Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής COM(2009) 544 τελικό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής COM(2009) 544 τελικό."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2009 (27.10) (OR. en) 15019/09 COMPET 435 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Οκτωβρίου 2009 Αποδέκτης: κ. Javier SOLANA, Γενικός Γραμματέας / Ύπατος Εκπρόσωπος Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τομεακά προγράμματα μείωσης και ενέργειες για το 2009 Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής COM(2009) 544 τελικό. συνημμ.: COM(2009) 544 τελικό 15019/09 ριτ DG C 1A EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 544 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τομεακά προγράμματα μείωσης και ενέργειες για το 2009 EL 1 EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Αποτελέσματα της βασικής μέτρησης της ΕΕ και επισκόπηση των τομεακών προγραμμάτων μείωσης Επίτευξη του στόχου μείωσης για τη νομοθεσία της ΕΕ Μέχρι σήμερα αποτελέσματα Εγκεκριμένα μέτρα Μέχρι σήμερα αποτελέσματα Προτεινόμενα μέτρα Χρονοδιάγραμμα αποτελεσμάτων - Μέτρα υπό εκπόνηση Πρόοδος σε εθνικό επίπεδο Επέκταση του πεδίου εφαρμογήςτου προγράμματος δράσης Συμπεράσματα...15 EL 2 EL

4 Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τομεακά προγράμματα μείωσης και ενέργειες για το ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιανουάριο του 2007 η Επιτροπή υπέβαλε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης 1 για την κατάργηση του περιττού διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα το Μάρτιο του και συμφώνησε ότι μέχρι το 2012 πρέπει να μειωθεί κατά 25% ο διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται η νομοθεσία της ΕΕ και τα εθνικά μέτρα εφαρμογής ή μεταφοράς της εν λόγω νομοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε, επίσης, τα κράτη μέλη να «θέσουν στόχους συγκρίσιμης φιλοδοξίας». To πρόγραμμα δράσης αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της συνολικής ατζέντας της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας: παρεμβάσεις μόνο σε περίπτωση ανάγκης, πλήρης συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και περιορισμός του φόρτου που επωμίζονται οι δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες στο ελάχιστο δυνατό, όσο είναι αναγκαίο για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων. Η προσέγγιση αυτή πηγάζει από τη στρατηγική της Επιτροπής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης 3. Η μείωση του ρυθμιστικού κόστους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζεται επίσης με το «νόμο» για τις μικρές επιχειρήσεις και την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις». Η μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου προσέλαβε μεγαλύτερη σημασία με την οικονομική κρίση, επειδή εκείνες που χρειάζονται άμεση στήριξη είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, αποτελεί καίριο συμπλήρωμα της άμεσης δημοσιονομικής στήριξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδοτική ικανότητα παρέμβασης της Ένωσης και των κρατών μελών έχει μειωθεί αισθητά. Για όλους αυτούς τους λόγους η μείωση του διοικητικού φόρτου αναγνωρίζεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης ως βασικός τομέας δράσης. Στις αρχές του 2009, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει τομεακά προγράμματα μείωσης και για τους 13 τομείς προτεραιότητας και να προετοιμάσει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου πριν από τη λήξη της θητείας της 4, ώστε να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές της για την επίτευξη του στόχου του 25 % έως το Στην παρούσα ανακοίνωση, στην οποία παρέχεται επισκόπηση των έως τώρα επιτευγμάτων, των διδαγμάτων που αντλήθηκαν και των μελλοντικών ενεργειών, καλύπτονται και οι δυο αυτές πτυχές COM(2007) 23 της 21ης Ιανουαρίου Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών (7/8 Μαρτίου 2007), σ. 10. Για τον αντίκτυπο της μείωσης του διοικητικού φόρτου στην ανταγωνιστικότητα, βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Quantitative assessment of Structural Reforms: Modelling the Lisbon Strategy", European Economy - Economic Paper n 282, Ιούνιος COM(2009) 15 της 28ης Ιανουαρίου EL 3 EL

5 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ Η Επιτροπή, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέβη σε εκτίμηση του διοικητικού φόρτου 5 που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η κάλυψη των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητές τους, είτε προς τις δημόσιες αρχές είτε προς ιδιωτικούς φορείς 6. Αυτή η βασική μέτρηση της ΕΕ καλύπτει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και από τα εθνικά μέτρα εφαρμογής ή μεταφοράς της. Χρησιμοποιείται το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους» της ΕΕ (ΤΜΚ) που αποτελεί το απαύγασμα των επιμέρους εμπειριών των κρατών μελών. Τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αποτέλεσαν χρήσιμη βάση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μείωσης και την εκπόνηση προτάσεων μείωσης. Η βασική μέτρηση της ΕΕ οριστικοποιήθηκε για τις 72 νομοθετικές πράξεις τις οποίες καλύπτουν το πρόγραμμα δράσης και οι 13 οικείοι τομείς προτεραιότητας 7. Ο συνολικός διοικητικός φόρτος που συνεπάγονταν οι πράξεις αυτές στις αρχές της θητείας της Επιτροπής (2005) εκτιμάται ότι ήταν περίπου [123,8] δισεκατομμύρια ευρώ 8. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν να εντοπισθούν 486 υποχρεώσεις πληροφόρησης της ΕΕ 9 και περισσότερες από εθνικές υποχρεώσεις μεταφοράς ή εφαρμογής αυτών των υποχρεώσεων της ΕΕ. Περισσότερες από 700 εθνικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Για την εκτίμηση του φόρτου που αντιπροσωπεύει για τις επιχειρήσεις η συμμόρφωση με κάθε επιμέρους υποχρέωση πληροφόρησης, συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εκτελούν τα απαιτούμενα καθήκοντα ακόμη και ελλείψει νομικής υποχρέωσης (δαπάνες «κεκτημένης ταχύτητας»). Ο πίνακας 1 παρέχει τον εκτιμώμενο διοικητικό φόρτο ανά τομέα προτεραιότητας καθώς και αριθμητικά στοιχεία για τη μείωση του φόρτου ανά τομέα. Τα τελευταία αυτά αριθμητικά στοιχεία αντιστοιχούν στο άθροισμα των δυνητικών μέτρων μείωσης που έχουν εγκριθεί, Όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση COM(2007)23 η βασική μέτρηση της ΕΕ κάνει διάκριση μεταξύ διοικητικών δαπανών και διοικητικού φόρτου. Ο όρος «πληροφορίες» χρησιμοποιείται με ευρεία έννοια, δηλ. περιλαμβάνει τις δαπάνες επισήμανσης, υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης που απαιτούνται για την παροχή των πληροφοριών και της καταχώρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στις δημόσιες αρχές ή σε ιδιωτικούς φορείς. Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση ή να παρέχονται όταν ζητούνται. Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο, πολιτική συνοχής, περιβάλλον, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλιεία, ασφάλεια των τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστικές, φορολογία/τελωνεία (ΦΠΑ), μεταφορές, εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις. Για αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα βλέπε τον πίνακα 1. Τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται στην ανακοίνωση COM(2009)16 αντιστοιχούν στις 42 πράξεις της ΕΕ τις οποίες αφορούσε αρχικά το πρόγραμμα δράσης. Τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ καλύπτουν επίσης τις 30 πράξεις της ΕΕ που πρόσθεσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του Παρόλο που τα κράτη μέλη έπρεπε να μετρήσουν, στο πλαίσιο παράλληλων διαδικασιών, το φόρτο που προέρχεται από αμιγώς εθνικούς κανόνες, μόνο πολύ λίγα κράτη μέλη το έχουν κάνει ήδη. Στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα το σύνολο του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ (ο φόρτος που προέρχεται δηλαδή από όλες τις υποχρεώσεις σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο). Το παράρτημα Α παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τα δεδομένα και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Τα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ περιλαμβάνουν διάφορα είδη διατάξεων, που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υποχρεώσεις πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο: ορισμένα επιβάλλουν υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις (απευθείας ή μέσω υποχρεωτικής μεταφοράς από τα κράτη μέλη), άλλα παρέχουν απλώς στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιβάλουν υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις. EL 4 EL

6 προταθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται υπό εκπόνηση. Παρέχουν μια σαφή εικόνα της προσπάθειας μείωσης και δείχνουν ότι σε ορισμένους τομείς έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο στόχος του 25 %. Τα προγράμματα μείωσης ανά τομέα που παρουσιάζονται στο παράρτημα Γ δείχνουν με απτό τρόπο γιατί είναι σημαντικό το πρόγραμμα, ποιος ωφελείται από αυτό και με ποιο τρόπο. Τα κύρια πορίσματα της βασικής μέτρησης της ΕΕ και των συνοδευτικών μελετών που διεξάχθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα 10 : Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του διοικητικού φόρτου προέρχεται από περιορισμένο αριθμό υποχρεώσεων πληροφόρησης σε δυο τομείς πολιτικής (πάνω από το 80 % του συνολικού φόρτου που αποτέλεσε αντικείμενο μέτρησης προέρχεται από το φορολογικό και το εταιρικό δίκαιο: αυτό είναι φυσική απόρροια του επιπέδου ευρωπαϊκής εναρμόνισης που έχει επιτευχθεί στους εν λόγω τομείς και του μεγάλου αριθμού εταιρειών τις οποίες αφορούν οι συγκεκριμένες νομοθεσίες 11 οι δέκα σημαντικότερες υποχρεώσεις πληροφόρησης αντιπροσωπεύουν πάνω από το 77% του συνολικού κοινοτικού φόρτου). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης να εστιαστεί η μέτρηση και οι προσπάθειες μείωσης σε έναν περιορισμένο αριθμό νομοθετικών πράξεων σε βασικούς τομείς προτεραιότητας Για λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα A. Οι μελέτες που ανατέθηκαν σε εξωτερικούς συμβούλους διατίθενται στη διεύθυνση: Στους τομείς αυτούς η εναρμόνιση των κανόνων είναι αναγκαία αφενός, επειδή οι έμμεσοι φόροι μπορεί να δημιουργήσουν άμεσο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και αφετέρου για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων. Επιπλέον οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς και συνεπάγονται τη συχνή ανάληψη ενεργειών - για παράδειγμα ο ετήσιος αριθμός τιμολογίων είναι πολύ υψηλότερος από τον ετήσιο αριθμό διαδικασιών αδειοδότησης σε ένα συγκεκριμένο τομέα. EL 5 EL

7 Πίνακας 1 Φόρτος και μείωση (καλύπτονται 72 νομικές πράξεις) Τομέας προτεραιότητας Διοικητικός φόρτος (σε ευρώ) Αριθμητικά στοιχεία μείωσης ανά τομέα (σε ευρώ) Μείωση ως % του φόρτου Γεωργία/γεωργικές επιδοτήσεις % Ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο % Πολιτική συνοχής % Περιβάλλον % Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες % Αλιεία % Ασφάλεια των τροφίμων % Φαρμακευτική νομοθεσία % Δημόσιες συμβάσεις % Στατιστικά στοιχεία % Φορολογία & Τελωνεία % Μεταφορές % Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις % Σύνολο % Κατά κανόνα οι υποχρεώσεις πληροφόρησης συνεπάγονται αναλογικά μεγαλύτερο φόρτο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ, λόγω του μεγέθους τους, πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση στις πλέον προηγμένες και αποτελεσματικές τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών. Ούτε είναι σε θέση να διαθέτουν προσωπικό ειδικά καταρτισμένο για όλα τα ρυθμιστικά ζητήματα, γεγονός που τις υποχρεώνει να εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από πάροχους υπηρεσιών, μερικές φορές έναντι μεγάλου κόστους. Συνεπώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του φόρτου για τις ΜΜΕ. Η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά κατά το σχεδιασμό των υποχρεώσεων πληροφόρησης. 12 Για λεπτομέρειες σχετικά με την ειδική προσέγγιση που ακολουθείται για τη γεωργία βλέπε το παράρτημα Γ.1. EL 6 EL

8 Ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις θεωρούν μια υποχρέωση πληροφόρησης ενοχλητική (συντελεστής όχλησης) είναι πολύ συχνά εντελώς ανεξάρτητος από το συνεπαγόμενο διοικητικό φόρτο 13. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν και πράξεις που είναι περισσότερο ενοχλητικές παρά επαχθείς. Βασική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι να ληφθούν υπόψη ανάλογες αντιλήψεις. Εκτιμάται ότι το 32 % του κοινοτικού διοικητικού φόρτου οφείλεται στην απόφαση ορισμένων κρατών μελών να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ (κανονιστικός υπερθεματισμός) και στην αναποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών τους. Η κατάσταση αυτή τείνει να επιβεβαιώσει προηγούμενες εκτιμήσεις για την προέλευση του διοικητικού φόρτου 14 και εξηγεί το γιατί αποδείχθηκε εφικτή η περικοπή των διοικητικού φόρτου χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι της νομοθεσίας που πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν επιταγή, έως το τέλος του προγράμματος. Οι σημαντικές διαφορές στο φόρτο που συνεπάγονται τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ δείχνουν ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του επιπέδου του διοικητικού φόρτου σε πολλά κράτη μέλη. 3. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ Αν και η μείωση του διοικητικού φόρτου δεν άρχισε το , η εντολή της παρούσας Επιτροπής περιελάμβανε τη λήψη σημαντικών μέτρων για την επίτευξη του κοινοτικού στόχου του 25 %, που τέθηκε το Μάρτιο του Η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει πιθανούς τρόπους μείωσης του φόρτου που ξεπερνούν κατά πολύ αυτό το στόχο. Τα μέτρα μείωσης που έχει εφαρμόσει ή που έχει προτείνει η Επιτροπή και έχουν ήδη εκδοθεί μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα που έχει προτείνει η Επιτροπή και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί θα μπορούσαν να προσθέσουν 30,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο εν λόγω ποσό. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για περαιτέρω μείωση μπορούν να οδηγήσουν στην υποβολή 31 συμπληρωματικών μέτρων, επιτυγχάνοντας περαιτέρω μείωση τουλάχιστον 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, θα μπορούσε να υπάρξει μείωση 40,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από 123,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή -33% του συνολικού εκτιμώμενου φόρτου κοινοτικής προέλευσης. Προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων, η ανακοίνωση κάνει διάκριση μεταξύ των μέτρων μείωσης που έχουν εγκριθεί (π.χ. έκδοση νομοθετικών πράξεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή) των μέτρων που έχουν προταθεί (π.χ. νομοθετικές προτάσεις των οποίων αναμένεται η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) και των μέτρων που βρίσκονται υπό εκπόνηση Ο συντελεστής όχλησης εξαρτάται από την αποδοχή του στόχου πολιτικής, από τη χρησιμότητα που θεωρείται ότι έχει η συγκεκριμένη πληροφορία για το στόχο πολιτικής, από την ενσωμάτωση των νομικών απαιτήσεων στην επιχειρηματική διαδικασία και από την ευκολία αλληλεπίδρασης με τις αντίστοιχες αρχές. COM(2006) 691. Τα δέκα μέτρα μείωσης που εξέδωσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (και ανέρχονται σε 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ) προέρχονται από νομοθετική πρόταση που είχε υποβάλει η προηγούμενη Επιτροπή. Η παρούσα Επιτροπή, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, άρχισε την εξέταση των εκκρεμουσών προτάσεων. Αποφάσισε να κρατήσει τις 10 αυτές προτάσεις, τις οποίες υποστήριξε καθ όλη τη διάρκεια των νομοθετικών συζητήσεων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που έχουν παρουσιαστεί για κάθε τομέα προτεραιότητας, βλέπε τομεακά προγράμματα μείωσης στο παράρτημα Δ. EL 7 EL

9 Ορισμένα μέτρα μείωσης αφορούν αποκλειστικά την ΕΕ, ενώ άλλα απαιτούν την ανάληψη κοινής δράσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Σε περιπτώσεις που το μέτρο μείωσης αφορά κυρίως τα κράτη μέλη, ο ρόλος της Επιτροπής έγκειται στο να διευκολύνει αυτές τις αλλαγές. EL 8 EL

10 Πίνακας 2 Κατάσταση προόδου / Τομεακά προγράμματα μείωσης (καλύπτονται 72 νομοθετικές πράξεις) Τομέας προτεραιότητας Γεωργία/Γεωργικέ ς επιδοτήσεις Ετήσιοι λογαριασμοί/εται ρικό δίκαιο Εγκεκριμένα μέτρα Προτεινόμενα μέτρα Υπό εκπόνηση μέτρα # σε ευρώ % # σε ευρώ % # σε ευρώ % % 0 0 0% 1 0 0% % % 2 0 0% Πολιτική συνοχής % % % Περιβάλλον % % 4 0 0% Χρηματοπιστωτικ ές υπηρεσίες % % 1 0 0% Αλιεία % % 0 0 0% Ασφάλεια τροφίμων Φαρμακευτική νομοθεσία Δημόσιες συμβάσεις % % % % % % % 0 0 0% % Στατιστικές % 0 0 0% 6 0 0% Φορολογία & Τελωνεία % % 3 0 0% Μεταφορές % % 1 0 0% Περιβάλλον εργασίας % 0 0 0% % ΣΥΝΟΛΟ % % % 3.1. Μέχρι σήμερα αποτελέσματα Εγκεκριμένα μέτρα Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή έλαβε σημαντικά μέτρα για τη μείωση του φόρτου σε όλους τους τομείς προτεραιότητας. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι στιγμής έχουν εγκρίνει 33 νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, με εκτιμώμενη μείωση 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή, παράλληλα, έθεσε σε εφαρμογή 15 μέτρα (π.χ. εκτελεστικές πράξεις, έγγραφα προσανατολισμού και εργαλεία ΤΠΕ) που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά 17 Για τον εν λόγω τομέα προτεραιότητας, τα αριθμητικά στοιχεία της στήλης "Υπό εκπόνηση μέτρα" συμπεριλαμβάνουν επίσης τα "Υπό εξέταση μέτρα" EL 9 EL

11 υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των πακέτων τεχνικών μέτρων 2007 και 2008 με σκοπό τη δημιουργία άμεσου και σημαντικού οφέλους ή τη μείωση της όχλησης (γνωστές ως «ενέργειες ταχείας υλοποίησης»). Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το βραδύ ρυθμό έγκρισης ορισμένων από τα μέτρα αυτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 18 Μέτρα μείωσης με άμεση ισχύ Για την παραγωγή των στατιστικών εμπορίου (Intrastat), οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων που πραγματοποιούν στο εσωτερικό της Ένωσης. Με την αύξηση του κατώτατου ορίου, κάτω από το οποίο οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν στοιχεία, εκτιμάται ότι από το 2004 ο αριθμός των επιχειρήσεων που υποβάλουν πληροφορίες έχει μειωθεί κατά το ήμισυ (από σε περίπου). Πρόκειται κυρίως για ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε τομείς στους οποίους αναλογεί μεγάλο μέρος του διοικητικού φόρτου, όπως η νομοθεσία ΦΠΑ και το εταιρικό δίκαιο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στο να μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν όσον αφορά την περικοπή των δαπανών οι νέες τεχνολογίες και οι λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζονται οι ΜΜΕ. Παραδείγματα των εγκεκριμένων μέτρων περιλαμβάνουν: Απλούστευση των διατυπώσεων για τους αγρότες που υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις του «Ενιαίου συστήματος πληρωμών» και άλλων προγραμμάτων στήριξης, όπως πληρωμές για ενεργειακά φυτά και σκληρό σίτο. Στο παρελθόν, οι αγρότες έπρεπε να διακόψουν τη χρήση σε ένα τμήμα της γης τους («αγρανάπαυση») για να είναι επιλέξιμοι για στήριξη. Με την κατάργηση αυτής της απαίτησης, οι αγρότες δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλουν στοιχεία για περιοχές που θέλουν να θέσουν σε αγρανάπαυση ούτε να εξακριβώνουν ότι η έκτασή τους αντιστοιχεί στο ποσοστό που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ. Πρόκειται για περισσότερες από 12 εκατομμύρια αιτήσεις ετησίως. Χάρη στην καλύτερη «καθοδήγηση για την εκτίμηση κινδύνου» 19 και στην ευρωπαϊκή εκστρατεία του ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας, περισσότερες εταιρείες, ειδικά μικρότερες, θα είναι σε θέση να διεξαγάγουν τις απαιτούμενες από το νόμο εκτιμήσεις κινδύνου με απλούστερο και λιγότερο χρονοβόρο τρόπο, εξοικονομώντας κατ εκτίμηση 92,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην ΕΕ. Ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας 20 θα εισαγάγει ένα αμιγώς ηλεκτρονικό τελωνειακό περιβάλλον και θα απλουστεύσει την τελωνειακή διαδικασία. Εάν ληφθεί υπόψη το κόστος της υποβολής περισσότερων από 170 εκατομμύρια τελωνειακών διασαφήσεων ετησίως, οι δυνατότητες μείωσης είναι τεράστιες (σχεδόν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο) Βλέπε κατάλογο εκκρεμουσών προτάσεων στο παράρτημα ΣΤ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας). EL 10 EL

12 Μείωση του διοικητικού φόρτου: Μια δυναμική διαδικασία Οι ταχογράφοι χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται οι χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών. Ενώ οι αναλογικοί ταχογράφοι προϋποθέτουν πολλές ενέργειες με το χέρι, οι ψηφιακοί ταχογράφοι μειώνουν το μέσο χρόνο που χρειάζεται για την καταγραφή των πληροφοριών. Η ΕΕ αποφάσισε ότι θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά ψηφιακούς ταχογράφους (κανονισμός 561/2006). Η αλλαγή αυτή μειώνει το διοικητικό φόρτο κατά 37 ευρώ κατά μέσο όρο ανά οδηγό και ανά έτος. Λαμβανομένου υπόψη ότι το 75% των οδηγών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αναλογικούς ταχογράφους, το μέτρο θα οδηγήσει τελικά σε εξοικονόμηση 286 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός περιέχει ορισμένες αντιφάσεις όσον αφορά το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης των μη επαγγελματιών οδηγών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγαλύτερος φόρτος για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις έναντι των αγροτών. Τον Ιούλιο του 2009 η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που περιείχαν 12 συγκεκριμένους τρόπους για την απλούστευση της χρήσης των ψηφιακών ταχογράφων. Ο χρόνος που δαπανά κάθε οδηγός αναμένεται να μειωθεί κατά 10% κατά μέσο όρο. Επειδή το μέτρο αυτό αφορά τουλάχιστον 6 εκατομμύρια οδηγούς και το μέσο κόστος μιας εργάσιμης μέρας είναι 147 ευρώ, κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να γίνει εξοικονόμηση 234 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τέλος, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επανεξέτασης του κανονισμού 3821/1985, η Επιτροπή θα άρει τις προαναφερόμενες αντιφάσεις εξαιρώντας και τους δυο, για αποστάσεις 100 km, από τους κανόνες της ΕΕ που αφορούν το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κατά συνέπεια και από την υποχρέωση χρήσης ταχογράφου για απόσταση μικρότερη των 100km. Kατά τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους αγρότες όσο και για τους βιοτέχνες, αφού δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η παροχή κοινωνικής προστασίας υψηλού επιπέδου στους οδηγούς και η οδική ασφάλεια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το «νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων» που αρχίζει να ισχύει το 2010 θα μειώσει το κόστος που προέρχεται από την εθνική νομοθεσία 21. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένα την επέκταση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε τομείς που εμπίπτουν στη μη εναρμονισμένη προσέγγιση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μειώσει αισθητά το φόρτο των επιχειρήσεων Μέχρι σήμερα αποτελέσματα Προτεινόμενα μέτρα Εκτός από τα μέτρα που έχουν ήδη εκδοθεί, η Επιτροπή έχει προτείνει 18 μέτρα τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Τα προτεινόμενα μέτρα εκτιμάται ότι έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μείωση του φόρτου κατά 30,7 δισεκατομμύρια ευρώ 22. Καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες όσον αφορά τη νομοθεσία που καλύπτεται από το πρόγραμμα δράσης. Δύο από τις προτάσεις που ήδη υποβλήθηκαν το 2009 είναι εξαιρετικά σημαντικές: αφορούν κανόνες τιμολόγησης που ορίζει η νομοθεσία ΦΠΑ (βλέπε πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση) και το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ που αφορούν θέματα λογιστικής (οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ). Άλλα οριζόντια και τομεακά μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή πριν από το 2009 και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τον κοινοτικό νομοθέτη περιλαμβάνουν νέους κανόνες που θα διευκολύνουν αισθητά την υποβολή στοιχείων που αφορούν την φαρμακοεπαγρύπνηση 23. Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούν να υποβάλουν μόνο ένα απλουστευμένο «βασικό Βλέπε παράρτημα ΣΤ. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, COM(2008) 665 τελικό. EL 11 EL

13 φάκελο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης» που θα συνοδεύει την αίτηση άδειας κυκλοφορίας, υπό τον όρο ότι θα τηρούν αναλυτικό φάκελο επιτόπου. Θα πρέπει να απλουστευτεί η αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, ώστε οι επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι αδειών εμπορίας να εκπονούν λιγότερες και καλύτερα στοχοθετημένες περιοδικώς επικαιροποιούμενες εκθέσεις για την ασφάλεια (ΠΕΕΑ). Οι πόροι που διατίθενται προς το παρόν για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή εκθέσεων θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν με καλύτερο τρόπο για την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις μετρήσιμες επιδράσεις των φαρμάκων, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων. Στην τρίτη στρατηγική επισκόπηση για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 28ης Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει συμπληρωματικά μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου πριν από τη λήξη της θητείας της. Η Επιτροπή στο διάστημα που μεσολάβησε πρότεινε ή εφάρμοσε 7 μέτρα μείωσης, ενώ άλλα 7 αναμένεται να υποβληθούν πριν από το τέλος του έτους 24. Πολλά υποσχόμενες προτάσεις Τον Ιανουάριο του 2009 η Επιτροπή πρότεινε την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με σκοπό την άρση των φραγμών στην ηλεκτρονική χρέωση. Οι κανόνες για τα τιμολόγια οι οποίοι ισχύουν βάσει της οδηγίας για το ΦΠΑ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για τα τιμολόγια, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για το ΦΠΑ. Οι εν λόγω συμπληρωματικές απαιτήσεις και η έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν στο έπακρο επιχειρηματικές πρακτικές περικοπής του κόστους, όπως είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δεδομένου ότι εκδίδονται στην Ευρώπη 17 δισεκατομμύρια τιμολόγια ΦΠΑ ετησίως, η στροφή σε ένα καθόλα ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης θα εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και χρήματα σε περισσότερες από 22 εκατομμύρια φορολογούμενες επιχειρήσεις. Οι μέγιστες δυνατότητες μεσοπρόθεσμης μείωσης εκτιμώνται σε 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν όλες οι επιχειρήσεις αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά. Πρόκειται, με μεγάλη διαφορά, για τη μεγαλύτερη μείωση που προτείνει η Επιτροπή. Επομένως έχει καθοριστική σημασία να εγκρίνει σύντομα το Συμβούλιο την ισότιμη αντιμετώπιση των έντυπων και ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, σημαντική απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των βιοκτόνων, με εκτιμώμενη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 140 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος 25. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης των πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων δημόσιων προμηθειών σε απευθείας σύνδεση (PEPPOL), θα έχει συντελεστεί ένα πολύ σημαντικό βήμα: οι εταιρείες θα μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με οιοδήποτε ευρωπαϊκό δημόσιο οργανισμό καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού δημόσιων προμηθειών. Η Επιτροπή, επιπλέον, εξετάζει τη δυνατότητα να υποβάλει πριν από τα τέλη του έτους πρόταση που θα βασίζεται στο «Βραβείο καλύτερης ιδέας για τη μείωση της γραφειοκρατίας» της ΕΕ που απονεμήθηκε το Μάιο του , για την απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν ταχογράφο κατά την παροχή των υπηρεσιών τους σε μικρές αποστάσεις Για περισσότερα στοιχεία, βλέπε παράρτημα Δ. Τα εν λόγω μέτρα αφορούν συγκεκριμένα το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις στατιστικές, τις δημόσιες συμβάσεις και τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων. COM(2009) 267 τελικό της 12ης Ιουνίου Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ανακοίνωση Τύπου IP/09/754 της 13ης Μαΐου Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης την αναγκαία παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τα EL 12 EL

14 Συνεχίστηκε η εφαρμογή των μέτρων μείωσης του φόρτου μολονότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος δράσης. Η πρόταση σχετικά με την οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο 28, για παράδειγμα, θα καταργήσει τις αλληλεπικαλυπτόμενες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους εκδότες εισηγμένων κινητών αξιών. Κατά τον ίδιο τρόπο, η λήψη νέων μέτρων στο φαρμακευτικό τομέα θα καταργήσει επίσης τις περιττές υποχρεώσεις, όσον αφορά ουσίες που χρησιμοποιούνται ως αραιωτικό μέσο ή όχημα μεταφοράς φαρμάκων (έκδοχο) και θα διευρύνει τη χρήση της «αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης» στον τομέα των αδειών εμπορίας Χρονοδιάγραμμα αποτελεσμάτων - Μέτρα υπό εκπόνηση Σχεδόν σε όλους τους τομείς προτεραιότητας εκπονούνται περαιτέρω μέτρα μείωσης. Τα εν λόγω μέτρα στοχεύουν συγκεκριμένα στην άρση των παραγόντων όχλησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση του φόρτου θα γίνει αισθητή από τις επιχειρήσεις. Στο χρονοδιάγραμμα των προπαρασκευαστικών εργασιών συνεκτιμάται η ανάγκη έκδοσης των μέτρων έως το Οι εργασίες αυτές θα οδηγήσουν σε 31 συμπληρωματικά μέτρα που αφορούν μεταξύ άλλων τους ακόλουθους τομείς: περαιτέρω προσαρμογή των κανόνων λογιστικής και λογιστικού ελέγχου της ΕΕ στις ανάγκες των ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων μερών τους, για παράδειγμα με την απλούστευση των απαιτήσεων όσον αφορά την παρουσίαση του ισολογισμού και των λογαριασμών κερδών-ζημιών, καθώς και με τη μείωση των απαιτήσεων κοινολόγησης όσον αφορά τα παραρτήματα των λογαριασμών. μείωση του διοικητικού φόρτου για τις φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν κτηνιατρικά φάρμακα μέσω της εναρμόνισης της διαδικασίας για τις αιτήσεις εμπορίας, της διευκόλυνσης της υποβολής στοιχείων για τις τροποποιήσεις και του εκσυγχρονισμού των απαιτήσεων φαρμακοεπαγρύπνησης. διευκόλυνση της αναγνώρισης της θαλάσσιας υπηρεσίας «τακτικής γραμμής» σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις που αποστέλλουν προϊόντα μεταξύ δύο λιμένων στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας (η χρησιμοποίηση μιας νέας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων θα καταστήσει λιγότερο επαχθή την αρχική διαδικασία καταχώρισης και την επακόλουθη χρήση των σκαφών στη συγκεκριμένη γραμμή). 4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Όλα τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μάρτιος 2007) για τον καθορισμό φιλόδοξου εθνικού στόχου μείωσης στην προοπτική της κατάργησης του περιττού διοικητικού φόρτου. Επιπλέον η βελτίωση της νομοθεσίας έχει συμπεριληφθεί στα προγράμματα οικονομικής ανάκαμψης πολλών κρατών μελών. Αυτό αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευση όλων των κρατών μελών για τη διευκόλυνση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κυρίως των ΜΜΕ κράτη μέλη, για τις άλλες δύο ιδέες που προτάθηκαν για βράβευση (καταχώριση των παραγωγών τροφίμων που παράγουν μικρές ποσότητες και συλλογή στοιχείων για το ενδοκοινοτικό εμπόριο). Οδηγία 2003/71/EΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση. Βλέπε παράρτημα Γ: Τομεακά προγράμματα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου - αναλυτική παρουσίαση. Είναι σαφές ότι αρμόδια να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι εν λόγω προπαρασκευαστικές εργασίες θα είναι η επόμενη Επιτροπή. EL 13 EL

15 Ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο για βελτίωση. Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 30 είναι σαφώς πρωτοπόρα στη μείωση του διοικητικού φόρτου. Αλλά ακόμη και αυτά τα κράτη μέλη δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα όσον αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Επομένως, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα τα κράτη μέλη, επειδή τα οφέλη της δράσης της ΕΕ θα γίνουν αισθητά από τις επιχειρήσεις στις καθημερινές τους συναλλαγές μόνο εάν οι εθνικές αρχές αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες δυνατότητες απαλλάσσοντας ορισμένες επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων πληροφοριών, περιορίζοντας την υπερβολική ρύθμιση και μειώνοντας το διοικητικό φόρτο που έχει καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να ανταλλάξει τις εμπειρίες της με τα κράτη μέλη και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν μεθοδολογίες και να επισημάνουν πιθανά μέτρα μείωσης. Λόγω της συνολικής σπουδαιότητας της βελτίωσης της νομοθεσίας η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και να παρακολουθεί τα επιτεύγματά τους στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας μετά το ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Αν και από την παρούσα ανακοίνωση προκύπτει ότι έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά αποτελέσματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο προόδου. Ο αρχικός κατάλογος των 42 νομοθετικών πράξεων του προγράμματος εμπλουτίστηκε με 30 ακόμη πράξεις τον Ιανουάριο του Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τις πρόσθετες προτάσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου των ενδιαφερομένων μερών και της διαβούλευσης σε απευθείας σύνδεση που πραγματοποίησε 32, και συνέχισε την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξέτασης του κεκτημένου που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του Σε συνέχεια αυτών των διαδικασιών, η Επιτροπή επισήμανε 28 πράξεις οι οποίες φαίνεται να έχουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση του φόρτου και που μπορούν, όλες ή ορισμένες από αυτές, να ενταχθούν σε νέες πρωτοβουλίες μείωσης του διοικητικού φόρτου που θα αναλάβει η επόμενη Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν είτε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των σημερινών 13 τομέων προτεραιότητας είτε την προσθήκη νέων τομέων στο πρόγραμμα δράσης του τομέα του αστικού δικαίου/εμπορικού δικαίου, της εσωτερικής αγοράς εμπορευμάτων, των προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Α και του τουρισμού 34. Κατά τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί επίσης ότι ο διοικητικός φόρτος θεωρείται πλέον μέρος του προγράμματος απλούστευσης Βλέπε παράρτημα E. Η ολοκλήρωση των εθνικών μετρήσεων και η έγκριση των σχετικών μέτρων μείωσης σε μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δηλαδή τι έχει γίνει για την αντιμετώπιση του φόρτου που προέρχεται από την ΕΕ και του φόρτου που έχει εθνικό χαρακτήρα) και να διασφαλιστεί ότι η διαφορά γίνεται αισθητή από τις επιχειρήσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει να υποβάλει αναλυτικότερα στοιχεία προόδου σε εθνικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 800 απαντήσεις. Βλέπε: COM(2009) 17. Βλ. παράρτημα Ζ. EL 14 EL

16 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Επιτροπή κατέβαλε επισταμένες προσπάθειες για να φέρει σε πέρας όλα όσα είχε αναλάβει στο πρόγραμμα δράσης. Η σημαντική πρόοδος που σημείωσε η Επιτροπή στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου μείωσης κατά 25 % οφείλεται στην εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή ωφελήθηκε ιδιαίτερα από τις απτές προτάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξαρτήτων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το διοικητικό φόρτο. Οι προτάσεις αυτές, που συνδέονται με τις 72 νομοθετικές πράξεις που καλύπτονται ήδη από το πρόγραμμα δράσης ενσωματώθηκαν στα τομεακά προγράμματα μείωσης 35. Αξιόλογες αποδείχθηκαν επίσης άλλες προτάσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προτάσεις αυτές συνεκτιμήθηκαν κατά την προετοιμασία της πιθανής επέκτασης του προγράμματος δράσης που πρόκειται να αποφασιστεί από την επόμενη Επιτροπή 36. Η ομάδα υψηλού επιπέδου ανεξαρτήτων ενδιαφερόμενων μερών αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη όσον αφορά την εξέταση της σκοπιμότητας σχεδίων μέτρων μείωσης και την εκπόνηση νέων προτάσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος Barroso ανακοίνωσε ότι θα ήθελε η νέα Επιτροπή να παρατείνει την εντολή της εν λόγω ομάδας (που λήγει τον Αύγουστο 2010). Εξίσου χρήσιμος απέβη ο διάλογος με το κοινό (σε απευθείας σύνδεση και μη) που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Τα μέτρα που έχει προτείνει μέχρι στιγμής η Επιτροπή αντιπροσωπεύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξοικονόμηση 38,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 31% του διοικητικού φόρτου. Ωστόσο, η μετουσίωση της προόδου αυτής σε απτά οφέλη που θα γίνουν αισθητά από τις επιχειρήσεις εξαρτάται τώρα από την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να εγκρίνουν σύντομα τα μέτρα που εκκρεμούν και από τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που ήδη προσφέρει το δίκαιο της ΕΕ προκειμένου ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως οι ΜΜΕ, να απαλλαγούν από ορισμένες υποχρεώσεις, ενώ δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση των όσων προβλέπουν οι υποχρεώσεις πληροφόρησης της ΕΕ. Η βελτίωση της νομοθεσίας απαιτεί σταθερή ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών και δέσμευση. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και όλοι όσοι συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος μείωσης του διοικητικού φόρτου γίνονται αισθητά από τις επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της διατήρησης της αποδοχής του κοινού όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για το σκοπό αυτό προέχει να διασφαλιστεί ότι τυχόν νέες υποχρεώσεις πληροφόρησης και νέος διοικητικός φόρτος θα παραμένουν στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, ενώ συνεχίζεται η μείωση των υφιστάμενου διοικητικού φόρτου στην κατεύθυνση του να υπάρξει αισθητός αντίκτυπος σε όλους τους τομείς. Επομένως, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της σε δύο μέτωπα. Πρώτον, αφού επανεξετάσει με προενεργό τρόπο τη νομοθεσία, θα διασφαλίσει τον εντοπισμό των παρωχημένων υποχρεώσεων και θα προτείνει την κατάργησή τους. Δεύτερον, θα διασφαλίσει, μέσω του συστήματος εκτίμησης του αντικτύπου που εφαρμόζει, ότι οι απαιτήσεις που προβλέπουν οι νέες πολιτικές διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο 37. Συνολικά, η Επιτροπή θα εξακριβώνει συστηματικά κατά πόσο η νομοθεσία αποφέρει τα Βλέπε τμήμα 3 και παραρτήματα Β και Γ. Βλέπε ενότητα 4 και παράρτημα Ζ. Βλέπε: EL 15 EL

17 αναμενόμενα αποτελέσματα και κατά πόσο προκαλείται φόρτος που δεν είχε προβλεφθεί από τους νομοθέτες. Η Ένωση, έχοντας φιλόδοξους στόχους, καινοτόμο σκέψη και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, θα ωφεληθεί από ελαστικότερους κανόνες χωρίς να πρέπει να απομακρυνθεί από τα υψηλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που έχει θέσει. EL 16 EL

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0370 (CNS) 14820/16 ADD 2 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 MI 378 ENT 113 TECOM 103 DIGIT 119 COMPET 293 IND 100 CODEC 728 IA 73 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0389 (COD) 15485/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 344 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 344 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0151 (NLE) 11010/15 PECHE 259 UD 159 TDC 5 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2012 COM(2012) 765 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επανεξέταση της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 504 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 504 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) 9235/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2013 SWD(2013) 513 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2019 C(2019) 4413 final ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.6.2019 σχετικά με το προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9936/15 EF 115 ECOFIN 486 DELACT 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου 2012 (06.03) (OR. en) 7091/12 ENER 77 ENV 161 DELACT 14

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου 2012 (06.03) (OR. en) 7091/12 ENER 77 ENV 161 DELACT 14 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου 2012 (06.03) (OR. en) 7091/12 ENER 77 ENV 161 DELACT 14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Α» της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων προς : το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9940/17 ADD 2 ECOFIN 491 UEM 185 INST 242 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0122 (COD) 9670/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) XT 21121/17 BXT 142 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 7429/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 15251/15 Θέμα: JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) JUSTCIV 145 COPEN 92 CODEC 1022 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

9195/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9195/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0289 (NLE) 11354/18 CCG 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2003 SEC(2003) 627 τελικό 2002/0123 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0099 (NLE) 8186/18 AELE 16 EEE 11 N 12 ISL 13 FL 12 MI 275 BUDGET 3 FIN 328 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0342 (NLE) 6542/15 ENER 42 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 4418 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 4418 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019 (OR. en) 10549/19 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENER 386 CLIMA 190 COMPET 545 RECH

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0085 (NLE) 7941/14 ADD 8 COEST 98 PESC 298 JAI 180 WTO 111 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 248 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 248 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0231 (COD) 11483/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 REX 949 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0123 (COD) 9668/17 ADD 1 TRANS 212 CODEC 923 IA 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0081 (COD) 7733/18 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0413 (COD) 15819/16 ADD 3 UD 281 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0142 (NLE) 10628/15 WTO 142 MAP 14 MI 448 COEST 216 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019 (OR. en) 10531/19 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENER 379 CLIMA 182 COMPET 538 RECH

Διαβάστε περισσότερα