ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2007 *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2007 *"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2007 * Στην υπόθεση C-326/05 Ρ, με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, που ασκήθηκε στις 26 Αυγούστου 2005, Industrias Químicas del Vallés SA, με έδρα το Mollet del Vallés (Ισπανία), εκπροσωπούμενη από τους C Fernández Vicien, L Moreno-Tapia Rivas και J. Sabater Marotias, abogados, προσφεύγουσα, όπου ο έτερος διάδικος είναι: η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον Β. Doherty και την S. Pardo Quintillán, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, καθής πρωτοδίκως, * Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική. Ι

2 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα), συγκείμενο από τους Α. Rosas, πρόεδρο τμήματος, Α. Tizzano (εισηγητή), Α. Borg Barthet, U. Lõhmus και A. Ó Caoimh, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer γραμματέας: M. Ferreira, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 2006, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 30ής Νοεμβρίου 2006, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση 1 Με την αίτηση της αναιρέσεως, η Industrias Químicas del Vallés SA (στο εξής: IQV) ζητεί την εξαφάνιση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 2005, Τ-158/03, Industrias Químicas del Vallés κατά Επιτροπής (Συλλογή 2005, σ. ΙΙ-2425, στο εξής: αναιρεσιβαλλομένη απόφαση), με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της για την ακύρωση της αποφάσεως Ι

3 2003/308/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2003, σχετικά με τη μη καταχώρηση της ουσίας metalaxyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την [ανάκληση] των εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική αυτή ουσία (ΕΕ L 113, σ. 8, στο εξής: επίδικη απόφαση). Το νομικό πλαίσιο 2 Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230, σ. 1), καθιερώνει το κοινοτικό σύστημα που εφαρμόζεται στη χορήγηση και ανάκληση της εγκρίσεως διαθέσεως φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν να εγκρίνεται μόνον εφόσον «οι δραστικές του ουσίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι». Το άρθρο 5 της ίδιας οδηγίας καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την καταχώρηση των ουσιών αυτών στο εν λόγω παράρτημα. Οι προϋποθέσεις αυτές σκοπούν στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. 3 Το άρθρο 6 της οδηγίας 91/414 προβλέπει τα εξής: «1. Η καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι αποφασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 19. [...] Ι

4 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2. Ένα κράτος μέλος που λαμβάνει αίτηση για την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι φροντίζει να διαβιβαστεί από τον αιτούντα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, φάκελος ο οποίος πιστεύεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, μαζί με φάκελο σύμφωνο με το παράρτημα III για ένα τουλάχιστον σκεύασμα που περιέχει τη δραστική αυτή ουσία. Η Επιτροπή υποβάλλει το φάκελο προς εξέταση στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, μετά από αίτηση κράτους μέλους και μέσα σε προθεσμία 3 έως 6 μηνών από την υποβολή του θέματος στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, διαπιστώνεται, με τη διαδικασία του άρθρου 20, αν ο φάκελος έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων II και III. 4. Εάν, από την εξέταση του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, προκύπτει ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τον αιτούντα να τις υποβάλει. Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μπορεί να κληθεί από την Επιτροπή να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του, ιδίως όταν μελετάται η έκδοση δυσμενούς αποφάσεως. [...]» 4 Το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/414 προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά την οποία ισχύουν παρεκκλίσεις για τις δραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται μεν στο παράρτημα Ι, αλλά διατίθενται ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποιήσεως της οδηγίας αυτής. Η διάθεση των ουσιών αυτών στην αγορά μπορεί να εγκριθεί από τα κράτη μέλη για μεταβατική περίοδο 12 ετών. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 8, παράγραφος 2, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δραστικές αυτές ουσίες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο προγράμματος Ι

5 αξιολογήσεως κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να αποφασιστεί, «αφού εξετασθεί μια τέτοια δραστική ουσία από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, με τη διαδικασία του ίδιου άρθρου 19, ότι η εν λόγω δραστική ουσία μπορεί να καταχωρηθεί στο παράρτημα Ι και υπό ποιους όρους ή, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 ή δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες πληροφορίες και δεδομένα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ότι δεν θα καταχωρηθεί.» 5 Η μεταβατική αυτή περίοδος, η οποία έληγε αρχικά στις 26 Ιουλίου 2003, παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 με τον κανονισμό (ΕΚ) 2076/2002 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές (ΕΕ L 319, σ. 3), και, στη συνέχεια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 από τον κανονισμό (ΕΚ) 1335/2005 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2076/2002 και των αποφάσεων 2002/928/ΕΚ, 2004/129/ΕΚ, 2004/140/ΕΚ, 2004/247/ΕΚ και 2005/303/ΕΚ όσον αφορά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τη συνεχιζόμενη χρήση ορισμένων ουσιών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής (ΕΕ L 211, σ. 6), εκτός εάν είχε ληφθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία απόφαση για την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/ Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 91/414: «Όταν γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ο πρόεδρος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους, υποβάλλει, αμελλητί, το θέμα στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή [...]. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος [...]. Ι

6 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης σ' αυτό, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.» 7 Η οδηγία 91/414 περιέχει επίσης διατάξεις σχετικές με την εμπιστευτικότητα. Το άρθρο της 13 αφορά τις αιτήσεις εγκρίσεως της διαθέσεως στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής. Το άρθρο αυτό επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από άλλον αιτούντα υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος συγκατατίθεται προς τούτο. 8 Το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414 ορίζει τα εξής: «[...] τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φροντίζουν για την τήρηση του εμπιστευτικού των πληροφοριών που υποβάλλουν οι αιτούντες και οι οποίες αποτελούν βιομηχανικό ή εμπορικό απόρρητο, εφόσον το ζητήσει ο αιτών [...] και εφόσον το κράτος μέλος ή η Επιτροπή δεχθούν την αιτιολόγηση που προσκομίζει ο αιτών. [...]» Ι

7 9 Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση φυτοπρο στατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 366, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 2266/2000 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕ L 259, σ. 27, στο εξής: κανονισμός 3600/92), η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή τη διαδικασία αξιολογήσεως διαφόρων ουσιών εν όψει της ενδεχόμενης καταχωρήσεως τους στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Στις ουσίες αυτές συγκαταλεγόταν το metalaxyl 10 Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού 3600/92, «[ο]ι παραγωγοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την καταχώρηση κάποιας δραστικής ουσίας [που αναφέρεται] στο παράρτημα Ι [του κανονισμού αυτού] [...] στο παράρτημα Ι της οδηγίας [91/414] θα πρέπει να προβούν σε σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.» 11 Το άρθρο 5 του κανονισμού 3600/92 προβλέπει τα εξής: «1. Η Επιτροπή εξετάζει τις κοινοποιήσεις [...] σε συνεργασία με τη φυτοϋγειο νομική επιτροπή. 2. Μετά την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, θα καθορίζονται με κανονισμό και σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας [91/414]: α) ο κατάλογος των δραστικών ουσιών που πρόκειται να εξετασθούν ενόψει ενδεχόμενης καταχώρησης τους στο παράρτημα Ι της οδηγίας [91/414] Ι

8 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ β) το κράτος μέλος που έχει εισηγηθεί καθεμία από τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο α'. [...] 4. Ο κανονισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να αναφέρει σχετικά με κάθε καταχωρούμενη ουσία: [...] την προθεσμία εντός της οποίας το εισηγούμενο κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει το φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 6, με καθορισμό γενικής δωδεκάμηνης προθεσμίας για τη συμπλήρωση των εγγράφων, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλουν τις τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες τις σχετικές με τις ενδεχόμενες επικίνδυνες επιπτώσεις της ουσίας ή των υπολειμμάτων της στην υγεία του ανθρώπου ή/και των ζώων ή/και στο περιβάλλον. [...]» 12 Το άρθρο 6 του κανονισμού 3600/92 ορίζει τα εξής: «1. Εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5, οι παραγωγοί που έχουν προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 πρέπει να αποστείλουν στην ορισθείσα αρχή του εισηγούμενου κράτους μέλους, ατομικά ή συλλογικά, σχετικά με μια συγκεκριμένη ουσία: α) το συνοπτικό φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και Ι

9 β) τον πλήρη φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 3. [...] Αν, όσον αφορά μια ουσία, ο κανονισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, ορίζει ότι πρέπει να γίνουν πολλές κοινοποιήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν στο μέτρο του δυνατού να υποβάλουν συλλογικά τους φακέλους τους, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Αν ένας φάκελος δεν αντιπροσωπεύει όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν προβεί σε κοινοποίηση, θα πρέπει να αναφέρει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή και τους λόγους της μη συμμετοχής ορισμένων παραγωγών. [...] 4. Αν, όσον αφορά μια συγκεκριμένη δραστική ουσία, οι φάκελοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν αποσταλούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, ή, αν οι υποβληθέντες φάκελοι δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, το εισηγούμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους που επικαλέσθηκαν οι παραγωγοί που υπέβαλαν την κοινοποίηση. 5. Με βάση την εισήγηση του εισηγούμενου κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή σχέδιο απόφασης για τη μη καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας [91/414], εκτός αν: έχει ορισθεί νέα προθεσμία για την υποβολή φακέλου ο οποίος θα πληροί τους όρους των παραγράφων 2 και 3* νέα προθεσμία ορίζεται μόνον εφόσον Ι

10 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αποδειχθεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην προσπάθεια να καταβληθεί κοινός φάκελος ή σε ανωτέρα βία, [...]» 13 Το άρθρο 7 του κανονισμού 3600/92 προβλέπει τα εξής: «1. Σχετικά με κάθε δραστική ουσία για την οποία έχει ορισθεί εισηγητής, το κράτος μέλος θα πρέπει: α) να εξετάζει τους φακέλους που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3, σύμφωνα με τη σειρά υποβολής τους, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, τρίτη περίπτωση, και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία [...] β) αμέσως μετά την εξέταση του φακέλου, να φροντίζει να υποβάλλεται από τα πρόσωπα που έκαναν την κοινοποίηση συνοπτικός φάκελος και στα άλλα κράτη μέλη καθώς και στην Επιτροπή* γ) να αποστέλλει στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο δώδεκα μήνες από την παραλαβή του φακέλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3, έκθεση αξιολόγησης του φακέλου στην οποία θα πρέπει να περιέχεται σύσταση: καταχώρησης της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας [91/414], στην οποία θα ορίζονται οι όροι της καταχώρησης ή Ι

11 απόσυρσης της δραστικής ουσίας από την αγορά, [...] 2. Από την αρχή της εξέτασης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, το εισηγούμενο κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από τους κοινοποιούντες παραγωγούς να βελτιώσουν τους φακέλους τους ή να προσθέσουν κάποια στοιχεία. Επιπλέον, το εισηγούμενο κράτος μέλος δύναται, από την αρχή αυτής της εξέτασης, να συμβουλευτεί εμπειρογνώμονες άλλων κρατών μελών, και να ζητήσει επιπρόσθετη τεχνική ή επιστημονική πληροφόρηση από άλλα κράτη μέλη για να βοηθήσει στην αξιολόγηση. 3. Αφού λάβει το συνοπτικό φάκελο και την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή διαβιβάζει το φάκελο και την έκθεση στη [φυτοϋγειο νομική] επιτροπή για εξέταση. Πριν διαβιβάσει το φάκελο και την έκθεση στη [φυτοϋγειονομική] επιτροπή, η Επιτροπή πρέπει να κοινοποιήσει την έκθεση του εισηγητή στα κράτη μέλη για πληροφόρηση. [...] Πριν ο φάκελος και η έκθεση διαβιβασθούν στη [φυτοϋγειονομική] επιτροπή, μπορούν να διοργανώνονται διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών [...]. 3α. Μετά από την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή πρέπει [...] να παρουσιάσει στην επιτροπή: α) σχέδιο οδηγίας για την καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας [91/414], προσδιορίζοντας, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους όρους, συμπεριλαμβανομένης και της χρονικής διάρκειας αυτής της καταχώ ρησης- Ι

12 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ β) σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη, για την [ανάκληση] των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιλαμβάνουν τη δραστική ουσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας, σε περίπτωση που αυτή η δραστική ουσία δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας γ) σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη για την αναστολή από την αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιλαμβάνουν τη δραστική ουσία, με τη δυνατότητα επανεξέτασης της καταχώρησης της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας μετά από την υποβολή των αποτελεσμάτων των επιπρόσθετων δοκιμών ή των επιπρόσθετων πληροφοριών ή δ) σχέδιο απόφασης για την αναβολή της συμπερίληψης της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας, εν αναμονή της υποβολής των αποτελεσμάτων των επιπρόσθετων δοκιμών ή πληροφοριών.» 4. Ωστόσο, σε περίπτωση που, μετά την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, απαιτούνται τα αποτελέσματα ορισμένων συμπληρωματικών δοκιμών ή συμπληρωματικές πληροφορίες, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει: προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθούν στο εισηγούμενο κράτος μέλος και στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 η προθεσμία αυτή λήγει στις 25 Μαΐου 2002, εκτός εάν μια μικρότερη προθεσμία έχει οριστεί από την Επιτροπή για μια συγκεκριμένη δραστική ουσία, με εξαίρεση τα αποτελέσματα των μακροπρόθεσμων μελετών Ι

13 που θεωρούνται αναγκαίες από το κράτος μέλος εισηγητή και από την Επιτροπή κατά την εξέταση του φακέλου και που δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως πριν από τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω μελέτες έχουν ανατεθεί και τα αποτελέσματά τους θα υποβληθούν το αργότερο στις 25 Μαΐου Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν καταστεί δυνατόν για το κράτος μέλος εισηγητή και την Επιτροπή να εντοπίσουν τις εν λόγω μελέτες μέχρι την 25η Μαΐου 2001, μπορεί να οριστεί εναλλακτική ημερομηνία για την περάτωση των εν λόγω μελετών, υπό τον όρο ότι ο κοινοποιών θα διαβιβάσει στο κράτος μέλος εισηγητή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εν λόγω μελέτες ανατέθηκαν εντός τριών μηνών από την αίτηση εκτέλεσης των μελετών καθώς και πρωτόκολλο και έκθεση προόδου της μελέτης μέχρι την 25η Μαΐου 2002, προθεσμία εντός της οποίας οι παραγωγοί που έχουν προβεί στην κοινοποίηση θα πρέπει να ανακοινώσουν στο εισηγούμενο κράτος μέλος και στην Επιτροπή ότι δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα ή στοιχεία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρώτη περίπτωση. [...] 5. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή σχέδιο απόφασης για τη μη καταχώρηση μιας ουσίας στο παράρτημα Ι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας [91/414], αν: οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που έχουν προβεί σε κοινοποίηση δεν ανακοινώσουν τη δέσμευση τους να υποβάλουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 4, το εισηγούμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή ότι τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 δεν υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Ι

14 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [...]» 14 Κατ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, του κανονισμού 3600/92, μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών δοκιμών ή των συμπληρωματικών στοιχείων, το εισηγούμενο κράτος μέλος πρέπει να τα εξετάζει και να επιβεβαιώνει ότι ο κοινοποιήσας έχει αποστείλει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή αυτά τα αποτελέσματα ή τις πληροφορίες. Επιπλέον, το κράτος μέλος οφείλει να κοινοποιεί στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, και εντός έξι μηνών κατ' ανώτατο όριο μετά τη λήψη των εν λόγω αποτελεσμάτων και πληροφοριών, την έκθεση αξιολογήσεως όσον αφορά το σύνολο του φακέλου, συνοδευόμενη από σύσταση σχετικά με την καταχώρηση ή τη μη καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/ Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 8, «[π]ριν από την παραπομπή του φακέλου και της έκθεσης στη [φυτοϋγειονομική] επιτροπή, η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση του εισηγητή στα κράτη μέλη για ενημέρωση και μπορεί να διοργανώσει διαβούλευση εμπειρογνωμόνων από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη». Η ίδια διάταξη διευκρινίζει ότι «[η] Επιτροπή μπορεί να συμβουλευθεί ορισμένους ή όλους όσους κοινοποιούν δραστικές ουσίες σχετικά με την έκθεση ή τμήματα της έκθεσης που αφορούν τη σχετική δραστική ουσία» και ότι «[τ]ο κράτος μέλος εισηγητής παρέχει την αναγκαία τεχνική και επιστημονική βοήθεια κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων αυτών.» 16 Μετά την εξέταση από τη φυτοϋγειονομική επιτροπή, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο αποφάσεως σχετικά με την καταχώρηση ή τη μη καταχώρηση της ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στη συνέχεια στην επιτροπή αυτή για έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 της εν λόγω οδηγίας. Το ιστορικό της διαφοράς και η επίδικη απόφαση 17 Η IQV είναι εταιρία ισπανικού δικαίου, στις δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνεται η παραγωγή και η διάθεση στο εμπόριο χημικών και φυτοπρο I

15 στατευτικών προϊόντων. Εισάγει στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, το metalaxyl και εμπορεύεται προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία σε διάφορα κράτη μέλη. 18 Τον Απρίλιο του 1995, η IQV και η γερμανική εταιρία Ciba Geigy AG (εν συνεχεία Syngenta AG, στο εξής: Syngenta) κοινοποίησαν και οι δύο στη Direcção-geral de Protecção das Culturas (πορτογαλική γενική διεύθυνση προστασίας των καλλιεργειών, στο εξής: DGPC) αίτηση καταχωρήσεως της δραστικής ουσίας metalaxyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Η Πορτογαλική Δημοκρατία είχε, πράγματι, οριστεί κράτος μέλος εισηγητής για την εν λόγω δραστική ουσία. 19 Προτού προβούν στην κοινοποίηση του άρθρου 4, παράγραφος 1, του κανονισμού 3600/92, η IQV και η Syngenta είχαν επαφές εν όψει της δημιουργίας μιας ομάδας σχεδιασμού (task force) για την επεξεργασία ενιαίου συλλογικού φακέλου. Ωστόσο, η Syngenta αποφάσισε στη συνέχεια να μην προβεί σε συλλογική κοινοποίηση. Ως εκ τούτου, η Syngenta και η IQV υπέβαλαν κάθε μία χωριστά φάκελο στις πορτογαλικές αρχές στις 19 και στις 26 Απριλίου 1995 αντιστοίχως. 20 Αφού εξέτασε τους φακέλους, η DGPC έκρινε ότι ο φάκελος που είχε υποβάλει η Syngenta ήταν πλήρης, ενώ αυτός που είχε υποβάλει η IQV παρουσίαζε ελλείψεις. Για τον λόγο αυτόν, με έγγραφο της 22ας Μαρτίου 1996, η DGPC κάλεσε την IQV να συμπληρώσει τον φάκελο της σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 21 Κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν, οι πορτογαλικές αρχές και η IQV αντάλλαξαν διάφορα έγγραφα σχετικά με την ανάγκη να προσκομίσει η IQV τα στοιχεία που έλλειπαν από τον φάκελο της και με τον καθορισμό προθεσμίας προς τον σκοπό αυτόν. Ι

16 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22 Στις 11 Μαΐου 1998, η Syngenta ενημέρωσε την DGPC ότι αποσυρόταν από τη διαδικασία αξιολογήσεως του metalaxyl. Επομένως, η IQV παρέμενε η μόνη εταιρία που συμμετείχε στη διαδικασία. 23 Με έγγραφο της 15ης Ιανουαρίου 1999, η IQV επισήμανε στις πορτογαλικές αρχές ότι είχαν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που είχαν υποβληθεί από το σύνολο των κοινοποιησάντων, υπογραμμίζοντας ότι, εφόσον της είχε ζητηθεί πλήρης φάκελος, έπρεπε να της χορηγηθεί συμπληρωματική προθεσμία, ώστε να μπορέσει να προσκομίσει και να συνοψίσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. 24 Με έγγραφα της 5ης Φεβρουαρίου 1999 και της 15ης Μαρτίου 1999, αντιστοίχως, η DGPC και η IQV ζήτησαν από την Επιτροπή τη γνώμη της ως προς τη χρησιμοποίηση, από το κράτος μέλος εισηγητή, των μελετών που προσκομίστηκαν από κοινοποιήσαντα, ο οποίος αποσύρθηκε στη συνέχεια από τη διαδικασία αξιολογήσεως μιας δραστικής ουσίας. 25 Η Επιτροπή απάντησε στην DGPC με έγγραφο της 19ης Ιουλίου 1999 (στο εξής: έγγραφο της 19ης Ιουλίου 1999), στο οποίο επισυνήψε γνωμοδότηση της νομικής της υπηρεσίας που ανέφερε τα εξής: «[...] 2. [...] Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η [Syngenta] παραχώρησε τα δικαιώματά της επί των μελετών στο εισηγούμενο κράτος μέλος, προκειμένου αυτό να τις χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία αξιολογήσεως. Επομένως, τίθεται το ζήτημα αν οι εν λόγω κανόνες επιτρέπουν στο εισηγούμενο κράτος μέλος να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μετά την απόσυρση από τη διαδικασία του κοινοποιήσαντος που τις είχε προσκομίσει. Ι

17 3. Από τις διατάξεις δεν φαίνεται να προκύπτει σαφής απάντηση [...]. Το εισηγούμενο κράτος μέλος εξετάζει τους φακέλους που υποβλήθηκαν και [...] μπορεί να χρησιμοποιήσει "όλες τις πληροφορίες" και όχι μόνον εκείνες που προσκομίζουν οι κοινοποιούντες ή τα ενδιαφερόμενα μέρη. 4. Τόσο η οδηγία [91/414] όσο και ο κανονισμός [3600/92] ευνοούν την από κοινού συμμετοχή διαφόρων παραγωγών στη διαδικασία αξιολογήσεως [...]. Ωστόσο, παρέχουν τη δυνατότητα σε πολλούς κοινοποιούντες να συμμετέχουν χωρίς να έχουν έρθει σε κάποια συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή, το εισηγούμενο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη το σύνολο των μελετών που έχουν προσκομιστεί. Επομένως, η δραστική ουσία καταχωρείται ακόμη και αν οι πληροφορίες που έχει προσκομίσει ένας παραγωγός είναι ελλιπείς ως εκ τούτου, οι μελέτες που πραγματοποιούνται από έναν κοινοποιούντα ωφελούν το σύνολο των παραγωγών, ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία. 5. Στο πλαίσιο του συστήματος που εισάγει η οδηγία [91/414], η καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον παραγωγό που τη ζήτησε και μπορεί να ζητηθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο από ένα κράτος μέλος. Πράγματι, οι προσπάθειες της εταιρίας που πραγματοποίησε τις επιστημονικές μελέτες ανταμείβονται με τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος επί των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών κατά την έγκριση από τα κράτη μέλη των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία [...]. Φαίνεται, λοιπόν, ότι, παρόλο που κάθε παραγωγός ωφελείται από την καταχώρηση της δραστικής ουσίας χάρη στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τους ανταγωνιστές του, εντούτοις, θα μπορέσει να λάβει την έγκριση του προϊόντος που περιέχει την εν λόγω ουσία μόνον εάν πραγματοποιήσει εκ νέου τις μελέτες ή αν ο κοινοποιήσας του παραχωρήσει το σχετικό δικαίωμα. Θα φαινόταν, επομένως, παράδοξο να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικά δίκαια στην περίπτωση που ένας κοινοποιών αποσύρεται από τη διαδικασία. Θα ήταν σχεδόν οξύμωρο να τυγχάνει καλύτερης προστασίας ο παραγωγός όταν εγκαταλείπει την αγορά μιας δραστικής ουσίας παρά όταν εξακολουθεί να ανταγωνίζεται τους άλλους κοινοποιούντες. Εξάλλου, οι διατάξεις δεν κάνουν καμιά διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων προσκομίσεως μελετών από τους παραγωγούς όσον αφορά την προστασία που παρέχεται σε αυτές. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί το ίδιο καθεστώς. Ι

18 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6. Ωστόσο, ο κοινοποιών οφείλει να παράσχει ορισμένες εγγυήσεις έναντι του εισηγούμενου κράτους μέλους: πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να υποβάλει στο εισηγούμενο κράτος μέλος, στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 (peer review), συνοπτικό φάκελο και, ενδεχομένως, πλήρη φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 3600/92 πρέπει να απαντά δεόντως στα αιτήματα του εισηγούμενου κράτους μέλους για την προσθήκη βελτιώσεων ή συμπληρωμάτων στον φάκελο [...]. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η πρόθεση του νομοθέτη ήταν, προφανώς, να καθιερώσει ένα σύστημα στενής συνεργασίας μεταξύ του εισηγούμενου κράτους μέλους και του κοινοποιούντος, εντός του οποίου ο κοινοποιών να εξασφαλίζει τον τεχνικό έλεγχο [...] και τη δυνατότητα προσβάσεως σε κάθε χρήσιμη πληροφορία [...]. 7. Κατά συνέπεια, [...] από την εξέταση του ζητήματος φαίνεται να προκύπτει η απάντηση προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η απόσυρση εντός κοινοποιούντος από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εργασίας δεν εμποδίζει το εισηγούμενο κράτος μέλος να εξετάσει τις παρασχεθείσες πληροφορίες και να συντάξει έκθεση αξιολογήσεως, ιδίως όταν άλλος κοινοποιών έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση της αξιολογήσεως αυτής. [...]» Ι

19 26 Στις 28 Οκτωβρίου 1999, η DGPC πληροφόρησε την IQV ότι ήταν διατεθειμένη να προετοιμάσει την έκθεση αξιολογήσεως του metalaxyl στηριζόμενη στο σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονταν στον φάκελο που είχε υποβάλει η Syngenta. Ωστόσο, το σχετικό έγγραφο διευκρίνιζε ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αξιολογήσεως ανέκυπταν συμπληρωματικά ζητήματα ή απαιτούνταν συμπληρωματικά στοιχεία, τα ζητήματα αυτά και οι σχετικές αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών θα απευθύνονταν στην IQV. 27 Στις 26 Ιανουαρίου 2001, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 7 του κανονισμού 3600/92, η DGPC διαβίβασε στην Επιτροπή την έκθεση της σχετικά με την αξιολόγηση του metalaxyl, η οποία είχε συνταχθεί βάσει των φακέλων που είχαν υποβάλει η Syngenta και η IQV. Στην έκθεση τους, οι πορτογαλικές αρχές επισήμαναν ότι, για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της εν λόγω ουσίας, ήσαν απαραίτητες ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η DGPC ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση, κατά το στάδιο αυτό, να προτείνει την καταχώρηση της εν λόγω ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/ Με έγγραφα της 2ας και της 15ης Φεβρουαρίου 2001, οι πορτογαλικές αρχές ζήτησαν από την IQV να αποστείλει πριν από τις 15 Μαρτίου 2001 στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο και, στην περίπτωση που της ζητηθεί, πλήρη φάκελο. 29 Στις 26 Μαρτίου 2001, η Επιτροπή πληροφόρησε την IQV ότι, δεδομένου ότι η δεύτερη δεν είχε αποστείλει ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν ήταν δυνατή η λυσιτελής εξέταση και η συναγωγή συμπεράσματος ως προς το metalaxyl, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 3600/92, οι κοινοποιούντες όφειλαν να διαβιβάσουν στην αρμόδια αρχή του εισηγούμενου κράτους μέλους ένα συνοπτικό και έναν πλήρη φάκελο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέφερε ότι, εφόσον δεν είχε λάβει τέτοιο φάκελο, σκόπευε να προτείνει την έκδοση αποφάσεως περί μη καταχωρήσεως του metalaxyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Ι

20 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30 Με έγγραφο της 4ης Μαΐου 2001 προς την Επιτροπή, η IQV εξήγησε ότι είχε την πρόθεση να αγοράσει τις προστατευόμενες μελέτες της Syngenta. Επιπλέον, η IQV ζήτησε να μάθει από την Επιτροπή αν οι πορτογαλικές αρχές ήταν επιφορτισμένες με τη διανομή των σχετικών εγγράφων στα κράτη μέλη, προτείνοντας να αναλάβει η ίδια τα έξοδα της διανομής αυτής. Στη συνέχεια, με έγγραφο της 7ης Ιουνίου 2001 προς την Επιτροπή, η IQV διαβίβασε τον κατάλογο των προστατευόμενων μελετών του φακέλου της Syngenta, τονίζοντας ότι ήταν μάλλον απίθανο να δεχθεί η Syngenta να πωλήσει στην IQV τις μελέτες της. 31 Εξάλλου, με το ίδιο έγγραφο της 7ης Ιουνίου 2001, η IQV επιχείρησε να προσδιορίσει ποιες από τις μελέτες αυτές ήταν αναγκαίες για τη συμπλήρωση του φακέλου της. Η IQV εξήγησε ότι η αναπαραγωγή των εν λόγω μελετών μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που έληγε τον Μάιο του Ζήτησε, όμως, από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει τον κατάλογο αυτόν, έτσι ώστε η ίδια να μπορέσει να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία. Στην προσπάθειά της να καταρτίσει πλήρη φάκελο, η IQV ήλθε αυθημερόν σε επαφή με τη Syngenta για να της προτείνει να αγοράσει ορισμένες μελέτες που είχε πραγματοποιήσει η δεύτερη στο πλαίσιο της κοινοποιήσεως της. 32 Με έγγραφο της 11ης Ιουλίου 2001, η Επιτροπή επισήμανε στην IQV ότι όφειλε να έχει συμπληρώσει τον φάκελο μέχρι τις 25 Μαΐου 2002 και ότι οι υπηρεσίες της θα έπρεπε να λάβουν την τελική απόφαση όσον αφορά το metalaxyl πριν από το τέλος Ιουλίου του Η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι, αν δεν διέθετε πλήρη φάκελο, η IQV δεν θα μπορούσε πιθανώς να απαντήσει εντός εύλογης προθεσμίας στα ερωτήματα των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών ή της ίδιας της Επιτροπής. 33 Με έγγραφο της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, η DGPC πληροφόρησε την IQV ότι αρνούνταν να εξασφαλίσει τη διανομή του φακέλου της Syngenta στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Ι

21 34 Δεδομένης της αρνήσεως της Syngenta να πωλήσει τις μελέτες της στην IQV και της αρνήσεως των πορτογαλικών αρχών να διανείμουν τον φάκελο της, με έγγραφο της 15ης Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή πληροφόρησε την IQV ότι αδυνατούσε να διεξαγάγει αποτελεσματικά τις διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών (το λεγόμενο «peer review») σχετικά με το metalaxyl. 35 Με έγγραφο της 1ης Απριλίου 2002, η IQV ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ήταν διατεθειμένη να διεξαγάγει όλες τις αναγκαίες μελέτες για να επιτύχει την καταχώρηση του metalaxyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Στις 12 Απριλίου 2002 υπέβαλε ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο και επιβεβαίωσε την απόφαση της να καταρτίσει πλήρη φάκελο. 36 Με έγγραφο της 6ης Ιουνίου 2002, η Επιτροπή πληροφόρησε την IQV ότι η προθεσμία αξιολογήσεως πέραν της ημερομηνίας αυτής μπορούσε να παραταθεί μόνο για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες πλήρη στοιχεία θα ήσαν διαθέσιμα το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Με το ίδιο έγγραφο η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι η IQV δεν θα μπορούσε να καταρτίσει πλήρη φάκελο πριν από την ημερομηνία αυτή και ότι, κατά συνέπεια, η ίδια ήταν αναγκασμένη να προτείνει τη μη καταχώρηση του metalaxyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Ωστόσο, η Επιτροπή ανέφερε ότι η IQV είχε τη δυνατότητα να καταθέσει φάκελο για την καταχώρηση του metalaxyl ως «νέας δραστικής ουσίας». 37 Στις 14 Ιουνίου 2002, με έγγραφο που απηύθυνε στην Επιτροπή, η IQV ανέφερε ότι εξακολουθούσε να διεξάγει τις αναγκαίες μελέτες προκειμένου να καλύψει τις ελλείψεις που είχε εντοπίσει η έκθεση των πορτογαλικών αρχών και δεσμεύτηκε να παρουσιάσει τις μελέτες αυτές τον Μάιο του Όσον αφορά την υποβολή φακέλου για την καταχώρηση του metalaxyl ως νέας δραστικής ουσίας, η IQV διευκρίνισε ότι η κατάρτιση ενός τέτοιου φακέλου δεν θα ήταν δυνατή πριν από το τέλος του Εντούτοις, δεδομένου ότι η κατάρτιση του εν λόγω φακέλου προϋπέθετε σημαντική οικονομική επένδυση, η IQV εξέφρασε την άποψη ότι ήταν διατεθειμένη να την πραγματοποιήσει μόνον εάν η Επιτροπή της εξασφάλιζε μια μεταβατική περίοδο για την έγκριση του metalaxyl, προκειμένου να μην απολέσει μερίδια αγοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολογήσεως. Ι

22 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 38 Τον Ιούνιο του 2002 η Επιτροπή υπέβαλε στη φυτοϋγειονομική επιτροπή σχέδιο αποφάσεως περί μη καταχωρήσεως του metalaxyl Στις 2 Μαΐου 2003, και αφού το σχέδιο αυτό είχε εγκριθεί από την επιτροπή αυτή κατά τη συνεδρίαση της 18ης και της 19ης Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την επίδικη απόφαση. Η διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου και η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση 39 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 9 Μαΐου 2003, η IQV άσκησε προσφυγή ακυρώσεως κατά της επίδικης αποφάσεως. Αυθημερόν υπέβαλε αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής. 40 Με τη διάταξη της 5ης Αυγούστου 2003, Τ-158/03 R, Industrias Químicas del Valles κατά Επιτροπής (Συλλογή 2003, σ. ΙΙ-3041), ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της IQV. Κατόπιν αυτού, η IQV άσκησε αναίρεση κατά της διατάξεως αυτής. 41 Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, αφού διαπίστωσε ότι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου είχε υποπέσει σε νομικό σφάλμα όσον αφορά τη στάθμιση των αντιμαχόμενων συμφερόντων και έκρινε ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις του fumus boni juris και του επείγοντος, ακύρωσε, με τη διάταξη της 21ης Οκτωβρίου 2003, 0365/03 Ρ(R), Industrias Químicas del Valles κατά Επιτροπής (Συλλογή 2003, σ. Ι-12389), την προπαρατεθείσα διάταξη της 5ης Αυγούστου 2003, Industrias Químicas del Valles κατά Επιτροπής, και διέταξε την αναστολή της εκτελέσεως της επίδικης αποφάσεως. 42 Με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε επί της ουσίας της υποθέσεως απορρίπτοντας τους τρεις λόγους ακυρώσεως που πρόβαλε η IQV. Οι λόγοι αυτοί αντλούνταν από εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας 91/414 και του κανονισμού 3600/92 στην επίδικη υπόθεση, παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και κατάχρηση εξουσίας. Ι

23 43 Κατ αρχάς, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Επιτροπή δεν είχε παραβεί τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην αξιολόγηση δραστικών ουσιών ούτε την ερμηνεία από το ίδιο των διατάξεων που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση των μελετών που έχουν υποβληθεί από άλλον κοινοποιούντα, ο οποίος στη συνέχεια αποσύρθηκε. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η IQV όφειλε, εν πάση περιπτώσει, να υποβάλει στο εισηγούμενο κράτος μέλος πλήρη φάκελο εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο κανονισμός 3600/92. Το Πρωτοδικείο έκρινε επίσης δικαιολογημένο τον ισχυρισμό της Επιτροπής ότι, εφόσον η IQV δεν είχε πρόσβαση στις μελέτες που είχε υποβάλει η Syngenta, δεν ήταν σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματα που επρόκειτο να τεθούν στο πλαίσιο της εξετάσεως από τους εμπειρογνώμονες των διαφόρων πλευρών. 44 Στη συνέχεια, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι με την επίδικη απόφαση δεν παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας, καθόσον, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως, μόνη η απόσυρση από την αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν metalaxyl μπορούσε να εξασφαλίσει την επίτευξη του σκοπού της προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος. 45 Τέλος, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε τον λόγο ακυρώσεως περί καταχρήσεως εξουσίας, για τον λόγο ότι η IQV δεν είχε προσκομίσει καμιά ένδειξη περί του ότι η Επιτροπή είχε εκδώσει την επίδικη απόφαση κατόπιν πιέσεων της Syngenta. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και τα αιτήματα των διαδίκων 46 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 26 Αυγούστου 2005, η IQV άσκησε την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως κατά της αναιρεσιβαλλο μένης αποφάσεως, καθώς και νέα αίτηση αναστολής της εκτελέσεως της επίδικης αποφάσεως. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με διάταξη του Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2005, C-326/05 P-R, Industrias Químicas del Vallés κατά Επιτροπής (που δεν δημοσιεύθηκε στη Συλλογή). Ι

24 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 47 Η IQV ζητεί από το Δικαστήριο: να κρίνει την αίτηση αναιρέσεως παραδεκτή και βάσιμη να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση να δεχθεί το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε πρωτοδίκως, με αντικείμενο την ακύρωση της επίδικης αποφάσεως επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο να καταδικάσει την Επιτροπή στα έξοδα της ενώπιον του Πρωτοδικείου διαδικασίας και της κατ' αναίρεση δίκης, ενδεχομένως δε και στα έξοδα της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. 48 Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο: να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη ή, επικουρικώς, ως αβάσιμη όσον αφορά τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο λόγο αναιρέσεως, το πρώτο και το τρίτο σκέλος του τέταρτου λόγου αναιρέσεως, το πρώτο σκέλος του πέμπτου λόγου αναιρέσεως, το έβδομο σκέλος του πέμπτου λόγου αναιρέσεως, τον έβδομο λόγο αναιρέσεως και τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στα σημεία 108 και 109 της αιτήσεως αναιρέσεως και που αφορούν το περιεχόμενο ορισμένων δηλώσεων στις οποίες προέβη ο νόμιμος εκπρόσωπος της IQV κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση ενώπιον του Πρωτοδικείου Ι

25 να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως κατά τα λοιπά ως αβάσιμη να καταδικάσει την IQV στα δικαστικά έξοδα. Επί της αιτήσεως αναιρέσεως 49 Με την αίτηση της αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα προβάλλει επτά λόγους αναιρέσεως, προκειμένου να επιτύχει την εξαφάνιση της αναιρεσιβαλλομένης και της επίδικης αποφάσεως ή, επικουρικώς, την αναπομπή της υποθέσεως στο Πρωτοδικείο, προκειμένου να κριθεί εκ νέου. Επί του πρώτου λόγου αναιρέσεως Επιχειρήματα των διαδίκων 50 Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι το Πρωτοδικείο παραμόρφωσε το περιεχόμενο ορισμένων από τα αποδεικτικά στοιχεία που του προσκομίσθηκαν, καταλήγοντας, με τις σκέψεις 94 και 104 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή ουδόλως μετέβαλε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τη στάση της όσον αφορά την αναγκαιότητα καταθέσεως πλήρους φακέλου εκ μέρους της IQV. 51 Κατά την IQV, από το έγγραφο της 19ης Ιουλίου 1999, καθώς και από άλλα έγγραφα, τα οποία ισχυρίζεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από το Πρωτοδικείο, προκύπτει ότι, αρχικώς, η Επιτροπή και η DGPC είχαν θεωρήσει ότι ήταν δυνατή η αξιολόγηση του metalaxyl βάσει όχι μόνον του φακέλου που κατέθεσε η IQV, αλλά Ι

26 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών που υπέβαλε η Syngenta. Αργότερα μόνον η Επιτροπή ζήτησε από την αναιρεσείουσα πλήρη φάκελο, μεταβάλλοντας έτσι τη συμπεριφορά της και καθιστώντας πρακτικώς αδύνατη την κατάρτιση ενός τέτοιου φακέλου εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 52 Ειδικότερα, με το να αναφερθεί σε ένα μόνο απόσπασμα του εγγράφου της 19ης Ιουλίου 1999, χωρίς να λάβει υπόψη το σύνολο του περιεχομένου του, το Πρωτοδικείο αγνόησε την ακριβή έννοια του εγγράφου αυτού. Συγκεκριμένα, από μια σφαιρική ανάγνωση του εγγράφου αυτού θα προέκυπτε ότι το 1999 η Επιτροπή δεν θεωρούσε αναγκαία την υποβολή φακέλου εκ μέρους της IQV, είτε επρόκειτο για τη συνέχιση της αξιολογήσεως του metalaxyl είτε για ενδεχόμενη καταχώρηση της ουσίας αυτής στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/ Επιπλέον, η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι, κατά την ανάλυση του εν λόγω εγγράφου, το Πρωτοδικείο δεν έλαβε υπόψη τη διαδοχική σειρά των γεγονότων, ούτε άλλα έγγραφα μεταγενέστερα του εγγράφου αυτού. Συναφώς, η IQV επικαλείται κατ' αρχάς μια επιστολή της DGPC της 28ης Οκτωβρίου 1999 ως το μοναδικό έγγραφο του οποίου είχε γνώση κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών, στο οποίο, αφενός, δεν γινόταν καμιά αναφορά στο ενδεχόμενο να της ζητηθεί πλήρης φάκελος και, αφετέρου, αναφερόταν ότι η διαδικασία θα συνεχιζόταν βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 54 Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι αυτός ο λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος, διότι η αναιρεσείουσα δεν απέδειξε καμιά παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Πρωτοδικείο. 55 Η Επιτροπή ισχυρίζεται επίσης ότι ο λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος. Υποστηρίζει, ειδικότερα, ότι ουδέποτε μετέβαλε τη στάση της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλ αντιθέτως απαιτούσε σε κάθε στάδιο της την υποβολή πλήρους φακέλου από την IQV. Η διαπίστωση αυτή απορρέει από το ίδιο το κείμενο της επιστολής της 19ης Ιουλίου 1999, όπως ορθώς έκρινε το Πρωτοδικείο. Ι

27 Εκτίμηση του Δικαστηρίου 56 Κατ αρχάς, πρέπει να εξεταστεί η ένσταση απαραδέκτου που προβάλλεται από την Επιτροπή. 57 Πρέπει, συναφώς, να υπομνησθεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, παραδεκτός προβάλλονται κατ' αναίρεση αιτιάσεις που στηρίζονται στη διαπίστωση πραγματικών περιστατικών και στην εκτίμηση τους από την αναιρεσιβαλ λόμενη απόφαση οσάκις ο αναιρεσείων προβάλλει τον ισχυρισμό ότι το Πρωτοδικείο προέβη σε διαπιστώσεις των οποίων η ανακρίβεια του περιεχομένου προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας ή ότι παραμόρφωσε τα αποδεικτικά στοιχεία που του υποβλήθηκαν (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 24ης Οκτωβρίου 2002, C-82/01 Ρ, Aéroports de Paris κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-9297, σκέψη 56, και της 18ης Ιανουαρίου 2007, C-229/05 Ρ, ΡΚΚ και ΚΝΚ κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. Ι-439, σκέψη 35). 58 Αυτό όμως συμβαίνει εν προκειμένω. Πράγματι, ο λόγος αναιρέσεως που προβάλλει η αναιρεσείουσα αναφέρεται λεπτομερώς σε πρόδηλο σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Πρωτοδικείο κατά την ανάγνωση των εγγράφων που προσκομίστηκαν πρωτοδίκως. 59 Υπ' αυτές τις συνθήκες, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως πρέπει να κριθεί παραδεκτός. 60 Όσον αφορά το βάσιμο του λόγου αυτού, υπενθυμίζεται ότι παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων υφίσταται όταν η εκτίμηση των υφισταμένων αποδεικτικών στοιχείων είναι προδήλως εσφαλμένη, χωρίς να χρειάζεται η προσφυγή σε νέα αποδεικτικά στοιχεία (προπαρατεθείσα απόφαση ΡΚΚ και ΚΝΚ κατά Συμβουλίου, σκέψη 37, και, υπό την ίδια έννοια, απόφαση της 6ης Απριλίου 2006, C-551/03 Ρ, General Motors κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. Ι-3173, σκέψη 54). Ι

28 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61 Βάσει του κριτηρίου αυτού, το Δικαστήριο τονίζει ότι ο πρωτοβάθμιος δικαστής στηρίχθηκε στο περιεχόμενο τόσο του εγγράφου της 19ης Ιουλίου 1999 όσο και του εγγράφου της 28ης Οκτωβρίου 1999 που απηύθυνε η DGPC στην IQV, προκειμένου να κρίνει ότι η Επιτροπή ουδόλως μετέβαλε την άποψη της επί της αναγκαιότητας υποβολής πλήρους φακέλου από την IQV και ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή ορθώς αρνήθηκε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αυτή. 62 Έτσι, το Πρωτοδικείο έκρινε, με τη σκέψη 94 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι «η διατύπωση του εγγράφου της 19ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τις υποχρεώσεις που υπέχει η IQV είναι πολύ σαφής: "[ο κοινοποιών] αναλαμβάνει την ευθύνη να υποβάλει στο εισηγούμενο κράτος μέλος, στα άλλα κράτη μέλη και στους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 (peer review), συνοπτικό φάκελο, και, ενδεχομένως, πλήρη φάκελο".έστω και αν το έγγραφο της DGPC προς την IQV, της 28ης Οκτωβρίου 1999, δεν επανέλαβε το ως άνω απόσπασμα, είναι προφανές ότι η άποψη της Επιτροπής ουδόλως έχει μεταβληθεί [...]». Με τη σκέψη 104 της εν λόγω αποφάσεως, το Πρωτοδικείο πρόσθεσε ότι «η Επιτροπή δεν αντιφάσκει όταν απαιτεί πλήρη φάκελο το 2001, καθόσον, ήδη τον Ιούλιο του 1999, η νομική γνωμοδότηση που απευθυνόταν στην DGPC μνημόνευε την ως άνω υποχρέωση». 63 Εντούτοις, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας με τα σημεία 63 έως 70 των προτάσεων του, τα συμπεράσματα που συνήγαγε το Πρωτοδικείο από τα έγγραφα αυτά δεν είναι σύμφωνα με το νόημα και τη σημασία των εγγράφων αυτών στο σύνολο τους. 64 Πράγματι, καίτοι είναι αληθές ότι, σύμφωνα με το σημείο 6 του εγγράφου της 19ης Ιουλίου 1999, η IQV ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει «ενδεχομένως πλήρη φάκελο», ωστόσο σε άλλα χωρία του ίδιου εγγράφου η Επιτροπή διευκρίνισε στη DGPC τα εξής: «[δ]εν υπάρχει αμφιβολία ότι η [Syngenta] παραχώρησε τα δικαιώματά της επί των μελετών στο εισηγούμενο κράτος μέλος, προκειμένου αυτό να τις χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία αξιολογήσεως» (σημείο 2) Ι

29 «[τ]ο εισηγούμενο κράτος μέλος εξετάζει τους φακέλους που υποβλήθηκαν και [...] μπορεί να χρησιμοποιήσει "όλες τις πληροφορίες" και όχι μόνον εκείνες που έχουν προσκομίσει οι κοινοποιούντες» (σημείο 3) «[σε περίπτωση που πολλοί κοινοποιούντες συμμετέχουν χωρίς να έχουν έρθει σε συμφωνία] το εισηγούμενο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη το σύνολο των μελετών που έχουν προσκομιστεί. Επομένως, η δραστική ουσία καταχωρείται ακόμη και αν οι πληροφορίες που έχει προσκομίσει ένας παραγωγός είναι ελλιπείς ως εκ τούτου, οι μελέτες που πραγματοποιούνται από έναν κοινοποιούντα ωφελούν το σύνολο των παραγωγών, ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία» (σημείο 4) «[σ]το πλαίσιο του συστήματος που εισάγει η οδηγία [91/414], η καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον παραγωγό που τη ζήτησε και μπορεί να ζητηθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο από ένα κράτος μέλος» (σημείο 5) «[κ]ατά συνέπεια, [...] από την εξέταση του ζητήματος φαίνεται να προκύπτει η απάντηση προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η απόσυρση εντός κοινοποιούντος από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εργασίας δεν εμποδίζει το εισηγούμενο κράτος μέλος να εξετάσει τις παρασχεθείσες πληροφορίες και να συντάξει έκθεση αξιολογήσεως, ιδίως όταν άλλος κοινοποιών έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση της αξιολογήσεως αυτής» (σημείο 7). 65 Επομένως, από τη διατύπωση του εγγράφου της 19ης Ιουλίου 1999, στο σύνολο της, προκύπτει ότι η Επιτροπή ανέφερε μεν την ενδεχόμενη υποχρέωση καταρτίσεως πλήρους φακέλου, αλλά ιδίως επιβεβαίωσε στις πορτογαλικές αρχές ότι η διαδικασία αξιολογήσεως της δραστικής ουσίας βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων και, εν πάση περιπτώσει, ο ελλιπής χαρακτήρας του φακέλου της IQV καθεαυτόν δεν συνιστούσε εμπόδιο για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολογήσεως ούτε για την ενδεχόμενη καταχώρηση του metalaxyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414. Ι

30 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66 Επιπλέον, η σημασία του εγγράφου αυτού προκύπτει και από το έγγραφο που εστάλη στην IQV στις 28 Οκτωβρίου 1999, με το οποίο η DGPC, αφού είχε λάβει γνώση της γνώμης της Επιτροπής, ανέφερε, χωρίς να κάνει λόγο για οποιοδήποτε ενδεχόμενο να απαιτηθεί η κατάρτιση πλήρους φακέλου, ότι είχε λάβει υπόψη τον φάκελο που είχε υποβάλει η Syngenta και ότι μόνον οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα μπορούσαν να ζητηθούν από την IQV. Εξάλλου, όπως διαπιστώνει η Επιτροπή στο σημείο 5 της αιτιολογικής εκθέσεως της επίδικης αποφάσεως, στις 26 Ιανουαρίου 2001 οι πορτογαλικές αρχές διαβίβασαν την έκθεση τους περί αξιολογήσεως του metalaxyl, η οποία είχε συνταχθεί βάσει των πληροφοριών που είχαν προσκομίσει οι δύο κοινοποιούντες. 67 Κατά τα λοιπά, πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι η Επιτροπή, με το από 26 Μαρτίου 2001 έγγραφο της, αναφέρθηκε στην υποχρέωση καταρτίσεως τόσο συνοπτικού όσο και πλήρους φακέλου, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η τελευταία αυτή υποχρέωση ίσχυε «αν της ζητηθεί». 68 Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι τα ουσιαστικά συμπεράσματα ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία περιέχονται στις σκέψεις 94 και 104 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως και σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή ουδόλως μετέβαλε τη στάση της επί της αναγκαιότητας καταρτίσεως «πλήρους φακέλου» από την αναιρεσείουσα προς υποστήριξη της αιτήσεως της για καταχώρηση του metalaxyl, είναι ανακριβή και συνιστούν παραμόρφωση του περιεχομένου των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Πρωτοδικείο. 69 Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος αναιρέσεως και να εξαφανιστεί η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως που προβάλλει η IQV. Επί της προσφυγής ενώπιον του Πρωτοδικείου 70 Σύμφωνα με το άρθρο 61, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο μπορεί, σε περίπτωση αναιρέσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου, να αποφανθεί οριστικά επί της διαφοράς, εφόσον αυτή είναι ώριμη προς εκδίκαση. Ι

31 71 Η διάταξη αυτή πρέπει να εφαρμοστεί εν προκειμένω, δεδομένου ότι το Δικαστήριο έχει στη διάθεση του όλα τα αναγκαία στοιχεία για να κρίνει την υπόθεση κατ' ουσίαν. 72 Με το δεύτερο και το τρίτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως τα οποία πρέπει να εξεταστούν πρώτα η IQV υποστήριξε κατ' ουσίαν ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως απαιτώντας την κατάθεση πλήρους φακέλου εντός της ταχθείσας προθεσμίας και αρνούμενη να παρατείνει την προθεσμία αυτή. Πράγματι, η IQV υποστηρίζει ότι η ίδια η Επιτροπή με την αντιφατική συμπεριφορά της τής στέρησε τη δυνατότητα να τηρήσει την υποχρέωση αυτή εντός της εν λόγω προθεσμίας. 73 Η Επιτροπή υποστήριξε ότι έκρινε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά της προκειμένης υποθέσεως, ότι εφάρμοσε ορθώς τις νομοθετικές διατάξεις και ότι δεν ακολούθησε αντιφατική συμπεριφορά όσον αφορά την αναγκαιότητα υποβολής πλήρους φακέλου από την IQV, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολογήσεως του metalaxyl. 74 Πρέπει, όμως, να υπομνησθεί ότι, όπως προκύπτει από την πέμπτη, έκτη και ένατη αιτιολογική της σκέψη, η οδηγία 91/414 σκοπό έχει την εξάλειψη των εμποδίων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την ταυτόχρονη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος (βλ., επίσης, απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2006, C-138/05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Συλλογή 2006, σ. Ι-8339, σκέψη 43). 75 Όπως ορθώς έκρινε το Πρωτοδικείο με τη σκέψη 95 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η Επιτροπή διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει αποτελεσματικά τον σκοπό που της έχει ανατεθεί, λαμβανομένων υπόψη των περίπλοκων τεχνικών αξιολογήσεως στις οποίες οφείλει να προβαίνει. Ι

32 INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76 Εντούτοις, η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν εξαιρείται του δικαστικού ελέγχου. Πράγματι, από πάγια νομολογία προκύπτει ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, ο κοινοτικός δικαστής οφείλει να ελέγχει την τήρηση των διαδικαστικών κανόνων, το υποστατό των πραγματικών περιστατικών που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή, ενδεχόμενα πρόδηλα σφάλματα κατά την εκτίμηση των περιστατικών αυτών ή ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας (αποφάσεις της 25ης Ιανουαρίου 1979, 98/78, Racke, Συλλογή 1979, σ. 69, σκέψη 5, και της 22ας Οκτωβρίου 1991, C-16/90, Nölle, Συλλογή 1991, σ. Ι-5163, σκέψη 12). 77 Ειδικότερα, όταν ένα από τα μέρη προβάλλει πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως εκ μέρους του αρμόδιου κοινοτικού οργάνου, ο κοινοτικός δικαστής οφείλει να ελέγξει αν το εν λόγω κοινοτικό όργανο εξέτασε με επιμέλεια και αμεροληψία όλα τα κρίσιμα στοιχεία της επίδικης υποθέσεως, τα οποία προβάλλονται προς στήριξη των συμπερασμάτων που συνάγονται από αυτά (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 1991, C-269/90, Technische Universität München, Συλλογή 1991, σ. Ι-5469, σκέψη 14). 78 Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί αν κατά τη λήψη της επίδικης αποφάσεως τηρήθηκαν οι ως άνω αρχές. 79 Πρέπει να επισημανθεί συναφώς ότι, βάσει των ως άνω εγγράφων, τα οποία συντάχθηκαν το 1999 από την Επιτροπή και την DGPC, είχε δημιουργηθεί στην IQV η εντύπωση, όπως προκύπτει από τις σκέψεις 61 έως 67 της παρούσας αποφάσεως, ότι η αξιολόγηση του metalaxyl θα συνεχιζόταν βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των μελετών που περιέχονταν στον φάκελο που είχε υποβάλει η Syngenta) και ότι, αν συνέτρεχε ανάγκη, οι αρμόδιες αρχές θα της ζητούσαν μόνο να προσκομίσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Εξάλλου, τα έγγραφα της DGPC που μνημονεύονται στη σκέψη 28 της παρούσας αποφάσεως μαρτυρούν επίσης μια τουλάχιστον αντιφατική εκ μέρους της συμπεριφορά έναντι της IQV. 80 Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, η διαπίστωση ότι, όταν η Επιτροπή ζήτησε από την αναιρεσείουσα να καταρτίσει πλήρη φάκελο, αυτή βρέθηκε αιφνιδίως σε μια περίπλοκη κατάσταση, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του χρόνου και των ενεργειών που ήταν αναγκαίες για την διεξαγωγή των απαιτούμενων επιστημονικών μελετών. Ι

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-125/03 R και Τ-253/03 R. Akzo Nobel Chemicals Ltd και Akcros Chemicals Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-125/03 R και Τ-253/03 R. Akzo Nobel Chemicals Ltd και Akcros Chemicals Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-125/03 R και Τ-253/03 R Akzo Nobel Chemicals Ltd και Akcros Chemicals Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Ανταγωνισμός Ελεγκτικές εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 18.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 30.01.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 835/2002, του Χρήστου Πετράκου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 ακόμη υπογραφή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

José Pedro Pessoa e Costa κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

José Pedro Pessoa e Costa κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2003 Υπόθεση Τ-166/02 José Pedro Pessoa e Costa κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Υπάλληλοι - Απόφαση περί κινήσεως πειθαρχικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 14306/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: 737 INST 411 COUR 62 CODEC 1571 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΉΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ 1ΉN ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΉΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ 1ΉN ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ Αριθ L 401/28 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 30 12 89 ΕΚΤΕΛΕΣΉΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ 1ΉN ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 14ης Απριλίου 1994 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 14ης Απριλίου 1994 * ΑΠΟΦΑΣΗ της 14. 4. 1994 ΥΠΟΘΕΣΗ C-389/92 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 14ης Απριλίου 1994 * Στην υπόθεση C-389/92, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Raad van State von België προς το Δικαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 10ης Φεβρουαρίου 2004 *

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 10ης Φεβρουαρίου 2004 * ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 10ης Φεβρουαρίου 2004 * Στην υπόθεση C-85/03, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ελλάδα) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 13ης Νοεμβρίου 1990 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 13ης Νοεμβρίου 1990 * ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 13. 11. 1990 ΥΠΟΘΕΣΗ C-106/89 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 13ης Νοεμβρίου 1990 * Στην υπόθεση C-106/89, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον M. Desantes, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον M. Desantes, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2002 (1) «Παράβαση κράτους μέλους - Μη προσχώρηση εμπροθέσμως στη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας του δικαστηρίου

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας του δικαστηρίου ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2008 (OR. fr) 10010/08 225 COUR 25 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας του δικαστηρίου 10010/08 DE/ap ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1987 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1987 * ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1987 * Στην υπόθεση 45/86, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από το νομικό της σύμβουλο Peter Gilsdorf, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση 206/89 R. S. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Υπόθεση 206/89 R. S. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Υπόθεση 206/89 R S. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Αίτηση αναστολής εκτελέσεως» Διάταξη του προέδρου του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου της 31ης Ιουλίου 1989 2843 Περίληψη της Διατάξεως Αιαάικαοία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE),

Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 1ης Ιουνίου 2006 (*) «Δικαιώματα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα Οδηγία 93/83/ΕΟΚ Άρθρο 9, παράγραφος 2 Έκταση των εξουσιών μιας εταιρείας συλλογικής διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ( τρίτο τμήμα ) της 13ης Ιουλίου 1989 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ( τρίτο τμήμα ) της 13ης Ιουλίου 1989 * SKATTEMINISTERIET/ HENRIKSEN ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ( τρίτο τμήμα ) της 13ης Ιουλίου 1989 * Στην υπόθεση 173/88, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του δανικού Højesteret προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 25ης Μαΐου 1993 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 25ης Μαΐου 1993 * ΑΠΟΦΑΣΗ της 25. 5. 1993 ΥΠΟΘΕΣΗ C-193/91 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 25ης Μαΐου 1993 * Στην υπόθεση C-193/91, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Bundesfinanzhof προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξεταστείαπό τα κράτη μέλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξεταστείαπό τα κράτη μέλη 22.10.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 279/63 ΟΔΗΓΙΑ 2005/72/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου μεσκοπό την καταχώριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Αλεξανδράτος και Μαρία Παναγιώτου κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Χάρης Αλεξανδράτος και Μαρία Παναγιώτου κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 17ης Σεπτεμβρίου 2003 Υπόθεση Τ-233/02 Χάρης Αλεξανδράτος και Μαρία Παναγιώτου κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως «Υπάλληλοι - Προσφυγή ακυρώσεως - Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 1987 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 1987 * ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 12. 2. 1987 - ΥΠΟΘΕΣΗ 221/85 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 1987 * Στην υπόθεση 221/85, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον Jacques Delmoly, μέλος της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2012 COM(2012) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που ανέφερε η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015 Ν. 23(Ι)/2015 23(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ YΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17.12.2016 L 344/83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2295 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/518/ΕΚ, 2002/2/ΕΚ, 2003/490/ΕΚ, 2003/821/ΕΚ, 2004/411/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Εγκρίθηκε στις 26 Noεμβρίου 2013 Αναθεωρημένη έκδοση που εγκρίθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη του Δικαστηρίου

Η άποψη του Δικαστηρίου ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 228 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ Η άποψη του Δικαστηρίου Επί του παραδεκτού της αιτήσεως γνωμοδοτήσεως 1 Η Ιρλανδική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 252/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.9.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 844/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.10.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E-CURIA ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E-CURIA ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E-CURIA ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 1. Το λογισμικό e-curia είναι μια εφαρμογή πληροφορικής που παρέχει τη δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.03.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0976/2008, της Σοφίας Παπαλεξίου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥθΥΝΣΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" Ενιαία αγορά, εφαρµογή και νοµοθεσία για τα καταναλωτικά αγαθά Αυτοκινητοβιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (TCMV)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πεδίο εφαρμογής ΠΟΛ. 1213

Α. Πεδίο εφαρμογής ΠΟΛ. 1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3614303, 3613274

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. L 329/34 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 30. 12. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Ιουλίου 2006*

της 13ης Ιουλίου 2006* ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2006* Στην υπόθεση C-74/04 P, με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, ασκηθείσα στις 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 1997 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 1997 * ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 1997 * Στην υπόθεση C-5/97, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Raad van State van België προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 177 της

Διαβάστε περισσότερα

JUR.4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46

JUR.4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1987 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1987 * ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1987 * Στην υπόθεση 118/85, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον Sergio Fabro, μέλος της νομικής της υπηρεσίας, με αντίκλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1341/2010, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του περιβαλλοντικού κινήματος «Ecologistas

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1032/2010, του Manuel Altemir Mergelina, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα