Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 1037/71 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρον 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Δια την εφαρμογήν του παρόντος νομοθετικού διατάγματος: α. Κατάστημα, θεωρείται τας εν ακινήτω ανοικτός ή κλειστός χώρος ένθα ενεργούνται συνήθως αγοραπωλησίαι εμπορευμάτων. Προς καταστήματα εξομοιούνται τα κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, βαφεία, καθαριστήρια, πλυντήρια, σιδηρωτήρια και στιλβωτήρια. Δι'αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύναται να χαρακτηρίζονται ως καταστήματα και έτεροι χώροι εις τους οποίους παρέχονται υπηρεσίαι προς το κοινόν. β) Μικτόν κατάστημα είναι το εις ό πωλούνται είδη, άτινα καθ' ομάδας λαμβανόμενα πωλούνται συνήθως εις πλείονα καταστήματα γ) Διάρκεια εργασίας είναι ο χρόνος από της ενάρξεως μέχρι πέρατος της εργασίας μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπών ή διαλειμμάτων αναπαύσεως, ως και του χρόνου μεταβάσεως του μισθωτού εις τον τόπον της εργασίας του, ασχέτως αν παρέχωνται προς τούτο υπό του εργοδότου μεταφορικά μέσα, εκτός εναντίας συμφωνίας. Δεν θεωρείται διάλειμμα η λόγω καταφανούς ανάγκης ή κινδύνου απομάκρυνσις εκ της εργασίας. δ) Διάρκεια ημερησίας εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας εντός ενός συνεχούς χρονικού διαστήματος 24 ωρών από της ενάρξεως της εργασίας. ε) Διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας από του μεσονυκτίου της Κυριακής προς Δευτέραν μέχρι του μεσονυκτίου της επομένης Κυριακής. Άρθρον 2 Πεδίον εφαρμογής 1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό τας εν αυτώ διακρίσεις καθ'άπασαν την επικράτειαν, επί παντός καταστήματος και παντός μισθωτού απασχολουμένου, παρά καταστήματι. 2. Δι αποφάσεων του αρμοδίου νομάρχου εκδιδομένων μετά πρότασι ντου αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και γνώμην των οικείων επαγγελματικών σωματείων εργοδοτών και μισθωτών, εφ όσον υφίστανται τοιαύτα, δύναται να εξαιρώνται της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εν όλω ή εν μέρει, καταστήματα, Δήμων ή Κοινοτήτων μέχρι κατοίκων, πλην των τοιούτων των πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Εις τους μισθωτούς των κατά το προηγούμενον εδάφιον εξαιρούμενων καταστημάτων παρέχεται συνεχής διακοπή, προς νυκτερινήν ανάπαυσιν, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών. 3. Επιφυλασσομένης της διατάξεως της επομένης παραγράφου αι διατάξεις του παρόντος, αι αναφερόμεναι εις τας ώρας λειτουργίας καταστημάτων δεν εφαρμόζονται επί πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι?αυτοκίνητα, πρακτορείων λαχείων και πρακτορείων ημερησίου και περιοδικού τύπου παντός είδους καλλιτεχνικών εκθέσεων και λεσχών, ανθοπωλείων, εστιατορίων, μαγειρείων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείον, κυλικείων και συναφών καταστημάτων περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων, γραφείων τελετών, καταστημάτων εν γένει κειμένων εντός

2 σιδηροδρομικών ή λεωφορειακών σταθμών, αποβαθρών λιμένων και αερολιμένων, ως και επί αυτομάτων μηχανημάτων πωλήσεως ειδών ή πλύσεως ιματισμού, των εγκατεστημένων εις ανεξαρτήτως λειτουργούντα και απολύτως διακεχωρισμένα απ'αλλήλων τμήματα καταστημάτων ή εις εισόδους κτιρίων ή εν υπαίθρω. 4. Δι'αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε) δύναται να επεκτείνωνται αι διατάξεις του παρόντος εις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρον 3 Διαδικασία καθορισμού ωρών λειτουργίας καταστημάτων 1. Η διάρκεια της ημερησίας και εβδομαδιαίας λειτουργίας, ως και αι ώραι ενάρξεως και λήξεως της ημερησίας λειτουργίας των καταστημάτων καθορίζονται εκάστοτε, εντός των υπό του παρόντος, οριζομένων πλαισίων δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας επί ρυθμίσεων αφορωσών εις άπασαν την Επικράτειαν ή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εργασίας Πρωτευούσης επί ρυθμίσεων αφορωσών εις την περιοχήν ή τμήμα της περιοχής της τέως διοικήσεως πρωτευούσης ή του αρμοδίου νομάρχου επί ρυθμίσεων αφορωσών εις νομόν ή περιοχήν νομού, είτε γενικώς, είτε κατά κατηγορίας είτε κατά ευρυτέρας ομάδας καταστημάτων. 2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αποφάσεις εκδίδονται μετά γνώμην των οικείων επαγγελματικών σωματείων ή ενώσεων εργοδοτών και μισθωτών, εφ'όσον υφίστανται τοιαύτα, εάν δε αφορούν εις συγκεκριμένους Δήμους ή Κοινότητας μετά γνώμην και της αρμοδίας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής. Εάν εντός δέκα πέντε ημερών από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωμοδοτήσουν τα οικεία επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται και άνευ της γνώμης αυτών. 3. Δι'αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου περί του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών και του Υφυπουργού περιφερειακής διοικήσεως Μακεδονίας δια το πολεοδομικών συγκρότημα Θεσσαλονίκης δύναται να καθορίζωνται ενιαία ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, είτε κατά μεγάλας κατηγορίας, είτε κατά ευρυτέρας ομάδας αγορών. Άρθρον 4 Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων 1. Ο χρόνος της καθ εβδομάδα λειτουργίας των καταστημάτων δεν δύναται να είναι ελάσσων των 48 ωρών. 2. Ο χρόνος της καθ ημέραν λειτουργιας των καταστημάτων ορίζεται διακεκομμένος, δια μιας διακοπής, της οποίας η διάρκεια δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των τριών (3) ωρών. 3. Κατά την εν τω προηγουμενω άρθρω προβλεπομενην διαδικασίαν δύναται να καθορίζηται συνεχές ωράριον λειτουργίας δια καταστήματα χονδρικής πωλήσεως ή δια καταστήματα μη έχοντα συχνότητα συναλλαγών μετά του ευθέος καταναλωτικού κοινού ή πωλουντα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Συνεχές ωράριον λειτουργίας δύναται επίσης να θεσπίζηται κατά την αυτήν διαδικασίαν και δι ετέρας κατηγορίας καταστημάτων επί τη συμφώνω αιτήσει των οικείων επαγγελματικών σωματείων ή ενώσεων (εργοδοτών και μισθωτών). Επίσης κατά την αυτήν διαδικασίαν δύναται να θεσπίζηται συνεχές ωράριον λειτουργίας επί τη προτάσει του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. δι ωρισμένας κατηγορίας καταστημάτων προς εξυπηρέτησιν της τουριστικής κινήσεως. 4. Δια το χρονικόν διάστημα από της 1ης του μηνός Ιουνίου μέχρι και της 15ης του μηνός Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, αι ώραι ημερησίας λειτουργίας των καταστημάτων ορίζονται συνέχεις κατά δυο ημέρας της εβδομάδος, οριζομενας κατά την εν άρθρω 3 του παρόντος διαδικασίαν. 5. Εξαιρέσει του Σαββάτου, εις περίπτωσιν συμπτώσεως ημέρας συνεχούς λειτουργία καταστημάτων προς παραμονήν ημέρας αργίας, η συνεχής λειτουργία του καταστήματος

3 μετατίθεται εις την πρώτην μετά την αργίαν εργάσιμον ημέραν. Άρθρον 5 Επαύξησις χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων. 1. Η διάρκεια της ημερησίας λειτουργίας των καταστημάτων παρατείνεται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 3, μέχρι δύο ωρών καθ εκάστην, α. κατά το από 20ης μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους χρονικόν διάστημα, β. κατά την Μεγάλην Εβδομάδα εκάστου έτους, πλην της Μεγάλης Παρασκευής, γ. κατά την διάρκειαν εμποροπανηγύρεων εξαιρούμενων των εκθέσεων, και δ. κατά την ημέραν καθ ήν έχει καθιερωθή η τέλεσις εβδομαδιαίας αγοράς. 2. Η διάρκεια ημερησίας λειτουργίας των καταστημάτων δύναται δ αποφάσεως του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Εργασίας Πρωτευούσης προκειμένου περί της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή δι αποφάσεως του αρμόδιο νομάρχου εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, να παρατείνεται επί δυο το πολύ ώρας καθ εκάστην και μέχρι διαστήματος δυο μηνών κατ έτος συνεχώς ή διακεκομμένως προς εξυπηρέτησιν του δημόσιου συμφέροντος ή επειγουσών αναγκών του Καταναλωτικού Κοινού. Άρθρον 6 Μικτά Καταστήματα. 1. Τα μικτά καταστήματα ακολουθούν το καθοριζόμενο δι αυτά καθ ομάδας ωράριον λειτουργίας. 2. Μη οριζομένου ειδικού τοιούτου, ακολουθούν το ωράριον λειτουργίας το αντιστοιχούν εις την βασικωτέραν κατά την δήλωσιν του επιχειρηματίου ομάδα ειδών. 3. Καταστήματα πωλούντα είδη διαφόρων ομάδων εις τελείως διακεκριμένους χώρους ακολουθούν δι εκάστην ομάδα ειδών το ωράριον λειτουργίας των αντιστοιχών αμιγών καταστημάτων. 4. Κατ εξαίρεσιν των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δύναται κατόπιν αποφάσεων Επιτροπών λειτουργουσών εις την πρωτεύουσαν εκάστου Νομού, να υπάγονται εις καθωρισμενον ωράριον λειτουργίας κατηγορίας τινός καταστημάτων, μικτά καταστήματα. Έργον των επιτροπών τούτων είναι εισέτι η επί τη αιτήσει παντός ενδιαφερόμενου επίλυσις πάσης αναφυόμενης διαφοράς επί της εφαρμογής των κατά τα ανωτέρω διατάξεων, ο καθορισμός της μορφής του καταστήματος επί τη βάσει των εν αυτώ πωλουμένων ειδών, ως και η διαπίστωσις της αυτοτελούς ή μη λειτουργίας τμημάτων του καταστήματος εις διακεκριμένους απ αλλήλων χώρους. Αι επιτροπαί αύται συνιστώμεναι δι αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, απαρτίζονται εκ δυο υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ενός αξιωματικού της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Εκάστης επιτροπής προεδρεύει ο κατά βαθμον ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος των μελών αυτής. Δια των αυτών αποφάσεων διορίζονται οι αναπληρωταί των μελών εκ των εχόντων την ιδιότητα των αναπληρούμενων ως και οι Γραμματείς των Επιτροπών, λαμβανόμενοι εκ των εις την έδραν του Νομού υπηρετούντων κατωτέρων δημόσιων υπαλλήλων. Αι ανωτέρω επιτροπαί ευρίσκονται εν απαρτία παρόντων απάντων των μελών αυτών, λαμβάνουν δε αποφάσεις δια της απολύτου πλειοψηφίας. Η θητεία εκάστης επιτροπής ορίζεται τριετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι της νέας συγκροτήσεως της. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη, τον Εισηγητήν και τον Γραμματέα των ανωτέρω Επιτροπών ουδεμία καταβάλλεται αποζημίωσις. 5. Των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα περίπτερα, ως και τα καπνοπωλεία, λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικων προϊόντων. Άρθρον 7 Απαγόρευσις απασχολήσεως και συναλλαγών εις καταστήματα

4 1. Κατά τας ώρας μη λειτουργίας των καταστημάτων απαγορεύεται πάσα απασχόλησις μισθωτού εντός ή εκτός τούτων, ως και πάσα εντός αυτών συναλλαγή. 2. Η επί 10λεπτον καθυστέρησις της λήξεως της λειτουργίας του καταστήματος προς εξυπηρέτησιν πελατών, ευρισκομένων εντός αυτού δεν αποτελεί παράβασιν των διατάξεων του παρόντος. 3. Κατά τας ώρας καθ?άς παραμένουν κλειστά τα καταστήματα, απαγορεύεται η πώλησις των παρ αυτών διατιθεμένων ειδών παρά πλανοδίων πωλητών. Άρθρον 8 Ειδικαί ρυθμίσεις 1. Κατά την διαδικασίαν του άρθ. 3 του παρόντος δύναται να θεσπίζηται υποχρεωτική συνεχής, εν όλω ή εν μέρει, κατά τη διάρκειαν του 24ώρου, εκ περιτροπής ή μη λειτουργία, μετά ή άνευ απασχολήσεως προσωπικού, καταστημάτων εξυπηρετούντων την τουριστικήν κίνησιν, ως και τοιούτων πωλήσεως ανταλλακτικών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτοκινήτων ως και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων. 2. Δια του παρόντος δεν θίγονται αι κείμεναι διατάξεις αι αναφερόμεναι εις τα ώρας λειτουργίας των φαρμακείων και αρτοπωλείων, εφαρμοζομένων όμως και επί τούτων των διατάξεων του άρθου 4 παρ. 4 και των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Άρθρον 9 Διάρκεια εργασίας μισθωτών καταστημάτων 1. Η διάρκεια της εργασίας των μισθωτών των καταστημάτων ορίζεται εις 8 ώρας ημερησίως και εις 48 καθ'εβδομάδα, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό των επομένων διατάξεων. Κατ'εξαίρεσιν, προκειμένου περί μισθωτών καταστημάτων αμειβομένων κατά κύριον λόγον επί ποσοστοίς δύναται δια συμφωνίας των μερών να αυξάνεται η διάρκεια της εργασίας εις 9 ώρας ημερησίως και 54 καθ'εβδομάδα. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον καθ'εβδομάδα διάρκεια της εργασίας δύναται να κατανέμεται κατά την εν άρθω 3 παρ. 1 διαδικασίαν κατά τρόπον ώστε η ημερησία διάρκεια της εργασίας να μη υπερβαίνη τας 10 ώρας. Αν αι ώραι λειτουργίας του καταστήματος ανέρχονται εις 54 τουλάχιστον καθ'εβδομάδα ο εργοδότης δύνανται να κλιμακώνη τας ώρας του νομίμου χρόνου ημερησίας εργασίας των μισθωτών. 3. Δι'αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδιδομένων μετά γνωμοδότησιν του Α.Σ.Ε. δύναται να μειούται η υπό της παρ. 1 οριζομένη διάρκεια εργασίας, προκειμένου μόνον περί μαθητών και σπουδαστών τεχνικών, επαγγελματικών και νυκτερινών σχολείων, εν γένει εις 7 ώρας ημερησίως και εις 42 καθ'εβδομάδα. 4. Βραχύτερα ωράρια ημερησίας η καθ'εβδομάδα εργασίας μισωθτών καταστημάτων καθ'οιονδήποτε τρόπον καθορισθέντα, δεν θίγονται. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθ. 659 του Αστικού Κώδικος, μη απαιτουμένης αδείας δια την συμπλήρωσιν του υπό της παρ. 1 του παρόντος οριζομένου χρόνου. 5. Η μεταξύ εργοδότου και μισθωτού καταστήματος συμφωνία περί αναλόγως ηλαττωμένης αμοιβής έναντι εργασίας βραχυτέρας του νομίμου ωραρίου δεν αντίκειται εις τα διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος. 6. Τα μέλη της οικογενείας του εργοδότου, ως τοιούτων νοουμένων των συζύγων, γονέων, τέκνων και ανηλίκων αδελφών δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρον 10 Διακοπαί εργασίας 1. Ο χρόνος της ημερησίας εργασίας των μισθωτών των καταστημάτων, εξαιρέσει των συνεχούς λειτουργίας τοιούτων, ορίζεται διακεκομένος δια μιας διακοπής προς αναύπασιν,

5 συμπιπτούσης με την διακοπήν της λειτουργίας των καταστημάτων, μη δυναμένης δε να είναι βραχυτέρα των τριών (3) ωρών. 2. Μετά το πέρας του χρόνου της ημερησίας εργασίας δέον να παρέχηται εις τον μισθωτόν συνεχής διακοπή εργασίας τουλάχιστον 10 ωρών. 3. Δια συλλογικής εργασίας ή αποφάσεως υποχρεωτικής διαιτησίας δύναται, η κατά την προηγουμένην παρ. 2 διακοπή, να περιορίζηται εις εννέα ώρας γενικώς ή κατά κλάδους καταστημάτων. 4. Κατά τον χρόνον της διακοπής της εργασίας απαγορεύεται ή υπό του εργοδότου καθ'οιονδήποτε τρόπον απασχόλησις του μισθωτού εντός ή εκτός του καταστήματος. Άρθρον 11 Επαύξησις ωρών ημερησίας εργασίας 1. Η διάρκεια της ημερησίας εργασίας μισθωτού καταστήματος προσαυξάνεται αναλόγως, εντός των υπό της παρ. 1 του άρθ. 9 προβλεπομένων καθ εβδομάδα ορίων, μη λογιζομένης της τοιαύτης προσαυξήσεως ως υπερωρίας εις περιόδους ισχύος συνεχούς ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος ή μικτού τοιούτου. 2. Αι ώραι εργασίας μισθωτού καταστήματος επιτρέπεται δια συμφωνίας των μερών να αυξάνωνται εις 9 καθ'εκάστην ή 54 καθ' εβδομάδα, χωρίς η τοιαύτη αύξησις να λογίζηται, ως υπερωρίας, εφ'όσον: α. αι ώραι λειτουργίας του καταστήματος ανέρχονται εις 9 τουλάχιστον ημερησίως, και β. ο μισθωτός τυγχάνη προσθέτου αναπαύσεως καθ' εβδομάδα ίσης προς εργασίαν 2 ωρών και προσθέτου τοιαύτης εξ 24 συνεχών ωρών κατά 15νθήμερον. 3. Μισθωτός απασχοληθείς κατά τας εν τη προηγουμένη παραγράφω ώρας και ημέρας προσθέτου αναπαύσεως, δικαιούται αποζημίωσεως ίσης προς το αναλογούν εις εκάστην εργάσιμον ώραν, καθ'ήν απησχολήθη καταβαλλόμενον ωρομίσθιον προσηυξημένον κατά 75%. Πάσα συμφωνία, καθ'ήν η ανωτέρω αποζημίωσις καταλογίζεται εν όλω ή εν μέρει εις καταβαλλόμενον υπέρτερον, του ελαχίστου ορίου μισθόν, είναι άκυρος. Άρθρον 12 Υπέρβασις χρονικών ορίων εργασίας 1. Υπέρβασις του, κατά το άρθω. 9 του παρόντος, ορίου ημερησίας εργασίας επιτρέπεται εις περιπτώσεις: α. επειγούσης εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας είανι αναγκαία δια την πρόληψιν επικειμένων ατυχημάτων την οργάνωσιν μέτρων σωτηρίας ή την αντιμετώπισιν επελθουσών αιφνιδίων ζημιών είτε εις το υλικόν, είτε εις τας εγκαταστάσεις, είτε εις το κτίριον του καταστήματος, β. παραμονών των εξαιρεσίμων εορτών, γ. παρατάσεως της λειτουργίας των καταστημάτων κατά τας παρ. 1 και 2 του άρθ. 5 του παρόντος, δ. μετακομίσεων, εκφορτώσεων και παραλαβής εμπορευμάτων, επισκευών, νέων εγκαταστάσεων, διακοσμήσεως προθηκών, απογραφής εμπορευμάτων και κατά το κλείσιμον του Ισολογισμού. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υπέρβασις δεν δύναται να είναι μακροτέρα των δύο ωρών καθ'εκάστην ουδέ των 120 ωρών ετησίως δι'έκαστον μισθωτόν. Κατ'εξαίρεσιν εις την υπό στοιχ. α'περίπτωσιν της προηγούμενης παραγράφου, η υπέρβασις δια την πρώτην ημέραν δεν υπόκειται εις περιορισμόν. 3. Αι υπό στοιχεία α'και β' υπερβάσεις της παρ. 1 του παρόντος επιτρέπονται μόνον κατόπιν επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας εις την αρμοδία περιφερειακήν υπηρεσίαν της Γενικής Διευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος εργοδότης υποβάλει πίνακα εις διπλούν εμφαίνοντα τα ονοματεπώνυμα των απασχοληθησομένων μισθωτών, τας ώρας και ημέρας απασχολήσεως εκάστου ως και την καταβληθησομένην δι'εκάστην ώραν αμοιβήν. Ο εις των πινάκων επιστρέφεται τεθωρημένος εις τον αιτήσαντα εργοδότην προ της ενάρξεως

6 της υπερβάσεως και αναρτάται εις εμφανές μέρος του τόπου εργασίας. 4. Αι υπό στοιχείον δ υπερβάσεις της παρ. 1 του παρόντος επιτρέπονται μόνον κατόπιν αδείας της αρμοδίας Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δυναμένης να χορηγηθή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου εργοδότου, μετά προηγουμένην διαπίστωσιν της συνδρομής των επικαλουμένων λόγων, οριζούσης το ανώτατον όριον των απασχοληθησομένων μισθωτών. Αι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των υπό της παρούσης ρυθμιζομένων υπερβάσεων. 5. Δια πάσαν καθ'υπέρβασιν ώραν απασχολήσεως του μισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται το αναλογουν, επί τη βάσει των καταβαλλομένων αποδοχών, ωρομίσθιον προσαυξημένον κατά 30% δια τας πρώτας εν εκάστω ημερολογιακώ έτει 60 ώρας κατά 50% δια τας εν συνεχεία 60 ώρας. Μισθωτοί απασχολούμενοι πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων ή άνευ αναγγελίας εις την αρμοδίαν Αρχήν, ή αδείας, όπου απαιτούνται τοιαύται, δικαιούνται αποζημίωσεως ίσης προς το βάσει των καταβαλλομένων αποδοχών ωρομίσθιον, προσηυξημένον κατά 75% δι'εκάστην ώραν απασχολήσεως. 6. Πάσα συμφωνία καθ'ήν η κατά τα ανωτέρω αποζημίωσις καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει υπό των καταβαλλομένων εις τους μισθωτούς αποδοχών, πέραν των δι'εκάστην κατηγορίαν ισχυόντων εκάστοτε ελαχίστων ορίων, είναι άκυρος. Άρθρον 13 Υποχρεώσεις εργοδοτών Πας εργοδότης υπαγόμενος εις τας διατάξεις του παρόντος υποχρούται όπως: α) Κατά τους μήνας Μάϊον και Οκτώβριον εκάστου έτους, υποβάλλη εις την αρμόδιαν περιφερειακήν υπηρεσίαν της Γενικής Διευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, προς θεώρησιν, κατάστασιν των απασχολουμένων μισθωτών, εμφαίνουσαν δι έκαστον τούτων αα) το ονοματεπώνυμον, την ηλικίαν και την ειδικότηταν, ββ) την ημερομηνία προσλήψεως, την τυχόν προϋπηρεσίαν εις την ειδικότητα και την οικογενειακήν κατάστασιν, γ) τας καταβαλλομένας αποδοχάς και δδ) την διάρκειαν ως και τας ώρας ενάρξεως και λήξεως της ημερησίας εργασίας, του διαλείμματος και των διακοπών. Περίληψης ταύτης περιέχουσα τα υπό στοιχεία αα και δδ δεόντως τεθεωρημένη αναρτάται μερίμνη του εργοδότου εις εμφανές μέρος του καταστήματος. β)αναρτά εις εμφανές μέρος του καταστήματος πίνακα εργασίας εμφαίνονται τας ώρας ενάρξεως και λήξεως της καθ ημέρας λειτουργίας του καταστήματος δεόντως τεθεωρημένον παρά της αρμοδίας περιφερειακής υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. γ. Διατηρή εις το κατάστημα επαρκή αριθμόν καθισμάτων, προς ανακούφισιν των μισθωτών εκ της ορθοστασίας κατά διαστήματα. Άρθρον 14 Εποπτεία και έλεγχος 1. Η επίβλεψις της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των βάσει τούτου διοικητικών πράξεων ανατίθεται εις τα όργανα της Γενικής Διευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως και τα κατά τόπους αρμόδια αστυνομικά όργανα. 2. Τα ανωτέρω όργανα εφωδιασμένα δι'εγγράφων, αποδεικτικών της ιδιότητος των δύνανται διά την εκτέλεσιν της αποστολής των προς διασφάλισιν της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, πλην των άλλων εκ της κειμένης νομοθεσίας εξουσιών: α. Να εισέρχωνται ελευθέρως, ανά πάσαν ώραν, άνευ προηγουμένης ειδοποιήσεως, εις παν κατάστημα, υποκείμενον εις τας διατάξεις του παρόντος και των επί τη βάσει τούτων εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, β. να προβαίνουν εις πάντα έλεγχον δια την προσήκουσαν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, γ. να επιβάλλουν την τοιχοκόλλησιν του παρόντος και των επί τη βάσει τούτου εκδιδομένων

7 διοικητικών πράξεων. 3. Τα όργανα της Γενικής Διευθύνσεως Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά την άσκησιν των ανωτέρω καθηκόντων των, δύνανται να επικαλούνται την συμπαράστασιν των κατά τόπους αρμοδίων αστυνομικών οργάνων. 4. Τα όργανα της παρ. 1 διακόπτουν την εργασίαν του κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος απασχολουμένου μισθωτού. Άρθρον 15 Ποινικαί κυρώσεις Πας εργοδότης ή διευθυντής ή διαχειριστής ή επιτετραμμένος παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αμελείας τας διατάξεις του παρόντος και των εις εκτέλεσιν του παρόντος και των εις εκτέλεσιν αυτού διοικητικών πράξεων, τιμωρείται δια των κάτωθι ποινών : α) Δια χρηματικής ποινής μέχρι δραχμών ή β) Δια φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών επί ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων, ή εν υποτροπή. Άρθρον 16 Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις 1. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος προβλεπομένων διοικητικών πράξεων, εις ας περιπτώσεις απαιτούνται τοιαύται, εφαρμόζονται ως προς τας ώρας λειτουργίας των καταστημάτων και τας ώρας εργασίας του προσωπικού αυτών αι πρώτης ενάρξως ισχύος του παρόντος κείμεναι σχετικαί διατάξεις και εις εκτέλεσιν τούτων εκδοθείσαι και ισχύουσαι διοικητικαί πράξεις. 2. Επιφυλασσομενης της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται : α) Το Π.Δ. της 13/ «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων περί χρονικών ορίων λειτουργίας εις τα καταστήματα κλπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Ν.Δ. 25/5/35-4/6/35 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων» και του άρθ. 2 του Α.Ν «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων «εξαιρέσει του άρθρου 18. β) Το άρθ. 7 του Α.Ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την εθνικήν σημαίαν κλπ.» γ) Ο Α.Ν. 547/1937 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών εργατικών τινων νόμων» εξαιρέσει των άρθ. 5,6,7,10,11,12 και 16. δ) Το άρθρον 5 του Ν. 2855/54 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων». ε) Τα άρθρα 5 παρ. 1,2 και 4,6 παρ. 2 και 7 του Ν.Δ. 3789/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας». στ) Το άρθρον 1 του Ν.Δ. 4020/1959 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων». Άρθρον 17. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1971 Εν Ονόματι του Βασιλέως Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

8 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ. Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 15 Νοεμβρίου 1971 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής: α) Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ) β) Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) γ) Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί Ν.Δ. 86/1969 "Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών - Επόπται πρασίνου ΑΡΘΡΟ 187 1. Δύναται να διορισθούν, επί τη αιτήσει Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα