Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 328 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 328 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0133 (NLE) 8360/18 CADREFIN 42 RESPR 8 POLGEN 56 FIN 348 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 4 Μαΐου 2018 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2018) 328 final Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 328 final. συνημμ.: COM(2018) 328 final 8360/18 γπ DG G 2A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2018) 328 final 2018/0133 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να απλουστευθούν σημαντικά οι πτυχές των ιδίων πόρων του φόρου προστιθέμενης αξίας με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου 1 : η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή (οπότε δεν θα απαιτείται ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής), ενώ ο αριθμός των διορθώσεων μειώνεται στο απολύτως ελάχιστο και οι οικονομικές αντισταθμίσεις καταργούνται. Επιπλέον, προτείνεται κοινό ποσοστό με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιονομικά στοιχεία των κρατών μελών. Η παρούσα πρόταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων, όπως καθορίζεται στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί συνέχεια των συστάσεων που πρότεινε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, η οποία δημοσίευσε την τελική έκθεσή της τον Δεκέμβριο του Η πρόταση στηρίζεται στην αποκτηθείσα πείρα από τη διαχείριση των ιδίων πόρων και αποσκοπεί στην απλούστευση του υπολογισμού του ιδίου πόρου που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας. Εξορθολογίζει επίσης τις πρακτικές ρυθμίσεις. Λεπτομερέστερες εξηγήσεις βρίσκονται στο τμήμα 5 κατωτέρω. Λόγω της φύσης των ιδίων πόρων, η διαχείρισή τους στηρίζεται στην ορθή εφαρμογή άλλων πολιτικών της Ένωσης, ιδίως της πολιτικής για την εσωτερική αγορά και τη φορολογία. 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ Η νομική βάση για τον προτεινόμενο κανονισμό είναι το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 της προτεινόμενης απόφασης για τους ιδίους πόρους αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη αποδίδουν τους πόρους στην Επιτροπή, «σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον, δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός τροποποιεί ισχύοντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τύπος πράξης. Λόγω της φύσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και των ιδίων πόρων που αποτελούν το σκέλος των εσόδων του, η διαχείριση του συστήματος των ιδίων πόρων και της απόδοσής τους πρέπει να γίνεται από την προοπτική της Ένωσης, κάτι που δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί από τα κράτη μέλη. 1 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθεμένης αξίας (ΕΕ L 155 της , σ. 9). 2 COM(2018) 325 final της Η μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ. Τελική έκθεση και συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους. Δεκέμβριος Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της , σ. 105). EL 1 EL

4 Ο παρών προτεινόμενος κανονισμός συμπληρώνει τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις «περί απόδοσης», ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/ Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης και των κρατών μελών της να διασφαλιστεί ότι το σύστημα των ιδίων πόρων λειτουργεί ορθά, και ο προτεινόμενος κανονισμός έχει μελετηθεί με σκοπό να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των μερών. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων στον τομέα των ιδίων πόρων για την περίοδο Για να απλουστευθεί ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ισχύων κανονισμός περί ιδίων πόρων που προέρχονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η αιτιολογική έκθεση για την πρόταση σχετικά με νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εκθέσεις και τα έγγραφα στα οποία αναλύεται η ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων. Η παρούσα πρόταση δεν συνδέεται με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου, ούτε απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις ή σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά στα κράτη μέλη.. Είναι κατ αρχήν ουδέτερη όσον αφορά την τομεακή ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το διεθνές εμπόριο. Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας πρότασης και της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τους ιδίους πόρους περιγράφονται λεπτομερώς στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με την απόδοση νέων ιδίων πόρων 6. Το μεταρρυθμισμένο σύστημα των ιδίων πόρων, συμπεριλαμβανομένου του μεταρρυθμισμένου συστήματος του φόρου προστιθέμενης αξίας, μπορεί να εφαρμοστεί με βάση το ίδιο επίπεδο διοικητικών πιστώσεων και ανθρώπινων πόρων με το ισχύον σύστημα. 5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα εξετάζεται τακτικά στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, όπως συμβαίνει και σήμερα. Η πρόταση της Επιτροπής συνοψίζεται ως εξής: Το άρθρο 1 παράγραφος 1 καταργεί την προηγούμενη υποδιαίρεση σε 6 τίτλους του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της πρότασης τροποποιεί το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 ως εξής: 5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (ΕΕ L 168 της , σ. 39). 6 COM(2018) 326 final της EL 2 EL

5 Το άρθρο 1 επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας πρέπει να εστιάζεται στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών τελικής κατανάλωσης που υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή. Αναφέρεται επίσης στον ενιαίο συντελεστή καταβολής για τον οποίο γίνεται λόγος στην προτεινόμενη νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους. Ως κανονικός συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να νοείται ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναφέρεται στο άρθρο 96 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 7. Το άρθρο 1 παράγραφος 3 της πρότασης απαλείφει το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89. Το διατακτικό έχει μεταφερθεί στο άρθρο 3, ενώ οι μη κανονιστικές διατάξεις, που καθορίζουν το πλαίσιο, περιλαμβάνονται πλέον στις αιτιολογικές σκέψεις. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της πρότασης αντικαθιστά τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 ως εξής: Άρθρο 3 παράγραφος 1: για να εξασφαλιστεί αδιαμφισβήτητη και αξιόπιστη πηγή δεδομένων, η βάση του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή πρέπει να απορρέει από τα συνολικά καθαρά έσοδα φόρου προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται εντός ενός ημερολογιακού έτους σε κάθε κράτος μέλος, διορθωμένα κατά τα ειδικά εδαφικά ζητήματα που αναφέρονται στην οδηγία για τον φόρο προστιθέμενης αξίας Άρθρο 3 παράγραφος 2: για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών τελικής κατανάλωσης που υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή, τα διορθωμένα καθαρά έσοδα πολλαπλασιάζονται επί του κοινού μεριδίου της Ένωσης Άρθρο 3 παράγραφος 3: επειδή τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικούς κανονικούς συντελεστές, τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή. Ως εκ τούτου, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών τελικής κατανάλωσης που υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή θα πρέπει να διαιρούνται δια του κανονικού συντελεστή των κρατών μελών, ώστε να προκύπτει η βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή Άρθρο 3 παράγραφος 4: ο ενιαίος συντελεστής καταβολής εφαρμόζεται στη βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή για να ληφθεί ο ίδιος πόρος που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή που τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ Άρθρο 3 παράγραφος 5: όταν ένα κράτος μέλος παραβιάζει την οδηγία για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα εισπραχθέντα καθαρά έσοδα που προέρχονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να διορθώνονται, ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών Άρθρο 4 όταν ένα κράτος μέλος, ακολουθώντας τις ορθές διαδικασίες, αποφασίσει να τροποποιήσει τον κανονικό του συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας, το άρθρο 4 προβλέπει τυποποιημένη μέθοδο για να ληφθεί υπόψη η εν λόγω μεταβολή. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τους συντελεστές πριν και μετά τη τροποποίηση. 7 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της , σ. 1). EL 3 EL

6 Το άρθρο 1 παράγραφος 5 της πρότασης απαλείφει τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89: Τα άρθρα 5 και 6 διαγράφονται, δεδομένου ότι η πρόταση προβλέπει την ελάχιστη χρήση διορθώσεων, ενώ δεν προβλέπει αντισταθμίσεις. Το άρθρο 1 παράγραφος 6 της πρότασης τροποποιεί το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 ως εξής: Το άρθρο 7 παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Στην αρχή της παραγράφου 1, οι λέξεις «πριν από» αντικαθίστανται με τη λέξη «έως» στην πρώτη γραμμή της παραγράφου 1. Στην παράγραφο 2, περιλαμβάνονται οι αλλαγές που προκύπτουν από τη διαγραφή των άρθρων 5 και 6, καθώς και τη μεταφορά του άρθρου 11 στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20xx/xxxx του Συμβουλίου. Το άρθρο 1 παράγραφος 7 της πρότασης αντικαθιστά το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89. Το άρθρο 8 παραμένει ουσιαστικά ως έχει. Αντικαθιστά τις λέξεις «βάσης των πόρων ΦΠΑ» με τις λέξεις «βάσης πόρων φόρου προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή». Το άρθρο 1 παράγραφος 8 της πρότασης αντικαθιστά το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89. Το άρθρο 10 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο αλλά τροποποιείται για να ληφθεί υπόψη το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης. Η αναφορά στα άρθρα 5 και 6 έχει απαλειφθεί, επειδή προτείνεται η διακοπή των αντισταθμίσεων και ορισμένων διορθώσεων. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες, το άρθρο 10 παράγραφος 2 έχει τροποποιηθεί από «Η Επιτροπή εξετάζει [...]» σε «Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει [...]». Το άρθρο 1 παράγραφος 9 της πρότασης τροποποιεί το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89: Άρθρο 11: Το άρθρο 11 παράγραφος 1 μεταφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20Xxx/xxxx του Συμβουλίου. Το κείμενο που έχει μεταφερθεί παραμένει κατ αρχήν αμετάβλητο, αλλά έχει προσαρμοστεί στο γεγονός ότι ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής δεν αποτελεί μέρος της παρούσας πρότασης. Το άρθρο 11 παράγραφος 3 έχει αναδιατυπωθεί για να λάβει υπόψη τη μεταφορά των διατάξεων ελέγχου στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20Xx/xxxx του Συμβουλίου. Το άρθρο 1 παράγραφος 10 της πρότασης τροποποιεί το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89: Το άρθρο 12 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, αλλά τροποποιείται για να ληφθεί υπόψη το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες για την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας με πιο γενικούς όρους και μόνο για τις σχετικές αλλαγές των διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στην είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας. Επίσης, η περίοδος υποβολής έκθεσης της Επιτροπής έχει ευθυγραμμιστεί με τις περιόδους που καθορίζονται σε άλλους κανονισμούς και οδηγίες στον φορολογικό τομέα. Για να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών είσπραξης του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι σκοπιμότερο να υποβάλλεται έκθεση για τις EL 4 EL

7 βελτιώσεις που επιφέρουν τα κράτη μέλη στην είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας και όχι για τις ίδιες τις διαδικασίες. Το κείμενο έχει τροποποιηθεί ανάλογα. Το άρθρο 1 παράγραφος 11 της πρότασης αντικαθιστά το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89. Άρθρο 13: Το άρθρο αυτό τροποποιείται για να ληφθεί υπόψη το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να αφαιρεθούν οι αναφορές στις «άδειες». Το άρθρο 2 της πρότασης αφορά την έναρξη ισχύος του, την εφαρμογή και την αναδρομική ισχύ του, καθώς και τις επιπτώσεις του στο καθεστώς των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει ταυτόχρονα με τη νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους. Προβλέπεται ότι το νέο καθεστώς για τους ίδιους πόρους που προέρχονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την έναρξη της περιόδου, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου Έτσι, οι διορθώσεις των καταστάσεων που προσκομίζονται πριν από την εν λόγω ημερομηνία θα ακολουθήσουν τους ισχύοντες εκείνη τη στιγμή κανόνες. Τέλος, υπάρχει μια γενική αλλαγή της ορολογίας, από «πόροι ΦΠΑ» σε «ίδιοι πόροι προερχόμενοι από τον φόρο προστιθέμενης αξίας». EL 5 EL

8 2018/0133 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 322 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 9, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο ίδιος πόρος της Ένωσης βάσει μεριδίου του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 20xx/xxxx/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 10 («ίδιος πόρος που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή») θα πρέπει να αποδίδεται στην Ένωση υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την απόδοση του εν λόγω πόρου από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της Ένωσης. (2) Για λόγους απλότητας και διαφάνειας, και προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, ο ίδιος πόρος που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση ένα κοινό μερίδιο της Ένωσης στις συναλλαγές που υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή. Το μερίδιο αυτό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των χαμηλότερων μεριδίων των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών τελικής κατανάλωσης που υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή στα κράτη μέλη για περίοδο πέντε ετών που έχει υπολογιστεί με βάση τους εθνικούς λογαριασμούς και τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία ενέκρινε η συμβουλευτική επιτροπή ιδίων πόρων. (3) Οι ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή θα πρέπει να καθοριστούν με ενιαίο τρόπο, αρχής γενομένης από τα έσοδα που εισπράττονται πραγματικά για κάθε ημερολογιακό έτος ως η μοναδική οριστική μέθοδος καθορισμού της βάσης ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή. 8 ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. 9 ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. 10 ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ]. EL 6 EL

9 (4) Είναι επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 ανάλογα. (5) Για λόγους συνέπειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια ημέρα με την απόφαση 20xx/xxxx/ΕΕ, Ευρατόμ και θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν στη διόρθωση των καταστάσεων της βάσης ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τα οικονομικά έτη πριν από το 2021, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 τροποποιείται ως εξής: (1) οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις και οι τίτλοι τους διαγράφονται: α) «Τίτλος Ι Γενικές διατάξεις» β) «Τίτλος ΙΙ Πεδίο εφαρμογής» γ) Τίτλος ΙΙΙ Μέθοδος υπολογισμού» δ) Τίτλος IV Διατάξεις για τη λογιστική καταχώρηση και τη διάθεση των ιδίων πόρων» ε) «Τίτλος V Διατάξεις για τον έλεγχο» στ) «Τίτλος VI Τελικές διατάξεις» (2) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 Ο ίδιος πόρος που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή υπολογίζεται με την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 20xx/xxxx/ΕΕ του Συμβουλίου*, στη βάση του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο κανονικός συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναφέρεται στο άρθρο 96 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου**. * Απόφαση 20xx/xxxx/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ]. ** Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της , σ. 1).» (3) Το άρθρο 2 διαγράφεται. (4) Τα άρθρα 3 και 4 αντικαθίστανται με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 1. Για δεδομένο ημερολογιακό έτος, η βάση του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή υπολογίζεται από κάθε κράτος μέλος με βάση τα συνολικά καθαρά έσοδα του φόρου προστιθέμενης αξίας που EL 7 EL

10 εισπράττονται από τις υποκείμενες στον φόρο πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ από το εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους. Το ποσό αυτό διορθώνεται για να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ποσά: α) τα ποσά τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται, για τους σκοπούς του ιδίου πόρου, ως πράξεις που προέρχονται από ή προορίζονται προς ένα κράτος μέλος, ακόμη και αν προέρχονται από ή προορίζονται προς τρίτο έδαφος σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ β) τα ποσά που προέρχονται από έναν από τους τόπους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στο μέτρο που τα κράτη μέλη μπορούν να αποδείξουν ότι τα έσοδα έχουν μεταφερθεί στον τόπο αυτό. 2. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 πολλαπλασιάζεται επί 45 %. 3. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 2 διαιρείται δια του κανονικού συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στο οικείο κράτος μέλος δυνάμει της οδηγίας 2006/112/ΕΚ κατά το έτος στο οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 4. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3 πολλαπλασιάζεται επί του ενιαίου συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20Xx/xxxx του Συμβουλίου* για να προκύψει ο ίδιος πόρος από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή που πρέπει να αποδοθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης. 5. Σε περίπτωση παραβίασης της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και, ως επακόλουθο, μείωσης των ιδίων πόρων της Ένωσης που προέρχονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή, η Ένωση έχει το δικαίωμα να λάβει ολόκληρο το ποσό των εν λόγω ιδίων πόρων, συν τους τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου**. Άρθρο 4 1. Η βάση του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή υπολογίζεται βάσει ημερολογιακών ετών. 2. Όταν ένα κράτος μέλος τροποποιεί τον κανονικό συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο αναθεωρημένος συντελεστής εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο άρχισε να εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής. Οι δύο συντελεστές υπολογίζονται κατά χρονική αναλογία για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. * Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 20xx/xxxx του Συμβουλίου της [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L [ ], [ ], σ. [ ]). ** Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (ΕΕ L 168 της , σ. 39).» (5) Τα άρθρα 5 και 6 απαλείφονται (6) στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται με το ακόλουθο κείμενο: EL 8 EL

11 «1. Έως τις 31 Ιουλίου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάσταση του συνολικού ποσού της βάσης του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3, και επί του οποίου πρέπει να εφαρμοστεί ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο Η κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της βάσης και τα οποία επιτρέπουν τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20xx/xxxx.» (7) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 Το αργότερο στις 15 Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έναν κατ' εκτίμηση υπολογισμό της βάσης του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κανονικού συντελεστή για το επόμενο οικονομικό έτος. (8) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε οικονομικού έτους, σχετικά με τις λύσεις και τις σχετικές τροποποιήσεις που σκοπεύουν να υιοθετήσουν για να καθορίσουν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Η προτεινόμενη λύση υποδεικνύει, κατά περίπτωση, τη φύση των στοιχείων που θεωρούν κατάλληλα, καθώς και έναν κατ εκτίμηση υπολογισμό της αξίας της βάσης για καθεμία από αυτές τις διορθώσεις. Το αργότερο έως τις 31 Μαΐου, η Επιτροπή διαβιβάζει στα λοιπά κράτη μέλη τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και τις οποίες λαμβάνει από κάθε κράτος μέλος. 2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τις λύσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.» (9) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 διαγράφεται. β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφο: «Μετά τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20xx/xxxx, η ετήσια κατάσταση για δεδομένο οικονομικό έτος διορθώνεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.» (10) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο Κάθε έτος τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για όλες τις σχετικές αλλαγές που επιφέρουν στις διοικητικές πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζουν για την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας. EL 9 EL

12 2. Η Επιτροπή εξετάζει, σε συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, κατά πόσον μπορούν να προταθούν ενδεχόμενες βελτιώσεις των εν λόγω πρακτικών και διαδικασιών, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 3. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση ανά πενταετία για τα μέτρα που έλαβαν και την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη κατά την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και για κάθε προτεινόμενη βελτίωση.. Η Επιτροπή υποβάλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2023.» (11) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από τη συμβουλευτική επιτροπή ιδίων πόρων που συγκροτείται με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 20xx/xxxx. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. * Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της , σ. 13).» Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης 20xx/xxxx//ΕΕ, Ευρατόμ. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται στη διόρθωση των καταστάσεων της βάσης του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τα οικονομικά έτη πριν από το Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 10 EL

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8192/18 AELE 22 EEE 17 N 18 ISL 19 FL 18 MI 281 BUDGET 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0099 (NLE) 8186/18 AELE 16 EEE 11 N 12 ISL 13 FL 12 MI 275 BUDGET 3 FIN 328 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0098 (NLE) 9634/17 UD 135 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10764/16 FIN 411 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 654 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 654 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0320 (NLE) 13374/16 ACP 137 FIN 673 PTOM 36 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0160 (NLE) 11431/17 ACP 86 WTO 171 COAFR 217 RELEX 675 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. el) 8807/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 243 AGRIFIN 46 AGRIORG 48 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 344 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 344 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0151 (NLE) 11010/15 PECHE 259 UD 159 TDC 5 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0163 (NLE) 9361/18 EPPO 12 EUROJUST 58 CATS 38 FIN 407 COPEN 164 GAF 21 CSC 171 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 396 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 396 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0172 (NLE) 11633/17 ACP 89 WTO 176 RELEX 692 COLAC 72 DEVGEN 185 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 604 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 604 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0283 (APP) 12184/16 CADREFIN 59 POLGEN 101 FIN 553 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 73 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 73 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0027 (NLE) 6286/17 ENV 133 MI 128 WTO 32 CHIMIE 14 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0142 (NLE) 10628/15 WTO 142 MAP 14 MI 448 COEST 216 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0044 (NLE) 6020/16 MIGR 20 NT 2 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0131 (NLE) 10415/17 FISC 144 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 364 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 364 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0166 (NLE) 11632/19 MAMA 126 MED 15 MA 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 480 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 480 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11559/17 FIN 499 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2018 COM(2018) 326 final 2018/0131 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των ιδίων πόρων που βασίζονται στην κοινή ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 722 final

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 722 final Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16210/14 FIN 906 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 384 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14550/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 639 AGRIORG 114 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0370 (CNS) 14820/16 ADD 2 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0135 (NLE) 10655/17 WTO 142 AGRI 353 UD 165 COASI 76 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 595 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 595 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0277 (NLE) 13680/14 PROAPP 17 JAI 714 CATS 136 SCHENGEN 29 COMIX 500 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10630/15 AGRI 379 AGRIORG 47 DACT 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7528/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11316/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6953 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6953 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13673/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 72 FC 82 REGIO 103 SOC 680

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO 3 RELEX 645 ECOFIN 640 CFSP/PESC 674 PROCIV 62 COHOM 84

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0289 (NLE) 11354/18 CCG 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0342 (NLE) 6542/15 ENER 42 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6120/15 SPG 7 WTO 45 DELACT 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 497 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 497 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 283 final ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 283 final ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 409 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 409 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0220 (NLE) 13089/19 COASI 140 ECOFIN 870 ASIE 43 COMPET 676 CFSP/PESC 787 RECH 456 COHOM 117 ENER 465 CONOP

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 71 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 71 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6152/16 SOC 67 EMPL 42 ECOFIN 106 EDUC 29 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα