Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016 (OR. en) αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/16 CULT 20 AUDIO 27 DIGIT 20 TELECOM 34 PI 30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016 (OR. en) αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/16 CULT 20 AUDIO 27 DIGIT 20 TELECOM 34 PI 30"

Transcript

1 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016 (OR. en) 7689/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE CULT 24 AUDIO 35 DIGIT 29 TELECOM 41 PI 35 αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/16 CULT 20 AUDIO 27 DIGIT 20 TELECOM 34 PI 30 Θέμα: PUBLIC Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής [ ] πολιτιστικής κληρονομιάς - Οριστική διατύπωση του κειμένου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο σχέδιο συμπερασμάτων που κατήρτισε η Προεδρία προς συζήτηση κατά την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων και της Ομάδας «Οπτικοακουστικός τομέας» στις 22 Απριλίου Οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο (έγγρ. 7166/16) επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες και οι διαγραφές με [ ]. 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 1 DG E - 1C LIMITE EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής [ ] πολιτιστικής κληρονομιάς ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 1. η ψηφιοποίηση και η επιγραμμική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η μακροπρόθεσμη διαφύλαξή της είναι ουσιώδεις για την παροχή πρόσβασης στον πολιτισμό και τη γνώση σε όλους, για την προώθηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη συμβολή στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της αυξανόμενης προσφοράς νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 1 2. η Europeana, που δημιουργήθηκε το 2008 ως κοινό σημείο πολύγλωσσης επιγραμμικής πρόσβασης σε ψηφιακό πολιτιστικό υλικό 2 συνδέοντας έκτοτε ψηφιακές συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, αποτελεί πλέον κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό έργο για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 1 2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012, για την ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της , σ. 5). Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη EUROPEANA (ΕΕ C 319 της , σ. 18). 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 2

3 3. η περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana και των εθνικών πολιτικών ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο 3, την Επιτροπή 4 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5 4. η περαιτέρω χρήση της ψηφιακής κληρονομιάς προωθήθηκε μέσω της συμπερίληψης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα 6 και με την έκδοση της οδηγίας σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων 7 ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ 5. την πρόθεση της Επιτροπής να αξιολογήσει τις επιλογές και να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και διάθεσης των μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων σε ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πρωτοβουλίας της για τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012, για την ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της , σ. 5), Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικού πόρου για μια βιώσιμη Ευρώπη (ΕΕ C 138 της , σ. 36) και Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΕΕ C 463 της , σ. 1). Σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 283 της , σ. 39). Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Europeana τα επόμενα βήματα» (2009/2158(INI)). Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 175 της , σ. 1). Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (EE L 299 της , σ. 5). Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» (έγγρ /15). 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 3

4 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ 6. στη σημερινή της μορφή, η Europeana αποτελεί μια [ ] διαδικτυακή πλατφόρμα που καθιστά δυνατή την πολύγλωσση πρόσβαση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά που φυλάσσεται σε διαφορετικές συλλογές και τη διάδοσή της. Συνιστά επίσης μια πολύπλευρη πλατφόρμα 9 που αποσκοπεί στο να αποφέρει οφέλη για τους τελικούς χρήστες, τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργική περαιτέρω χρήση. Ως εκ τούτου, η Europeana σήμερα: υπόκειται στη διαχείριση μιας κοινοπραξίας, κεντρικός συντονιστής της οποίας και βασικός δικαιούχος της χρηματοδότησης της ΕΕ είναι το Ίδρυμα Europeana (Europeana Foundation) [ ] 10, λαμβάνει στήριξη από την ΕΕ μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 11 ως υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) για «πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους της ευρωπαϊκής κληρονομίας», υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη που μοιράζονται περιεχόμενο, μεταδεδομένα και εμπειρογνωμοσύνη μέσω των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς τους και καταβάλλουν εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές στο Ίδρυμα Europeana, υποστηρίζεται από την Ένωση του Δικτύου Europeana (Europeana Network Association) [ ] που εκπροσωπεί την κοινότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαγγελματίες του δημιουργικού και τεχνολογικού κλάδου που υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες της Europeana και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη στρατηγική της Η «πολύπλευρη πλατφόρμα» είναι ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα της διαδικτυακής οικονομίας. Οι πολύπλευρες πλατφόρμες παράγουν αξία, καθώς διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ξεχωριστών, αλλά αλληλεξαρτώμενων, ομάδων. Με αυτήν τη μορφή, λοιπόν, η πλατφόρμα ωφελεί μια ομάδα χρηστών μόνο εφόσον συμμετέχουν σε αυτήν και οι άλλες ομάδες χρηστών. Το Ίδρυμα Europeana είναι ιδιωτικό ίδρυμα ολλανδικού δικαίου. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΕΕ L 348 της , σ. 129), σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 86 της , σ. 14). 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 4

5 ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ 7. οι μεμονωμένες και συνδυασμένες προσπάθειες των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, των κρατών μελών και της Επιτροπής κατέστησαν δυνατή την επίτευξη [ ] προόδου ως προς την ψηφιοποίηση, την επιγραμμική προσβασιμότητα και την (μακροπρόθεσμη) ψηφιακή διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς η ψηφιακή διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που ανήκει σε ευρωπαϊκές συλλογές, έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία λόγω της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις συναφείς απειλές σε εμπόλεμες ζώνες 9. ο συντονισμός των προσπαθειών για την επιγραμμική προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της Europeana έχει συμβάλει: - στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της σύστασης δικτύου εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη, αφομοίωση και συνεπή χρήση μοντέλων, προτύπων και πλαισίων για την κοινοχρησία περιεχομένου και μεταδεδομένων, - στην κοινοχρησία των συλλογών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των τομέων και πέραν των εθνικών συνόρων, μέσω μιας πολύπλευρης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία μέχρι σήμερα παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντικείμενα από περίπου ιδρύματα, - στην προώθηση της διαθεσιμότητας έτοιμων για περαιτέρω χρήση 13 δεδομένων υψηλής ποιότητας, γεγονός που βελτιώνει τη διαθεσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ανοικτές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθεί την περαιτέρω χρήση σε άλλους τομείς [ ] Εκτιμάται ότι έχει πλέον ψηφιοποιηθεί το 10 % της πολιτιστικής κληρονομιάς (περίπου 300 εκατομμύρια αντικείμενα) και ότι περίπου το ένα τρίτο αυτού του περιεχομένου διατίθεται στο διαδίκτυο. Survey-2014.pdf Τα έτοιμα για περαιτέρω χρήση δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι: εικόνες υψηλής ευκρίνειας μηχανικώς αναγνώσιμοι, ανοικτοί και διαλειτουργικοί μορφότυποι πλούσιες περιγραφές και μεταδεδομένα, κατάλληλα για αυτόματη αναζήτηση εντοπισμός γεωγραφικής θέσης και πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 5

6 10. η σύνδεση των συλλογών ψηφιακής κληρονομιάς μέσω της Europeana συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων σε επίπεδο ΕΕ: - παροχή πρόσβασης στον πλούτο και την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά [ ] για ευρύ φάσμα του κοινού, - διευκόλυνση της έρευνας και της γνώσης του πολύπλευρου πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης, - διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης σε νέες και καινοτόμες διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ψηφιακή ενιαία αγορά 11. η περαιτέρω χρήση και κοινοχρησία του περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση σε αυτό, πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: 12. υπάρχει διαρκής ανάγκη για ανταλλαγή και επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς και για τον εντοπισμό κοινών λύσεων στο πλαίσιο του δικτύου επαγγελματιών του κλάδου της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου του Europeana Network Association 13. ορισμένες τεχνολογικές πτυχές της διαδικτυακής πλατφόρμας Europeana θα πρέπει να [ ] ενισχυθούν, καθιστώντας δυνατή [ ] τη σύνδεση των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την κοινοχρησία και την επικαιροποίηση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων τους με ευέλικτο, [ ] εύκολο και βιώσιμο τρόπο 14. ως ένα από τα σημεία εισόδου στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά [ ], το πολύγλωσσο σημείο πρόσβασης της Europeana[ ] θα πρέπει να γίνει φιλικότερο προς τον χρήστη, κυρίως βελτιώνοντας την ποιότητα και τη δυνατότητα εντοπισμού του περιεχομένου και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις λειτουργίες σημασιολογικής και πολύγλωσσης αναζήτησης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 6

7 15. για την καλύτερη προσέγγιση και συμμετοχή των τελικών χρηστών, το περιεχόμενο που διανέμεται μέσω της Europeana πρέπει να παρουσιάζεται με [...] ελκυστικό τρόπο και με ποικιλομορφία, ιδίως με τη συμμετοχή ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και τρίτων φορέων, ως σημείων πολλαπλών εισόδων και διάδοσης [...], για παράδειγμα μέσω πολιτιστικών διευρωπαϊκών έργων [...], όπως τα έργα για τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ( ) και την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος και των λοιπών επαναστατικών εξελίξεων του 1989 [...] 16. η διακυβέρνηση της Europeana θα πρέπει να καταστεί περισσότερο πολυσυλλεκτική, με τη συμμετοχή[...] των κυβερνήσεων των κρατών μελών και το ευρύτερο δίκτυο των φορέων συγκέντρωσης και των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη πολιτιστικών έργων με επίκεντρο τον χρήστη, με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια 17. το ισχύον πρότυπο χρηματοδότησης (με βάση τις επιχορηγήσεις) δεν παρέχει επαρκώς σταθερή βάση για τη διατήρηση της επένδυσης για την Europeana μέχρι σήμερα, και για τη διασφάλιση της μελλοντικής της ποιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, για τους ακόλουθους λόγους: - το Ίδρυμα Europeana ιδρύθηκε ως οργανισμός χωρίς ιδίους πόρους και στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχει προοπτική αποκόμισης σημαντικών εσόδων από τις υπηρεσίες του, - στο πλαίσιο του υποδείγματος της επιχορήγησης από την ΕΕ, υφίστανται πάντα μη επιλέξιμες δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν από άλλες [...] πηγές, όπως άμεσες εθελοντικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη, οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση από το 2014 και είναι ασταθείς από τη φύση τους 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 7

8 ΚΑΙ, ΚΑΤΆ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 18. η Europeana θα πρέπει να επανασχεδιασθεί ως πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΔΣΕ [...], η οποία θα εστιαστεί στην υποστήριξη των επαγγελματικών δικτύων, θα στηρίζει μια πολύπλευρη διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανταλλαγή και (περαιτέρω) χρήση μεταδεδομένων και περιεχομένου [...], και [...] θα παρέχει ένα γενικό πολυγλωσσικό σημείο πρόσβασης στο περιεχόμενο. Επιπλέον, η πολιτιστική αξία της Europeana θα πρέπει να ενισχυθεί με την υλοποίηση των πολιτιστικών έργων με επίκεντρο τον χρήστη τα οποία θα βασίζονται στην υποδομή της Europeana, και που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από τη ΔΣΕ ως υπηρεσίες γενικής εφαρμογής με τη συμμετοχή [...] ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων [...] ΚΑΛΕΊ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ EUROPEANA [...]: 19. να σημειώσει σημαντική πρόοδο με στόχο την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όπως προσδιορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα 20. να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα σε υφιστάμενους οργανισμούς εταίρους ή επιχειρήσεις επίδοξων οργανισμών εταίρων, ιδίως σε χώρες και περιοχές όπου το έργο δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστό 21. να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η ψηφιακή ερευνητική υποδομή για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (DARIAH) και το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 8

9 22. [...] να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στη χάραξη πολιτικής [...] και λήψης αποφάσεων [...] όσον αφορά το Ίδρυμα Europeana, αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί για παράδειγμα, [...] μέσω της συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, του κράτους μέλους το οποίο άσκησε την προηγούμενη Προεδρία και του κράτους μέλους που θα ασκήσει την επόμενη Προεδρία, 23. [...] να έχει πιο συστηματικές επαφές με τα [...] κράτη μέλη, να τους παρέχει [...] μόνιμη πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες που αφορούν τη χώρα και το ίδρυμα και να βελτιώσει [...] την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων και των δαπανών 24. να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες για την αύξηση του ιδίου εισοδήματος [...] 25. [ ] ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: [ ] 26. έως τον Οκτώβριο του 2017, να υποβάλει στο Συμβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της Europeana και [...] να δώσει σαφείς προσανατολισμούς για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Europeana μέσω της αξιολόγησης [...] εναλλακτικών λύσεων για το μελλοντικό πεδίο εφαρμογής τους, της χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης της Europeana, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μετατραπεί η Europeana σε ευρωπαϊκή νομική οντότητα ή να ενσωματωθεί σε μια υφιστάμενη δομή λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη διπλή φύση της Europeana ως πολιτιστικού και ψηφιακού καινοτόμου έργου 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 9

10 [ ] 27. έως τον Δεκέμβριο του 2016, να ανανεώσει και να αναθεωρήσει, έως το 2020, την εντολή της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη (MSEG), να ενισχύσει τα καθήκοντά της για να επανεξετάσει και να συζητήσει πολιτικές για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Europeana και τα ετήσια προγράμματα εργασιών, και να διευκολύνει τον συντονισμό με την επιτροπή ΔΣΕ όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική και τη χρηματοδότηση της Europeana 28. έως τον Οκτώβριο του 2017, να τροποποιήσει την μέθοδο χρηματοδότησης της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών της Europeana στο πλαίσιο της ΔΣΕ σε ένα συνδυασμό ανάθεσης συμβάσεων και επιχορηγήσεων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της ΕΕ θα καλύψουν πλήρως την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διαλειτουργικότητας, ενώ οι επιχορηγήσεις της ΕΕ (έως και το 75 % των επιλέξιμων δαπανών) θα καταστούν διαθέσιμες για συναφή προγράμματα με επίκεντρο τον χρήστη (δηλαδή γενικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΔΣΕ) τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν σε εθελοντική βάση, είτε άμεσα είτε μέσω της συμμετοχής εθνικών οργανισμών 29. να καθορίσει όρους στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών που θα υποχρεώνουν τον φορέα να διασφαλίζει τον χαρακτήρα της δημόσιας υποδομής και κοινότητας για τον πολιτισμό και την ψηφιακή καινοτομία, ιδίως μέσω: - διασφάλισης της αδιάλειπτης συμμετοχής των κρατών μελών και των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη της πλατφόρμας βασικών υπηρεσιών της Europeana, - διασφάλισης ότι αναγνωρίζονται τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα ως οι δικαιούχοι των μεταδεδομένων και του περιεχομένου [...] 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 10

11 30. επιπλέον διασφάλισης ότι οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής της Europeana που λαμβάνουν επιχορηγήσεις βασίζονται σε πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών και συνδέονται με αυτήν 31. να φροντίσει για την ενεργό συμμετοχή της MSEG στον καθορισμό των γενικών στόχων, των προτεραιοτήτων για τις δράσεις και του προβλεπόμενου επιπέδου χρηματοδότησης που θα προταθεί για την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικής εφαρμογής, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών της ΔΣΕ, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή της ΔΣΕ προς γνωμοδότηση. ΚΑΛΕΊ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌΤΗΤΑΣ: 32. να προωθήσουν περαιτέρω την ψηφιοποίηση των συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση και περαιτέρω χρήση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 33. να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν στρατηγικές και επιχειρησιακούς μηχανισμούς, όπως εθνικούς και περιφερειακούς φορείς συγκέντρωσης, και να ενθαρρύνουν την επιγραμμική προσβασιμότητα του περιεχομένου υψηλής ποιότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μεταδεδομένων μέσω των εθνικών και περιφερειακών συλλογών 34. να ενθαρρύνουν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να προσχωρήσουν στην Europeana και να τη στηρίξουν τόσο μέσω της ανταλλαγής περιεχομένου και μεταδεδομένων, συμμετέχοντας στην Αρχή Δικτύου της Europeana, όσο και με προσπάθειες προώθησης και διάδοσης, κάνοντας χρήση των έργων που χρηματοδοτούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ 35. [ ] Το περιεχόμενο μεταφέρθηκε στην παράγραφο /16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 11

12 36. να συμμετάσχουν στην MSEG ως φόρουμ συζήτησης πολιτικών για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και για τη στρατηγική και τη χρηματοδότηση της Europeana, και να μεριμνήσουν για τον συντονισμό μεταξύ των εκπροσώπων της MSEG, της Επιτροπής της ΔΣΕ και του [...] προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού 37. να μεριμνήσουν για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Europeana μέσω εθελοντικών χρηματοδοτικών συνεισφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συνεισφορές είναι απαραίτητες, μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που βασίζεται στην ανάθεση συμβάσεων και στη συνέχεια, να εξετάσουν το ενδεχόμενο της εθελοντικής συγχρηματοδότησης σχεδίων της Europeana που χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις της ΕΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ EUROPEANA, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ: 38. να προάγουν την αξία της Europeana ως ένα ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα και επαγγελματικό δίκτυο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, με τη συμμετοχή και της έρευνας και καινοτομίας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των τομέων της δημιουργίας. 7689/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 12

9643/16 ΘΚ/ριτ 1 DGE 1C

9643/16 ΘΚ/ριτ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9643/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 31 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες CULT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2010 (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0190 (COD) 9170/18 ADD 1 LIMITE PUBLIC DIGIT 103 CONSOM 149 TELECOM 148 CULT 71 AUDIO 39 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 10.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2004)0066 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2005 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15475/10 AUDIO 38 CULT 100 COMPET 312 TELECOM 114 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15475/10 AUDIO 38 CULT 100 COMPET 312 TELECOM 114 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15475/10 AUDIO 38 CULT 100 COMPET 312 TECOM 114 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2010 (22.04) (OR. en) 8263/10 CULT 25 SOC 246 REGIO 28 FSTR 21

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2010 (22.04) (OR. en) 8263/10 CULT 25 SOC 246 REGIO 28 FSTR 21 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2010 (22.04) (OR. en) 8263/10 CULT 25 SOC 246 REGIO 28 FSTR 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14929/14 ENFOPOL 342 COSI 105 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12214/3/14 REV 3 Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

8837/12 ΑΣ/νκ/ΘΛ 1 DGE - 1C

8837/12 ΑΣ/νκ/ΘΛ 1 DGE - 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8837/12 SPORT 26 DOPAGE 9 SAN 82 JAI 259 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) το Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

10116/14 ΜΧΡ/νικ/ΚΣ 1 DG D 2B

10116/14 ΜΧΡ/νικ/ΚΣ 1 DG D 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2014 (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 12041/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11559/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC ENV 514 CLIMA 96 AGRI 439 IND 171 PROCIV 55 RELEX 675 MED 30 DEVGEN 179 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14853/15 RECH 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Συνεδρίαση : 2762η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14220/6/16 REV 6 UD 231 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

9720/19 ΘΚ/μγ 1 JAI.1

9720/19 ΘΚ/μγ 1 JAI.1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019 (OR. en) 9720/19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2019 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2011 (06.4) (OR. en) 8185/11 JAI 190 JAIEX 26 ENFOPOL 82 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ αριθ. προηγ. εγγρ.: 6504/2/11 REV 2

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9524/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπείες IND 111 RECH 207 TELECOM 99 MI

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9101/19 + COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2019) 21 final

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10062/19 ΘΚ/γπ 1 JAI.1

10062/19 ΘΚ/γπ 1 JAI.1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019 (OR. en) 10062/19 ENFOPOL 289 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2019 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15627/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13303/17 ΔΑ/ακι 1 DGE 2B

13303/17 ΔΑ/ακι 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 20 (OR. en) 13303/ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 DATAPROTECT

Διαβάστε περισσότερα

12670/1/16 REV 1 ΘΚ/νικ 1 DG G 2B

12670/1/16 REV 1 ΘΚ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12670/1/16 REV 1 FISC 141 ECOFIN 846 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 13645/1/15 REV 1 CULT 76 REX 871 DEVGEN 215 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου (OR. en) 8998/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COMPET 314 RECH 139 MI 391 ENER 175 CONSOM 189 DATAPROTECT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2019 SWD(2019) 331 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14540/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)/Συμβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)/Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6450/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5478/1/15 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EACEA 30/2018: Προώθηση της διάθεσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μέσω του διαδικτύου

EACEA 30/2018: Προώθηση της διάθεσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μέσω του διαδικτύου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (0-00) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: EACEA 0/08: Προώθηση της διάθεσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μέσω του διαδικτύου. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13638/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 99 RELEX 883 DEVGEN 226 COMPET 540 ENFOCUSTOM 172 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

14491/18 ΜΙΠ/μκρ 1 TREE.2.B LIMITE EL

14491/18 ΜΙΠ/μκρ 1 TREE.2.B LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0003(COD) 14491/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 14268/18 TELECOM 420

Διαβάστε περισσότερα

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5300/18 TRANS 14 FIN 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

8867/17 ΘΚ/νικ 1 DG E - 1C

8867/17 ΘΚ/νικ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0304 (COD) 8867/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: EDUC 168 SOC 311 EMPL 234 MI 380 ECOFIN 332 DIGIT 120 JEUN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6068/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 5783/1/16

Διαβάστε περισσότερα

8692/18 ΑΒ/νικ 1 DG G 3 C

8692/18 ΑΒ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) 8692/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων RECH 169 TELECOM 123 IND 122 MI 323 COMPET 282 DATAPROTECT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11093/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D051086/02

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2018) 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2018) 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3. COM() 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

12195/19 ΕΜ/σα 1 RELEX 2.B

12195/19 ΕΜ/σα 1 RELEX 2.B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2019 (OR. en) 12195/19 COARM 154 CFSP/PESC 684 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

13865/18 ΘΚ/μκρ 1 ECOMP 1A

13865/18 ΘΚ/μκρ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13865/18 ECOFIN 1012 STATIS 71 UEM 345 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 13644/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC ENFOPOL 395 ENV 692 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12297/16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13432/17 SPORT 78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

9066/15 ADD 1 ΘΚ/μκρ 1 DPG

9066/15 ADD 1 ΘΚ/μκρ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9066/15 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 25 EDUC 155 JEUN 41 CULT 33 AUDIO 15 SPORT 17 3388η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

11843/11 ΠΜ/γν 1 DG G 2B

11843/11 ΠΜ/γν 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11843/11 SOC 585 COHOM 174 MI 317 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:10326/11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0110 (COD) 8529/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα