνεται σε αρµόδιο ικαστήριο για έγκριση οποιασδήποτε αλλαγής, εκτός όπως προνοείται στον προαναφερθέντα Νόµο, και επιπρόσθετα αλλά απαραίτητα, εκτός εάν αυτή η πρόταση υποβληθεί από την πλειοψηφία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και η πρόταση εγκρίνεται, σε περίπτωση που αφορά (α) τροποποίηση της γενικής επιφύλαξης της παραγράφου 10 ή της παραγράφου 14 του παρόντος Καταστατικού, από τουλάχιστο τέσσερα µέλη του Συµβουλίου, και (β) οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση, από τη νόµιµη πλειοψηφία του ιοικητικού Συµβουλίου. Σύσταση και λειτουργία του 8. Το Ι ΡΥΜΑ συστήνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τον περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του 1972 (57/1972) και δυνάµει της Ιδρυτικής Πράξης του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, η οποία κατατέθηκε στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων στις ιοίκηση και διαχείριση του Γενική Επιφύλαξη της Παραγράφου Η διοίκηση και διαχείριση του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. Ανεξάρτητα από κάθε άλλη πρόνοια του παρόντος Καταστατικού ή της Ιδρυτικής Πράξης, το ιοικητικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες του σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν δικαιούται να λαµβάνει οποιαδήποτε απόφαση, η οποία άµεσα ή έµµεσα συνεπάγεται αποξένωση του όλου ή µέρους της εκάστοτε ακίνητης περιουσίας του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τρόπο που αυτή αποκτήθηκε, εκτός εάν η απόφαση αυτή λαµβάνεται σε συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία µετέχουν και ψηφίζουν υπέρ της απόφασης αυτής τουλάχιστον 4 από τα µέλη. ιοικητικό Συµβούλιο. 10.(1) Η διοίκηση του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, γίνεται από πενταµελές ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και αποτελείται από τους ακόλουθους: (α) Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού ή εκπρόσωπό του (Πρόεδρος)

8 8 (β) Γενικό ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών ή εκπρόσωπο του (γ) Γενικό ιευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπό του. (δ) Υπεύθυνο Λειτουργό / ιευθυντή του Οργανισµού Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΟΠΕΤ) Κύπρου. (ε) Ένα Λειτουργό του Κέντρου Εφαρµογών Ενέργειας / συντονιστής προγραµµάτων του Οργανισµού Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΟΠΕΤ) Κύπρου. Εξουσίες ιοικητικού Συµβουλίου. 11. Τηρουµένων των όρων του παρόντος Καταστατικού το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ και έχει εξουσία, τηρουµένων των προνοιών του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του 1972 (57/1972), της Ιδρυτικής Πράξης και του παρόντος Καταστατικού, να ασκεί κάθε εξουσία και αρµοδιότητα και να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια για την πραγµάτωση και προώθηση των σκοπών του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Καταστατικού. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας της παραγράφου αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο µεταξύ άλλων : - (1) ιευθύνει και διεξάγει κάθε δραστηριότητα του (2) ιαχειρίζεται την περιουσία και τους οικονοµικούς πόρους του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, αποδέχεται εισφορές, συνδροµές, χορηγίες και δωρεές και επενδύει τα χρήµατα τα οποία το Ι ΡΥΜΑ δεν έχει άµεση ανάγκη και ελέγχει τους λογαριασµούς και γενικά την διαχείριση του (3) ιαπραγµατεύεται και αναλαµβάνει δάνεια και χορηγεί εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά. (4) Μεριµνά για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ, εγκρίνει και εξουσιοδοτεί κάθε πληρωµή ή δαπάνη, προσλαµβάνει συµβούλους σε έκτακτη βάση και µόνιµο ή έκτακτο προσωπικό για διοικητικούς σκοπούς και αποφασίζει για τον τερµατισµό των υπηρεσιών καθώς και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού αυτού. (5) Αποφασίζει για την σκοπιµότητα της ανάληψης µελέτης και αξιολόγησης συγκεκριµένων θεµάτων και απόψεων και αποφασίζει για την ανάθεση και την µελέτη σ συµβούλους, εµπειρογνώµονες ή επιτροπές.

9 9 (6) Αποφασίζει για την ανέγερση, συµπλήρωση, συντήρηση ή κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ και τον εξοπλισµό υποστατικών ή εργαστηρίων του (7) Προκηρύσσει, αξιολογεί και αποφασίζει για την κατακύρωση προσφορών αν το κρίνει σκόπιµο ή την εκτέλεση µελετών, εργασιών ή προσφορά εργασίας προς το Ι ΡΥΜΑ και για την υπογραφή και εκτέλεση οποιωνδήποτε σχετικών συµβάσεων. (8) Καθορίζει τη γενική πολιτική του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ στον τοµέα δραστηριότητάς του καθώς και τον τρόπο εφαρµογής της. (9) Αποφασίζει για την ανάθεση εξουσιών, δραστηριοτήτων ή αρµοδιοτήτων οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου σε πρόσωπα ή επιτροπές µε τέτοιους όρους όπως σε κάθε περίπτωση ήθελε αποφασίσει και τροποποιεί ή ανακαλεί κάθε τέτοια απόφαση ή ανάθεση. (10) Εκδίδει εσωτερικούς κανονισµούς, ακυρώνει ή τροποποιεί αυτούς για την καλύτερη εφαρµογή των αποφάσεων του ή για τη ρύθµιση της άσκησης των εξουσιών του και της λειτουργίας του και γενικά αποφασίζει για κάθε θέµα για το οποίο δεν γίνεται ειδική πρόνοια στο Καταστατικό αυτό. Εκπροσώπηση 12. Εκτός εάν το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, το Ι ΡΥΜΑ εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και αρχίζει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή εγκαλείται επ ονόµατι και από κοινού του Προέδρου και του Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. Λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου. 13.(1) Στην πρώτη του συνεδρία το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζεται σε σώµα µε το διορισµό από τα µέλη του Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταµία. (2) Στην πρώτη του συνεδρία το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει Κανονισµούς που να διέπουν θέµατα που αφορούν τις συνεδρίες και τη λειτουργία του, σύµφωνα µε το γράµµα και το πνεύµα του παρόντος Ιδρυτικού Έγγράφου, τούς οποίους δικαιούται σε οποιονδήποτε χρόνο να τροποποιήσει ή να καταργήσει µε άλλη απόφασή του.

10 10 (3) Χηρεία θέσης δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου που λήφθηκε εν τω µεταξύ εφόσον κατά τη λήψη της υπήρχε η αναγκαία απαρτία. (4) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συγκεκριµένη συνεδρίαση, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας και των δύο, τα παρόντα µέλη εκλέγουν προεδρεύοντα της συνεδρίασης. (5) Τηρουµένων των προνοιών της γενικής επιφύλαξης της παραγράφου 10, αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή ο αντικαταστάτης του έχει δεύτερη ψήφο. (6) εν λαµβάνεται απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή αν έχει ληφθεί είναι άκυρη, εκτός αν, κατά την έναρξη της συνεδρίας και κατά τον χρόνο λήψης της, υπάρχει απαρτία. (7) Απαρτία αποτελούν 3 τουλάχιστο µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. (8) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου, αν τούτο ζητηθεί από δύο τουλάχιστον Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. ηµοσιονοµικές πρόνοιες. 14. (1) Το ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και αποδεικτικών στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία σύµφωνα µε τους κανόνες ορθού οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου για την παροχή συµπληρωµένης και αληθινής εικόνας της οικονοµικής κατάστασης του (2 ) Το ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά για τον καταρτισµό ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων ο οποίος υποβάλλεται έγκαιρα σε συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου και εγκρίνεται πριν την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου, ή, όχι αργότερα από τέτοια ηµεροµηνία όπως σε συνεννόηση µε την Κυβέρνηση ήθελε καθοριστεί σε κάθε περίπτωση. ( 3) Το ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά για την πιστή εφαρµογή του προϋπολογισµού και την τήρηση οποιωνδήποτε χρονικών ορίων που τίθενται σε αυτόν, και καµιά δαπάνη που υπερβαίνει τα ποσά που προνοούνται από τον προϋπολογισµό κατά τοµέα ή δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς προηγούµενη ρητή έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου.

11 11 (4) Οι λογαριασµοί του Ταµείου του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ θα ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της ηµοκρατίας και η έκθεση του θα υποβάλλεται στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων µαζί µε τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (5). (5) Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 35 περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του 1972 (57/1972), στο τέλος κάθε χρόνου να καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασµούς τους οποίους θα διαβιβάζει προς τον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων, µέσα σε ένα µήνα από την κατάρτισή τους - (α) λογαριασµό του ακαθάριστου εισοδήµατος του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ κατά τη διάρκεια του χρόνου που λήγει στις 31 εκεµβρίου. (β) λογαριασµό κάθε περισσεύµατος κατά την έναρξη του χρόνου και όλων των εισπραχθέντων χρηµάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου. (γ) λογαριασµό όλων των ποσών που οφείλονται στο Ι ΡΥΜΑ ή οφείλει το Ι ΡΥΜΑ και των σχετικών πληρωµών κατά την ίδια περίοδο Οικονοµικό έτος. 15. Εκτός εάν το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά το οικονοµικό έτος του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ αρχίζει την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 εκεµβρίου. ιάλυση. 16. Σε περίπτωση διάλυσης του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ για οποιονδήποτε λόγο, όλη η κινητή ή ακίνητη περιουσία την οποία το Ι ΡΥΜΑ κατέχει κατά το χρόνο της διάλυσης θα περιέχεται στην κυριότητα της Κυπριακής ηµοκρατίας για να διατεθεί για σκοπούς άλλους παρόµοιους µε τους σκοπούς του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ή για τέτοιους σκοπούς όπως η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας δυνατό να καθορίσει. Αλληλογραφία. Σφραγίδα. 17. Κάθε αλληλογραφία του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ή προς το Ι ΡΥΜΑ, διεξάγεται, όπως είναι η περίπτωση, εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου, του Προέδρου ή του Γραµµατέα και απευθύνεται ανάλογα προς αυτούς. 18.(1) Το Ι ΡΥΜΑ διαθέτει δική του σφραγίδα η οποία φυλάττεται από το Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου και τοποθετείται σε κάθε επιστολή ή έγγραφο του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ µε την ευθύνη του Γραµµατέα µετά από γενική ή εξειδικευµένη εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου.

12 12 (2) Καµιά επιστολή ή έγγραφο του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ είναι έγκυρο ή δεσµεύει το Ι ΡΥΜΑ εκτός αν φέρει αποτύπωµα της σφραγίδας του Λευκωσία.2000 Ο Ι ΡΥΤΗΣ Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού 1002/U/C

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ίδρυση Επωνυμία Ιδρυτικό Έγγραφο 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ετοιµασία, Επιµέλεια: Γλαύκος Χρίστου Λειτουργός Πανεπιστηµίου Α ακτυλογράφηση : Γραφείς Υπηρεσίας Ανθρώπινου υναµικού ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα