Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 73/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που κοινοποιούνται, στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366, πρόκειται να διαμορφώσει και να θέσει σε λειτουργία ένα ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο, που θα περιέχει κατάλογο όλων των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των αντίστοιχων αντιπροσώπων και των υποκαταστημάτων τους. Για τους σκοπούς αυτούς, είναι αναγκαίο να κοινοποιούν οι αρμόδιες αρχές στην EBA λεπτομέρειες που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίζουν εύκολα και αδιαμφισβήτητα κάθε οντότητα που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο και το έδαφος στο οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες η εν λόγω οντότητα. Οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχονται από τις οντότητες αυτές. (2) Το ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και παρόχους υπηρεσιών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα σημεία i) και ii) του στοιχείου ια) και του στοιχείου ιβ) του άρθρου 3 της εν λόγω οδηγίας και έχουν ενημερώσει συναφώς την αντίστοιχη αρμόδια αρχή τους, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 ή 3 της εν λόγω οδηγίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής ερμηνεία και εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε ολόκληρη την Ένωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο σχετικά με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο μέσο πληρωμών, και γενική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας. (3) Για να μπορούν οι καταναλωτές να κατανοούν εύκολα τις πληροφορίες που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Στην παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές γλωσσικές ιδιομορφίες. (4) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη παροχή πληροφοριών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τυποποιημένος μορφότυπος από τις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στην EBA. (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η EBA στην Επιτροπή. (6) Η EBA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), ( 1 ) ΕΕ L 337 της , σ. 35. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 12).

2 L 73/21 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Λεπτομέρειες και μορφότυπος των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/ Για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες στην EBA, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως Όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών, καθώς και τα υποκαταστήματά τους που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής τους, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 3. Όσον αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 4. Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού, καθώς και τα υποκαταστήματά τους που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής τους, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 5. Όσον αφορά τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και τα υποκαταστήματά τους που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής τους, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 6. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 7. Όσον αφορά αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών, παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, αντιπροσώπους φυσικών ή νομικών προσώπων που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, και αντιπροσώπους νομικών προσώπων που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 6 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 8. Όσον αφορά τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 σημεία 4) έως 23) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), που δικαιούνται βάσει του εθνικού δικαίου να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 7 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. 9. Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες βάσει του άρθρου 3 στοιχείο ια) σημεία i) και ii) και στοιχείο ιβ) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 8 του παραρτήματος, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που παρατίθεται στον εν λόγω πίνακα. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ( 3 ) Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της , σ. 7). ( 4 ) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338).

3 L 73/ Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

4 L 73/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1 Πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα πληρωμών 1 Τύπος φυσικού ή νομικού προσώπου Προκαθορισμένο κείμενο Προκαθορισμένη επιλογή «Ίδρυμα πληρωμών» 2 Επωνυμία του ιδρύματος πληρωμών 3 Εμπορική ονομασία του ιδρύματος πληρωμών 4 Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών Κείμενο (250 χαρακτήρες) Κείμενο (250 χαρακτήρες) Η επίσημη επωνυμία του ιδρύματος πληρωμών εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η επωνυμία του ιδρύματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της επωνυμίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική επωνυμία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες επωνυμίες του ιδρύματος. Οι επωνυμίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η εμπορική ονομασία του ιδρύματος πληρωμών εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της εμπορικής ονομασίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική εμπορική ονομασία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Εάν το ίδρυμα πληρωμών χρησιμοποιεί περισσότερες από μία εμπορικές ονομασίες, μπορούν να εισάγονται όλες οι εμπορικές ονομασίες του ιδρύματος. Οι εν λόγω ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η συμπλήρωση του πεδίου από τις αρμόδιες αρχές είναι προαιρετική. Η διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η διεύθυνση παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/» Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) 4.3. Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) 4.4. Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες)

5 L 73/ Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης του ιδρύματος πληρωμών Αλφαριθμητικός (50 χαρακτήρες) Ο εθνικός αριθμός ταυτοποίησης μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: εθνικός αριθμός ταυτοποίησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας κωδικός που επιτρέπει την αποκλειστική ταυτοποίηση νομικά διακριτών οντοτήτων που πραγματοποιούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αριθμός άδειας λειτουργίας αριθμός ή κωδικός που αποδίδεται σε ένα αδειοδοτημένο ίδρυμα πληρωμών από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστημένη η οντότητα αριθμός εγγραφής αριθμός ή κωδικός που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο εθνικό δημόσιο μητρώο της άλλα ισοδύναμα μέσα ταυτοποίησης οποιοδήποτε μέσο ταυτοποίησης φυσικών ή νομικών προσώπων που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό δημόσιο μητρώο της. 6 Ονομασία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του εθνικού δημόσιου μητρώου Κείμενο (100 χαρακτήρες) Η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα πληρωμών στην EBA και είναι υπόλογη για τις εν λόγω πληροφορίες. Η ονομασία της αρμόδιας αρχής επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα. 7 Υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες αδειοδοτήθηκε το ίδρυμα πληρωμών Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (μεταξύ 1 και 13 επιλογών) του χρήστη ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών

6 L 73/25 8 Τρέχουσα κατάσταση άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών Κείμενο (10 χαρακτήρες) Τρέχουσα κατάσταση άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών, η οποία επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα: 1. Αδειοδοτημένο 2. Ανακληθέν 9 Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας στο ίδρυμα πληρωμών. Ανάλογα με την πρακτική της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι είτε η ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο ίδρυμα πληρωμών από την αρμόδια αρχή είτε η ημερομηνία κατά την οποία περιλήφθηκε στο εθνικό δημόσιο μητρώο. 10 Ημερομηνία ανάκλησης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών. 11 Κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα πληρωμών παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με το δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληρωμών που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (έως 31 επιλογές, που έχουν έως 13 προκαθορισμένες επιμέρους επιλογές) Τα κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα πληρωμών παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με το δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληρωμών που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής: Αυστρία: απαιτούνται

7 L 73/ Βέλγιο: απαιτούνται Βουλγαρία: απαιτούνται

8 L 73/27 Κροατία: απαιτούνται Κύπρος: απαιτούνται

9 L 73/ Τσεχική Δημοκρατία: απαιτούνται

10 L 73/29 Δανία: απαιτούνται Εσθονία: απαιτούνται

11 L 73/ Φινλανδία: απαιτούνται Γαλλία: απαιτούνται

12 L 73/31 Γερμανία: απαιτούνται

13 L 73/ Ελλάδα: απαιτούνται Ουγγαρία: απαιτούνται

14 L 73/33 Ισλανδία: απαιτούνται

15 L 73/ Ιρλανδία: απαιτούνται Ιταλία: απαιτούνται

16 L 73/35 Λετονία: απαιτούνται Λιχτενστάιν: απαιτούνται

17 L 73/ Λιθουανία: απαιτούνται

18 L 73/37 Λουξεμβούργο: απαιτούνται Μάλτα: απαιτούνται

19 L 73/ Κάτω Χώρες: απαιτούνται Νορβηγία: απαιτούνται

20 L 73/39 Πολωνία: απαιτούνται

21 L 73/ Πορτογαλία: απαιτούνται Ρουμανία: απαιτούνται

22 L 73/41 Σλοβακία: απαιτούνται

23 L 73/ Σλοβενία: απαιτούνται Ισπανία: απαιτούνται

24 L 73/43 Σουηδία: απαιτούνται Ηνωμένο Βασίλειο: απαιτούνται

25 L 73/ Ονομασία του υποκαταστήματος του ιδρύματος πληρωμών που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ιδρύματος πληρωμών Κείμενο (έως 200 χαρακτήρες) Η επίσημη ονομασία του υποκαταστήματος η οποία χρησιμοποιείται στο μητρώο είναι είτε η επωνυμία του ιδρύματος πληρωμών είτε η συγκεκριμένη ονομασία του αντίστοιχου υποκαταστήματος. Εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η ονομασία του υποκαταστήματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της ονομασίας ή εμπορικής ονομασίας του υποκαταστήματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική ονομασία του υποκαταστήματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες ονομασίες του υποκαταστήματος. Οι ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». 13 Διεύθυνση του κεντρικού υποκαταστήματος του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής Η διεύθυνση του κεντρικού υποκαταστήματος του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/» Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

26 L 73/ Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 14 Κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα πληρωμών παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληρωμών που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (έως 31 επιλογές, που έχουν έως 13 προκαθορισμένες επιμέρους επιλογές) Τα κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα πληρωμών παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληρωμών που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής: Ίδιες επιλογές, όπως και στη γραμμή 11 του παρόντος πίνακα. Πίνακας 2 Πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/ Τύπος φυσικού ή νομικού προσώπου Προκαθορισμένο κείμενο Προκαθορισμένη επιλογή «Ίδρυμα πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης» 2 Επωνυμία του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης Κείμενο (250 χαρακτήρες) Η επίσημη επωνυμία του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η επωνυμία του ιδρύματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της επωνυμίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική επωνυμία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες επωνυμίες του ιδρύματος. Οι επωνυμίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». 3 Εμπορική ονομασία του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης Κείμενο (250 χαρακτήρες) Η εμπορική ονομασία του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της εμπορικής ονομασίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική εμπορική ονομασία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Εάν το ίδρυμα πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης χρησιμοποιεί περισσότερες από μία εμπορικές ονομασίες, μπορούν να εισάγονται όλες οι εμπορικές ονομασίες του ιδρύματος. Οι εν λόγω ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η συμπλήρωση του πεδίου από τις αρμόδιες αρχές είναι προαιρετική.

27 L 73/ Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης Η διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η διεύθυνση παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/» Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) 4.3. Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) 4.4. Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 5 Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης Αλφαριθμητικός (50 χαρακτήρες) Ο εθνικός αριθμός ταυτοποίησης μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: εθνικός αριθμός ταυτοποίησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας κωδικός που επιτρέπει την αποκλειστική ταυτοποίηση νομικά διακριτών οντοτήτων που πραγματοποιούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αριθμός εγγραφής αριθμός ή κωδικός που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο εθνικό δημόσιο μητρώο της άλλα ισοδύναμα μέσα ταυτοποίησης οποιοδήποτε μέσο ταυτοποίησης φυσικών ή νομικών προσώπων που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό δημόσιο μητρώο της. 6 Ονομασία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του εθνικού δημόσιου μητρώου Κείμενο (100 χαρακτήρες) Η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης στην EBA και είναι υπόλογη για τις εν λόγω πληροφορίες. Η ονομασία της αρμόδιας αρχής επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα. 7 Υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες καταχωρίστηκε το ίδρυμα πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (μεταξύ 1 και 13 επιλογών)

28 L 73/47 του χρήστη ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών 8 Τρέχουσα κατάσταση καταχώρισης του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης Κείμενο (10 χαρακτήρες) Τρέχουσα κατάσταση καταχώρισης του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης, η οποία επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα: 1. Καταχωρισμένο 2. Ανακληθέν 9 Ημερομηνία καταχώρισης Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία καταχώρισης του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης. Ανάλογα με την πρακτική της αρμόδιας αρχής, αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι είτε η ημερομηνία κατά την οποία καταχωρίστηκε το ίδρυμα πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης από την αρμόδια αρχή είτε η ημερομηνία κατά την οποία περιλήφθηκε στο εθνικό δημόσιο μητρώο. 10 Ημερομηνία ανάκλησης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία ανάκλησης της καταχώρισης του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η καταχώριση του ιδρύματος πληρωμών που τυγχάνει εξαίρεσης. Πίνακας 3 Πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού 1 Τύπος φυσικού ή νομικού προσώπου 2 Όνομα του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού Προκαθορισμένο κείμενο Κείμενο (250 χαρακτήρες) Προκαθορισμένη επιλογή «Πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού» Το επίσημο όνομα του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Το όνομα του παρόχου παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή του ονόματος του παρόχου στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτικό όνομα του παρόχου σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλα τα επίσημα ονόματα του παρόχου. Τα ονόματα διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/».

29 L 73/ Εμπορική ονομασία του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού 4 Διεύθυνση της έδρας του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού Κείμενο (250 χαρακτήρες) Η εμπορική ονομασία του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της επωνυμίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική επωνυμία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού χρησιμοποιεί περισσότερες από μία εμπορικές ονομασίες, μπορούν να εισάγονται όλες οι εμπορικές ονομασίες του ιδρύματος. Οι εν λόγω ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η συμπλήρωση του πεδίου από τις αρμόδιες αρχές είναι προαιρετική. Η διεύθυνση της έδρας του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η διεύθυνση παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/» Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) 4.3. Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) 4.4. Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 5 Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού 6 Ονομασία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του εθνικού δημόσιου μητρώου Αλφαριθμητικός (50 χαρακτήρες) Κείμενο (100 χαρακτήρες) Ο εθνικός αριθμός ταυτοποίησης μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: εθνικός αριθμός ταυτοποίησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας κωδικός που επιτρέπει την αποκλειστική ταυτοποίηση νομικά διακριτών οντοτήτων που πραγματοποιούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αριθμός εγγραφής αριθμός ή κωδικός που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο εθνικό δημόσιο μητρώο της άλλα ισοδύναμα μέσα ταυτοποίησης οποιοδήποτε μέσο ταυτοποίησης φυσικών ή νομικών προσώπων που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό δημόσιο μητρώο της. Η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού στην EBA και είναι υπόλογη για τις εν λόγω πληροφορίες. Η ονομασία της αρμόδιας αρχής επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα.

30 L 73/49 7 Υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες καταχωρίστηκε ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού 8 Τρέχουσα κατάσταση καταχώρισης του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού Κείμενο (26 χαρακτήρες) Κείμενο (10 χαρακτήρες) Προκαθορισμένη επιλογή «Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού» Τρέχουσα κατάσταση καταχώρισης του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού, η οποία επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα: 1. Καταχωρισμένος 2. Ανακληθείς 9 Ημερομηνία καταχώρισης Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία καταχώρισης του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Ανάλογα με την πρακτική της αρμόδιας αρχής, αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι είτε η ημερομηνία κατά την οποία καταχωρίστηκε ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού από την αρμόδια αρχή είτε η ημερομηνία κατά την οποία περιλήφθηκε στο εθνικό δημόσιο μητρώο. 10 Ημερομηνία ανάκλησης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) 11 Κράτη μέλη υποδοχής όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, με το δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (έως 31 επιλογές) Η ημερομηνία ανάκλησης της καταχώρισης του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η καταχώριση του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Κράτη μέλη υποδοχής όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, με το δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών: Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κροατία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισλανδία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιχτενστάιν Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Κάτω Χώρες Νορβηγία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία

31 L 73/ Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο 12 Ονομασία του υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού Κείμενο (έως 200 χαρακτήρες) Η επίσημη ονομασία του υποκαταστήματος η οποία χρησιμοποιείται στο μητρώο είναι είτε το όνομα του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού είτε η συγκεκριμένη ονομασία του αντίστοιχου υποκαταστήματος. Εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η ονομασία του υποκαταστήματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της ονομασίας ή εμπορικής ονομασίας του υποκαταστήματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική ονομασία του υποκαταστήματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες ονομασίες του υποκαταστήματος. Οι ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». 13 Διεύθυνση του κεντρικού υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού στο κράτος μέλος υποδοχής Η διεύθυνση του κεντρικού υποκαταστήματος του παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού στο κράτος μέλος υποδοχής εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/» Χώρα Κείμενο (2 χαρακτήρες) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 14 Κράτη μέλη υποδοχής όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, με το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (έως 31 επιλογές) Τα κράτη μέλη υποδοχής όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, με το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος: Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία

32 L 73/51 Κροατία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισλανδία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιχτενστάιν Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Κάτω Χώρες Νορβηγία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Πίνακας 4 Πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 1 Τύπος φυσικού ή νομικού προσώπου Προκαθορισμένο κείμενο Προκαθορισμένη επιλογή «Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» 2 Επωνυμία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος Κείμενο (250 χαρακτήρες) Η επίσημη επωνυμία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η επωνυμία του ιδρύματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της επωνυμίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική επωνυμία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες επωνυμίες του ιδρύματος. Οι επωνυμίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/».

33 L 73/ Εμπορική ονομασία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος Κείμενο (250 χαρακτήρες) Η εμπορική ονομασία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της εμπορικής ονομασίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική εμπορική ονομασία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Εάν το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος χρησιμοποιεί περισσότερες από μία εμπορικές ονομασίες, μπορούν να εισάγονται όλες οι εμπορικές ονομασίες του ιδρύματος. Οι εν λόγω ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η συμπλήρωση του πεδίου από τις αρμόδιες αρχές είναι προαιρετική. 4 Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος Η διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η διεύθυνση παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/» Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) 4.3. Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) 4.4. Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 5 Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος Αλφαριθμητικός (50 χαρακτήρες) Ο εθνικός αριθμός ταυτοποίησης μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: εθνικός αριθμός ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας κωδικός που επιτρέπει την αποκλειστική ταυτοποίηση νομικά διακριτών οντοτήτων που πραγματοποιούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αριθμός άδειας λειτουργίας αριθμός ή κωδικός που αποδίδεται σε ένα αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστημένη η οντότητα αριθμός εγγραφής αριθμός ή κωδικός που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο εθνικό δημόσιο μητρώο της άλλα ισοδύναμα μέσα ταυτοποίησης οποιοδήποτε μέσο ταυτοποίησης νομικών προσώπων που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό δημόσιο μητρώο της.

34 L 73/53 6 Ονομασία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του εθνικού δημόσιου μητρώου Κείμενο (100 χαρακτήρες) Η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στην EBA και είναι υπόλογη για τις εν λόγω πληροφορίες. Η ονομασία της αρμόδιας αρχής επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα. 7 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες αδειοδοτήθηκε το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (μεταξύ 1 και 15 επιλογών) του χρήστη ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών 8 Τρέχουσα κατάσταση άδειας λειτουργίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος Κείμενο (10 χαρακτήρες) Τρέχουσα κατάσταση άδειας λειτουργίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα: 1. Αδειοδοτημένο 2. Ανακληθέν 9 Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Ανάλογα με την πρακτική της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι είτε η ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την αρμόδια αρχή είτε η ημερομηνία κατά την οποία περιλήφθηκε στο εθνικό δημόσιο μητρώο. 10 Ημερομηνία ανάκλησης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

35 L 73/ Κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες, με το δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (έως 31 επιλογές, που έχουν έως 14 προκαθορισμένες επιμέρους επιλογές) Τα κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες, με το δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής: Αυστρία: απαιτούνται Βέλγιο: απαιτούνται

36 L 73/55 Βουλγαρία: απαιτούνται

37 L 73/ Κροατία: απαιτούνται Κύπρος:

38 L 73/57 απαιτούνται Τσεχική Δημοκρατία: απαιτούνται

39 L 73/ Δανία: απαιτούνται

40 L 73/59 Εσθονία: απαιτούνται Φινλανδία: απαιτούνται

41 L 73/ Γαλλία: απαιτούνται

42 L 73/61 Γερμανία: απαιτούνται Ελλάδα: απαιτούνται

43 L 73/ Ουγγαρία: απαιτούνται

44 L 73/63 Ισλανδία: απαιτούνται Ιρλανδία:

45 L 73/ απαιτούνται Ιταλία: απαιτούνται

46 L 73/65 Λετονία: απαιτούνται

47 L 73/ Λιχτενστάιν: απαιτούνται Λιθουανία: απαιτούνται

48 L 73/67 Λουξεμβούργο: απαιτούνται

49 L 73/ Μάλτα: απαιτούνται Κάτω Χώρες: απαιτούνται

50 L 73/69 Νορβηγία: απαιτούνται

51 L 73/ Πολωνία: απαιτούνται Πορτογαλία: απαιτούνται

52 L 73/71 Ρουμανία: απαιτούνται

53 L 73/ Σλοβακία: απαιτούνται Σλοβενία: απαιτούνται

54 L 73/73 Ισπανία: απαιτούνται

55 L 73/ Σουηδία: απαιτούνται Ηνωμένο Βασίλειο: απαιτούνται

56 L 73/75 12 Ονομασία του υποκαταστήματος του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος Κείμενο (έως 200 χαρακτήρες) Η επίσημη ονομασία του υποκαταστήματος η οποία εισάγεται στο μητρώο είναι είτε η επωνυμία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος είτε η συγκεκριμένη ονομασία του αντίστοιχου υποκαταστήματος. Εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η ονομασία του υποκαταστήματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της ονομασίας ή εμπορικής ονομασίας του υποκαταστήματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική ονομασία του υποκαταστήματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες ονομασίες του υποκαταστήματος. Οι ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». 13 Διεύθυνση του κεντρικού υποκαταστήματος του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στο κράτος μέλος υποδοχής Η διεύθυνση του κεντρικού υποκαταστήματος του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στο κράτος μέλος υποδοχής εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/».

57 L 73/ Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 14 Τα κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες, με το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (έως 31 επιλογές, που έχουν έως 14 προκαθορισμένες επιμέρους επιλογές) Τα κράτη μέλη υποδοχής όπου το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες, με το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής: Ίδιες επιλογές, όπως και στη γραμμή 11 του παρόντος πίνακα. Πίνακας 5 Πληροφορίες σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ 1 Τύπος φυσικού ή νομικού προσώπου 2 Επωνυμία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης 3 Εμπορική ονομασία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης Προκαθορισμένο κείμενο Κείμενο (250 χαρακτήρες) Κείμενο (250 χαρακτήρες) Προκαθορισμένη επιλογή «Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης» Η επίσημη επωνυμία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η επωνυμία του ιδρύματος παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της επωνυμίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική επωνυμία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλες οι επίσημες επωνυμίες του ιδρύματος. Οι επωνυμίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η εμπορική ονομασία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή της εμπορικής ονομασίας του ιδρύματος στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτική εμπορική ονομασία του ιδρύματος σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Εάν το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης χρησιμοποιεί περισσότερες από μία εμπορικές ονομασίες, μπορούν να εισάγονται όλες οι εμπορικές ονομασίες του ιδρύματος. Οι εν λόγω ονομασίες διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Η συμπλήρωση του πεδίου από τις αρμόδιες αρχές είναι προαιρετική.

58 L 73/77 4 Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης 4.1. Χώρα Προκαθορισμένο κείμενο (επιλογές) Η διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Η διεύθυνση παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ή κοινή ονομασία στα αγγλικά. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, η διεύθυνση παρέχεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους. Εάν η διεύθυνση παρέχεται σε περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/». Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά κράτη μέλη του ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο Πόλη Κείμενο (100 χαρακτήρες) 4.3. Διεύθυνση οδού Κείμενο (50 χαρακτήρες ανά γραμμή διεύθυνσης) 4.4. Ταχυδρομικός κώδικας Κείμενο (35 χαρακτήρες) 5 Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης Αλφαριθμητικός (50 χαρακτήρες) Ο εθνικός αριθμός ταυτοποίησης μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: εθνικός αριθμός ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο κράτος μέλος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας κωδικός που επιτρέπει την αποκλειστική ταυτοποίηση νομικά διακριτών οντοτήτων που πραγματοποιούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αριθμός εγγραφής αριθμός ή κωδικός που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο εθνικό δημόσιο μητρώο της άλλα ισοδύναμα μέσα ταυτοποίησης οποιοδήποτε μέσο ταυτοποίησης νομικών προσώπων που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό δημόσιο μητρώο της. 6 Ονομασία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του εθνικού δημόσιου μητρώου Κείμενο (100 χαρακτήρες) Η ονομασία της αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης στην EBA και είναι υπόλογη για τις εν λόγω πληροφορίες. Η ονομασία της αρμόδιας αρχής επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα. 7 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες καταχωρίστηκε το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης Πολλαπλές προκαθορισμένες επιλογές (μεταξύ 1 και 15 επιλογών)

59 L 73/ του χρήστη ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών εφάπαξ άμεσης χρέωσης πάγιων εντολών 8 Τρέχουσα κατάσταση καταχώρισης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης Κείμενο (10 χαρακτήρες) Τρέχουσα κατάσταση καταχώρισης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης, η οποία επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα: 1. Καταχωρισμένο 2. Ανακληθέν 9 Ημερομηνία καταχώρισης Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία καταχώρισης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης. Ανάλογα με την πρακτική της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι είτε η ημερομηνία κατά την οποία καταχωρίστηκε το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης από την αρμόδια αρχή είτε η ημερομηνία κατά την οποία περιλήφθηκε στο εθνικό δημόσιο μητρώο. 10 Ημερομηνία ανάκλησης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) Αριθμητικό (8 χαρακτήρες) Η ημερομηνία ανάκλησης της καταχώρισης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η καταχώριση του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τυγχάνει εξαίρεσης. Πίνακας 6 Πληροφορίες σχετικά με τους αντιπροσώπους 1 Τύπος φυσικού ή νομικού προσώπου Προκαθορισμένο κείμενο Προκαθορισμένη επιλογή «Αντιπρόσωπος» 2 Όνομα του αντιπροσώπου Κείμενο (250 χαρακτήρες) Το επίσημο όνομα του αντιπροσώπου εισάγεται σε ελεύθερο κείμενο, με χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω σύνολα γλωσσικών χαρακτήρων: ελληνικό, κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο. Το όνομα του αντιπροσώπου παρέχεται στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο παρέχουν επίσης είτε μεταγραφή του ονόματος του αντιπροσώπου στο λατινικό αλφάβητο είτε μετάφραση ή εναλλακτικό όνομα του αντιπροσώπου σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες από μία επίσημες εθνικές γλώσσες, εισάγονται όλα τα επίσημα ονόματα του αντιπροσώπου. Τα ονόματα διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα «/».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Κατηγορία 1: Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά. Ερωτήσεις επιλεξιμότητας

Παράρτημα 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Κατηγορία 1: Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά. Ερωτήσεις επιλεξιμότητας Παράρτημα 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Κατηγορία 1: Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά Ερωτήσεις επιλεξιμότητας 1. Βεβαιώνω ότι η εταιρεία μου είναι επιχειρηματική οντότητα βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3. 8. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2494/84514 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- ΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- ΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- (ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ) WWW.HELLASF I N.G R 594 18 309.000.000 ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 318/28 4.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/22 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση "MARKT"

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση MARKT ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Διαβούλευση που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση "MARKT" Εισαγωγή Αρχική παρατήρηση: Το παρακάτω έγγραφο συντάχθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.1.2017 L 1/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιανουαρίου 2017 για τις διαδικασίες αναγνώρισης σκαφών βάσει της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8328/17 ADD 4 JAI 350 ASIM 37 CO EUR-PREP 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα στη διαβούλευση

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα στη διαβούλευση Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9743/15 CO EUR-PREP 27 POLGEN 92 AG 19 ECOFIN 466 UEM 220 SOC 411 COMPET 300 ENV 396 EDUC 208 RECH 191 ENER 241 JAI 435 EMPL 267 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10235/15 CO EUR-PREP 33 POLGEN 103 AG 24 ECOFIN 544 UEM 265 SOC 426 COMPET 317 ENV 432 EDUC 217 RECH 201 ENER 263 JAI 500 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10671/16 CO EUR-PREP 30 POLGEN 71 AG 11 ECOFIN 657 UEM 260 SOC 436 COMPET 398 ENV 455 EDUC 247 RECH 242 ENER 265 JAI 621 EMPL 289 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το Νόμο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Συνολική αξιολόγηση της προσθετικότητας (άρθρο 95 του ΚΚΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014 Συντονισμένη δράση για την επιβολή της νομοθεσίας οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών στους δικτυακούς τόπους εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό ,10% ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων (%) 1

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό ,10% ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων (%) 1 Παράρτημα 1 Όνομα Τράπεζας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2009 Εκατ. ευρώ Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 1.263 Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 1.385 Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 10329/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 29.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 295 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης EL EL 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 11 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2015 L 178/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1070 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων III, V και VII του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 28 Μαρτίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.8.2018 L 202/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα