ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1"

Transcript

1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται «η Ομοσπονδία». ΣΚΟΠΟI ΚΑI ΜΕΣΑ Άρθρο 2 Σκοποί και μέσα της Ομοσπονδίας 1. Να καλλιεργεί και αναπτύσσει το άθλημα του Καράτε ή του Καράτε FUDOΚAN στην Κύπρο και στο εξωτερικό σαν σύνολο και σ' όλες τις κατηγορίες ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη και θρησκευτική ή εθνική κοινότητα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ενθαρρύνοντας, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τις αθλητικές δραστηριότητες των Μελών της και όσων άλλων καλλιεργούν το άθλημα του καράτε οποιουδήποτε τύπου. 2. Να διοργανώνει τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Καράτε και/ή Καράτε FUDOΚAN και/ή καράτε όλων των κατηγοριών, να θέτει υπό την αιγίδα της περιφερειακούς και/ή παγκύπριους αγώνες ή να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις και/ή Πανευρωπαϊκούς και να αναλαμβάνει τη διοργάνωση Διεθνών και/ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων Καράτε ή Καράτε FUDOΚAN στην Κύπρο. 3. Να διοργανώνει στην Κύπρο σε συνεργασία με άλλους αθλητικούς φορείς μαθήματα ή σεμινάρια για την εκπαίδευση κριτών και εφόρων να διευκολύνει τη συμμετοχή κριτών και εφόρων σε σεμινάρια στο εξωτερικό και να παρέχει σε αυτούς ευκαιρίες για επιμόρφωση και ειδίκευση. 4. Να επιλέγει αθλητές για την εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς και/ή Πανευρωπαϊκές Αγωνιστικές εκδηλώσεις και Αγώνες Καράτε ή Καράτε FUDOΚAN και να οργανώνει και καταρτίζει τις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών με βάση τις επιδόσεις και την ικανότητα και ανεξάρτητα από καταγωγή ή εθνική κοινότητα που ανήκουν οι αθλητές. 5. Να επικοινωνεί με Διεθνείς Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Διοικήσεις για την παρακολούθηση αγώνων καράτε ή καράτε FUDOΚAN στη ξένη και να συνεργάζεται μαζί τους για την διοργάνωση αγώνων για ανταλλαγές, για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση κριτών ή εφόρων και γενικά για κάθε αγωνιστικό ή αθλητικό θέμα. 6. Να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Κυπριακές αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες ή Διοικήσεις και να συμμετέχει σε Οργανισμούς που υπάρχουν ή θα γίνουν και επιδιώκουν τους ιδίους ή παράλληλους σκοπούς. 7. Να εκδίδει κανονισμούς που να ρυθμίζουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με εγγραφές αθλητών, εγγραφές νέων σωματείων στη δύναμη της, τους όρους παραχώρησης χορηγιών ή άλλων ωφελημάτων σε άτομα ή σωματεία με την πειθαρχεία αθλητών, κριτών, εφόρων, σωματείων οργανωτών αγώνων, ομάδων ή διοργανωτών αγώνων, στη διάρθρωση των υπηρεσιών και γενικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας ως του εθνικού φορέα άσκησης του αθλήματος του Καράτε ή του Καράτε FUDOΚAN στην Κύπρο. 8. Να επιδιώξει την ένταξη της στη Παγκόσμια Ομοσπονδία FUDOΚAN (WORLD FUDOΚAN ΚARATE - DO FEDERATlON) και η αναγνώριση της σαν της Εθνικής Αθλητικής Αρχής (A.S.N.) του αθλήματος συμφώνως των προνοιών του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FUDOΚAN (WORLO FUDOΚAN ΚARAΤΕ - DO FEDERAΤIOΝ). 1

2 9. Να φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και ολοκλήρωση των στόχων και προγραμματισμών της. 10. Να επιδιώξει αθλητική αναγνώριση σαν Ομοσπονδίας σύμφωνα με τον Περί Κυπριακού Αθλητισμού Νόμου 41/1969 και τις τροποποιήσεις του. Δια τα ιδρυτικά μέλη παρέχεται λογική περίοδος για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης εάν δεν υπάρχει τέτοια κατά την ίδρυση της Ομοσπονδίας. ΜΕΛΗ Άρθρο 3 (1) Μέλη της Ομοσπονδίας είναι Α. Τα «ιδρυτικά» μέλη που είναι ο Σύλλογος παραδοσιακού καράτε Πάφου «Ποσειδώνια», ο Σύλλογος παραδοσιακού Καράτε Λεμεσού, ο Σύλλογος παραδοσιακού Καράτε Πιτσιλιάς που καλλιεργούν αποκλειστικά το άθλημα του Καράτε ή του Καράτε FUDOΚAN και το άθλημα του Καράτε εν γένει από της ιδρύσεως των και χαρακτηρίζονται ως «ιδρυτικά». Β. Τακτικά μέλη που είναι όσα σωματεία ήθελε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με απόφαση της λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων των δικαιούμενων να παραστούν και να ψηφίσουν κατά τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σωματείου και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. (2) Μέλος της Ομοσπονδίας αποστερείται του δικαιώματος του μέλους και διαγράφεται υποχρεωτικά από το Μητρώο των Μελών από την Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων εάν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους. Α. Δηλώνει γραπτώς την παραίτηση ή αποχώρηση του από την Ομοσπονδία. Β. Εάν αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει σε δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους των πρωταθλημάτων. Γ. Εάν διαλυθεί. Δ. Όταν δεν περιλαμβάνει στις τάξεις του τουλάχιστο 20 μέλη. Ε. Όταν απολέσει την αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με τον Περί Κυπριακού Οργανισμού Νόμο Αρ. 41/1969 και των τροποποιήσεων του. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 4 Πόροι της Ομοσπονδίας είναι: 1. Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση. 2. Η επιχορήγηση της Κυπριακής Κυβερνήσεων μέσον των αρμοδίων οργάνων της. 3. Οποιεσδήποτε εισπράξεις από αθλητικές διοργανώσεις, διαφημίσεις χορηγίες παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, δικαιώματα συμμετοχής σε αγώνες και άλλα συναφή. 4. Εισφορές φιλάθλων, δωρεές και κληροδοτήματα. 2

3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 5 1. Η ομοσπονδία αντιπροσωπεύει σε όλες τις σχέσεις της προ Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές ως και έναντι τρίτου από τον: Πρόεδρο της εκτός εάν διαφορετικά ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένη περίπτωση. 2. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει σε κάθε περίπτωση τις λεπτομέρειες της αντιπροσωπεύσεως. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 6 Σύνθεση Γενικής Συνελεύσεως Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε Ετήσιες και Έκτακτες, απαρτίζονται δε από αντιπρόσωπους των Ιδρυτικών και Τακτικών αυτής Μελών. Κάθε ιδρυτικό μέλος εκπροσωπείται σε αυτές από πέντε αντιπροσώπους, κάθε δε τακτικό μέλος από δύο. Και στις δύο περιπτώσεις αντιπρόσωποι εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας και υποδεικνύεται με έγγραφο κατατεθειμένο στη Γενική Συντέλεση πριν από την έναρξη των εργασιών της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, εφόσον δεν είναι αντιπρόσωποι συλλόγων ή σωματείων-μελών, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Άρθρο 7 1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τα μέλη 15 τουλάχιστο μέρες πριν απ' αυτή. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και ώρα της Συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα. 2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης γραπτής αίτησης που υποβάλλουν τα ήμισυ τουλάχιστο των Ιδρυτικών και Τακτικών Μελών τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 7(1) σε ότι αφορά τον τρόπο ειδοποιήσεων των μελών. Στην κατηγορία των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ανήκουν και οι Καταστατικές Συνελεύσεις, όπως καθορίζονται στο άρθρο Απαρτία έχουν οι Γενικές Συνελεύσεις όταν είναι παρόντες σ' αυτές τουλάχιστο οι ημίσεις πλέον ενός των αντιπροσώπων των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 4. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μια ώρα, μετά την παρέλευση της οποίας οσοιδήποτε αντιπρόσωποι ήθελαν παραστεί αποτελούν απαρτία. 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός όπου προνοείται ειδικά στο παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. 6. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει Πρόεδρος εκλεγόμενος υπό της Γενικές Συνελεύσεως. 3

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Άρθρο 8 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι 1. Ακούει την έκθεση παραπόνων και τον αθλητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τα παρουσιάζουν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Ταμίας και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των πραγμάτων του αθλήματος. 2. Συζητεί και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και Αθλητικό Προγραμματισμό της νέας χρονιάς. 3. Εκλέγει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ως προνοεί το άρθρο 90 (1,10) πιο κάτω. 4. Επικυρώνει υποχρεωτικά τους δύο αντιπροσώπους που ορίζουν έκαστο Ιδρυτικό Σωματείο Μέλος της Ομοσπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιο ως προνοεί το άρθρο 90 (1,1 β) πιο κάτω ως και τους δύο αντιπροσώπους που ορίζει η συνέλευση των Τακτικών Μελών. 5. Ορίζει το Ελεγκτικό Γραφείο για τον έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας. 6. Εγκρίνει κανονισμούς που ρυθμίζουν τα της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, τα περί εγγράφων και μεταγραφών αθλητών και οποιοδήποτε θέμα ήθελε παρουσιασθεί. 7. Απονέμει ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο άθλημα του Καράτε και ανακηρύσσει επίτιμους Προέδρους και επίτιμα Μέλη της Ομοσπονδίας. 8. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών που υπογράφουν και σφραγίζουν τα ψηφοδέλτια πριν από την διεξαγωγή τους. 9. Σ' όλες τις περιπτώσεις εκτός από την εκλογή του Προέδρου για την οποία η ψηφοφορία είναι μυστική, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού εκτός αν σε κάποια περίπτωση υπάρχει ένσταση από 5 αντιπροσώπους, τότε η ψηφοφορία είναι και σ' αυτή την περίπτωση μυστική. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 9 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται (α) Από τον Πρόεδρο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία μεταξύ προσώπων που θα έχουν θα υποβάλει γραπτώς υποψηφιότητα προς τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου επτά τουλάχιστο μέρες πριν από την εκλογή. Νοείται ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου μέλους αυτής, ούτε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης Ομοσπονδίας. Νοείται ότι. η περιοριστική πρόνοια δεν περιλαμβάνεται στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. (β) Από δύο εκπροσώπους από τον καθένα από τα Ιδρυτικά Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας, τους οποίους υποδεικνύουν τα Διοικητικά των Συμβούλια και επικυρώνει η Γενική Συνέλευση και τους δύο εκπροσώπους των Τακτικών Μελών που εκλέγονται από την Συνέλευση των Τακτικών Μελών ;που συγκαλείτε προς τον σκοπό αυτόν πριν από τη Γενική Συνέλευση. 2. Ο εκλεγόμενος σύμφωνα με το άρθρο 8(3) Πρόεδρος καλεί σε συνεδρία τα εκλεγόμενα μέλη αμέσως ύστερα από την εκλογή τους στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας. (α) Τον Αντιπρόεδρο (β) Τον Γενικό Γραμματέα και (γ) Τον Ταμία 4

5 3. (α) Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρία μπορεί ν' αναπληρωθεί από άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μέλος, στον οποίο ανήκει ο κωλυόμενος για την συγκεκριμένη περίπτωση. (β) Σε περίπτωση παραίτησης ή αδυναμίας ή ανικανότητας του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή διά το υπολειπόμενο της θητείας του υπό Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως προς τούτο καλούμενης συμφώνως του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. (γ) Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το Σωματείο Μέλος της Ομοσπονδίας τον αντικαθιστά με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. 4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν παρίστανται τα ημίσεια μέλη συν ένα. 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέρα ή νικώσαν ψήφο. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 10 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει Τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όσες φορές ήθελε κρίνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή ήθελαν ζητήσει τούτο εγγράφως τα ημίσεια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε τις πιο κάτω αρμοδιότητες. 1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία Διεθνώς και μετέχει των εργασιών των Διεθνών Οργανισμών στα οποία ήθελεν η Ομοσπονδία ενταχθεί. 2. Χειρίζεται γενικά όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και καταρτίζει τον Αθλητικό Προγραμματισμό κάθε χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Αγώνων. 3. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των κονδυλίων που αναφέρονται σ' αυτόν. 4. Καθορίζει με ειδικούς Κανονισμούς κριτήρια αξιολόγησης των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και τους επιχορηγεί ανάλογα με τις δυνατότητες της και των δικών τους αναγκών για την εκτέλεση των προγραμμάτων των. 5. Προκηρύσσει και διοργανώνει τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Αγώνες όλων των Κατηγοριών Καράτε ή/και αναθέτει την διοργάνωση των σε Σωματεία- Μέλη της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Fudokan (WORLD FUDOΚAN ΚARATE-DO FEDERATlON) κατά την διεξαγωγή των όπως και του Εσωτερικού Κανονισμού και Κώδικα της Ομοσπονδίας. 6. Προγραμματίζει και διοργανώνει σειρά Διεθνών Αγώνων και Διοργανώσεων στη Κύπρο και αποφασίζει για τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες στο εξωτερικό. 7. Παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών με Εισηγήσεις και παρατηρήσεις στο θέμα της τήρησης των σχετικών κανονισμών. 8. Εκδίδει κανονισμούς όπως προβλέπει το άρθρο 2(7) του Καταστατικού. 9. Υποδεικνύει στη Γενική Συνέλευση πρόσωπα για απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε αθλητές, φιλάθλους, δωρητές και γενικά υπηρέτες της αθλητικής ιδέας. 10. Διορίζει την Εθνική Επιτροπή Αγώνων και την Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. 5

6 11. Διορίζει τις Υποεπιτροπές Αγώνων Καράτε και/ή αγώνων Καράτε Fudokan όπως και άλλες υποεπιτροπές και καταρτίζει τους όρους εντολής των. 12. Μεριμνά για την είσπραξη χρημάτων, εισφορών, δωρεών, δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών και οποιωνδήποτε άλλων εσόδων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας. 13. Εκδίδει αθλητικές ταυτότητες στους αθλητές μελών της Ομοσπονδίας σύμφωνα με κανονισμούς που θα θεσπιστούν όπως προνοεί το άρθρο 8(6) πιο πάνω. 14. Διορίζει και αξιολογεί το προσωπικό της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την επιμόρφωση του σε θέματα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της. 15. Καταρτίζεται ad hoc επιτροπές με επικεφαλής ένα εκ των μελών του με ειδικούς ρους εντολής. Άρθρο Αρμοδιότητες Προέδρου ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίες και προεδρεύει αυτών. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις αυτής εκτός εάν άλλως ήθελεν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ενδεχομένη περίπτωση. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την επικύρωση των όπως και κάθε δεσμευτικό για την Ομοσπονδία έγγραφο προς αθλητικές αρχές και οργανισμούς, όντας υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του. Υπογράφει με τον Ταμία Τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και λογαριασμούς. Έχει διπλή ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου (α) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην απουσία του. (β) Παρακολουθεί και ελέγχει το έργο του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας. (γ) Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελε να μεταβιβαστεί σ' αυτόν από τον ίδιο τον Πρόεδρο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο (με συγκατάθεση του ιδίου). 3. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα (α) Τηρεί τα επίσημα βιβλία που είναι: 1. Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 2. Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 3. Επίσημο Μητρώο μελών Ιδρυτικών και Τακτικών 4. Μητρώο αθλητών εγγεγραμμένων σαν δύναμη των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας 5. Μητρώο αποτελεσμάτων αγώνων και επιδόσεων 6. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων με τους σχετικούς φακέλους 7. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων (β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού 6

7 Συμβουλίου και κάθε δεσμευτικό για την Ομοσπονδία έγγραφο προς αθλητικές αρχές και Οργανισμούς. (γ) Φυλάτει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας 4. Αρμοδιότητες Ταμία (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία και παρακολουθεί στενά το έργο του αρμοδίου λογιστικού λειτουργού της Ομοσπονδίας. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της περιουσίας της Ομοσπονδίας. Καταθέτει σε Τράπεζα που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εισπραττόμενο ποσό. Διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα δια του λογιστικού λειτουργού ποσό μέχρι που διατηρεί σε μετρητά σαν μικρό ταμείο. Φροντίζει για τον έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας από το εγκεκριμένο από την Γενική Συνέλευση Ελεγκτικό Γραφείο και παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό μαζί με την έκθεση των ελεγκτών καθώς και τον Προϋπολογισμό της νέας χρονιάς για έγκριση. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και λογαριασμούς. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 12 Τηρούνται τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία που βρίσκονται στην διάθεση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το ήθελε ζητήσει. Όλες οι πληρωμές και εισπράξεις γίνονται από λογιστικό λειτουργό με εντολή του Προέδρου και του Ταμία, που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση κι εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οικονομικά. Οι λογαριασμοί ελέγχονται κάθε χρόνο πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση από ελεγκτές που εκλέγονται απ' αυτή. Η έκθεση των ελεγκτών αναγιγνώσκεται και αναλύεται απ' αυτούς κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση. ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 13 Η Ομοσπονδία έχει ίδια σφραγίδα σχήματος με κυκλική με περιμετρική καταγραφή των λέξεων Παγκύπρια Ομοσπονδία ΚAPATE-FUDOΚAN και στο κέντρο να υπάρχει παράσταση Αετού. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 14 Τροποποίηση του Καταστατικού ή προσθήκη μπορεί να γίνει από την ειδική καταστατική Συνέλευση που συγκαλείτε όπως και οι Τακτικές Συνελεύσεις. Σ' αυτή πρέπει να παρίστανται τουλάχιστο τα 2/3 των αντιπροσώπων που δικαιούνται να παραστούν και η τροποποίηση να γίνεται αφού ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστο τα 2/3 των παρόντων μελών. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από την Καταστατική συνέλευση των αντιπροσώπων και των τριών σωματείων που συνήλθε στη Λεμεσό την υπογράφεται δε σε δέκα αντίγραφα από τους Προέδρους αυτών με χρονολογική σειρά ιδρύσεως και 7

8 σφραγίζεται με την σφραγίδα τους. Κάθε σωματείο Ιδρυτικό Μέλος θα εφοδιασθεί με ένα αντίγραφο του υπογραμμένου απ' όλους καταστατικού. 8

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Κ.Ο.Α.) CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ( C.M.F.) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία αθλητική Ομοσπονδία αυτοκινητιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΘΡΟ 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 3 2. ΣΚΟΠΟΙ 3 3. ΜΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις 2.1.1972, Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.) Οδός Λεωνίδα Χριστοδούλου αρ. 16, Τ. Κ. 3020 / Ταχ. κιβ. 56530, Τ. Τ. 3308 Λεμεσος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τελευταία τροποποίηση 2.11.2011 ΚΕΝΗ Καταστατικό ΚΑΟ - Τροποποίηση 2. 11.2011 Σελίδα 2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Καταστατικό ΚΑΟ - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ αναγνωρίστηκε με την υπ αριθ. 3832/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και το Καταστατικό της που εγκρίθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο : Ίδρυση Σωματείου -Σκοπός και έδρα του Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Φίλαθλο Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρύεται στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία, Ομοσπονδία Μπάτμιντον με επωνυμία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ που έχει ως σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGISTS ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ.: 25-738199, fax: 25736199 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Αριθ. Μητρώου Σωματείου 2952 Αριθμ. απόφασ. Αναγνώρισης 3844/1924 Αριθ. Αποφ. Τροποποίησης 71/2003 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Αριθ. Μητρώου Σωματείου 2952 Αριθμ. απόφασ. Αναγνώρισης 3844/1924 Αριθ. Αποφ. Τροποποίησης 71/2003 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Αριθ. Μητρώου Σωματείου 2952 Αριθμ. απόφασ. Αναγνώρισης 3844/1924 Αριθ. Αποφ. Τροποποίησης 71/2003 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι. - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 Στην Αθήνα το έτος 1924 ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα