ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε."

Transcript

1 ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2013 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΩΝ ΝΗΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» κωδικόρ MIS , Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» 1 Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Εσρωπαϊκής ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: «Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Ψ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΨΝ ΣΗ Ενωζης ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ»

2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Ν.2082/92 για την «Αναδιοργϊνωςη τησ κοινωνικόσ πρόνοιασ και καθιϋρωςη νϋων θεςμών κοινωνικόσ προςταςύασ» ειςόγαγε τισ παρακϊτω νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ: τη ςύςταςη τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ Κοινωνικών Τποθϋςεων η ειςαγωγό νϋων θεςμών και η ενύςχυςη τησ ανοικτόσ κοινωνικόσ φροντύδασ όπωσ: κατ ούκον κοινωνικό προςταςύα, ημερόςια δημιουργικό απαςχόληςη νηπύων και βρεφών, και ρυθμύςεισ ςχετικϋσ με τουσ θεςμούσ τησ παιδικόσ προςταςύασ τησ αναδοχόσ και υιοθεςύασ η εκπαύδευςη του ανθρώπινου δυναμικού των φορϋων κοινωνικόσ πρόνοιασ και η διοικητικό αναδιϊρθρωςη τριών κεντρικών οργανιςμών κοινωνικόσ πρόνοιασ του Τπουργεύου και η ανϊθεςη ςυγκεκριμϋνων τομϋων παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ: ο Εθνικόσ Οργανιςμόσ Πρόνοιασ (Ε.Ο.Π.) ωσ κύριοσ φορϋασ προςταςύασ τησ οικογϋνειασ, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικόσ Πρόνοιασ και Αντιλόψεωσ (Π.Ι.Κ.Π.Α.) ωσ κύριοσ φορϋασ προςταςύασ των ατόμων με αναπηρύα και το Κϋντρο Βρεφών «Η ΜΗΣΕΡΑ» ωσ κύριοσ φορϋασ προςταςύασ αγϊμων μητϋρων και παιδιών ςε κύνδυνο 2

3 Ν.2345/95 Βαςικϋσ προβλϋψεισ του νόμου αυτού αποτϋλεςαν: η απαγόρευςη παροχόσ οργανωμϋνων κοινωνικών υπηρεςιών χωρύσ την ϋκδοςη ςχετικόσ ϊδειασ από την οικεύα Νομαρχιακό Αυτοδιούκηςη η πρόβλεψη αυςτηρών ποινών για τουσ παραβϊτεσ και η καθιϋρωςη του θεςμού του Κοινωνικού υμβούλου ωσ μηχανιςμού επύβλεψησ και ςυνεχούσ παρακολούθηςησ τησ ποιότητασ και τησ επϊρκειασ των υπηρεςιών που παρϋχονται από ιδιωτικούσ φορεύσ. 3

4 Ν.2646/98 ύμφωνα με το νόμο αυτό: «Κοινωνικό Φροντύδα εύναι η προςταςύα που παρϋχεται ςε ϊτομα ό ομϊδεσ με προγρϊμματα πρόληψησ και αποκατϊςταςησ και αποςκοπεύ να δημιουργόςει προώποθϋςεισ ιςότιμησ ςυμμετοχόσ των ατόμων ςτην οικονομικό και κοινωνικό ζωό και να τουσ εξαςφαλύςει αξιοπρεπϋσ επύπεδο διαβύωςησ. Η ςτόριξη τησ οικογϋνειασ αποτελεύ βαςικό ςτόχο των παραπϊνω προγραμμϊτων. Η παροχό κοινωνικόσ φροντύδασ αποτελεύ ευθύνη του κρϊτουσ. Κϊθε ϊτομο που διαμϋνει νόμιμα ςτην Ελληνικό Επικρϊτεια και βρύςκεται ςε κατϊςταςη αvϊγκησ δικαιούται κοινωνικόσ φροντύδασ από τουσ φορεύσ του Εθνικού Συςτόματοσ, κατϊ τουσ ειδικότερουσ όρουσ του παρόντοσ νόμου. Η κοινωνικό φροντύδα παρϋχεται μετϊ τη διαπύςτωςη του απειλούμενου ϊμεςου κινδύνου ό τησ υπϊρχουςασ ανϊγκησ και διαρκεύ όςο διατηρούνται οι προώποθϋςεισ χορόγηςόσ τησ. Οι υπηρεςύεσ κοινωνικόσ φροντύδασ παρϋχονται χωρύσ διακρύςεισ, ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ προςωπικϋσ, οικογενειακϋσ, οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ανϊγκεσ των ατόμων, ςτο πλαύςιο ενιαύου και αποκεντρωμϋνου Εθνικού Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Φροντύδασ, που οργανώνεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του νόμου αυτού» (Ν.2646/98, ϊρθρο 1). 4

5 ΔΙΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ Η πρωτοβϊθμια κοινωνικό Υροντύδα ϋχει ωσ αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών ανοικτόσ φροντύδασ και αποςκοπεύ ςτην πρόληψη των αναγκών και ςτον ϋγκαιρο εντοπιςμό προβλημϊτων κοινωνικο-οικονομικού αποκλειςμού. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ παρϋχονται κυρύωσ ςτο πλαύςιο τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ α βαθμού. Η δευτεροβϊθμια κοινωνικό φροντύδα ϋχει ωσ αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών φιλοξενύασ ό κλειςτόσ φροντύδασ και αποςκοπεύ ςτη θεραπεύα και αποκατϊςταςη ςωματικόσ, πνευματικόσ, Χυχικόσ νόςου ό αναπηρύασ, ωσ και ςτην πρόληψη και αποκατϊςταςη των ςυνεπειών κοινωνικοοικονομικού αποκλειςμού. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ παρϋχονται κυρύωσ ςτο πλαύςιο τησ Περιφϋρειασ και τησ Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ. Η τριτοβϊθμια κοινωνικό φροντύδα ϋχει ωσ αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών ανοικτόσ και κλειςτόσ κοινωνικόσ φροντύδασ που απαιτεύ υψηλό εξειδύκευςη ό τεχνολογύα. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ παρϋχονται κυρύωσ ςτο πλαύςιο τησ Κεντρικόσ Διούκηςησ και τησ Περιφϋρειασ (Ν.2646/98, ϊρθρο 1). 5

6 ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν.2646/98 η κατϊρτιςη Εθνικών Προγραμμϊτων Κοινωνικόσ Υροντύδασ η διϊκριςη του περιεχομϋνου των υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ η δημιουργύα Σμόματοσ Ανϊπτυξησ Εθελοντιςμού ςτο Τπουργεύο Τγεύασ και Πρόνοιασ η δημιουργύα Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου φορϋων ιδιωτικού τομϋα μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα και η πιςτοπούηςό τουσ ωσ φορεύσ του Εθνικού υςτόματοσ Κοινωνικόσ και η ςύςταςη νϋων και καινοτόμων δομών κοινωνικόσ φροντύδασ. 6

7 Ν.2920/01 το πλαύςιο αυτού του νόμου δημιουργόθηκε το ώμα Επιθεωρητών Τπηρεςιών Τγεύασ και Πρόνοιασ (.Ε.Τ.Τ.Π.). το ϊρθρο 3 προβλϋπεται η διϊρθρωςη των τομϋων δραςτηριότητασ του.ε.τ.τ.π. μεταξύ των οπούων αναφϋρεται ο Σομϋασ Ελϋγχου Υορϋων Πρόνοιασ. 7

8 Ν.3106/03 Οι βαςικϋσ προβλϋψεισ του νόμου αυτού για την αναδιοργϊνωςη του Εθνικού υςτόματοσ Κοινωνικόσ Υροντύδασ περιλαμβϊνουν: την περιφερειακό ςυγκρότηςη των κρατικών υπηρεςιών πρόνοιασ (ϋνταξη ςτα 17 ΠΕ..Τ.Π.) τη ςύςταςη αυτοτελούσ Σμόματοσ Κοινωνικών Τπηρεςιών ςε κϊθε περιφερειακό υπηρεςύα τη ςύςταςη Επιςτημονικού υμβουλύου για θϋματα Κοινωνικόσ Υροντύδασ ςε κϊθε περιφερειακό υπηρεςύα την υπαγωγό όλων των πρωτοβϊθμιων κοινωνικών υπηρεςιών ςτουσ οικεύουσ Οργανιςμούσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (παιδικού ςταθμού, ςυμβουλευτικϊ κϋντρα, κ.ϊ) (5) την ύδρυςη Εθνικού Παρατηρητόριου Ατόμων με Αναπηρύεσ και την ενύςχυςη των προγραμμϊτων αποώδρυματοπούηςησ και ανοικτόσ φροντύδασ. 8

9 Ν.3293/04 Με το Ν.3293/04 ςυνύςταται ο Σομϋασ υνηγόρου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύη. τισ αρμοδιότητεσ του υνηγόρου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ προβλϋπονται: η διερεύνηςη αναφορών των πολιτών κατϊ υγειονομικών και προνοιακών υπηρεςιών η ειςόγηςη μϋτρων για την αποκατϊςταςη και προςταςύα των δικαιωμϊτων των πολιτών η εξϊλειψη φαινομϋνων κακοδιούκηςησ και η βελτύωςη τησ λειτουργύασ των υπηρεςιών υγεύασ και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ και των ςχϋςεών τουσ με το πολύτη. 9

10 Ν.3329/05 ύμφωνα με το νόμο αυτϊ τα Περιφερειακϊ υςτόματα (ΠΕ..Τ.Π.) μετονομϊζονται ςε Διοικόςεισ Τγειονομικόσ Περιφϋρειασ (Δ.Τ.ΠΕ.) και οι Μονϊδεσ Κοινωνικόσ Υροντύδασ μετατρϋπονται ςε Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεύα και τον ϋλεγχο τησ οικεύασ Δ.Τ.ΠΕ.. Μεταξύ των διοικητικών ρυθμύςεων που προβλϋπει αυτό η νομοθετικό παρϋμβαςη καθιερώνεται για πρώτη φορϊ ςτισ μονϊδεσ κοινωνικόσ φροντύδασ ο θεςμόσ του ϋμμιςθου Διοικητό πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ. 10

11 Ν.3527/2007 Με το νόμο αυτό ςυγχωνεύθηκαν οι 17 Τγειονομικϋσ Περιφϋρειεσ τησ χώρασ ςε 7 και αντύςτοιχα οι Διοικόςεισ τουσ, οι οπούεσ προβλϋπεται ότι ελϋγχουν και εποπτεύουν τα Ν.Π.Δ.Δ. υγεύασ και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ τησ περιοχόσ ευθύνησ τουσ. 11

12 Ν. 4025/2011 Οι βαςικϋσ μεταρρυθμύςεισ που ειςϊγει ο νόμοσ αυτόσ ςυνύςτανται ςτα ακόλουθα ςημεύα: τα πλαύςια εξοικονόμηςησ πόρων γύνονται ςυγχωνεύςεισ Μονϊδων Κοινωνικόσ Υροντύδασ, οι οπούεσ παραμϋνουν Ν.Π.Δ.Δ. και υπόκεινται ςτην εποπτεύα του Διοικητό τησ εκϊςτοτε Τγειονομικόσ Περιφϋρειασ το ϊρθρο 4 γύνεται αναφορϊ ςε θϋματα δικτύωςησ και ςυνεργαςύασ φορϋων κοινωνικόσ φροντύδασ, ιδιαύτερα δε ςτην παρϊγραφο 2 γύνεται ςυγκεκριμϋνη αναφορϊ για την υποχρϋωςη οριζόντιασ ςυνεργαςύασ ςε φορεύσ παιδικόσ προςταςύασ που αςχολούνται με την προώθηςη τησ αναδοχόσ και τησ υιοθεςύασ Ρυθμύζονται οργανωτικϊ και διοικητικϊ θϋματα, καθώσ και περιουςιακϊ ζητόματα των νϋων Μονϊδων Κοινωνικόσ Υροντύδασ που προκύπτουν μϋςα από τη ςυγχώνευςη δύο ό περιςςοτϋρων φορϋων Σα Κϋντρα Αποθεραπεύασ Υυςικόσ και Κοινωνικόσ Αποκατϊςταςησ (Κ.Α.Υ.Κ.Α.), καθώσ και τα Κϋντρα Εκπαύδευςησ Κοινωνικόσ Τποςτόριξησ και Κατϊρτιςησ Ατόμων με Αναπηρύα (Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.Α.μεΑ.) ςυγχωνεύονται ςτο Εθνικό ύςτημα Τγεύασ ωσ οργανικϋσ μονϊδεσ των νοςοκομεύων. το ϊρθρο 14 του παραπϊνω νόμου μϊλιςτα γύνεται ςυγκεκριμϋνη αναφορϊ ςτην υποχρϋωςη των Κ.Α.Υ.Κ.Α. ςτη μεταξύ τουσ οριζόντια ςυνεργαςύα και δικτύωςη, καθώσ και την κϊθετη δικτύωςη με το Εθνικό Κϋντρο Αποκατϊςταςησ (Ε.Κ.Α.), πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αποκατϊςταςησ Αναπόρων (Ε.Ι.Α.Α.), που από Μονϊδα Κοινωνικόσ Υροντύδασ μετατρϋπεται ςε νοςοκομεύο (Ν. 3869/2010, ΥΕΚ 129) και λειτουργεύ κατϊ κϊποιο τρόπο ωσ ςυντονιςτόσ φορϋασ ςτον τομϋα τησ Υυςικόσ Αποκατϊςταςησ ατόμων με Αναπηρύα ( Ν.4025/2011, ΥΕΚ 228/ ). 12

13 ΣΗΜΕΙΑ ΚΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ Η πολυνομία Η αποςπαςματικότητα, η απουςία, δηλαδή, ενόσ επεξεργαςμένου και ολοκληρωμένου ςχεδίου για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Υροντίδα, το οποίο θα είναι προΰόν ςυγκεραςμού των πραγματικών αναγκών των κοινωνικών ομάδων που χρήζουν κοινωνικήσ υποςτήριξησ ςε ςυνδυαςμό με τισ δυνατότητεσ τησ χώρασ να ςτηρίξει μακροπρόθεςμα τη βιωςιμότητα των δομών και προγραμμάτων κοινωνικήσ φροντίδασ αξιοποιώντασ την εμπειρία εφαρμογήσ προγραμμάτων κοινωνικήσ πολιτικήσ από άλλεσ χώρεσ τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ Πολύ ςοβαρά προβλήματα οργάνωςησ, διοίκηςησ και βιωςιμότητασ των Μονάδων Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ, που εκπορεύονται ακριβώσ από την απουςία ςυγκεκριμένου ςχεδίου και ςτοχοθεςίασ Η ελλιπή λειτουργική διαςύνδεςη των Μονάδων Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ με το Ε..Τ. (τα όποια βήματα διαςύνδεςησ και δικτύωςησ ςημειώθηκαν ςτουσ τομείσ τησ παιδικήσ προςταςίασ και τησ φυςικήσ αποκατάςταςησ ΑμεΑ υπαγορεύτηκαν καθαρά από οικονομικούσ λίγουσ και ςε καμία περίπτωςη δεν ήταν αποτέλεςμα οργανωτικού ςχεδιαςμού) Η απουςία ςυνέργειασ με το Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Τπηρεςιών Κοινωνικήσ Υροντίδασ τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ, όπωσ αυτό διαμορφώθηκε με το Ν.3852/

14 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΟΥΣ ΡΟΝΟΙΑΣ το φιλελεύθερο το οπούο ςυναντϊται κυρύωσ ςτη Μ. Βρετανύα και ςτην Ιρλανδύα. Ο ρόλοσ του κρϊτουσ εύναι να εξαςφαλύζει ϋνα ελϊχιςτο επύπεδο κοινωνικόσ προςταςύασ. το κορπορατιςτικό, το οπούο ςυναντϊται κυρύωσ ςτην Ηπειρωτικό Ευρώπη. Σο μοντϋλο αυτό χαρακτηρύζεται από τον ενεργό ρόλο του κρϊτουσ ςτην παροχό κοινωνικόσ προςταςύασ ςτη βϊςη όμωσ τησ επαγγελματικόσ ομϊδασ (ςυςτόματα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ). Σο κοινωνικοδημοκρατικό το οπούο ςυναντϊται κυρύωσ ςτισ ςκανδιναβικϋσ χώρεσ. Ο ρόλοσ του κρϊτουσ εύναι καθολικόσ και παρϋχει κοινωνικό προςταςύα προσ όλουσ ανεξαρτότωσ του ειςοδόματόσ τουσ ό τησ θϋςησ τουσ. το μοντϋλο του μεςογειακού νότου, το οπούο ςυναντϊται κυρύωσ ςτισ Νότιεσ χώρεσ τησ Ε.Ε., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ Ελλϊδασ. Σο βαςικό χαρακτηριςτικό αυτού του μοντϋλου εύναι ότι η οικογϋνεια διαδραματύζει ϋνα ςημαντικό ρόλο ςτην κϊλυψη των κοινωνικών αναγκών και λειτουργεύ ωσ ϋνα βαθμό ςυμπληρωματικϊ με το κρϊτοσ. 14

15 ΟΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Κοινωνικό Προςταςύα» εύναι ο ςυγκεκριμϋνοσ τρόποσ με τον οπούο καλύπτονται οι κοινωνικϋσ ανϊγκεσ των πιο αδύναμων κοινωνικϊ ςτρωμϊτων ςε μια χώρα. 15

16 16 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ο χαρακτόρασ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ εύναι αποςπαςματικόσ ο ρόλοσ τησ οικογϋνειασ ςτην κϊλυψη των κοινωνικών αναγκών εύναι ςημαντικόσ υπϊρχει ανιςότητα ςτην πρόςβαςη ςτισ κοινωνικϋσ παροχϋσ και ϊδικη - ϊνιςη κατανομό των φορολογικών υποχρεώςεων υπϊρχει μεγϊλοσ βαθμόσ αναποτελεςματικότητασ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ο προςανατολιςμόσ του ςυςτόματοσ αποβλϋπει ςτην αντιμετώπιςη του «ςυμπτώματοσ» διαμϋςου ϊςκηςησ επιδοματικόσ πολιτικόσ και ελϊχιςτα ό καθόλου ςτη πρόληψό, δηλαδό, ςτη βϊςη χϊραξησ ςτοχευμϋνων πολιτικών ενϊντια ςτη φτώχεια, τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλειςμό, που αποτελούν τουσ βαςικούσ αιτιογόνουσ παρϊγοντεσ δημιουργύασ κοινωνικών προβλημϊτων.

17 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τον τρόπο οργϊνωςησ το εύροσ τησ κϊλυψησ που προςφϋρει τη χρηματοδότηςη των δαπανών την αποτελεςματικότητϊ 17

18 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΕΝΠΣ ΣΥΓΧΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ να ςυμβϊλλει ςτην ικανότητα του ατόμου και των μελών τησ οικογϋνειϊσ του να προςφϋρουν εργαςύα τόςο ςτο παρόν όςο και ςτο μϋλλον να υποςτηρύζει οικονομικϊ το ϊτομο ςε περιόδουσ ανεργύασ να επανεντϊςςει το ϊτομο ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτην κοινωνύα. 18

19 ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ η δημογραφικό γόρανςη και οι επιπτώςεισ ςτο ςύςτημα κοινωνικόσ προςταςύασ (απαςχόληςη, υγεύα, ςύνταξη) οι αλλαγϋσ ςτην αγορϊ εργαςύασ το μοντϋλο οικονομικόσ ανϊπτυξησ των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ το περιβϊλλον τησ ευρωζώνησ οι ςημαντικϋσ πληθυςμιακϋσ μετακινόςεισ (μετανϊςτευςη) λόγων των ευρύτερων οικονομικών και πολιτικών ανακατατϊξεων 19

20 ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΟΧΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1οσ Σομϋασ 2οσ Σομϋασ 3οσ Σομϋασ 4οσ Σομϋασ Δημόςιοσ Σομϋασ Κρατικϋσ Τπηρεςύεσ Ο.Σ.Α. Α' και Β' βαθμού Ν.Π.Δ.Δ. Αγορϊ Κερδοςκοπικόσ Σομϋασ Ιδιωτικόσ κερδοςκοπικόσ Σομϋασ Εκκληςύα Εθελοντικϋσ Οργανώςεισ Ν.Π.Ι.Δ. μη Υορεύσ αυτοβοόθειασ Ωτυπα δύκτυα φροντύδασ 20

21 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ςυνεργαςύα φορϋων από διαφορετικούσ τομεύσ παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ προςταςύασ Η ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα δρϊςεων κοινωνικόσ φροντύδασ μεταξύ Δημόςιου Σομϋα (Πολιτεύασ) και όλων των ϊλλων τομϋων Κοινωνικόσ Προςταςύασ, που αναδύθηκαν και ενδυναμώθηκαν από τη δεκαετύα του 90 και μετϊ Η ϊτυπη δικτύωςη ατόμων με κοινϋσ ανϊγκεσ και κοινϊ χαρακτηριςτικϊ ςτα πλαύςια τησ αυτοβοόθειασ. 21

22 ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΟΝΤΙΔΑ Ο όροσ κοινωνικό φροντύδα ςτα πλαύςια ϊςκηςησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςυνδϋεται γενικότερα με την καταγραφό, ιερϊρχηςη και κϊλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών μϋςα από ςύνολα ρυθμύςεων και παροχών ςε τομεύσ όπωσ: η υγεύα η αςφϊλιςη η απαςχόληςη η ςτϋγαςη και οι προνοιακϋσ υπηρεςύεσ, νοούμενεσ ωσ ςύνολο παρεμβϊςεων που ςτοχεύουν ςτην εξατομικευμϋνη φροντύδα και κϊλυψη αναγκών ςυνδεδεμϋνων ιδύωσ με: την παιδικό μϋριμνα την προςταςύα τησ τρύτησ ηλικύασ την ενύςχυςη τησ οικογϋνειασ την υποςτόριξη ατόμων με αναπηρύεσ 22

23 ΚΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΟΣ ΡΟΝΟΙΑΣ Οι μεταςχηματιςμού ςτη λειτουργύα του κρϊτουσ και τησ αγορϊσ ςυνεπϊγονται την αδυναμύα των παραδοςιακών μορφών λειτουργύασ του κοινωνικού κρϊτουσ να ςυναρμοςτούν με νϋα δεδομϋνα και ανϊγκεσ. Πϋραν τούτου, ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ το παραδοςιακό κοινωνικό κρϊτοσ αποδεύχθηκε αναποτελεςματικό ωσ προσ την καταπολϋμηςη του κοινωνικού αποκλειςμού, λειτούργηςε υπϋρ των μεςαύων τϊξεων και όχι υπϋρ των κοινωνικϊ αποκλειςμϋνων, ςυνϋβαλε ςτη, όδημιουργύα πελατειακών και ςυντεχνιακών ςτρεβλώςεων και δυςκύνητων γραφειοκρατικών μηχανιςμών και τϋλοσ μετϋτρεψε την εφαρμογό κοινωνικών προγραμμϊτων ςε μϋτρα κοινωνικού ελϋγχου, υποθϊλποντασ φαινόμενα κοινωνικού ρατςιςμού. 23

24 ΤΟ ΣΥΓΧΟΝΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΡΟΝΟΙΑΣ Οι νϋεσ αναςφϊλειεσ που δημιουργούνται ςτη μεταβιομηχανικό εποχό αφορούν τόςο τη ςυμμετοχό ςτην αγορϊ εργαςύασ και το καθεςτώσ απαςχόληςησ, όςο και τη διαςφϊλιςη ενόσ αξιοπρεπούσ επιπϋδου διαβύωςησ μϋςω των ςυςτημϊτων κοινωνικόσ αςφϊλειασ. Οι ϊτυπεσ μορφϋσ εργαςύασ και τα νϋα επαγγϋλματα, που χαρακτηρύζονται από αςτϊθεια, μεταβλητότητα και προςωρινότητα, δεν καλύπτονται επαρκώσ από τουσ παραδοςιακούσ μηχανιςμούσ κοινωνικόσ προςταςύασ. Η επϋκταςη των νϋων μορφών οικογϋνειασ ανατρϋπει τα παραδοςιακϊ μοντϋλα κϊλυψόσ τησ, «απο-οικογενειοποιώντασ» την κοινωνικό πολιτικό. Εξϊλλου οι ςύνθετεσ διαδικαςύεσ κοινωνικού αποκλειςμού ςυγκροτούν μια κατηγορύα κοινωνικών κινδύνων με ιδιότυπα χαρακτηριςτικϊ, μη καλυπτόμενεσ από τισ παραδοςιακϋσ μεθόδουσ κοινωνικόσ προςταςύασ που θεμελιώθηκαν ιδύωσ ςτον αποζημιωτικό χαρακτόρα των παρεμβϊςεων. Ο εγκλωβιςμόσ ατόμων ό ομϊδων ςε ςυνθόκεσ φτώχειασ, αποξϋνωςησ από την αγορϊ εργαςύασ και απουςύασ ςυνδρομόσ από δημόςιουσ φορεύσ αποτελεύ ϋνα εντεινόμενο φαινόμενο, που δεν μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ επαρκώσ μϋςω των παραδοςιακών μϋτρων αςφαλιςτικόσ και προνοιακόσ κϊλυψησ. 24

25 ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΟΣ Εν προκειμϋνω η κρατικό παρϋμβαςη εντοπύζεται ιδύωσ ςτο εγχεύρημα να αποφευχθεύ η καθόλωςη ςτο φαύλο κύκλο τησ επιδοματικόσ εξϊρτηςησ, ςτη λεγόμενη παγύδα τησ φτώχειασ, που ανακυκλώνει τον κοινωνικό αποκλειςμό και «εγκλιματύζει» τουσ λόπτεσ ελϊχιςτων παροχών ςε ϋνα καθεςτώσ «αςφαλούσ απομϊκρυνςησ» από τη ςυμμετοχό ςτην οικονομικό και κοινωνικό ζωό. το πεδύο τησ κοινωνικόσ πρόνοιασ κατευθυντόριο ϊξονα του νϋου κοινωνικού κρϊτουσ αποτελεύ ο περιοριςμόσ τησ παροχόσ οικονομικών μϋςων διαβύωςησ και η επικϋντρωςη ςε επενδύςεισ ςτο ανθρώπινο κεφϊλαιο, αξιοποιώντασ παρϊλληλα τισ ποικιλόμορφεσ δρϊςεισ των οργανώςεων του τρύτου τομϋα. Όπωσ ακριβώσ η αςφϊλιςη κατϊ τησ ανεργύασ μετατρϋπεται ςε «αςφϊλιςη απαςχοληςιμότητασ», προςφϋροντασ ευκαιρύεσ αποτροπόσ ό ϊμεςησ αντιμετώπιςησ τησ απώλειασ τησ θϋςησ εργαςύασ, αντύςτοιχα οι προνοιακϋσ παρεμβϊςεισ προςανατολύζονται ςτην αποτροπό ό την ϊμεςη αντιμετώπιςη τησ κοινωνικόσ περιθωριοπούηςησ. Ο ρόλοσ τησ κοινωνικόσ πρόνοιασ διευρύνεται, ώςτε πϋρα από την κϊλυψη των ϊμεςων πόρων ςυντόρηςησ να διαςφαλύςει τισ προώποθϋςεισ κοινωνικόσ επανϋνταξησ των αποκλειςμϋνων προςώπων. 25

26 ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΡΟΝΟΙΑΣ Αντύςτοιχα αναδιαρθρώνεται η ςχϋςη μεταξύ τησ πρωτογενούσ και τησ δευτερογενούσ παρϋμβαςησ των ςυςτημϊτων κοινωνικόσ πρόνοιασ. Η χορόγηςη επιδομϊτων για την κϊλυψη βαςικών βιοτικών αναγκών υποχωρεύ, ενώ αντύθετα ενιςχύονται οι προνοιακϋσ παρεμβϊςεισ που αποςκοπούν ςτην ϋνταξη των ληπτών ςτην αγορϊ εργαςύασ και ευρύτερα ςτον οικονομικό και κοινωνικό ιςτό. το πλαύςιο αυτό ενιςχύεται η αντύληψη περύ «ενεργού κοινωνύασ», που θϋτει ωσ προώπόθεςη για τη λόψη προνοιακών παροχών την ανϊληψη υποχρεώςεων που αναδεικνύουν το «εργαςιακό όθοσ» του λόπτη (workfare). Παρϊλληλα επιχειρεύται να περιοριςτεύ η παρενϋργεια τησ λειτουργύασ των προνοιακών παροχών ωσ αντικινότρων για την επανϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ. 26

27 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ δεν ςημαύνει μόνο ϋλλειψη ειςοδόματοσ και παραγωγικών πόρων για την εξαςφϊλιςη ελαχύςτων ορύων αξιοπρεπούσ διαβύωςησ, αλλϊ και περιοριςμϋνη πρόςβαςη ςε βαςικϋσ υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ και υγειονομικόσ περύθαλψησ, ϋλλειψη ςτϋγησ, επιςφαλϋσ περιβϊλλον, κοινωνικϋσ διακρύςεισ και εν τϋλει, αδυναμύα ςυμμετοχόσ ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων και ςτην οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό ζωό, ιδύωσ ϋλλειψη ευκαιριών απαςχόληςησ και «απόδραςησ» από τη φτώχεια. 27

28 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Σο ςύγχρονο κοινωνικό κρϊτοσ δεν απευθύνεται πλϋον, κατϊ τρόπο ευθύγραμμο, ςε ςυγκεκριμϋνουσ πληθυςμούσ-ςτόχουσ με την παραδοςιακό ϋννοια του όρου, ςτουσ οπούουσ αντιςτοιχούν ειδικϊ δικαιώματα και επιδόματα, αλλϊ βρύςκεται αντιμϋτωπο με το χειριςμό περιπτώςεων με ιδιαύτερα καθεμιϊ χαρακτηριςτικϊ, αποκλύςεισ και διαφορϋσ, οι οπούεσ υπϊγονται ςτην ευρύτερη κατηγορύα του κοινωνικού αποκλειςμού που διϋπεται από μια «μη τϊξη». Οι προνοιακϋσ τεχνικϋσ διατηρούν τα θεμελιώδη χαρακτηριςτικϊ τουσ, των οπούων μϊλιςτα η λειτουργικότητα φωτύζεται υπό ϋνα νϋο πρύςμα. Οι αρχϋσ τησ εξατομύκευςησ και τησ προαιρετικότητασ τησ προνοιακόσ προςταςύασ ςυναρμόζονται με την αρχό τησ εγγύτητασ που διϋπει τη λειτουργύα των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, ενώ παρϊλληλα η επιβεβλημϋνη ποικιλομορφύα των προνοιακών προγραμμϊτων, ενόψει των διαφορετικών, διαρκώσ αναπροςαρμοζόμενων αναγκών και προτεραιοτότων, ςυνοδεύεται από το αίτημα ςυντονιςμού, δικτύωςησ και επικοινωνίασ μεταξύ των επιμέρουσ δομών και υπηρεςιών. 28

29 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ Οι προνοιακϋσ πολιτικϋσ ςτην Ελλϊδα προωθούνται από φορεύσ του δημόςιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομϋα. Οι φορεύσ του δημόςιου τομϋα ςχεδιϊζουν και υλοποιούν προγρϊμματα ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ και κοινωνικόσ φροντύδασ των ευπαθών ομϊδων του πληθυςμού, ςτο πλαύςιο τησ προςταςύασ δικαιωμϊτων που προβλϋπονται ςτο ύνταγμα και εξειδικεύονται από τη νομοθεςύα. Οι ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ λειτουργούν με αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών φροντύδασ προσ ϊτομα που ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ τησ αγορϊσ (καταβολό ανταλλϊγματοσ για τη λόψη των υπηρεςιών) και δεν επιθυμούν (ό αδυνατούν) για διϊφορουσ λόγουσ να ενταχθούν ςτο δημόςιο ςύςτημα, ενώ οι εθελοντικού φορεύσ δραςτηριοποιούνται για την προώθηςη ςυλλογικών αιτημϊτων των μελών τουσ ό για την κϊλυψη των κενών προςταςύασ που ςυνεπϊγεται ςυχνϊ εύτε η επιλεκτικό ςτόχευςη των δημόςιων πολιτικών εύτε η απουςύα εξειδικευμϋνων προγραμμϊτων κϊλυψησ. 29

30 ΑΣΚΗΣΗ ΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΠ ΦΟΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι προνοιακού φορεύσ του δημόςιου τομϋα οργανώνονται και λειτουργούν ςε δύο επύπεδα: κεντρικό διούκηςη και περιφερειακό διούκηςη. Τπηρεςύεσ φροντύδασ παρϋχονται από νομικϊ πρόςωπα δημοςύου ό ιδιωτικού δικαύου που ιδρύονται και εποπτεύονται από φορεύσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ, των Περιφερειών και τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. Σο Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύη εύναι ο κύριοσ φορϋασ τησ κεντρικόσ διούκηςησ για την οργϊνωςη και λειτουργύα του δημόςιου ςυςτόματοσ κοινωνικόσ πρόνοιασ. Παρϊλληλα, όμωσ, εντοπύζονται και ςημαντικϋσ παρεμβϊςεισ ϊλλων Τπουργεύων ςτο πεδύο τησ κοινωνικόσ πρόνοιασ (π.χ. υπουργεύο Παιδεύασ, υπουργεύο Εργαςύασ). Ο τομϋασ τησ Πρόνοιασ με πρόςφατη νομοθετικό παρϋμβαςη μεταφϋρθηκε από το υπουργεύο Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ ςτο υπουργεύο Εργαςύασ & Κοινωνικόσ Προςταςύασ (Ν. 4052/2012, ϊρθρο 9, παρ.5). το υπουργεύο Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ υπϊγονται πλϋον μια ςειρϊ από εποπτευόμενα Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου, καθώσ και το ώμα Επιθεωρητών Τπηρεςιών Τγεύασ Πρόνοιασ (.Ε.Τ.Τ.Π.). Μια προςεκτικό ματιϊ ςτο οργανόγραμμα του υπουργεύου Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ αποδεικνύει ότι η «κοινωνικό αλληλεγγύη» εύναι ςε «δεύτερο πλϊνο» ςε ςχϋςη με την υγεύα, καθώσ το 80% των μονϊδων ϋχουν αρμοδιότητεσ ςτο πεδύο τησ υγεύασ και μόνο το 20% προνοιακϋσ αρμοδιότητεσ, ποςοςτό που μειώνεται περαιτϋρω ςτο 18,5% αν ςυνυπολογιςθούν και οι οριζόντιεσ μονϊδεσ με ςαφό προςανατολιςμό υγεύασ. 30

31 ΑΣΚΗΣΗ ΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο δεύτεροσ μεγϊλοσ πυλώνασ τησ Κοινωνικόσ Προςταςύασ ςτην Ελλϊδα πϋρα από το υπουργεύο Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και τισ Διοικόςεισ Τγειονομικών Περιφερειών εύναι η Σοπικό Αυτοδιούκηςη πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η δυνατότητα των ΟΣΑ να αςκούν κοινωνικό πολιτικό εύναι θεςμοθετημϋνη. Ειδικότερα, οι ρυθμύςεισ του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ προβλϋπουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 75 του Ν.3463, τα εξόσ: «Οι δημοτικϋσ και οι κοινοτικϋσ αρχϋσ διευθύνουν και ρυθμύζουν όλεσ τισ τοπικϋσ υποθϋςεισ, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ επικουρικότητασ και τησ εγγύτητασ, με ςτόχο την προςταςύα, την ανϊπτυξη και τη ςυνεχό βελτύωςη των ςυμφερόντων και τησ ποιότητασ ζωόσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ». 31

32 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΟΝΟΙΑ ύμφωνα με το νϋο αυτοδιοικητικό πλαύςιο (Ν. 3852/2010) που ιςχύει και εφαρμόζεται ςτη χώρα μασ από το ϋτοσ 2011, ςτη θϋςη των 13 κρατικών Διοικητικών Περιφερειών ςυγκροτούνται 7 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, οι οργανιςμού τησ δευτεροβϊθμιασ αυτοδιούκηςησ, από τισ 53 N.A., και τα 19 επαρχεύα, δηλαδό ϋνα ςύνολο 79 διοικητικών ενοτότων, αναδιαρθρώνονται ςε 13 αιρετϋσ περιφϋρειεσ και οι οργανιςμού τησ πρωτοβϊθμιασ αυτοδιούκηςησ από 1034 δόμουσ και κοινότητεσ αναδιαρθρώνονται ςε 325 δόμουσ. Σον πρώτο και το δεύτερο αντύςτοιχα βαθμό τοπικόσ αυτοδιούκηςησ αποτελούν πλϋον οι Δόμοι και οι Περιφϋρειεσ. Για τισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ του Κρϊτουσ ςυγκροτούνται οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ και αςκούν γενικό αποφαςιςτικό αρμοδιότητα ςτισ κρατικϋσ υποθϋςεισ τησ περιφϋρειασ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 101 του υντϊγματοσ. ύμφωνα με το νϋο Νόμο 3852/2010 οι δόμοι εύναι αυτοδιοικούμενα κατϊ τόπο νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Οι περιφϋρειεσ ςχεδιϊζουν, προγραμματύζουν και υλοποιούν πολιτικϋσ ςε περιφερειακό επύπεδο ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ, ςύμφωνα με τισ Αρχϋσ τησ αειφόρου ανϊπτυξησ και τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ τησ χώρασ, λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ εθνικϋσ και ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ. Μεταξύ των δύο αυτών βαθών αυτοδιούκηςησ δεν υφύςτανται ςχϋςεισ ελϋγχου και ιεραρχύασ, αλλϊ ςυνεργαςύασ και ςυναλληλύασ, οι οπούεσ αναπτύςςονται βϊςει του νόμου, κοινών ςυμφωνιών, καθώσ και με το ςυντονιςμό κοινών δρϊςεων (ϊρθρο 4 Ν. 3852/2010) 32

33 ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΩΝ τη μϋριμνα για την υγεύα, την πρόνοια και την παροχό κοινωνικών υπηρεςιών και γενικϊ τη φροντύδα ώςτε η λειτουργύα και ανϊπτυξη τησ περιοχόσ τησ δημοτικόσ κοινότητασ να αποβλϋπει ςτην καλύτερη εξυπηρϋτηςη των κατούκων τησ, την προςταςύα τησ δημόςιασ υγεύασ και την προςταςύα των κατούκων από την ηχορύπανςη, ςτουσ δόμουσ μεταβιβϊζονται αρμοδιότητεσ που αςκούνται από τισ Δ.Τ.Π.Ε. περιλαμβανομϋνων και αρμοδιοτότων των Μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ Τγεύασ (Μ.Π.Τ.), καθώσ και αρμοδιότητεσ τοπικού χαρακτόρα του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ υλοπούηςη προγραμμϊτων δημόςιασ υγιεινόσ που οργανώνονται από το Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ ό από ϊλλα Τπουργεύα, το κόςτοσ των οπούων βαρύνει απευθεύασ τον προώπολογιςμό του αντύςτοιχου Τπουργεύου, υλοπούηςη εκτϊκτων προγραμμϊτων δημόςιασ υγεύασ, τα οπούα εκτελούνται με ϋκτακτη χρηματοδότηςη, υλοπούηςη προγραμμϊτων δημόςιασ υγεύασ που χρηματοδοτούνται από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. πληροφόρηςη των δημοτών για θϋματα δημόςιασ υγεύασ, οργϊνωςη τησ διενϋργειασ εμβολιαςμών, η τόρηςη κανόνων υγιεινόσ των δημόςιων και ιδιωτικών ςχολεύων, ο οριςμόσ ιατρών προσ εξϋταςη επαγγελματιών και εργαζομϋνων ςε καταςτόματα υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ. 33

34 ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ςυμμετοχό ςε δρϊςεισ που αποςκοπούν ςτην υποςτόριξη και κοινωνικό φροντύδα τησ βρεφικόσ και παιδικόσ ηλικύασ και τησ τρύτησ ηλικύασ, με την ύδρυςη και λειτουργύα νομικών προςώπων και ιδρυμϊτων όπωσ παιδικών και βρεφονηπιακών ςταθμών, βρεφοκομεύων, ορφανοτροφεύων, κϋντρων ανοικτόσ περύθαλψησ και ημερόςιασ φροντύδασ, ψυχαγωγύασ και αναψυχόσ ηλικιωμϋνων, γηροκομεύων κ.λπ. και τη μελϋτη και εφαρμογό ςχετικών κοινωνικών προγραμμϊτων ςυμμετοχό ςε δρϊςεισ και προγρϊμματα, που ςτοχεύουν ςτη μϋριμνα, υποςτόριξη και φροντύδα ευπαθών κοινωνικών ομϊδων με την παροχό υπηρεςιών υγεύασ και την προαγωγό ψυχικόσ υγεύασ, ( δημιουργύα δημοτικών και κοινοτικών ιατρεύων, κϋντρων αγωγόσ υγεύασ, υποςτόριξησ και αποκατϊςταςησ ατόμων με αναπηρύα, κϋντρων ψυχικόσ υγεύασ, ςυμβουλευτικόσ ςτόριξησ των θυμϊτων ενδοοικογενειακόσ βύασ και βύασ κατϊ ςυνοικούντων προςώπων και κϋντρων πρόληψησ κατϊ εξαρτηςιογόνων ουςιών μϋριμνα για τη ςτόριξη αςτϋγων και οικονομικϊ αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηςη δημοτικών και κοινοτικών οικοπϋδων ςε αυτούσ ό με την παροχό χρηματικών βοηθημϊτων, ειδών διαβύωςησ και περύθαλψησ ςε κατούκουσ που αντιμετωπύζουν ςοβαρϊ προβλόματα διαβύωςησ κατϊ τισ προβλϋψεισ αυτού του Κώδικα, εφαρμογό προγραμμϊτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη τησ παραβατικότητασ ςτην περιφϋρειϊ τουσ, με τη δημιουργύα Σοπικών υμβουλύων Πρόληψησ Παραβατικότητασ. 34

35 35 Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ Προσ την κατεύθυνςη ςυνεργαςύασ και δικτύωςησ των υπηρεςιών Τγεύασ και Κοινωνικόσ Υροντύδασ ςυντεύνει ο νόμοσ 3918/2011 (ΥΕΚ 31) «Διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ ςτο ύςτημα Τγεύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ. το πλαύςιο του νόμου αυτού ιδρύεται ο Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχών Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) και ςτο ϊρθρο 18, παρ. 2, αναφϋρεται ςυγκεκριμϋνα: «Ο λειτουργικόσ ςυντονιςμόσ και η επύτευξη ςυνεργαςύασ μεταξύ των φορϋων που ςυνιςτούν το δίκτυο πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ, δηλαδό των Κϋντρων Υγεύασ και των Περιφερειακών Ιατρεύων του Ε.Σ.Υ., των ιατρών υπόχρεων υπηρεςύασ υπαύθρου, των μονϊδων πρωτοβϊθμιασ περύθαλψησ των Οργανιςμών Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ο.Τ.Α.), των μονϊδων παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 23 και των ςυμβεβλημϋνων ιατρών του, καθώσ και ϊλλων οργανιςμών Ν.Π.Δ.Δ. ό Ν.Π.Ι.Δ.. Η ςυνεργαςύα πραγματοποιεύται με βϊςη τουσ όρουσ που καθορύζονται με απόφαςη του Συμβουλύου Συντονιςμού του ϊρθρου 31 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α ). Με αποφϊςεισ του Συμβουλύου Συντονιςμού διαρρυθμύζεται επύςησ και ο χϊρτησ τησ πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ με ςκοπό την καλύτερη και ςωςτό εξυπηρϋτηςη των τησ περύπτωςη α του παρόντοσ ϊρθρου δικαιούχων».

36 ΜΗ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ Η Παγκόςμια Σρϊπεζα δύνει τον εξόσ οριςμό για τισ Μ.Κ.Ο.: «ιδιωτικϋσ οργανώςεισ που αναλαμβϊνουν δρϊςη ςχετικϊ με την ανακούφιςη όςων υποφϋρουν, την προαγωγό των ςυμφερόντων των φτωχών, την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την παροχό βαςικών κοινωνικών υπηρεςιών ό αναλαμβϊνουν την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ανϊπτυξησ». 36

37 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ (1/2) Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα μη-κερδοςκοπικό οργϊνωςη που προςανατολύζεται ςτην παροχό υπηρεςιών ό αναπτυξιακόσ βοόθειασ, εύτε προσ όφελοσ των μελών τησ εύτε ϊλλων ομϊδων του πληθυςμού Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα οργϊνωςη ιδιωτών ατόμων που πιςτεύουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ βαςικϋσ κοινωνικϋσ αρχϋσ και δομούν ϋτςι τισ δραςτηριότητϋσ τουσ προκειμϋνου να επιφϋρουν ανϊπτυξη ςτισ κοινότητεσ που υπηρετούν Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα κοινωνικό οργϊνωςη ανϊπτυξησ που ςυμβϊλλει ςτην ιςχυροπούηςη του ανθρώπου (ενδυνϊμωςη) Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα οργϊνωςη ό ομϊδα ανθρώπων που εργϊζονται ανεξϊρτητα Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα ανεξϊρτητη δημοκρατικό οργϊνωςη που εργϊζεται για την ενύςχυςη οικονομικϊ ό κοινωνικϊ περιθωριοποιημϋνων ομϊδων Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα οργϊνωςη που δεν εξαρτϊται από πολιτικϋσ παρατϊξεισ, που γενικϊ εργϊζεται για την παροχό βοόθειασ, ανϊπτυξησ και ευημερύασ ςτην κοινωνύα 37

38 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ (2/2) Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα οργϊνωςη αφοςιωμϋνη ςτισ βαςικϋσ αιτύεσ των προβλημϊτων και προςπαθεύ να βελτιώςει την ποιότητα τησ ζωόσ των φτωχών των καταπιεςμϋνων και γενικϊ των περιθωριοποιημϋνων ςε επαρχιακϋσ ό και αςτικϋσ περιοχϋσ Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα οργϊνωςη που ιδρύθηκε από και για την Κοινωνύα, χωρύσ ό με μικρό παρϋμβαςη από την κυβϋρνηςη. Δεν εύναι μόνο φιλανθρωπικού οργανιςμού, αλλϊ εμπλϋκονται επύςησ με κοινωνικϋσ οικονομικϋσ και πολιτιςτικϋσ δραςτηριότητεσ Μια Μ.Κ.Ο. εύναι μύα οργϊνωςη ευϋλικτη και δημοκρατικό ςτη δομό τησ που ςκοπεύει να υπηρετόςει τον ϊνθρωπο χωρύσ να ϋχει κϋρδοσ για την ύδια "Μη-Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ" εύναι οποιοςδόποτε οργανιςμόσ ό ύδρυμα που ϋχει οργανωθεύ για να αναλϊβει μύα ό περιςςότερεσ από τισ παρακϊτω δραςτηριότητεσ: ανθρωπιςτικό βοόθεια ό αποςτολϋσ ανακούφιςησ του ανθρώπινου πόνου, υπερϊςπιςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και ςυνειδητοπούηςη, κοινωνικό επανϋνταξη, φιλανθρωπικό ϋργο, δραςτηριότητεσ εκπαιδευτικϋσ, υγεύασ και πολιτιςτικϋσ, προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, οικονομικό αναδόμηςη και ανϊπτυξη, προώθηςη των δημοκρατικών πρακτικών, κοινωνικό ανϊπτυξη, προώθηςη τησ ιςότητασ των φύλων ό οποιαδόποτε ϊλλη μη-κερδοςκοπικό δραςτηριότητα που υπηρετεύ το κοινό ςυμφϋρον 38

39 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ Αφορϊ εργαςύα/ απαςχόληςη, δηλαδό, ςυμβολό ςτην παραγωγό αγαθών ό παροχό υπηρεςιών ςε ϋνα δεδομϋνο χρονικό διϊςτημα (ωσ εργαςύα, ο εθελοντιςμόσ ςυνυπολογύζεται ςτη ςυνολικό παραγωγό) Εύναι εργαςύα μη αμειβόμενη, δηλαδό, διενεργεύται χωρύσ μιςθό/απολαβϋσ ό κϊποια ϊλλη ιςοδύναμη αποζημύωςη Εύναι μη υποχρεωτικό, δηλαδό, εύναι απόρροια ελεύθερησ επιλογόσ και όχι νομικόσ υποχρϋωςησ ό ϊλλου εύδουσ καταναγκαςμόσ Εύναι ϊμεςη ό ϋμμεςη με την ϊμεςη να αναφϋρεται ςτην παροχό εργαςύασ προσ όφελοσ ϊλλων νοικοκυριών και με την ϋμμεςη να αναφϋρεται ςτην παροχό εθελοντικόσ εργαςύασ μϋςω ςχετικών μη κερδοςκοπικών οργανιςμών ό ϊλλων ςυναφών οργανώςεων Δεν περιλαμβϊνει τη μη αμειβόμενη εργαςύα προσ όφελοσ μελών του ιδύου νοικοκυριού (αποκλεύεται δηλ. ο οικογενειακόσ εθελοντιςμόσ) και Δεν περιορύζεται ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο θεςμικό πλαύςιο, αλλϊ μπορεύ να παρϋχεται ςτισ Μ.Κ.Ο., ςτουσ κρατικούσ/ κυβερνητικούσ φορεύσ, ςτισ επιχειρόςεισ κ.ϊ. 39

40 ΕΓΟ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. Οι εθελοντικϋσ και οι Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ παρϊγουν ςημαντικό ϋργο ςτουσ τομεύσ τησ Τγεύασ και τησ Πρόνοιασ παρϋχοντασ βοόθεια ςε ειδικϋσ κατηγορύεσ του πληθυςμού, όπωσ οι ανϊπηροι, οι μετανϊςτεσ, οι Ρομϊ και οι κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ. Οριςμϋνεσ από αυτϋσ τισ οργανώςεισ εύναι πολύ δραςτόριεσ, εξαςφαλύζοντασ ςημαντικϊ ποςϊ χρηματοδότηςησ και δωρεών. Οι Μ.Κ.Ο., όπωσ οι Γιατρού του Κόςμου, η UNICEF, οι Γιατρού Φωρύσ ύνορα, η Ελληνικό Εταιρεύα Προςταςύασ και Αποκατϊςταςησ Αναπόρων Παύδων, ο Ερυθρόσ ταυρόσ, το Φαμόγελο του Παιδιού και η Praksis, ϋχουν ιδιαύτερη επιρροό ςε κοινωνικό και πολιτικό επύπεδο. υνόθωσ, διανϋμουν τουσ πόρουσ τουσ για υπηρεςύεσ και Προγρϊμματα Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ, Πρόληψησ, καθώσ και για να χρηματοδοτόςουν τη λειτουργύα προνοιακών μονϊδων, ξενώνων ό νοςοκομειακών τμημϊτων που παρϋχουν περύθαλψη ςε ειδικϋσ ομϊδεσ, όπωσ ανϊπηρουσ, παιδιϊ με καρκύνο ό ϊτομα με νευρομυώκϊ προβλόματα. 40

41 ΑΤΥΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΟΝΤΙΔΑΣ Σα ϊτυπα δύκτυα φροντύδασ αποτελούν το λεγόμενο τϋταρτο πυλώνα τησ παροχόσ προςωπικών κοινωνικών υπηρεςιών. Η ςημαςύα των δικτύων αυτών εύναι ποςοτικό, αλλϊ και ποιοτικό. Η προςτιθϋμενη αξύα των ϊτυπων δικτύων κοινωνικόσ αλληλεγγύησ αναφϋρεται ςτα ακόλουθα: Παροχό εναλλακτικών υπηρεςιών, Καινοτομικό δρϊςη και ικανότητα, υνηγορύα υπϋρ περιθωριοποιημϋνων ομϊδων («οι αγνοημϋνεσ ομϊδεσ τησ πρόνοιασ»), Ευελιξύα και ανταποκριςιμότητα ςτισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ τησ γειτονιϊσ και περιοριςμϋνων χωρικών ενοτότων, Εγγύτητα με την τοπικό κοινότητα- καλύτερη πρόςβαςη, Διατόρηςη ριζοςπαςτικόσ ςτϊςησ ϋναντι κοινωνικών προβλημϊτων, Ενιςχυμϋνη αύςθηςη ςυμμετοχόσ, Ϊλλειψη γραφειοκρατύασ, Αναύρεςη/εξουδετϋρωςη του ςτύγματοσ του εξυπηρετούμενου και Μεγαλύτερεσ αντιςτϊςεισ τόςο ςτην ειςβολό του κρϊτουσ (θεςμοπούηςη) όςο και ςτην ειςβολό τησ αγορϊσ (εμπορευματοπούηςη). 41

42 ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο. Σο πλαύςιο για τη ςυνεργαςύα υπηρεςιών Τγεύασ και Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων τϋθηκε ςτα ϊρθρα 11 και 12 του Ν.3868/2010 (ΥΕΚ 129) ωσ εξόσ: «Για την εφαρμογό των διατϊξεων των ϊρθρων 11 και 12 του παρόντοσ νόμου: α) "Εθελοντόσ υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ" εύναι το εγγεγραμμϋνο ςτο μητρώο εθελοντών φυςικό πρόςωπο που παρϋχει δωρεϊν τισ υπηρεςύεσ του, ςύμφωνα με εγκεκριμϋνο πρόγραμμα δρϊςησ εθελοντών υγεύασ -κοινωνικόσ φροντύδασ. β) "Εθελοντικό ομϊδα υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ" εύναι η ϋνωςη φυςικών προςώπων που ςυνιςτϊται με ςκοπό την παροχό εθελοντικόσ προςφορϊσ ϋργου και εγγρϊφεται ωσ τϋτοια ςτο μητρώο εθελοντών. Εθελοντικϋσ ομϊδεσ μπορεύ να ςυνιςτώνται και από νομικϊ πρόςωπα με απόφαςη τησ διούκηςησ τουσ. γ) "Εθελοντόσ υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ εκτϊκτων καταςτϊςεων" εύναι ο πιςτοποιημϋνοσ εθελοντόσ υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ που ϋχει δηλώςει την πρόθεςη του για ςυμμετοχό ςε ομϊδεσ, που ςυγκροτούνται ςε περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ. δ) "Συντονιςτόσ φορϋασ" εύναι το εποπτευόμενο από το Υπουργεύο Υγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ νομικό πρόςωπο δημοςύου δικαύου που εγκρύνει, παρακολουθεύ και αξιολογεύ την υλοπούηςη των προγραμμϊτων δρϊςησ εθελοντών υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ. ε) "Πρόγραμμα δρϊςησ εθελοντών υγεύασ- κοινωνικόσ φροντύδασ" εύναι το εγκεκριμϋνο πρόγραμμα εθελοντών από το ςυντονιςτό φορϋα. ςτ) "Μητρώο εθελοντών - εθελοντικών ομϊδων" εύναι το μητρώο που τηρεύται ςε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επύπεδο και περιλαμβϊνει το ςύνολο των ενεργών εθελοντών υγεύασ -κοινωνικόσ φροντύδασ. ζ) "Χορηγού ό δωρητϋσ εθελοντικών προγραμμϊτων υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ" εύναι τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου που προτεύνουν και επιχορηγούν εθελοντικϊ προγρϊμματα υγεύασ - κοινωνικόσ φροντύδασ ό επιχορηγούν την υλοπούηςη και την ανϊπτυξη υφιςτϊμενων προγραμμϊτων. 42

43 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΔΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ α) φροντύδα αςθενών, παιδιών και ηλικιωμϋνων β) διευκόλυνςη πρόςβαςησ εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρύα γ) διευκόλυνςη πρόςβαςησ αλλόγλωςςων ςτισ υπηρεςύεσ Υγεύασ - Πρόνοιασ δ) δημιουργικό απαςχόληςη παιδιών - ψυχαγωγύα αςθενών ε) εκδηλώςεισ για υποςτόριξη μονϊδων Υγεύασ - Πρόνοιασ ςτ) κινητϋσ μονϊδεσ πρόληψησ ζ) ενημερωτικϋσ εκςτρατεύεσ - εκςτρατεύεσ διενϋργειασ προληπτικών ελϋγχων η) διευκόλυνςη του αςθενούσ ςε διοικητικϋσ διαδικαςύεσ θ) παροχό - διανομό ςυςςιτύου ι) ςυμμετοχό ςε δρϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ. 43

44 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ύμφωνα με μια περιεκτικό διατύπωςη, το κοινωνικό κεφϊλαιο περιλαμβϊνει όλεσ τισ υπϊρχουςεσ ό δυνητικϋσ πηγϋσ αγαθών και υπηρεςιών που πραγματικϊ προςφϋρονται και ενςωματώνονται μϋςα ςε κοινωνικϊ δύκτυα ό κοινωνικϋσ ομϊδεσ προσ όφελοσ των μελών τουσ. 44

45 45 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σο κοινωνικό κεφϊλαιο ςτο χώρο τησ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ φροντύδασ ϋχει ουςιαςτικό περιεχόμενο και ϋκφραςη με την ανϊλογη ςυγκρότηςη και λειτουργύα εξειδικευμϋνων κοινωνικών δικτύων, όπου ανόκουν ό προςεγγύζουν τα ϊτομα εύτε ωσ δότεσ εύτε ωσ ωφελούμενοι. Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει η αποτύπωςη του εύδουσ και τησ εμβϋλειασ των κοινωνικών δικτύων που προςφϋρουν κοινωνικό υποςτόριξη ςτα ϊτομα, με ςτόχο να αποφύγουν ό να περιορύςουν τα προβλόματα υγεύασ ςτην καθημερινό ζωό τουσ. Πολυμεταβλητϋσ αναλύςεισ που επιχειρόθηκαν ϋδειξαν ότι το κοινωνικό κεφϊλαιο ϋχει ϊμεςη επύδραςη ςτην υγεύα και την ενδυναμώνει πολύ περιςςότερο από το προςωπικό κεφϊλαιο που διαθϋτει κϊθε ϊτομο. Επιπλϋον, η ςυχνό επαφό με ςυγγενεύσ, φύλουσ, ςυναδϋλφουσ ό μϋλη ςυλλόγων φαύνεται να θωρακύζει καλύτερα την υγεύα. Ωτομα που ανόκουν ςε καλϊ οργανωμϋνα κοινωνικϊ δύκτυα εύναι καλύτερα προετοιμαςμϋνα να αντιμετωπύςουν επώδυνεσ καταςτϊςεισ. υναφεύσ ϋρευνεσ ϋχουν δεύξει τη ςημαντικό επύδραςη των ςταθερών κοινωνικών δικτύων ςτην καλό κατϊςταςη τησ υγεύασ ολόκληρων πληθυςμών.

46 ΑΤΥΡΑ ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ την Ελλϊδα η οικογϋνεια διατηρεύ ακόμη τη ςυνοχό τησ και ςυχνϊ λειτουργεύ ωσ εκτεταμϋνη με ςχϋςεισ αλληλεγγύησ και κοινωνικό-ψυχολογικόσ ςτόριξησ των μελών τησ. Όπωσ επιςημαύνεται, ςτουσ τομεύσ τησ υγεύασ, τησ φροντύδασ των ηλικιωμϋνων, τησ εκπαύδευςησ, τησ κατοικύασ, τησ φύλαξησ των παιδιών η οικογϋνεια υποκαθιςτϊ το κρϊτοσ με ϋντονεσ, βϋβαια, πρόςθετεσ επιβαρύνςεισ, ιδύωσ για τη γυναύκα. Όπωσ διαπιςτώνεται ςε ϊλλη μελϋτη, η ύπαρξη ϊτυπων δικτύων ςτόριξησ ςτο πλαύςιο τησ ελληνικόσ οικογϋνειασ εύχε ωσ αποτϋλεςμα να διαμϋνει ςε δομϋσ κλειςτόσ φροντύδασ ποςοςτό κϊτω από 1% των ηλικιωμϋνων, ενώ ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ το αντύςτοιχο ποςοςτό εύναι δεκαπλϊςιο. Ϊχει διαπιςτωθεύ ότι τα ϊτομα που ζουν απομονωμϋνα, χωρύσ κοινωνικό υποςτόριξη, όπωσ οι διαζευγμϋνοι/ χόροι, εμφανύζουν αυξημϋνο κύνδυνο ςτεφανιαύασ νόςου, ενώ καλύτερα προςτατεύονται τα ϊτομα που ϋχουν κοινωνικό υποςτόριξη από την οικογϋνεια, φύλουσ ό από ςυμμετοχό ςε ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ. 46

47 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Η ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΣΟΨΥ ΣΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρώτο βήμα: υνειδητοπούηςη τησ ανϊγκησ δημιουργύασ δικτύου από τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ ψυχικόσ υγεύασ τησ περιοχόσ ό τουλϊχιςτον από μερύδα των επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ. Δεύτερο βήμα: Αναζότηςη ηγετών μϋςα από την ομϊδα ςτόχου (λόπτεσ υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ και οι φροντιςτϋσ τουσ) ςτα πλαύςια ατομικών ςυναντόςεων προκειμϋνου να μεταλαμπαδευτεύ η ιδϋα ςε ατομικό επύπεδο. Σρίτο βήμα: Δημιουργύα ενόσ πυρόνα ευαιςθητοπούηςησ από την ομϊδα ςτόχου. Σέταρτο βήμα: Αναζότηςη χώρου για τακτικϋσ ςυναντόςεισ με τα μϋλη του πυρόνα (ςυνεργαςύα με την Σοπικό Αυτοδιούκηςη ό την Εκκληςύα). Πέμπτο βήμα: Ενδυνϊμωςη των ςυμμετεχόντων προκειμϋνου να δρϊςουν αυτόνομα προσ τη δημιουργύα κατευθύνςεων (ςκοπόσ και ςτόχοι του δικτύου) και δραςτηριοτότων (ανϊπτυξη προγραμμϊτων). Έκτο βήμα: Δημιουργύα επιτελικόσ ομϊδασ από τουσ ύδιουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ προκειμϋνου να προςελκύςουν και ϊλλα μϋλη από την ομϊδα ςτόχου, καθώσ και εθελοντϋσ από την Κοινότητα, που θα τουσ βοηθόςουν ςτην ανϊπτυξη δρϊςεων. Έβδομο βήμα: Προςπϊθεια να δοθεύ νομικό υπόςταςη ςτην όλη προςπϊθεια μϋςω τησ ςύνταξησ καταςτατικού και όλων των απαραύτητων ενεργειών για την αναγνώριςη του από τισ επύςημεσ αρχϋσ. Όγδοο βήμα: Δικτύωςη με αντύςτοιχουσ υλλόγουσ ςτην Ελλϊδα και αναζότηςη τεχνογνωςύασ. Ένατο βήμα: Δημιουργύα ιςτοςελύδασ για την προβολό του ϋργου ςτην Κοινότητα. Δέκατο βήμα: Εξαςφϊλιςη τησ βιωςιμότητασ του υλλόγου μϋςα από την αναζότηςη πόρων εύτε από τα ύδια τα μϋλη εύτε από τισ πηγϋσ βοόθειασ τησ Κοινότητασ. 47

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΘΕΕ Ο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΘΕΕ Ο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΟ 1 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΘΕΕ Ο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΟ Τϋθηκε υπόψη μασ το εξόσ ερώτημα: Ποιεσ εύναι οι νομικϋσ δυνατότητεσ παραχώρηςησ ςτο Δόμο Κερατςινύου-Δραπετςώνασ, από το Υπουργεύο Υγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα