ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 748/66 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας. (ΦΕΚ 179/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τας διατάξεις του αρθρ.4 παρ.3 του Νόµου 4504/1966 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων». 2. Την υπ αριθ.722/1966 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτέσει του Ηµετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρο 1 Πεδίον εφαρµογής 1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται υπό τας εν αυτών διακρίσεις καθ άπασαν την Επικράτειαν. 2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρω 4 του παρόντος οριζόµενας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύµατος πάσα βιοµηχανική, βιοτεχνική, εµπορική εργασία και πάσα επαγγελµατική εν γένει δραστηριότης. 3. Εις τους µισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, τους παρέχοντας τας υπηρεσίας των προν οικονδήποτε εργοδότην επι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, παρέχεται καθ εβδοµάδα συνεχής ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, αρχόµενος από της ώρας της Κυριακής, µέχρι της της ιδίας ηµέρας (εβδοµαδιαία ανάπαυσις). Επι µισθωτών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ ολον το 24ωρον δια συστήµατος τριών οµάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται να αρχίζει από της ώρας της Κυριακής, λήγων την ώραν της ευτέρας. Άρθρο 2 Εξαιρέσεις 1. Αι διατάξεις του παρόντος υπό τας εν αυτών διακρίσεις δεν εφαρµόζονται: α. επί γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρευτικών και αλιευτικών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των µισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια, εργαστήρια, γραφεία ή καταστήµατα τούτων. β. Επί επιχείρησεων ή εκµεταλλεύσεων, εν αις απασχολούνται µόνον µέλη της οικογενείας του εργοδότου και εφ όσον η εν αυταίς εργασί δεν γίνεται δηµοσία, απαγορευοµένης πάσης συναλλαγής προς αγοραστάς ή καταναλωτάς ειδών παραγωγής ή εµπορίας των. γ. Επί εργατών θαλάσσης δ. Επι οικιακών µισθωτών εν γένει ε. Επι εργασιών εκτελουµένων αυτοπροσώπως παρ ενοίκων οικιών και των κυρίων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων, εφ όσον αύται δεν γίνονται δηµοσία. στ. Επι σπουδαστών Τεχνικών Σχολών εν γένει δια την πρακτικήν αυτών εξάσκησιν εις χώρους καθοριζοµένους υπό της αρµοδίας Σχολής. 2. ια την εφαρµογήν του παρόντος δεν θεωρούνται ως γεωργικαί επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις τα λατοµεία και ορυχεία. 3. ια την εφαρµογήν του παρόντος ως µέλη οικογενείας θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα τέκνα και οι ανήλικοι αδελφοί, εφ όσον συνοικούν µετά του εργοδότου.

2 4. ι αποφάσεων του Υπουργού της Εργασίας, εκδιδοµένων µετά γνώµην του Τµήµατος ιακανονισµού Ορών Εργασίας του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να επεκτείνεται η κατά Κυριακήν και ηµέρας αργίας ανάπαυσις και εις τας περιπτώσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, πλην της υπο στοιχ.γ τοιαύτης, µετά ή άνευ όρων ή µετά των απαραιτήτων κατά περίπτωσιν προσαρµογών. Άρθρο 3 Απαγόρευσις απασχολήσεως 1. Κατά τον χρόνον της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως και κατά τας ηµέρας αργίας απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπον απασχόλησις του µισθωτού. 2. Εφ όσον κατά τας διατάξεις του παρόντος δεν επιτρέπεται η απασχόλησις των µισθωτών κατά Κυριακάς και ηµέρας αργίας αι επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις, δεν δύνανται να λειτουργήσουν παραµένουσαι κλεισταί. 3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται το άνοιγµα των κρεοπολείων, πτηναυγοπολείων, ιχθυοπωλείων και λαχανοπωροπωλείων, άνευ απασχολήσεως προσωπικού, κατά πάσαν ώραν των Κυριακών και των ηµερών αργίας δια τον αναφοδιασµόν των εις αντίστοιχα είδη. 4. Απαγορεύεται η εις καταστήµατα ή πρατήρια µένοντα όπωσδήποτε ανοικτά, κατά τας διατάξεις του παρόντος /τος, ως επίσης και υπο πλανοδίων πωλητών, µετά ή άνευ µεταφορικών µέσων, πώλησις ειδκών, πωλουµένων κυρίως εις καταστήµατα ή πρατήρια άτινα κατά τον αυτόν χρόνον µένουσι κλειστά. Άρθρο 4 Ηµέρα αργίας 1. Kαθορίζονται ως ηµέραι υποχρεωτικής αργίας οι κάτωθι: α. η 25 η Μαρτίου β. η ευτέρα του Πάσχα γ. η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, και δ. η εορτή της Γεννήσεως του Χρηστού 2. Καθορίζονται ως ηµέραι προαιρετικής αργίας, κατά την κρίσιν του εργοδότου οι κάτωθι: Α. η 1 η Μαϊου και Β. η 28 η Οκτωβρίου Η απασχόλησις των µισθωτών των καταστηµάτων ως και η λειτουργία τούτων απαγορεύεται µέχρι της ώρας της Μ. Παρασκευής. 3. Προκειµένου περί µισθωτών του ηµοσίου και Ν.Π... εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος, ως ηµέραι αργίας ορίζονται και αι εκάστοτε ισχύουσαι τοιαύται δια τους τακτικούς υπαλλήλους τούτων. 4. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων µετά γνωµοδότησιν του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζωνται και έτεραι εορταί, µέχρι πέντε κατ έτος, ως ηµέραι υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας, γενικώς ή τοπικών ή κατά κατηγορίας µισθωτών και επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει και µερικών ή ολοκληρωτικώς. Προς της εκδόσεως τοιαύτης αποφάσεως ο Υπουργός Εργασίας, προκειµένου περί αργιών τοπικής εκτάσεως µέχρι περιφερείας Νοµού, υποχρεούται να ζητήσεις την γνώµην του αρµοδίου Νοµάρχου και των αρµοδίων εργοδοτικών και εργατικών επαγγελµατικών οργανώσεων, εφ οσον υφίστανται τοιαύται. Εάν εντός 20ηµέρου από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωµοδοτήσουν αι οργανώσεις των εργοδοτών και µισθωτών αι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας εκδίδονται και άνευ αυτών. 5. Κατά την αυτήν διαδικασίαν δύνανται να καταργώνται ή αλλάσουν αι πέραν των εν παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου ηµέραι αργίας.

3 6. Καθορισµέναι µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος πλείοντε ηµέραι αργίας, δια Β. /των, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, οργανισµών προσωπικού ή εσωτερικών κανονισµών εργασίας δεν θίγονται υπό του παρόντος. ύνανται όµως κατά την υπο του παρόντος θεσπιζοµένην διαδικασίαν να περιορίζωνται εις πέντε. 7. Η αργία άρχεται από της ώρας µέρχι της ώρας της ιδίας ηµέρας. Επί µισθωτών επιχειρήσων, εκµεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ όλον το 24ωρον δια συστήµατος τριών οµάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται να αρχίζει από της ώρας της ηµέρας της αργίας, λήγων την ώραν της εποµένης ηµέρας. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις τινές δι ωρισµένας αργίας 1. εν ισχύει η αργία κατά τας υπότων παρ. 4, 5 και 6 του προηγουµένου άρθρου προβλεποµένας εορτάς, οσάκις αύται συµπίπτουν µε ηµέραν Σάββατον ή ευτέραν προκειµένου ειδικώς περί παντοπωλείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπολείων, λαχανοπωροπωλείων, πτηναυγοπωλείων, κουρείων και κοµµωτηρίων. 2. Της διατάξεως της προηγουµένης παραγράφου εξαιρούνται, οριζόµεναι, τυχόν, ως ηµέραι αργίας, η πρώτη του έτους, η εορτή των Φώτων και η εορτή του Πολιούχου εκάστης πόλεως. 3. εν ισχύει η αργία της ευτέρας του Πάσχα από της µέχρι της ώρας δια τα Κουρεία και Κοµµωτήρια, της εορτής του Ευαγγελισµού από µέχρι της ώρας δια τα ιχθυοπωλεία και η ηµιαργία της Μ. Παρασκευής δια τη κηροπλαστεία και αρτοποιεία. Άρθρο 6 Εξαιρέσεις τινές δι ωρισµένας Κυριακάς 1. Κατά την τελευταίαν Κυριακήν του έτους επιτρέπεται η παροχή εργασίας παρά των µισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει, εφ όσον αύτη συµπίπτει προς την 31 ην εκεµβρίου εκάστου έτους. 2. Κατ εξαίρεσιν επίσης επιτρέπεται η λειτουργία των παντός είδους καταστηµάτων και κατά το κεκανονισµένον ωράριον λειτουργίας τούτων, κατά την Κυριακήν την συµπίπτουσαν εις το µεταξύ της 21 ης µέχρι και της 24 ης εκεµβρίου εκάστου έτους διάστηµα. Ειδικώτερον δε προκειµένου των ιχθυοπωλείων και κατά την συµπίπτουσαν προς Κυριακήν παραµονήν της 25 ης Μαρτίου. Άρθρο 7 Εξαιρέσεις εκ της καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας αναπαύσεως 1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας, δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολουµένων εις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει: Α. Μεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων παντός είδους, ως και των µετ αυτών συνδεοµένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως. Β. Επισκευής και συντηρήσεως µεταφορικών µέσων ως και των αντιστοίχων τµηµάτων βιοµηχανικών κατασκευής µεταφορικών µέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργίων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανοµής πετρελαιοειδών και ελαίων δι αυτοκίνητα και χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ) εξαιρέσει των εργασιών πλύσίµατος και γρασαρίσµατος. Γ. Παραγωγής µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, φωταερίου, ατµού ή ατοµικής ενεργείας.. Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηµατογραφικών ταινιών. Ε. ηµοσίων και Ψυχαγωγικών θεαµάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δηµοσίων παιγνίων και των µετ αυτών συνδεοµένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφηµερίδων, παντός είδους εκθέσεων, µουσείων ως και επι συναυλίων, αθλητικών αγώνων, ιπποδροµιών, αθλητικών σωµατείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.

4 Στ. Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, µπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστηµάτων. Ζ. Ανθοπωλείων Η. Λουτρών Θ. Ξενοδοχείων Ι. Ιατρείων, κλινικών νοσοκοµείων και υγειονοµικών ιδρυµάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονοµικών εν γένει υπαλλήλων. Ια. Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτοµείων. Ιβ. Περιπτέρων και των τούτοις εξοµοιουµένων καταστηµάτων κατά τας διατάξεις του Α Ν 1424/49 και Ν.2805/1954 πεταλωτηρίων φωτογραφείων και στιλβωτηρίων. Ιγ. Αµιγών καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών. Ιδ. Μη ηµερησίων εφηµερίδων και περιοδικών 2. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεων καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολουµένων εις τας ακολούθως επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεις, η υπηρεσίας και εργασίας εν γένει, εφ όσον αύται λειτουργούν κατά τα κύρια αυτών τµήµατα καθ ολον το 24ωρον δια τριών οµάδων εργασίας. Α. οινοπνευµατοποιϊας, πυρηνελαιουργίας, υδρογονώσεως ελαίου, εφ οσον η υδρογόνωσις ενεργείται δια πυροχηµικών µεθόδων. Β. διθειούχου άνθρακος, διϋλιστηρίων πετρελαίου και παρασκευής ορυκτελαίου εκ βαρέων πετρελαίων. Γ. παραγωγής τσιµέντων. παρασκευής γλυκερίνης και λιπαρών οξέων, Ε. ζυµαρικών, εφ όσον λειτουργούν δι αυτοτελών µηχανολογικών συγκροτηµάτων συγχρόνου παραγωγής και προξηράνσεως. Στ. ζυθοποιίας, βυνοποιίας, παγοποιίας, ψυγείων και ζύµης Ζ. παραγωγής ναφθαλίνης Η. παστεριώσεως γάλακτος και παρασκευής εκ τούτου προϊόντων, Θ. ασβεστοκαµίνων Ι. παραγωγής χωρίου δι ηλεκτρολύσεως και υποχλωριώδους ασβεστίου. Ια. παραγωγής οξυγόνου Ιβ. Παραγωγής υάλου Ιγ. Ξηραντηρίων τεχνητής ξηράνσεως ξύλου Ιδ. παρασκευής οστεοκόλλας και δερµατοκόλλας εξ οστών και υπολειµµάτων δερµάτων, Ιε. Παρασκευής φυτικού άνθρακος, Ιστ. Παραγωγής οξέων και χηµικών λιπασµάτων Ιζ. Χαρτοποϊάς, εφ όσον η ξήρανσις του χάρτου γίνεται εις τύµπανα θερµαινόµενα δι ατµού. 3. Αι διατάξεις περί υποχρωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολούµένων εις τµήµατα ή εργασίας των ακολούθων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει εφ όσον ταύτα λειτουργούν καθ όλον το 24ωρος κατά τα κυρια αυτών τµήµατα δια τριών οµάδων εργασίας. Α. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας και πυράς χαλυβουργικών εργοστασίων και µεταλουργείων ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών, Β. τµηµάτων παραγωγής βισκόζης και κλωστοποιήσεως ταύτης µετά των συναφών συγκροτηµάτων των εργοστασίων τεχνητής µετάξης, Γ. εργασίας εψήσεως, ξηράνσεως και εκκαµινεύσεως κεραµουργικών προϊόντων,. εργασίας ξηράνσεως υποπροϊόντων επεξειργασµένων οστών και δερµάτων, Ε. τµηµάτων παρασκευής κόλλας και φίλτρων αλέσεων πρώτης ύλης, κυρίως χαρτοποιητικών µηχανών, ρολοκοπτικών µηχανών και µηχανών λειάνσεως (καλανδρών) εργοστασίων χαρτοποϊας ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών, Στ. τµηµάτων θερµοπλαστικών µηχανών παραγωγής συνθετικών ινών και φύλλων εκ πολυστερίνης εις εργοστάσια συνθετικών ινών και πλαστικών, Ζ. συνεργείων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών, ξηραντηρίων πυρίτιδος και εγκιβωτισµού και συσκευασίας µαύρης πυρίτιδος,

5 Η. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας ή εργασίας επισκευών και συντηρήσεως µηχανολογικών συγκροτηµάτων παραγωγής πολεµικού υλικού εργοστασίων καλυκοποιίας και κατασκευής πολεµικού υλικού, Θ. εργασίας µηχανικής παρασκευής και εµπλουτισµού µεταλλευµάτων Ι. εργασίας επιθεωρήσεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής των εγκαταστάσεων (υπογείων, επιφανειακών και εναερίων) των µεταλλείων. 4. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολουµένων εις τας κάτωθι εργασίας, ανεξαρτήτως του είδους και της µορφής της επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως, υπηρεσίας εν γένει, ής τυγχάνουν µισθωτοί: Α. φυλάξεως Β. εργασίας παρεχοµένας εν υπαίθρω Γ. παροχής ενεργείας, κινητηρίου δυνάµεως και θερµάνσεως. εργασίας πωλήσεως άρτου και εψήσεως φαγητών µέχρι της ώρας ως και προπαρασκευής της παραγωγής της εποµένης ηµέρας επί 3ωρον, οριζόµενον υπό του αρµοδίου Νοµάρχου εντός του από µέχρι και ώρας διαστήµατος της Κυριακής, αναλόγως των κατά τόπους κλιµατολογικών συνθηκών. 5. Ως προς τα Φαρµακεία ισχύουν και κατά τας Κυριακάς και κατά τας ηµέρας αργίας αι εκάστοτε διατάξεις περί διηµερεύσεως και διανυκτερεύσεως τούτων. 6. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων µετά γνωµοδότησιν του Τµήµατος ιακανονισµού Ορών Εργασίας του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλιου Κοινωνικής Πολιτικής, λαµβανοµένην µετά γνώµην του αρµοδίου Νοµάρχου και των ενδιαφεροµένων επαγγελµατικών οργανώσεων εργοδοτών και µισθωτών δύναται να επεκτείνηται η καθ ηµέραν Κυριακήν ή καθ ηµέρας αργίας ανάπαυσις ή να περιορίζωνται αι ώραι λειτουργίας εις τας περιπτώσεις των προηγουµένων παραγράφων ή να ορίζειται εκ περιτροπής αργία κατά τας Κυριακάς, κατά ήµους, Κοινότητας, ή Περιφερείας, γενικώς ή κατά κατηγορίας επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών και ας κατά τας προηγουµένας παραγράφους επιτρέπεται η εργασία κατά τας Κυριακάς, της σχετικής σειράς τούτων οριζοµένης υπό της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας ή τέλος να εξαιρώνται της καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας αναπαύσεως έτεραι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υπηρεσίαι ή εργασίαι εν γένει ή έτεραι κατηγορίαι µισθωτών. Αι εν λόγω αποφάσεις δηµοσιεύονται εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Προκειµένου περί εστιατορίων ζαχαροπλαστείων, καφενείων,γαλακτοπωλείων, αναψυκτηρίων και λοιπών συναφών κέντρων δύναται δι αποφάσεων του αρµοδίου Νοµάρχου να εξαιρώνται της εκ περιτροπής Κυριακής αργίας τα εκ των ανωτέρω καταστηµάτων, ονοµαστί εν αυταίς εκάστοτε αναφεροµένα, λειτουργούνται ως εξοχικά. 7. Αι κατά την προηγούµενην παράγραφον αποφάσεις εκδίδονται και άνευ γνωµοδοτήσεως των οργανώσεων εργοδοτών και µισθωτών, εάν παρέλθει 20ηµέρον από της αποστολής σχετικής προσκλήσεως. 8. Αι κείµεναι περί εκ περιτροπής Κυριακής αργίας ενίων καταστηµάτων διατάξεις δεν θίγονται υπό του παρόντος, δύναται όµως να τροποποιηθούν ή καταργηθούν κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 8 Μερικόν άνοιγµα ενίων καταστηµάτων 1. Εις ήµος και Κοινότητας µέχρι κατοίκων, εξαιρέσει των τοιούτων των κατά την απογραφήν του 1961 πολεοδοµικών συγκροτηµάτων των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Βόλου, Χανίων, Καλαµάτας, Κατερίνης, Χίου, Αγρινίου, Αιγίου και Ερµουπόλεως, ως και των εις ας έχουν επεκταθεί µέχρι σήµερον αι διατάξεις περί Κυριακής αναπαύσεως, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστηµάτων κατά τας Κυριακάς και ηµέρας αργίας άνευ απασχολήσεως προσωπικού από της µέχρι ώρας. Ειδικώς των κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και λαχανοπωλείων η λειτουργία επιτρέπεται από της µέχρι ώρας των Κυριακών και ηµερών αργίας εις ήµους και Κοινότητας µέχρι κατοίκων.

6 Αι διατάξεις του άρθρου 7 έχουν και επί των ανωτέρω ήµων και Κοινοτήτων εφαρµογήν του ανοίγµατος των εν τούτοις καφενείων, επιτρεποµένου από της ώρας της Κυριακής ή ηµέρας αργίας. 2. ι αποφάσεων του αρµοδίου Νοµάρχου, εκδίδοµεν τη αιτήσει των αρµοδίων επαγγελµατικών οργανώσεων των εργοδοτών δύναται να απαγορεύηται η λειτουργία του συνόλου ή κατηγοριών τινών καταστηµάτων κατά τας ως άνω ώρας. 3. Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία κατά τας Κυριακάς (πλην Κυριακής του Πάσχα) και κατά τας ώρας έως άνευ απασχολήσεως προσωπικού, καταστηµάτων πωλήσεως παντός είδους παλαιών αντικειµένων ή ελαττωµατικών τοιούτων προσφάτου κατασκευής, εφ όσον τα καταστήµατα ταυτα ευρίσκονται εις τόπους εν οις κατ έθιµον τελούνται αγοραπωλησίαι τοιούτων ειδών κατά τας Κυριακάς. Άρθρο 9 Έτεραι εξαιρέσεις εκ της καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας αναπαύσεως 1. Αι διατάξεις περί αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και κατά τας ηµέρας αργίας δύναται δι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας να µη εφαρµόζωνται εις οριζοµένας δι αυτών επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υπηρεσίας ή εργασίας εν γένει ή εις κατηγορίας τούτων οσάκις, ως εκ της φύσεώς των παρουσιάζουν εξαιρετικήν σώρευσιν εργασίας. ι οµοίων αποφάσεων δύναται να εξαιρώνται της υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας µισθωτοί του ηµοσίου και Ν.Π... µη υπαγόµενοι εις τας διατάξεις του άρθρου 7 ή την παρ.3 του παρόντος άρθρου. 2. Εις όλως εξαιρετικώς περιπτώσεις, ως αφίξεως περιηγητών ή εκδροµέων τελέσεως τοπικών εορτών, οργανωµένων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων(φεστιβάλ) ή συνδροµής ετέρων λόγων κοινωνικής ανάγκης, δύναται ο Υπουργός Εργασίας δια την περιφέρειαν της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης και οι αρµόδιοι Νοµάρχαι δια τας ιδίας αυτών περιφερείας, να επιτρέπουν δι αποφάσεών του το άνοιγµα µετά ή άνευ απασχολήσεως προσωπικού, δι ωρισµένας ώρας κατά τας Κυριακάς και τας ηµέρας αργίας, κατηγοριών τινών καταστηµάτων, άτινα κατά την κρίσιν των τυγχάνουν απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν των ως άνω αναγκών. ι οµοίων αποφάσεων δύναται να επιτρέπηται προς εξυπηρέτησιν των περιηγητών η λειτουργία αµιγών καταστηµάτων πωλήσεως ειδών ελληνικής τέχνης ή ετέρων καταστηµάτων, εκ των κατά τας κειµένας εκάστοτε διατάξεις χαρακτηριζοµένων ως «τουριστικών» κατά τας Κυριακάς και ηµέρας αργίας µετά ή άνευ απασχολήσεως προσωπικού. 3. Κατόπιν αδείας της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία των ακολούθως επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει ως και η απασχόλησις του προσωπικού τούτων κατά τας Κυριακάς και ηµέρας αργίας. Α. παραλαβής και διανοµής ξένου τύπου Β. τµηµάτων αλλαγής ξένων νοµισµάτων των Τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, Γ. των λειτουργουσών εποχιακώς κατ έτος ή χρησιµοποιουσών ύλας, υποκειµένας εις ταχείαν φθοράν,. εις εργασίας καθαρισµού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων, εφ όσον εκ τούτων εξαρτάται η κανονική λειτουργία της επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως ή υπηρεσίας και δεν δύναται αύται να γίνωνται κατ εργάσιµον ηµέραν, άνευ προκλήσεως ουσιδώδους ανωµαλίας εις την επιχείρησιν, εκµετάλλευσειν ή υπηρεσίαν ή άνευ κινδύνου της ζωής ή υγείας των µισθωτών, Ε. εις περιπτώσεις επειγούσης εργασίας, µη δυνάµεις να αναβληθεί, άνευ κινδύνου καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλεύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως εκµεταλλεύσεως ή υπηρεσίας Εις τας περιπτώσεις ταύτας, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια προ της ενάρξεως της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνοµικήν Αρχήν, ευθύς µετά την έναρξιν της εργασίας. Στ. εις περιπτώσεις απογραφής εµπορευµάτων ή διακοσµήσεως προθηκών,

7 Ζ. εις τας περιπτώσεις των παρ.2 και 3 του άρθρ.7 του παρόντος, καθ οσον αφορά εις το απαραίτητον προσωπικόν των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφεροµένων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών. Εις τας υπό στοιχεία α και γ περιπτώσεις η άδεια δύναται να αφορά εις ολόκληρον το προσωπικόν. Εις τας υπό στοιχ.ε περιπτώσεις δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τας αναπληρωµατικάς ηµέρας εβδοµαδιαίας αναπαύσεως ταύτης εξασφαλιζοµένης κατ άλλην εργάσιµον ηµέραν. 4. Εις τας περιπτώσεις απαιτείται δια την απασχόλησιν µισθωτών κατά τας Κυριακάς ή ηµέρας αργίας άδεια της Επιθεωρήσεως Εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει δι εκάστην Κυριακήν ή ηµέραν αργίας µετά της σχετικής αιτήσεως πίνακα, εις διπλούν, εµφαίνονται τα ονοµατεπώνυµα των απασχοληθησοµένων µισθωτών, τας ώρας απασχολήσεως εκάστου τούτων ως και την ηµέραν χορηγήσεως της αναπληρωµατικής αναπαύσεως, προκειµένου περί απασχολήσεως κατά Κυριακήν. Ο εις των πινάκων επιστρέφεται τεθωρηµένος µετά της αδείας εις τον αιτήσαντα εργοδότην. 5. Η αυτή υποχρέωσις επιβάλλεται και εις τους εργοδότας τους δυναµένους κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 και των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου ν απασχολήσουν κατά Κυριακήν ή ηµέρας αργίας µισθωτούς. Άρθρο Μισθωτοί εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος απασχολούµενοι κατά Κυριακήν, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ.1 του άρθρ.6 του παρόντος άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνάις περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχοµένων συνεπειών, αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών κατ άλλην εργάσιµον ηµέραν της αρξαµένης την Κυριακήν εβδοµάδος, αρχοµένων από της ώρας λήξεως της εργασίας. Εις τας περιπτώσεις της παρ.3 στοιχ. δ του άρθρ.9 η αναπληρωτική ανάπαυσις περιορίζεται εις τόσας εργασίµους ώρας όσαι αι ώραι απασχολήσεως του µισθωτού καθ ηµέραν Κυριακήν. Υπολογίζεται ως πλήρης εργάσιµος πάσα αρξαµένη ώρα εργασίας µετά πάροδον 15λεπτου. 2. Η ηµέρα της αναπληρωτικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως καθορίζεται υπο του εργοδότου, αναγραφοµένη εις τους πίνακας ωρών εργασίας και εβδοµαδιαίας αναπαύσεως. Τα της συµπληρώσεως των πινάκων ωρών εργασίας δια στήλης εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, της διαρκείας ισχύος, θεωρήσεως και αναρτήσεως τούτων ως και πάσα αναγκαία λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου ορίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας. 3. Εις τας περιπτώσεις, καθ ας επιτρέπεται η κατά Κυριακήν εργασίαν, η κατανοµή της 24ωρου συνεχούς αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως δέον να γίνεται κατά τρόπον ώστε ανά περίοδον επτά εβδοµάδων η µία τούτων, κατά τµήµα τουλάχιστον 8ώρου, να εµπίπτει εις ηµέραν Κυριακήν, εκτός εάν τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα εργασίας εξασφαλίζουν επτά αναπαύσεις καθ ηµέραν Κυριακήν εντός του έτους, επιφυλαττοµένων των κειµένων διατάξεων, περί αναπαύσεως των µισθωτών των επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων µεταφοράς προσώπων και πραγµάτων. 4. Επί µισθωτών του ηµοσίου και Ν.Π... ως και επιχειρήσεων ή και εκµεταλλεύσεων του ηµοσίου ή Ν.Π... ή τοιούτων κοινής ωφελείας, ως και επιχειρήσεων απασχολουσών ένα µόνον µισθωτόν ορισµένης ειδικότητας δύναται αντί της αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, µετ άδειαν της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, χορηγούµενην µετά προηγουµένην διαπίστωσιν της αδυναµίας χορηγήσεως αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, να χορηγώνται, ανά περίοδον τεσσάρων µηνών, συνεχείς ηµέραι αδείας απουσίας (συµψηφιστικαί άδειαι) ίσα προς τον αριθµόν των Κυριακών καθ ας ο µισθωτός απησχολήθη. 5. Μισθωτός εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος απασχολούµενος κατά Κυριακήν µέχρι πέντε ώρας δύναται να αξιώσει ισόχρονον αναπληρωµατικήν εβδοµαδιαίαν ανάπαυσιν εκ του εργασίµου χρόνου άλλης ηµέρας της αρξαµένης την Κυριακήν εβδοµάδος.

8 Άρθρο 11 Ειδικαί ρυθµίσεις θέατρα 1. Εις τους εν γένει µισθωτούς των επιχειρήσεων θεάτρου, παρέχεται καθ εβδοµάδα συνεχής ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, αρχόµενος από την ώρας εκάστης ευτέρας, µέχρι της ώρας εκάστης Τρίτης (εβδοµαδιαία Ανάπαυσις), καθιερουµένης ως ηµέρας αργίας των επιχειρήσεων τούτων εκάστης ευτέρας. 2. Εν περιπτώσει συµπτώσεως εορτής τινός περιλαµβανοµένης εν των εορτολογίω των ηµοσίων Υπηρεσιών προς ηµέραν ευτέραν ή συνδροµής ετέρων εξαιρετικών λόγων, η κατά ευτέραν 24ωρος ανάπαυσις του ως άνω προσωπικού των θεατρικών επιχειρήσεων ως και η αργία τούτων, δύναται να µετατεθεί δι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας ή των αρµοδίων Νοµαρχών δια τας εκτός του κατά την απογραφήν του 1961 πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθηνών περιφερείας, εις άλλην ηµέραν της εβδοµάδας. 3. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων κατά γνώµην των αρµοδίων οργανώσεων των εργοδοτών και µισθωτών δύναται να ορίζηται δια τας εν Αθήναςι λειτουργούσας θεατρικάς επιχειρήσεις, σύστηµα εκ περιτροπής αργίας αυτών, καθ εβδοµάδα, της καθ ηµέραν σειράς τούτων οριζοµένης δια των αυτών αποφάσεων. 4. Εις ήµους ή Κοινότητες εις ας δεν λειτουργούν κατά τρόπον συνεχή θεατρικαί επιχειρήσεις η αργία τουτων και η εβδοµαδιαία ανάπαυσις του προσωπικού των άρχεται από της ευτέρας, καθ ην συµπληρούνται είκοσι συνεχείς παραστάσεις υπο του αυτού θιάσου εις τον αυτόν ήµον ή Κοινότητα. 5. Τα ανωτέρω ισχύουν και επι θεατρικών εκµεταλλεύσεων, εφ όσον ο αριθµός των παραστάσεων τούτων καθ εβδοµάδα υπερβαίνη τα έξ. Άρθρο 12 Επιχειρήσεις ηµερησίων εφηµερίδων 1. Καθιερούται δια τους µισθωτούς των επιχειρήσεων εκδόσεως ηµερησίων εφηµερίδων ως υποχρεωτική ηµέρα αναπαύσεως εκάστη Κυριακή και εκάστη των εορτών α. της 1 ης του έτους, β. της ευτέρας του Πάσχα, γ. της 1 ης Μαΐου, δ, της Κοιµήσεως της Θεοτόκου και ε. της Γεννήσεως του Χριστού. Άρθρο 13 Εφηµεριδοπώλαι Καθιερούται ως χρόνος εβδοµαδιαίας αναπαύσεως δια τους εφηµεριδοπώλας το από της µεσηµβρίας της Κυριακής µέχρι της µεσηµβρίας της ευτέρας χρονικόν διάστηµα. Άρθρο 14 Οδηγοί ταξί Εις τους οδηγούς αυτοκινήτων ταξί χορηγείται υποχρεωτικώς µια µέρα αναπαύσεως καθ εβδοµάδα, περιλαµβάνουσα συνεχή ελεύθερον χρόνον 24 ωρών. Άρθρο 15 Σταυλίται Εις τους σταυλίτας Βουστασίων των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των πόλεων Ελευσίνος και Κορωπίου, παρέχεται συνεχής ελεύθερος χρόνος αναπαύσεως εξ 24 ωρών και 15ήµερον, εφ οσον ο αριθµός τουτων κατά βουστάσιον υπερβαίνει τους δύο, εκ 12 δε ωρών καθ εβδοµάδα δια τους απασχολούµενους εις βουστάσια διατηρούνται µέχρι δύο σταυλίτας.

9 Άρθρον 16 Αναστολή διατάξεων εβδοµαδιαίας αναπαύσεως Αι διατάξεις του παρόντος Β. /τος δεν εφαρµόζονται κατά διάρκειαν τοπικών εµπορικών πανηγύρεων. Άρθρον 17 Ποινικαί διατάξεις 1. Πας εργοδότης, διευθυντής, διαχειριστής, επιτετραµµένος ή ιδιοκτήτης εργασίας παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αµελείας τας διατάξεις του παρόντος, ως και των επί τη βάσει τούτου εκδιδοµένων αποφάσεων, τιµωρείται, εάν δεν προβλέπεται εις έτερον νόµον αυστηροτέρα ποινή, δια των κάτωθι ποινών: α) ια χρηµατικής ποινής από µεταλλικών δραχµών ή β) ια φυλακίσεως 10 ηµερών µέχρις 6 µηνών. γ) Επί ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων ή εν υποτροπή η χρηµατική ποινή και η φυλάκισις δύναται να επιβάλλωνται σωρευτικώς. 2. Ο ιδιοκτήτης και επί νοµικών προσώπων ο Πρόεδρος του ιοικητικού αυτού Συµβουλίου είναι υπόλογοι δια τας επιβαλλοµένας εις τους επιτετραµµένους ή διαχειριστάς ή τους διευθυντάς χρηµατικάς ποινάς. 3. Εις τας αυτάς ποινάς υπόκεινται και οι εκ δόλου παραβάται των διατάξεων του παρόντος και των επί τη βάσει τούτων εκδιδοµένων αποφάσεων µισθωτοί. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης ου µεθεποµένου της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µηνός. Εις τον Ηµέτερον επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος /τος. Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεµβρίου 1966 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 1037/71 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1.Η σημασία της θεσπίσεως χρονικών ορίων στη διάρκεια της εργασίας των μισθωτών Ο χρόνος απασχόλησης των μισθωτών αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007.

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007. /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 57/2007 Αριθ.Πρωτ.: Α42/6/25-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.):

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.): ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ Α ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης: 1. Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και Θέμα : Πλήρες αρχείο με τη νομοθεσία ανά κατηγορία καταστήματος που απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1 Καφενεία 2 Καφετέρια 3 Καταστήματα προσφοράς ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: )

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Στοιχεία Υπηρεσίας Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) 1. Στοιχεία επιχείρησης: Επωνυμία Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο Fax e-mail Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια»

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eκλογική άδεια Συνοπτική παρουσίαση. 3 2. Δικαίωμα λήψης εκλογικής άδειας Έννοια..... 5 3. Χορηγούμενη εκλογική άδεια.... 5 Πήγες. 7 Συντάκτης.. 7 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αχαρνών 417 Αθήνα τηλ.2530.404

Παράρτηµα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αχαρνών 417 Αθήνα τηλ.2530.404 Παράρτηµα Ένθετο 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αχαρνών 417 Αθήνα τηλ.2530.404 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 01-11-2003 έως 30-11- 2003 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα