ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο σχέδιο νόμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο σχέδιο νόμου"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της Ι9ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών ψόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (1 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και ψορολογικές ρυθμίσεις» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ι Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 4797/2021 Στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 (Α 66), στο δεύτερο εδάψιο διαγράψεται η προθεσμία της 3Οης Ιουνίου 2022, το τέταρτο εδάψιο διαγράψεται και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής: «3. Μέχρι την έκδοση της απόψασης της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες Που μνημονεύονται στον Παρόντα νόμο, σχετικά με την επιχορήγηση καιτην προκαταβολή των άρθρων 4,7,8,11 και 12 ασκούνταιαττότο Γ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι οι αρμοδιότητες του παρόντος νόμου που αψορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την Ιη εξακολουθούν να ασκούνται από το Γ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόψασης της παρ. 1, οι αρμοδιότητες του παρόντος που αψορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την Ιη και μετά ασκούνται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.» Άρθρο 2 Ρύθμιση Θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Η υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α 181) είναι η αρμόδια υπηρεσία για: α) την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων αναμόρψωσης της ψορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και β) τη διενέργεια προπαρασκευαοτικών εργασιών προς τον σκοπό νομοθετικής και διοικητικής κωδικοποίησης της ως άνω πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, υπό την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α 133). Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα Α Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Διεύθυνσης, το οποίο, για την αποτελεσματική άσκησή τους, διασψαλίζει τη συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή Αρχές και εισηγείται τον προγραμματισμό και απολογισμό του νομοθετικού έργου.

2 Άρθρο 3 Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ιιίαματικές Πηγές Ελλάδος» Α.Ε.-Προσθήκη Παρ. 5 στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021 Στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021 (Α 250) προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ι.Π.Ε. Α.Ε.» Άρθρο 4 Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - Προσθήκη άρθρο 45 του ν. 4933/2022 παρ. 3 στο Στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (Α 99) προοτίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, περιλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/20 13 (Α 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.» Άρθρο 5 Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου Τροποποίηση παρ. Ι και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021 Στο άρθρο 209 του ν. 4820/2021 (Α 130), το πρώτο εδάψιο της περ. γ) της Παρ. 1, περί προκαταβολών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΔ.Γ.Α.) για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού, αντικαθίσταται με δύο νέα εδάψια, στο τέλος της παρ. 4, τίθεται εξαίρεση ως προς το χρονικό όριο ισχύος του άρθρου, και το άρθρο 209 διαμορψώνεται ως εξής: «Αρθρο 209 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίοεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού 1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον <ιπαγετό Άνοιξη 2021» από την 15η έως και την 20ή σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής ψύσης του στις Περιψέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιψερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής: α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασψαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και ό του άρθρου ό του ν. 3877/2010 (Α 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ αρ / κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1668). Με κοινή απόψαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεταιτο ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο. β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, να χορηγεί στους

3 δικαιούχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαψορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραψική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2θ10, της παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ αρ / Κοινής υπουργικής απόψασης, των Παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ αρ / κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ αρ. 425/42522/ κοινής απόψασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1239). γ) Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η , να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο. Οι προκαταβολές του πρώτου εδαψίου εντάσσονται στο Ειδικό (ΛΟ ΗΟ) Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η έως καιτην 20ή , κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 καιτης παρ. Ι του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ αρ / κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. Ι και 2 του άρθρου 20 της υπ αρ / κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ αρ. 425/42522/ κοινής απόψασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1239). Στο ως άνω Πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες οι ζημιές από την 15η έως καιτην 20ή στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασψάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Γιατο ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο γιατις ζημιές της παρούσας περίπτωσης εψαρμόζεται η περ. α. 2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 5127/ 57526/ κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασψαλιοτικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους ψορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης , καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιψερειακού Υποκαταστήματος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ. β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 3493/37001/ κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμψωνα με την υπ αρ. 3493/37001/ κοινή υπουργική απόψαση, καθώς και των ζημιών της περ. το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης

4 δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε Καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης , καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Περιψέρειας Θεσσαλίας το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ. 3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021)) της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιψερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαμίας, Πάτρας και Τρίπολης, που απασχολείται με αυτή: α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α της υτιοπαρ. 2 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο. Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιψερειακού Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχριτριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο. β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ αρ / κοινής απόψασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (8 1163). 4. Οι διατάξεις των παρ. Ι έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης , Εκτός από τη χορήγηση προκαταβολών της περ. γ) της παρ. Ι που ισχύει έως τις ».

5 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ιιυτο τικοι (ΙΚ[ΓΟΤΑΙΚΟ1ΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Η\ΓΖ1Γ)\Κ1 ( ΙΙΑΙΖΟΑΚί ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΟΝΤΛΝΊ) Τ1\ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑΚΑ½ ίοιιοίοαντλ (;)4χ Ι \1-\\ΙΟίΪ)ΙΞ \ιανιοι[)ινοκιγ)ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ \ΛΙΕΕΙΟ κικιιι ναξιιείοκ1κιιιαξ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κικο, Ριι:ιιΑκΑκι ΚΥΙΙΛΚΟΙΡΙΕΙ[ΛΚΑΚΙ8 (1ΙΙ Ο γ1ιανιυι (ΗκΙΞ!ΟΞΙΥΙΙΑΝΙ1)1Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ι ΥΙ ΙΑΝΟ ΡΙ ΙΞΑ Τ[ΙΕΟΓ)ΟΙΟ ΚΤΚΑΚΊ :37 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ι Ει3. Ζο Ε Ί0 1, (ιτ0σας.

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΙΤΛ0Σ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 7 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο Σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο ((Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών Φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (1 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και Φορολογικές ρυθμίσεις» Επισπεύδον Υπουργείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Στοιχεία επικοινωνίας: Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5 7, Τ.Κ , τηλ. 210 Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης οτους οποιους αφορουν οι σασικες οιαταςεις της αςιο/ιοουμενης ρυυμισης: ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 (Χ) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ψηψιακής Διακυβέρνησης,

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Ι Α. Αιτιολοική έκθεση Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; Άρθρο Ι Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης ενισχύσεων σε πληγέντες από Φυσικές καταστροψές και τη διαβίβαση αυτών προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την ομαλή έναρξη λειτουργίας της. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σι αρμοδιότητες του ν. 4797/2021 που αψορούν θεσμηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την Ιη Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να ασκούνται από το Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και μετά την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την Ιη Ιουνίου 2020 και μετά. Άρθρο 2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ικανοποιείται η δέσμευση της χώρας μας στο πλαίσιο του έργου για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η άσκηση της αρμοδιότητας κωδικοποίησης της ψορολογικής νομοθεσίας από διακριτή οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής ως προς: α) την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων αναμόρωσης της ψορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και β) τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών προς τον σκοπό νομοθετικής και διοικητικής κωδικοποίησης της ως άνω πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, υπό την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α 133). Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα Α Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Διεύθυνσης, το οποίο, για την αποτελεσματική άσκησή τους, συνεργάζεται με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή Αρχές και εισηγείται τον προγραμματισμό και απολογισμό του νομοθετικού έργου. Άρθρο 3 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

8 Με την προωθούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την ονομασία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος, η οποία Θα προσδιοριστεί με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Άρθρο 4 Με τη ρύθμιση του ν. 4933/2022 (Α 99) σκοιτείται η τόνωση της εγχώριας ζήτησης τουρισμού, δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ήτοι των συνεπειών της πανδημίας ΟνΙο-19 καιτης ενεργειακής Κρίσης αλλά και ως μέσου στήριξης της εγχώριας ζήτησης έναντι των επιπτώσεων οποιασδήποτε αρνητικής συγκυρίας για τον τουρισμό και εν γένει για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Με την παρούσα ρύθμιση και για την όσο το δυνατόν λυσιτελέστερη εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, προκρίνεται η απόδοση αυτής της παροχής να είναι ακατάσχετη, αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά (περιλαμβανομένης καιτης ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013), να μην δεσμεύεται και να μην συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και να μην υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Άρθρο 5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. γ) της παρ. Ι του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α 130) που αψορά χορήγηση προκαταβολών των εκτιμηθεισών αποζημίωσεων σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο, από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» που σημειώθηκε από την 15η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 20η Απριλίου 2021 και τροποποιείται αντίστοιχα η παρ. 4 του ίδιου άρθρου ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της διαχείρισης των ανωτέρω ζημιών. 2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; Άρθρο Ι Κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση των εκκρεμών θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της νέας Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, με στόχο τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης ενισχύσεων σε πληγέντες από ψυσικές καταστροψές και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις νέες υποθέσεις. Άρθρο 2 Κρίνεται αναγκαία η προωθούμενη ρύθμιση για τη συμμόρψωση με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και για την άσκηση της αρμοδιότητας κωδικοποίησης της ψορολογικής νομοθεσίας από διακριτή οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 3

9 Με το υψιστάμενο νομοθετικό καθεστώς ανέκυψε το ζήτημα, του μη προσδιορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιαματικές Πηγές Ελλάδός (Ι.Π.Ε.) ΑΕ», το οποίο έρχεται να θεσμοθετήσει η προωθούμενη ρύθμιση, με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Άρθρο 4 Η πανδημία του κορωνο ίού ςονο-ι9 και η ενεργειακή κρίση, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν πλήξει τον τουριστικό τομέα της χώρας, σύμψωνα με τις πρόσψατες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στους ρυθμούς ανάπτυξης των οικονομιών. Συνεπώς, εκτιμάται ότι θα επέλθουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες στην πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έμμεσα ωψελούνται από τον τουρισμό. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων σε αυτές, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς μέσα σε διάστημα δύο ετών λειτούργησαν Είτε υπό το καθεστώς περιοριστικών μέτρων είτε δεν λειτούργησαν καθόλου ή αναμένεται να λειτουργήσουν με υψηλά λειτουργικά κόστη. Πέραν όμως των ως άνω, επιδιώκεται η αντιμετώπιση αρνητικών συγκυριών (διεθνών ή εσωτερικών) που ενδέχεται να πλήξουν τον ελληνικό τουρισμό προσψέροντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης. Άρθρο 5 Ο «Παγετός Άνοιξη 2021>) έπληξε με σψοδρότητα τη γεωργική Παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων και των καλλιεργειών που ήταν σε προανθικό στάδιο, σι οποίες δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασψάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί ιτροκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στο άνω στάδιο. 3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά; Άρθρο Ι Η ρύθμιση αψορά στους δικαιούχους επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες. Πέραν αυτών, επηρεάζεται και το σύνολο της κοινωνίας, με πολυεπίπεδο τρόπο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι, η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά ένα ακόμα ειδικότερο μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί άμεσα και με ταχύτητα στην ενίσχυση πληπόμενων λόγω έκτακτης συνθήκης και συνεπώς, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Άρθρο 2 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών καιτο Γενικό Χημείο του Κράτους.

10 Άρθρο 3 Η προτεινόμενη ρύθμιση αψοράτην Ι.Π.Ε. Α.Ε. Άρθρο 4 Αψορά στους υποκείμενους σε ψορολογική υποχρέωση πολίτες της Επικράτειας, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει επισκέπτες εγχώριου Τουρισμού, καθώς και επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του Τουρισμού. Άρθρο 5 Τους αγρότες. Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 4. Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; Άρθρο 1, 3, 4 και ό Χ ΝΑΙ Οχι Άρθρο 2 ΝΑΙ ΟΧΙ χ Άρθρο 1: άρθρο 24 παρ. 3 ν. 4797/2021 Άρθρο 3: ν. 4875/2021 (Α 250) Άρθρο 4: άρθρο 45 ν. 4933/2022 (Α 99) Άρθρο 5: άρθρο 209 του ν. 4820/2021 (Α 130) 5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας Άρθρα 1-5 1) με αλλαγή προεδρικού Απαιτείται νομοθετική πρόβλεψη γιατην αντιμετώπιση διατάγματος, των ζητημάτων που τίθενται με τις αξιολογούμενες υπουργικής απόφασης ρυθμίσεις, διότι εισάγονται ειδικότερες προβλέψεις και ή άλλης κανονιστικής τροποποιούνται ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. πράξης; 11) με αλλαγή διοικητικής Άρθρα 1-5 πρακτικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες συμπεριλαμβανομένης ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή της δυνατότητας νέας διοικητικής πρακτικής. ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας; ίί) με διάθεση Άρθρα 1-5 περισσότερων Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ανθρώπινων και ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με υλικών πόρων; διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. _ς;

11 Συναψείς πρακτικές 6. Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Χ Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα: 1) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: ΙΙ) σε όργανα Της Ε.Ε.: ΙΙΙ) σε διεθνείς οργανισμούς: Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 7. εττιδιώκονται Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με την αξισλογσύμενη ρύθμιση Β. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης; Άρθρο Ι 1) βραχυπρόθεσμοι: Ρύθμιση Θεμάτων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων και την ομαλή σταδιακή μετάβαση στη λειτουργία νέας οργανικής μονάδας αρμόδιας για Θέματα χορήγησης των ενισχύσεων προς πληγέντες από θεομηνίες. Ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου και της αρχής της νομιμότητας της Διοίκησης. Άρθρο 2 Υλοποίηση της δέσμευσης της χώρας στο Πλαίσιο του έργου για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ΑνΘεκτικότητας και στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η άσκηση της αρμοδιότητας κωδικοποίησης της ψορολογικής νομοθεσίας από διακριτή οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών.

12 Άρθρο 3 Αντιμετώπιση του ζητήματος, που άπτεται του μη προσδιορισμού αμοιβής για τις υπηρεσίες, που παρέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος ΑΕ και αψορούν στην προώθηση του σκοπού της. Άρθρο 4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η τόνωση της εγχώριας ζήτησης τουρισμού, δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ήτοι των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού ςονιο-ι9 καιτης ενεργειακής κρίσης αλλά και ως μέσου στήριξης της εγχώριας ζήτησης έναντι των επιπτώσεων οποιασδήποτε αρνητικής συγκυρίας για τον τουρισμό και εν γένει για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Άρθρο 5 Η στήριξη των αγροτών που υπέστησαν ζημιές από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» στις καλλιέργειές τους. Άρθρο 3 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος ΑΕ. ιι) μακροπροθεσμοι: Άρθρο 4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η σταδιακή διόρθωση της ανισορροπίας που παρατηρειται διαχρονικα και κανει την ελληνική τουριστική οικονομία περισσότερο ευάλωτη στις διεθνείς κρίσεις, ήτοι της διάστασης μεταξύ εισερχόμενης και εγχώριας τουριστικής ζήτησης. Άρθρο 5 Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας. 9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική: Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ και της ΕΛΣΤΑΤ

13 ΝΑΙ Δεν είναι εψικτή η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από την εψαρμογή της εν λόγω διάταξης. Ψηψιακή διακυβέρνηση Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι 10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π 1) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε: ΙΙ) Εάν είναι έμμεση, εξηγή οτε: Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή 11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού); Π ΟΧΙ Π Εξηγήστε: 12 άλλα Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π Αναψέρατε ποια είναι αυτά τα συστήματα: 13 συστήματος; Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π Εξηγήστε: Κατ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου Άρι5ρο Στόχος Άρθρο 1 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 (Α 66) που αψορά στον χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης ενισχύσεων σε πληγέντες από ψυσικές καταστροψές και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το Γ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες του ν. 4797/2021 που

14 αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την Ιη Ιουνίου Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την Ιη Ιουνίου 2020 και μετά. Επιτυγχάνονται έτσι η ομαλή μετάβαση και η εύρυθμη λειτουργία της νέας οργανικής μονάδας, ώστε να διεκπεραιωθούν παράλληλα τόσο σι πιο παλαιές υποθέσεις (από την υιστάμενη οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών), όσο και σι πιο πρόσψατες (από τη νεοσύστατη δομή), με σκοπό να είναι δυνατή η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι Ο ψόρτος Εργασίας λόγω της θεσμοθέτησης του νέου πλαισίου έχει αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας του αυξημένου αριθμού περιπτώσεων ψυσικών καταστροψών και της έκτασης αυτών, η παράλληλη λειτουργία των ανωτέρω δομών για τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων θα διαμορψώσει τις συνθήκες για να διεκπεραιωθεί το σύνολο των υποθέσεων με ταχύτερους ρυθμούς. Άρθρο 2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τη χάραξη της ψορολογικής, τελωνειακής πολιτικής και πολιτικής για θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους, σημαντικών συνιστωσών της οικονομικής πολιτικής της χώρας και υλοποιείται διεθνής δέσμευση της χώρας στο Πλαίσιο του έργου για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο ΟΠΟίΟ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η άσκηση της αρμοδιότητας κωδικοποίησης της ψορολογικής νομοθεσίας από διακριτή οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 3 Με την προωθούμενη διάταξη προβλέπεται, ότι οι κάθε είδους Άρθρο 4 Άρθρο 5 αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. ΑΕ. των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. θα καθοριστούν με Κοινή απόψαση Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται το αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο οτα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων της παροχής του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», ρύθμιση η οποία αποσκοπεί στην τόνωοη της εγχώριας ζήτησης τουρισμού και τη διόρθωση της ανισορροπίας μεταξύ εισερχόμενης και εγχώριας τουριστικής ζήτησης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το ποσοστό των χορηγού μενων προκαταβολών των εκτιμηθεισών αποζημιώσεων σε όσους υπέστησαν ζημιές από τον ιιπαγετό Άνοιξη 2021» στις καλλιέργειές τους, σι οποίες βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και τιαρατείνεται η προθεσμία χορήγησης των ανωτέρω προκαταβολών έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να οτηριχθούν σι πληγέντες, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμψέροντος.

15 Β. Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος Γ. Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος Δ. Εκθεση νενικών συνεπειών 18. Οψέλη αξιολογσύμενης ρύθμισης ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟ Ι ΚΗΣΗ, ΔΙΑ ιιια Ν Ε Ί Α Α Γ Ο ΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α Ν ΤΑ ΓΩΝ ΙΣΜ ΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝ Ί ΚΕΣ Ο ΜΑΔΕΣ ΦΥΣΙ ΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΙΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΟ ΤΙ ΕΡΙ ΒΑΛι\ΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Αύξηση εσόδων Χ ΝΙείωιττί δαπανών Χ Χ Χ ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση χρονου Μεγολύτερη οποδοτικότητο / οποτελεσμ οτι κότη τιι Χ Χ Χ ΟΙιΊΔΙ ΡΥ(-)ΜΙΣΙΙΣ Αλλο Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών Χ Χ Δίκαιη μετοχείριση πολιτών ΕΜΜ ΕΣΑ Αυξημένη οξιοπιστα / διαφάνεια θεσμών Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων Αλλο Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Άρθρο 2: Ρύθμιση Θεμάτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε συμμόρψωση με διεθνή υποχρέωση της χώρας για λόγους διαψάνειας και ανεξαρτησίας. Άρθρο 3: Επιλύεται το ζήτημα της έλλειψης καθορισμού αμοιβής για τις υπηρεσίες, Που Παρέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος ΑΕ, οι οποίες υπηρεσίες παρέχονται για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

16 Άρθρο 5: Παροχή στήριξης προς τους πληγέντες αγρότες, αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, μέσα από τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και την ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιασμος / προετοιμασια ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υποδομη / εξοπλισμος Ιίροσληψεις / κινητικοτητα Ενημέρωση! εκπαιδευση εμπλεκομενων ΚΩΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Αλλο Στήριξη και λειτουργία διαχείρισης ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΠ ΟΛ ΟΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Διαχείριση αλλαγων Κατα την εκτελεση Κοστος συμμετοχης στη νεα ρύθμιση Άλλο Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Ί 20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚίΝΔΥΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Αναγνώριση / εντοπισμος κινδυνου

17 Διαπίστωσιί συνεπειών κινδύνων στους στόχους Σχεδιασμός αποτροπής / αντιστάθμισης κινδύνων Άλλο Πιλοτική εφαρμογή ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ανάδειξη καλών πριικτικών κατά την υλοποίηση της ρύθμισης Συνεχής αξιολόγηση δ ιιιδικιισ ιών διαχείρισης κινδύνων Αλλο Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 21. Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική ειτισύ ναψη). Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. Ε. Εκθεση διαβούλευσης Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς Συνεργασία με άλλα υπουργεία / υπηρεσίες

18 Π Συνεργασίαμε κοινωνικούς φορείς / Ανεξάρτητες Αρχές Διεθνής διαβούλευση 23 Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής ττλατψόρμαςνννορπρ.γ (ηλεκτρονική επισύναψη της έκιεσης) Αριθμός συ μμετασχόντων Επί των γενικών αρχών (ιιεπίτης αρχής») της αξιολογούμενης ρύθμισης Σχόλια που υιοθετήθηκαν Σχόλια που δεν υιοθετήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης επαρκούς αιτιολόγησης) Αριθμός συ μμετασχόντων Επί των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης Σχόλια που υιοθετήθηκαν

19 Σχόλια που δεν υιοθετήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης επαρκούς αιτιολόγησης) Στ. Εκθεση νομιμότητας 24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις Ενωσιακό δίκαιο ΓΙ Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (συμττεριλαμόανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) Άρθρο 1 Άρθρα 16, 17, 20 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 1Ι Κανονισμός Οδηγία Π Απόψαση 26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών Π Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Διεθνείς συμβάσεις

20 Ί27 Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο_απόφασης Ανώτατο ή άλλο εθνικό δικαστήριο (αναψέρατε) Ανεξάρτητη Αρχή 1 (αναψέρατε) 28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης Π Νομολογία Δικαστηρίου Ε.Ε. Π π Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Αλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δικαστήρια ή διαιτητικά όργανα Ζ. Πίνακας τρστιοτιοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 29. Τροποποίηση αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων Διατάξεις αξιολογούμενης ρύΰμισης Υφιστάμενες διατάξεις Άρθρο Ι Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 4797/2021 Στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 (Α 66), στο δεύτερο εδάψιο διαγράψεται η προθεσμία της 3Οης Ιουνίου 2022, τοτέταρτο εδάψιο διαγράφεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Μέχρι την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι νια την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, αι αρμοδιότητες Που μνημονεύονται οταν παρόντα νόμο, σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοαικανομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021, η οποία έχει ως εξής: «3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της πορ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα νόμο, σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικανομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ.1 και μέχρι την οι αρμοδιότητες του παρόντος νόμου που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της

21 έκδοση της απόφασης της παρ. Ι σι αρμοδιότητες του χώρος πριν την 1η Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να παρόντος νόμου που αφορούν θεσμηνίες που έχουν ασκούνται από τα Γ Τμήμα της Διεύθυνσης πλήξει περιοχές της χώρας πριν την Ιη.ό.2020 Χρημοτσαικανσμικής Πολιτικής του Υπουργείου εξακολουθούν να ασκούνται από Τα Γ Τμήμα της Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της Διεύθυνσης Χρηματοοικανομικής Πολιτικής του παρ.1, αι αρμοδιότητες του παρόντος που αφορούν Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από απόφασης της παρ. 1, σι αρμοδιότητες του παρόντος την Ιη Ιουνίου 2020 και μετά ασκούνται από τη που αφορούν θεαμηνίες που έχουν πλήξει περιοχές Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Μετά την οι της χώρας από την Ιη.ό.2020 και μετά ασκούνται από αρμοδιότητες του ττσρόντας νόμου ασκούνται από τη τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.ιι Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.» Άρθρο 5 Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου Τροιτοιτοίηση Παρ. Ι και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021- Τροποποίηση Παρ. Ι και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021 Στο άρθρο 209 του ν. 4820/2021 (Α 130), το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1, περί πρακαταβολών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για τις ζημιές που προκλήθηκον λόγω παγετού, αντικοθίσταται με δύο νέα εδάφια, στο τέλος της πορ. 4, τίθεται εξοίρεση ως προς Το χρονικό όριο ισχύος του άρθρου, και το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής: ιι Αρθρο 209 Ρυθμίσεις Θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών λοψαλίσεων σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού 1. Ειδικά γιο τις ζημιές που πρσκλήοηκαν οκ ογροτικές καλλιέργειες από τον «Γίαγετό Άνοιξη 2021» οπό την 15η έως κοι την 20ή σε διοδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής ψύσης τσιι σεις Περιψέρειες της Χώρας κοι στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής: ο) Το ονώτοτο ετήσιο όριο οποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύνατοι να ανέρχεται έως το 100% της ααψολιζόμενης αξίας της ιιορογωγής του αγροτεμοχίου που ζημιώθηκε, κατά πορέκκλιοη των ιιορ. 5 και ό του άρθρου ό του ν. 3877/2010 (Α 160) και της πορ. 2 του άρθρου 23 της υπ αρ / κοινής απόψοσης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1668). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το ανώτοτο ετήσιο όριο αποζημίωσης σνά αγροτεμάχιο. β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, να χορηγεί στους δικοιαύχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσος οποζημίωσης, την οποίο δικοιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκοταβσλής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά πραιόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά πορέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 κοι της τιορ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της Παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ αρ / κοινής υπουργικής απόφασης, των πορ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ αρ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων (Β 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ αρ. 425/42522/ κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης καιΐροψίμων )Β 1239). γ) Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμθουλίαυ του, μέχρι την 31η , Άρθρα 209 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψολίαεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού 1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγρατικές καλλιέργειες από ταν «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η, έως και την 20ή σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στις Περιφέρειες της Χώρας και στα σύνολο των Γίεριφερειοκών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής: α) Τα ανώτατο ετήοιο όρια αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως τα 100% της ααψαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά πορέκκλιοη των παρ. 5 και ότου άρθρου ότου ν. 3877/2010 (Α 160) και της παρ. 2 ταυ άρθρου 23 της υπ αρ / κοινής απόψοσης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τραι)ίμων (Β 1668). Με κοινή στιόψοοη των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Και Οικονομικών, η οιιοία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται τα ανώτατα ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχια. β) Ο Οργανισμός Ελληνικών εωργικών ΑσΦαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, νο χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσος αποζημίωσης, την οποίο δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικά ανά ζημισγόνσ αίτιο ή ανά πρσ ιόν ή ανά γεωγροψική ζώνη, Κατά πορέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 καιτης πορ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ ορ / κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ αρ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ ορ. 425/42522/ κοινής απόφασης των Αναιιληρωτών Υπουργών Οικονομικών Και Αγροτι ιής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1239). γ) Κατά άμαιον τρόπο με εκείνο της περ. β δύνονται νο λαμβάνουν πρσκοτοβολές μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, όσοι υπέστησαν ζημιές στις κολ.λιέργειές τους, σι οποίες ήταν σε προονθικό στάδια, ενταοσόμενες στο Ειδικό (ΑΒ ΗΟ) Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για ταν ιιπαγετό Άνοιξη 2021» από την 15η έως και την 20ή , Το οποία Θα υποβληθεί γιο έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ως άνω πρόγραμμα Θα περιλομβάνονται όλες σι ζημιές από την 15η.2,2021 έως και την 20ή στις κολλιέργειες που ήταν οε προανθικό στάδιο Και δεν καλύπτονται από ταν Κανονισμό Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για τα ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο για τις ζημιές της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η περ. α.

22 να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές Τους, ΟΙ οποίες ήταν οε προανθικό στάδιο. Οι προκαταβολές του πρώτου εδαψίου εντάσσονται στο Ειδικό (ΑΠ ΗΟ) Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η έως και την 20ή , κατά πορέκκλιση της παρ. Ι Του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της Παρ. Ι του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της Παρ. Ι του άρθρου 24 της υπ αρ / κοινής υπουργικής απόψασης, Των παρ. Ι και 2 του άρθρου 20 της υπ αρ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τραψίμων (8 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ αρ. 425/42522/ κοινής απόψασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τραψίμων (Β 1239). Στο ως άνω Πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες αι ζημιές από την 15η.2.202Ι έως καιτην 20ή στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασψάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για Το ανώτατο όρια αποζη μίωσης ανά αγροτεμάχια για τις ζημιές της παρούσας περίπτωσης εψαρμόζεται η περ. α. 2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 5127/ 57526/ κοινής οπόψαοης Των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάιπυξης και Τροψίμων (Β 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασψαλιοτικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των πραγραμμάτων ενεργητικής Προστασίας και κρατικών οικονομικών ενιοχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους ψορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζήμιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε Καμία περίπτωση Πέραν της 3Ιης , καθορίζεται μέχρι Του Ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όρια. Ειδικότερα, για τους απασχολούμεναυς τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιψερειακού Υπακαταστήματος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχριτου ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ. β) Κατά παρέκκλιοη του άρθρου Ι της υπ αρ. 3493/37001/ κοινής οπόψοσης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων (Β 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμψωνα με την υπ αρ. 3493/37001/ κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της περ. ο, Τα συνολικό ετήσια όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε Καμία Περίπτωση πέραν της 3Ιης.Ι.2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ακτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Περιψέρειας Θεσσαλίας τα ετήσια όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ. 3. Γιατο χρονικό διάστημα μέχριτην ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από ταν «Γίαγετό Άνοιξη 2021» της παρ. Ι Και μόνο για Το 2.α( Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 5127/ 57526/ κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα Τα στάδια της αοψολιστικής Και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής Προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τσυς απαοχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικαύς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικατήτων, Που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους ψαρείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που πρακλήθη καν από ταν «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1, τσ συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχριτην ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε Καμία περίπτωση Πέραν της 3Ιης , καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ακτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όρια. Ειδικότερα, για τους αποοχαλούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιψερειακού Υπακαταστήματας Λάρισας, Το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του πασσύ των επτά χιλιάδων διακσσίων (7.200) ευρώ. β( Κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ αρ. 3493/37001/ κοινής απόψαοης των Υπουργών Οικονομικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης Και ΤροΦίμων (Β 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υα αρ. 3493/37001/ Κοινή υπουργική απόψαση, καθώς και των ζημιών της περ. α, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία Περίπτωση πέραν της 3Ιης.Ι.2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Περιψέρειας Θεσσαλίας τα ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακασίων (7.200) ευρώ. 3. Για Το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της Παρ. Ι και μόνο για το προοωπικότης Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. καιτων ΠεριΦερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαμίας, Πάτρας και Τρίπολης, που απασχολείται με αυτή: α( Οι ώρες της απασχόλησης, καθ υπέρβαση του υπαχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α της υπαπαρ. 2 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο. Ειδικότερα, για τους αποοχολούμεναυς τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του ΠεριΦερειακού Υπσκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο. β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται γιο υπερωριακή εργασία οπογευματινών ωρών και μέχρι την ώρα, προσαυξημένη Κατά είκοσιπέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με απαδαχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργόσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ αρ / κοινής απόψασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Και Αγροτικής Ανάπτυξης Και ΤροΦίμων (Β 1163).

23 Προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και 4. Οι διοτόξεις των παρ. Ι έως 3 ισχύουν αποκλειστικά των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαμίας, σε καμία περίπτωση Πέραν της 3Ιης Πάτρας και Τρίπσλης, που απασχολείται με αυτή: α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ υπέρβαση του υπσχρεωτικσύ ωραρίου, νια απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α της υπσπαρ. 2 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176) ορίζσνται ανά εξάμηνσ μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο. Ειδικότερα, νια τους απασαλσύμενσυς τακτικούς Και εκτάκτσυς υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκατοστή ματος ΕΛ. Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο. β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του τιενθημέρσυ εργασίας, μπσρεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία Πέραν του πενθημέρσυ ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υπσχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αττοδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της Παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ αρ / κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διαίκησης και Απακέντρωοης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (8 1163). 4. Οι διατάξεις των Παρ. Ι έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και οε Καμία περίπτωση Πέραν της 3Ιης , εκτός από τη χαρήγηση προκαταβολών της περ. γ( της παρ. Ι που Ισχύει έως τις ». 30. Κατάργηση διατάξεων. Διατάξεις αξιολογσύμενης ρύομισης πσυ προόλέπουν Ι καταργσύμενες διατάξεις κατάργηση Η. Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης 31, Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων Σχετική διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία αξιολογούμενης Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς ρύθμισης Αντικείμενο συναρμοδιότητας Άρθρο 5 1. Υπουργείο Οικονομικών 1.Το Υπουργείο Οικονομικών, 2. Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Γ.Α. διότι ρυθμίζονται Θέματα αποζημιώσεων, καταβολής προκαταβολών και έγκρισης προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης. 2.Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείοας αποζημίωσης οε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν

24 σε προανθικό στάδιο, στο πλαίσιο του Ειδικού (ΛΟ ΗΟ) Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021)> από την 15η έως και την 20ή Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα Εξουσιοδοτική Είδος επισπεύδον, (ενδεικτική ή,,, Αντικειμενο διαταξη πραξης Υπουργειο η αποκλειστικη υπηρεσία ιτροϋεσμία) Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας νομικού Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; σύσταση νέου Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 34. υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης; 35, Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 36. Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου οργάνου; ΝΑΙ Ί ΟΧΙ Π Εάν ΝΑΙ, να επισυναθεί ηλεκτρονικά.

25 Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 37. Επωνυμία ή ονομασία καινομική μορφή 38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

26 ΑΔΩΝΙΣ Ι Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ίί1[ιξτο ΤΛΙΚΟ1ΙΡΞ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ [9:39 1 \Ο 1 11,\Ι/.1Ο\ΚΝ Κί)\ ΤΑ\ΤΊΝΟ ΗΛΤΖΙΟΑΚΝ Ρ.ΉΟ \ \ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ.ΟΝ,ΤΔΝΤ1ΝΟ9 Τ,[λ33\ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΝΞΤ\Τ1ΝΟ9ί6[.\1{Α5 Ο ([1Ο1(,1Ο (,[ ()1(,,Ν \ ί,ί.ί)1{(ιο1ί1.ί)[(.\ν 1 Ν1λνΤΟ1 3)1 \ ΟΙ1Γ)1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ \Α1ΓΕ1Ο8 ΚΙΚΙΙΙΛΞ να,ί1ειο ΚΙΚΙΙΙΑΞ Κ1.3.ΚΟ Ρι ΚλΚ1 )1ΛΚΟΡ1Ε011ΛΚΛΚ1 1ΤΟ ΤΊ 1\ΝΗ)Ι, ίι 111ΞΊΟΞ1ΥΙ.1Α1\1Β1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ11ΕΟ1)Ο11Ο ΚΥ1.ΑΚΑΚ1. ΠΙΕΟΠΟ11Ο3ΚΥ1,ΑΚΛΚΙ9 Γ ιτιλνο ΡΕΤΛ ΑΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΔΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

27 () ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος) Αριθμ. 191 / 20 / 2022 Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της Ι9ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (Ε 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις» Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροττολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 1. Επαναπροσδιορίζεται, μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης πλήρους λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, ο χρόνος άσκησης, από το Γ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, των αρμοδιοτήτων που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την 1τ1.Ο Ανατίθενται πρόσθετες αρμοδιότητες στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Καθορίζονται με κ.υ.α. οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε. (Ι.Π.Ε. Α.Ε.). 4. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». 5. Γίαρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, για ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο από τον Παγετό Άνοιξη 2021 (σήμερα προβλέπεται όριο για τις προκαταβολές αυτές μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης). Ι

28 Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα: Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Απώλεια εσόδων από τη θέστιιση ειδικού φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.ΙΙ.Ε. Α.Ε., το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022 Η Γενικη Διευθύντρια ΙΟ1ΙΙΊΑι\ίΜΑί3Οϋ :3 1 Ιουλία Γ. Αρμάγου / /13 Ι2/

29 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της Ι9ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (Ε 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις» Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Π.Ε. Α.Ε., το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της εταιρείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022 ςιπιο ιικοι (1 Ι1Ί Ο Ξ1 ΛΙΚΟυΙ{ΛΞ :14 ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1. Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1. Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1 Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) 1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη και Παρακολούθηση Κυβερνητικού Έργου. 10 Ιουλίου 2019

Υποστήριξη και Παρακολούθηση Κυβερνητικού Έργου. 10 Ιουλίου 2019 Επόµενη ηµέρα Υποστήριξη και Παρακολούθηση Κυβερνητικού Έργου 10 Ιουλίου 2019 Περιεχόµενα 1 2 3 Βασικές αρχές και φιλοσοφία διακυβέρνησης Λειτουργία Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο 1 Η οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018 Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησ ίων 30 Τ.Κ. 10170 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - 18/12/ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - 18/12/ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - 18/12/2012 - Κατεπείγουσες ρ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - 18/12/2012 - Κατεπείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 - Τ.Κ. 10552 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 3468 Αθήνα, 30/05/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3313/B/ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΕΚ 3313/B/ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 3313/B/20-09-2017 Αθήνα, 13-09-2017 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2/11/2017. Αριθ. Πρωτ.: 12076

Αθήνα, 2/11/2017. Αριθ. Πρωτ.: 12076 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ: 1032/Β/22-3-2018 Αθήνα, 16-3-2018 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2014/ Τροποποίηση και συμπλή

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2014/ Τροποποίηση και συμπλή Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:1639/65123 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 94ΞΕ465ΧΙ8-ΚΦΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΑΔΑ: 94ΞΕ465ΧΙ8-ΚΦΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. ΈΚΔΟΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 Κωδικός θέσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ Γ 10/2018. (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ Γ 10/2018. (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ Γ 10/2018 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 26η Ιουνίου του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έλεγχος για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης

Θέμα: Έλεγχος για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8, 10184 Πληροφορίες: Π. Τάσσης Τηλέφωνο : 210 3375 777 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισµός ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αυτή είναι η µετάφραση του µέρους του Πίνακα Αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορά την - Επικαιροποίηση Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2018 C(2018) 2420 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.4.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 0000811/2017 Τροποποίηση της υπ αριθ.20725/β979/10-5-2011 (Β 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (Α 17)». ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 90 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοκλήρωση της Α φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/4-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565/2016,ΦΕΚ-3280/Β/

16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565/2016,ΦΕΚ-3280/Β/ 1 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/ 66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ \ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΓΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΉΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130),

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7/10/2019 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4501/2017. ιανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. ιανομή Κοινωνικού Μερίσματος

ΝΟΜΟΣ 4501/2017. ιανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. ιανομή Κοινωνικού Μερίσματος ΝΟΜΟΣ 4501/2017 ιανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4501 ΦΕΚ Α 178/22 Νοεμβρίου 2017 ιανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 19-7-2018 Μονάδα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018) Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 39/28.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο Πρώτο Η συγκεκριμένη προσθήκη αποτυπώνει το πνεύμα και το γράμμα της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ---------- Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 Τ.Κ. Πόλη: 112 57 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κυρίτσης & Αλ. Τάττης Τηλέφωνo:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών. Αριθ. πρωτ.: 2/89424/ ΔΠΓΚ - 30/11/2012 - Αναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/4 25.7.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 799/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3193 17 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 123 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 84 Τομέων Υπουργείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 06.04.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα