Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien"

Transcript

1 Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und Tier I.1 Anaxagoras DK 59B21b (= Plut. de fort. 98F). Übersetzung nach Capelle. 1 Aber in allen diesen Beziehungen sind wir Menschen schlechter gestellt als die Tiere, doch nach Anaxagoras benutzen wir unsere eigene Erfahrung, unser Gedächtnis und unsere Klugheit und Kunst und so gewinnen wir [ihren] Honig, melken sie, fangen sie und plündern sie aus. ἀλλ ἐν πᾶσι τούτοις ἀτυχέστεροι τῶν θηρίων ἐσµέν, ἐµπειρίαι δὲ καὶ µνήµηι καὶ σοφίαι καὶ τέχνηι κατὰ Ἀναξαγόραν σφῶν τε αὐτῶν χρώµεθα καὶ βλίττοµεν καὶ ἀµέλγοµεν καὶ φέροµεν καὶ ἄγοµεν συλλαµβάνοντες. I.2 Archelaos DK 60A4 (= Hippol. Refut f). Übersetzung Müller. 2 Über die Lebewesen sagt er, daß, als die Erde zuerst warm wurde in der mittleren Region, wo das Heiße und das Kalte vermischt waren, viele Lebewesen zu erscheinen begannen, die Menschen eingeschlossen; alle hatten die selbe Lebensweise und erhielten ihre Nahrung vom Schleim. [ ] Die Menschen wurden von den anderen Lebewesen abgesondert und führten Herrscher, Gesetze, Künste, Städte und das übrige ein. Der Geist, sagt er, sei allen Lebewesen angeboren in gleicher Weise; denn jedes von ihnen bediene sich des Geistes, obwohl einige langsamer, einige schneller. περὶ δὲ ζώιων φησίν, ὅτι θερµαινοµένης τῆς γῆς τὸ πρῶτον ἐν τῶι κάτω µέρει, ὅπου τὸ θερµὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐµίσγετο, ἀνεφαίνετο τά τε ἄλλα ζῶια πολλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἅπαντα τὴν αὐτὴν δίαιταν ἔχοντα ἐκ τῆς ἰλύος τρεφόµενα [ ]. καὶ διεκρίθησαν ἄνθρωποι ἀπὸ τῶν ἄλλων καὶ ἡγεµόνας καὶ νόµους καὶ τέχνας καὶ πόλεις καὶ τὰ ἄλλα συνέστησαν. νοῦν δὲ λέγει πᾶσιν ἐµφύεσθαι ζώιοις ὁµοίως. χρῆσθαι γὰρ ἕκαστον καὶ τῶν ζώιων τῶι νῶι, τὸ µὲν βραδυτέρως, τὸ δὲ ταχυτέρως. 1 Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte übersetzt und mit einer Vorbemerkung versehen von Wilhelm Capelle, Berlin 1958, S Reimar Müller, Die Entdeckung der Kultur. Antike Theorien über Ursprung und Entwicklung der Kultur von Homer bis Seneca, Düsseldorf/Zürich 2003, S. 65f. 1

2 II. Kulturentstehung II.1 Sophokles Ant Übersetzung Weinstock. Ungeheuer ist viel, doch nichts Ungeheuerer als der Mensch. Durch die grauliche Meeresflut, Bei dem tobenden Sturm von Süd, Umtost von brechenden Wogen, So fährt er seinen Weg. Der Götter Ursprung, Mutter Erde, Schwindet, ermüdet nicht. Er mit den pflügenden, Schollenaufwerfenden Rossen die Jahre durch Müht sie ab, das Feld bestellend. Sorgloser Vögel Schwarm umstellt Er mit garngesponnenem Netz. Und das Wild in all seiner Art, Wie des salzigen Meeres Brut, Er fängt s, der Listge, sich ein, Der überkluge Mann. Beherrscht durch Scharfsinn auch der Wildnis Schweifendes Tier und er zähmt auch die mähnigen Rosse mit nackenumschließendem Jochholz, Auch den unbezwungnen Bergstier. Das Wort wie den windschnellen Sinn, das Thing, das die Staaten gesetzt, Solches brachte er alles sich bei und lernt auch, Dem Frost da drauß zu entgehn, Sowie des Sturms Regenpfeil. Rat für alles weiß er sich, und ratlos trifft Ihn Nichts, was kommt. Nur vorm Tod Fand er keine Flucht. Doch sonst πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειµερίῳ νότῳ χωρεῖ, περιβρυχίοισιν περῶν ὑπ οἴδµασιν, θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν ἄφθιτον, ἀκαµάταν ἀποτρύεται, ἰλλοµένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος, ἱππείῳ γένει πολεύων. κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀµφιβαλὼν ἄγει καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τ εἰναλίαν φύσιν σπείραισι δικτυοκλώστοις, περιφραδὴς ἀνήρ κρατεῖ δὲ µηχαναῖς ἀγραύλου θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ ἵππον ὀχµάζεται ἀµφὶ λόφον ζυγῷ οὔρειόν τ ἀκµῆτα ταῦρον. καὶ φθέγµα καὶ ἀνεµόεν φρόνηµα καὶ ἀστυνόµους ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσοµβρα φεύγειν βέλη παντοπόρος ἄπορος ἐπ οὐδὲν ἔρχεται τὸ µέλλον Ἅιδα µόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται νόσων δ ἀµηχάνων φυγὰς 2

3 Gen heillos Leiden hat er sich Heil ersonnen. Das Wissen, das alles ersinnt, Ihm über Verhoffen zuteil, Bald zum Bösen und wieder zum Guten treibt s ihn. Wer treulich ehrt Landesart Und Götterrecht, dieser steht Hoch im Staat. Doch staatlos, wer sich zugesellt Aus Frevelmut bösen Sinn. Nie sei der mein Hausgenoß Und nie auch meines Herzens Freund, Der das waget. II.2 Diodor Übersetzung Oldfather. [8.1] But the first men to be born, he says, led an undisciplined and bestial life, setting out one by one to secure their sustenance and taking for their food both the tenderest herbs and the fruits of wild trees. Then, [2] since they were attacked by the wild beasts, they came to each other's aid, being instructed by expediency, and when gathered together in this way by reason of their fear, they gradually came to recognize their mutual characteristics. [3] And though the sounds which they made were at first unintelligible and indistinct, yet gradually they came to give articulation to their speech, and by agreeing with one another upon symbols for each thing which presented itself to them, made known among themselves the significance which was to be attached to each term. [4] But since groups of this kind arose over every part of the inhabited world, not all men had the p31same language, inasmuch as every group organized the elements of its speech by mere chance. This is the explanation of the present existence of every conceivable kind of language, and, furthermore, out of these first groups to be formed came all the original nations of the world. [5] Now the first men, since none of ξυµπέφρασται. σοφόν τι τὸ µηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ ἔχων τοτὲ µὲν κακόν, ἄλλοτ ἐπ ἐσθλὸν ἕρπει. νόµους παρείρων χθονὸς θεῶν τ ἔνορκον δίκαν ὑψίπολις ἄπολις ὅτῳ τὸ µὴ καλὸν ξύνεστι τόλµας χάριν. µήτ ἐµοὶ παρέστιος γένοιτο µήτ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ ἔρδοι. [8.1] Καὶ περὶ µὲν τῆς πρώτης τῶν ὅλων γενέσεως τοιαῦτα παρειλήφαµεν, τοὺς δὲ ἐξ ἀρχῆς γεννηθέντας τῶν ἀνθρώπων φασὶν ἐν ἀτάκτῳ καὶ θηριώδει βίῳ καθεστῶτας σποράδην ἐπὶ τὰς νοµὰς ἐξιέναι, καὶ προσφέρεσθαι τῆς τε βοτάνης τὴν προσηνεστάτην καὶ τοὺς αὐτοµάτους ἀπὸ τῶν δένδρων καρπούς. [2] καὶ πολεµουµένους µὲν ὑπὸ τῶν θηρίων ἀλλήλοις βοηθεῖν ὑπὸ τοῦ συµφέροντος διδασκοµένους, ἀθροιζοµένους δὲ διὰ τὸν φόβον ἐπιγινώσκειν ἐκ τοῦ [3] κατὰ µικρὸν τοὺς ἀλλήλων τύπους. τῆς φωνῆς δ ἀσήµου καὶ συγκεχυµένης οὔσης ἐκ τοῦ κατ ὀλίγον διαρθροῦν τὰς λέξεις, καὶ πρὸς ἀλλήλους τιθέντας σύµβολα περὶ ἑκάστου τῶν ὑποκειµένων γνώριµον σφίσιν αὐτοῖς ποιῆσαι τὴν περὶ ἁπάντων ἑρµηνείαν. [4] τοιούτων δὲ συστηµάτων γινοµένων καθ ἅπασαν τὴν οἰκουµένην, οὐχ ὁµόφωνον πάντας ἔχειν τὴν διάλεκτον, ἑκάστων ὡς ἔτυχε συνταξάντων τὰς λέξεις διὸ καὶ παντοίους τε ὑπάρξαι χαρακτῆρας διαλέκτων καὶ τὰ πρῶτα γενόµενα συστήµατα τῶν ἁπάντων ἐθνῶν ἀρχέγονα 3

4 the things useful for life had yet been discovered, led a wretched existence, having no clothing to cover them, knowing not the use of dwelling and fire, and also being totally ignorant of cultivated food. [69 For since they also even neglected the harvesting of the wild food, they laid by no store of its fruits against their needs; consequently large numbers of them perished in the winters because of the cold and the lack of food. [7] Little by little, however, experience taught them both to take to the caves in winter and to store such fruits as could be preserved. [8] And when they had become acquainted with fire and other useful things, the arts also and whatever else is capable of furthering man's social life were gradually discovered. [9] Indeed, speaking generally, in all things it was necessity itself that became man's teacher, supplying in appropriate fashion instruction in every matter to a creature which was well endowed by nature and had, as its assistants for every purpose, hands and speech and sagacity of mind. γενέσθαι. [5] τοὺς οὖν πρώτους τῶν ἀνθρώπων µηδενὸς τῶν πρὸς βίον χρησίµων εὑρηµένου ἐπιπόνως διάγειν, γυµνοὺς µὲν ἐσθῆτος ὄντας, οἰκήσεως δὲ καὶ πυρὸς ἀήθεις, τροφῆς δ ἡµέρου παντελῶς ἀνεννοήτους. [6] καὶ γὰρ τὴν συγκοµιδὴν τῆς ἀγρίας τροφῆς ἀγνοοῦντας µηδεµίαν τῶν καρπῶν εἰς τὰς ἐνδείας ποιεῖσθαι παράθεσιν διὸ καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀπόλλυσθαι κατὰ τοὺς χειµῶνας διά τε τὸ ψῦχος καὶ τὴν [7] σπάνιν τῆς τροφῆς. ἐκ δὲ τοῦ κατ ὀλίγον ὑπὸ τῆς πείρας διδασκοµένους εἴς τε τὰ σπήλαια καταφεύγειν ἐν τῷ χειµῶνι καὶ τῶν καρπῶν τοὺς φυλάττεσθαι δυναµένους ἀποτίθεσθαι. γνωσθέντος δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίµων κατὰ µικρὸν καὶ τὰς τέχνας εὑρεθῆναι καὶ τἄλλα τὰ δυνάµενα [9] τὸν κοινὸν βίον ὠφελῆσαι. καθόλου γὰρ πάντων τὴν χρείαν αὐτὴν διδάσκαλον γενέσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ὑφηγουµένην οἰκείως τὴν ἑκάστου µάθησιν εὐφυεῖ ζῴῳ καὶ συνεργοὺς ἔχοντι πρὸς ἅπαντα χεῖρας καὶ λόγον καὶ ψυχῆς ἀγχίνοιαν. III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit III.1 Mythos des Protagoras, Plat. Gorg. 320c 323a. Übersetzung Schleiermacher/Hofmann. Kannst du uns also deutlicher zeigen, daß [320c] die Tugend lehrbar ist, εἰ οὖν ἔχεις ἐναργέστερον ἡµῖν ἐπιδεῖξαι ὡς [320c] so wolle es nicht vorenthalten, sondern zeige es. διδακτόν ἐστιν ἡ ἀρετή, µὴ φθονήσῃς ἀλλ ἐπίδειξον. Gut, Sokrates, sagte [Protagoras], ich will es auch nicht vorenthalten. Aber wie soll ich es euch zeigen, indem ich ein Märchen erzähle wie Ältere wohl jüngeren zu tun pflegen, oder indem ich eine Abhandlung vortrage? Viele nun der umher sitzenden sagten, er möchte es vortragen, auf welche Weise er selbst am liebsten wollte. So dünkt es mich denn anmutiger, sagte er, euch ein Märchen zu erzählen. Es war einst eine Zeit, wo es Götter zwar gab, sterbliche Geschlechter aber [320d] gab es noch nicht; nachdem aber auch für Ἀλλ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ φθονήσω ἀλλὰ πότερον ὑµῖν, ὡς πρεσβύτερος νεωτέροις, µῦθον λέγων ἐπιδείξω ἢ λόγῳ διεξελθών; Πολλοὶ οὖν αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρακαθηµένων ὁποτέρως βούλοιτο οὕτως διεξιέναι. οκεῖ τοίνυν µοι, ἔφη, χαριέστερον εἶναι µῦθον ὑµῖν λέγειν. Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ µὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη [320d] οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱµαρµένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς 4

5 diese die vorherbestimmte Zeit ihrer Erzeugung gekommen war, bildeten die Götter sie innerhalb der Erde aus Erde und Feuer auch das hinzumengend, was von Erde und Feuer gemengt ist. Und als sie sie nun ans Licht bringen sollten, übertrugen sie dem Prometheus und Epimetheus, sie auszustatten, und die Kräfte unter sie, wie es jedem zukomme, zu verteilen. Vom Prometheus aber erbat sich Epimetheus, er wolle verteilen, und, sagte er, wenn ich ausgeteilt, so komme du es zu besichtigen. Und so nachdem er ihn beredet, verteilte er. Bei der Verteilung nun verlieh er Einigen Stärke ohne Schnelligkeit, [320e] die Schwächeren aber begabte er mit Schnelligkeit, Einige bewaffnete er, Anderen, denen er eine wehrlose Natur gegeben, ersann er eine andere Kraft zur Rettung. Welche er nämlich in Kleinheit gehüllt hatte, denen verlieh er Flügel zur Flucht oder unterirdische Behausung, welche aber zu bedeutender Größe ausgedehnt, die [321a] rettete er eben dadurch, und so auch verteilte er alles übrige ausgleichend. Dies aber ersann er so aus Vorsorge, daß nicht eine Gattung gänzlich verschwände. Als er ihnen nun ausreichenden Schutz vor gegenseitiger Ausrottung verliehen hatte, begann er ihnen auch leichte Anpassung an die von Zeus eingesetzten Jahreszeiten zu ersinnen durch Bekleidung mit dichten Haaren und starken Fellen, hinreichend um die Kälte, aber auch vermögend die Hitze abzuhalten, und außerdem zugleich jedem, wenn es zur Ruhe ging, zur eigentümlichen und angewachsenen Lagerbedeckung dienend. Und [321b] anstelle von Schuhwerk versah er einige mit Hufen und Klauen, andere mit starken blutlosen Häuten. Hiernächst wies er den einen diese, dem anderen jene Nahrung an, dem einen aus der Erde die Kräuter, dem anderen von den Bäumen die Früchte, einem anderen Wurzeln, einigen auch verordnete er zur Nahrung anderer Tiere Fraß. Und diesen letzteren verlieh er jeweils geringe Nachkommenschaft, dagegen den von ihnen verzehrten immer zahlreiche Nachkommen dem Geschlecht zur Erhaltung. Wie aber Epimetheus doch nicht ganz weise war, [321c] hatte er unvermerkt schon alle Kräfte aufgewendet [für die unvernünftigen Tiere] übrig also καὶ πυρὸς µείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔµελλον, προσέταξαν Προµηθεῖ καὶ Ἐπιµηθεῖ κοσµῆσαί τε καὶ νεῖµαι δυνάµεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προµηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιµηθεὺς αὐτὸς νεῖµαι, Νείµαντος δέ µου, ἔφη, ἐπίσκεψαι καὶ οὕτω πείσας νέµει. νέµων δὲ τοῖς µὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, [320e] τοὺς δ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσµει τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν αὐτοῖς ἐµηχανᾶτο δύναµιν εἰς σωτηρίαν. ἃ µὲν γὰρ αὐτῶν σµικρότητι ἤµπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεµεν ἃ δὲ ηὖξε µεγέθει, τῷδε [321a] αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεµεν. ταῦτα δὲ ἐµηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων µή τι γένος ἀϊστωθείη ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ ιὸς ὥρας εὐµάρειαν ἐµηχανᾶτο ἀµφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρµασιν, ἱκανοῖς µὲν ἀµῦναι χειµῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύµατα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωµνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ καὶ [321b] ὑποδῶν τὰ µὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρµασιν στερεοῖς καὶ ἀναίµοις. τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς µὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας ἔστι δ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν καὶ τοῖς µὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ ἀναλισκοµένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιµηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν [321c] καταναλώσας τὰς δυνάµεις εἰς τὰ ἄλογα λοιπὸν δὴ ἀκόσµητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προµηθεὺς 5

6 war ihm noch unbegabt das Geschlecht der Menschen, und er war wieder ratlos was er diesem tun sollte. In dieser Ratlosigkeit nun kommt ihm Prometheus die Verteilung zu beschauen, und sieht die übrigen Tiere zwar in allen Stucken weislich bedacht, den Menschen aber nackt, unbeschuht, unbedeckt, unbewaffnet, und schon war der bestimmte Tag vorhanden, an welchem auch der Mensch hervorgehn sollte aus der Erde an das Licht. Gleichermaßen also der Verlegenheit unterliegend, welcherlei Rettung er dem Menschen noch ausfände, [321d] stiehlt Prometheus die kunstreiche Weisheit des Hephaistos und der Athene, nebst dem Feuer, denn unmöglich war, daß sie einem ohne Feuer hätte können angehörig sein oder nützlich, und so schenkt er sie dem Menschen. Die zum Leben nötige Weisheit also erhielt der Mensch auf diese Weise, die politische aber hatte er nicht. Denn diese war beim Zeus, und dem Prometheus stand in die Feste, die Behausung des Zeus, einzugehen nicht mehr frei, auch waren furchtbar die Wachen des Zeus. Aber in das dem Hephaistos und der Athene gemeinschaftliche Gemach, wo [321e] sie ihre Kunst übten geht er heimlich hinein, und nachdem er so die feurige Kunst des Hephaistos und die andere der Athene gestohlen, gibt er sie dem Menschen. Und von da an genießt nun der Mensch Behaglichkeit [322a] des Lebens; den Prometheus aber hat hernach, so wie erzählt wird, die Strafe für diesen Diebstahl ergriffen. Da nun aber der Mensch göttlicher Vorzüge teilhaftig geworden, hat er auch zuerst, als einziges unter allen Lebewesen an Götter geglaubt, auch Altäre und Bildnisse der Götter aufzurichten versucht, dann bald darauf Töne und Worte in kunstmäßiger Art gegliedert und artikuliert, dann Wohnungen und Kleider und Schuhwerk und Lagerdecken und die Nahrungsmittel aus der Erde erfunden. So ausgerüstet wohnten die Menschen anfänglich [322b] zerstreut, Städte aber gab es nicht. Daher wurden sie von den wilden Tieren ausgerottet, weil sie in jeder Art schwächer waren, als diese, und die verarbeitende Kunst war ihnen zwar zur Ernährung hinreichende Hülfe, aber zum Kriege gegen die Tiere unwirksam; denn die politische Kunst hatten sie noch nicht, von welcher ἐπισκεψόµενος τὴν νοµήν, καὶ ὁρᾷ τὰ µὲν ἄλλα ζῷα ἐµµελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυµνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱµαρµένη ἡµέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόµενος ὁ Προµηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, [321d] κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί ἀµήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίµην γενέσθαι καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν µὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν ἦν γὰρ παρὰ τῷ ιί. τῷ δὲ Προµηθεῖ εἰς µὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ ιὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν πρὸς δὲ καὶ αἱ ιὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκηµα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ [321e] ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔµπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία µὲν ἀνθρώπῳ τοῦ [322a] βίου γίγνεται, Προµηθέα δὲ δι Ἐπιµηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη µετῆλθεν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας, πρῶτον µὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων µόνον θεοὺς ἐνόµισεν, καὶ ἐπεχείρει βωµούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλµατα θεῶν ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόµατα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωµνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. οὕτω δὴ παρεσκευασµένοι κατ ἀρχὰς [322b] ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δηµιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς µὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεµον ἐνδεής πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς µέρος πολεµική ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι 6

7 die kriegerische ein Teil ist. Sie versuchten also sich zu sammeln, und sich zu erretten durch Erbauung der Städte; wenn sie sich aber gesammelt hatten, so beleidigten sie einander, weil sie eben die politische Kunst nicht hatten, so daß sie wiederum sich zerstreuend auch bald wieder aufgerieben wurden. [322c] Zeus also für unser Geschlecht, daß es nicht etwa ganz untergehen möchte, besorgt, schickt den Hermes ab, um den Menschen Sittlichkeit und Rechtsgefühl zu bringen, damit diese der Städte Ordnungen und Bande würden der Zuneigung Vermittler. Hermes nun fragt den Zeus, auf welche Art er doch den Menschen das Recht und die Scham geben solle. Soll ich, so wie die Künste verteilt sind, auch diese verteilen? Jene nämlich sind so verteilt: Einer, welcher die Heilkunst inne hat, ist genug für viele Unkundige, und so auch die anderen Berufe. Soll ich nun auch Sittlichkeit und Rechtsgefühl [322d] ebenso unter den Menschen aufstellen, oder soll ich sie unter Alle verteilen? Unter Alle, sagte Zeus, und Alle sollen Teil daran haben; denn es könnten keine Staaten bestehen, wenn auch hieran nur Wenige Anteil hätten, wie an anderen Künsten. Und gib auch ein Gesetz von mir, daß man den, der Sittlichkeit und Rechtsgefühl sich anzueignen unfähig ist, töte wie ein böses Geschwür des Staates. Auf diese Art also, Sokrates, und aus dieser Ursache glauben alle anderen und auch die Athener, daß wenn von der Tüchtigkeit eines Baumeisters die Rede ist oder eines anderen Berufes, alsdann nur Wenigen Anteil zustehe an der Beratung; und wenn [322e] jemand außer diesen Wenigen dennoch Rat geben will, so dulden sie es nicht, wie du sagst, und zwar ganz mit Recht, wie ich sage. Wenn sie aber zur Beratung über die politische [323a] Tugend gehen, wohin Alles auf Gerechtigkeit und Besonnenheit ankommt, so dulden sie mit Recht einen jeden, weil es jedem gebührt, an dieser Tugend doch Anteil zu haben, oder es könnte keine Staaten geben. κτίζοντες πόλεις ὅτ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύµενοι διεφθείροντο. [322c] Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡµῶν µὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρµῆν πέµπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν εἶεν πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρµῆς ία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέµηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείµω; νενέµηνται δὲ ὧδε εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δηµιουργοί καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ [322d] οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείµω; Ἐπὶ πάντας, ἔφη ὁ Ζεύς, καὶ πάντες µετεχόντων οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν µετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν καὶ νόµον γε θὲς παρ ἐµοῦ τὸν µὴ δυνάµενον αἰδοῦς καὶ δίκης µετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως. οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν µὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δηµιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται µετεῖναι συµβουλῆς, καὶ ἐάν [322e] τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συµβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς εἰκότως, ὡς ἐγώ φηµι ὅταν δὲ εἰς συµβουλὴν πολιτικῆς [323a] ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε µετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ µὴ εἶναι πόλεις. 7

8 III.2 Anonymos Iamblichi DK Übersetzung Schirren/Zinsmaier. Ferner darf man nicht nach Übermacht trachten und nicht die Kraft zur Übermacht für Tugend halten, den Gesetzesgehorsam aber für Feigheit. Ganz niedrig ist nämlich dieses Denken, und aus ihm entsteht alles, was dem Guten entgegengesetzt ist, Schlechtigkeit und Unheil. Wenn nämlich die Menschen von Natur unfähig waren, einzeln für sich zu leben, sondern sich, der Notwendigkeit gehorchend, zueinander gesellten, wenn sie alles, was zum Leben gehört, samt den dazu dienlichen Künsten erfunden haben und wenn es ihnen schließlich unmöglich ist, in Gemeinschaft zu sein und dabei im Zustand der Gesetzlosigkeit zu leben (denn größerer Schaden entstünde ihnen so als bei jener vereinzelten Lebensweise) aufgrund dieser Notwendigkeit also gebieten Gesetz und Recht über die Menschen und lassen sich auf keine Weise beseitigen. Denn sie sind fest mit der Natur verknüpft. ἔτι τοίνυν οὐκ ἐπὶ πλεονεξίαν ὁρµᾶν δεῖ, οὐδὲ τὸ κράτος τὸ ἐπὶ τῆι πλεονεξίαι ἡγεῖσθαι ἀρετὴν εἶναι, τὸ δὲ τῶν νόµων ὑπακούειν δειλίαν πονηροτάτη γὰρ αὕτη ἡ διάνοιά ἐστι, καὶ ἐξ αὐτῆς πάντα τἀναντία τοῖς ἀγαθοῖς γίγνεται, κακία τε καὶ βλάβη. εἰ γὰρ ἔφυσαν µὲν οἱ ἄνθρωποι ἀδύνατοι καθ ἕνα ζῆν, συνῆλθον δὲ πρὸς ἀλλήλους τῆι ἀνάγκηι εἴκοντες, πᾶσα δὲ ἡ ζωὴ αὐτοῖς εὕρηται καὶ τὰ τεχνήµατα πρὸς ταύτην, σὺν ἀλλήλοις δὲ εἶναι αὐτοὺς κἀν ἀνοµίαι διαιτᾶσθαι οὐχ οἷόν τε (µείζω γὰρ αὐτοῖς ζηµίαν <ἂν> οὕτω γίγνεσθαι ἐκείνης τῆς κατὰ ἕνα διαίτης), διὰ ταύτας τοίνυν τὰς ἀνάγκας τόν τε νόµον καὶ τὸ δίκαιον ἐµβασιλεύειν τοῖς ἀνθρώποις καὶ οὐδαµῆι µεταστῆναι ἂν αὐτά φύσει γὰρ ἰσχυρὰ ἐνδεδέσθαι ταῦτα. IV. Ursprung der Religion Sisyphos-Fragment (Euripides?), DK 88B25 (= Sext. Emp. Adv. Math. 9.54). Übersetzung Schirren/Zinsmaier. Es gab eine Zeit, als das Leben der Menschen ungeordnet war ἦν χρόνος, ὅτ ἦν ἄτακτος ἀνθρώπων βίος und dem der Tiere ähnlich und der Stärke Diener. καὶ θηριώδης ἰσχύος θ ὑπηρέτης, [ ] [ ] Und dann scheinen mir die Menschen die Gesetze κἄπειτά µοι δοκοῦσιν ἄνθρωποι νόµους als Züchtiger aufgestellt zu haben, damit das Recht der Herrscher θέσθαι κολαστάς, ἵνα δίκη τύραννος ἦι <wäre zugleich für alle>, den Frevel aber als Sklaven hielte: <ὁµῶς ἁπάντων> τήν θ ὕβριν δούλην ἔχηι Bestraft wurde einer, wenn er die Regeln verletzte. ἐζηµιοῦτο δ εἴ τις ἐξαµαρτάνοι. Darauf dann, da die Gesetze die Menschen ἔπειτ ἐπειδὴ τἀµφανῆ µὲν οἱ νόµοι zwar mit Gewalt hinderten, offenbar Unrecht zu tun, ἀπεῖργον αὐτοὺς ἔργα µὴ πράσσειν βίαι, taten sie es im Verborgenen; zu diesem Zeitpunkt scheint mir λάθραι δ ἔπρασσον, τηνικαῦτά µοι δοκεῖ zuerst ein verständiger und weiser Mann <πρῶτον> πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώµην ἀνήρ die Furcht der Menschen vor den Göttern erfunden zu haben, damit <θεῶν> δέος θνητοῖσιν ἐξευρεῖν, ὅπως die Schlechten Furcht hätten, auch wenn sie etwas heimlich täten εἴη τι δεῖµα τοῖς κακοῖσι, κἂν λάθραι oder sprächen oder dachten. πράσσωσιν ἢ λέγωσιν ἢ φρονῶσί <τι>. Ausgehend von diesem Gedanken nun führte er das Göttliche ein, ἐντεῦθεν οὖν τὸ θεῖον εἰσηγήσατο 8

9 [ ] diese Gottheit hat eine göttliche Natur, die jedes unter den Menschen gesagte Wort hören wird, die jedes Getane sehen können wird; wenn du aber im Stillen etwas Übles planst, wird das nicht vor den Göttern verborgen bleiben. Die Verstandestätigkeit ist nämlich zu stark (bei ihnen). Indem er diese Reden sprach, führte er den angenehmsten Lehrsatz ein, verbarg er doch die Wahrheit mit einer falschen Rede. Er behauptete damit er die Menschen mit dieser Rede besonders erschrecken könnte, daß die Götter dort wohnen, von wo, wie er erkannt hatte, den Menschen die Furcht erwüchse und die Hilfen bei ihrem mühseligen Leben, aus dem äußeren Umlauf (der Gestirne), wo er die Blitze sah, furchtbare Donnerschläge, die sternenfunkelnde Gestalt des Himmels, das schöne Buntgebilde des weisen Baumeisters Chronos (Zeit), wo die strahlende Masse des Sonnensterns ihre Bahn zieht, und der feuchte Regen herabkommt. Mit dieser Furcht umgab er die Menschen, durch welche dieser die Gottheit schön in seiner Argumentation ansiedelte und an einem geziemenden Ort und die Gesetzlosigkeit durch die Gesetze löschte. [ ] So aber glaube ich, daß zuerst einer die Sterblichen Überzeugt hat, an das Geschlecht der Götter zu glauben. [ ] καὶ φύσιν θείαν φορῶν, ὃς πᾶν τὸ λεχθὲν ἐν βροτοῖς ἀκούσεται, <τὸ> δρώµενον δὲ πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται. ἐὰν δὲ σὺν σιγῆι τι βουλεύηις κακόν, τοῦτ οὐχὶ λήσει τοὺς θεούς τὸ γὰρ φρονοῦν <ἄγαν> ἔνεστι. τούσδε τοὺς λόγους λέγων διδαγµάτων ἥδιστον εἰσηγήσατο ψευδεῖ καλύψας τὴν ἀλήθειαν λόγωι. ναίειν δ ἔφασκε τοὺς θεοὺς ἐνταῦθ, ἵνα µάλιστ ἂν ἐξέπληξεν ἀνθρώπους λέγων, ὅθεν περ ἔγνω τοὺς φόβους ὄντας βροτοῖς καὶ τὰς ὀνήσεις τῶι ταλαιπώρωι βίωι, ἐκ τῆς ὕπερθε περιφορᾶς, ἵν ἀστραπάς κατεῖδεν οὔσας, δεινὰ δὲ κτυπήµατα βροντῆς, τό τ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ δέµας, Χρόνου καλὸν ποίκιλµα τέκτονος σοφοῦ, ὅθεν τε λαµπρὸς ἀστέρος στείχει µύδρος ὅ θ ὑγρὸς εἰς γῆν ὄµβρος ἐκπορεύεται. τοίους δὲ περιέστησεν ἀνθρώποις φόβους, δι οὓς καλῶς τε τῶι λόγωι κατώικισεν τὸν δαίµον(α) οὗ<τος> κἀν πρέποντι χωρίωι, τὴν ἀνοµίαν τε τοῖς νόµοις κατέσβεσεν. [ ] οὕτω δὲ πρῶτον οἴοµαι πεῖσαί τινα θνητοὺς νοµίζειν δαιµόνων εἶναι γένος. 9

10 V. Sprache als Kulturmerkmal V.1 Isokrates Übersetzung Ley-Hutton. [ die Redekunst ist eine Sache], die von allen den Menschen angeborenen Gaben den meisten Segen bringt. Denn in allen anderen Fähigkeiten, die wir besitzen, unterscheiden wir uns überhaupt nicht von den übrigen Lebewesen, im Gegenteil: Vielen sind wir an Schnelligkeit, Körperkraft und anderen nützlichen Eigenschaften unterlegen. [6] Doch weil wir von Natur aus die Gabe besitzen, einander überreden und uns unsere jeweiligen Wünsche mitteilen zu können, haben wir uns nicht nur davon entfernt, ein Leben wie Tiere zu führen, sondern wir haben uns zusammengetan, Poleis gegründet, uns Gesetze gegeben, die Künste erfunden, ja bei fast allen unseren Erfindungen und Einrichtungen hat uns unsere Fähigkeit zu sprechen geholfen. [7] Die Sprache nämlich ist es, die Richtlinien gegeben hat für das Gerechte und Ungerechte, für das, was schändlich und was ehrbar ist. Ohne diese Richtlinien könnten wir nicht miteinander leben. V.2 Aristoteles Pol. 1253a9f, Übersetzung Schwarz. Über die Sprache aber verfügt allein von den Lebewesen der Mensch. [ ] Doch die Sprache ist da, um das Nützliche und das Schädliche klarzulegen und in Folge davon das Gerechte und das Ungerechte. Denn das ist im Gegensatz zu den anderen Lebewesen den Menschen eigentümlich, daß nur sie allein über die Wahrnehmung des Guten und des Schlechten, des Gerechten und des Ungerechten und anderer solcher Begriffe verfügen. Doch die Gemeinschaft mit diesen Begriffen schafft Haus und Staat. [ ] ὃ πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστιν. Τοῖς µὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχοµεν οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέροµεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώµῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνοµεν ὄντες [6] ἐγγενοµένου δ ἡµῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡµᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶµεν, οὐ µόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγηµεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαµεν καὶ νόµους ἐθέµεθα καὶ τέχνας εὕροµεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι ἡµῶν µεµηχανηµένα λόγος ἡµῖν ἐστιν ὁ συγκατασκευάσας. [7] Οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν καλῶν ἐνοµοθέτησεν ὧν µὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ ἦµεν οἰκεῖν µετ ἀλλήλων. λόγον δὲ µόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων [ ] ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συµφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ µόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. 10

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 Analyse Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums Die Perikope von der Auferweckung des Lazarus ist, abgesehen von der Passionsgeschichte, die längste

Διαβάστε περισσότερα

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August Ἀκολουθία Τοῦ Εσπερινοῦ Vespergottesdienst Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῃ κθ τοῦ Ἀυγούστου Gedächtnis der Enthauptung des heiligen,

Διαβάστε περισσότερα

Korrekturheft Griechisch

Korrekturheft Griechisch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Korrekturheft Griechisch Haupttermin 2012/13 1 Hinweise zur Korrektur Allgemeine Hinweise Die Kandidat/innen wurden gebeten, ihre Übersetzungen

Διαβάστε περισσότερα

Die Bibel. Das Buch der Bücher

Die Bibel. Das Buch der Bücher Die Bibel Das Buch der Bücher Die Bibel eine ganze Bücherei Das AT die jüdische Heilige Schrift Gesetz (Thora) Propheten (Nebiim) Schriften (Ketubim) Das AT wie es Jesus kannte Lk.24,44: [...] Es muß alles

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar: Die Urgemeinde

Hauptseminar: Die Urgemeinde Theologische Fakultät Kochstr. 6, D 91054 Erlangen Institut für Neues Testament I Professor Dr. Peter Pilhofer www.die-apostelgeschichte.de Wintersemester 2004/2005 Hauptseminar: Die Urgemeinde Texte zum

Διαβάστε περισσότερα

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher.

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher. Pan als Allgott. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung von Willi. H. Roscher. Mit 3 Abbildungen im Text. Es ist, so viel ich weiss, eine noch ungelöste Frage, wie, wann und wo Pan (== Πάων, d. i.»der

Διαβάστε περισσότερα

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos Basil P. Mathiopoulos H E R A U S G E B E R Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Der Vorstand Karsten Brenner, Ministerialdirektor a. D. (Vorsitzender) Prof. Dr. Dieter Dowe Prof. Dr. Klaus Schönhoven R

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia Printed in: Philosophy, Competition, and the Good Life (Proc. 1st World Olympic Congress of Philosophy, Spetses 2004), ed. by K. Boudouris and K. Kalimpsis, Athens: Ionia 2005, Vol. II, p. 131-141 Slightly

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου;

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Wie kann ich mein Kind schützen? Eine Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt Griechische Ausgabe

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett Was Sie in dieser Lektion lernen: rund um den Haushalt Berufsbezeichnungen Nationalitätsbezeichnungen den bestimmten Artikel im Plural das Substantiv im Plural die άς- und είς-konjugation Πίνακας ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Der griechische Catenen- Text von Josua 2

Der griechische Catenen- Text von Josua 2 Der griechische Catenen- Text von Josua 2 anhand der Mss. efjsvz und der Nikephoros-Catene rekonstruiert Prof. Siegfried Kreuzer zur Emeritierung versio 1.0 (1/2015) ed. Marcus Sigismund ISBTF Wuppertal

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES With one of the most beautiful poetic parts of Scripture before him, the Greek translator of the book of Isaiah was faced with a challenging

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein

Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein MÄRCHENKINO Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein Erich Kästner (1899-1974) schrieb Meisterwerke der Weltkinderliteratur, die kongeniale filmische Umsetzungen fanden.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. (σελ. 68) Προλ. Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002 Irrtümer 6 Τα κείµενα Από µία διαφωνία προέκυψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Το ερώτηµα ήταν εάν το κάπνισµα και οι καπνιστές ανεβάξουν το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πιστεύει το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα