εληγιάννη Ε. 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εληγιάννη Ε. 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: lenadj@chem.auth.gr"

Transcript

1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΝΑΝΟ-Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΠΕΝΤΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ εληγιάννη Ε. 1 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρουσία ιόντων πεντασθενούς αρσενικού στους υδάτινους φορείς αποτελεί απειλή στην δηµόσια υγεία. Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης είναι η µελέτη της ικανότητας αποµάκρυνσης των ιόντων πεντασθενούς αρσενικού χρησιµοποιώντας σαν προσροφητικό µέσο ενεργό άνθρακα εµποτισµένο µε υδροξυ-οξείδια του σιδήρου. Ο εµποτισµός του αρχικού καθώς και του οξειδωµένου ενεργού άνθρακα, πραγµατοποιήθηκε µε καταβύθιση από υδατικά διαλύµατα χλωριούχου και νιτρικού τρισθενούς σιδήρου µε καταβυθιστικά διαλύµατα ανθρακικού αµµωνίου και αµµωνίας. Τα αρχικά δείγµατα καθώς και αυτά µετά την προσρόφηση του αρσενικού µελετήθηκαν µε προσρόφηση αζώτου, FTIR, SEM, XRD, AAS και θερµική ανάλυση. Συµπερασµατικά, η οξείδωση του ενεργού άνθρακα καθώς και η χρήση της αµµωνίας σαν καταβυθιστικό µέσο, αυξάνουν τον εµποτισµό του ενεργού άνθρακα και ως εκ τούτου και την αποµάκρυνση του αρσενικού. EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS OF NANO-IRON OXY- HYDROXIDE IMPREGNATED ACTIVATED CARBON ON ARSENATE REMOVAL Deliyanni E. 1 1 Chemistry Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The presence of arsenic in water is one of the major threads to public health. The aim of this experimental investigation was to study the removal efficiency of As(V) from water by application of iron impregnated activated carbon. Impregnation of activated carbon or oxidized activated carbon was carried out by using iron (III) nitrate or chloride as starting solutions and ammonium carbonate and ammonia as precipitating agents. The initial materials and those after adsorption were characterized using adsorption of nitrogen, FTIR, SEM, XRD, AAS and thermal analysis. The results of this study showed that oxidation of carbon support, as well as the use of ammonia as precipitating agent, increases the amount of iron oxyhydroxide species deposited on the carbon surface and the maximum adsorption capacity of arsenate removal. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ρύπανση των υδάτινων φορέων από αρσενικό αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντολογικό πρόβληµα. Το στοιχείο αυτό ενοχοποιείται για καρκίνο του δέρµατος, των πνευµόνων, του ήπατος ίσως και των νεφρών, και κυρίως για καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ακόµα µπορεί να προκαλέσει ηπατοπάθειες, προβλήµατα στο πεπτικό σύστηµα, πάχυνση του δέρµατος. Μπορεί ακόµα να επιδράσει στο νευρικό σύστηµα και στην ακοή και να προκαλέσει απώλεια αίσθησης στα µέλη [1]. Πολλές τεχνικές κατεργασίας έχουν αναπτυχθεί για την αποµάκρυνση του αρσενικού από τους υδάτινους φορείς και το πόσιµο νερό, όπως καταβύθιση, προσρόφηση, επίπλευση, εκχύλιση, ιοντοανταλλαγή, οξειδοαναγωγή, ηλεκτρόλυση. Ανάµεσά τους η προσρόφηση θεωρείται ως αποτελεσµατική µέθοδος µε τον σπουδαιότερο ρόλο να έχει η κατάλληλα επιλογή προσροφητικού υλικού [2]. Τα πιο γνωστά και αποτελεσµατικά προσροφητικά υλικά είναι τα οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου αλλά και οι ενεργοί άνθρακες [3]. Πρόσφατες µελέτες επικεντρώνονται στην τροποποίηση των προσροφητικών υλικών µε σκοπό την ενίσχυση της προσροφητικής τους ικανότητας [4]. Επειδή ο εµποτισµός του ενεργού άνθρακα µε οξείδια σιδήρου βρέθηκε ότι ενισχύει τις ιδιότητες των δύο υλικών, και οι νανοκρύσταλλοι υδροξυ-οξειδίων του σιδήρου παρουσίασαν από τις υψηλότερες προσροφητικές τιµές [5], στην παρούσα εργασία δοκιµάστηκε ο εµποτισµός ενεργού άνθρακα µε κρυστάλλους υδρόξυ-οξειδίων του σιδήρου και ο εµποτισµένος άνθρακας εξετάστηκε στη συνέχεια για την ικανότητά του στην αποµάκρυνση πεντασθενούς αρσενικού από υδατικά διαλύµατα. 1. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ο ενεργός άνθρακας που µελετήθηκε, ήταν ο ΒΑΧ-1500 που προέρχεται από καύση ξύλου (wood-based). Το αρχικό δείγµα συµβολίζεται ως Β. Μέρος του άνθρακα οξειδώθηκε µε 70% HNO 3 για 5 ώρες µε µαγνητική ανάδευση (1g άνθρακα/10 ml οξέος). Για την αποµάκρυνση της περίσσειας του οξέος και των διαλυτών προϊόντων της επιφανειακής οξείδωσης, µετά το τέλος της οξείδωσης το οξειδωµένο δείγµα πλύθηκε εκτενώς στη διάταξη Soxhlet µέχρι σταθερού ph. Το οξειδωµένο δείγµα συµβολίζεται ως Β1. Ο εµποτισµός των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε σε τρίλαιµη ογκοµετρική φιάλη, όπου τοποθετήθηκε αιώρηµα ενεργού άνθρακα σε υδατικό διάλυµα (0.506 Μ Fe 3+ ) χλωριούχου ή νιτρικού σιδήρου υπό µηχανική ανάδευση [5]. Τα διαλύµατα καταβύθισης (αµµωνία ή ανθρακικό αµµώνιο 0.23 dm 3 /s) προστέθηκαν στάγδην µε τη βοήθεια δοσιµετρικής αντλίας (Metrohm 645 Multi-Dosimat) µε σταθερή παροχή (0.15x10-4 dm 3 /s) έως ότου το τελικό ph του συστήµατος έφτασε την τιµή 8. Η ανάδευση συνεχίστηκε για 15 min και στη συνέχεια τα προκύπτοντα κάθε φορά προϊόντα τοποθετήθηκαν σε µεµβράνη κελουλόζης και στη συνέχεια σε υδρόλουτρο απεσταγµένου ύδατος, µε συνεχή αλλαγή του ύδατος ώστε να αποµακρυνθούν τα χλωριούχα ή νιτρικά ιόντα αντίστοιχα. Μετά τον έλεγχο της αποµάκρυνσης των ιόντων, διηθήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε συσκευή κρυοξήρανσης (Chris Alpha 1-4) για την ξήρανσή τους. Τα δείγµατα που προέκυψαν συµβολίζονται µε την προσθήκη µετά το Β ή το Β1, Ν εάν προέρχονται από διάλυµα νιτρικού σιδήρου και C αν προέρχονται από διάλυµα χλωριούχου. Το αντιδραστήριο καταβύθισης συµβολίζεται στη συνέχεια µε a αν το εµποτισµένο δείγµα προέρχεται από αµµωνία και c, αν προέρχεται από ανθρακικό αµµώνιο. Συνολικά προέκυψαν 8 εµποτισµένα δείγµατα τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 2

3 Για τη µέτρηση του επιφανειακού ph των δειγµάτων, 0,4 gr ξηρού άνθρακα καλά κονιοποιηµένου προστέθηκε σε 20 ml νερού και το αιώρηµα αφέθηκε υπό ανάδευση µε µαγνητικό αναδευτήρα περίπου 24 ώρες ώστε να επέλθει ισορροπία. Στη συνέχεια ακολούθησε µέτρηση του ph του διαλύµατος. Για τα πειράµατα προσρόφησης παρασκευάστηκε αρχικό διάλυµα αρσενικού από Νa 2 HAsO. 4 7H 2 O. Σε κωνικές φιάλες ζυγίστηκε σταθερή ποσότητα δείγµατος και τοποθετήθηκαν 20 ml διαλύµατος αρσενικού συγκεντρώσεων ppm. Mετά από 24 ώρες συνεχούς ανάδευσης, και στη συνέχεια διήθησης, µετρήθηκε η παραµένουσα συγκέντρωση του αρσενικού µε τη µέθοδο του «µπλε του µολυβδαινίου». Τα πειράµατα προσρόφησης πραγµατοποιήθηκαν σε ph 7. Το µοντέλο Langmuir εφαρµόσθηκε για την έκφραση των ισόθερµων προσρόφησης. Τα δείγµατα µετά την προσρόφηση αρσενικού συµβολίζονται µε την προσθήκη του γράµµατος Ε. Στα δείγµατα έγιναν µετρήσεις προσρόφησης αζώτου για την µέτρηση της ειδικής επιφάνειας και της κατανοµής των πόρων, καθώς και µετρήσεις θερµικής ανάλυσης, µετρήσεις FTIR και µετρήσεις SEM. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ισόθερµες προσρόφησης, εκφραζόµενες µε το µοντέλο Langmuir παρουσιάζονται στο Σχ. 1 για τα δείγµατα που προήλθαν από τον εµποτισµό του αρχικού άνθρακα και στο Σχ. 2 για τα δείγµατα που προήλθαν από τον εµποτισµό του οξειδωµένου δείγµατος. Οι σταθερές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Παρ όλο που η οξείδωση ελαττώνει την αποµάκρυνση του αρσενικού πιθανόν λόγω της αποµάκρυνσης της τέφρας, τα εµποτισµένα µε σίδηρο δείγµατα του οξειδωµένου άνθρακα παρουσιάζουν σαφώς µεγαλύτερες τιµές µέγιστης προσροφητικής ικανότητας. Η προσροφητική ικανότητα έχει άµεση συνάρτηση µε το ποσό του σιδήρου που έχει εµποτίσει τα δείγµατα των ανθράκων. Παρατηρούµε ότι ενώ στα εµποτισµένα δείγµατα του αρχικού άνθρακα η περιεκτικότητα σε σίδηρο, που έχει µετρηθεί µε ατοµική απορρόφηση, µετά από πύρωση στους 600 ο C και διαλυτοποίηση σε πυκνό B B F ec c B F en c B F ec a B F en a B F en a6 B F en a6 I 1 5 Qeq C e q Σχ. 1. Ισόθερµες προσρόφησης των εµποτισµένων µε σίδηρο δειγµάτων που προήλθαν από τον αρχικό ενεργό άνθρακα BAX Συγκέντρωση προσροφητικού 1g/L, θερµοκρασία 25 ο C, ταχύτητα ανατάραξης 160 rps. 3

4 Qeq B1 B1Cc B1Ca B1Nc B1Na Ceq Σχ. 2. Ισόθερµες προσρόφησης των εµποτισµένων µε σίδηρο δειγµάτων που προήλθαν από τον oξειδωµένο ενεργό άνθρακα BAX Συγκέντρωση προσροφητικού 1g/L, θερµοκρασία 25 ο C, ταχύτητα ανατάραξης 160 rps. Πίνακας 1 Δείγματα ph Fe% q max K R 2 mg/g B BCc BNc BCa BNa BNa ph= BNa ph=6 +0.1Μ ΚΝΟ B B1Cc ,77 0,051 0,9744 B1Nc ,82 0,026 0,9998 B1Ca ,47 0,069 0,9932 B1Na ,3 0,053 0,9961 4

5 υδροχλωρικό οξύ, κυµαίνεται από 5-20%, στα εµποτισµένα δείγµατα που προήλθαν από τον οξειδωµένο άνθρακα υπερβαίνει το 30%. Οι τιµές της µέγιστης προσροφητικής ικανότητας είναι σε συνάρτηση µε το ποσοστό του σιδήρου που έχει εµποτισθεί. ιαφοροποίηση παρουσιάζουν τα δείγµατα που προήλθαν από καταβύθιση νιτρικού σιδήρου µε αµµωνία, τα οποία αν και περιέχουν τη µικρότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο, παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες τιµές προσροφητικής αποµάκρυνσης, για το σκοπό αυτό θα µελετηθούν στη συνέχεια µε σκοπό να γίνει σύγκριση µε τα δείγµατα που προήλθαν από καταβύθιση νιτρικού σιδήρου µε ανθρακικό αµµώνιο που έχουν ήδη µελετηθεί [6]. Aπό τις φωτογραφίες SEM οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχ.3, υπολογίζεται ότι οι σχηµατιζόµενοι κρύσταλλοι µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι της τάξης των νανοκρυστάλλων, και είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι. BCc B1Na BCa BCa BNc B1Na Σχ. 3. SEM διαφόρων δειγµάτων και κατανοµές άνθρακα και σιδήρου. Στον Πίνακα 2 δίνονται οι τιµές της ειδικής επιφάνειας των δειγµάτων και οι παράµετροι του πορώδους υπολογισµένοι από την προσρόφηση αζώτου και στο Σχ. 3 παρουσιάζεται η κατανοµή των µικροπόρων στα αντίστοιχα δείγµατα υπολογισµένα µε την µέθοδο DFT. Παρατηρούµε ότι η οξείδωση ελαττώνει την ειδική επιφάνεια και τον όγκο των πόρων κατά 50%.Ο εµποτισµός µε σίδηρο επιφέρει µία µείωση της τάξης 13% ενώ διπλάσια είναι η µείωση (26%) στην περίπτωση του οξειδωµένου δείγµατος. Αυτή η µείωση είναι αποτέλεσµα της εναπόθεσης 4.4% σιδήρου στο δείγµα BNa και 8.5% στο δείγµα B1Na. Η αντίδραση µε το αρσενικό επηρεάζει κατά πολύ το δείγµα του αρχικού ενεργού άνθρακα σε µεγαλύτερο βαθµό (50%), ίσως λόγω της φραγής των πόρων εξ αιτίας της προσροφηµένης ουσίας, ή των προϊόντων επιφανειακών αντιδράσεων µε το αρσενικό. Το οξειδωµένο δείγµα παρουσιάζει µία µείωση του πορώδους και της ειδικής επιφάνειας της τάξης 9%, φανερώνοντας τον διαφορετικό µηχανισµό προσρόφησης ο οποίος σχετίζεται µε 5

6 Πίνακας 2. Παράµετροι του πορώδους υπολογισµένοι από την προσρόφηση αζώτου. είγµα S V t V mic V meso (m 2 /g) (cm 3 /g) (cm 3 /g) (cm 3 /g) Β ΒΕ ΒΝα ΒΝαΕ Β Β1Ε Β1Να Β1ΝαΕ Σχ. 4. Κατανοµή µικροπόρων δειγµάτων (DFT) αρχικού και οξειδωµένου άνθρακα και των εµποτισµένων παρασκευασµάτων τους. την διαφορετική επιφανειακή χηµεία των δύο δειγµάτων. Στην περίπτωση του εµποτισµού των οξειδωµένων δειγµάτων παρατηρούµε µία διαφορετική συµπεριφορά η οποία και πάλι προκύπτει από την διαφορά στον µηχανισµό προσρόφησης που σχετίζεται µε την διαφορετική επιφανειακή χηµεία των δειγµάτων. 6

7 Σχ. 5. Καμπύλες TGA των αρχικών δειγμάτων και των εμποτισμένων με σίδηρο, πρίν και μετά την προσρόφηση αρσενικού Μερικά συµπεράσµατα µπορούν να ληφθούν από τις καµπύλες DTG (Σχ. 5.), οι οποίες µετρήθηκαν σε ατµόσφαιρα αζώτου. Η υπόθεση της οξείδωσης του ενεργού άνθρακα κατά την αντίδρασή του µε το πεντασθενές αρσενικό µε αποτέλεσµα την αναγωγή του σε τρισθενές, ενισχύεται από την ύπαρξη ευρέων κορυφών ανάµεσα στους 200 και 800 ο C, οι οποίες οµοιάζουν µε αυτές που παρουσιάζονται στα δείγµατα του οξειδωµένου άνθρακα, και οφείλονται στη διάσπαση οξυγονούχων οµάδων. Όταν ο άνθρακας εµποτίζεται µε σίδηρο, η απώλεια βάρους προέρχεται από την βαθµιαία αποµάκρυνση των υδροξυλίων από τα υδροξυ-οξείδια του σιδήρου, και εκφράζεται µε τις δύο κορυφές οι οποίες σχετίζονται µε την αναγωγή των σχηµατιζοµένων υδροξυ-οξειδίων σε µεταλλικό σίδηρο ανάµεσα στους 750 και στους 900 ο C. Στην περίπτωση του δείγµατος από τον οξειδωµένο άνθρακα, η κορυφή αυτή πιθανόν λόγω της ετερογένειας του δείγµατος αυτού µετατοπίζεται κατά 100 περίπου βαθµούς. Μετά την προσρόφηση αρσενικού εµφανίζεται µία µετατόπιση σε µικρότερη θερµοκρασία. Από τα φάσµατα FTIR (Σχ. 6.) παρατηρούµε τη διαφορά που παρουσιάζουν τα δείγµατα ΒNa και B1Na που προέρχονται από την χρήση της αµµωνίας σαν καταβυθιστικό µέσο. Στα δείγµατα αυτά παρατηρείται µία απορρόφηση στα 1400 cm -1 η οποία µπορεί να αποδοθεί σε δονήσεις αζώτου ιόντων ΝΗ + 4 συνδεδεµένων στην επιφάνεια όξινων ενεργών ανθράκων, τα οποία ενώνονται είτε µε αποπρωτονιωµένες ισχυρές όξινες οµάδες, είτε αποπρωτονιωµένα υδροξυ-οξείδια µετάλλων, ή µε αντιδράσεις µε Bronsted όξινα κέντρα που παρέχονται από εµποτισµένες στον άνθρακα ενώσεις (κυρίως υδροξύλια) [7]. Στο δείγµα B1Na το οποίο λόγω της οξείδωσης περιέχει οµάδες καρβοξυλίων οι οποίες + δεσµεύουν µεγαλύτερες ποσότητες ΝΗ 4 εµφανίζεται η µεγαλύτερη αύξηση του ph και η µεγαλύτερη ελάττωση της ειδικής επιφάνειας. 7

8 Σχ. 6. Φάσματα FTIR των εμποτισμένων με σίδηρο δειγμάτων άνθρακα. 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο εµποτισµός του ενεργού άνθρακα µε υδροξυ-οξείδια του σιδήρου αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της αποµάκρυνσης ιόντων πεντασθενούς αρσενικού. Οι συνθήκες εµποτισµού διαφοροποιούν το ποσοστό του σιδήρου στον άνθρακα και την προσροφητική ικανότητα των δειγµάτων που προκύπτουν. Το ποσοστό του εµποτισµένου σιδήρου είναι σε συνάρτηση µε την προσροφητική ικανότητα για όλα τα δείγµατα, εκτός από αυτά που προέρχονται από καταβύθιση µε αµµωνία. Σε όλες τις περιπτώσεις η τροποποίηση του άνθρακα µε σίδηρο τον καθιστά ένα αποτελεσµατικό προσροφητικό για την αποµάκρυνση αρσενικού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. C.K. Jain, I. Ali, Arsenic: occurrence, toxicity and speciation techniques, Water Res. 34 (2000) World Health Organization (WHO), Guidelines for Drinking-Water Quality, vol. 1, second ed., WHO, Geneva, Mohan D. and Pittman C. U. Jr., (2007)Arsenic removal from wastewater using adsorbents-a critical review, Journal of Hazardous Materials, Vol. 142, Issues 1-2, 2 p L. Yang, S. Wu, J.P. Chen, Modification of activated carbon by polyaniline for enhanced adsorption of aqueous arsenate, Ind. Eng. Chem. Res. 46 (2007) E.A. Deliyanni, D.N. Bakoyannakis, A.I. Zouboulis, K.A. Matis, Sorption of As(V) ions by akaganeite-type nanocrystals, Chemosphere 50 (2003) Deliyanni E.A., Bandosz T., Importance of carbon surface chemistry in development of iron-carbon composite adsorbents for arsenate removal, Journal of Hazardous Materials, in press. 7. Le Leuch L. M. and Bandosz T. (2007) The role of water and surface acidity on the reactive adsorption of ammonia on modified activated carbons, Carbon, 45,

9 9

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ RAPID SMALL SCALE COLUMN TESTS

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ RAPID SMALL SCALE COLUMN TESTS ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ RAPID SMALL SCALE COLUMN TESTS Ε. Καπράρα, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Μήτρακας Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ Μισαηλίδης Π. 1, Μπαµπαΐτη Α. 1, Νόλη Φ. 1, Ζαµπούλης. 1, Παυλίδου Ε. 2, Γκοντελίτσας Α. 3 1 Τµήµα Χηµείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Fe 0. Μπαµπαϊτη Α., Νόλη Φ.*, Μισαηλίδης Π.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Fe 0. Μπαµπαϊτη Α., Νόλη Φ.*, Μισαηλίδης Π. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Fe 0. Μπαµπαϊτη Α., Νόλη Φ.*, Μισαηλίδης Π. Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Nανοσωµατίδια σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προσρόφηση Πετρελαικών Ρύπων σε Φυσικό και Τροποποιημένο Λιγνίτη» Ποθουλάκη Δέσποινα Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ Τεκερλεκοπούλου Α.Γ 1, Τσιάµης Γ. 1, Μπούρτζης Κ. 1, Βαγενάς.Β 1,2 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Χημικός Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγιεινής Παν/μίου Πατρών ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη AΠΟΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΩΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Cr(VI) ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Σελ. 1 ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ. Π.Δ. Νάτση, Σ. Ροκίδη, Π.Γ.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ. Π.Δ. Νάτση, Σ. Ροκίδη, Π.Γ. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215 ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ ΠΔ Νάτση, Σ Ροκίδη, ΠΓ Κουτσούκος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Behaviour of limestone cement concrete in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα