Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών /0021(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 4-20 Σχέδιο έκθεσης Svenja Hahn (PE v01-00) σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον αφορά τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης (COM(2022)0032 C9-0033/ /0021(COD)) AM\ docx PE v02-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_LegReport PE v /14 AM\ docx

3 4 Maria Grapini, Marc Angel Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα πρότυπα για να τεκμαίρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα εν λόγω προϊόντα, όταν αυτά συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα. (3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών. Τα πρότυπα δεν ρυθμίζουν μόνο την τεχνική πτυχή ενός προϊόντος, αλλά διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο για τους εργαζομένους, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα πρότυπα για να τεκμαίρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα εν λόγω προϊόντα, όταν αυτά συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα, με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Συνεπώς, μια πολυσυμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση που θα εγγυάται τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εμπειρογνωμόνων των ΜΜΕ και των εκπροσώπων των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ορθής διαδικασίας και ισόρροπης εκπροσώπησης των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών. 5 Malte Gallée, Kim Van Sparrentak, David Cormand, Marcel Kolaja, Francisco Guerreiro, Alexandra Geese εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE AM\ docx 3/14 PE v02-00

4 Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Τα τελευταία χρόνια, οι πρακτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνεργασία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, καθώς συμβάλλει στη διαφανή, ανοικτή, αμερόληπτη και συναινετική διαδικασία τυποποίησης. Ωστόσο, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εκτελούν αιτήματα τυποποίησης για τη στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, η απεριόριστη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα, τους στόχους πολιτικής και τις αξίες της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει. (4) Τα τελευταία χρόνια, οι πρακτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνεργασία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, καθώς συμβάλλει στη διαφανή, ανοικτή, αμερόληπτη και συναινετική διαδικασία τυποποίησης. Ωστόσο, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εκτελούν αιτήματα τυποποίησης για τη στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, η απεριόριστη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα, τους στόχους πολιτικής και τις αξίες της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει. Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, οι θέσεις των ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Επιπλέον, η συμμετοχή νομικών οντοτήτων που δεν έχουν συσταθεί στο οικείο κράτος μέλος δεν ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της έκδοσης οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που υποστηρίζεται από την πλειονότητα όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. PE v /14 AM\ docx

5 Αιτιολόγηση Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον σημαντικό αντίκτυπο που έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες από τρίτες χώρες (όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ) στην τελική κατάρτιση των ευρωπαϊκών προτύπων, και αναγνωρίζει επίσης ότι οι εταιρείες αυτές ενίοτε δεν συμμερίζονται τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τα πρότυπα θα λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν την έδρα τους στο έδαφος της Ένωσης. 6 Maria Grapini, Marc Angel Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Τα τελευταία χρόνια, οι πρακτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνεργασία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, καθώς συμβάλλει στη διαφανή, ανοικτή, αμερόληπτη και συναινετική διαδικασία τυποποίησης. Ωστόσο, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εκτελούν αιτήματα τυποποίησης για τη στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, η απεριόριστη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα, τους στόχους πολιτικής και τις αξίες της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει. (4) Τα τελευταία χρόνια, οι πρακτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνεργασία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, καθώς συμβάλλει στη διαφανή, ανοικτή, αμερόληπτη και συναινετική διαδικασία τυποποίησης. 7 AM\ docx 5/14 PE v02-00

6 Adam Bielan Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Τα τελευταία χρόνια, οι πρακτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνεργασία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, καθώς συμβάλλει στη διαφανή, ανοικτή, αμερόληπτη και συναινετική διαδικασία τυποποίησης. Ωστόσο, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εκτελούν αιτήματα τυποποίησης για τη στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, η απεριόριστη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα, τους στόχους πολιτικής και τις αξίες της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει. (4) Τα τελευταία χρόνια, οι πρακτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνεργασία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, καθώς συμβάλλει στη διαφανή, ανοικτή, αμερόληπτη και συναινετική διαδικασία τυποποίησης. Ωστόσο, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εκτελούν αιτήματα τυποποίησης για τη στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, η εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας ή τις προτεραιότητες μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους στόχους πολιτικής της Ένωσης. 8 Anne-Sophie Pelletier Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) (4α) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία, και, ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών σε πολλούς τομείς δημόσιας πολιτικής. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο PE v /14 AM\ docx

7 να διασφαλιστεί η ενίσχυση του ρόλου και της συμβολής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπούν το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον στην εκπόνηση των προτύπων. Συνεπώς, είναι αναγκαία η αποσαφήνιση του πλαισίου, προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η αμεροληψία των αποφάσεων που λαμβάνονται. Κατά συνέπεια, η εσωτερική διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των δημόσιων αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 9 Adam Bielan Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα τυποποίησης, τόσο σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Συνεπώς, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα, οι στόχοι πολιτικής και οι αξίες της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όταν οι εν λόγω φορείς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που ζητούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) (5) Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα τυποποίησης, τόσο σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Συνεπώς, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όταν οι εν λόγω φορείς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που ζητούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, χωρίς να επηρεάζεται ο AM\ docx 7/14 PE v02-00

8 αριθ. 1025/2012. σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ευρύτερη βάση των ενδιαφερομένων στην προετοιμασία αποτελεσματικών προτύπων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. 10 Malte Gallée, Kim Van Sparrentak, David Cormand, Marcel Kolaja, Francisco Guerreiro, Alexandra Geese εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα τυποποίησης, τόσο σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Συνεπώς, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα, οι στόχοι πολιτικής και οι αξίες της Ένωσης, καθώς και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όταν οι εν λόγω φορείς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που ζητούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. (5) Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα τυποποίησης, τόσο σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Συνεπώς, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα, οι στόχοι πολιτικής και οι αξίες της Ένωσης, καθώς και οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των οργανώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ενδιαφερομένων μερών, και τα δημόσια συμφέροντα εν γένει λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όταν οι εν λόγω φορείς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που ζητούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. PE v /14 AM\ docx

9 Αιτιολόγηση Η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των οργανώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κανονισμού 1025 και θα πρέπει να τονιστεί στο πλαίσιο αυτό. 11 Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Τα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης είναι ανοικτά στη συμμετοχή όχι μόνο των εθνικών φορέων τυποποίησης, αλλά και των εθνικών φορέων τυποποίησης των υπό προσχώρηση χωρών, των υποψήφιων χωρών και των εν δυνάμει υποψήφιων για προσχώρηση στην Ένωση, μεταξύ άλλων. Προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των εν λόγω οργανισμών από τη συμμετοχή στις εργασίες των σχετικών οργάνων λήψης αποφάσεων, είναι αναγκαίο μόνο να προβλεφθεί ότι οι αποφάσεις που αφορούν ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, τα οποία ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, λαμβάνονται στα εν λόγω όργανα αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης, χωρίς να επιβάλλονται άλλες απαιτήσεις στις εργασίες των οργάνων λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. (6) Τα όργανα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης είναι ανοικτά στη συμμετοχή όχι μόνο των εθνικών φορέων τυποποίησης, αλλά και των εθνικών φορέων τυποποίησης των υπό προσχώρηση χωρών ως παρατηρητών. Προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των εν λόγω οργανισμών από τη συμμετοχή στις εργασίες των σχετικών οργάνων λήψης αποφάσεων, και παράλληλα να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα και η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις της στο θέμα της τυποποίησης, είναι αναγκαίο μόνο να προβλεφθεί ότι οι αποφάσεις που αφορούν ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, τα οποία ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, λαμβάνονται στα εν λόγω όργανα αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης των κρατών μελών, με παράλληλη συνεκτίμηση της συμβολής των εθνικών οργανισμών τυποποίησης των κρατών ή οργανισμών τρίτων μερών. AM\ docx 9/14 PE v02-00

10 12 Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Προκειμένου να εφαρμοστεί η απαίτηση ότι οι αποφάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης τα οποία ζητά η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει τέτοια αιτήματα μόνο σε ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση. (7) Προκειμένου να εφαρμοστεί η απαίτηση ότι οι αποφάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης τα οποία ζητά η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης των κρατών μελών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει τέτοια αιτήματα μόνο σε ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση. 13 Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο των περιορισμών των αρμοδιοτήτων που προβλέπουν οι Συνθήκες, να ζητά από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός ταχθείσας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης συμμορφώνεται με την παράγραφο 2α. Η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο των περιορισμών των αρμοδιοτήτων που προβλέπουν οι Συνθήκες, να ζητά από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός ταχθείσας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης συμμορφώνεται με την παράγραφο 2α. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα PE v /14 AM\ docx

11 και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και βασίζονται στη συναίνεση. 14 Maria Grapini Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 Άρθρο 10 παράγραφος 2α εισαγωγικό μέρος 2α. Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων του εν λόγω οργανισμού: 2α. Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων του εν λόγω οργανισμού, των οποίων οι θέσεις αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή και τη συναίνεση όλων των σχετικών εθνικών ενδιαφερομένων μερών που έχουν την έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος: 15 Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 Άρθρο 10 παράγραφος 2α εισαγωγικό μέρος 2α. Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός 2α. Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός AM\ docx 11/14 PE v02-00

12 τυποποίησης εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων του εν λόγω οργανισμού: τυποποίησης εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης των κρατών μελών στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων του εν λόγω οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εθνικών οργανισμών τυποποίησης των κρατών ή των οργανισμών τρίτων συμμετεχόντων: 16 Andrea Caroppo, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 Άρθρο 10 παράγραφος 2α εισαγωγικό μέρος 2α. Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων του εν λόγω οργανισμού: 2α. Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται τελικώς από εθνικές αντιπροσωπείες ή εκπροσώπους των εθνικών φορέων τυποποίησης στο πλαίσιο του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων του εν λόγω οργανισμού: 17 Andrea Caroppo, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 PE v /14 AM\ docx

13 Άρθρο 10 παράγραφος 2α στοιχείο α α) αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή, την απόρριψη και την εκτέλεση αιτήσεων τυποποίησης α) αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη αιτήσεων τυποποίησης 18 Andrea Caroppo, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 Άρθρο 10 παράγραφος 2α στοιχείο β β) αποφάσεις για την αποδοχή νέων θεμάτων εργασίας διαγράφεται 19 Malte Gallée, Kim Van Sparrentak, David Cormand, Marcel Kolaja, Francisco Guerreiro, Alexandra Geese εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 Άρθρο 10 παράγραφος 2α α (νέα) 2α α. Οι αποφάσεις των εθνικών φορέων τυποποίησης αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα της διαβούλευσης και της διαδικασίας επίτευξης συναίνεσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών και των νομικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί στην AM\ docx 13/14 PE v02-00

14 επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. 20 Maria Grapini Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 α (νέα) 2 a. Η πιστοποίηση ενός προτύπου προϊόντος ή η διαπίστευση συμμορφούμενων εργαστηρίων μπορεί να διενεργείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. PE v /14 AM\ docx

της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 3.9.2019 2019/2028(BUD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0150(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0150(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2.12.2011 2011/0150(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Ruža Tomašić Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων A8-0227/2018 (COM(2017)0825 C8-0433/2017 2017/0334(COD))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.5.2017 2017/0013(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-11 Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602.843v04-00) Περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.4.2015 2014/0176(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0863 C8-0494/ /0378(COD))

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0863 C8-0494/ /0378(COD)) 22.3.2019 A8-0040/ 001-090 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-090 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Morten Helveg Petersen A8-0040/2018 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.12.2014 2013/0402(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 14.10.2014 2013/0435(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 31-307 Σχέδιο γνωμοδότησης Daciana Octavia Sârbu (PE537.498v02-00) τουευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.7.2012 2012/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-10 Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE491.231v01-00) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0035(COD) 12.5.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0040/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0040/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0040/2018 26.2.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0334(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0334(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/0334(COD) 10.4.2018 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/0307(COD) 29.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0232(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0232(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0031(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0232(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0232(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2017/0232(COD) 26.4.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0297(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0297(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.4.2012 2011/0297(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.10.2018 2018/0170(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2319(INI) 30.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Sylvia-Yvonne Kaufmann (PE589.119v01-00) Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 15.4.2015 2014/0012(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.2.2015 2014/0185(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.3.2012 2011/0197(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-14 Σχέδιο γνωμοδότησης Salvatore Tatarella (PE480.787v01-00) για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Laura Agea (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Laura Agea (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2014/0108(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 136-252 Σχέδιο γνωμοδότησης Laura Agea (PE544.202v02-00) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0014(COD) 20.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 402-542 Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.469v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Patrizia Toia (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Patrizia Toia (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/0049(COD) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 22-104 Σχέδιο γνωμοδότησης Patrizia Toia (PE514.880v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2089(INI) Σχέδιο έκθεσης Anneleen Van Bossuyt. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2089(INI) Σχέδιο έκθεσης Anneleen Van Bossuyt. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.6.2015 2015/2089(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-119 Σχέδιο έκθεσης Anneleen Van Bossuyt (PE557.205v01-00) σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0068(CNS) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0068(CNS) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/0068(CNS) 1.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έγγραφο καθοδήγησης 1 Βρυξέλλες 1.2.2010 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στις διαδικασίες προηγούµενης έγκρισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0287(COD) Σχέδιο έκθεσης Helmut Scholz. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0287(COD) Σχέδιο έκθεσης Helmut Scholz. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 7.11.2014 2014/0287(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 11-22 Σχέδιο έκθεσης (PE541.333v01-00) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 20.4.2017 A8-0291/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση A8-0291/2016 Theodor Dumitru Stolojan Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0287(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 21.1.2011 2010/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0238(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0238(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.1.2019 2018/0238(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο έκθεσης Alexandra Thein (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο έκθεσης Alexandra Thein (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2011/0059(CNS) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 108-120 Σχέδιο έκθεσης Alexandra Thein (PE494.578v01-00) σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.9.2011 2010/0273(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.5.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 24.2.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.4.2012 2011/0274(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2014/0059(COD) 7.1.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές. Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0068 C8-0118/ /0024(NLE))

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές. Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0068 C8-0118/ /0024(NLE)) 20.10.2017 A8-0293/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Miroslav Poche Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές A8-0293/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0242(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0242(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0242(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0069/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0069/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 26.3.2012 A7-0069/2012 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή τυποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0150(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0150(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0150(COD) 4.1.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0185(COD) 3.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 02.12.2013 2013/2077(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-74 Σχέδιο έκθεσης Sajjad Karim (PE514.600v01-00) Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2018(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2018(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2018(INI) 25.1.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0358(COD) 7.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 49-70 Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE486.095v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Daniel Dalton (PE602.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Daniel Dalton (PE602. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.5.2017 2017/2043(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0389(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Kay Swinburne (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0389(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Kay Swinburne (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/0389(COD) 26.10.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 13-40 Σχέδιο γνωμοδότησης Kay Swinburne (PE496.499v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 21.5.2013 2012/0146(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 356-449 Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (20/2012) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της ηµοκρατίας της Σλοβακίας για την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Michael Theurer (PE599.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Michael Theurer (PE599. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/0338(CNS) 30.3.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 32-208 Σχέδιο έκθεσης Michael Theurer (PE599.632v01-00) σχετικά με πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0444(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0444(NLE) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 4.11.2014 2011/0444(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 28.1.2015 2014/0108(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

A8-0358/ Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

A8-0358/ Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 9.12.2016 A8-0358/ 001-010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-010 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Jerzy Buzek A8-0358/2016 Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 24.10.2013 2013/2117(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Σχέδιο έκθεσης Tadeusz Zwiefka (PE521.455v01-00) Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0359(COD) 11.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 2: Καθήκοντα Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0475/6. Τροπολογία. Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0475/6. Τροπολογία. Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR 9.1.2019 A8-0475/6 6 Αιτιολογική αναφορά 29 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή, της 24ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 5.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 5-19 Σχέδιο έκθεσης Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.3.2019 A8-0342/ 001-006 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-006 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Jasenko Selimovic A8-0342/2018 Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8.2.2019 A8-0062/ 001-017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Pavel Telička Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας A8-0062/2019 (COM(2018)0893 C8-0510/2018

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0175/79 79 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Luděk Niedermayer (PE604.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Luděk Niedermayer (PE604. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/0371(CNS) 28.6.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 4-22 Σχέδιο έκθεσης Luděk Niedermayer (PE604.736v01-00) σχετικά με τη διοικητική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 11.10.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0367(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα