ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ SAINT PAUL AND CORINTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ SAINT PAUL AND CORINTH"

Transcript

1

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ SAINT PAUL AND CORINTH

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1950 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2007) ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( Ἐπικεφαλῆς: Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος) ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κωνσταντῖνος Ἰ. Μπελέζος ΣΥΝΕΡΓΙᾼ Σωτηρίου Σ. Δεσπότη καί Χρήστου Κ. Καρακόλη ΧΟΡΗΓΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009

4 SAINT PAUL AND CORINTH 1950 YEARS SINCE THE WRITING OF THE EPISTLES TO THE CORINTHIANS EXEGESIS THEOLOGY HISTORY OF INTERPRETATION PHILOLOGY PHILOSOPHY ST PAUL S TIME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE PROCEEdINGS (Corinth, September 2007) VOLumE I EDITED BY Constantine J. Belezos IN COLLABORATION WITH Sotirios Despotis and Christos Karakolis ON BEHALF OF THE SCIENTIFIC ORGANIZING COmmITTEE (Chair: Stylianos G. Papadopoulos) SPONSORED BY THE PREFECTURE AND THE MUNICIPALITY OF CORINTH ATHENS 2009

5 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αγγελική Μόσχου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελένη Σταυροπούλου ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε. βιβλιοδεσια: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2009 Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 2009 ΙSBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. Έδρα: Tατοΐου 121 Head office: 121, Tatoiou Str Μεταμόρφωση Metamorfossi, Greece βιβλιοπωλείο: Μαυρομιχάλη 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str Αθήνα Αthens, Greece Τηλ.: Tel.: Telefax: Telefax:

6

7 Ο ΠΑυΛΕΙΟΣ υμνοσ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ SAINT PAUL S HYMN OF LOVE Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται εἴτε γλῶσσαι, παύσονται εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. (Α Κορ. 12,31-13,13)

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἐπιτέλους, ἦρθε ἡ ὥρα, ἡ Κόρινθος νὰ ἐκπληρώσει μεγάλο χρέος. Χρέος πνευματικὸ πρὸς τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, Παῦλο. Τὸν Ἀπόστολο ποὺ τῆς ἄνοιξε τὸν ὁρίζοντα τῆς θείας Ἀποκαλύψεως καὶ ποὺ μὲ τὴν παρουσία του τῆς ἔδωσε τόση αἴγλη, ὥστε ἡ Κόρινθος πλέον νὰ εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο κυρίως ἀπὸ τὸ ἐδῶ ἔργο τοῦ Παύλου καὶ τὶς πολύπλευρες καὶ θεόπνευστες Ἐπιστολές του πρὸς τοὺς Κορινθίους. Ἀπὸ τὶς 23 ἕως τὶς 25 Σεπτεμβρίου τοῦ 2007 πραγματοποιήθηκε στὴν Κόρινθο πολυσήμαντο θεολογικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο οἱ Ἕλληνες καὶ μάλιστα οἱ Κορίνθιοι ἐπιθυμοῦσαν ἤδη ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες. Πρόκειται γιὰ τὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα «Ἀπόστολος Παῦλος καὶ Κόρινθος: 1950 χρόνια ἀπὸ τὴν συγγραφὴ τῶν Ἐπιστολῶν πρὸς Κορινθίους». Ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση ἐπιφανεῖς μελετητὲς τοῦ Παύλου ἀπ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀκούσθηκαν σὲ τρεῖς παράλληλες αἴθουσες ἐνενήντα ἕξι σπουδαῖες ἐπιστημονικὲς Εἰσηγήσεις, μισὲς στὴν ἑλληνικὴ καὶ μισὲς στὴν ἀγγλική, τὴν γερμανικὴ καὶ τὴν γαλλική. Ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ τῆς Κορίνθου, ἡ ὁποία κι ἐπωμίσθηκε τὸ οἰκονομικὸ βάρος τῆς φιλοξενίας, μ ἐπικεφαλῆς τὸν ἐνθουσιώδη Δήμαρχο κ. Ἀλέξανδρο Πνευματικὸ καὶ τὸν δραστήριο Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Φαρμάκη, ἔπραξε ὅ,τι ἤτανε δυνατὸ γιὰ νὰ νιώσουν εὐχάριστα οἱ ἑκατὸ καὶ πλέον σύνεδροι. Καὶ ὄντως ἔζησαν στὴν Κόρινθο ὄχι μόνο ὑψηλὲς ἐπιστημονικές-θεολογικὲς συγκινήσεις, ἀλλὰ καὶ θερμὲς ἐκδηλώσεις, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ τόπου καὶ τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως, ποὺ γέμιζαν καθημερινὰ τὸ μεγάλο ἀμφιθέατρο τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Κορίνθου καὶ τὶς μικρότερες αἴθουσες.

9 ΣΤυΛΙΑΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ Μὲ πολλὴ θέρμη περιέβαλε τὸ Συνέδριο καὶ ἡ Νομαρχία Κορινθίας, μ ἐπικεφαλῆς τὸν Νομάρχη κ. Νικόλαο Ταγαρᾶ, ποὺ ὄχι μόνο ἀνέλαβε μέρος τοῦ κόστους τῆς φιλοξενίας, ἀλλὰ καὶ συγκινημένος ἀπὸ τοὺς συνέδρους καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν κατοίκων, ὑποσχέθηκε δημόσια τὴν ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, αὐτὰ ποὺ κρατᾶτε τώρα στὰ χέρια σας. Γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ συνέβαλε καὶ πάλι ὁ Δῆμος, μὲ τὴν μέριμνα τοῦ Ἀντιδημάρχου κου Ἰ. Ἀνδρέου. Μετὰ τὴν συμβολὴ τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων, ἐπιθυμῶ νὰ ἀναφερθῶ στὸν ἱερὸ ζῆλο τοῦ νέου τότε Μητροπολίτου Κορίνθου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Διονυσίου. Ὅλες οἱ ὀργανωτικὲς φάσεις τοῦ Συνεδρίου εἴχανε πραγματοποιηθεῖ πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ καὶ τὴν ἐνθρόνισή του στὴν Μητρόπολη Κορίνθου. Παραταῦτα ἀγκάλιασε τὴν ὅλη προσπάθεια καὶ μᾶς ἐνίσχυσε (τὴν Ἐπιστημονικὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή) καὶ μᾶς ἐνθάρρυνε, θεωρώντας τὸ Συνέδριο ὡς κάτι δικό του, αἴσθηση ποὺ ἔφθανε καὶ στοὺς Εἰσηγητές. Εὐχαριστίες ὀφείλονται, τέλος, πρὸς τὸ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ποὺ παραχώρησε τὸ ἀμφιθέατρο καὶ τὶς αἴθουσές του γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Συνεδρίου, καθὼς καὶ πρὸς τὸ συνεργεῖο τοῦ μεταφραστικοῦ γραφείου Ν. Πρατσίνη Κ. Ζησίμου, ποὺ ἀνέλαβε τὴν αὐτόματη διερμηνεία ὅλων τῶν Εἰσηγήσεων. Ἡ ἐπώαση τοῦ παρόντος Συνεδρίου ἄρχισε ἀπὸ τὸ , ὅταν μὲ τὸν Δῆμο Κορινθίων ἑτοιμάζαμε τὸ μεγάλο Συνέδριο γιὰ τὸν ἅγιο Μακάριο Κορίνθου τὸν Νοταρᾶ ( 1805), ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Ἀπὸ τότε ὁ Δήμαρχος Κορινθίων κ. Θωμᾶς Θωμαΐδης μοῦ ζητοῦσε νὰ ἀναλάβω τὴν ὀργάνωση μεγάλου Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τὸν πολιοῦχο Κορίνθου. Τοῦ τὸ ὑποσχέθηκα, μὲ τὸν ὅρο ὅτι θὰ συνεργασθοῦν ὡς Ἐπιστημονικὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ὅλοι οἱ διδάσκοντες Καινὴ Διαθήκη στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κάλεσα, λοιπόν, τοὺς συναδέλφους σὲ συνάντηση καὶ μὲ τὴν συγκινητικὴ προθυμία ὅλων συγκροτήθηκε ἡ Ἐπιτροπή: Στυλιανὸς Παπαδόπουλος (ὡς Κορίνθιος), Χρῆστος Καρακόλης, Κωνσταντῖνος Μπελέζος, Σωτήριος Δεσπότης, Θωμᾶς Ἰωαννίδης καὶ

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 Σταμάτιος Χατζησταματίου. Ἀμέσως ὁ Δήμαρχος μᾶς ἔστειλε ἔγγραφο, ζητώντας καὶ ἀναθέτοντάς μας τὴν ὀργάνωση τοῦ Συνεδρίου. Λίγους μῆνες ἀργότερα οἱ Δημοτικὲς ἐκλογὲς ἔφεραν ἐπικεφαλῆς τοῦ Δήμου νέο Δήμαρχο, τὸν κ. Ἀλέξανδρο Πνευματικό, ποὺ μάλιστα δὲν εἶχε ἰδέα γιὰ τὶς σχετικὲς κινήσεις τοῦ προκατόχου του. Ὅμως, ἐκεῖνος μὲ λίγες λέξεις ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν κ. Θωμαΐδη καὶ σὲ δύο συναντήσεις μας ἄκουσε ἀναλυτικὰ τοὺς λόγους καὶ τὴν σημασία ἑνὸς τέτοιου Συνεδρίου. Ἔκτοτε ὁ νέος Δήμαρχος ἔγινε ἐνθουσιώδης ὑποστηρικτὴς τοῦ Συνεδρίου καὶ τὸν ἐνθουσιασμό του μετέδωσε στὴν ἔναρξη καὶ τὴν λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, ἐνώπιον πυκνοῦ καί ποικιλότατου ἀκροατηρίου. Γι αὐτὸ καί, φαινόμενο σπάνιο, ἐνέκρινε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τὸ μεγάλο γιὰ τότε ποσὸ τῶν εὐρώ, μὲ τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίσθηκαν τὰ ἔξοδα φιλοξενίας τῶν Εἰσηγητῶν (οἱ ὁποῖοι, σημειωθήτω, ταξίδεψαν μὲ δικά τους ἔξοδα ἀπὸ Ἀμερική, Εὐρώπη, Αὐστραλία, Ἀσία καὶ Ἀφρική), τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῆς ὁμάδας τῶν μεταφραστῶν. Ὅλη μάλιστα τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση ἀνέλαβε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ εἰδικοῦ γραφείου τοῦ Δήμου κ. Ἰωάννης Ἀλεξόπουλος, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε πολλὰ ὡς Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή, ὅπως πολλὰ ὀφείλουμε στὴν ἐκλεκτὴ δίδα Ἔφη Δελλῆ, ποὺ εἶχε ὅλο τὸ βάρος τῆς ἐπιτόπιας γραμματείας, καὶ στὶς δεσποινίδες Παναγιώτα Μπούμπα καὶ βασιλικὴ Ἀλεξοπούλου. Τὸν συντονισμὸ τῶν ἐργασιῶν προετοιμασίας τῶν χώρων Συνεδριῶν, καλλωπισμοῦ καὶ ἀφισῶν, ἀκόμα καὶ ἀεροπανὼ (τὸ ὑλικό, ὅπως καὶ τὸ πρόγραμμα στὸ ἐργαστήριο «Καταγράμμα» τῶν ἀδελφῶν Τερζῆ), ἀνέλαβε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Δήμου ὁ τότε Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Γεώργιος Φαρμάκης (βοηθούμενος ἀπὸ τὴν κ. Ἰωάννα Κουλούρη- Κορνάρου), ποὺ γιὰ τουλάχιστον δώδεκα ὧρες ἡμερησίως ἐκινεῖτο μεταξὺ Δήμου καὶ Δημοτικοῦ Θεάτρου, γιὰ νὰ καθοδηγεῖ καὶ νὰ ἐπιβλέπει τὰ συνεργεῖα ποὺ εὐπρέπιζαν τοὺς χώρους. Παράλληλα, συμπαράσταση εἴχαμε ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ τοπικῶν παραγόντων, ὅπως ἀπὸ τὸν τότε Ἀντινομάρχη Πολιτισμοῦ κ. Ἀπόστολο Παπαφωτίου καὶ ἀπὸ μέλη τοῦ Τοπικοῦ Παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν κ. Θεόδωρο Ἀνθίμου, ποὺ

11 ΣΤυΛΙΑΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ γιά μῆνες ἀγωνιζότανε μαζί μας, καὶ τὸν κ. Ἐμμανουὴλ Παπαχριστοδούλου. Ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁ σύρων τὶς γραμμὲς αὐτὲς ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς νιώθουμε εὐγνωμοσύνη πρὸς ὅλους ὅσοι καθ οἱονδήποτε τρόπο βοήθησαν στὴν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου. Οἱ εὐχαριστίες μας εἶναι ἐκ βαθέων. Προσωπικὰ ὅμως, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς (κάτι ποὺ ὀφείλεται στὴν κορινθιακή μου καταγωγὴ καὶ στὰ πολὺ περισσότερα χρόνια μου), αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ ἐκφράσω ὄχι ἁπλὰ εὐχαριστίες πρὸς τοὺς νεώτερους συναδέλφους μου τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ κυριολεκτικὰ τὴν συγκίνησή μου, διότι μὲ τόσο ζῆλο, χωρὶς νὰ φεισθοῦν κόπων, ἔφεραν σὲ πέρας ἕνα Διεθνὲς Συνέδριο, ποὺ στὸ εἶδος του ὑπῆρξε τὸ μεγαλύτερο, ἐλπίζω δὲ καὶ τὸ καρποφορότερο. Ἡ εὐρύτητα τῶν θεματικῶν τοῦ Συνεδρίου ὑπῆρξε μεγάλη. βιβλικοὶ θεολόγοι καὶ εἰδικοὶ στὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν ἀνέλυσαν κρίσιμες πλευρὲς τοῦ παύλειου λόγου. Φιλόλογοι τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀσχολήθηκαν μὲ γραμματολογικὰ ζητήματα. Ἱστορικοὶ ἐξήτασαν προβλήματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Παύλου, προβλήματα τῆς σχέσεώς του μὲ τὶς θρησκεῖες τῶν χρόνων του. Ἄλλοι εἰσηγητὲς ἀναζήτησαν τυχὸν ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸν φιλοσοφικὸ χῶρο καὶ ἄλλοι μίλησαν γιὰ τὸ ποιὰ κοινωνικοπολιτικὰ ζητήματα ἀντιμετώπισε ὁ Παῦλος καὶ πῶς. Καὶ ὅλ αὐτά, χρησιμοποιώντας οἱ εἰσηγητὲς τὶς τρέχουσες ἐπιστημονικὲς γενικὰ καὶ τὶς ἑρμηνευτικὲς εἰδικὰ μεθόδους. Γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ τὸ εὖρος τῶν ἐπιστημονικῶν σχολῶν καὶ τάσεων, ποὺ ἀντιπροσωπεύθηκαν στὸ Συνέδριο, ἀναφέρουμε μόνο τὶς χῶρες προελεύσεως τῶν Εἰσηγητῶν ἀλφαβητικά: Αὐστραλία, Αὐστρία, βέλγιο, βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ἑλβετία, Ἑλλάδα, Ἡνωμένο βασίλειο, ΗΠΑ, Ἰσραήλ, Ἰταλία, Λίβανος, Νορβηγία, Ὁλλανδία, Οὐγγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, Τσεχία καὶ Φινλανδία. Πρωτοτυπία, μάλιστα, τοῦ Συνεδρίου ὑπῆρξε καὶ ἡ σοβαρὴ ἐνασχόληση μὲ τὴν Ἱστορία τῆς ἑρμηνείας τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου, μὲ τὸ νὰ παρουσιασθεῖ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο Πατέρες ἢ ἐκκλησιαστικοὶ

12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 συγγραφεῖς ἑρμήνευσαν τὸν Παῦλο ἀπὸ τὸν Γ ἕως τὸν ΙΗ αἰώνα. Τὰ «Πρακτικά» Ἡ συγκέντρωση, τέλος, τῶν Εἰσηγήσεων ὑπῆρξε ἔργο ἐπίπονο, τὸ ὁποῖο ἀνέλαβαν τὰ μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, Σωτήριος Δεσπότης, Κωνσταντῖνος Μπελέζος καὶ Χρῆστος Καρακόλης. Ὁ δεύτερος, μάλιστα, ἐργάσθηκε πολλὲς ἐπιπλέον ἑβδομάδες γιὰ νὰ προσδώσει συμβατότητα στὴν ἠλεκτρονικὴ μορφὴ μὲ τὴν ὁποία εἶχαν ἀποσταλεῖ οἱ Εἰσηγήσεις (σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὸν τελευταῖο). Ὁ ἴδιος, παράλληλα μὲ τὴ γενικότερη ἐκδοτικὴ καὶ τυποτεχνικὴ ἐπιμέλεια, ἀνέλαβε ἐπίσης νὰ διορθώσει στὰ τυπογραφικά δοκίμια πλῆθος σφαλμάτων, ποὺ ἀφήνουν στὰ κείμενα οἱ Η/Υ. Οἱ εὐχαριστίες μας εἶναι πάνυ θερμές. Τὴν καθαυτὸ τυπογραφικὴ ἐργασία καὶ ἐμφάνιση ἀνέλαβαν κι ἔφεραν σὲ πέρας οἱ «Ἐκδόσεις Ψυχογιός», τὸν ἐμψυχωτή τῶν ὁποίων κ. Ἀθανάσιο Ψυχογιό θερμὰ εὐχαριστοῦμε. Στυλιανὸς Γ. Παπαδόπουλος Ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιστημονικῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

13 PROLOGuE The time came, finally, for Corinth to fulfill its great debt. A spiritual debt to Paul, the Apostle to All Nations; the Apostle that opened up the horizon of the divine Revelation for the city and also endowed the city with so much prestige with his presence that Corinth is today known everywhere in the world mainly through Paul s work and his extremely significant epistles to the Corinthians. A very important theological event took place in Corinth from September 23 to September 25, 2007, an event greatly desired by all Greeks, and mainly by the Corinthians, for many decades: the International Scientific Conference on «Saint Paul and Corinth: 1950 years since the writing of the Epistles to the Corinthians». many distinguished scholars of Paul s work from all over the world accepted the invitation and ninety six great scientific presentations, half of them in Greek and half in English, German and French, were heard in three halls. Corinth s municipal authorities, who bore the financial burden of hosting the event, with the full-of-enthusiasm mayor, mr. Alexandros Pnevmatikos, and the energetic Vice-mayor, mr. Georgios Farmakis, exerted every possible effort so that the more than one hundred participants could enjoy their stay. And, indeed, the participants not only became witnesses to high scientific-theological ideas and presentations but also enjoyed the warm manifestations expressed by Corinth s authorities and inhabitants that filled the big amphitheater of the municipal Theater of Corinth and the smaller halls on a daily basis. The Conference was also warmly embraced by the Prefecture of Corinth, with the Prefect, mr. Nikolaos Tagaras, who not only bore part of the hosting cost but also, moved by the participants and the

14 20 STYLIANOS G. PAPADOPOULOS participation of the people, publicly promised the publication of the Conference minutes; this is the publication that you are now holding in your hands, which was realized also with the municipality s contribution and the special cure of the Vice-mayor mr. Ioannis Andreou. After mentioning the politicians contribution, I wish here to make a reference to the divine fervency of the new then metropolitan of Corinth, His Reverence dionysios. All the organization stages of the Conference had been concluded prior to his election and enthronement to the metropolis of Corinth. Nevertheless, he embraced our efforts and supported (the Scientific Organizing Committee) and encouraged us considering the Conference as something that was part of his scope of work, a feeling that was also conveyed to the speakers. The same care and attention was displayed by the General Chancellor of the Archbishopric, Archimandrite Agapios dritsas. Special thanks are also due to the university of Peloponnese that provided the amphitheater and the halls for the Conference as well as to the interpreters team of N. Pratsinis K. Zissimou firm that assumed the arduous interpretation of all the presentations. The thoughts about this Conference were already in place in , when we were preparing the Conference on Saint makarios Notaras of Corinth ( 1805), with the cooperation of the municipality of Corinth, that finally took place in It was at that time that the then mayor of Corinth, mr. Thomas Thomaides asked me to undertake the organisation of a big International Conference for Apostle Paul, the patron Saint of Corinth. I gave my word provided that all the professors teaching the New Testament at the Theological School of Athens university would participate. I asked, then, my colleagues to meet and the Organizing Committee was formed with the moving eagerness displayed by all: Stylianos Papadopoulos (Corinthian), Christos Karakolis, Constantine Belezos, Sotirios despotis, Thomas Ioannides and Stamatios Chatzistamatiou. Following that, the mayor sent us a document asking us officially to undertake the organization of the Conference.

15 PROLOGUE 2 A few months later, the elections resulted in a new head for the municipality, a new mayor, mr. Alexandros Pnevmatikos, who knew nothing about his predecessor s plans. He was very briefly informed by mr. Thomaides and listened to the reasons and the importance for such a Conference in our two meetings that followed. Since then, the new mayor became a fervent supporter of the Conference and he transmitted his enthusiasm at the beginning and end of the Conference s proceedings to a very big audience. This is why, he approved something rare in the municipal Council the amount of 60,000 Euros, quite big for that time, to cover the hospitality costs of the speakers (who, let us note here, came at their own expenses from America, Europe, Australia, Asia and Africa), the operational costs and the fee of the interpreters team. The financial management of the Conference was assumed by mr. Ioannis Alexopoulos, the competent head of the special office of the municipality. We owe him a lot as a Scientific Committee, as we owe a lot to the excellent Effi delli, who bore the burden of the on-site secretariat, and Panagiota Bouba and Vassiliki Alexopoulou. The coordination of the preparation work of the Conference area, the decoration and posters, even an air-banner ( Katagramma, the laboratory of Terzis Bros, was used for the material and the programme) was undertaken on behalf of the municipality, by the then Vice-mayor for the Culture, mr. Georgios Farmakis (assisted by ms Ioanna Koulouri-Kornarou), who was travelling back and forth between the municipality and the municipal Theater for twelve hours every day in order to guide and supervise the crews responsible for the beautification of the area. Furthermore, we were greatly supported by a big number of local personalities and institutions, such as the then Vice-Prefect for the Culture, mr. Apostolos Papaphotiou, and the Corinthian members of the Pan-Hellenic Association of Theologians, especially mr. Theodoros Anthimou, who worked with us for months on end, and mr. Emmanuel Papachristodoulou.

16 22 STYLIANOS G. PAPADOPOULOS All the members of the Scientific Coordinating Committee and the author of these lines, as the head of this Committee, wish to express their gratitude to all the people that helped for the realisation of this Conference. Our thanks come from the depths of our hearts. Personally, furthermore, as the head of the Committee (something which was the result of my Corinthian origin and my age), I feel the need, even now, to express not only simple thanks to my younger colleagues in the Committee, but literally, my deep-felt gratitude that they, so ardently, without sparing any effort, managed to conclude an International Conference that was the biggest in its field, and I really hope the most fruitful. The thematic of the Conference covered a big range. Bible theologians and experts in the Apostle to the Nations analyzed critical sides of the Pauline word. Philologists of the New Testament dealt with philological issues. Historians examined the problems of Paul s era, the problems of his relations with the religions of his time. Other speakers sought possible influences in the philosophical field and others spoke about the socio-political issues that Paul dealt with and the way he did it. All the aforementioned were realised by the speakers using current scientific methods in general and, more specifically, current hermeneutic methods. The range of the scientific schools and trends represented in the Conference can be more easily understood if we mention the countries of origin of the speakers in an alphabetic order: Australia, Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Israel, Italy, Lebanon, Norway, Roumania, Russia, Sweden, Switzerland, united Kingdom and usa. An additional innovation of the Conference was the serious attempt to approach the history of St Paul s interpretation; the way Fathers or ecclesiastical authors from the 3rd to 18th centuries interpreted Paul. Finally, the collection of the presentations was very hard work assumed, mainly, by the members of the Scientific Committee, Sotirios despotis and Constantine Belezos, in collaboration with Christos

17 PROLOGUE 23 Karakolis. The second one, furthermore, worked for many more weeks in order to make the format of the speeches electronically compatible. He also undertook the editing care and the duty to correct a great number of errors on the galley proofs given for proofreading. Our thanks are deep and warm. The printing work and publication was assumed by mr. Athanassios Psichogios (PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.) whom we would also like to thank. Prof. emer. Dr Stylianos G. Papadopoulos Head of the Scientific Organizing Committee

18 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THE PROGRAm OF THE CONFERENCE* ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ» 1950 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Τιμητική Επιτροπή Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο Νομάρχης Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Οι Ομότιμοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, βλασιοσ ΦΕΙΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ βουλγαρησ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΟΣ Οργανωτική Επιτροπή Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, Πρόεδρος Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ * Μερικοί εἰσηγητές ἐπέφεραν ἀλλαγές στόν τίτλο τῆς Εἰσηγήσεώς τους, ἐνῶ οἱ σημειούμενοι μέ ἀστερίσκο δέν κατέστη δυνατό νά παραδώσουν τό τελικό τους κείμενο.

19 2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ Οι Επίκουροι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ Οι Λέκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Τοπική Επιτροπή Ο Εκπρόσωπος του Δήμου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ο Εκπρόσωπος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ, Πρόεδρος Τοπικής ΠΕΘ Ο κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γραμματέας της ΠΕΘ Γραμματεία ΕΦΗ ΔΕΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΜΠΑ, βασιλικη ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ-ΚΟΡΝΑΡΟΥ *** INTERNATIONAL CONFERENCE «SAINT PAUL AND CORINTH» 1950 YEARS SINCE THE WRITING OF THE EPISTLES TO THE CORINTHIANS Honorary Committee His Beatitude the Archbishop of Athens CHRISTODOULOS His Reverence the Metropolitan of Corinth DIONYSIOS The Prefect of Corinth NIKOLAOS TAGARAS The Mayor of Corinth ALEXANDROS PNEVMATIKOS The President of the Administrative Committee of the University of Peloponnese CONSTANTINOS DEMOPOULOS Professors Emeriti of the University of Athens GEORGIOS GALITIS, ELIAS EKONOMOU, VLASIOS PHEIDAS,

20 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ 27 NICOLAOS PAPADOPOULOS, CHRISTOS VOULGARIS, GEORGIOS PATRONOS Organizing Committee The Mayor of Corinth ALEXANDROS PNEVMATIKOS, President Professor Emeritus of the University of Athens STYLIANOS PAPADOPOULOS Assistant Professors of the University of Athens SOTIRIOS DESPOTIS, CHRISTOS KARAKOLIS, CONSTANTINE BELEZOS Lecturers of the University of Athens Thomas Ioannides, Stamatios Chatzistamatiou Local Committee The Representative of the City GEORGIOS PHARMAKIS, Vice Mayor of Culture The Representative of the Panhellenic Union of Theologians THEODOROS ANTHIMOU, President of the local Union of Theologians EMMANOUEL PAPACHRISTODOULOU, Secretary of the local Union of Theologians Secretariat EFI DELLI, PANAGIOTA BOUBA, VASILIKI ALEXOPOULOU IOANNA KOULOURI-KORNAROU *** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAm Κυριακή Sunday, Όρθρος και θεία Λειτουργία Orthros and Divine Liturgy: 7:00-10:00 Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Θα προστεί ο επιτόπιος

21 2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους κ. Διονύσιος, ο οποίος με Ομιλία του θα κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου. (The Metropolitan of Corinth Dionysios will celebrate the Divine Liturgy in Saint Paul s Cathedral in Corinth, and will mark the beginning of the Conference with his opening sermon). Εισαγωγική Συνεδρία Introductory Session: 17:30-19:00 Α Αίθουσα (Θέατρο) st Conference Hall (Theater) 17:30-17:45 ΑΓΙΑΣΜΟΣ από τον ΣΕβΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ (Holy Water Rite by the Metropolitan of Corinth Dionysios) 17:45-18:05 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Greetings) έως τρία λεπτά έκαστος ΣΕβΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (The Metropolitan of Corinth) ΝΟΜΑΡΧΗΣ (Prefect of Corinth) ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Πρόεδρος του Συνεδρίου (Mayor of Corinth, President of the Conference) βουλευτεσ (Members of Parliament) 18:05-18:20 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Επικεφαλής της Επιστημονικής Οργανωτικής Επιτροπής, Αναφορά στην οργάνωση και στο θέμα του Συνεδρίου* (Stylianos G. Papadopoulos, Chair of the Scientific Organizing Committee, Reference to the Organizition and Theme of the Conference) 18:20-18:50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ, Αθήνα, «Η Κόρινθος την εποχή του Αποστόλου Παύλου»(Georgios Galitis, Athens, Corinth at the Time of Saint Paul) Διάλειμμα Break: 18:50-19:10 * Στον παρόντα Τόμο με τον τίτλο: «Ὁ Παῦλος τῶν Ἐθνῶν: Σφαιρική ἀναφορά».

22 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ 2 Α Συνεδρία st Session: 19:10-20:40 A Αίθουσα (Θέατρο) st Conference Hall (Theater) Προεδρία: Στυλιανός Παπαδόπουλος Chair: Stylianos Papadopoulos 19:10-19:40 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αθήνα, «Κοινωνική κατάσταση της Κορίνθου στους χρόνους του Αποστόλου Παύλου» (Emmanuel Mikrogiannakis, Athens, The Social State of Corinth at the time of Saint Paul) 19:40-20:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ / ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Αθήνα, «Εισαγωγικά στο βίο του Αποστόλου Παύλου: Σταθμοί της ιεραποστολικής του πορείας» (Constantine Belezos/ Stamatios Chatzistamatiou, Athens, An Introduction to the Life and missionary Journeys of St Paul) 20:10-20:40 OTFRIED HOFIUS, Tübingen, «Η ανάσταση των νεκρών ως γεγονός σωτηρίας. Σκέψεις επί του Α Κορ. 15» (Otfried Hofius, Tübingen, The Resurrection of the Dead as an Act of Salvation. Thoughts on Cor. 5) Δευτέρα Monday, β Συνεδρία 2nd Session: 9:00-10:40 A Αίθουσα (Θέατρο) st Conference Hall (Theater) Προεδρία: Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος (Σαββάτος) Chair: Metropolitan of Messenia Chrysostomos (Savvatos) 9:00-9:15 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*, Αθήνα, «Οι προς Κορινθίους Επιστολές και οι Εβραίοι» (Elias Economou, Athens, The Epistles to the Corinthians and the Jews) 9:15-9:30 βελουδια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα, «Η Παλαιά Διαθήκη στις Α και β προς Κορινθίους Επιστολές»

23 30 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ (Veloudia Papadopoulou, Athens, The Old Testament in the st and 2nd Epistles to the Corinthians) 9:30-9:45 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ, Αθήνα, «Η αγάπη στην Παλαιά Διαθήκη επί τη βάσει του Α Κορ. 13» (Eleni Christinaki, Athens, Love in the Old Testament based on Cor. 3) 9:45-10:00 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΦΝΗ, Duisburg, «Α Κορ. 13 και η Παλαιά Διαθήκη» (Evangelia Dafni, Duisburg, Cor. 3 and the Old Testament) 10:00-10:40 Συζήτηση Discussion β Αίθουσα 2nd Conference Hall Προεδρία Chair: Wayne Meeks 9:00-9:15 EDUARD LOHSE, Göttingen, «Paul s Arrival in Corinth and Ηis First Preaching» (Η άφιξη του Παύλου στην Κόρινθο και το πρώτο του κήρυγμα) 9:15-9:30 LAURI THURÉN, Joensuu, «Paul s Corinthian Opponents Revisited. A Rhetorical Perspective to the Historical Situation» (Επανεξέταση των Κορινθίων αντιπάλων του Παύλου: Μια ρητορική θεώρηση της ιστορικής κατάστασης) 9:30-9:45 LARS HARTMAN, Uppsala, «Paul and the Corinthians in Two Other Epistles to the Corinthians: The Epistle of Clement of Rome and the so-called Third to the Corinthians» (Ο Παύλος και οι Κορίνθιοι σε δύο άλλες Επιστολές προς Κορινθίους: Στην Επιστολή του Κλήμεντος Ρώμης και στην λεγόμενη Τρίτη προς Κορινθίους Επιστολή) 9:45-10:00 PETR POKORNÝ, Prague, «St Paul s Corinthian Correspondence and the Earliest Christian Traditions» (Οι προς Κορινθίους Επιστολές του Απ. Παύλου και οι αρχαιότερες χριστιανικές παραδόσεις)

24 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ 3 10:00-10:40 Συζήτηση Discussion Γ Αίθουσα 3rd Conference Hall Προεδρία: Ιωάννης Γαλάνης Chair: Ioannis Galanis 9:00-9:15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΩΝΗΣ, Αθήνα, «Ο φιλοσοφικός προβληματισμός του Αποστόλου Παύλου» (George Bozonis, Athens, The Philosophical Thinking of Saint Paul) 9:15-9:30 ΣΑββΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ*, Αθήνα, «Η έννοια σάρξ στον Απ. Παύλο» (Savvas Agourides, Athens, The Concept of Flesh in St Paul) 9:30-9:45 ΠΕΤΡΟΣ βασιλειαδησ, Θεσσαλονίκη, «Σύγχρονες προσεγγίσεις της παύλειας Θεολογίας» (Petros Vassiliadis, Thessaloniki, Contemporary Approaches to Pauline Theology) 9:45-10:00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ, «Η σχετικοποίηση του αρχέγονου χριστιανικού κηρύγματος από τον Απ. Παύλο: Ακαδημαϊκές ιδεοληψίες και η μαρτυρία των πηγών» (Dimitrios Passakos, The Relativizing of Early Christian Preaching by St Paul: Scholarly Prejudices and the Witness of the Sources) 10:00-10:40 Συζήτηση Discussion Διάλειμμα Break: 10:40-11:00 Γ Συνεδρία 3rd Session: 11:00-12:40 Α Αίθουσα (Θέατρο) st Conference Hall (Theater) Προεδρία: Ηλίας Οικονόμου Chair: Elias Economou 11:00-11:15 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ*, Αθήνα, «Kλασικά και ελληνιστικά γλωσσικά στοιχεία στις Επιστολές του Απ. Παύλου» (Nikolaos Xypnetos, Athens,

25 32 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ Classical and Hellenistic Linguistic Elements in the Epistles of St Paul) 11:15-11:30 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ*, Αθήνα, Ο ρυθμός των δύο Επιστολών προς Κορινθίους (Gerasimos Chrysafis, Athens, The Rhythm of the Two Epistles to the Corinthians) 11:30-11:45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ, Αθήνα, Γυναίκες στις δύο Επιστολές προς Κορινθίους (Constantine Belezos, Athens, Women in the Two Epistles to the Corinthians) 11:45-12:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ, Επιδράσεις των προς Κορινθίους Επιστολών του Παύλου στη θέση και το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη Εκκλησία (Constantinos Yokarinis, The Influence of Paul s Epistles to the Corinthians upon the Position and the Role of Women in Contemporary Church) 12:00-12:40 Συζήτηση Discussion β Αίθουσα 2nd Conference Hall Προεδρία: Πέτρος βασιλειάδης Chair: Petros Vassiliadis 11:00-11:15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ*, «Οι δύο λιμένες της Κορίνθου κατά την εποχή του Απ. Παύλου» (Apostolos Papaphotiou, The Two Harbors of Corinth at the Time of St Paul) 11:15-11:30 ΜΟΣΧΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ, Θεσσαλονίκη, «Η χριστιανική κοινότητα της Κορίνθου. Απόπειρα περιγραφής με τη συνδρομή της τοπογραφίας και της αρχαιολογικής μαρτυρίας» (Moschos Goutzioudis, Thessaloniki, The Christian Community of Corinth: An attempted Description with the aid of Topography and archaeological findings) 11:30-11:45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑβΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Θεσσαλονίκη, «Εικόνα και είδωλο. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός στην Κόρινθο

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΗΣ 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΘΕΜΑ: «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα (Εβρ 1,7) Άγγελοι και

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 128pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

& TM 2010 Gummybear International Inc./Christian Schneider. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ΙSBN 978-960-453-809-6

& TM 2010 Gummybear International Inc./Christian Schneider. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ΙSBN 978-960-453-809-6 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μαθαίνω µε τον Gummy Bear Το αλφάβητο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ιονύσης Καραβίας ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

& TM 2010 Gummybear International Inc./Christian Schneider. Πρώτη έκδοση: Σεπτέµβριος 2010 ΙSBN

& TM 2010 Gummybear International Inc./Christian Schneider. Πρώτη έκδοση: Σεπτέµβριος 2010 ΙSBN ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Tο πρώτο µου τετράδιο Mαθαίνω να γράφω µε τον Gummy Bear ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ιονύσης Καραβίας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Mίλι Μαρότα. Άγρια Σαβάνα. Ζωγραφίστε και χαλαρώστε

Mίλι Μαρότα. Άγρια Σαβάνα. Ζωγραφίστε και χαλαρώστε Mίλι Μαρότα Άγρια Σαβάνα Ζωγραφίστε και χαλαρώστε Mίλι Μαρότα Άγρια Σαβάνα WILD SAVANNAH ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΑΓΡΙΑ ΣΑΒΑΝΑ Εικονογράφησης: Millie Marotta, 2016 Batsford, 2016 First published in Great Britain

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008 Greeklaws Law Journal 2008-I 1 Greeklaws Law Journal 2008 Μάιος / May 2008 Greeklaws.com Greeklaws Law Journal Τετραμηνιαία έκδοση της ιστοσελίδας Greeklaws.com Quarterly edition of the Greeklaws.com website

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίγωνα Δελτίο 160 Ιούνιος 2007

Τρίγωνα Δελτίο 160 Ιούνιος 2007 Τρίγωνα Δελτίο 160 Ιούνιος 2007 ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Τα άνθη από παλαιά συνειρμικά συνδέθηκαν με την αγάπη. Κάτι σαν ένστικτο μας έλκει αμέσως προς αυτά και τα χρησιμοποιούμε ως σύμβολο της δικής μας αγάπης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Η πασχαλίτσα με τη μία κουκκιδίτσα

Η πασχαλίτσα με τη μία κουκκιδίτσα Ευγένιος Τριβιζάς Η πασχαλίτσα με τη μία κουκκιδίτσα Εικονογράφηση: Λίζα Ηλιού Eυγeνιος Tριβιζaς «MΕΤΡ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ» Σίσσυ Μόρφη Όπως ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, έτσι και ο Ευγένιος Τριβιζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Σχεδιασμός: Jason Ribeiro, Johanna Basford 203 Johanna Basford Johanna Basford

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα Ζητήματα υποδοχής και πρόσληψης του Franz Kafka στην Ελλάδα Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Aspects of Kafka s reception in Modern Greek Literature: The

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Γεσπνιηηηθή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή θαη κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: Ο ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΒΕΛΟΥΔΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015 2-4 :... TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο φίλος µου ο ύπνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλοσουπίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος. Λεµπέσης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Θοδωρής Τιµπιλής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα