Μαρία-Ευαγγελία Λίσγου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη. Περίληψη. Abstract. Εισαγωγή. Αλληλεπίδραση οικογένειας και ειδικών επαγγελματιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία-Ευαγγελία Λίσγου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη. Περίληψη. Abstract. Εισαγωγή. Αλληλεπίδραση οικογένειας και ειδικών επαγγελματιών"

Transcript

1 Απόψεις ειδικών επαγγελματιών για τη συνεργασία τους με οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία/ες: Βιβλιογραφική συστηματική ανασκόπηση Μαρία-Ευαγγελία Λίσγου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη Περίληψη Η συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και παρέμβαση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία/ες (ε.ε.α./α.). Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις απόψεις των ειδικών επαγγελματιών για τη συνεργασία τους με οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α. Η έρευνα συνιστά μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 14 άρθρων, τα όποια έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά τη χρονική περίοδο Η ανάλυση των δεδομένων ήταν μικτή συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ ειδικού/ής επαγγελματία και γονέα και στην επίδραση της συμμετοχής της οικογένειας στην παρέμβαση. Επίσης, εξετάζουν τον βαθμό εμπλοκής των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συνεργασία με τον/την ειδικό επαγγελματία. Ωστόσο, οι ειδικοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή πρακτικών που εστιάζουν στην οικογένεια με μέλος με ε.ε.α./α. Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η συνεργασία οικογένειας και ειδικών επαγγελματιών συντελεί σε μία αποτελεσματική παρέμβαση και αντιμετώπιση του παιδιού με ε.ε.α./α. Abstract The collaboration between specialists and family plays an important role in evaluation and intervention of children with special educational needs and disabilities (SEND). The purpose of this research is to investigate the views of specialists regarding the interaction with families with a child with SEND. This paper constitutes a systematic literature review of 14 articles, which have been published in international scientific journals from 2015 to The data analysis was mixed, combining qualitative and quantitative methods. Literature review indicates that research work focuses on the relationship between specialist and parent or examines the effects of family involvement on the specialist's intervention. It is also examined the degree of parents' involvement in therapeutic process, as well as the factors that positively or negatively affect the collaboration with the specialist. However, professionals face some difficulties in implementing practices that focus on family with a member with SEND. In conclusion, the cooperation between family and specialist contributes to an effective intervention and treatment of the child with SEND. Εισαγωγή Αλληλεπίδραση οικογένειας και ειδικών επαγγελματιών Η σχέση μεταξύ επαγγελματιών και οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και παρέμβαση (Dunst & Espe-Sherwindt, 2016 Gràcia et al., 2019 Pereira & Oliveira, 2017 Sawyer & Campbell, 2012 Turnbull et al., 2010). Συχνά, οι επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας διακυβεύονται από την αποτυχία δημιουργίας μιας συνεργατικής, εμπιστευτικής και ενδυναμωτικής σχέσης, που υποστηρίζει την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών 27

2 (Blue Banning et al., 2004). Παρόλο που ο όρος συνεργασία υποδηλώνει κοινή ευθύνη, αυτό δεν ισχύει πάντα για τις σχέσεις μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και γονέων παιδιών με ε.ε.α./α. (Blue Banning et al., 2000 Vincent, 2000). Έρευνες υποστηρίζουν πως, όταν οι οικογένειες συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία των παιδιών τους, είναι εμφανής η πρόοδος σε όλα τα μέλη της οικογένειας (Magalhães & Pereira, 2017 Marshall et al., 2016 Pereira & Oliveira, 2017). Σύμφωνα με τον Swick (2004), σχετικά με την αλληλεπίδραση γονέων-επαγγελματιών πρώιμης παιδικής ηλικίας οι γονείς προσδοκούν από τους/τις επαγγελματίες: Να νοιάζονται για εκείνους/ες και τα παιδιά τους. Να τους/τις σέβονται και να τους/τις θεωρούν ισότιμα μέλη της ομάδας. Να σέβονται τις ιδέες τους και να τις αξιοποιούν στη φροντίδα των παιδιών τους. Να είναι ικανοί/ές, αποτελεσματικοί/ές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Να είναι οι ίδιοι/ες μέρος μιας συνεργατικής και επικοινωνιακής σχέσης. Να αναπτύξουν στενή σχέση με τους/τις επαγγελματίες. Οι οικογένειες βασίζονται στην πληροφόρηση και την υποστήριξη των επαγγελματιών στη λήψη αποφάσεων που άπτονται της θεραπείας/παρέμβασης (Carbone et al., 2013 Christon & Myers, 2015). Oι ειδικοί επαγγελματίες αναπτύσσουν επαγγελματική σχέση με τους γονείς με υπευθυνότητα και ενδιαφέρον. Για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους γονείς, οι επαγγελματίες πρέπει να αξιολογήσουν τα συναισθήματά τους, όσον αφορά στην ανατροφή ενός παιδιού με ε.ε.α./α. και να εργαστούν μέσω αυτών (Choi et al., 2011). Επαγγελματικά εμπόδια στη συνεργασία Αρκετοί/ές επαγγελματίες δεν αντιμετωπίζουν τη σχέση με τους γονείς επί ίσοις όροις, αλλά έχουν την πεποίθηση ότι θα την ελέγχουν (Blue-Banning et al., 2000). Θεωρούν πως οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό φροντίδας του παιδιού τους, αλλά μέχρι έναν ορισμένο βαθμό. Στην περίπτωση αντιπαράθεσης τείνουν να κατηγορούν τους γονείς πως δεν είναι συνεργάσιμοι, από το να αξιολογήσουν τις δικές τους πρακτικές (Bezdek et al., 2010). Επίσης, αναμένουν πως οι γονείς, και όχι οι ίδιοι/ες, θα αναλάβουν την ευθύνη για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που χρειάζονται τα παιδιά τους. Ωστόσο, όταν οι γονείς χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές στρατηγικές είναι απρόθυμοι/ες να τους/τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την ανεπάρκεια των υπηρεσιών (Clear, 1999). Τα εμπόδια στις επαγγελματικές σχέσεις συχνά εντοπίζονται στην καλλιέργεια γραφειοκρατικών πρακτικών, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες εκείνων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών (Gallagher et al., 2012). Παρόμοια, το έργο των επαγγελματιών παρακωλύεται από εμπόδια, όπως ο φόρτος εργασίας, ο μη επαρκής χρόνος, οι ασαφείς στόχοι υπηρεσιών και η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης (Bronstein, 2003). Διαστάσεις αποτελεσματικής συνεργασίας Οι έξι διαστάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ οικογένειας και επαγγελματία είναι οι ακόλουθες (Blue-Banning et al., 2000): Επικοινωνία: Η ποιότητα της επικοινωνίας είναι θετική, κατανοητή και την χαρακτηρίζει ο σεβασμός μεταξύ των μελών σε όλα τα επίπεδα της συνεργατικής σχέσης. Ο βαθμός της επικοινωνίας βρίσκεται σε επίπεδο που επιτρέπει τον αποτελεσματικό και αποδοτικό συντονισμό και την κατανόηση μεταξύ όλων των μελών. 28

3 Δέσμευση: Τα μέλη που συνεργάζονται μοιράζονται ένα αίσθημα ασφάλειας ως προς την αφοσίωση και την πίστη όλων στο παιδί και την οικογένεια αλλά και ως προς την πίστη όλων στη σημασία των επιδιωκόμενων στόχων του παιδιού και της οικογένειας. Ισότητα: Τα μέλη της συνεργατικής σχέσης αισθάνονται ισότιμα στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των υπηρεσιών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη νιώθουν το ίδιο ικανά να επηρεάσουν τα αποτελέσματα για τα παιδιά και τις οικογένειες. Δεξιότητες: Κάθε μέλος της συνεργατικής ομάδας αντιλαμβάνεται ότι τα υπόλοιπα μέλη διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες. Εμπιστοσύνη: Τα μέλη της συνεργατικής σχέσης μοιράζονται μια αίσθηση ασφάλειας σχετικά με την αξιοπιστία του χαρακτήρα, της ικανότητας, της δύναμης, ή της αυθεντικότητας των άλλων μελών. Σεβασμός: Τα μέλη, που συνεργάζονται, αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο με εκτίμηση, την οποία αποδεικνύουν έμπρακτα. Οικογενειοκεντρική προσέγγιση H οικογενειοκεντρική προσέγγιση αποτελεί ένα συστηματικό τρόπο σύναψης σχέσης μεταξύ του/της επαγγελματία και της οικογένειας, με τον οποίο ο/η επαγγελματίας αντιμετωπίζει την οικογένεια με αξιοπρέπεια και σεβασμό, τιμά τις αξίες και τις επιλογές της και παρέχει υποστήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας της (Dunst et al., 2007). Η οικογενειοκεντρική προσέγγιση εμπεριέχει τα ακόλουθα τρία βασικά στοιχεία: έμφαση στα πλεονεκτήματα και όχι στις ανεπάρκειες προώθηση επιλογής και τον έλεγχο των επιθυμητών λύσεων από την οικογένεια ανάπτυξη μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ γονέων και επαγγελματιών. Η προσέγγιση απαιτεί από τους/τις επαγγελματίες να αναπτύξουν στρατηγικές, για να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας και να βοηθήσουν τους γονείς να επιτύχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν, τόσο για το παιδί τους όσο και για το σύνολο της οικογένειας (Bailey et al., 2012 Dunst & Espe-Sherwindt, 2016). Oι επαγγελματίες έχουν θετική άποψη για τις υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην οικογένεια, επειδή τους/τις επιτρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της οικογένειας, ικανότητες και τις δεξιότητες των μελών της, ενώ οι οικογένειες εκλαμβάνουν τη συμμετοχή τους ως πραγματική ενδυνάμωση και θετική για τα παιδιά τους (Gràcia et al., 2019). Στα πλεονεκτήματα του οικογενειοκεντρικού μοντέλου συγκαταλέγεται η θετική επίδραση στην ευημερία του/της φροντιστή/τριας (King et al., 1999), η βελτίωση της οικογενειακής προσήλωσης στο σύνολο των παρεμβάσεων προς το παιδί (Woodside et al., 2001), η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης της οικογένειας αναφορικά με τη φροντίδα του παιδιού, η μείωση του συναισθηματικού στρες των μελών της οικογένειας και η βελτίωση της προσαρμοστικότητας και του μηχανισμού αντιμετώπισης προβλημάτων (Carbone et al., 2013 Gabovitch & Curtin, 2009). Η υιοθέτηση της οικογενειοκεντρικής προσέγγισης μπορεί να δημιουργήσει ορισμένες δυσκολίες τόσο στους/στις επαγγελματίες όσο και στις οικογένειες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πρέπει να εγκαταλείψουν, σταδιακά ή άμεσα, μια σειρά από παγιωμένες πρακτικές και να τις αντικαταστήσουν με άλλες που μέχρι πρότινος δεν ήταν εξοικειωμένοι. Για τις οικογένειες η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης αποτελεί εξίσου πρόκληση, λόγω του ότι πλέον θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και να αντιμετωπίζουν τους/τις ειδικούς/ές ως συνεργάτες/ιδες (Turnbull et al., 2010). Μια άλλη πρόκληση σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου αυτού είναι ότι τα πολλαπλά συστήματα, στα οποία εμπλέκεται το παιδί συχνά δεν συνδέονται, με 29

4 αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να προτείνουν υπηρεσίες, αλλά να μην έχουν το χρόνο ή την ικανότητα να παρακολουθήσουν εάν η οικογένεια εφάρμοσε την υπόδειξή τους (Gabovitch & Curtin, 2009). Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ γονέων και ειδικών επαγγελματιών (Gràcia et al., 2019 Kemp & Turnbull, 2014), ή εξετάζουν τις επιδράσεις της συμμετοχής των οικογενειών στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία (Dunst & Espe-Sherwindt 2016 Trivette et al., 2010). Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει ένα προσδιορισμένο κενό στην ανάπτυξη της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους/τις ειδικούς/ές επαγγελματίες, που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με άτομα με ε.ε.α./α. και τις οικογένειές τους (π.χ. Pereira & Oliveira, 2017 Preece & Jordan, 2007). Οι έρευνες που εξετάζουν τις απόψεις των ειδικών επαγγελματιών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της οικογένειας με μέλος με ε.ε.α./α. είναι σχετικά πρόσφατες, περιορισμένες σε αριθμό και δεν έχουν διερευνήσει πολλές πτυχές του θέματος (Koolen et al., 2019 Morris et al., 2018). Σκοπός έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα Η παρούσα μελέτη επιδιώκει μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση να διερευνήσει τις απόψεις των ειδικών επαγγελματιών σχετικά με τη συνεργασία τους με οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α.; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον βαθμό εμπλοκής των γονιών στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία; Ποιες είναι οι προκλήσεις στη συνεργασία μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α.; Ποια είναι η επίδραση της συμμετοχής της οικογένειας με παιδί με ε.ε.α./α. στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία; Μεθοδολογία Η μελέτη βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση από την οποία προέκυψαν ποιοτικά δεδομένα. H βιβλιογραφική αναζήτηση ξεκίνησε σε ερευνητικές βάσεις (όπως Google Scholar, ERIC, PsycINFO, κ.ά.) και σε διαδικτυακές σελίδες και οργανισμούς (όπως αυτές της World Health Organization, Eurydice, UNESCO κ.ά.). Επίσης, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω της υπηρεσίας Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.). Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά όπως: Specialists, professionals, family, disability, therapists, κ.ά., οι οποίες συσχετίστηκαν με κάθε πιθανό συνδυασμό. Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν περισσότερο διεξοδικά συγκεκριμένα περιοδικά, τα οποία εκδίδουν σχετικά δεδομένα (όπως: Topics in Early Childhood Special Education, Education & Training in Mental Retardation & Developmental Disabilities, Inclusive Education, Journal of Early Intervention, Journal of Family Social Work, Child & Family Social Work, κ.ά.). Εντοπίστηκαν συνολικά 207 τίτλοι στη διεθνή βιβλιογραφία, που περιείχαν έστω και έναν όρο-κλειδί. Στα επιστημονικά άρθρα που βρέθηκαν θα έπρεπε το δείγμα της έρευνας να αποτελείται από ειδικούς/ές επαγγελματίες, δηλαδή, ειδικούς/ές παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές/τριες, εργοθεραπευτές/τριες ή/και φυσικοθεραπευτές/τριες. Επιπλέον, η γλώσσα γραφής να είναι η αγγλική, η έρευνα να είναι εμπειρική, αξιόπιστη και έγκυρη και οι μελέτες να έχουν δημοσιευθεί μεταξύ των ετών Η εξέταση των περιλήψεων κατέληξε σε 23 συναφή άρθρα. 30

5 Εξαιρέθηκαν τα ακόλουθα άρθρα: Μελέτες που αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών σε ενήλικες με ε.ε.α./α., δημοσιεύσεις πριν από τον Ιανουάριο του 2015, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, σχόλια, περιλήψεις συνεδρίων, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, άρθρα που δεν δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες και πτυχιακές εργασίες. Ωστόσο, συνάφεια με το θέμα ως προς το περιεχόμενο και τους ερευνητικούς στόχους της μελέτης αποτέλεσαν 14 επιστημονικά άρθρα (Γράφημα 1). Άρθρα που εντοπίστηκαν στην πρώτη αναζήτηση από την ανάγνωση των τίτλων (Ν=206) Άρθρα που αποκλείστηκαν διότι η έρευνα δεν ήταν εμπειρική,δεν δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά, αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών σε ενήλικες με ε.ε.α./α., δημοσιεύθηκαν πριν από τον Ιανουάριο του 2015, αποτελούσαν βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, σχόλια, περιλήψεις συνεδρίων, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, άρθρα που διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες και πτυχιακές εργασίες, (Ν=23) Τελικός αριθμός άρθρων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα (Ν=14) Γράφημα 1. Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας έρευνα 31

6 Τα 14 επιστημονικά άρθρα που αποτελούν το δείγμα της έρευνας δημοσιεύθηκαν μεταξύ των ετών και η γλώσσα γραφής τους είναι η αγγλική (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος Συγγραφείς Τίτλος μελέτης Έτος Χώρα Δείγμα μελέτης Σκοπός μελέτης Alaluf & Rusu An et al. Christon & Myers Cohen & Mosek Different disabilities, different attitudes toward parental involvement in school in Israeli teachers Effects of a Collaborative Intervention Process on Parent Empowerment and Child Performance: A Randomized Controlled Trial Familycentered care practices in a multidisciplina ry sample of pediatric professionals providing autism spectrum disorder services in the United States Power together : Professionals and parents of children with disabilities creating productive partnerships 2018 Ισραήλ 2017 Η.Π.Α Η.Π.Α Ισραήλ 138 ειδικοί παιδαγωγοί 16 φυσικοθεραπευτ ές/ τριες και 18 οικογένειες 709 ειδικοί επαγγελματίες 24 ειδικοί επαγγελματίες και 22 μητέρες Η εξέταση της συσχέτισης του τύπου των ε.ε.α./α. των μαθητών με τη στάση των Ισραηλινών εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Η εξέταση των αποτελεσμάτων μιας συνεργατικής παρέμβασης τεσσάρων σταδίων και η περιγραφή των εμπειριών των γονέων και των φυσικοθεραπευτών. Η εξέταση των προγνωστικών παραγόντων της παροχής υπηρεσιών οικογενειακοκεντρικής φροντίδας σε νέους με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος από ειδικούς/ές επαγγελματίες. Η αξιολόγηση εργαστηρίων που παρακολούθησαν επαγγελματίες και γονείς παιδιών με ε.ε.α./α. ευαισθητοποιώντας, παράλληλα, τους συμμετέχοντες όσον αφορά στα εμπόδια, που σχετίζονται με ασυμβίβαστες προσδοκίες και ορισμούς ρόλων. 32

7 D Arrigo et al. Foster et al. Gràcia et al. Mandak & Light Meadan et al. Parent engagement and disengagemen t in pediatric settings: an occupational therapy perspective How early intervention practitioners describe family-centred practice: A collective broadening of the definition The transition process from center-based programmes to familycentered practices in Spain: a multiple case study Familycentered Services for Children with ASD and Limited Speech: The Experiences of Parents and Speechlanguage Pathologists I m a Different Coach With Every Family Early Interventionist s Beliefs and Practices 2019 Αυστρα λία 2020 Η.Π.Α Ισπανί α 2017 Η.Π.Α Η.Π.Α. 32 εργοθεραπευτές/ τριες 203 ειδικοί επαγγελματίες 11 ειδικοί επαγγελματίες και 11 οικογένειες 211 λογοθεραπευτές/ τριες και 99 γονείς 58 ειδικοί επαγγελματίες Η κατανόηση της εμπλοκής και της αποδέσμευσης των γονέων στην παροχή αεροθεραπεία στα παιδιά τους. H κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι ειδικοί επαγγελματίες ορίζουν την παροχή υπηρεσιών που επικεντρώνονται στην οικογένεια. Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες μεταβαίνουν σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο την οικογένεια. Η αύξηση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι οικογένειες με παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και περιορισμένη ομιλία λαμβάνουν υπηρεσίες από λογοθεραπευτές. Η εξέταση των πεποιθήσεων και των πρακτικών εκπαίδευσης/καθοδήγησης (coaching) των ειδικών επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές πρώιμης παρέμβασης. Mereoiu et al. One step closer: Connecting 2016 Η.Π.Α. 27 ειδικοί παιδαγωγοί και 20 γονείς Η διερεύνηση της επίδρασης μιας συνεργατικής μαθησιακής 33

8 Molinaro et al. Morris et al. Reeder & Morris parents and teachers for improved student outcomes Family-centred care for children and young people with cerebral palsy: results from an Italian multicenter observational study Working with children with autism and their families: pediatric hospital social worker perceptions of family needs and the role of social work The importance of the therapeutic relationship when providing information to parents of children with long-term disabilities: The views and experiences of UK pediatric therapists 2017 Ιταλία Καναδ άς Ηνωμέ νο Βασίλει ο 269 ειδικοί επαγγελματίες και 382 γονείςφροντιστές/τριες 14 κοινωνικοί λειτουργοί 7 ειδικοί επαγγελματίες παρέμβασης στις αντιλήψεις των γονέων και των ειδικών παιδαγωγών. Η αξιολόγηση της συνολικής αντίληψης των γονέων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και των ειδικών επαγγελματιών, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που εστιάζουν στην οικογένεια. Η διερεύνηση των εμπειριών και των αντιλήψεων των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία και παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και νέους με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και τις οικογένειές τους. Η κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών των ειδικών επαγγελματιών που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης κατά την παροχή πληροφοριών σε γονείς παιδιών με ε.ε.α./α. Vilaseca et al. Training Needs of Professionals and the Family- Centered 2018 Ισπανί α 17 ειδικοί επαγγελματίες Η παρουσίαση των αναγκών κατάρτισης που αντιλαμβάνονται οι ειδικοί επαγγελματίες σε έξι κέντρα πρώιμης παρέμβασης στην Ισπανία, σχετικά με τις υπηρεσίες που 34

9 Approach in Spain επικεντρώνονται στην οικογένεια. Αποτελέσματα Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε, πως ο συχνότερος παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη συνεργασία μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας είναι η εφαρμογή συνεργατικών και υποστηρικτικών πρακτικών (π.χ. παροχή πληροφοριών, διερεύνηση αναγκών, ενδυνάμωση των γονέων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κ.α.) σε ποσοστό 85,71% (An et al. (2017), Christon & Myers (2015), Cohen & Musak (2019), D Arrigo et al. (2019), Foster et al. (2020), Gràcia et al. (2019), Mandak & Light (2017), Meadan et al. (2018), Mereoiu et al. (2016), Molinaro et al. (2017), Morris et al. (2018), Reeder & Morris (2018), Vilaseca et al. (2018)). Πίνακας 2. Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. Οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιώνοικογένειας είναι: N (%) Άρθρα Η εφαρμογή συνεργατικών και υποστηρικτικών πρακτικών (π.χ. παροχή πληροφοριών, διερεύνηση αναγκών, ενδυνάμωση των γονέων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κ.ά.) 12 (85,71%) An et al. (2017) Christon & Myers (2015) Cohen & Musak (2019) D Arrigo et al. (2019) Foster et al. (2020) Gràcia et al. (2019) Mandak & Light (2017) Meadan et al. (2018) Mereoiu et al. (2016) Molinaro et al. (2017) Morris et al. (2018) Reeder & Morris (2018) Vilaseca et al. (2018) Το μεγαλύτερο ποσοστό, όσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. αποτελούν οι ασυμβίβαστες προσδοκίες των ειδικών επαγγελματιών και των μελών της οικογένειας σε ποσοστό 14,29% (Meadan et al. (2018), Cohen & Musak (2019)). Σε μικρότερο ποσοστό (7,14%) επηρεάζει αρνητικά τη συνεργασία η απόκρυψη δυνητικά δύσκολων πληροφοριών από την οικογένεια (Reeder & Morris (2018)) και η παροχή υπηρεσιών σε τεχνητά περιβάλλοντα (7,14%) (Foster et al. (2020)). 35

10 Πίνακας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών-οικογένειας είναι: Οι ασυμβίβαστες προσδοκίες των ειδικών επαγγελματιών και των μελών της οικογένειας. N (%) 2 (14,29%) Άρθρα Cohen & Musak (2019) Meadan et al. (2018) Η απόκρυψη δυνητικά δύσκολων πληροφοριών από την οικογένεια. Η παροχή υπηρεσιών σε τεχνητά περιβάλλοντα 1 (7,14%) Reeder & Morris (2018) 1 (7,14%) Foster et al. (2020) Παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό εμπλοκής των γονιών στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία Κατά την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε πως ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία εξαρτάται, σε ποσοστό 21,43%, από την ποιότητα της σχέσης μεταξύ ειδικού/ής επαγγελματία και οικογένειας (Cohen & Musak (2019), D Arrigo et al. (2019), Reeder & Morris (2018)). Σε ποσοστό 7,14% (Alaluf & Rusu (2018)) ο βαθμός εμπλοκής των γονιών στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία επηρεάζεται από το είδος της ε.ε.α./α. Πίνακας 4. Παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό εμπλοκής των γονιών στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία Ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία εξαρτάται από: N (%) Άρθρα Την ποιότητα της σχέσης μεταξύ ειδικού/ής επαγγελματία και οικογένειας 3 (21,43%) Cohen & Musak (2019) D Arrigo et al. (2019) Reeder & Morris (2018) Το είδος της ε.ε.α./α 1 (7,14%) Alaluf & Rusu (2018) Προκλήσεις στη συνεργασία μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ειδικοί επαγγελματίες θεωρούν ότι η ελλιπής κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στην συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού με ε.ε.α./α. αποτελεί την μεγαλύτερη δυσκολία που συναντούν σε ποσοστό 42,6% (Christon & Myers (2015), Foster et al. (2020), Gràcia et al. (2019), Mandak & Light (2017), Mereoiu et al. (2016), Vilaseca et al. (2018)). Ακολουθούν τα αναποτελεσματικά γραφειοκρατικά υπηρεσιακά συστήματα (Cohen & Musak (2019)), η 36

11 περιορισμένη γνώση των σχετικών κοινοτικών πόρων (Morris et al. (2018)) και η εξισορρόπηση μιας θετικής θεραπευτικής σχέσης (Reeder & Morris (2018)) με ποσοστό 7,14% αντίστοιχα. Πίνακας 5. Προκλήσεις στη συνεργασία μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. Οι δυσκολίες που συναντούν οι ειδικοί/ες επαγγελματίες στην N (%) Άρθρα συνεργασία με την οικογένεια είναι: Η ελλιπής κατάρτιση των ειδικών επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν στη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού με ε.ε.α./α. 6 (42,6%) Christon & Myers (2015) Foster et al. (2020) Gràcia et al. (2019) Mandak & Light (2017) Mereoiu et al. (2016) Vilaseca et al. (2018) Τα αναποτελεσματικά γραφειοκρατικά υπηρεσιακά συστήματα. 1 (7,14%) Cohen & Musak (2019) Η περιορισμένη γνώση των σχετικών κοινοτικών πόρων. Η εξισορρόπηση μιας θετικής θεραπευτικής σχέσης με επαγγελματική ευθύνη. 1 (7,14%) Morris et al. (2018) 1 (7,14%) Reeder & Morris (2018) Επίδραση της συμμετοχής της οικογένειας με παιδί με ε.ε.α./α. στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης σε ποσοστό 57,14% των ερευνών διαπιστώθηκε πως η συμμετοχή της οικογένειας στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία επιφέρει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση και στην αντιμετώπιση του παιδιού με ε.ε.α./α. (Alaluf & Rusu (2018), Christon & Myers (2015), Foster et al. (2020), Gràcia et al. (2019), Mandak & Light (2017), Meadan et al. (2018), Mereoiu et al. (2016), Molinaro et al. (2017)). 37

12 Πίνακας 6. Επίδραση της συμμετοχής της οικογένειας με παιδί με ε.ε.α./α. στην παρέμβαση του/της ειδικού/ης επαγγελματία Η συμμετοχή της οικογένειας στην παρέμβαση του/της ειδικού/ης επαγγελματία: N (%) Άρθρα Επιφέρει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση και στην αντιμετώπιση του παιδιού με ε.ε.α./α. 8 (57,14%) Alaluf & Rusu (2018) Christon & Myers (2015) Foster et al. (2020) Gràcia et al. (2019) Mandak & Light (2017) Meadan et al. (2018) Mereoiu et al. (2016) Molinaro et al. (2017) Συζήτηση Η παρούσα συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση είχε ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των ειδικών επαγγελματιών σχετικά με την αλληλεπίδραση με οικογένειες με παιδί με ε.ε.α./α. μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ ειδικού/ής επαγγελματία και γονέα και στην επίδραση της συμμετοχής της οικογένειας στην παρέμβαση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη συνεργασία μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας είναι η εφαρμογή συνεργατικών και υποστηρικτικών πρακτικών (όπως η παροχή πληροφοριών, η διερεύνηση αναγκών, η ενδυνάμωση των γονέων, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κ.ά.). Στην έρευνα των Foster et al. (2020), στην οποία συμμετείχαν 203 επαγγελματίες με σκοπό την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι ειδικοί επαγγελματίες ορίζουν την παροχή υπηρεσιών που επικεντρώνονται στην οικογένεια, ένας συμμετέχων εξήγησε πως η σχέση με τις οικογένειες δημιουργείται μέσω ενός βαθύτερου ισότιμου δεσμού μεταξύ των εμπλεκομένων, το οποίο αποτελεί και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Όσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και της οικογένειας παιδιού με ε.ε.α./α. οι ασυμβίβαστες προσδοκίες των ειδικών επαγγελματιών και των μελών της οικογένειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα αρνητικής επίδρασης στη συνεργατική σχέση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Meadan et al. (2018), στην οποία συμμετείχαν 58 ειδικοί επαγγελματίες με σκοπό την εξέταση των πεποιθήσεων και των πρακτικών εκπαίδευσης/καθοδήγησης (coaching) των ειδικών επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές πρώιμης παρέμβασης, οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν δυσκολίες στη συνεργασία όταν οι φροντιστές/τριες αντιλαμβάνονταν τους/τις επαγγελματίες ως αυθεντίες και/ή είχαν προσδοκίες ότι ο/η επαγγελματίας θα "διόρθωνε" την/τις ε.ε.α./α. του παιδιού τους. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε πως ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την ποιότητα της σχέσης μεταξύ ειδικού/ής επαγγελματία και οικογένειας. Σύμφωνα με την έρευνα των D Arrigo et al. 38

13 (2019) στην οποία έλαβαν μέρος 32 εργοθεραπευτές/τριες, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν την αφοσίωση των γονέων ή τη μη εμπλοκή τους στη θεραπευτική διαδικασία, σύμφωνα με τους/τις ειδικούς/ές επαγγελματίες, ήταν κυρίως η σχέση γονέων-θεραπευτή/τριας. Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν ο χρόνος απόκρισης του/της ειδικού/ής επαγγελματία, τα συναισθήματα των γονέων, η ώρα και ο χρόνος της θεραπείας και τα επίπεδα δέσμευσης συμμετοχής των γονέων. Επίσης, οι ειδικοί επαγγελματίες ανέφεραν πως οι γονείς βιώνουν ποικίλα συναισθήματα, όταν συμμετέχουν αλλά και όταν αποτρέπονται από τη θεραπεία, τα οποία σχετίζονται με την απόγνωση, την εμπιστοσύνη προς τον/την επαγγελματία, την υποστήριξη, την επιβεβαίωση και την ενθάρρυνση. Τέλος, αναφέρθηκε πως οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ γονέων-εργοθεραπευτών/τριών και ανταποκρίνονται στις γονικές ανάγκες και τα συναισθήματα κατά τη συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ειδικοί επαγγελματίες θεωρούν ότι η ελλιπής κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού με ε.ε.α./α. αποτελεί τη μεγαλύτερη δυσκολία που συναντούν. Στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Mandak & Light, 2017 Mereoiu et al., 2016 Vilaseca et al., 2018) επισημαίνεται η ανάγκη για την παροχή ειδικής κατάρτισης για το σύνολο των ειδικών επαγγελματιών, που εργάζονται με παιδιά με ε.ε.α./α. και τις οικογένειές τους, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και την εμπειρία των παιδιών με ε.ε.α./α. και τις οικογένειές τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης των ποικίλων και συχνά ιδιαίτερα εξατομικευμένων αναγκών. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η διαπίστωση πως η συμμετοχή της οικογένειας στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία επιφέρει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση και στην αντιμετώπιση του παιδιού με ε.ε.α./α. 'Έρευνες υποστηρίζουν πως, όταν οι οικογένειες συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία των παιδιών τους, είναι εμφανής η πρόοδος σε όλα τα μέλη της οικογένειας (Magalhães & Pereira, 2017 Marshall et al., 2016 Pereira & Oliveira, 2017). Συμβολή παρούσας έρευνας Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πλέον πρόσφατη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις απόψεις των ειδικών επαγγελματιών για τη συνεργασία τους με οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α. με στόχο την εύρεση σύγχρονων τρόπων και μεθόδων συνεργασίας, όπου η οικογένεια έχει ενεργό ρόλο στην παρέμβαση. Επίσης, υλοποιήθηκε ανασκόπηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία των ειδικών επαγγελματιών με οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α και όχι μόνο για τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία, όπως συνέβη σε προηγούμενες ανασκοπήσεις. Αυτό θα οδηγήσει στην πρόληψη των δυσκολιών και στην επίλυση των εμποδίων σε κάθε συνεργατική σχέση μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογενειών. Περιορισμοί έρευνας Περιορισμοί της έρευνας αποτελούν: Ο μικρός αριθμός εξεταζόμενων ερευνών. Ο αποκλεισμός ερευνών που η γλώσσα γραφής δεν ήταν η αγγλική. Η εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα της αλληλεπίδρασης των ειδικών επαγγελματιών με οικογένειες με παιδί με ε.ε.α./α. 39

14 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Προτείνεται οι μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους/τις ειδικούς/ες επαγγελματίες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με άτομα με ε.ε.α./α. και τις οικογένειές τους. Επιπρόσθετα, προτείνεται η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας στην Ελλάδα, ώστε να συμβάλει στη γνώση σχετικά με τις εμπειρίες των ειδικών επαγγελματιών που συνεργάζονται με παιδιά με ε.ε.α./α. και τις οικογένειές τους με σκοπό να προσεγγίσει μέρος των διαστάσεων και οπτικών, που δεν έχουν διερευνηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα. Συμπεράσματα Μέσα από την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως στη σχέση μεταξύ γονέων και ειδικών επαγγελματιών ή στις επιδράσεις της συμμετοχής των οικογενειών στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία. Αναδεικνύεται η θετική άποψη των ειδικών επαγγελματιών για τις υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην οικογένεια. Ο συχνότερος παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη συνεργασία μεταξύ ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας είναι η εφαρμογή συνεργατικών και υποστηρικτικών πρακτικών. Ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στην παρέμβαση του/της ειδικού/ής επαγγελματία εξαρτάται από την ποιότητα της σχέσης μεταξύ ειδικού/ής επαγγελματία και οικογένειας Οι ειδικοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή πρακτικών που εστιάζουν στην οικογένεια με μέλος με ε.ε.α./α. Όταν υπάρχει συνεργασία οικογένειας και ειδικών επαγγελματιών, τότε υπάρχει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση και την αντιμετώπιση του παιδιού με ε.ε.α./α. Οι έρευνες που εξετάζουν τις απόψεις των ειδικών επαγγελματιών, αναφορικά με την αλληλεπίδρασή τους με οικογένειες με παιδί με ε.ε.α./α. είναι σχετικά περιορισμένες σε αριθμό και δεν έχουν διερευνήσει αρκετές πλευρές του θέματος. Βιβλιογραφία Alaluf, O., & Rusu, A.S. (2018). Does the type of disability of special needs pupils impact the Israeli teachers attitudes toward parental involvement in school? The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences, ISSN , An, M., Palisano, R. J., Yi, C. H., Chiarello, L. A., Dunst, C. J., & Gracely, E. J. (2019). Effects of a collaborative intervention process on parent empowerment and child performance: A randomized controlled trial. Physical & occupational therapy in pediatrics, 39(1), Bailey, D., Raspa, M., & Fox, L. (2012). What is the future of family outcomes and family centered services? Topics in Early Childhood Special Education, 31(4), doi: / Bezdek, J., Summers, J. A., & Turnbull, A. (2010). Professionals attitudes on parenting with families of children and youth with disabilities. Education and Training in Autism and Development Disabilities, 45(3), Blue-Banning, M. J., Turnbull, A. P., & Pereira, L. (2000). Group action planning as a support strategy for Hispanic families: Parent and professional perspectives. Mental Retardation, 38(3), doi.org/ / (2000)038<0262:gapaas>2.0.co;2 40

15 Blue-Banning, M. J., Summers, J., Frankland, H., Nelson, L., & Beegle, G. (2004). Dimensions of family and professional partnerships: Constructive guidelines for collaboration. Exceptional children, 70(2). doi: / Bronstein, L. R. (2003). A model for interdisciplinary collaboration. Social Work, 48(3), doi.org/ /sw/ Carbone, P. S., Murphy, N. A., Norlin, C., Azor, V., Sheng, X., & Young, P. C. (2013). Parent and pediatrician perspectives regarding the primary care of children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(4), doi: /s Choi, E. K., Lee, Y. J., & Yoo, L. Y. (2011). Factors associated with emotional response of parents at the time of diagnosis of Down syndrome. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 16, doi.org/ /j x Christon, L. M., & Myers, B. J. (2015). Family-centered care practices in a multidisciplinary sample of pediatric professionals providing autism spectrum disorder services in the United States. Research in Autism Spectrum Disorders, 20, Clear, M. (1999). Caring culture and the politics of parent/professional relations. Australian Journal of Social Issues, 34(2), doi.org/ /j tb01073.x Cohen, A., & Mosek, A. (2019) Power together : Professionals and parents of children with disabilities creating productive partnerships. Child & Family Social Work, 24(4), 1-9. doi.org/ /cfs D Arrigo, R., Copley, J. A., Poulsen, A. A. & Ziviani, Z. (2019). Parent engagement and disengagement in paediatric settings: An occupational therapy perspective. Disability and Rehabilitation, 42(20), doi.org/ / Dunst, C. J., & Espe-Sherwindt, M. (2016). Family-centered practices in early childhood intervention. In S. L. Odom, B. Reichow, E. Barton, & B. Boyd (Eds.), Handbook of early childhood special education (pp ). Springer. Dunst, C. J., Trivette, C. M., & Hamby, D. W. (2007). Meta-analysis of family-centered helpgiving practices research. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews 13, doi: /mrdd Foster, T. D., Decker, K. B., Vaterlaus, J. M., & Belleville, A. (2020). How early intervention practitioners describe family-centred practice: A collective broadening of the definition. Child: Care, Health and Development, 46(3), Gabovitch, E. M., & Curtin, C. (2009). Family-centered care for children with autism spectrum disorders: A review. Marriage & Family Review, 45(5), doi: / Gallagher, M., Smith, M., Hardy, M., & Wilkinson, H. (2012). Children and families' involvement in social work faking. Children & Society, 26, doi.org/ /j Gràcia, Μ., Simón, C., Salvador-Beltran, F., Adam-Alcocer, A. L., Mas, J. M., Giné, C. & Dalmau, M. (2019). The transition process from center-based programmes to family-centered practices in Spain: A multiple case study. Early Child Development and Care. doi: / Kemp, P., & Turnbull, A. P. (2014). Coaching with parents in early intervention: An interdisciplinary research synthesis. Infants & Young Children, 27(4), doi: /iyc King, G., King, S., Rosenbaum, P., & Goffin, R. (1999). Family-centered caregiving and well-being of parents of children with disabilities: linking process with outcome. Journal of Pediatric Psychology, 24(1), doi.org/ /jpepsy/ Koolen, J., van Oorsouw, W., Verharen, L., & Embregts, P. (2019). Support needs of parents with intellectual disabilities: Systematic review on the perceptions of parents and professionals. Journal of Intellectual Disabilities, 24(4), doi.org/ /

16 Magalhães, L. S., & Pereira, A. P. S. (2017). Early intervention in autism spectrum disorder: Concerns and support of Portuguese mothers. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 52(3), Mandak, K., & Light, J. (2018). Family-centered Services for Children with ASD and Limited Speech: The Experiences of Parents and Speech-language Pathologists. Journal of autism and developmental disorders, 48(4), Marshall, P. A., Coulter, M. L., Gorski, A., & Ewing, J. (2016). Parent recognition and responses to developmental concerns in young children. Infants & Young Children, 29(2), doi: /IYC Meadan, H., Douglas, S. N., Kammes, R., & Schraml-Block, K. (2018). "I'm a Different Coach with Every Family": Early Interventionists' Beliefs and Practices. Infants and Young Children, 31(3), Mereoiu, M., Abercrombie, S., & Murray, M. (2016). One step closer: Connecting parents and teachers for improved student outcomes. Cogent Education, 3(1). Molinaro, A., Fedrizzi, E., Calza, S., Pagliano, E., Jessica, G., Fazzi, E., & GIPCI Study Group (2017). Family-centred care for children and young people with cerebral palsy: results from an Italian multicenter observational study. Child: care, health and development, 43(4), Morris, R., Muskat, B., & Greenblatt, A. (2018). Working with children with autism and their families: Pediatric hospital social worker perceptions of family needs and the role of social work. Social Work in Health Care, 57(7), doi: / Pereira, A. P. S., & Oliveira, S. C. P. (2017). The benefits and difficulties in the elaboration and implementation of individual intervention plan in early intervention: The perspectives of Portuguese professionals. Early Child Development and Care, 189(6), doi: / Preece, D., & Jordan, R. (2007). Social workers understanding of autistic spectrum disorders: An exploratory investigation. The British Journal of Social Work, 37(5), doi: /bjsw/bcl089 Reeder, J., & Morris, J. (2018). The importance of the therapeutic relationship when providing information to parents of children with long-term disabilities: The views and experiences of UK paediatric therapists. Journal of Child Health Care: For Professionals Working with Children in the Hospital and Community, 22(3), Sawyer, L. B. E., & Campbell, P. H. (2012). Early interventionists perspectives on teaching caregivers. Journal of Early Intervention, 34(2), doi: / Trivette, C. J., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (2010). Influences of family-systems intervention practices on parent-child interactions and child development. Topics in Early Childhood Special Education, 30(1), doi: / Turnbull, A. P., Turnbull, H. R., Erwin, E., Soodak, L., & Shogren, K. A. (2010). Families, professionals and exceptionality (6th ed.). Merrill/Prentice Hall. Vilaseca, R. M., Galván-Bovaira, M. J., González-del-Yerro, A., Baqués, N., Oliveira, C., Simó-Pinatella, D., & Giné, C. (2019). Training needs of professionals and the family-centered approach in Spain. Journal of Early Intervention, 41(2), Vincent, C. (2000). Including parents: Education, citizenship and parental agency. Open University Press Woodside, J. M., Rosenbaum, P. L., King, S. M., & King, G. A. (2001). Family-centered service: Developing and validating a self-assessment tool for pediatric service providers. Children s Healthcare, 30(3), doi.org/ /s chc3003_5 42

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Βασίλειος Χ. Σκουτέλης, PT, MSc, Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Σπύρος Παπαγιαννόπουλος, PT,

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Γαβριέλα Νικολάου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä þÿ üµÅà Äɽ µá³± ¼ ½É½ à þÿ ³¹±Ä,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση

Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση Κατερίνα Φιλίππου Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Περίληψη Πέκης Αναστάσιος Νηπιαγωγός, Μ.Α. στις Επιστήμες της Αγωγής Η οικογένεια, χωρίς καμία αμφιβολία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Attention Autism : 2ήμερο Workshop Πιστοποίησης Νοεμβρίου 2017, Αθήνα. Με την Υποστήριξη:

Attention Autism : 2ήμερο Workshop Πιστοποίησης Νοεμβρίου 2017, Αθήνα. Με την Υποστήριξη: Με την Υποστήριξη: Το Σεμινάριο Η εταιρία Stark & Watson σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας καλωσορίζει στο 2ήμερο Workshop: Attention Autism που θα διεξαχθεί στις 25-26 Νοεμβρίου 2017 στις

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.10-1Β Έκδοση 2 η / 05-11-2016 Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Φοιτητές (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες

Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες Σοφία Καζαντζίδου Υπεύθυνη Έρευνας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ research@kethea-ithaki.gr 12-13 Δεκεμβρίου 2016 Ορισμός Μία συστηματική τεχνική διαδικασία με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασία ς Βασικά Σημεία Καθορισμός Θέματος Επιλογή Επιβλέποντα Πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ Χαρίκλεια Χαρωνίτη Λεμεσός, Μάϊος 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες Σοφία Καζαντζίδου Υπεύθυνη Έρευνας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ research@kethea-ithaki.gr 7-8 Δεκεμβρίου 2015 Ορισμός Μία συστηματική τεχνική διαδικασία με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση / Στάση Νοσηλευτών για το Χειρισμό Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Καψούλης Αντρέας Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις και γνώσεις των νοσηλευτών για την δωρεά οργάνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι στάσεις και γνώσεις των νοσηλευτών για την δωρεά οργάνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι στάσεις και γνώσεις των νοσηλευτών για την δωρεά οργάνων Αντρέας Κωνσταντίνου Λευκωσία 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å 1 9 8 0 þÿ ¼ à ½ ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης Μητρόπουλος Email: pmitro@teiwest.g 1. Εισαγωγή Σκοπός του Μαθήματος Nα σας βοηθήσει στο να σχεδιάζετε και να ολοκληρώνετε ένα ερευνητικό έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º Â

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹±

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή αναφορικών προτάσεων από κυπριόπουλα παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή

Η παραγωγή αναφορικών προτάσεων από κυπριόπουλα παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία Η παραγωγή αναφορικών προτάσεων από κυπριόπουλα παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή Κωνσταντίνα Χατζηκαλλή Λεμεσός, Ιούνιος 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μάσχα, MA., Ph. D.

Κατερίνα Μάσχα, MA., Ph. D. Το Αναπτυξιακό, Εξατομικευμένο και Bασισμένο στο Συναίσθημα μοντέλο (ΑΕΣ) Developmental, Individual-difference, Relationship-based model (DIR-Floortime Model) Κατερίνα Μάσχα, MA., Ph. D. Το μοντέλο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Σχολή ΣΑΚΕ ΣΘΕΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών KPS Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Μαρία Χάννα Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους.

Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους. Ενδυνάμωση & Συνηγορία των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και των φροντιστών τους. Ελένη Μαργιώτη Κλινική Νευροψυχολόγος, M.Sc., PhDs Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 10th Panhellenic

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Ενότητα 6 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαγγελματική - Διεπιστημονική συνεργασία εμπλεκομένων φορέων στην Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων

Διεπαγγελματική - Διεπιστημονική συνεργασία εμπλεκομένων φορέων στην Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων Διεπαγγελματική - Διεπιστημονική συνεργασία εμπλεκομένων φορέων στην Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ανθρώπινο Δυναμικό Θεωρητική προσέγγιση Επαγγελματικά χαρακτηριστικά Εκπαίδευση-

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα