Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 698 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 698 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0312 (NLE) 15387/17 RECH 406 COMPET 855 ATO 52 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 1 Δεκεμβρίου 2017 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2017) 698 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ( ) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 698 final. συνημμ.: COM(2017) 698 final 15387/17 μκρ DG G 3 C EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 698 final 2017/0312 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ( ) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η έκδοση νέου κανονισμού προκειμένου να παραταθούν όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ( ) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» 1. Ο πρωταρχικός στόχος της χρηματοδοτούμενης από την Ευρατόμ έρευνας στον τομέα της σχάσης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πυρηνικών τεχνολογιών. Η έρευνα αυτή συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη ασφαλών και αποδεκτών από το κοινό λύσεων για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και για τη στήριξη της ακτινοπροστασίας, καθώς και για την ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η έρευνα της Ευρατόμ στον τομέα της σύντηξης έχει ως στόχο να συμβάλει στην απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές μέσω της ανάπτυξης της σύντηξης με μαγνητική συγκράτηση. Οι άμεσες δράσεις του προγράμματος συμβάλλουν στην εφαρμογή των πυρηνικών διασφαλίσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η πρόταση σχετικά με το πρόγραμμα Ευρατόμ για την περίοδο εξακολουθεί να συμπληρώνει το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 2. Καθορίζει τον προϋπολογισμό για άμεσες και έμμεσες δράσεις, ορίζει στόχους για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) και προσδιορίζει μέσα στήριξης της Ε&Α. Η πρόταση θα διασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδοτούμενης από την Ένωση έρευνας και εκπαίδευσης στην πυρηνική επιστήμη και τεχνολογία την περίοδο , διατηρώντας με τον τρόπο αυτό ένα πρόγραμμα που συμπληρώνει, επισπεύδει και συντονίζει τις δραστηριότητες των κρατών μελών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, το τρέχον πρόγραμμα Ευρατόμ ( ) δεσμεύεται από πενταετές χρονικό πλαίσιο. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος την περίοδο Με την προσέγγιση αυτή θα διασφαλιστεί η συνέχεια και η συνεκτικότητα της δράσης καθ όλη τη διάρκεια της επταετούς περιόδου και, ως εκ τούτου, θα επιτευχθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι τα προγράμματα Ευρατόμ και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» επιδιώκουν αλληλοενισχυόμενους στόχους. Συνοχή με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής Οι ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος Ευρατόμ της περιόδου μεταφέρονται στο πρόγραμμα Ευρατόμ της περιόδου Έχει εξασφαλιστεί η πλήρης συνοχή του προγράμματος της περιόδου τόσο με το προηγούμενο πρόγραμμα όσο και με την εκτίμηση επιπτώσεων για την περίοδο που εκπονήθηκε πριν από την έκδοσή του. 1 Κανονισμός του Συμβουλίου (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ( ) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» (ΕΕ L 347 της , σ. 948). 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της , σ. 104). EL 2 EL

4 Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης Το πρόγραμμα Ευρατόμ της περιόδου παραμένει συνεκτικό με όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης στους τομείς που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία γενικά, και τις πτυχές της πυρηνικής ενέργειας και ασφάλειας ειδικότερα. Ως εκ τούτου, στηρίζει την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών: Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων 3, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου 4 Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 5 Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες 6. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην εφαρμογή του κεφαλαίου 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, το οποίο αφορά το σύστημα πυρηνικών διασφαλίσεων της ΕΕ. Συμβάλλει επίσης στα θεματολόγια και τις στρατηγικές της ΕΕ για τον τομέα της ασφάλειας. 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ Νομική βάση Η νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό είναι το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ. Επιλογή του νομικού μέσου Το πρόγραμμα Ευρατόμ της περιόδου εφαρμόζεται μέσω νέου κανονισμού. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας 7, η Επιτροπή πραγματοποίησε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ευρατόμ της περιόδου Στην έκθεσή της (COM(2017) 697 final) παραθέτει στρατηγική επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης και τις απαντήσεις της στις συστάσεις των ανεξάρτητων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2017) 426 final, SWD(2017) 427 final) καλύπτουν τους τομείς προς αξιολόγηση (συνάφεια, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία). Από τις αναλύσεις της Επιτροπής δεν προέκυψε καθοριστικό εύρημα που να αμφισβητεί τη στρατηγική και τη μορφή του προγράμματος της περιόδου ή που να απαιτεί την υποβολή πρότασης για αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής, των δραστηριοτήτων ή του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος για την περίοδο Επιπλέον, η Επιτροπή θα διασφαλίσει την επίλυση τυχόν ζητημάτων που εκκρεμούν στην εκτελεστική απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρατόμ για την περίοδο Από την ενδιάμεση αξιολόγηση προέκυψε ότι οι προκλήσεις της πυρηνικής ασφάλειας και της μείωσης των δεξιοτήτων στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη μπορούν να 3 ΕΕ L 172 της , σ ΕΕ L 219 της , σ ΕΕ L 199 της , σ ΕΕ L 13 της , σ COM(2015) 215 και SWD(2015) 110. EL 3 EL

5 αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω της αξιοποίησης των συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών προσπαθειών των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα, και μεταξύ επιστημονικών κλάδων και τεχνολογικών τομέων. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να ενισχύσει το πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας και να συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες των κρατών μελών, αποτρέποντας την άσκοπη επανάληψη, διατηρώντας «κρίσιμη μάζα» σε βασικούς τομείς και διασφαλίζοντας την πλέον αποδοτική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης. Η Ε&Α στην ενέργεια σύντηξης έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και εμφανίζει υψηλό κίνδυνο η διεξαγωγή της στο πλαίσιο προγράμματος σε επίπεδο ΕΕ συνεπάγεται τον επιμερισμό του κινδύνου, καθώς και τη δημιουργία ευρύτερου πεδίου εφαρμογής και οικονομιών κλίμακας που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με άλλο τρόπο. Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή διενέργησε δημόσια διαβούλευση την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Ιανουαρίου 2017 για να τροφοδοτήσει με στοιχεία την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ευρατόμ της περιόδου και την πρόταση για το πρόγραμμα Ευρατόμ της περιόδου Έλαβε 323 απαντήσεις από μεμονωμένα άτομα και από ενδιαφερόμενη μέρη, τα οποία αντιπροσώπευαν όλους τους τομείς της έρευνας και τις διάφορες δραστηριότητες (δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, οργανισμοί τεχνικής υποστήριξης, κεντρικοί οργανισμοί, τελικοί χρήστες κ.λπ.). Στη διαβούλευση καλύφθηκαν όλοι οι βασικοί τομείς αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της υλοποίησης και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Το 75 % του συνόλου των ερωτηθέντων είχε συμμετάσχει στο τρέχον ή σε προηγούμενα προγράμματα Ευρατόμ. Συνολικά, τα σχόλια για το πρόγραμμα Ευρατόμ της περιόδου ήταν θετικά: το 80 % συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα ότι το πρόγραμμα ήταν συναφές. Τα ποσοστά έγκρισης ποίκιλλαν μεταξύ πεδίων και ήταν υψηλότερα όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την έρευνα για τη διαχείριση αποβλήτων και την ασφάλεια των υφιστάμενων αντιδραστήρων. Τα τελευταία αυτά πεδία και η έρευνα για τη σύντηξη αποτελούν επίσης τους τομείς στους οποίους οι ερωτηθέντες θεωρούσαν ότι είχε σημειωθεί η μεγαλύτερη πρόοδος και στους οποίους η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν την ανταλλαγή γνώσεων και την αξιοποίηση ευρύτερου αποθέματος ικανοτήτων ως τις κυριότερες πτυχές της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 30 % θεώρησε ότι το πρόγραμμα είχε μοχλευτικό αποτέλεσμα για ιδιωτικές επενδύσεις. Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρότασής της, η Επιτροπή συνέλεξε πληροφορίες και βασίστηκε στην εμπειρογνωμοσύνη πληθώρας πηγών. Το 2017, η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή Ευρατόμ εξέδωσε γνώμη σχετικά με το μελλοντικό πρόγραμμα Ευρατόμ ενώ δύο ανεξάρτητες ομάδες εμπειρογνωμόνων εκπόνησαν έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ευρατόμ της περιόδου Το 2016, άλλη ομάδα εμπειρογνωμόνων διεξήγαγε ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού κοινού προγράμματος σχετικά με την έρευνα για τη σύντηξη, όπως αυτό εφαρμόζεται από την κοινοπραξία EUROfusion (Ευρωπαϊκή κοινοπραξία για την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης). Εκτίμηση επιπτώσεων Με βάση τις ίδιες διατάξεις του προγράμματος Ευρατόμ της περιόδου , το πρόγραμμα Ευρατόμ διατηρεί το ίδιο πεδίο εφαρμογής και βασίζεται στην αρχική 8 Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση - EL 4 EL

6 εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων που εκπονήθηκε για το σύνολο της επταετούς περιόδου ( ) στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» (SEC(2011) 1427, παράρτημα 6). Στον χάρτη πορείας για το πρόγραμμα Ευρατόμ προβλέπεται η διεξαγωγή νέας εκτίμησης επιπτώσεων μόνον εάν η Επιτροπή προτείνει σημαντικές αλλαγές για την επέκταση του προγράμματος. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που προέβη στην ενδιάμεση αξιολόγηση των έμμεσων δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ απηύθυνε ορισμένες συστάσεις στην Επιτροπή 10, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και σχετικά με τις πτυχές της έρευνας για την ακτινοπροστασία που αφορούν την υγεία. Οι συστάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προγράμματος Ευρατόμ Όσον αφορά τις συστάσεις που αφορούν έμμεσες δράσεις στην έρευνα για τη σύντηξη, η Επιτροπή θα επικοινωνεί απευθείας με την κοινοπραξία EUROfusion για να διασφαλίσει ότι οι συστάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Επί του παρόντος οι συστάσεις εξετάζονται, και η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων εποπτείας και διαχείρισης που ασκεί σχετικά με το πρόγραμμα Ευρατόμ 11. Οι συστάσεις που αφορούν τις άμεσες δράσεις του προγράμματος Ευρατόμ θα ληφθούν υπόψη στο μέγιστο δυνατόν εύρος κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ειδικότερα, θα ληφθεί υπόψη η σύσταση για συνέχιση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων διαχείρισης γνώσεων και τη βελτίωση της ανοικτής πρόσβασης στις υποδομές πυρηνικής έρευνας του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC). Η αύξηση των συνεργειών με μη πυρηνικές δραστηριότητες θα εξεταστεί κυρίως στο πεδίο των εφαρμογών της πυρηνικής επιστήμης. Ορισμένες συστάσεις αφορούν μακροπρόθεσμες πτυχές της πυρηνικής έρευνας ή μέσα τα οποία το πρόγραμμα χρησιμοποιεί από κοινού με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει αυτές τις συστάσεις στην εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων για το επόμενο πρόγραμμα Ευρατόμ βάσει του νέου (μετά το 2020) πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός της πρότασης υποβάλλεται σε τρέχουσες τιμές. Στο επισυναπτόμενο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο παρατίθενται οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, καθώς και οι επιπτώσεις στους ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους. 5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων Οι επιδόσεις του προγράμματος θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση με γνώμονα ένα σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων (βλέπε παράρτημα II), και έως το 2022 θα διενεργηθεί εκ των υστέρων αξιολόγηση. Επιπλέον, οι επιδόσεις θα αξιολογούνται στο επίπεδο των άμεσων και έμμεσων δράσεων, ως εξής: άμεσες δράσεις: οι επιδόσεις του JRC αξιολογούνται εσωτερικά μέσω ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης από ομοτίμους (αξιολόγηση της παραγωγικότητας και των επιπτώσεων PRIME) με χρήση μεθοδολογίας αξιολόγησης πιστοποιημένης βάσει Για λεπτομέρειες όσον αφορά τις συστάσεις και την απάντηση της Επιτροπής ανατρέξτε στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος της Ευρατόμ για την έρευνα και εκπαίδευση Ό.π. EL 5 EL

7 ISO, καθώς και εξωτερικά μέσω αξιολόγησης από ομοτίμους οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες κορυφαίου επιπέδου που επιλέγονται σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο του JRC έμμεσες δράσεις: τα επιμέρους έργα υπόκεινται σε υποχρεωτική ενδιάμεση αξιολόγηση. Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης Θεσπίζονται οι ακόλουθες βασικές αλλαγές σε σύγκριση με το πρόγραμμα Ευρατόμ της περιόδου : Στο άρθρο 4, ο προϋπολογισμός για τις άμεσες και έμμεσες δράσεις επικαιροποιείται για την περίοδο Στο άρθρο 5 θεσπίζεται ο ανοικτός χαρακτήρας του προγράμματος Ευρατόμ σε χώρες και εδάφη που συνδέονταν με το πρόγραμμα Ευρατόμ Με το άρθρο 22 διαγράφονται οι παρωχημένες διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος. Στο άρθρο 23 επικαιροποιούνται οι διατάξεις για την κατάργηση και οι μεταβατικές διατάξεις: σε αυτές περιλαμβάνονται διατάξεις που επιτρέπουν κονδύλια που είχαν διατεθεί σε χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» να χρησιμοποιηθούν εκ νέου από το πρόγραμμα Ευρατόμ (ή το διάδοχο πρόγραμμα) η δυνατότητα μεταφοράς συσσωρευμένων αλλά μη δεσμευμένων εσόδων για ειδικό προορισμό (συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες) στο πρόγραμμα Ευρατόμ και η ομαλή συνέχιση των καθηκόντων της επιτροπής του προγράμματος. Επικαιροποιήθηκε το παράρτημα Ι σχετικά με τις δραστηριότητες που πρόκειται να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα Ευρατόμ η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ανάπτυξης Σύντηξης αντικαθίσταται από την EUROfusion. Η διατύπωση σχετικά με το Joint European Torus (JET) στο παράρτημα 1 αναθεωρήθηκε προκειμένου να μην προδικάζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος Ευρατόμ οι οποίες πιθανότατα θα εξαρτηθούν από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Brexit. EL 6 EL

8 2017/0312 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ( ) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 7 πρώτη παράγραφος, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 12, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας («Κοινότητα») είναι να συμβάλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της διευκόλυνσης της πυρηνικής έρευνας στα κράτη μέλη και της συμπλήρωσής της μέσω της διεξαγωγής ενός κοινοτικού προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης. (2) Η πυρηνική έρευνα μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία και την περιβαλλοντική αειφορία βελτιώνοντας την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και την ακτινοπροστασία. Εξίσου σημαντική είναι η δυνητική συμβολή της πυρηνικής έρευνας στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. (3) Στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Κοινότητας για την περίοδο που θεσπίστηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου (Ευρατόμ) αριθ. 1314/ («πρόγραμμα ») διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι η δράση είναι συναφής και εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και προστασία και τις πυρηνικές διασφαλίσεις, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και την ενέργεια σύντηξης. (4) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της πυρηνικής έρευνας σε επίπεδο Κοινότητας, είναι απαραίτητη η θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Κοινότητας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 12 ΕΕ C της, σ.. 13 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ( ) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» (ΕΕ L 347 της , σ. 948). EL 7 EL

9 2020 («πρόγραμμα Ευρατόμ»). Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να έχει τους ίδιους στόχους με το πρόγραμμα της περιόδου , να παρέχει στήριξη στις ίδιες δραστηριότητες και να χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο υλοποίησης, ο οποίος αποδείχθηκε αποδοτικός και κατάλληλος για τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. (5) Στηρίζοντας την πυρηνική έρευνα, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» («πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020») που έχει θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14 και θα διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τη δημιουργία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. (6) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές προστασίας για τις οποίες αρμόδιο είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ. (7) Το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών («σχέδιο ΣΕΤ»), που εκτίθεται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2008 στις Βρυξέλλες, επιταχύνει τη συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Στη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ασφαλείς και αειφόρες τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο ΣΕΤ. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να επιλέξει το είδος της τεχνολογίας που θα υποστηρίξει. (8) Καθώς όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούν ραδιενεργά υλικά ιδιαίτερα για ιατρικούς σκοπούς, το Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματα της συνεδρίασής του της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες τη συνεχιζόμενη ανάγκη για δεξιότητες στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζεται με την έρευνα και υπόκειται σε συντονισμό σε επίπεδο Κοινότητας. (9) Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει μόνο του αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι την πυρηνική ενέργεια, αναγνωρίζεται επίσης ότι η πυρηνική ενέργεια έχει διαφορετικό ρόλο στα διάφορα κράτη μέλη. (10) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER 15, η Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην κατασκευή και τη μελλοντική εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της «ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της , σ. 104). 15 ΕΕ L 358 της , σ. 62. EL 8 EL

10 σύντηξης» («Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2007/198/Ευρατόμ 16. (11) Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική παραγωγή ενέργειας, είναι καταρχάς αναγκαία η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του ITER και η έναρξη της λειτουργίας του. Κατά δεύτερον, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός χάρτης πορείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης πρέπει να προσανατολιστεί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του εν λόγω χάρτη πορείας. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα επιτεύγματα των εν εξελίξει ερευνητικών δραστηριοτήτων σύντηξης αλλά και η μακροπρόθεσμη δέσμευση και η συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της σύντηξης, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής στήριξης από την Κοινότητα. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση καταρχάς στις δραστηριότητες υποστήριξης του ITER αλλά και στις εξελίξεις προς τον αντιδραστήρα επίδειξης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κατά περίπτωση. Ο εν λόγω εξορθολογισμός και επαναπροσδιορισμός θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση της Ευρώπης στην επιστημονική κοινότητα σύντηξης. (12) Το JRC θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη προσανατολισμένη στον πελάτη για τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι και να εξασφαλιστεί ότι δεν πραγματοποιούνται επικαλυπτόμενες έρευνες στην ΕΕ, οι τυχόν νέες δραστηριότητες του JRC θα πρέπει να αναλύονται ώστε να ελέγχεται η συνοχή τους με τις δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσουν τα κράτη μέλη. Στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», οι πτυχές που αφορούν την προστασία θα πρέπει να περιορίζονται στις άμεσες δράσεις του JRC. (13) Το JRC θα πρέπει να συνεχίσει να δημιουργεί πρόσθετους πόρους μέσω ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε έμμεσες δράσεις του προγράμματος Ευρατόμ, εργασιών για τρίτα μέρη και, σε μικρότερο βαθμό, της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. (14) Προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών, ο ρόλος της Ένωσης είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υποστήριξη της από κοινού έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την προστασία, την ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία, για τη συγκέντρωση των οποίων η συμβολή του JRC μπορεί να είναι καθοριστική. Αυτό έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση Καινοτομίας», στην οποία η Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τα επιστημονικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής μέσω του JRC. Το JRC προτίθεται να 16 Απόφαση του Συμβουλίου 2007/198/Ευρατόμ, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (ΕΕ L 90, , σ. 58). EL 9 EL

11 ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα που διεξάγει στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης. (15) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη ενασχόληση των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών με ζητήματα έρευνας και καινοτομίας μέσω της προώθησης της επιστημονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, της ανάπτυξης υπεύθυνων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών και μέσω της διευκόλυνσης της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του προγράμματος Ευρατόμ. (16) Η υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των πολιτικών και της κοινωνίας. Από αυτή την άποψη, τα προγράμματα θα πρέπει να θεσπίζονται σε στενή συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους σχετικούς τομείς και θα πρέπει να παρέχεται επαρκής ευελιξία προσαρμογής στις νέες εξελίξεις. Στη διάρκεια του προγράμματος Ευρατόμ ενδέχεται να ζητηθούν εξωτερικές συμβουλές, μέσω μεταξύ άλλων της χρήσης σχετικών δομών, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες. (17) Στα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο με τίτλο «Οφέλη και περιορισμοί της έρευνας πυρηνικής σχάσης για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο διεπιστημονικής μελέτης με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της ενέργειας, των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών και συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2013, αναγνωρίζεται η ανάγκη να συνεχιστεί η πυρηνική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (18) Αναμένεται ότι το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συμβάλει στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του ερευνητή στην Ένωση. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών 17, καθώς και σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, τηρουμένου του προαιρετικού χαρακτήρα τους. (19) Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία, πιο συγκεκριμένα μέσω της αντιμετώπισης των υποκείμενων αιτίων των διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών ερευνητών και μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των έργων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να ενισχυθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην εφαρμογή των αρχών που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 17 Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (ΕΕ L 75, , σ. 67). EL 10 EL

12 (20) Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζει το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές. Θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες σε θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ και να περιορίζουν τη χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου. (21) Μεγαλύτερος αντίκτυπος αναμένεται ότι θα επιτευχθεί με τον συνδυασμό του προγράμματος Ευρατόμ με ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων επιδιώξεων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. (22) Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως στο πεδίο της ασφάλειας, με βάση το κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, προκειμένου ιδίως να προαχθεί η συνεχής βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας. (23) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς, όπως ο παραγκωνισμός της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η συντήρηση μη αποδοτικών επιχειρήσεων. (24) Η ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας προσέγγισης για τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου στη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ένωση αναγνωρίστηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2011 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του, το οποίο ζήτησε μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και μεταξύ της ανάληψης και της αποφυγής κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας 18, ζήτησε μια ρεαλιστική στροφή προς διοικητική και δημοσιονομική απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση της ενωσιακής χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους έναντι των συμμετεχόντων. (25) Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον χρειάζεται, της επιβολής ποινών. Μια αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχου, στην οποία η εστίαση θα μετατίθεται από την ελαχιστοποίηση των ποσοστών σφάλματος στον έλεγχο βάσει των κινδύνων και στον εντοπισμό της απάτης, αναμένεται να μειώσει τον φόρτο του ελέγχου για τους συμμετέχοντες. (26) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προγράμματος Ευρατόμ και της υλοποίησής του με τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, με παράλληλη μέριμνα για την εξασφάλιση ασφάλειας 18 ΕΕ C 74 Ε της , σ. 34. EL 11 EL

13 δικαίου και προσβασιμότητας του προγράμματος από κάθε συμμετέχοντα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός») 19 και με τις απαιτήσεις της απλούστευσης και της βελτίωσης της νομοθεσίας. (27) Για τη διασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής υλοποίησης και της εύκολης πρόσβασης για όλους τους συμμετέχοντες μέσω απλουστευμένων διαδικασιών, και για την επίτευξη συνεπούς, ολοκληρωμένου και διαφανούς πλαισίου για τους συμμετέχοντες, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Ευρατόμ και η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ορισμένες προσαρμογές ή εξαιρέσεις. (28) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλέον αποδοτική χρήση των χρηματοδοτικών μέσων πίστωσης και κεφαλαιακής συμμετοχής που έχουν θεσπιστεί βάσει του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», και να διατηρηθεί παράλληλα ο διακριτός χαρακτήρας των δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ καθώς και να αξιοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, οι επιστροφές που προκύπτουν από οποιοδήποτε από τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα λόγω της μη αξιοποίησης των κονδυλίων που διατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ ή του προγράμματος της περιόδου θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στο πρόγραμμα Ευρατόμ ή το διάδοχο πρόγραμμα. (29) Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης των διαθέσιμων εξωτερικών εσόδων ειδικού προορισμού που συγκεντρώθηκαν στο τέλος του προγράμματος της περιόδου δεδομένου, ιδίως, ότι με το πρόγραμμα Ευρατόμ επιδιώκεται η υλοποίηση των ίδιων στόχων και δράσεων. (30) Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διευκόλυνση της εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες, προστατεύοντας παράλληλα τα νόμιμα συμφέροντα άλλων συμμετεχόντων και της Κοινότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας («Συνθήκη»). (31) Τα Ταμεία Εγγυήσεων των Συμμετεχόντων, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 του Συμβουλίου 20 και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου 21, έχουν αποδειχθεί ένας σημαντικός μηχανισμός διασφαλίσεων ο οποίος μετριάζει τους κινδύνους που συνδέονται με τα οφειλόμενα ποσά τα οποία δεν επιστρέφονται από ασυνεπείς συμμετέχοντες. Το Ταμείο Εγγυήσεων των Συμμετεχόντων που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/ Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). 20 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στη δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων ( ) (ΕΕ L 400, , σ. 1.). 21 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού των κανόνων συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματοςπλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κανόνων διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων ( ) (ΕΕ L 47 της , σ. 1.). EL 12 EL

14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 θα πρέπει επίσης να καλύπτει δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. (32) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των έμμεσων δράσεων βάσει του προγράμματος της Ευρατόμ, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας και η εξουσία λήψης απόφασης για την έγκριση της χρηματοδότησης των έμμεσων δράσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23. (33) Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ όσο και από κοινού με τις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020». (34) Η αποτελεσματική διαχείριση των επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της παρακολούθησης, απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών επιδόσεων οι οποίοι είναι δυνατόν να μετρηθούν με την πάροδο του χρόνου, είναι ρεαλιστικοί και αντικατοπτρίζουν τη λογική παρέμβασης, και επίσης είναι σχετικοί με την κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί συντονισμού της υλοποίησης και της παρακολούθησης του προγράμματος Ευρατόμ, αφενός, καθώς και της παρακολούθησης της προόδου, των επιτευγμάτων και της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, αφετέρου. (35) Έχει ληφθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του JRC, το οποίο συγκροτήθηκε με την απόφαση 96/282/Ευρατόμ της Επιτροπής 24, σχετικά με το επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο του ειδικού προγράμματος για τις άμεσες δράσεις του JRC. (36) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1314/2013. (37) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής Ευρατόμ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ I ΘΕΣΠΙΣΗ Άρθρο 1 Θέσπιση Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 («πρόγραμμα Ευρατόμ»), και διατυπώνονται οι κανόνες συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προγράμματα φορέων χρηματοδότησης οι οποίοι διαχειρίζονται τα κονδύλια που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και στις δραστηριότητες που διεξάγονται 22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας ( )» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της , σ. 81). 23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, , σ. 13). 24 Απόφαση της Επιτροπής 96/282/Ευρατόμ, της 10ης Απριλίου 1996, περί αναδιοργάνωσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΕΕ L 107, , σ. 12). EL 13 EL

15 από κοινού δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας»: όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, της διάδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και της τόνωσης της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «Κοινότητα») β) «άμεσες δράσεις»: οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που αναλαμβάνει η Επιτροπή μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών της (εφεξής «JRC») γ) «έμμεσες δράσεις»: οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στις οποίες η Ένωση ή η Κοινότητα (εφεξής «Ένωση») παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και οι οποίες αναλαμβάνονται από συμμετέχοντες δ) «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα»: σύμπραξη στην οποία εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα, η Κοινότητα και, ενδεχομένως, άλλοι εταίροι, όπως φορείς του δημοσίου, δεσμεύονται να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας ε) «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων φορέων»: σύμπραξη στην οποία φορείς του δημοσίου ή φορείς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο δεσμεύονται με την Κοινότητα να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Άρθρο 3 Στόχοι 1. Γενικός στόχος του προγράμματος Ευρατόμ είναι η άσκηση δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και της ακτινοπροστασίας, και ιδίως η δυνητική συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Ο γενικός στόχος υλοποιείται μέσω των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι υπό τη μορφή άμεσων και έμμεσων δράσεων που προωθούν τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 2. Οι έμμεσες δράσεις του προγράμματος Ευρατόμ έχουν τους κατωτέρω ειδικούς στόχους: α) υποστήριξη της ασφάλειας των πυρηνικών συστημάτων β) συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόμενων πυρηνικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της EL 14 EL

16 τελικής γεωλογικής διάθεσης καθώς και του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης γ) υποστήριξη της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας της πυρηνικής εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας στην Ένωση δ) υποστήριξη της ακτινοπροστασίας και της ανάπτυξης ιατρικών εφαρμογών της ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της ασφαλούς και προστατευμένης προμήθειας και χρήσης ραδιοϊσοτόπων ε) πρόοδος προς την κατάδειξη της σκοπιμότητας της σύντηξης ως πηγής ισχύος μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων και μελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης στ) ενέργειες ώστε να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη με την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και μελετών αρχικής σύλληψης ζ) προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας η) διασφάλιση της διαθεσιμότητας και χρήσης ερευνητικών υποδομών πανευρωπαϊκής εμβέλειας. 3. Οι άμεσες δράσεις του προγράμματος Ευρατόμ έχουν τους κατωτέρω ειδικούς στόχους: α) βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων και καυσίμων, διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης καθώς και του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης παροπλισμός και ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης β) βελτίωση της πυρηνικής προστασίας, στην οποία περιλαμβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, μη διάδοση όπλων, καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας και εγκληματολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά γ) αύξηση της αριστείας της επιστημονικής βάσης για την τυποποίηση στον πυρηνικό τομέα δ) ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ε) υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Οποιαδήποτε νέα ανάθεση δραστηριοτήτων στο JRC αναλύεται από το διοικητικό συμβούλιο του JRC για να ελεγχθεί η συνοχή τους με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ήδη στα κράτη μέλη. 4. Το πρόγραμμα Ευρατόμ υλοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της χάραξης πολιτικών, των αγορών και της κοινωνίας, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι και να αποφευχθεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση. 5. Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, μπορούν να ληφθούν υπόψη νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Ευρατόμ. Μπορεί για παράδειγμα να EL 15 EL

17 περιληφθεί, εάν αιτιολογείται δεόντως, η ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και απειλές, σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης και η πιλοτική εφαρμογή δράσεων των οποίων η στήριξη προβλέπεται στο πλαίσιο μελλοντικών προγραμμάτων. Άρθρο 4 Προϋπολογισμός 1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ ανέρχεται σε EUR. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής: α) έμμεσες δράσεις για το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη σύντηξη: EUR β) έμμεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία: EUR γ) άμεσες δράσεις: EUR. Για την υλοποίηση των έμμεσων δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 6 % κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ευρατόμ. 2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος Ευρατόμ μπορεί να καλύψει δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων του, ιδίως μελέτες και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος Ευρατόμ. Οι δαπάνες για τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δράσεις, π.χ. λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι και δίκτυα ΤΠ καλύπτονται εντός των ορίων των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής που καθορίζονται στην παράγραφο Εφόσον είναι αναγκαίο και δεόντως δικαιολογημένο, μπορούν να εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό μετά το 2020 για την κάλυψη δαπανών τεχνικής και διοικητικής συνδρομής, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου Εάν οι άμεσες δράσεις συμβάλλουν σε πρωτοβουλίες θεσπιζόμενες από οντότητες στις οποίες η Επιτροπή έχει αναθέσει την εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 15, η συμβολή αυτή δεν θεωρείται μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που χορηγείται στις εν λόγω πρωτοβουλίες. 5. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις. Κάθε έτος η Επιτροπή δεσμεύει τις ετήσιες δόσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη, τις εκτιμώμενες ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. EL 16 EL

18 Άρθρο 5 Σύνδεση τρίτων χωρών 1. Το πρόγραμμα Ευρατόμ είναι ανοικτό στη σύνδεση: α) χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις των συμβουλίων σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες β) μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή χωρών ή εδαφών που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: i) καλές ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία ii) iii) καλό ιστορικό συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας γ) χώρες ή εδάφη που είναι συνδεδεμένες με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρατόμ ή το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ για την περίοδο Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στο πρόγραμμα Ευρατόμ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της συνδεδεμένης χώρας, καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών. ΤΙΤΛΟΣ II ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Υλοποίηση, διαχείριση και μορφές στήριξης Άρθρο 6 Διαχείριση και μορφές κοινοτικής στήριξης 1. Το πρόγραμμα Ευρατόμ υλοποιείται μέσω έμμεσων δράσεων που χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις μορφές χρηματοδότησης οι οποίες προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και συγκεκριμένα επιχορηγήσεις, έπαθλα, δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα. Η κοινοτική στήριξη αποτελείται επίσης από άμεσες δράσεις με τη μορφή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που αναλαμβάνει το JRC. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της Συνθήκης, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει τμήμα της υλοποίησης του προγράμματος Ευρατόμ στους φορείς χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναθέσει την υλοποίηση έμμεσων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ σε φορείς που δημιουργούνται ή στους οποίους γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». EL 17 EL

19 3. Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, την απόφαση σχετικά με την έγκριση της χρηματοδότησης έμμεσων δράσεων. Άρθρο 7 Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή οποιασδήποτε νομικής οντότητας σε έμμεσες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ διέπεται από τους κανόνες που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2. Για τους σκοπούς του προγράμματος Ευρατόμ, οι «κανόνες ασφαλείας» που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 περιλαμβάνουν τα αμυντικά συμφέροντα των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 24 της Συνθήκης. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 44 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης μπορεί, όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγονται από συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα, να εγείρει αντιρρήσεις για μεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές αποκλειστικής ή μη αποκλειστικής άδειας σε τρίτους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Ευρατόμ, εάν θεωρεί ότι η παροχή ή μεταβίβαση δεν συνάδει με τα συμφέροντα ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης ή ότι αντίκειται σε δεοντολογικές αρχές ή ότι ανακινεί ζητήματα προστασίας. Στα «ζητήματα προστασίας» περιλαμβάνονται τα αμυντικά συμφέροντα των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 24 της Συνθήκης. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, η Κοινότητα και οι κοινές επιχειρήσεις της, για τους σκοπούς ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης των πολιτικών και των προγραμμάτων της Κοινότητας ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν μέσω της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα συμμετέχοντος που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα. Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιλαμβάνουν το δικαίωμα εκχώρησης άδειας σε τρίτους για χρήση των αποτελεσμάτων σε δημόσιες συμβάσεις και το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης αδειών, περιορίζονται δε σε μη εμπορική και μη ανταγωνιστική χρήση και παραχωρούνται ατελώς. 3. Το Ταμείο Εγγυήσεων των Συμμετεχόντων που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 καλύπτει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μη είσπραξη ποσών οφειλόμενων από συμμετέχοντες σε δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω επιχορηγήσεων από την Επιτροπή ή φορέων χρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 8 Εγκάρσιες δραστηριότητες 1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος Ευρατόμ και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που είναι κοινές για το πρόγραμμα Ευρατόμ και το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τόσο τις EL 18 EL

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0698 C8-0009/ /0312(NLE))

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0698 C8-0009/ /0312(NLE)) 7.9.2018 A8-0258/ 001-036 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-036 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Rebecca Harms A8-0258/2018 Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0437 C8-0380/ /0226(NLE)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0437 C8-0380/ /0226(NLE)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.1.2019 A8-0406/ 001-030 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-030 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Miapetra Kumpula-Natri Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 A8-0406/2018 (COM(2018)0437

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.10.2018 L 262/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ευρατόμ) 2018/1563 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0028 Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 654 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 654 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0320 (NLE) 13374/16 ACP 137 FIN 673 PTOM 36 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8192/18 AELE 22 EEE 17 N 18 ISL 19 FL 18 MI 281 BUDGET 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 293 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 293 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0209 (COD) 9651/18 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0099 (NLE) 8186/18 AELE 16 EEE 11 N 12 ISL 13 FL 12 MI 275 BUDGET 3 FIN 328 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0063 (COD) 7621/17 ADD 3 RC 3 JUSTCIV 66 IA 52 CODEC 477 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0160 (NLE) 11431/17 ACP 86 WTO 171 COAFR 217 RELEX 675 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0098 (NLE) 9634/17 UD 135 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0342 (NLE) 6542/15 ENER 42 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0035 Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * Νομοθετικό ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 6.9.2018 A8-0258/44 44 Άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) α) έμμεσες δράσεις για το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη σύντηξη: 349 834 000 EUR 6.9.2018 A8-0258/45 45 Παράρτημα I παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0241 (NLE) 12750/17 PECHE 368 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 604 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 604 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0283 (APP) 12184/16 CADREFIN 59 POLGEN 101 FIN 553 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 364 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 364 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0166 (NLE) 11632/19 MAMA 126 MED 15 MA 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2011 COM(2011) 812 τελικό 2011/0400 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0163 (NLE) 9361/18 EPPO 12 EUROJUST 58 CATS 38 FIN 407 COPEN 164 GAF 21 CSC 171 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2019 SWD(2019) 331 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0413 (COD) 15819/16 ADD 3 UD 281 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0262 (NLE) 13120/17 ECO 58 ENT 204 MI 703 UNECE 13 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) XT 21121/17 BXT 142 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 483 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 483 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0221 (NLE) 12272/17 PECHE 338 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0142 (NLE) 10628/15 WTO 142 MAP 14 MI 448 COEST 216 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 504 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 504 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) 9235/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 7094/12 DCL 1 RECH 71 ATO 27 CH 10 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 7094712 Με ημερομηνία: 29 Φεβρουαρίου 2012 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5587/16 ADD 1 ΑΝ/νκ 1 DG G 2A

5587/16 ADD 1 ΑΝ/νκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 206 (OR. en) 5587/6 ADD FIN 60 PE-L 6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10470/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 359 FORETS 28 FIN 394 DEVGEN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0220 (NLE) 13089/19 COASI 140 ECOFIN 870 ASIE 43 COMPET 676 CFSP/PESC 787 RECH 456 COHOM 117 ENER 465 CONOP

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 71 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 71 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6152/16 SOC 67 EMPL 42 ECOFIN 106 EDUC 29 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2017 COM(2017) 660 final 2017/0294 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα