βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal"

Transcript

1 Verbs Labial Stems γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραμμαι ἐγράφην write, draw λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην leave πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην send βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal Dental Stems πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα πέπεισμαι ἐπείσθην persuade σῴζω σώσω ἔσωσα σέσωκα σέσωσμαι, σέσωμαι ἐσώθην save Palatal Stems ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγμαι ἤχθην lead, conduct ἥκω ἥξω have come ἄρχω ἄρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἤρχθην rule, begin πράττω πράξω ἔπραξα πέπραχα, πέπραγα πέπραγμαι ἐπράχθην do, fare τάττω τάξω ἔταξα τέταχα τέταγμαι ἐτάχθην arrange, appoint φυλάττω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα πεφύλαγμαι ἐφυλάχθην guard διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα δεδίδαγμαι ἐδιδάχθην teach

2 Liquid/Nasal Stems ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλθην announce ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα want, wish μένω μενῶ ἔμεινα μεμένηκα remain, stay Uncontracted Vowel Stems (υ and ευ) θύω θύσω ἔθυσα τέθυκα τέθυμαι ἐτύθην sacrifice κωλύω κωλύσω ἐκώλυσα κεκώλυκα κεκώλυμαι ἐκωλύθην prevent, hinder λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην free, destroy παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα πέπαυμαι ἐπαύθην make stop δουλεύω δουλεύσω ἐδούλευσα δεδούλευκα be a slave to κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα κεκέλευσμαι ἐκελεύσθην order, command παιδεύω παιδεύσω ἐπαίδευσα πεπαίδευκα πεπαίδευμαι ἐπαιδεύθην educate, teach πολιτεύω πολιτεύσω ἐπολίτευσα πεπολίτευκα πεπολίτευμαι ἐπολιτεύθην govern, be a citizen χορεύω χορεύσω ἐχόρευσα κεχόρευκα κεχόρευμαι ἐχορεύθην dance in a chorus Contracting Vowel Stems (α, ε, ο) νικάω νικήσω ἐνίκησα νενίκηκα νενίκημαι ἐνικήθην win, conquer τελευτάω τελευτήσω ἐτελεύτησα τετελεύτηκα τετελεύτημαι ἐτελευτήθην finish, die τιμάω τιμήσω ἐτίμησα τετίμηκα τετίμημαι ἐτιμήθην honor ἀδικέω ἀδικήσω ἠδίκησα ἠδίκηκα ἠδίκημαι ἠδικήθην do wrong καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα κέκλημαι ἐκλήθην call ποιέω ποιήσω ἐποίησα πεποίηκα πεποίημαι ἐποιήθην make, do ἀξιόω ἀξιώσω ἠξίωσα ἠξίωκα ἠξίωμαι ἠξιώθην think worthy δηλόω δηλώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα δεδήλωμαι ἐδηλώθην make clear

3 Nouns First Declension Long (η) ἡ ἀρχή τῆς ἀρχῆς beginning, empire ἡ ἀρετή τῆς ἀρετῆς excellence, virtue ἡ βουλή τῆς βουλῆς will, council ἡ γραφή τῆς γραφῆς writing, indictmenτ ἡ κλοπή τῆς κλοπῆς theft ἡ ῥητορική τῆς ῥητορικῆς rhetoric ἡ σιγή τῆς σιγῆς silence ἡ τιμή τῆς τιμῆς honor, office, price ἡ ψυχή τῆς ψυχῆς soul ἡ γνώμη τῆς γνώμης opinion, judgment ἡ δίκη τῆς δίκης justice, lawsuit ἡ εἰρήνη τῆς εἰρήνης peace ἡ μάχη τῆς μάχης battle ἡ νίκη τῆς νίκης victory ἡ τέχνη τῆς τέχνης art, skill, craft First Declension Long ειρ-stem (ᾱ) ἡ δημοκρατίᾱ τῆς δημοκρατίᾱς democracy ἡ δουλείᾱ τῆς δουλείᾱς slavery ἡ ἐκκλησίᾱ τῆς ἐκκλησίᾱς assembly ἡ ἐλευθερίᾱ τῆς ἐλευθερίᾱς freedom ἡ ἐμπειρίᾱ τῆς ἐμπειρίᾱς experience, practice ἡ θυσίᾱ τῆς θυσίᾱς sacrifice ἡ οἰκίᾱ τῆς οἰκίᾱς house ἡ σοφίᾱ τῆς σοφίᾱς wisdom ἡ φιλίᾱ τῆς φιλίᾱς friendship First Declension Short-Long (ᾰ/η) ἡ δόξα τῆς δόξης glory, belief ἡ μοῦσα τῆς μούσης muse ἡ θάλαττα τῆς θαλάττης sea First Declension Short-Long ειρ-stem (ᾰ/ᾱ) ἡ ἀλήθεια τῆς ἀληθείᾱς truth, reality ἡ γέφυρα τῆς γέφυρᾱς bridge ἡ γῆ (γαῖα)* τῆς γῆς (γαίᾱς) land, earth ἡ μοῖρα τῆς μοίρᾱς fate ἡ πεῖρα τῆς πείρᾱς attempt, experience First Declension Masculine ὁ κλέπτης τοῦ κλέπτου thief ὁ ὁπλίτης τοῦ ὁπλίτου hoplite ὁ πολίτης τοῦ πολίτου citizen ὁ στρατιώτης τοῦ στρατιώτου soldier First Declension Masculine ειρ-stem ὁ νεανίᾱς τοῦ νεανίου young man ἡ ἀγορά τῆς ἀγορᾶς marketplace ἡ ἡμέρᾱ τῆς ἡμέρᾱς day ἡ χώρᾱ τῆς χώρᾱς land, country

4 Second Declension Masculine ὁ ἀδελφός τοῦ ἀδελφοῦ brother ὁ ὀφθαλμός τοῦ ὀφθαλμοῦ eye ὁ στρατός τοῦ στρατοῦ army ὁ στρατηγός τοῦ στρατηγοῦ general ὁ χορός τοῦ χοροῦ chorus, dance ὁ χρυσός τοῦ χρυσοῦ gold ὁ βίος τοῦ βίου life, means of living ὁ δῆμος τοῦ δήμου the people ὁ δοῦλος τοῦ δούλου slave ὁ λόγος τοῦ λόγου word, speech, story ὁ νόμος τοῦ νόμου custom, law ὁ ξένος τοῦ ξένου stranger, foreigner ὁ οἶνος τοῦ οἴνου wine ὁ τρόπος τοῦ τρόπου way, manner ὁ φίλος τοῦ φίλου friend ὁ φόβος τοῦ φόβου fear ὁ ἄγγελος τοῦ ἀγγέλου messenger ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἀνθρώπου person ὁ ἄργυρος τοῦ ἀργύρου silver ὁ διδάσκαλος τοῦ διδασκάλου teacher ὁ θάνατος τοῦ θανάτου death ὁ κίνδυνος τοῦ κινδύνου risk, danger ὁ πόλεμος τοῦ πολέμου war ὁ στέφανος τοῦ στεφάνου crown, wreath Second Declension Feminine ἡ ὁδός τῆς ὁδοῦ road ἡ νῆσος τῆς νήσου island Second Declension Neuter τὸ ἱερόν τοῦ ἱεροῦ temple, shrine τὸ ἆθλον τοῦ ἄθλου prize τὸ βιβλίον τοῦ βιβλίου book τὸ δῶρον τοῦ δώρου gift, bribe τὸ ἔργον τοῦ ἔργου work, deed τὸ ζῷον τοῦ ζῴου animal τὸ ὅπλον τοῦ ὅπλου tool; (pl.) weapons τὸ πεδίον τοῦ πεδίου flat land (plain) τὸ ἀργύριον τοῦ ἀργυρίου small coin, money τὸ στάδιον τοῦ σταδίου stade (~600 feet) Second Declension Common Gender ὁ/ἡ θεός τοῦ/τῆς θεοῦ god/goddess ὁ/ἡ ἵππος τοῦ/τῆς ἵππου horse ὁ λίθος τοῦ λίθου stone ἡ λίθος τῆς λίθου precious stone, gem

5 Third Declension Palatal ὁ/ἡ αἴξ τοῦ/τῆς αἰγός goat ἡ νύξ τῆς νυκτός night ἡ φάλανξ τῆς φάλαγγος phalanx, battle line ὁ φύλαξ τοῦ φύλακος guard Third Declension Dental ἡ ἐλπίς τῆς ἐλπίδος expectation (hope) ἡ χάρις τῆς χάριτος grace, thanks, favor Third Declension Nasal ὁ ἀγών τοῦ ἀγῶνος contest, struggle ὁ δαίμων τοῦ δαίμονος god, divine being ὁ ἡγεμών τοῦ ἡγεμόνος leader, guide Third Declension ντ-stem ὁ γέρων τοῦ γέροντος old man Third Declension Liquid ὁ ῥήτωρ τοῦ ῥήτορος speaker, rhetorician ὁ σωτήρ τοῦ σωτῆρος savior ὁ ἀνήρ τοῦ ἀνδρός man ἡ θυγάτηρ τῆς θυγατρός daughter ἡ μήτηρ τῆς μητρός mother ὁ πατήρ τοῦ πατρός father Third Declension ι/ε/η-stem ἡ φύσις τῆς φύσεως nature ἡ πόλις τῆς πόλεως city Third Declension ευ/εϝ-stem ὁ βασιλεύς τοῦ βασιλέως king ὁ ἱερεύς τοῦ ἱερέως priest ὁ ἱππεύς τοῦ ἱππέως horseman, cavalry Third Declension ατ-stem Neuter τὸ γράμμα τοῦ γράμματος letter, documents τὸ πρᾶγμα τοῦ πράγματος thing, deed, business τὸ σῶμα τοῦ σώματος corpse, body τὸ χρῆμα τοῦ χρήματος thing; property τὸ ὄνομα τοῦ ὀνόματος name τὸ ποίημα τοῦ ποιήματος poem τὸ ὕδωρ τοῦ ὕδατος water Third Declension Neuter ος/ες-stem Neuter τὸ γένος τοῦ γένους race, kind τὸ πάθος τοῦ πάθους experience, suffering τὸ τέλος τοῦ τέλους end, rank

6 Adjectives First/Second Declension ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν good δεινός δεινή δεινόν awesome, terrible ἱκανός ἱκανή ἱκανόν sufficient, capable καλός καλή καλόν beautiful κακός κακή κακόν bad, ugly σοφός σοφή σοφόν wise Ἀθηναῖος Ἀθηναία Ἀθηναῖον Athenian δῆλος δήλη δῆλον clear, visible ξένος ξένη ξένον strange, foreign πρῶτος πρώτη πρῶτον first φίλος φίλη φίλον dear, friendly First/Second Declension ειρ-stems αἰσχρός αἰσχρά αἰσχρόν shameful, ugly ἐχθρός ἐχθρά ἐχθρόν hated, hostile, enemy μακρός μακρά μακρόν big, long, tall μικρός μικρά μικρόν small, little, short ἱερός ἱερά ἱερόν sacred to (+gen.) παλαιός παλαιά παλαιόν old, ancient φοβερός φοβερά φοβερόν causing fear, timid ἄξιος ἀξίᾱ ἄξιον worthy (+gen) δίκαιος δικαίᾱ δίκαιον just ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον free (+gen.) πολέμιος πολεμίᾱ πολέμιον hostile (+dat.) First/Second Declension Two-Termination βάρβαρος βάρβαρον non-greek, foreign ἔμπειρος ἔμπειρον experienced in (+gen) ἄδηλος ἄδηλον unclear, uncertain ἄδικος ἄδικον unjust ἀθάνατος ἀθάνατον immortal, undying ἄλογος ἄλογον unreasonable, irrational ἀνάξιος ἀνάξιον unworthy (+gen) Pronominal/Demonstrative ἄλλος ἄλλη ἄλλο other ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο that ὅδε ἥδε τόδε this οὗτος αὕτη τοῦτο this, that Third Declension Νasal εὐδαίμων εὔδαιμον fortunate, wealthy σώφρων σῶφρον prudent, temperate Third Declension ος/ες-stem ἀληθής ἀληθές true, real εὐγενής εὐγενές well-born, noble Mixed Third/First Declension πᾶς πᾶσα πᾶν all, every, whole ἅπας ἅπασα ἅπαν all, quite all σύμπας σύμπασα σύμπαν all together Indeclinable Adjectives πέντε ἓξ five six

7 Prepositions Proclitic with accusative with genitive with dative εἰς ἐκ/ἐξ ἐν into, to; for (purpose) from, out of in Place From Which ἀπὸ πρὸ ἀντὶ from, away from before, in front of instead of Over/Under ὑπέρ over, beyond over, above, on behalf of κατὰ according to under, against ὑπὸ down under, toward (time) by (a person), under under, under the power of With/Without ἅμα μετὰ after with (a person) σὺν ἀνεὺ without at the same time as with Miscellaneous διὰ on account of through παρὰ to (the side of), contrary to from (the side of) at (the side of), at the house of περὶ around, concerning concerning, about around

8 Those Obnoxious Little Words ὁ, ἡ, τὸ the οὐ, οὐκ, οὐχ not (w/indicative) μὴ not (w/ other stuff) οὔτε οὔτε neither nor μήτε μήτε neither nor τε and τε καὶ both and ἢ ἢ either or εὖ ἅτε οἷα ὡς ἵνα ὅπως καίπερ ὅμως οὕτω(ς) ὥστε well because, seeing that because, seeing that because (as he says), in order to in order to in order to although nevertheless thus, in this way so that, so for as to (who even says that in English?) ἀλλὰ καίτοι εἰ ἐὰν εἰ γὰρ εἴθε ἂν ἅμα ἔπειτα νῦν πάλαι πότε? ποτέ δὴ but and yet if (with indicative or optative in protasis) if (with subj.: present general/more vivid protasis) if only! (with optative of wish) if only! (with optative of wish) potential optative, less vivid apodosis, irrealis apodosis at the same time then, thereupon now long ago when? at some time, ever in fact, of course ὦ O (with vocative) ἆρα? introduces yes/no question οὐ, ἆρα οὐ yes/no question expecting yes answer = nōnne μὴ, ἆρα μὴ yes/no question expecting no answer = num Postpositive (not first in clause) δὲ and, but μὲν δὲ on the one hand on the other hand γὰρ for γε restrictive ( at least ) or emphatic οὖν so, therefore τοι as you know

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect (reduplication) Nonpast Indicative -!"#$ -%&"#$ -'()!"#$ -'()%&"#$ -"#$ -&"#$ Past Indicative (!- augment) -!"% -%&"% -'* -'*)#& -"% -&"% Subjunctive

Διαβάστε περισσότερα

CE/Scholarship Greek VOCAB list(s)

CE/Scholarship Greek VOCAB list(s) Level 1, q.1 - transliterationx5, G-E - transliterationx5, E-G - one-word translation+derivationx5 - one-word verb translationx5 - G-E translation, 5 simple sentences - G-E translation, 5 slightly longer

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON TEN: THE ADJECTIVE. Memorization of vocabulary ten

LESSON TEN: THE ADJECTIVE. Memorization of vocabulary ten LESSON TEN: THE ADJECTIVE Memorization of vocabulary ten ἀγαθος good ἁγιος holy, set apart ἀλλα but (the regular contrasting particle, with δε used at times) ἀληθεια truth ἀληθινος true/genuine αὐτος he

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Jason Hare Greek An Intensive Course [1] (Hansen & Quinn) Unit DRILLS

Jason Hare Greek An Intensive Course [1] (Hansen & Quinn) Unit DRILLS Jason Hare Greek An Intensive Course [1] Unit 4 105 DRILLS I. 1. ταῖς θαλάτταις τῇ θαλάττῃ 2. τὴν θάλατταν τὰς θαλάττας 3. τῆς γεφύρας τῶν γεφυρῶν OR, τὰς γεφύρας τὴν γέφυραν 4. ἡ θάλαττα αἱ θάλατται OR,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

η Agora, as, e Market place FEMININE Γεφυρα, ας, η Gefura, as, e bridge NOUNS η Emera, as, e day 1ST Θεα, ας,

η Agora, as, e Market place FEMININE Γεφυρα, ας, η Gefura, as, e bridge NOUNS η Emera, as, e day 1ST Θεα, ας, Greek Romaji English Meaning Word Function Αφω Ago Lead Verb Γραφω Grafo Write Verb Διοκω Dioko Pursue Verb εχω Echo Have Verb Θυω Thuo Sacrifice Verb Κωλυω Koluo Hinder, prevent Verb Λυω Duo Loose, set

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Jason Hare Greek An Intensive Course [1] (Hansen & Quinn) Unit 1 34 DRILLS

Jason Hare Greek An Intensive Course [1] (Hansen & Quinn) Unit 1 34 DRILLS Jason Hare Greek An Intensive Course [1] Unit 1 34 DRILLS I. 1. τέχναι: feminine, plural, nominative or vocative, arts can possibly be used as the subject of a verb, a predicate nominative or for direct

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

Subject - Students love Greek.

Subject - Students love Greek. A Summer Greek 2009 Ω Parts of Speech NOUN - person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE - describes a noun (includes in/definite articles) VERB

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 WEEK 21 The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 I. The Feast of Firstfruits signifies the resurrected Christ as the firstfruits for our enjoyment as

Διαβάστε περισσότερα

-ω conjugation deponent

-ω conjugation deponent NATIONAL GREEK EXAM 2015 Beginning Greek Exam vocabulary list (supplement to syllabus) This list contains the Introductory exam list; these words will not be glossed on the NGE VERBS -ω conjugation ἄγω

Διαβάστε περισσότερα

The Accusative Case. A Target for the Action. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Accusative Case. A Target for the Action. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Accusative Case A Target for the Action A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Accusative Case So far we've seen three noun cases Nominative Genitive Vocative We need one more case

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/04 Paper 4 Writing For Examination from 2015 SPECIMEN PAPER Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β 3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS Page Theorem cos(αβ cos α cos β -sin α cos(α-β cos α cos β sin α NOTE: cos(αβ cos α cos β cos(α-β cos α -cos β Proof of cos(α-β cos α cos β sin α Let s use a unit circle

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek Lesson 3 - Vocabulary

Summer Greek Lesson 3 - Vocabulary A Summer Greek 2006 Ω ἀδελφή, ἡ ἀλήθεια, ἡ βασιλεία, ἡ δόξα, ἡ ἐκκλησία, ἡ ἔχω ζωή, ἡ ἡμέρα, ἡ θάλασσα, ἡ καρδία, ἡ φωνή, ἡ ὥρα, ἡ Parts of Speech NOUN - person, place, thing, quality, idea, or action

Διαβάστε περισσότερα

RADLEY COLLEGE Entrance Scholarships GREEK. March Time allowed: 1 hour

RADLEY COLLEGE Entrance Scholarships GREEK. March Time allowed: 1 hour RADLEY COLLEGE Entrance Scholarships GREEK March 2011 Time allowed: 1 hour Answer either sections A and B or B and C A vocabulary sheet is provided to help you with this paper. SECTION A (40 marks) Translate

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Conditional Sentences

Conditional Sentences Conditional Sentences It all depends! A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 What is a conditional sentence? An If then sentence States that something will happen if some condition is fulfilled

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

The Genitive Case. Letting One Nominal Modify Another. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Genitive Case. Letting One Nominal Modify Another. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Genitive Case Letting One Nominal Modify Another A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Genitive Case The "genitive case" is another role a nominal can play in a clause We have actually

Διαβάστε περισσότερα

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple A/ Ονόματα και ένα παράδειγμα 1 Present Simple 7 Present PERFECT Simple 2 Present Continuous 8 Present PERFECT Continuous 3 Past Simple (+ used to) 9 Past PERFECT Simple she eats she is eating she ate

Διαβάστε περισσότερα

LESSON EIGHT: FIRST DECLENSION NOUNS. lawlessness, wickedness (νοµος is law) ἀντιχριστος anti-christ beginning, origin

LESSON EIGHT: FIRST DECLENSION NOUNS. lawlessness, wickedness (νοµος is law) ἀντιχριστος anti-christ beginning, origin LESSON EIGHT: FIRST DECLENSION NOUNS Memorization of Vocabulary eight ἀλαζονεια pride, arrogance ἀληθεια truth ἀκουω I hear ἁµαρτια sin ἀνοµια lawlessness, wickedness (νοµος is law) ἀντιχριστος anti-christ

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

2 Thessalonians 3. Greek

2 Thessalonians 3. Greek Book Chapter Verse Interlinear English Word # in 2 Thess Greek # of letters # of words Numeric value 140301 00548 ΤΟ 2 370 140301 finally 00549 ΛΟΙΠΟΝ 6 310 140301 pray 00550 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ 11 1674 140301

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master Nominative ὁ κύριος ς Vocative (none) κύριε ε Accusative τόν κύριον ν Genitive τοῦ κυρίου υ Dative τῷ κυρίῳ ι Nominative οἱ κύριοι ι Accusative τούς

Διαβάστε περισσότερα

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch:

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch: HOMEWORK 4 Problem a For the fast loading case, we want to derive the relationship between P zz and λ z. We know that the nominal stress is expressed as: P zz = ψ λ z where λ z = λ λ z. Therefore, applying

Διαβάστε περισσότερα

Please be sure that your kid memorized the song. Students homework -Pg.2: Read the song and the translation 3 times.

Please be sure that your kid memorized the song. Students homework -Pg.2: Read the song and the translation 3 times. 1 Name: Ms. Mesimeri Homework Δευτέρα Section: Τράβα μπρος Trava embros Parents homework -Print this homework packet. During the next two weeks we will mainly deal with the song «Trava ebros. Students

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES SPECIMEN EL Entry Level Certificate in Classical Greek R446: Language Test 2: Comprehension and Translation Skills Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: None Duration: 20 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 14-α Grammar Material, + End of CH13-β Review

Chapter 14-α Grammar Material, + End of CH13-β Review Chapter 14-α Grammar Material, + End of CH13-β Review 1. Quiz-Quote φείδεο τῶν νεῶν μηδὲ ναυμαχίην ποιεῦ οἱ γὰρ ἄνδρες τῶν σῶν ἀνδρῶν κρέσσονες τοσοῦτό εἰσι κατὰ θάλασσαν ὅσον ἄνδρες γυναικῶν. 2. COMPARISON

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 10/14-10/21 Week 9 NOTES

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 10/14-10/21 Week 9 NOTES Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 8 Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Section: Unit 16 Κlik book Weekend with my family Write your account in quiz let: User name: Password: Pg. 1: Read the grammar chart,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Αγοράς Ηλεκτρονικού Βιβλίου Instructions for Buying an ebook

Οδηγίες Αγοράς Ηλεκτρονικού Βιβλίου Instructions for Buying an ebook Οδηγίες Αγοράς Ηλεκτρονικού Βιβλίου Instructions for Buying an ebook Βήμα 1: Step 1: Βρείτε το βιβλίο που θα θέλατε να αγοράσετε και πατήστε Add to Cart, για να το προσθέσετε στο καλάθι σας. Αυτόματα θα

Διαβάστε περισσότερα

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required)

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required) Phys460.nb 81 ψ n (t) is still the (same) eigenstate of H But for tdependent H. The answer is NO. 5.5.5. Solution for the tdependent Schrodinger s equation If we assume that at time t 0, the electron starts

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Practice Exam 2. Conceptual Questions. 1. State a Basic identity and then verify it. (a) Identity: Solution: One identity is csc(θ) = 1

Practice Exam 2. Conceptual Questions. 1. State a Basic identity and then verify it. (a) Identity: Solution: One identity is csc(θ) = 1 Conceptual Questions. State a Basic identity and then verify it. a) Identity: Solution: One identity is cscθ) = sinθ) Practice Exam b) Verification: Solution: Given the point of intersection x, y) of the

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Dirac Equation. Hamiltonian. Dirac Eq.

6.1. Dirac Equation. Hamiltonian. Dirac Eq. 6.1. Dirac Equation Ref: M.Kaku, Quantum Field Theory, Oxford Univ Press (1993) η μν = η μν = diag(1, -1, -1, -1) p 0 = p 0 p = p i = -p i p μ p μ = p 0 p 0 + p i p i = E c 2 - p 2 = (m c) 2 H = c p 2

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 Όνομα: Τάξη: Αριθμό# (Greek First and Last name) Name: HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 For My HW 13: - PRINT HW 13 packet and bring to class on THURSDAY May 3, 2018! - Write my name (Greek and English),

Διαβάστε περισσότερα

Policy Coherence. JEL Classification : J12, J13, J21 Key words :

Policy Coherence. JEL Classification : J12, J13, J21 Key words : ** 80%1.89 2005 7 35 Policy Coherence JEL Classification : J12, J13, J21 Key words : ** Family Life and Family Policy in France and Germany: Implications for Japan By Tomoko Hayashi and Rieko Tamefuji

Διαβάστε περισσότερα

b. Use the parametrization from (a) to compute the area of S a as S a ds. Be sure to substitute for ds!

b. Use the parametrization from (a) to compute the area of S a as S a ds. Be sure to substitute for ds! MTH U341 urface Integrals, tokes theorem, the divergence theorem To be turned in Wed., Dec. 1. 1. Let be the sphere of radius a, x 2 + y 2 + z 2 a 2. a. Use spherical coordinates (with ρ a) to parametrize.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Srednicki Chapter 55

Srednicki Chapter 55 Srednicki Chapter 55 QFT Problems & Solutions A. George August 3, 03 Srednicki 55.. Use equations 55.3-55.0 and A i, A j ] = Π i, Π j ] = 0 (at equal times) to verify equations 55.-55.3. This is our third

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

HW 15 Due MONDAY April 22, TEST on TUESDAY April 23, 2019

HW 15 Due MONDAY April 22, TEST on TUESDAY April 23, 2019 Όνομα: Τάξη: Αριθμό# (Greek First and Last name) Name: HW 5 Due MONDAY April 22, 209 TEST on TUESDAY April 23, 209 For My HW 5: Part A page 2: - Grammar - Use Grammar notes (p.3) to answer Part A questions

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Academic Scholarship 2018 GREEK. Time allowed 45 minutes

Academic Scholarship 2018 GREEK. Time allowed 45 minutes Name Academic Scholarship 2018 GREEK Time allowed 45 minutes Answer either sections A and B or B and C A vocabulary sheet is provided to help you with this paper. SECTION A (40 marks) Translate into English,

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Statistical Inference I Locally most powerful tests

Statistical Inference I Locally most powerful tests Statistical Inference I Locally most powerful tests Shirsendu Mukherjee Department of Statistics, Asutosh College, Kolkata, India. shirsendu st@yahoo.co.in So far we have treated the testing of one-sided

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set May 6, 2008 Abstract A set of first-order formulas, whatever the cardinality of the set of symbols, is equivalent to an independent

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

= το να βοηθάς τους έχοντες ανάγκη = άγριος ανταγωνισμός

= το να βοηθάς τους έχοντες ανάγκη = άγριος ανταγωνισμός Unit 2a. pg 20: Charity 1 charity non-profit organisation to help those in need fierce competition a popular trend to attract new members all sorts of weird activities to raise money to do extreme things

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα