ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση MARMOR SG Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43607/62/Β/99/209) ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Oι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MARMOR SG ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Α.Ε.» κατά την συνεδρίασή του την 09/12/2020. MARMOR SG Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43607/62/Β/99/209) ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ Σελίδα 2 από 87

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ): ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΝΕΙΑ ΚΟΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΈΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΆΡΤΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΈΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ): ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελίδα 3 από 87

4 7.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...87 Σελίδα 4 από 87

5 1. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «MARMOR SG Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ» επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά την χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει αντικατασταθεί από 01/01/2019 από τα άρθρα του Νόμου 4548/2018, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση 2020 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία το επόμενο έτος και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών εταιριών. 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. Συνοπτική Περιγραφή Επιχειρηματικού Μοντέλου Η Marmor SG A.E., με διακριιτικό τίτλο Stone Group International ιδρύθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη ως εταιρεία επεξεργασίας μαρμάρου. Με την πάροδο των χρόνων και ακολουθώντας συνεχείς κεφαλαιακές επενδύσεις, η Marmor SG Α.Ε. εξελίχθηκε και έγινε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών πετρωμάτων στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μαρμάρων παγκοσμίως. H Marmor SG Α.Ε., διαθέτει τρεις θυγατρικές, την «Μάρμαρα Βερμίου Ανώνυμη Εταιρεία», την «Καρμάρ Λατομική Ανώνυμη Εταιρεία» και τη Marmor UK Ltd, ενώ παράλληλα συμμετέχει με ποσοστό 50,00% στην «Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα Ανώνυμη Εταιρεία» και 30,88% στην «Σκαρή Λατομική Θάσου Α.Ε.». Το 2019 προχώρησε στην απορρόφηση των εταιρειών «Καπλανίδου & ΣΙΑ ΕΕ» και «Θεόκλητος & ΣΙΑ ΕΕ» αποκτώντας για πρώτη φορά ιδιόκτητο Λατομείο στην περιοχή της Καβάλας. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό μητρώου Α.Ε /62/Β/99/0209 και αριθμό ΓΕΜΗ Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ Σελίδα 5 από 87

6 Η Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας την έχει ως εξής: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Ιωάννης Αντωνιάδης ,83% Ελένη Αντωνιάδου ,83% Ρηγόπουλος Ηλίας % Ράλλης Χαράλαμπος % Δούκας Ευσταθίαδης % Αναστασιάδης Αναστάσιος 909 0,59% Τιμοθεόυ Λάμπρος 909 0,59% Σύνολα % Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την έχει ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο Ιωάννης Αντωνιάδης Ηλίας Ρηγόπουλος Ελένη Αντωνιάδου Χαράλαμπος Ράλλης Δούκας Ευσταθιάδης Ιδιότητα Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Το ανωτέρω Δ.Σ. εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για μια πενταετία, και συγκροτήθηκε σε σώμα με την απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε στις Το 2020 οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας εμφάνισαν περιορισμένη διακύμανση. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν θέσεις ισχυρές βάσεις, υιοθετόντας μια ισχυρή πολιτική εξωστρέφειας, με ανάπτυξη δικτύου και παρουσία ήδη σε περισσότερες από 75 χώρες, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη με έμφαση στην εκμετάλλευση του διεθνούς δικτύου πωλήσεων και του έντονα εξαγωγικού προφίλ που διαθέτουν. Β. Στόχοι, Βασικές Αξίες και Στρατηγικές Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας θέση ως απόλυτα επιτεύξιμο στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών και την εν γένει συνέχιση και βελτίωση της κερδοφορίας της, προβαίνει σε δράσεις που έχουν σκοπό την προαναφερόμενη αύξηση της παραγωγής, την ορθολογικότερη οργάνωση της, την μείωση του κόστους παραγωγής και των εξόδων διαχείρισης και τελικά την επίτευξη καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος. O Όμιλος και η Εταιρία εργάζονται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του εξαγωγικού τους δικτύου με συνεχή αναζήτηση νέων εξαγωγικών χωρών, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών σε χώρες που ήδη Σελίδα 6 από 87

7 δραστηριοποιούνται. Το στρατηγικό / επενδυτικό πλάνο το οποίο ακολουθείται με συνέπεια τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει επιπλέον την απόκτηση νέου υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, την εξαγορά και διαχείριση καίριων λατομικών μονάδων, την ενίσχυση του Brand Name με απώτερο σκοπό ο Όμιλος και η Εταιρεία να ανταπεξέλθουν στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων. Η στρατηγική επιλογή της Εταιρείας να επενδύει σε λατομικές επιχειρήσεις έχει ήδη δημιουργήσει θετικές οικονομίες κλίμακας μέσω της συμμετοχής με 50,00% στην «Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα Α.Ε», 70,00% στην «Καρμάρ Λατομική Ανώνυμη Εταιρεία.», 100,00% στην «Βέρμιον Μάρμαρα Α.Ε» και 30,88% στην «Σκαρή Λατομική Θάσου Α.Ε.». Το 2019 προχώρησε στην απορρόφηση των εταιρειών «Καπλανίδου & ΣΙΑ ΕΕ» και «Θεόκλητος & ΣΙΑ ΕΕ» αποκτώντας για πρώτη φορά ιδιόκτητο Λατομείο στην περιοχή της Καβάλας. Οι παραπάνω συνέργειες έχουν ισχυροποιήσει τα οικονομικά μεγέθη όλων των εταιριών. Γενικότερα, η επιτυχία της Εταιρείας και του Ομίλου βασίζεται σε: Στοχευμένες και επιτυχημένες εξαγορές ή συμμετοχές σε λατομικές επιχειρήσεις. Σταθεροποίηση του υπάρχοντος δικτύου μεγάλων πελατών και περεταίρω ανάπτυξη - διεύρυνση της πελατειακής της βάσης με συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως. Στις επενδύσεις σε καινοτόμους τρόπους παραγωγής όπως ο αυτόματος Διαλογέας Πλακιδίων. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, ο αυτόματος διαλογέας πλακιδίων έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια, όλα τα πιθανά ελαττώματα πλακιδίων από διάφορα είδη Ελληνικού μαρμάρου και να τα κατηγοριοποιεί ανάλογα Στην επέκταση σε νέες βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τα πλακίδια, μωσαϊκά και ψηφίδες. Ενδελεχή ανάλυση των αγορών και του ανταγωνισμού. Έμφαση στην αύξηση των πωλήσεων μέσω της αναγνωρισιμότητας της εταιρικής της ταυτότητας Brand Name. Αποκλειστική αντιπροσώπευσή της με εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό σε αγορές στόχους. Πολιτική μάρκετινγκ με στόχο την προδιαγραφή των υλικών αποκλειστικής διαχείρισης της Εταιρείας σε μεγάλα project παγκοσμίως. Προς αυτή την κατεύθυνση και με διαρκή συμμετοχή στις μεγαλύτερες κλαδικές εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού, η Εταιρεία, έχοντας σταθεροποιήσει την θέση της στην παγκόσμια αγορά κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αυξήσει τις πωλήσεις της στο εξωτερικό. Η εξωστρέφεια αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής πωλήσεων της. Σελίδα 7 από 87

8 Η Εταιρική Κουλτούρα της Marmor SG SA έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, διαμορφώνοντας ως απόλυτο μελλοντικό στόχο την υλοποίηση του Οράματός της, να καταστεί το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους καλύτερους. Η δομή αυτής της Κουλτούρας συνοψίζεται στους εξής 4 άξονες/αξίες: Kάνουμε τη δουλειά με ταχύτητα και ασφάλεια, είμαστε προσηλωμένοι στο αποτέλεσμα και κρατάμε πάντοτε τον λόγο μας. Σκεφτόμαστε πάντα πρωτοπόρα, ανακαλύπτοντας καθημερινά τρόπους να κάνουμε ακόμη καλύτερα τη δουλειά μας και να φέρουμε το αποτέλεσμα. Περνάμε ευχάριστα στο εργασιακό μας περιβάλλον παράγοντας πολύ κομβικός για να είμαστε απόλυτα παραγωγικοί. Εργαζόμαστε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρείας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση: Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων, Το σεβασμό προς το περιβάλλον. Η εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει πλήθος εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωση της. H Εταιρεία εφαρμόζει το Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και της λειτουργίας της. Για τη σχηματική απεικόνιση της οργανικής δομής και των λειτουργιών της επιχείρησης έχει καταρτίσει οργανόγραμμα. Το οργανόγραμμα διευκολύνει τη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας, ενώ καθορίζεται το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Δ. Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών Σημαντικά Γεγονότα της Χρήσης 2020 Η ανάπτυξη και εξάπλωση του COVID-19, ο οποίος τον Μάρτιο 2020 κηρύχτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, έχει επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, πλήττοντας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ή Σελίδα 8 από 87

9 Εταιρεία και ο Όμιλος. Εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα δημιούργησαν οι αποφάσεις πολλών χωρών για επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις και κλείσιμο των συνόρων. Για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε άμεσα στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την παρακολούθηση και το μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα εξετάζονται όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προστασία της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου και την διασφάλιση της λειτουργίας τους παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ και έχει λάβει ενισχύσεις υπό μορφή α) επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού και β) δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ποσού H εταιρεία στις 30/6/2020 αναχρηματοδότησε το βασικό δάνειο της, το οποίο είχε συνάψει με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, με νέες δανειακές συμβάσεις συνολικού ισόποσου ύψους με τα Τραπεζικά Ιδρύματα Eurobank, Alphabank, Πειραιώς, επιτυγχάνοντας την παράταση εξόφλησης του προαναφερθέντος ποσού κατά δύο έτη, την μείωση των εγγεγραμμένων προσημειώσεων της στο ποσό των και την μείωση του Τραπεζικού επιτοκίου κατά 1 μονάδα. Με την από απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η (ανομοιόμορφη) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ) με ακύρωση των μετοχών του μετόχου κ. Αθανασίου Αντωνιάδη λόγω αποχώρησης (εξόδου) του από την εταιρεία (K.A.K Γ.ΕΜ.Η / ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων Ευρώ ( ) με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού σωρευμένων μη διανεμηθέντων κερδών, με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40 ) (K.A.K Γ.ΕΜ.Η / , / ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους τη εταιρείας και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία σε σταθερή βάση, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ ( ), με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού σωρευμένων μη διανεμηθέντων κερδών, με έκδοση οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα (8.180) νέων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40 ) (K.A.K Γ.ΕΜ.Η / και / ). Σελίδα 9 από 87

10 Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα του 2020, σε επίπεδο Εταιρείας και συγκεντρωτικά σε επίπεδο Ομίλου βάσει των ενοποιημένων καταστάσεων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παραθέτουμε τις σημαντικότερες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης: Για τον Όμιλο και την Εταιρεία Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε ευρώ έναντι των ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Για την Εταιρεία ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ έναντι των ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας. Οι πωλήσεις εξωτερικού του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό περίπου έναντι των της προηγούμενης χρήσης, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αποτελούν το 84% περίπου επί του συνολικού κύκλου εργασιών, ποσοστό το οποίο επισημοποιεί τον έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου. Επίσης η μεγάλη διασπορά των πελατών ελαχιστοποιεί την έκθεση κινδύνου και την πιθανότητα δημιουργίας επισφαλειών. Αντίστοιχα για την Εταιρεία, οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσό περίπου έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης, διαμορφώνοντας το ποσοστό μικτού κέρδους επί των πωλήσεων σε 31,03%, έναντι 28,11%, της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των έναντι των της χρήσης 2019, διαμορφώνοντας το ποσοστό μικτού κέρδους στο 26,66% επί των πωλήσεων, έναντι 27,01% της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά έξοδα διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Για την Εταιρεία, τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Κατά τη Χρήση του 2020 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε ενώ το αντίστοιχο κονδύλι κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε Για την Εταιρεία, κατά τη Χρήση του 2020 οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε ενώ το αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν σε Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Σελίδα 10 από 87

11 Τα αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων ετοίμων και ημιτελών, Α & Β υλών του Ομίλου, στη κλειόμενη χρήση διαμορφώθηκαν στο ποσό των έναντι της προηγούμενης χρήσης. Για την Εταιρεία τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στο ποσό των έναντι των της προηγούμενης χρήσης. Το επίπεδο αυτό των αποθεμάτων απηχεί την προσπάθεια της Εταιρείας για την άμεση εκτέλεση των αναληφθέντων έργων, αλλά και την προσπάθεια μείωσης των τιμών απόκτησης των Α & Β υλών με την τοποθέτηση μαζικών παραγγελιών στους κατά περίπτωση προμηθευτές. Επίσης η φύση του υλικού που επιτρέπει τη μακροχρόνια χρησιμοποίησή του δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Τα κατεργασμένα προϊόντα φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους, που τους δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη από ζημιές της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα για την Εταιρεία τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε κέρδη από κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη από κέρδη Τα αντίστοιχα αποτελέσματα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη από κέρδη Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου παρουσίασαν κέρδη έναντι ζημιών της περσινής αντίστοιχης χρήσης. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα της Εταιρείας προ φόρων παρουσίασαν ζημίες έναντι ζημιών της περσινής αντίστοιχης χρήσης. Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου παρουσίασαν κέρδη έναντι ζημιών της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες έναντι κερδών της περσινής αντίστοιχης χρήσης. Tην χρήση 2020, ο Όμιλος της STONE GROUP INTERNATIONAL κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικότατη βελτίωση της απόδοσής του παρότι λειτούργησε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας του covid-19 στις αγορές παγκοσμίως. Κατάφερε να θωρακιστεί απέναντι στη νέα πραγματικότητα και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή της. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η χρήση του 2020 εμφάνισε Κέρδη Μετά Φόρων ύψους 332 χιλ. έναντι ζημιών ύψους 297 χιλ. της προηγούμενης χρήσης του Τα κέρδη αυτά, ήρθαν ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης και απόδοσης των επενδύσεων που πραγματοποίησε η μητρική εταιρία MARMOR SG SA σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνικό εξοπλισμό αλλά και σε νέες παραγωγικές μονάδες (λατομεία και εργοστάσια) σε επίπεδα Ομίλου. Σελίδα 11 από 87

12 Επισημαίνουμε ότι η μείωση της κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας η οποία παρατηρείται στις χρήσεις 2019 και 2020 οφείλεται στην ενσωμάτωση 2 νέων παραγωγικών λειτουργιών εντός του 2019, οι οποίες και άρχισαν να αποδίδουν σημαντική κερδοφορία στην Εταιρεία από τις αρχές του Η πρώτη αφορά την λατομική παραγωγική λειτουργία καθώς η εταιρεία για πρώτη φορά απέκτησε άδεια εκμετάλλευσης λατομείου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Καβάλας. Αυτού του τύπου οι επενδύσεις έχουν πάντα εμπροσθοβαρή χαρακτήρα καθώς συνοδεύονται από απόκτηση μηχανημάτων, εργασίες διανοίξεων, οδοποιίας και διαμόρφωσης γης με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας του λατομείου. Μάλιστα τα λογιστικά πρότυπα προβλέπουν την παγιοποίηση μόνο μικρού μέρους αυτών των επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα του πάγιου εξοπλισμού και των Εγγυητικών Επιστολών που συνοδεύουν την Άδεια Εκμετάλλευσης των λατομείων. Η Διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει σε σημαντική βελτίωση των μεγεθών της συγκεκριμένης παραγωγικής λειτουργίας καθώς τα περιθώρια κέρδους του Λατομικού Κλάδου είναι από τα υψηλότερα της Ελληνικής Οικονομίας. Να σημειώσουμε ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα του 2021 για την συγκεκριμένη παραγωγική λειτουργία είναι πάρα πολύ ενθαρυντικά. Η δεύτερη αφορά την παραγωγική λειτουργία Πλακιδίου Μωσαϊκού - Ψηφίδας η οποία συναρτάται άμεσα με το μεγάλο άνοιγμα της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ. Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθώντας στενά το Οικονομικό κλίμα που διαμορφώνεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, η οποία αποτελεί βασική παραγωγό χώρα παγκοσμίως του συγκεκριμένου τύπου υλικών, ξεκίνησε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής Πλακιδίου Μωσαϊκού - Ψηφίδας εντός του Μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης, η οποία έλαβε χώρα εντός του 2020, τα περιθώρια κέρδους αυτής της παραγωγικής λειτουργίας ήταν χαμηλά. Η Διοίκηση της εταιρείας συναισθανόμενη την τεράστια ευκαιρία που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, προσβλέπει την επόμενη 3ετία να εμπορεύεται όλη την παραγωγή πλακιδίων-ψηφίδας του εργοστασίου, της παράγοντας ο οποίος θα την βοηθήσει να απολαύει ολόκληρη την ωφέλεια της συγκεκριμένης επένδυσης και να αυξήσει σημαντικά τον συνολικό της κύκλο εργασιών. Τέλος επισηαμίνουμε ότι το 2020 η Εταιρία ακολουθώντας τη Στρατηγική Δημιουργίας Ταμειακού Πλεονάσματος, για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας που δημιούργησε ο COVID19, προχώρησε στην σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων οι οποίες αύξησαν σημαντικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα της χρήσης. Αυτός είναι και ο λόγος απόκλεισης του καθαρού αποτελέσματος μεταξύ του 2020 και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 Η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τους, στη χρηματοοικονομική απόδοσή τους. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρεία και του Όμιλου. Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους Σελίδα 12 από 87

13 στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και ο Όμιλος, προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει εφόσον χρειαστεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Ειδικότερα για τους κινδύνους αυτούς σημειώνουμε τα εξής: Συναλλαγματικός κίνδυνος Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας και του Ομίλου να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Διενεργούνται όμως και εμπορικές συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο, εκτός του ευρώ και συνεπώς εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Παρόλα αυτά, οι συναλλαγές αυτές αφορούν ελάχιστο μέρος των δραστηριοτήτων και άρα ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι πολύ περιορισμένος. Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος σε χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που προέρχονται κυρίως από απαιτήσεις πελατών και επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτούς μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου τους. Επιπρόσθετα, ασφαλίζεται σημαντικό μέρος των απαιτήσεων από πελάτες. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. H πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου είναι να συνεργάζονται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, διενεργούνται σχετικές προβλέψεις απομειώσεων. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία και ο Όμιλος να μη μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση ρευστότητας είναι να διασφαλίζουν, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχουν αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά και κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη τους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαχειρίζονται τις ανάγκες ρευστότητας τους με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, Σελίδα 13 από 87

14 των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και ο προγραμματισμός πληρωμών σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Δανεισμός - Κίνδυνος διακύμανσης Επιτοκίων Η Εταιρεία και ο Όμιλος παρακολουθούν και διαχειρίζονται τον δανεισμό τους, προβαίνοντας σε συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Υπάρχουν εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών τα οποία βοηθούν στο περιορισμό του χρηματοοικονομικού τους κόστους. 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζουν διαχρονικά τη διαχείριση του περιβάλλοντος ως ουσιώδες θέμα και ήδη από το 2016 η Εταιρεία στην προσπάθειά της για ένα καλύτερο περιβάλλον, υιοθέτησε το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001:2015. Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Κύριοι στόχοι μας είναι: Η μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων σε οχήματα μηχανήματα έργων και εγκαταστάσεις θέρμανσης Η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην παραγωγή, για φωτισμό χώρων και την λειτουργία εξοπλισμού των γραφείων Η ορθολογική χρήση φυσικών πόρων (κατανάλωση νερού και χαρτιού) Η ανακύκλωση των αναλώσιμων υλικών (έλαια, συσσωρευτές, ελαστικά οχημάτων, ξυλά, μέταλλα, πλαστικά) μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών. Ο περιορισμός - έλεγχος κινδύνων εκτάκτων αναγκών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Εταιρεία Marmor SG A.E.: Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό. Καθιερώνει περιβαλλοντικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται Σελίδα 14 από 87

15 οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σ αυτήν. Συνολικά η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας μας είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της και συμμορφώνεται απόλυτα σε οποιαδήποτε ισχύουσα περιβαντολογική νομοθετική και κανονιστική απαίτηση. Επιπλέον είναι τεκμηριωμένη, ενώ η εφαρμογή της παρακολουθείται μέσα από διαδικασίες ανασκοπήσεων. 4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η Marmor SG A.E, απασχολεί 267 εργαζομένους. Περίπου το 72% αυτών είναι εργατικό δυναμικό και το 28% είναι εργαζόμενοι ανώτατης-ανώτερης εκπαίδευσης, με ένα 10% να διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Το 63% των εργαζομένων της Εταιρείας κυμαίνεται σε ηλικίες μεταξύ ετών, το 56% έχει προϋπηρεσία στη Marmor SG A.E. περισσότερο από τέσσερα χρόνια και το 12% έχει προϋπηρεσία περισσότερο από δέκα χρόνια. Επίσης το 79% των εργαζομένων είναι άντρες λόγω και της ιδιαιτερότητας του κλάδου. Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες των εταιριών του Ομίλου και την ικανότητα των ατόμων στη διοίκηση ανθρώπων. Η Μισθολογική πολιτική διαμορφώνεται όχι μόνο με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά εφαρμόζεται Πολιτική Αμοιβών & Παροχών που βασίζεται σε έρευνας αγοράς του Κλάδου. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Η διαφορετικότητα και η παροχή ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα, είναι αναγκαίες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήμερα, και στον Όμιλό μας θεωρούμε ότι τα οφέλη είναι διακριτά και πολλαπλά, αρκεί να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις μέσα στο περιβάλλον αυτό. Στην κοινωνία των εργαζομένων του Ομίλου προάγουμε την έννοια μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, έχοντας ως οφέλη την ανάπτυξη του αισθήματος «δέσμευσης» των εργαζομένων, την ενσωμάτωση «ταλέντων» στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, την καλή εταιρική εικόνα, την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα και την ενσωμάτωση όλου του προσωπικού ο καθένας από την πλευρά του στην υλοποίηση του οράματος του Ομίλου. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, και διεξάγει ετησίως εκπαιδεύσεις σε Πρώτες Βοήθειες. Παράλληλα προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους δωρεάν ετήσια check up. Σελίδα 15 από 87

16 Η Marmor SG A.E. και ο Όμιλος Stone Group International προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους, όπως επίσης και ολιστικό πρόγραμμα «καθοδηγούμενης προπονητικής» (coaching), ενισχύοντας τις ικανότητες, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Παράλληλα πραγματοποιούνται και ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία και ο όμιλος εφαρμόζουν Πολιτική Ανάπτυξης, όντας και μία από τις Θεμελιώδεις Αξίες της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται το όραμά της για συνεχή ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε εκπαιδεύσεις που συμβάλλουν τόσο στην επαγγελματική όσο και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων της. Οι εκπαιδεύσεις μπορεί να υλοποιούνται με μια από τις παρακάτω μορφές: Ανοικτά προγράμματα εκπαίδευσης, προγράμματα που παρέχονται από εξωτερικό φορέα στο χώρο του. Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης, προγράμματα που παρέχονται από εξωτερικό φορέα, στον χώρο της Εταιρείας. Εσωτερικές εκπαιδεύσεις, οι οποίες υλοποιούνται από εκπαιδευτές εργαζομένους της Εταιρείας. Οn the job training. Induction Training (orientation programme) Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων. Η Marmor SG A.E. και ο Όμιλος Stone Group International προσφέρουν μια σειρά από παροχές και προγράμματα στους εργαζόμενους της, πέραν αυτών που ορίζει η νομοθεσία. Ιδιωτική ασφάλιση για τους εργαζόμενους και όλα τα μέλη της οικογένειας (προστατευόμενα), η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει τακτικές εξετάσεις. Άλλα προνόμια περιλαμβάνουν, επίδομα γάμου και παιδιού, και έκτακτη άδεια σε περίπτωση απροσδόκητου συμβάντος, εορταστικά δώρα (για τα Χριστούγεννα και του Πάσχα), σχολικά επιδόματα στα παιδιά όλων των εργαζομένων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δώρο για την ημέρα γενεθλίων. Στηρίζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών των εργαζομένων άνω των 15 ετών, με εξωτερικό φορέα που αναλαμβάνει την καθοδήγησή τους (coaching). Επιδότηση προσωπικής εκπαίδευσης Χορήγηση διατακτικών Group αθλητικών δραστηριοτήτων Group λοιπών δραστηριοτήτων Εταιρική Τράπεζα αίματος Επιπρόσθετα, η Marmor SG A.E. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Επιβραβεύσεων. Ειδικότερα Επιβράβευση συνταξιούχων. Σελίδα 16 από 87

17 Επιβράβευση για νέες ιδέες. Επιβραβεύσεις για διάφορους λόγους Για τους μαθητές οι οποίοι εισήλθαν με επιτυχία στην Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση, η Marmor SG A.E. παρέχει χρηματικά δώρα. Η επιδίωξη της αριστείας, η επιβράβευση της προσπάθειας και η επιτυχία των στόχων, αποτελούν δέσμευση της εταιρείας η οποία και επιβράβευσε όλους τους εισαχθέντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν το 2020, σταθήκαμε δίπλα στους ανθρώπους μας, θεσπίζοντας ένα σχέδιο δράσης διαχείρισης του Covid-19. Eφαρμόσαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας. Διαμορφώσαμε ένα εργασιακό περιβάλλον και προσφέραμε όλα τα απαραίτητα για την εφαρμογή τηλεργασίας. Προχωρήσαμε στην προστασία εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε προληπτικές απολυμάνσεις των εγκαταστάσεων μας τρεις φορές την εβδομάδα, προχωρήσαμε στην διεξαγωγή τακτικών μοριακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις μας για λόγους ψυχολογικούς και ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των ανθρώπων μας. Επίσης με αυξημένο πάντα το αίσθημα της ευθύνης σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία και σφυρηλάτηση των σχέσεων της εταιρείας με τους οργανισμούς που συνδράμει στο πλαίσιο μίας εταιρικής κουλτούρας που στέκεται υπεύθυνα απέναντι στους εργαζομένους της και στην κοινότητα και επικεντρώνεται στην στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΧΔΕ) & ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 5.1. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως «Κυκλοφορούν» ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Πάγιο ενεργητικό «Κυκλοφορούν» ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Καθαρό Κεφάλαιο κινήσεως «Κυκλοφορούν» ενεργητικό % 51,64% 48,43% 57,17% 54,51% % 53,97% 61,94% 51,71% 63,19% % 72,48% 74,16% 79,58% 85,11% % 160,12% 104,85% 174,81% 112,79% % 37,55% 4,62% 42,79% 11,34% Σελίδα 17 από 87

18 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων Ίδια κεφάλαια Μικτά αποτελέσματα Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Μικτά αποτελέσματα Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου % 5,71% -0,33% 2,69% 0,43% % 0,67% -2,38% -3,40% -0,77% % 31,03% 28,12% 26,66% 27,01% % 44,99% 39,11% 36,36% 37,00% % 130,95% 140,31% 140,49% 142,45% % 118,61% 135,21% 113,54% 122,27% ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. Διαχειριστικής Πολιτικής Νέες επενδύσεις Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως % 7,38% 110,03% 4,13% 38,48% 13. Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Χ 360 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση ημέρες Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Χ 360 ημέρες Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δείκτες. 6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την κατακόρυφη πτώση των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου. Η πανδημία του Covid-19, είχε σαν αποτέλεσμα το ελληνικό μάρμαρο να δεχθεί ισχυρό πλήγμα, λόγω του lockdown και της συνεπακόλουθης παύσης των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών και κυρίως με την Κίνα. Από την πλευρά της η Εταιρία και ο Όμιλος προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να θωρακιστούν Σελίδα 18 από 87

19 απέναντι στη νέα πραγματικότητα και κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Για το εννεάμηνο του 2021 η εταιρεία σημείωσε σημαντικότατη βελτίωση της απόδοσης της, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη και στις 3 παραγωγικές λειτουργίες της. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 5,738 εκ. ευρώ έναντι 1,697 εκ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 238%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2021 στα 29,885 εκ. ευρώ έναντι 18,340 το 2020, αυξημένος κατά 63%.Η Διοίκηση της εταιρείας βάσει των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί και αναμένεται εκτελεστούν στην υπόλοιπη περίοδο του 2021 θεωρεί δεδομένο ότι στην συγκεκριμένη χρήση θα καταγραφούν ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα αποδοτικότητάς της, προβλέποντας κύκλο εργασιών της τάξεως των 40 εκ. ευρώ και EBITDA της τάξεως των 7,5 εκ. ευρώ. Η επιτυχής απόδοση των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνικό εξοπλισμό και σε νέες παραγωγικές μονάδες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της εξέλιξης της Εταιρείας και του Όμιλου και συνετέλεσαν τα μέγιστα, παρά το τρέχον αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, ώστε τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη βελτίωση το 2021 σε σύγκριση με το ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Εταιρεία δεν κατέχει η δεν κατείχε «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στη Χρυσούπολη Καβάλας, ΤΚ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα. 11. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την Εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Οι πωλήσεις της Εταιρείας από και προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως εμπορεύματα. Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς την Εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες επεξεργασίας μαρμάρων. Η Εταιρεία στις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζει τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) σύμφωνα με τον Ν.3728/ Οι αμοιβές στα μέλη Σελίδα 19 από 87

20 του Δ.Σ. και στα Διοικητικά στελέχη αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνδεδεμένα μέρη της Marmor SG AE καθώς και η συγγένειά τους: ΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 99% ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MARMOR ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Ε.Ε ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΥ 75% ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 70% ΔΡΑΜΑ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 30,88% ΚΑΒΑΛΑ MARMOR UK LTD ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 100% LONDON, UK DARETIA SHPK ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΥ 33% KORCE, ALBANIA ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε ΥΠΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 50% ΒΙ.ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ MARMOR SG EΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΕΕ ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARMOR UK LTD DARETIA SHPK ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΝΟΛΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ MARMOR SG EΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΕΕ ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARMOR UK LTD DARETIA SHPK ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 20 από 87

21 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μέλη Δ.Σ. και λοιπά διευθυντικά στελέχη Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές αμοιβές και συναλλαγές Υποχρεώσεις προς μέλη διοίκησης και διευθυντικά στελέχη Σημειώνεται ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις οικογένειες τους). 12. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος. 13. ΓEΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Με την από απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των οχτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ) με καταβολή σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων επτά (29.007) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,40) εκάστης. Την 08/06/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης , το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι απορροφήσεως της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/ Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Ως την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η συνδεδεμένη επιχείρηση «Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα Α.Ε» δεν είχε ολοκληρώσει τη σύνταξη των ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τα έτη 2019 και 2020, και ως συνέπεια τα αποτελέσματα του Ομίλου της χρήσης 2019 και 2020 δεν περιλαμβάνουν την αναλογία των αποτελεσμάτων της «ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.E. και αφετέρου στο κονδύλι του Ισολογισμού (ενοποιημένου και ατομικού) «Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» εμφανίζονται για την συγκεκριμένη συνδεδεμένη εταιρεία τα ποσά της χρήσης του Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά. Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, 29/10/2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. Σελίδα ΑΕ / από 87

22 2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας MARMOR SG ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Γνώμη με επιφύλαξη Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας MARMOR SG ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας Βάση για γνώμη με επιφύλαξη, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας MARMOR SG ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ , απεικονίζεται η αξία μετοχών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Από τον έλεγχο μας, δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2015 μέχρι και Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Σελίδα 22 από 87

23 Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ αυτές τις ενέργειες. Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σελίδα 23 από 87

24 Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. Σελίδα 24 από 87

25 Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία MARMOR SG ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2021 Αναστάσιος Κ Μούδιος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ ΣΟΕΛ : Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Philippos Business Center, Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου TΘ 8413 Θέρμη, TK Θεσσαλονίκη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ελεγκτικής Εταιρίας: 193 Σελίδα 25 από 87

26 3. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 Σελίδα 26 από 87

27 3.1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ποσά εκφρασμένα σε ) Σημ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Υπεραξία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές επενδύσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Συνολικά περιουσιακά στοιχεία Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη (ζημίες) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 27 από 87

28 3.2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ποσά εκφρασμένα σε ) Κατάσταση συνολικών εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ 01/01/ /01/ /01/ /01/ Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 9.21 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης Έξοδα διάθεσης 9.23 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 9.22 ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 9.24 ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.26 ( ) ( ) ( ) ( ) Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες ενοπ. με τη μέθοδο καθαρής θέσης Αποτέλεσματα προ φόρων ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος Αποτέλεσματα περιόδου μετά από φόρους (α) ( ) ( ) Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους που αναλογεί σε: σε μετόχους μητρικής ( ) σε μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα καθαρά από φόρους Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: Κέρδος/(Ζημία) από αναλογιστική μελέτη (2.335) (49.343) (2.710) (40.806) Κέρδος/(Ζημία) από επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό Λοπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (β) Σύγκεντρώτικά συνολικά έσοδα χρήσης (α) + (β) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα που αναλογούν: σε μετόχους μητρικής σε μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 28 από 87

29 3.3. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά εκφρασμένα σε ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο σε μετόχους μητρικής Μη ελέγχουσα συμμετοχή Υπόλοιπο Ιδίων κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Κέρδος/(ζημία) από αναλογιστική μελέτη (2.447) (2.447) 113 (2.335) Κέρδος/(ζημία) από επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (5.362) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια κεφάλαια Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( ) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ( ) ( ) - ( ) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) ( ) - ( ) Τακτικό αποθεματικό (7.465) Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (20.704) Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού 3299/2004 & 3908/ ( ) Σύνολο λοιπών συναλλαγών ( ) ( ) - ( ) Υπόλοιπο Ιδίων κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου Σύνολο Σελίδα 29 από 87

* Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.

* Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ» της 31.12.2017 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 2446301000 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Δ.1 Σημ. 31.12.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΜΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γαλήνης 17, Κηφισιά Αρ.Μ.Α.Ε.: 2292/01ΑT/B/86/1528 Γ.Ε.ΜΗ: 287401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 Μητροπόλεως 123, Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 5-28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 016101334000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003556201000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014) ΚΜΟΙΛ AE ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 Διαχειριστική Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 ΑΦΜ: 096053793

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2017 26η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017-31η Δεκεμβρίου 2017) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031499429000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, 153 44 Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 339401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 31690/03/Β/94/85 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 112598708000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2016 25η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016-31η Δεκεμβρίου 2016) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 899.071,58 886.665,40

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 24 η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 019091231000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3425601000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ Τηλέφωνο: 2103382427 Fax: 2103616464 E-mail: tsalta@acci.gr Αθήνα,20/12/2018 Αριθ.Πρωτ.:1356211

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) Αρ.Μ.Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) Αρ.Μ.Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) Αρ.Μ.Α.Ε. 57877/33/Β/04/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 010725653000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 ης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382212 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,17/07/2018

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -(1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 68777303000 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 812.571,99 886.479,58

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

BOLD OGILVY & MATHER ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BOLD /OGILVY AND MATHER A.E.E. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008)

BOLD OGILVY & MATHER ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BOLD /OGILVY AND MATHER A.E.E. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) BOLD OGILVY & MATHER ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BOLD /OGILVY AND MATHER A.E.E Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, 153 44 Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 339401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12,Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12,Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12,Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031499429000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122052801000 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Γαριβάλδη 13, Αθήνα Τ.Κ. 117 42 ΓΕΜΗ 7736427000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Χρήστος Ι.Νεγκάκης Καθηγητής 2 ΣΚΟΠΟΣ Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Εξασφάλιση συγκρισιμότητας των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2016

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2016 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83116602000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα