ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

2 Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο, χώρο ή οργανισµό για µια δεδοµένη χρονική περίοδο.

3 Πλήρης έλεγχος απαιτεί εµπειρία στην κατανοµή της χρησιµοποιούµενης ενέργειας. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει µέτρηση, ανάλυση ή κατ ευθείαν εκτίµηση της κατανάλωσης, για να ευρεθεί η αναλογίαπουαντιστοιχείστηθέρµανση, κλιµατισµόήάλλεςκύριεςχρήσεις.

4 Τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για: προσδιορισµό των προτεραιοτήτων λεπτοµερέστερης έρευνας δικαιολόγηση επένδυσης των µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας προσδιορισµό περιπτώσεων κατ ευθείαν δράσης πχ επιλογή τύπου καυσίµου, αλλαγή της τιµής προµήθειας καυσίµου αύξηση της ενεργειακής αντίληψης του προσωπικού µε πληροφορίες για τη χρήση της ενέργειας.

5 Ενεργειακή επιθεώρηση (αξιολόγηση) [1] Ενεργειακή επιθεώρηση είναι µια έρευνα τηςροήςτηςενέργειαςσεέναχώρο, κτίριο ή διαδικασία. Στοχεύει στην εύρεση οικονοµικών µέτρων για τη µείωση της κατανάλωσηςτηςενέργειας. Οι επιθεωρήσεις µπορεί να ποικίλουν ως προςτηνέκτασηκαιτοβάθοςµελέτης

6 Μια επιθεώρηση θα µπορούσε να περιλαµβάνει µερικά ή όλα από τα ακόλουθα στοιχεία: ανάπτυξη ενός ελέγχου που συµπληρώνεται σε περιεκτική επιθεώρηση µε µέτρηση των βασικών ενεργειακών ροών και πραγµατοποίηση εκτίµησης της κυρίας βιοµηχανικής εγκατάστασης εξέταση της προµήθειας ενέργειας και διατάξεων κατανοµής µελέτη των ατόµων, της χρήσης του οικήµατος, των περιβαλλοντικών συνθηκών και απαιτήσεων

7 ανάλυση της ενεργειακής συµπεριφοράς σε σχέσηµε τοµέγεθος, τύποτουκτιρίου, την τοποθεσία, τα άτοµα που το χρησιµοποιούν και το κλίµα, µε αναφορά σε δείκτες εξέταση της ενεργειακής διαχειριστικής πολιτικής και διαδικασιών που περιλαµβάνουν ρυθµίσεις προσωπικού, στόχων, επενδύσεων, σχεδίων και συντήρησης διερεύνηση ευκαιριών για εξοικονόµηση χρηµάτων και ενέργειας µε υποδείξεις για πρακτική εφαρµογή.

8 Μια επιθεώρηση κατά τη διεθνή βιβλιογραφία πρέπει να διεξάγεται κάθε 3-5 χρόνια ανάλογα µε το ρυθµό επερχο- µένων µεταβολών όπως: αλλαγή στη χρήση του οικήµατος ή νέοι ένοικοι σηµαντικό φρεσκάρισµα ή ανάπτυξη οργάνωση αφήνοντας εκτεταµένους κενούς χώρους νέες πρακτικές εργασίας ουσιαστικές αλλαγές στις τιµές καυσίµων ή στη διάθεσή τους σηµαντική αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης του χώρου ή του κόστους.

9 Ενεργειακή παρακολούθηση [1] Η ενεργειακή παρακολούθηση περιλαµβάνει την κανονική καταγραφή της ενεργειακής κατανάλωσης, του κόστους και τις βασικές παραµέτρους που επηρεάζουν, όπως εξωτερική θερµοκρασία, υγρασία, παρουσία ατόµων. ίνει ουσιαστικά πληροφόρηση για την ενεργειακή συµπεριφορά στο συγκεκριµένο χρόνοκαιµετρόποπουµπορείναελεγχθεί.

10 Τυπικά χρονικά διαστήµατα παρακολούθησης είναι εβδοµάδες ή µήνες µε τετράµηνα ή ετήσια συγκεντρωτικάαποτελέσµατα. Οι περίοδοι που επιλέγονται αντανακλούν µια ισορροπία ανάµεσα στην αξία της ενέργειας που παρακολουθείται σε κάθε σηµείο και στο κόστος συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις µετρήσεις συλλέγονται µε το χέρι, όπως επίσης και βασικές µεταβλητές. Η ανάλυση µπορεί να απλοποιηθεί µε χρήση υπολογιστικώνµεθόδων. Υπολογιστικά συστήµατα διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια µπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους συµπεριλαµβάνοντας λήψη και επεξεργασία δεδοµένων σαν τµήµα του ολικού πακέτου ελέγχου και παρακολούθησης.

11 ΤρέχουσαΝοµοθεσία Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής Τυποποίησης αναπτύσσει σύνολο προτύπων για τη διευκόλυνση των υπολογισµών, ISO εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας, Νόµος 3661/2008, ΦΕΚ 89Α/ Απόφαση αρ. 6/Β/οικ Εγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΦΕΚ 407/

12 Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ηοδηγία 2002/91/ΕΚ, πουδηµοσιεύτηκεστις 4 Ιανουαρίου του 2003 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, έχει δεσµεύσει τα κράτη µέλη να την υιοθετήσουν από τις 4 Ιανουαρίου του Επικεντρώνεται στα εξής σηµεία: α) θέτει τις απαιτήσεις για µια µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων β) καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση νέων και υφιστάµενων µεγάλων κυρίως κτιρίων γ) προδιαγράφει την πιστοποίηση δ) συνιστά την τακτική επιθεώρηση.

13 Η οδηγία είναι προσανατολισµένη στα λειτουργικά κόστη του κτιρίου και η ενεργειακή συµπεριφορά που ελέγχεται περιλαµβάνει όλα τα είδη ενεργειακής κατανάλωσης (θέρµανση, ψύξη, αερισµό, ζεστόνερόχρήσης, συσκευές). Σύµφωνα µε την οδηγία κάθε κατανάλωση πρέπει να εκφράζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας. Όµως τα κράτη µέλη ενδεχοµένως να θεωρήσουν διαφορετικές τιµές παράγοντα µετατροπής ενέργειας µε αποτέλεσµα µη συγκρίσιµες αποδόσεις.

14 Η θετική συνεισφορά της οδηγίας είναι η επιβολή ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρµανσης-κλιµατισµού, η δράση µείωσης της χρήσης της ενέργειας µε τα παθητικά συστήµατα, τιςανανεώσιµεςπηγές ενέργειας, το βέλτιστο σχεδιασµό των κτιρίων.

15 Στην Ελλάδα σχεδόν µέχρι σήµερα η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων ανταποκρίνεται στα οριζόµενα στον Κανονισµό Θερµοµόνωσης (ΦΕΚ 362/ ). Ουσιαστικά µελετάται η προσθήκη µόνωσης στο κέλυφοςτωνκτιρίωνµεσκοπότηµείωσητων θερµικών απωλειών µέχρι επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται από την κλιµατική ζώνη που ευρίσκονται.

16 Κατά το έτος 1998, προκειµένου η Ελλάδα να συµµορφωθεί στην οδηγία 93/76/ΕΚ, προτάθηκε ο ΚΟΧΕΕ (Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) ο οποίος δεν εφαρµόστηκε. Τα προτεινόµενα συµφωνούσαν µετηνοδηγία 2002/91/ΕΚ. Ο ΚΟΧΕΕ προέβλεπε διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων, πιστοποίηση και ενεργειακή κατάταξη κτιρίων.

17 Εναρµόνισητηςελληνικήςνοµοθεσίας, Νόµος 3661/2008, ΦΕΚ 89Α/ Στοάρθρο 2τουνόµουορίζονταιοιέννοιες: κτίριο, ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακόςεπιθεωρητής, πιστοποιητικόενεργειακήςαπόδοσηςκτιρίου, συµπαραγωγήηλεκτρισµούκαιθερµότητας, σύστηµα κλιµατισµού, λέβητας, ωφέλιµη ονοµαστικήισχύς, αντλίαθερµότητας, νέοκτίριο, ριζική ανακαίνιση κτιρίου, συνολική επιφάνεια κτιρίου.

18 Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας Ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιµης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια Αντλία θερµότητας [2] Είναι δυνατόν καταναλίσκοντας έργο να µεταφερθεί θερµότητααπόµιαχαµηλήθερµοκρασίασευψηλότερη. Μπορεί µε ηλεκτροκίνητες αντλίες θερµότητας να µεταφερθεί θερµότητα 3 ή 4 kw καταναλίσκοντας 1 kw ισχύος κινητήρα. Η αντλία θερµότητας λειτουργεί όπως η ψυκτικήµηχανήµετηµόνηδιαφοράότιδενενδιαφέρειη ψυκτική ισχύς του εξατµιστή αλλά η θερµική ισχύς του συµπυκνωτή

19 Συνδυασµένος κύκλος συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας [3]. Καυσαέρια Συµπύκνωµα από διεργασίες Λέβητας καυσαερίων καύσιµο Ατµοστρόβιλος G2 Θάλαµος καύσης Συµπιεστής Αεριοστρόβιλος G1 WGT Ατµός προς διεργασίες Q Αέρας

20 Αντλία θερµότητας [2]

21 Απλή ψυκτική διάταξη [4]

22 Ψυγείο [4] Συµπυκνωτής Συµπιεστής

23 Τοάρθρο 3αναφέρειότισεέξιµήνεςαπότην έναρξη ισχύος του νόµου 3661/2008 θα εγκριθεί κανονισµός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπου καθορίζονται: - η µέθοδος υπολογισµού, οι ελάχιστες απαιτήσεις - η µελέτη της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να υποβάλλεται - αρµόδια πρόσωπα για την εκπόνηση της µελέτης

24 - η διαδικασία και συχνότητα διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεωνκτιρίων / εγκαταστάσεων θέρµανσης- κλιµατισµού - ο τύπος/η δαπάνη και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ενεργειακήςαπόδοσης. Η µέθοδος υπολογισµού επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία δεν µπορείναείναιµικρότερατων δύοετών.

25 Το πλαίσιο της µεθόδου Περιλαµβάνειτουλάχιστον: α) κατηγοριοποίηση των κτιρίων β) εξωτερικές/εσωτερικές συνθήκες γ) θέση και προσανατολισµό δ) θερµικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου ε) τις εγκαταστάσεις θέρµανσης/κλιµατισµού/εξαερισµού/φωτισµού/ θερµού νερού στ)την επίδραση των παθητικών/ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων και της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µέσωσυστηµάτωνσυµπαραγωγής, ζ) το φυσικό φωτισµό.

26 Κατάτοάρθρο 4 για νέεςοικοδοµέςάνωτων 1000 m 2 πρέπειναεκπονείταικαιναυποβάλλεται µελέτηπουσυνοδεύει τηµελέτητουάρθρου 3η οποίαναπεριλαµβάνειτηντεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εκ των εναλλακτικώνσυστηµάτωνπαροχήςενέργειας, όπωςσυστηµάτωνπουβασίζονται σε: ανανεώσιµεςπηγέςενέργειας, συµπαραγωγήηλεκτρισµούκαιθερµότητας, συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης σε κλίµακα περιοχήςήοικοδοµικούτετραγώνου, αντλιών θερµότητας.

27 Σευφιστάµενακτίρια, άνωτων 1000 m 2, που ανακαινίζονται ριζικά, έχοµε αναβάθµιση της ενεργειακής τους απόδοσης στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5.

28 Το άρθρο 6 ορίζει ότι µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφισταµένου κατά το άρθρο 5, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη µίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον µισθωτή πιστοποιητικό ενεργειακήςαπόδοσης. Οι όροι έκδοσης και διάθεσης του πιστοποιητικού καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση µη έκδοσης και διάθεσής του θα καθοριστούν σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ηισχύςτου, κατάανώτατοόριο, είναιτα 10 χρόνιακαι εκδίδεται από τους επιθεωρητές του άρθρου 9.

29 Για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, θεσµοθετείταιµέσωτωνάρθρων 7 και 8 η διενέργεια επιθεωρήσεων από τους ενεργειακούς επιθεωρητές στους λέβητες κτιρίων που θερµαίνονται µε συµβατικά ορυκτά καύσιµα και στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού.

30 Κατάταοριζόµεναστοάρθρο 9ηπιστοποίησητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιµατισµού διεξάγονται από τουςδιαπιστευµένουςενεργειακούςεπιθεωρητές. Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 γράφεται ότι ταπροσόντατωνεπιθεωρητών, οιαρχέςπουδιέπουντοέργοτους, η διαδικασία χορήγησης διαπίστευσης θα καθοριστούν από σχετικό διάταγµα που θα εκδοθεί µε πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ηµοσίων Έργων

31 Σύµφωναµετοάρθρο 10, απότηνέναρξη ισχύος του Κανονισµού, κάθε οικοδοµική άδεια ανέγερσης νέου ή ριζικής ανακαίνισης υφισταµένου κτιρίου χορηγείται µόνον µετά την υποβολή στην Πολεοδοµική Υπηρεσία και της µελέτης για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

32 Κατάτοάρθρο 12µεαπόφασητων Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση των ιδιοκτητών και χρηστών των κτιρίων σχετικά µε µεθόδους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

33 Στις 17 Ιουνίουτου 2008, ΦΕΚ 1122, δηµοσιεύτηκαν µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιοτοµέα.

34 Απόφαση αρ. 6/Β/οικ Εγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΦΕΚ 407/ Επιλογή Βασικών άρθρων Άρθρο 1 2. Ειδικότερα, σκοπό της παρούσας αποτελεί η µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµό (ΘΨΚ), φωτισµό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) µε την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρουςτωνκτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασµού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δοµικώνυλικώνκαιηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ).

35 Άρθρο 3 Ορισµοί Για την εφαρµογή της παρούσας, οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη έννοια: Κτίριοαναφοράς : κτίριοµεταίδιαγεωµετρικάχαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του, όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν τη ΘΨΚ των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή ΖΝΧ και το φωτισµό. Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου :το άθροισµα των επιµέρους υπολογιζόµενων ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου για τη ΘΨΚ, παραγωγή ΖΝΧ και φωτισµό, εκφραζόµενο σε ενέργεια ανά µονάδα µικτής επιφάνειας των θερµαινόµενων χώρων του κτιρίου ανά έτοςσε kwh/(m 2 έτος). Ειδικά για τα κτίρια κατοικίας στη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση δεν συνυπολογίζεται ο φωτισµός.

36 «Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου»: το άθροισµα των προαναφερόµενων επιµέρους ενεργειακών καταναλώσεων, µετά από την αναγωγή τους σε µεγέθη πρωτογενούς ενέργειας σύµφωνα µε τους συντελεστές µετατροπής (πρωτογενής προς τελική ενέργεια) του Πίνακα Β.1 της παρούσας. «Απόδοση συστήµατος ή συντελεστής απόδοσης»: είναι ο λόγος της αποδιδόµενης ωφέλιµης ενέργειας του συστήµατος προς την ενέργεια που χρησιµοποιεί και καταναλώνει το σύστηµα για τη λειτουργία του. «Εσωτερικά κέρδη»: οι θερµικές πρόσοδοι ενός χώρου κτιρίου από εσωτερικές πηγές θερµότητας, όπως άνθρωποι, φωτιστικά σώµατα, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισµός γραφείου κ.α. «Ηλιακά κέρδη»: οι θερµικές πρόσοδοι εντός του κτιρίου µέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και της µετατροπής της σε θερµότητα. ιακρίνονται σε άµεσα κέρδη τα οποία οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία που διέρχεται µέσω των παραθύρων και λοιπών ανοιγµάτων και σε έµµεσα κέρδη που προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από αδιαφανή στοιχεία.

37 Θερµική ζώνη κτιρίου: Σύνολο (οµάδα) χώρων µέσα στο κτίριο µε όµοιες απαιτούµενες εσωτερικές συνθήκες και χρήση. Οι θερµικές ζώνες καθορίζονται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Η επιθυµητή θερµοκρασία των εσωτερικών χώρων διαφέρει περισσότερο από 4 K για τη χειµερινή ή/και τη θερινή περίοδο. β) Υπάρχουν χώροι µε διαφορετική χρήση / λειτουργία. γ) Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που καλύπτονται µε διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/και κλιµατισµού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. δ) Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές εσωτερικών ή/και ηλιακών κερδών ή/και θερµικών απωλειών. ε) Υπάρχουν χώροι όπου το σύστηµα του µηχανικού αερισµού καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου.

38 Συντελεστής σκίασης: η ικανότητα ενός σκιάστρου να περιορίζει τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Όσο µικρότερος είναι ο συντελεστής σκίασης, τόσο λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου ή/και προσπίπτει στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία. COP: συντελεστής επίδοσης: ο συντελεστής συµπεριφοράς των αντλιών θερµότητας στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (για θέρµανση), όπως δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. ΕΕR: λόγος ή δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας : ο συντελεστής συµπεριφοράς των ψυκτικών µονάδων στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (για ψύξη), όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές. SPF: εποχιακός βαθµός απόδοσης: ο µέσος εποχιακός συντελεστής συµπεριφοράς των αντλιών θερµότητας στις µέσες συνθήκες λειτουργίας ψύξης/θέρµανσης, όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Μέσος συντελεστής θερµικών απωλειών διανοµής : το ποσοστό συνολικών θερµικών απωλειών του δικτύου διανοµής επί της συνολικής κατανάλωσης θερµικής ενέργειας ανά τελική χρήση (θέρµανση χώρων ή ψύξη χώρων ή ΖΝΧ) του κτιρίου ή της θερµικής ζώνης. Αερισµός µέσω χαραµάδων: η ποσότητα αέρα που διέρχεται από τις χαραµάδες των κουφωµάτων. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης: Η µελέτη που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασµού των κτιρίων.

39 Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υπολογιστικές µέθοδοι εδοµένα υπολογισµού 1. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων εφαρµόζεται η µέθοδος ηµισταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, και των υπολοίπων προτύπων όπως απεικονίζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος 1 της παρούσας. 2. Για τους ανωτέρω υπολογισµούς χρησιµοποιούνται λογισµικά τα οποία θα αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 6 του νόµου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/ ) στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

40 Σχηµατική Απεικόνιση κλιµατικών ζωνών ελληνικής επικράτειας

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

42 3. Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 3.1 Οι επιµέρους Η/Μ εγκαταστάσεις του εξεταζόµενου νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου κτιρίου, πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους περιορισµούς: α) Κάθε κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ) που εγκαθίσταται στο κτίριο µε παροχή νωπού αέρα 60%, επιτυγχάνει ανάκτηση θερµότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. β) Όλα τα δίκτυα διανοµής (νερού ή αλλού µέσου) της κεντρικής θέρµανσης, ή της εγκατάστασης ψύξης, ή του συστήµατος ΖΝΧ, διαθέτουν θερµοµόνωση που καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις δικτύων που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους διαθέτουν κατ ελάχιστον πάχος θερµοµόνωσης 19mm για θέρµανση ή/και ψύξη χώρων και 13mm για ΖΝΧ, µε αγωγιµότητα θερµοµονωτικού υλικού λ=0,040 W/m.K) (στους 20 ο C). γ) Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των κτιρίων διαθέτουν θερµοµόνωση µε αγωγιµότητα θερµοµονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m. K) και πάχος θερµοµόνωσης τουλάχιστον 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm.

43 δ) Τα δίκτυα διανοµής θερµού και ψυχρού µέσου διαθέτουν σύστηµα αντιστάθµισης για την αντιµετώπιση των µερικών φορτίων, ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό µερικό φορτίο. ε) Σε περίπτωση µεγάλου κυκλώµατος µε επανακυκλοφορία του ΖΝΧ εφαρµόζεται κυκλοφορία µε σταθερό p και κυκλοφορητή µε ρύθµιση στροφών βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. στ)σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήµατα τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερµότητας των οποίων ο εποχιακός βαθµός απόδοσης (SPF) είναιµεγαλύτεροςαπό (1,15 Χ 1/η), όπου ηείναι ολόγοςτηςσυνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τηνκοινοτικήοδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρινακαθορισθείνοµοθετικάητιµήτουη, ο SPF πρέπειναείναιµεγαλύτεροςαπό 3,3.

44 ζ) Τα συστήµατα γενικού φωτισµού στα κτίρια του τριτογενή τοµέα έχουν µέγιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/w. Για επιφάνεια µεγαλύτερη από 15m 2 οτεχνητόςφωτισµόςελέγχεταιµεχωριστούςδιακόπτες. Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. η) Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών, επιβάλλεται αυτονοµία θέρµανσης και ψύξης. θ) Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών για τη θέρµανση χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά συστήµατα παραγωγής ΖΝΧ, εφαρµόζεται θερµιδοµέτρηση. ι) Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερµοστατικός έλεγχος της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόµενη θερµική ζώνη κτιρίου. ια) Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τοµέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού αντιστάθµισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ ελάχιστον 0, Αδυναµία εφαρµογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

45 Άρθρο 9 Τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς 1. Σχεδιασµός κτιρίου Το κτίριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας. Τα ΠΗΣ που πιθανώς ενσωµατώνονται στο εξεταζόµενο κτίριο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 1.1 του άρθρου 8 της παρούσας, δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο αναφοράς, εκτός από το σύστηµα άµεσου ηλιακού κέρδους. Στην περίπτωση αυτή, στο κτίριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δοµικά στοιχεία των ΠΗΣ αντικαθίστανται µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη διαφανή στοιχεία µε θερµικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον Πίνακα Γ.1 του άρθρου 8 της παρούσας. 2. Κτιριακό κέλυφος 2.1 Θερµοµόνωση και θερµικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους: α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερµοµονωµένα εξωτερικά δοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας. β) Το κτίριο αναφοράς περιλαµβάνει εξωτερικές επιφάνειες µε συντελεστή απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας 0,40 για τοιχοποιίες, 0,40 για δώµατα και 0,60 για επικλινείς στέγες. Αντίστοιχα, ο συντελεστής εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας για τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου αναφοράς είναι 0,80.

46 γ) Τα ανοίγµατα του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν τα απαραίτητα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, περσίδες, πέργκολες, µπαλκόνια κ.α.), λόγω των οποίων ο µέσος συντελεστής σκίασής τους κατά τη θερινή περίοδο είναι τουλάχιστον 0,70 για τις νότιες όψεις και 0,75 για τις όψεις µε δυτικό και ανατολικό προσανατολισµό. Για τη χειµερινή περίοδο ο µέσος συντελεστής σκίασης προκύπτει ανάλογα µε τον τύπο σκιάστρου και όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Τα εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των ανοιγµάτων και τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα, τα οποία δε θεωρούνται σταθερά σκίαστρα, δε λαµβάνονται υπόψη. Η σκίαση του κτιρίου αναφοράς λόγω εξωτερικών εµποδίων (κτίρια, ανάγλυφο εδάφους κ.α.) λαµβάνεται ίδια µε του εξεταζόµενου κτιρίου. δ) Για το κτίριο αναφοράς ορίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτινοβολία g = 0,76. ε) Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κάθετων επιφανειών του κτιρίου αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο, ορίζεται σε 0,90. στ) Ο αερισµός µέσω χαραµάδων για το κτίριο αναφοράς ορίζεται σε 5,5 m 3 /h και ανά m 2 κουφώµατος. Ο αερισµός µέσω τυποποιηµένων θυρίδων αερισµού για το κτίριο αναφοράς, λαµβάνεται όπως και στο σχεδιαζόµενο κτίριο. Τυπικές τιµές ορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. ζ) Η θερµική µάζα του κτιρίου αναφοράς λαµβάνεται ίση µε 250 kj/(k.m 2 ) θερµαινόµενης επιφάνειας κτιρίου.

47 3. Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 3.1 Εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας. Εφόσον στην περιοχή οικοδόµησης του κτιρίου υπάρχει υποδοµή για τηλεθέρµανση, τότε στο κτίριο αναφοράς θα λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερµότητας τηλεθέρµανσης. Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: Ο κεντρικός λέβητας είναι πιστοποιηµένος µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***). Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρµανσης καθορίζεται µε σχετικές ΤΟΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζε ται η πλήρης κάλυψη των φορτίων, ακόµα και στις πιο δυσµενείς ηµέρες του χειµώνα. β) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερµοστατικό έλεγχο της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόµενη θερµική ζώνη του. γ) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει σύστηµα αντιστάθµισης. δ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο δε διαθέτει σύστηµα θέρµανσης, τότε θεωρείται ότι θερµαίνεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς. ε) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο κατοικίας θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήµατα (αντλίες θερµότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων), µε συντελεστή συµπεριφοράς COP= 3,2. στ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο τριτογενή τοµέα θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας,θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήµατα θέρµανσης µε συντελεστή συµπεριφοράς COP=3,2 για αερόψυκτα συστήµατα και COP=4,3 για υδρόψυκτα.

48 3.2 Εγκατάσταση ψύξης/κλιµατισµού: α) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο δε διαθέτει σύστηµα ψύξης/κλιµατισµού, τότε θεωρείται ότι κλιµατίζεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς. β) Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπικά συστήµατα (αντλίες θερµότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων) που καλύπτουν τµήµα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήµατος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: Τοπικά συστήµατα ψύξης µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 3,0. ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφωνα µε σχετικές ΤΟΤΕΕ. Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήµατος ψύξης για το κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται µε βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας. γ) Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τοµέα διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήµατα ψύξης που καλύπτουν όλους του εσωτερικούς χώρους. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήµατος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: Μονάδεςπαραγωγήςψύξηςτοπικέςήκεντρικές (ψύκτες, αντλίεςθερµότητας, τοπικά κλιµατιστικά) µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8 για τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες µονάδες και EER = 3,8 για υδρόψυκτες µονάδες. ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφωνα µε σχετικές ΤΟΤΕΕ.

49 3.3 Τερµατικές µονάδες κεντρικής θέρµανσης και κλιµατισµού και δίκτυα διανοµής θέρµανσης ψύξης του κτιρίου αναφοράς: α) Ο τύπος των τερµατικών µονάδων, καθώς και η διάταξη και το µήκος των σωληνώσεων διανοµής θέρµανσης καιψύξηςτωνχώρωνλαµβάνονταιόπωςστοεξεταζόµενοκτίριο. β) Γιατιςτερµατικέςµονάδεςτουκτιρίουαναφοράς (σώµατακαλοριφέρ, µονάδεςστοιχείουανεµιστήρα fancoils, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες ΚΚΜ) ισχύουν τα εξής: ΓιατιςΚΚΜτουκτιρίουαναφοράςτουτριτογενήτοµέαηισχύςτωνανεµιστήρων (προσαγωγήςήεπιστροφής) λαµβάνεταιίσηµε 1,5 kw/(m 3 /s). Σεειδικέςπεριπτώσειςόπουαπαιτείταιδιάταξηειδικώνφίλτρων, ή/καιυπάρχει σύστηµα ύγρανσης, ή/και σύστηµα ανάκτησης θερµότητας, η ισχύς των ανεµιστήρων για το κτίριο αναφοράς λαµβάνεταιίσηµε 2,5 kw/(m 3 /s). Όλες οι ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τοµέα µε παροχή νωπού αέρα 60%, διαθέτουν σύστηµα ανάκτησηςθερµότηταςµεεναλλάκτηθερµότηταςκαιµεσυντελεστήανάκτησηςη R = 0,5. Το σύστηµα ύγρανσης αέρα του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τοµέα είναι ίδιο µε εκείνο του εξεταζόµενου κτιρίου, και µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στην ΚΚΜ ή όχι. Για τις µονάδες στοιχείου ανεµιστήρα (fancoils), η ισχύς του ανεµιστήρα για το κτίριο αναφοράς είναι ίδια µε αυτή του εξεταζόµενου κτιρίου. Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προσαγωγήςκαι ανακυκλοφορίας) του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. γ) Για τα δίκτυα διανοµής θερµού ή ψυχρού µέσου (νερό κ.α.) ισχύουν τα ακόλουθα: Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τοµέα οι αντλίες των κυκλωµάτων διανοµής είναι ρυθµιζόµενων στροφών µε αντιστάθµιση φορτίου µε σταθερή πτώση πίεσης ( p) και υδραυλικά ανεξάρτητες. Η ισχύς των αντλιών στο κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε αυτή του εξεταζόµενου κτιρίου. Γιατοκτίριοαναφοράς, ταδίκτυαδιανοµήςδιαθέτουνθερµοµόνωσησύµφωναµετιςαπαιτήσειςτουάρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

50 3.4 Σύστηµα Εξαερισµού ή Μηχανικού Αερισµού Κτιρίου Αναφοράς α) Για το κτίριο αναφοράς στις κατοικίες θεωρείται ότι εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. β) Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τοµέα το σύστηµα µηχανικού αερισµού έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα σύµφωνα µε σχετικές ΤΟΤΕΕ. Το σύστηµα µηχανικού αερισµού διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερµότηταςµεσυντελεστήανάκτησηςθερµότηταςη R = 0,5. Η ειδική απορρόφηση ισχύος των ανεµιστήρων εξαερισµού λαµβάνεταιίσηµε 1,0 kw/(m 3 /s).

51 3.5 Σύστηµα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ): α) Το κτίριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ, µέσω του κεντρικού λέβητα θέρµανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήµατος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρµανσης), µε παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος παραγωγής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: Τοποσοστότουηλιακούµεριδίουσεετήσιαβάσηείναι 15% επίτωναναγκώνγιαζνχ. Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής ΖΝΧ είναι πιστοποιηµένος µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης τριώναστέρων (***). Τα δίκτυα διανοµής ΖΝΧ διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η χρήση αποκεντρωµένων συστηµάτων, µόνο σε εµπορικά καταστήµατα ή παρόµοιες χρήσεις µε περιορισµένη κατανάλωση ΖΝΧ. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή ΖΝΧ, µπορεί να γίνεται τοπικά µε ταχυθερµοσίφωνα αερίου. Εάν το φυσικό αέριο δεν είναι διαθέσιµο, η παραγωγή ΖΝΧ, µπορεί να γίνεται µε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, ή ταχυθερµοσίφωνα µε συνολικό µήκος αγωγών έως 6m.

52 3.6 Σύστηµα φωτισµού κτιρίου αναφοράς τριτογενή τοµέα: α) Η στάθµη και η αντίστοιχη εγκατεστηµένη ισχύς γενικού φωτισµού λαµβάνονται όπως ορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 55 lumen/w. Για επιφάνεια µεγαλύτερη από 15m 2 ο τεχνητός φωτισµός ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. β) Ο γενικός φωτισµός παρέχεται από λαµπτήρες φθορισµού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο µε δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) κατηγορίας A3 σύµφωνα µε κατάταξη της Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών (CELMA) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ. γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι µε ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού φωτισµού, όπως αυτοί προσδιορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, όπου ο φωτισµός του κτιρίου αναφοράς λαµβάνεται όπως στο εξεταζόµενο κτίριο. 3.7 ιατάξεις ελέγχου εγκαταστάσεων κτιρίου αναφοράς τριτογενή τοµέα: α) Το κτίριο αναφοράς ξενοδοχείου διαθέτει σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονι κών καρτών, επιτυγχάνοντας 5% εξοικονόµηση επί της υπολογιζόµενης κατανάλωσης τελικής ενέργειας για θέρµανση,ψύξη και φωτισµό. β) Τοκτίριοαναφοράςτριτογενήτοµέα, µεεπιφάνειαπάνωαπό 3.500m 2, διαθέτεισύστηµαενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BΕMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, επιτυγχά νοντας 10% εξοικονόµηση επί της υπολογιζόµενης τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις 2 1.1 Ενεργειακός έλεγχος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο, χώρο ή οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23905 12 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για Τ.Α.Π. και για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Θέμα: Ενημέρωση για Τ.Α.Π. και για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 27-7-2017 Αριθμ.πρωτ.864 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: ΘΕΜΑ : Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίων Γ. Ν. Πατρών πλην Πολυώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην υλοποίηση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στην Ιεράπετρα Κρήτης, με βάση τον ΚΕΝΑΚ και με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου «Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ ) Νέες Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. - Άμεσες Προοπτικές» Τρίπολη, Αποστολοπούλειο Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Απαιτήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως ξενοδοχειακές µονάδες Χριστόδουλος Ελληνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Σ.Π.Π. ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Πολυώροφου Κτιρίου με Οικονομοτεχνικά Κριτήρια Πτυχιακή Εργασία Παπαευαγγέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων * Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Επ. Καθ. Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης

Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης 1 2 3 4 5 6 7 8 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού 9 10 11 Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης 12 13 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

TΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ TΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» Θέμα : Νομοθεσία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Εισηγητής : Γουδέλη Κορίνα Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Aπρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 Εισαγωγή Συμπεράσματα Περισσότερες Πληροφορίες... 24

Σελ. 1 Εισαγωγή Συμπεράσματα Περισσότερες Πληροφορίες... 24 Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Εισαγωγή... 3 2 Ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων έτους 2017... 4 2.1. Κτίρια Κατοικιών. 4 2.2. Κτίρια τριτογενούς τομέα.. 5 2.3. Νέα/ριζικώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ2:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Υποστηρικτικές Δομές για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για μία καινοτόμα θεσμική αλλαγή 1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, M.Sc. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής εφαρμογών, stsiolis@teipir.gr ΤΕΙ Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος 1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: 2017-2018 Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος Θέμα : Εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα