ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 748/66 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας. (ΦΕΚ 179/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τας διατάξεις του αρθρ.4 παρ.3 του Νόµου 4504/1966 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων». 2. Την υπ αριθ.722/1966 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτέσει του Ηµετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρο 1 Πεδίον εφαρµογής 1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται υπό τας εν αυτών διακρίσεις καθ άπασαν την Επικράτειαν. 2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρω 4 του παρόντος οριζόµενας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύµατος πάσα βιοµηχανική, βιοτεχνική, εµπορική εργασία και πάσα επαγγελµατική εν γένει δραστηριότης. 3. Εις τους µισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, τους παρέχοντας τας υπηρεσίας των προν οικονδήποτε εργοδότην επι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, παρέχεται καθ εβδοµάδα συνεχής ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, αρχόµενος από της ώρας της Κυριακής, µέχρι της της ιδίας ηµέρας (εβδοµαδιαία ανάπαυσις). Επι µισθωτών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ ολον το 24ωρον δια συστήµατος τριών οµάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται να αρχίζει από της ώρας της Κυριακής, λήγων την ώραν της ευτέρας. Άρθρο 2 Εξαιρέσεις 1. Αι διατάξεις του παρόντος υπό τας εν αυτών διακρίσεις δεν εφαρµόζονται: α. επί γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρευτικών και αλιευτικών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των µισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια, εργαστήρια, γραφεία ή καταστήµατα τούτων. β. Επί επιχείρησεων ή εκµεταλλεύσεων, εν αις απασχολούνται µόνον µέλη της οικογενείας του εργοδότου και εφ όσον η εν αυταίς εργασί δεν γίνεται δηµοσία, απαγορευοµένης πάσης συναλλαγής προς αγοραστάς ή καταναλωτάς ειδών παραγωγής ή εµπορίας των. γ. Επί εργατών θαλάσσης δ. Επι οικιακών µισθωτών εν γένει ε. Επι εργασιών εκτελουµένων αυτοπροσώπως παρ ενοίκων οικιών και των κυρίων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων, εφ όσον αύται δεν γίνονται δηµοσία. στ. Επι σπουδαστών Τεχνικών Σχολών εν γένει δια την πρακτικήν αυτών εξάσκησιν εις χώρους καθοριζοµένους υπό της αρµοδίας Σχολής. 2. ια την εφαρµογήν του παρόντος δεν θεωρούνται ως γεωργικαί επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις τα λατοµεία και ορυχεία. 3. ια την εφαρµογήν του παρόντος ως µέλη οικογενείας θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα τέκνα και οι ανήλικοι αδελφοί, εφ όσον συνοικούν µετά του εργοδότου.

2 4. ι αποφάσεων του Υπουργού της Εργασίας, εκδιδοµένων µετά γνώµην του Τµήµατος ιακανονισµού Ορών Εργασίας του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να επεκτείνεται η κατά Κυριακήν και ηµέρας αργίας ανάπαυσις και εις τας περιπτώσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, πλην της υπο στοιχ.γ τοιαύτης, µετά ή άνευ όρων ή µετά των απαραιτήτων κατά περίπτωσιν προσαρµογών. Άρθρο 3 Απαγόρευσις απασχολήσεως 1. Κατά τον χρόνον της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως και κατά τας ηµέρας αργίας απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπον απασχόλησις του µισθωτού. 2. Εφ όσον κατά τας διατάξεις του παρόντος δεν επιτρέπεται η απασχόλησις των µισθωτών κατά Κυριακάς και ηµέρας αργίας αι επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις, δεν δύνανται να λειτουργήσουν παραµένουσαι κλεισταί. 3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται το άνοιγµα των κρεοπολείων, πτηναυγοπολείων, ιχθυοπωλείων και λαχανοπωροπωλείων, άνευ απασχολήσεως προσωπικού, κατά πάσαν ώραν των Κυριακών και των ηµερών αργίας δια τον αναφοδιασµόν των εις αντίστοιχα είδη. 4. Απαγορεύεται η εις καταστήµατα ή πρατήρια µένοντα όπωσδήποτε ανοικτά, κατά τας διατάξεις του παρόντος /τος, ως επίσης και υπο πλανοδίων πωλητών, µετά ή άνευ µεταφορικών µέσων, πώλησις ειδκών, πωλουµένων κυρίως εις καταστήµατα ή πρατήρια άτινα κατά τον αυτόν χρόνον µένουσι κλειστά. Άρθρο 4 Ηµέρα αργίας 1. Kαθορίζονται ως ηµέραι υποχρεωτικής αργίας οι κάτωθι: α. η 25 η Μαρτίου β. η ευτέρα του Πάσχα γ. η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, και δ. η εορτή της Γεννήσεως του Χρηστού 2. Καθορίζονται ως ηµέραι προαιρετικής αργίας, κατά την κρίσιν του εργοδότου οι κάτωθι: Α. η 1 η Μαϊου και Β. η 28 η Οκτωβρίου Η απασχόλησις των µισθωτών των καταστηµάτων ως και η λειτουργία τούτων απαγορεύεται µέχρι της ώρας της Μ. Παρασκευής. 3. Προκειµένου περί µισθωτών του ηµοσίου και Ν.Π... εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος, ως ηµέραι αργίας ορίζονται και αι εκάστοτε ισχύουσαι τοιαύται δια τους τακτικούς υπαλλήλους τούτων. 4. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων µετά γνωµοδότησιν του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζωνται και έτεραι εορταί, µέχρι πέντε κατ έτος, ως ηµέραι υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας, γενικώς ή τοπικών ή κατά κατηγορίας µισθωτών και επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει και µερικών ή ολοκληρωτικώς. Προς της εκδόσεως τοιαύτης αποφάσεως ο Υπουργός Εργασίας, προκειµένου περί αργιών τοπικής εκτάσεως µέχρι περιφερείας Νοµού, υποχρεούται να ζητήσεις την γνώµην του αρµοδίου Νοµάρχου και των αρµοδίων εργοδοτικών και εργατικών επαγγελµατικών οργανώσεων, εφ οσον υφίστανται τοιαύται. Εάν εντός 20ηµέρου από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωµοδοτήσουν αι οργανώσεις των εργοδοτών και µισθωτών αι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας εκδίδονται και άνευ αυτών. 5. Κατά την αυτήν διαδικασίαν δύνανται να καταργώνται ή αλλάσουν αι πέραν των εν παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου ηµέραι αργίας.

3 6. Καθορισµέναι µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος πλείοντε ηµέραι αργίας, δια Β. /των, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, οργανισµών προσωπικού ή εσωτερικών κανονισµών εργασίας δεν θίγονται υπό του παρόντος. ύνανται όµως κατά την υπο του παρόντος θεσπιζοµένην διαδικασίαν να περιορίζωνται εις πέντε. 7. Η αργία άρχεται από της ώρας µέρχι της ώρας της ιδίας ηµέρας. Επί µισθωτών επιχειρήσων, εκµεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ όλον το 24ωρον δια συστήµατος τριών οµάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται να αρχίζει από της ώρας της ηµέρας της αργίας, λήγων την ώραν της εποµένης ηµέρας. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις τινές δι ωρισµένας αργίας 1. εν ισχύει η αργία κατά τας υπότων παρ. 4, 5 και 6 του προηγουµένου άρθρου προβλεποµένας εορτάς, οσάκις αύται συµπίπτουν µε ηµέραν Σάββατον ή ευτέραν προκειµένου ειδικώς περί παντοπωλείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπολείων, λαχανοπωροπωλείων, πτηναυγοπωλείων, κουρείων και κοµµωτηρίων. 2. Της διατάξεως της προηγουµένης παραγράφου εξαιρούνται, οριζόµεναι, τυχόν, ως ηµέραι αργίας, η πρώτη του έτους, η εορτή των Φώτων και η εορτή του Πολιούχου εκάστης πόλεως. 3. εν ισχύει η αργία της ευτέρας του Πάσχα από της µέχρι της ώρας δια τα Κουρεία και Κοµµωτήρια, της εορτής του Ευαγγελισµού από µέχρι της ώρας δια τα ιχθυοπωλεία και η ηµιαργία της Μ. Παρασκευής δια τη κηροπλαστεία και αρτοποιεία. Άρθρο 6 Εξαιρέσεις τινές δι ωρισµένας Κυριακάς 1. Κατά την τελευταίαν Κυριακήν του έτους επιτρέπεται η παροχή εργασίας παρά των µισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει, εφ όσον αύτη συµπίπτει προς την 31 ην εκεµβρίου εκάστου έτους. 2. Κατ εξαίρεσιν επίσης επιτρέπεται η λειτουργία των παντός είδους καταστηµάτων και κατά το κεκανονισµένον ωράριον λειτουργίας τούτων, κατά την Κυριακήν την συµπίπτουσαν εις το µεταξύ της 21 ης µέχρι και της 24 ης εκεµβρίου εκάστου έτους διάστηµα. Ειδικώτερον δε προκειµένου των ιχθυοπωλείων και κατά την συµπίπτουσαν προς Κυριακήν παραµονήν της 25 ης Μαρτίου. Άρθρο 7 Εξαιρέσεις εκ της καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας αναπαύσεως 1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας, δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολουµένων εις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει: Α. Μεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων παντός είδους, ως και των µετ αυτών συνδεοµένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως. Β. Επισκευής και συντηρήσεως µεταφορικών µέσων ως και των αντιστοίχων τµηµάτων βιοµηχανικών κατασκευής µεταφορικών µέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργίων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανοµής πετρελαιοειδών και ελαίων δι αυτοκίνητα και χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ) εξαιρέσει των εργασιών πλύσίµατος και γρασαρίσµατος. Γ. Παραγωγής µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, φωταερίου, ατµού ή ατοµικής ενεργείας.. Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηµατογραφικών ταινιών. Ε. ηµοσίων και Ψυχαγωγικών θεαµάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δηµοσίων παιγνίων και των µετ αυτών συνδεοµένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφηµερίδων, παντός είδους εκθέσεων, µουσείων ως και επι συναυλίων, αθλητικών αγώνων, ιπποδροµιών, αθλητικών σωµατείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.

4 Στ. Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, µπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστηµάτων. Ζ. Ανθοπωλείων Η. Λουτρών Θ. Ξενοδοχείων Ι. Ιατρείων, κλινικών νοσοκοµείων και υγειονοµικών ιδρυµάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονοµικών εν γένει υπαλλήλων. Ια. Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτοµείων. Ιβ. Περιπτέρων και των τούτοις εξοµοιουµένων καταστηµάτων κατά τας διατάξεις του Α Ν 1424/49 και Ν.2805/1954 πεταλωτηρίων φωτογραφείων και στιλβωτηρίων. Ιγ. Αµιγών καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών. Ιδ. Μη ηµερησίων εφηµερίδων και περιοδικών 2. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεων καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολουµένων εις τας ακολούθως επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεις, η υπηρεσίας και εργασίας εν γένει, εφ όσον αύται λειτουργούν κατά τα κύρια αυτών τµήµατα καθ ολον το 24ωρον δια τριών οµάδων εργασίας. Α. οινοπνευµατοποιϊας, πυρηνελαιουργίας, υδρογονώσεως ελαίου, εφ οσον η υδρογόνωσις ενεργείται δια πυροχηµικών µεθόδων. Β. διθειούχου άνθρακος, διϋλιστηρίων πετρελαίου και παρασκευής ορυκτελαίου εκ βαρέων πετρελαίων. Γ. παραγωγής τσιµέντων. παρασκευής γλυκερίνης και λιπαρών οξέων, Ε. ζυµαρικών, εφ όσον λειτουργούν δι αυτοτελών µηχανολογικών συγκροτηµάτων συγχρόνου παραγωγής και προξηράνσεως. Στ. ζυθοποιίας, βυνοποιίας, παγοποιίας, ψυγείων και ζύµης Ζ. παραγωγής ναφθαλίνης Η. παστεριώσεως γάλακτος και παρασκευής εκ τούτου προϊόντων, Θ. ασβεστοκαµίνων Ι. παραγωγής χωρίου δι ηλεκτρολύσεως και υποχλωριώδους ασβεστίου. Ια. παραγωγής οξυγόνου Ιβ. Παραγωγής υάλου Ιγ. Ξηραντηρίων τεχνητής ξηράνσεως ξύλου Ιδ. παρασκευής οστεοκόλλας και δερµατοκόλλας εξ οστών και υπολειµµάτων δερµάτων, Ιε. Παρασκευής φυτικού άνθρακος, Ιστ. Παραγωγής οξέων και χηµικών λιπασµάτων Ιζ. Χαρτοποϊάς, εφ όσον η ξήρανσις του χάρτου γίνεται εις τύµπανα θερµαινόµενα δι ατµού. 3. Αι διατάξεις περί υποχρωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολούµένων εις τµήµατα ή εργασίας των ακολούθων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει εφ όσον ταύτα λειτουργούν καθ όλον το 24ωρος κατά τα κυρια αυτών τµήµατα δια τριών οµάδων εργασίας. Α. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας και πυράς χαλυβουργικών εργοστασίων και µεταλουργείων ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών, Β. τµηµάτων παραγωγής βισκόζης και κλωστοποιήσεως ταύτης µετά των συναφών συγκροτηµάτων των εργοστασίων τεχνητής µετάξης, Γ. εργασίας εψήσεως, ξηράνσεως και εκκαµινεύσεως κεραµουργικών προϊόντων,. εργασίας ξηράνσεως υποπροϊόντων επεξειργασµένων οστών και δερµάτων, Ε. τµηµάτων παρασκευής κόλλας και φίλτρων αλέσεων πρώτης ύλης, κυρίως χαρτοποιητικών µηχανών, ρολοκοπτικών µηχανών και µηχανών λειάνσεως (καλανδρών) εργοστασίων χαρτοποϊας ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών, Στ. τµηµάτων θερµοπλαστικών µηχανών παραγωγής συνθετικών ινών και φύλλων εκ πολυστερίνης εις εργοστάσια συνθετικών ινών και πλαστικών, Ζ. συνεργείων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών, ξηραντηρίων πυρίτιδος και εγκιβωτισµού και συσκευασίας µαύρης πυρίτιδος,

5 Η. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας ή εργασίας επισκευών και συντηρήσεως µηχανολογικών συγκροτηµάτων παραγωγής πολεµικού υλικού εργοστασίων καλυκοποιίας και κατασκευής πολεµικού υλικού, Θ. εργασίας µηχανικής παρασκευής και εµπλουτισµού µεταλλευµάτων Ι. εργασίας επιθεωρήσεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής των εγκαταστάσεων (υπογείων, επιφανειακών και εναερίων) των µεταλλείων. 4. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας δεν εφαρµόζονται επι µισθωτών απασχολουµένων εις τας κάτωθι εργασίας, ανεξαρτήτως του είδους και της µορφής της επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως, υπηρεσίας εν γένει, ής τυγχάνουν µισθωτοί: Α. φυλάξεως Β. εργασίας παρεχοµένας εν υπαίθρω Γ. παροχής ενεργείας, κινητηρίου δυνάµεως και θερµάνσεως. εργασίας πωλήσεως άρτου και εψήσεως φαγητών µέχρι της ώρας ως και προπαρασκευής της παραγωγής της εποµένης ηµέρας επί 3ωρον, οριζόµενον υπό του αρµοδίου Νοµάρχου εντός του από µέχρι και ώρας διαστήµατος της Κυριακής, αναλόγως των κατά τόπους κλιµατολογικών συνθηκών. 5. Ως προς τα Φαρµακεία ισχύουν και κατά τας Κυριακάς και κατά τας ηµέρας αργίας αι εκάστοτε διατάξεις περί διηµερεύσεως και διανυκτερεύσεως τούτων. 6. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων µετά γνωµοδότησιν του Τµήµατος ιακανονισµού Ορών Εργασίας του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλιου Κοινωνικής Πολιτικής, λαµβανοµένην µετά γνώµην του αρµοδίου Νοµάρχου και των ενδιαφεροµένων επαγγελµατικών οργανώσεων εργοδοτών και µισθωτών δύναται να επεκτείνηται η καθ ηµέραν Κυριακήν ή καθ ηµέρας αργίας ανάπαυσις ή να περιορίζωνται αι ώραι λειτουργίας εις τας περιπτώσεις των προηγουµένων παραγράφων ή να ορίζειται εκ περιτροπής αργία κατά τας Κυριακάς, κατά ήµους, Κοινότητας, ή Περιφερείας, γενικώς ή κατά κατηγορίας επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών και ας κατά τας προηγουµένας παραγράφους επιτρέπεται η εργασία κατά τας Κυριακάς, της σχετικής σειράς τούτων οριζοµένης υπό της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας ή τέλος να εξαιρώνται της καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας αναπαύσεως έτεραι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υπηρεσίαι ή εργασίαι εν γένει ή έτεραι κατηγορίαι µισθωτών. Αι εν λόγω αποφάσεις δηµοσιεύονται εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Προκειµένου περί εστιατορίων ζαχαροπλαστείων, καφενείων,γαλακτοπωλείων, αναψυκτηρίων και λοιπών συναφών κέντρων δύναται δι αποφάσεων του αρµοδίου Νοµάρχου να εξαιρώνται της εκ περιτροπής Κυριακής αργίας τα εκ των ανωτέρω καταστηµάτων, ονοµαστί εν αυταίς εκάστοτε αναφεροµένα, λειτουργούνται ως εξοχικά. 7. Αι κατά την προηγούµενην παράγραφον αποφάσεις εκδίδονται και άνευ γνωµοδοτήσεως των οργανώσεων εργοδοτών και µισθωτών, εάν παρέλθει 20ηµέρον από της αποστολής σχετικής προσκλήσεως. 8. Αι κείµεναι περί εκ περιτροπής Κυριακής αργίας ενίων καταστηµάτων διατάξεις δεν θίγονται υπό του παρόντος, δύναται όµως να τροποποιηθούν ή καταργηθούν κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 8 Μερικόν άνοιγµα ενίων καταστηµάτων 1. Εις ήµος και Κοινότητας µέχρι κατοίκων, εξαιρέσει των τοιούτων των κατά την απογραφήν του 1961 πολεοδοµικών συγκροτηµάτων των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Βόλου, Χανίων, Καλαµάτας, Κατερίνης, Χίου, Αγρινίου, Αιγίου και Ερµουπόλεως, ως και των εις ας έχουν επεκταθεί µέχρι σήµερον αι διατάξεις περί Κυριακής αναπαύσεως, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστηµάτων κατά τας Κυριακάς και ηµέρας αργίας άνευ απασχολήσεως προσωπικού από της µέχρι ώρας. Ειδικώς των κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και λαχανοπωλείων η λειτουργία επιτρέπεται από της µέχρι ώρας των Κυριακών και ηµερών αργίας εις ήµους και Κοινότητας µέχρι κατοίκων.

6 Αι διατάξεις του άρθρου 7 έχουν και επί των ανωτέρω ήµων και Κοινοτήτων εφαρµογήν του ανοίγµατος των εν τούτοις καφενείων, επιτρεποµένου από της ώρας της Κυριακής ή ηµέρας αργίας. 2. ι αποφάσεων του αρµοδίου Νοµάρχου, εκδίδοµεν τη αιτήσει των αρµοδίων επαγγελµατικών οργανώσεων των εργοδοτών δύναται να απαγορεύηται η λειτουργία του συνόλου ή κατηγοριών τινών καταστηµάτων κατά τας ως άνω ώρας. 3. Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία κατά τας Κυριακάς (πλην Κυριακής του Πάσχα) και κατά τας ώρας έως άνευ απασχολήσεως προσωπικού, καταστηµάτων πωλήσεως παντός είδους παλαιών αντικειµένων ή ελαττωµατικών τοιούτων προσφάτου κατασκευής, εφ όσον τα καταστήµατα ταυτα ευρίσκονται εις τόπους εν οις κατ έθιµον τελούνται αγοραπωλησίαι τοιούτων ειδών κατά τας Κυριακάς. Άρθρο 9 Έτεραι εξαιρέσεις εκ της καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας αναπαύσεως 1. Αι διατάξεις περί αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και κατά τας ηµέρας αργίας δύναται δι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας να µη εφαρµόζωνται εις οριζοµένας δι αυτών επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, υπηρεσίας ή εργασίας εν γένει ή εις κατηγορίας τούτων οσάκις, ως εκ της φύσεώς των παρουσιάζουν εξαιρετικήν σώρευσιν εργασίας. ι οµοίων αποφάσεων δύναται να εξαιρώνται της υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ ηµέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας µισθωτοί του ηµοσίου και Ν.Π... µη υπαγόµενοι εις τας διατάξεις του άρθρου 7 ή την παρ.3 του παρόντος άρθρου. 2. Εις όλως εξαιρετικώς περιπτώσεις, ως αφίξεως περιηγητών ή εκδροµέων τελέσεως τοπικών εορτών, οργανωµένων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων(φεστιβάλ) ή συνδροµής ετέρων λόγων κοινωνικής ανάγκης, δύναται ο Υπουργός Εργασίας δια την περιφέρειαν της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης και οι αρµόδιοι Νοµάρχαι δια τας ιδίας αυτών περιφερείας, να επιτρέπουν δι αποφάσεών του το άνοιγµα µετά ή άνευ απασχολήσεως προσωπικού, δι ωρισµένας ώρας κατά τας Κυριακάς και τας ηµέρας αργίας, κατηγοριών τινών καταστηµάτων, άτινα κατά την κρίσιν των τυγχάνουν απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν των ως άνω αναγκών. ι οµοίων αποφάσεων δύναται να επιτρέπηται προς εξυπηρέτησιν των περιηγητών η λειτουργία αµιγών καταστηµάτων πωλήσεως ειδών ελληνικής τέχνης ή ετέρων καταστηµάτων, εκ των κατά τας κειµένας εκάστοτε διατάξεις χαρακτηριζοµένων ως «τουριστικών» κατά τας Κυριακάς και ηµέρας αργίας µετά ή άνευ απασχολήσεως προσωπικού. 3. Κατόπιν αδείας της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία των ακολούθως επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει ως και η απασχόλησις του προσωπικού τούτων κατά τας Κυριακάς και ηµέρας αργίας. Α. παραλαβής και διανοµής ξένου τύπου Β. τµηµάτων αλλαγής ξένων νοµισµάτων των Τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, Γ. των λειτουργουσών εποχιακώς κατ έτος ή χρησιµοποιουσών ύλας, υποκειµένας εις ταχείαν φθοράν,. εις εργασίας καθαρισµού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων, εφ όσον εκ τούτων εξαρτάται η κανονική λειτουργία της επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως ή υπηρεσίας και δεν δύναται αύται να γίνωνται κατ εργάσιµον ηµέραν, άνευ προκλήσεως ουσιδώδους ανωµαλίας εις την επιχείρησιν, εκµετάλλευσειν ή υπηρεσίαν ή άνευ κινδύνου της ζωής ή υγείας των µισθωτών, Ε. εις περιπτώσεις επειγούσης εργασίας, µη δυνάµεις να αναβληθεί, άνευ κινδύνου καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλεύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως εκµεταλλεύσεως ή υπηρεσίας Εις τας περιπτώσεις ταύτας, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια προ της ενάρξεως της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνοµικήν Αρχήν, ευθύς µετά την έναρξιν της εργασίας. Στ. εις περιπτώσεις απογραφής εµπορευµάτων ή διακοσµήσεως προθηκών,

7 Ζ. εις τας περιπτώσεις των παρ.2 και 3 του άρθρ.7 του παρόντος, καθ οσον αφορά εις το απαραίτητον προσωπικόν των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφεροµένων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών. Εις τας υπό στοιχεία α και γ περιπτώσεις η άδεια δύναται να αφορά εις ολόκληρον το προσωπικόν. Εις τας υπό στοιχ.ε περιπτώσεις δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τας αναπληρωµατικάς ηµέρας εβδοµαδιαίας αναπαύσεως ταύτης εξασφαλιζοµένης κατ άλλην εργάσιµον ηµέραν. 4. Εις τας περιπτώσεις απαιτείται δια την απασχόλησιν µισθωτών κατά τας Κυριακάς ή ηµέρας αργίας άδεια της Επιθεωρήσεως Εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει δι εκάστην Κυριακήν ή ηµέραν αργίας µετά της σχετικής αιτήσεως πίνακα, εις διπλούν, εµφαίνονται τα ονοµατεπώνυµα των απασχοληθησοµένων µισθωτών, τας ώρας απασχολήσεως εκάστου τούτων ως και την ηµέραν χορηγήσεως της αναπληρωµατικής αναπαύσεως, προκειµένου περί απασχολήσεως κατά Κυριακήν. Ο εις των πινάκων επιστρέφεται τεθωρηµένος µετά της αδείας εις τον αιτήσαντα εργοδότην. 5. Η αυτή υποχρέωσις επιβάλλεται και εις τους εργοδότας τους δυναµένους κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 και των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου ν απασχολήσουν κατά Κυριακήν ή ηµέρας αργίας µισθωτούς. Άρθρο Μισθωτοί εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος απασχολούµενοι κατά Κυριακήν, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ.1 του άρθρ.6 του παρόντος άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνάις περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχοµένων συνεπειών, αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών κατ άλλην εργάσιµον ηµέραν της αρξαµένης την Κυριακήν εβδοµάδος, αρχοµένων από της ώρας λήξεως της εργασίας. Εις τας περιπτώσεις της παρ.3 στοιχ. δ του άρθρ.9 η αναπληρωτική ανάπαυσις περιορίζεται εις τόσας εργασίµους ώρας όσαι αι ώραι απασχολήσεως του µισθωτού καθ ηµέραν Κυριακήν. Υπολογίζεται ως πλήρης εργάσιµος πάσα αρξαµένη ώρα εργασίας µετά πάροδον 15λεπτου. 2. Η ηµέρα της αναπληρωτικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως καθορίζεται υπο του εργοδότου, αναγραφοµένη εις τους πίνακας ωρών εργασίας και εβδοµαδιαίας αναπαύσεως. Τα της συµπληρώσεως των πινάκων ωρών εργασίας δια στήλης εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, της διαρκείας ισχύος, θεωρήσεως και αναρτήσεως τούτων ως και πάσα αναγκαία λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου ορίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας. 3. Εις τας περιπτώσεις, καθ ας επιτρέπεται η κατά Κυριακήν εργασίαν, η κατανοµή της 24ωρου συνεχούς αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως δέον να γίνεται κατά τρόπον ώστε ανά περίοδον επτά εβδοµάδων η µία τούτων, κατά τµήµα τουλάχιστον 8ώρου, να εµπίπτει εις ηµέραν Κυριακήν, εκτός εάν τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα εργασίας εξασφαλίζουν επτά αναπαύσεις καθ ηµέραν Κυριακήν εντός του έτους, επιφυλαττοµένων των κειµένων διατάξεων, περί αναπαύσεως των µισθωτών των επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων µεταφοράς προσώπων και πραγµάτων. 4. Επί µισθωτών του ηµοσίου και Ν.Π... ως και επιχειρήσεων ή και εκµεταλλεύσεων του ηµοσίου ή Ν.Π... ή τοιούτων κοινής ωφελείας, ως και επιχειρήσεων απασχολουσών ένα µόνον µισθωτόν ορισµένης ειδικότητας δύναται αντί της αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, µετ άδειαν της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, χορηγούµενην µετά προηγουµένην διαπίστωσιν της αδυναµίας χορηγήσεως αναπληρωµατικής εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, να χορηγώνται, ανά περίοδον τεσσάρων µηνών, συνεχείς ηµέραι αδείας απουσίας (συµψηφιστικαί άδειαι) ίσα προς τον αριθµόν των Κυριακών καθ ας ο µισθωτός απησχολήθη. 5. Μισθωτός εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος απασχολούµενος κατά Κυριακήν µέχρι πέντε ώρας δύναται να αξιώσει ισόχρονον αναπληρωµατικήν εβδοµαδιαίαν ανάπαυσιν εκ του εργασίµου χρόνου άλλης ηµέρας της αρξαµένης την Κυριακήν εβδοµάδος.

8 Άρθρο 11 Ειδικαί ρυθµίσεις θέατρα 1. Εις τους εν γένει µισθωτούς των επιχειρήσεων θεάτρου, παρέχεται καθ εβδοµάδα συνεχής ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, αρχόµενος από την ώρας εκάστης ευτέρας, µέχρι της ώρας εκάστης Τρίτης (εβδοµαδιαία Ανάπαυσις), καθιερουµένης ως ηµέρας αργίας των επιχειρήσεων τούτων εκάστης ευτέρας. 2. Εν περιπτώσει συµπτώσεως εορτής τινός περιλαµβανοµένης εν των εορτολογίω των ηµοσίων Υπηρεσιών προς ηµέραν ευτέραν ή συνδροµής ετέρων εξαιρετικών λόγων, η κατά ευτέραν 24ωρος ανάπαυσις του ως άνω προσωπικού των θεατρικών επιχειρήσεων ως και η αργία τούτων, δύναται να µετατεθεί δι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας ή των αρµοδίων Νοµαρχών δια τας εκτός του κατά την απογραφήν του 1961 πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθηνών περιφερείας, εις άλλην ηµέραν της εβδοµάδας. 3. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων κατά γνώµην των αρµοδίων οργανώσεων των εργοδοτών και µισθωτών δύναται να ορίζηται δια τας εν Αθήναςι λειτουργούσας θεατρικάς επιχειρήσεις, σύστηµα εκ περιτροπής αργίας αυτών, καθ εβδοµάδα, της καθ ηµέραν σειράς τούτων οριζοµένης δια των αυτών αποφάσεων. 4. Εις ήµους ή Κοινότητες εις ας δεν λειτουργούν κατά τρόπον συνεχή θεατρικαί επιχειρήσεις η αργία τουτων και η εβδοµαδιαία ανάπαυσις του προσωπικού των άρχεται από της ευτέρας, καθ ην συµπληρούνται είκοσι συνεχείς παραστάσεις υπο του αυτού θιάσου εις τον αυτόν ήµον ή Κοινότητα. 5. Τα ανωτέρω ισχύουν και επι θεατρικών εκµεταλλεύσεων, εφ όσον ο αριθµός των παραστάσεων τούτων καθ εβδοµάδα υπερβαίνη τα έξ. Άρθρο 12 Επιχειρήσεις ηµερησίων εφηµερίδων 1. Καθιερούται δια τους µισθωτούς των επιχειρήσεων εκδόσεως ηµερησίων εφηµερίδων ως υποχρεωτική ηµέρα αναπαύσεως εκάστη Κυριακή και εκάστη των εορτών α. της 1 ης του έτους, β. της ευτέρας του Πάσχα, γ. της 1 ης Μαΐου, δ, της Κοιµήσεως της Θεοτόκου και ε. της Γεννήσεως του Χριστού. Άρθρο 13 Εφηµεριδοπώλαι Καθιερούται ως χρόνος εβδοµαδιαίας αναπαύσεως δια τους εφηµεριδοπώλας το από της µεσηµβρίας της Κυριακής µέχρι της µεσηµβρίας της ευτέρας χρονικόν διάστηµα. Άρθρο 14 Οδηγοί ταξί Εις τους οδηγούς αυτοκινήτων ταξί χορηγείται υποχρεωτικώς µια µέρα αναπαύσεως καθ εβδοµάδα, περιλαµβάνουσα συνεχή ελεύθερον χρόνον 24 ωρών. Άρθρο 15 Σταυλίται Εις τους σταυλίτας Βουστασίων των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των πόλεων Ελευσίνος και Κορωπίου, παρέχεται συνεχής ελεύθερος χρόνος αναπαύσεως εξ 24 ωρών και 15ήµερον, εφ οσον ο αριθµός τουτων κατά βουστάσιον υπερβαίνει τους δύο, εκ 12 δε ωρών καθ εβδοµάδα δια τους απασχολούµενους εις βουστάσια διατηρούνται µέχρι δύο σταυλίτας.

9 Άρθρον 16 Αναστολή διατάξεων εβδοµαδιαίας αναπαύσεως Αι διατάξεις του παρόντος Β. /τος δεν εφαρµόζονται κατά διάρκειαν τοπικών εµπορικών πανηγύρεων. Άρθρον 17 Ποινικαί διατάξεις 1. Πας εργοδότης, διευθυντής, διαχειριστής, επιτετραµµένος ή ιδιοκτήτης εργασίας παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αµελείας τας διατάξεις του παρόντος, ως και των επί τη βάσει τούτου εκδιδοµένων αποφάσεων, τιµωρείται, εάν δεν προβλέπεται εις έτερον νόµον αυστηροτέρα ποινή, δια των κάτωθι ποινών: α) ια χρηµατικής ποινής από µεταλλικών δραχµών ή β) ια φυλακίσεως 10 ηµερών µέχρις 6 µηνών. γ) Επί ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων ή εν υποτροπή η χρηµατική ποινή και η φυλάκισις δύναται να επιβάλλωνται σωρευτικώς. 2. Ο ιδιοκτήτης και επί νοµικών προσώπων ο Πρόεδρος του ιοικητικού αυτού Συµβουλίου είναι υπόλογοι δια τας επιβαλλοµένας εις τους επιτετραµµένους ή διαχειριστάς ή τους διευθυντάς χρηµατικάς ποινάς. 3. Εις τας αυτάς ποινάς υπόκεινται και οι εκ δόλου παραβάται των διατάξεων του παρόντος και των επί τη βάσει τούτων εκδιδοµένων αποφάσεων µισθωτοί. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης ου µεθεποµένου της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µηνός. Εις τον Ηµέτερον επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος /τος. Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεµβρίου 1966 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 1037/71 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1.Η σημασία της θεσπίσεως χρονικών ορίων στη διάρκεια της εργασίας των μισθωτών Ο χρόνος απασχόλησης των μισθωτών αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 1959/91 Για τις οδικές µεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 123/Α/5-08-91) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων Άρθρο 1 Το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Αρ. 1 Φαρμακευτικά προϊόντα 1. Φαρμακευτικόν προϊόν κατά τας διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων Έχοντες υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/B/1974) α) Τον Α.Ν. 2520/40 "περί Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου ΝΟΜΟΣ: 1876/90 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/8-3-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 1179/80 Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου 'Αρθρο 1 : Γενικές ιατάξεις 1. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα