Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1"

Transcript

1 Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΑ Αστικού Κώδικα ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΑ Αστικού Κώδικα Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 2

3 Α. ΣύµβασηΈργου είναι η συµφωνία µεταξύ εργοδότη (=ιδιώτη ιδιώτη) κι εργολάβου (=µηχανικού µηχανικού), µε βάση την οποία ο µεν εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο, ο δε εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τη συµφωνηµένη αµοιβή. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 3

4 Υποχρεώσειςσυµβαλλοµένων συµβαλλοµένων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : Η εκτέλεση του έργου χωρίς ελαττώµατα και κακοτεχνίες µε τις συµφωνηµένες ιδιότητες κατά τους κανόνες τις επιστήµης και της τέχνης σε συγκεκριµένο τόπο εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ: η βασική του υποχρέωση είναι η καταβολή της συµφωνηµένης αµοιβής. Άλλα καθήκοντά του είναι : 1. η έγκριση και η παραλαβή του έργου κατά την αποπεράτωσή του 2. η χορήγηση της ύλης (του ακινήτου) κατάλληλου προς χρήση, κατάλληλου για το έργο το οποίο θα γίνει σ αυτό 3. η σύµπραξή του όπου χρειάζεται για την εκτέλεση του έργου Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 4

5 ΚύριαΣτοιχεία ΣτοιχείαΣύµβασηςΣύµβασης 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 5

6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ : Ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ &.Ο.Υ. ιεύθυνση κατοικίας Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 6

7 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ Ακριβής περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο Λεπτοµερής και αναλυτική περιγραφή των εργασιών τις οποίες αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργολάβος. Συνήθως, επισυνάπτεται στη σύµβαση ένα πρόσθετο έγγραφο όπου αναγράφονται µε λεπτοµέρειες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν και το χρονοδιάγραµµα αυτών. Στην πράξη, κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχει δυνατότητα των µερών να αφήσουν την τελική µορφή του έργου στην ελεύθερη κρίση ενός εκ των µερών,, (συνήθως( του εργολάβου), ο οποίος προσδίδει στο έργο την τελική του µορφή επί τη βάσει των γενικών προδιαγραφών του εργοδότη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 7

8 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αµοιβή συνήθως είναι χρηµατική, αλλά µπορεί να συνίσταται και σε άλλου είδους παροχές. Ύψος αµοιβής: καθορίζεται µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. κατώτατα όρια αµοιβών µηχανικών µε βάση το Π.. 696/ ) 1974) για την προστασία της εργολαβικής αµοιβής (βλ. Άρθρο 4 Ν /30 όπως τροποποιήθηκε από α.ν. 628/37, ν.δ.. 914/41, ν.δ /42 και α.ν.. 113/67) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 8

9 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τρόποι καταβολής: κατ αποκοπή (όταν το έργο θεωρείται ενιαίο και συµφωνείται ορισµένο ποσό για την εκτέλεσή του ως σύνολο) επί τη βάσει προϋπολογισµού εγγυηµένου ή µη εγγυηµένου (όταν τα µέρη συµφωνούν στην αξία των επιµέρους εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν και υπολογίζουν την τελική αµοιβή αθροίζοντας τις µονάδες εργασιών τις οποίες προσφέρει ο εργολάβος) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 9

10 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ απολογιστικώς (όταν στον εργολάβο καταβάλλεται ποσό ίσο προς τα έξοδα που δαπάνησε και επιπλέον η καθαρή εργολαβική αµοιβή του η οποία µπορεί να είναι είτε κάποιο συγκεκριµένο προκαθορισµένο ποσό ή επιπλέον ποσοστό επί των εξόδων) χρονικώς (όταν στον εργολάβο καταβάλλεται ποσό ίσο προς τα έξοδα που δαπάνησε και επιπλέον εργολαβικό κέρδος ίσο µε βάση το χρόνο που απασχολήθηκε για την εκτέλεση του έργου) µε ποσοστά (όταν ο εργολάβος λαµβάνει ως αµοιβή ποσοστά επί του µέλλοντος να κατασκευαστεί έργου). Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 10

11 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χρόνος καταβολής: κανονικά ο χρόνος καταβολής της είναι ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής του έργου από τον εργοδότη. Στην πράξη, όσον αφορά το χρόνο καταβολής της αµοιβής µπορεί να συµφωνηθεί π.χ. προκαταβολή κάποιου ποσοστού αµοιβής κατά την έναρξη του έργου και εξόφληση µετά την παράδοση, καταβολή της αµοιβής µε δόσεις, αναλόγως µε τα στάδια αποπεράτωσης του έργου κλπ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 11

12 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ορίζεται σχετικά µε την καταβολή της αµοιβής µηχανικού για την εκπόνηση µελέτης προς έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδοµής, η οποία γίνεται µόλις ολοκληρωθεί η µελέτη και ΠΡΙΝ αυτή υποβληθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία προς έκδοση της άδειας. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 12

13 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κόστος εργασιών: πρέπει να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια ποια ακριβώς έξοδα περιλαµβάνονται σ αυτό, κάθε δαπάνη η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανατεθειµένου έργου. Η συνολική εκτίµηση για το κόστος του έργου ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ Προϋπολογισµό. Να αναφέρεται ρητά στο συµφωνητικό ποιόν βαρύνει ο αναλογούν Φ.Π.Α. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 13

14 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αν δεν υπάρχει εγγυηµένος προϋπολογισµός και ανακύπτει ανάγκη υπέρβασής του, ο εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει και να ενηµερώσει αµέσως τον εργοδότη για την υπέρβασή του, αλλιώς χάνει την αξίωσή του να επιδιώξει τα έξοδα για την επιπλέον δαπάνη η εργασία, ο δε εργοδότης έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να καταβάλλει στον εργολάβο αµοιβή για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µέχρι την υπαναχώρησή του. Η υπέρβαση εν προκειµένω θα πρέπει να είναι ουσιώδης, να έχει επέλθει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και πρέπει να είναι αναγκαία κατ αντικειµενική κρίση. Σε πολλές συµβάσεις τίθεται η ρήτρα «ο εργολάβος έχει καταρτίσει µε ακρίβεια τον προϋπολογισµό του έργου και εγγυάται την ακρίβειά του». Έχει κριθεί νοµολογιακά ότι ακόµη και αν η ρήτρα αυτή περιέχει αοριστία όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισµού, δεσµεύει τον εργολάβο. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 14

15 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ: Εάν υπάρχει διατίµηση, τότε εν αµφιβολία θεωρείται ισχύουσα η αµοιβή που ορίζεται σ αυτήν. Επίσηµη διατίµηση αποτελεί κάθε καθορισµός ανώτατων και κατώτατων ορίων τιµών ή αµοιβών µε πολιτειακή πράξη (Εφ ωδ 218/98). Αν δεν καθορίστηκε αµοιβή, ο καθορισµός θα γίνει βάσει της ειθισµένης αµοιβής, δηλαδή αυτής η οποία συνηθίζεται υπό τις ίδιες συνθήκες τόπου, χρόνου, κλπ να καταβάλλεται σε εργολάβους της ίδιας κατηγορίας για όµοιες εργασίες (Α.Π. 940/2002, 941/2002) Είναι επιτρεπτή συµφωνία µε βάση την οποία θα αναπροσαρµοστεί η εργολαβική αµοιβή ανάλογα µε την αύξηση της αξίας των υλικών ή ηµεροµισθίων των εργατών (Α.Π. 484/91) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 15

16 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Την επίβλεψη του έργου την έχει ο εργολάβος (ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΡΧΗ). Αυτός είναι ο µόνος αρµόδιος για την εκτέλεση του έργου διότι διαθέτει τις σχετικές γνώσεις και την εξειδίκευση Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 16

17 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Απαγορεύεται η υποκατάστασή του εκτός κι αν προκύπτει το αντίθετο από τη σύµβαση ή από τη φύση του έργου. εν επιτρέπεται υποκατάσταση του εργολάβου ούτε και στην περίπτωση που αυτός συστήσει, µετά την υπογραφή της σύµβασης, εταιρία, στην οποία συµµετέχει και ο ίδιος ως µέλος, εκτός αν έχει προβλεφθεί κάτι αντίθετο στη σύµβαση. υνατή η χρησιµοποίηση από τον εργολάβο τρίτων προσώπων που τον βοηθούν στην εκτέλεση του έργου, αρκεί ο εργολάβος να έχει την πρωτοβουλία, τη διεύθυνση και την εποπτεία της εκτέλεσης του έργου και τα βοηθητικά αυτά πρόσωπα να κάνουν δευτερεύουσες/παρεπόµενες εργασίες. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 17

18 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εργολάβος ευθύνεται έναντι του εργοδότη για κάθε πταίσµα των προσώπων που χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είτε αυτά τα πρόσωπα απασχολούνται και χρησιµοποιούνται νοµίµως είτε όχι. ηµιουργία συµβατικού δεσµού µεταξύ εργοδότη και τρίτου προσώπου (βοηθού) µπορεί να προκύψει, µόνο εφόσον ο εργοδότης αναµείχθηκε στην επιλογή του βοηθού, στην πρόσληψή του, αναλαµβάνοντας εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Επίσης, όταν ο εργοδότης υπέδειξε στον εργολάβο το πρόσωπο του υπεργολάβου, αποβλέποντας στις εξειδικευµένες γνώσεις του. ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) Όταν ο εργοδότης παρεµβαίνει στο έργο και δίνει οδηγίες παρά τις ρητές αντιρρήσεις του εργολάβου, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το αποτέλεσµα και τις ελλείψεις του έργου που οφείλονται στις λανθασµένες οδηγίες του και ο εργολάβος απαλλάσσεται από την ευθύνη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 18

19 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Να αναφέρεται ρητά ο χρόνος έναρξης των εργασιών στο συγκεκριµένο έργο, εφόσον για να αρχίσει απαιτούνται κάποιες προεργασίες, π.χ. να εκδοθεί η σχετική άδεια από την αρµόδια Αρχή, να γίνει η προµήθεια συγκεκριµένων υλικών, να παραδοθεί το ακίνητο από τον εργοδότη χωρίς κάποιο νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα που εµποδίζει τον εργολάβο να εργαστεί σ αυτό. Εάν προκύψει κατάσταση εξαιτίας της οποίας απειλείται η έγκαιρη έναρξη εργασιών ή η έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει «αµελλητί», δηλαδή χωρίς καµία καθυστέρηση, τον εργοδότη γι αυτή την καθυστέρηση και για τους λόγους αυτής. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 19

20 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μη έγκαιρη έναρξης των εργασιών από τον εργολάβο, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, ή επιβράδυνση της εκτέλεσής τους στο σύνολο ή εν µέρει, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η έγκαιρη περάτωσή του, δίνουν δικαίωµα στον εργοδότη να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, χωρίς να περιµένει το συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης του έργου. Σ αυτή την περίπτωση εφόσον έχει συµφωνηθεί κάτι σχετικό µπορεί να υπάρχει και καταβολή από τον εργολάβο ποινικής ρήτρα. Αν δεν ορίζεται στη σύµβαση συγκεκριµένος χρόνος παράδοσης του εκτελούµενου έργου, τότε θα πρέπει να εκτιµηθεί µε καλή πίστη, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση έργων παρόµοιας φύσης ή εάν κάτι τέτοιο δεν µπορεί να ορισθεί, πρέπει η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών να γίνει «παραχρήµα» και το έργο να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό. Παράταση των συµφωνηµένων προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου υπάρχει και στην περίπτωση που η καθυστέρησή του οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. απεργία του εργατοτεχνικού προσωπικού, όταν η αρµόδια Αρχή δεν χορηγεί την απαιτούµενη άδεια, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες κλπ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 20

21 6. ΠΡΟΟ ΟΣΚΑΙ ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ υνατότητα εργολάβου σε συνεργασία µε τον εργοδότη να τροποποιεί τον τρόπο εκτέλεσης του έργου εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ορθή εκτέλεσή του. Απαιτείται να υπάρχει έγκριση του εργοδότη. υνατότητα εργοδότη να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών µε πρόσωπο δικής του επιλογής που διαθέτει τις σχετικές γνώσεις και να διατυπώνει αντιρρήσεις για τυχόν ελαττωµατική κατασκευή ή κατασκευή αντίθετη προς τη σύµβαση. υνατότητά του να θέτει προθεσµίες για την αποκατάσταση της ελαττωµατικής κατασκευής ή της κακοτεχνίας και σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες να προβαίνει ο ίδιος ο εργοδότης στην επιδιόρθωσή τους, εις βάρος του εργολάβου. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 21

22 6. ΠΡΟΟ ΟΣΚΑΙ ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε νέας, πρόσθετης εργασίας, πέραν της προβλεποµένης, που δεν αναφέρονται στη σύµβαση, καλό είναι να συµφωνούνται εγγράφως. Εάν πρόκειται για συναφείς πρόσθετες εργασίες προς το αντικείµενο της σύµβασης τότε η εκτέλεσή τους περιλαµβάνεται στη συµφωνηθείσα αµοιβή. Εάν πρόκειται για εντελώς νέες εργασίες που δεν καλύπτουν γενικές ανάγκες του έργου, καθορίζεται νέα αµοιβή µεταξύ των µέρων που αφορά τις εργασίες αυτές. υνατότητα να καθορισθούν και νέες προθεσµίες αποπεράτωσης και παράδοσης του έργου, αντίστοιχες µε το είδος και τη δυσκολία των νέων εργασιών. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 22

23 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποπερατωµένο θεωρείται το έργο, εφόσον έχουν επιχειρηθεί όλες οι συµφωνηµένες εργασίες. Επουσιώδη ελαττώµατα είναι αυτά που δεν καθιστούν το έργο άχρηστο, αλλά παραβλάπτουν τη χρήση του. Αν υπάρχουν επουσιώδη ελαττώµατα, ο εργοδότης µπορεί είτε να τάξει στον εργολάβο εύλογη προθεσµία επιδιόρθωσής τους εφόσον δεν απαιτούνται δυσανάλογες δαπάνες είτε να ζητήσει ανάλογη µείωση της αµοιβής του εργολάβου Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 23

24 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ουσιώδη ελαττώµατα είναι αυτά που καθιστούν το έργο άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται. Αν υπάρχουν ουσιώδη ελαττώµατα ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει την επιδιόρθωση του ελαττώµατος, είτε να ζητήσει µείωση της αµοιβής του εργολάβου (µέχρι µηδενισµού της), είτε να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. Επίσης, ο εργοδότης, έχει δικαίωµα αντί να απαιτήσει τη µείωση της αµοιβής του εργολάβου ή να υπαναχωρήσει, να ζητήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης, αν οι ελλείψεις οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. Στην αποζηµίωση περιλαµβάνονται:, οι δαπάνες που θα κάνει ο εργοδότης για να αρθούν οι ελλείψεις του έργου, η ζηµία του εργοδότη επειδή το ελαττωµατικό έργο έχει µειωµένη αξία, το διαφυγόν κέρδος του, και κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζηµία. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 24

25 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Μετά την έγκριση του έργου από τον εργοδότη ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις αυτού, εκτός εάν αυτές δεν µπορούν να διαπιστωθούν µε κανονική εξέταση, ή εάν ο εργολάβος τις απέκρυψε µε δόλο. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 25

26 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η έγκριση µπορεί να είναι: Ρητή (δηλαδή µε σαφή δήλωση του εργοδότη ότι το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης Σιωπηρή (δηλαδή ανεπιφύλακτη χρησιµοποίηση του έργου και παραλαβή του χωρίς διαµαρτυρία) Χωρίς καµία επιφύλαξη ή διαµαρτυρία αναφορικά µε συγκεκριµένη έλλειψη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 26

27 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η έγκριση προϋποθέτει παραλαβή και παράδοση του έργου Ο εργοδότης οφείλει πριν την παραλαβή να εξετάσει το έργο είτε ο ίδιος είτε συνοδευόµενος από πρόσωπο που διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις. εν ευθύνεται ο εργολάβος, εάν τυχόν υπάρχουσες ελλείψεις δεν διαγνώστηκαν από αδαή εργοδότη ή λόγω της κανονικής εξέτασης του έργου. Μπορεί να γίνει παραλαβή του έργου και µε διατύπωση επιφυλάξεων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει έγκριση του έργου. Κατά την παράδοση παραλαβή του έργου πρέπει να επιστρέφονται στον εργοδότη τυχόν υλικά, µηχανήµατα ή άλλα πράγµατα τα οποία είχαν δοθεί στον εργολάβο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου (π.χ. µελέτες, σχεδιαγράµµατα), να συντάσσεται επιµέτρηση και προϋπολογισµός δαπανών από το µηχανικό, όπου απαιτείται. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 27

28 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εργολάβος φέρει τον κίνδυνο του έργου µέχρι να γίνει η παράδοσή του στον εργοδότη. Αν ο εργολάβος, µετά την αποπεράτωση του έργου προσφέρει το συµφωνηθέν έργο στον εργοδότη και αυτός είναι υπερήµερος ως προς την παραλαβή, τότε η ευθύνη και ο κίνδυνος του έργου µετατίθεται στον υπερήµερο εργοδότη. Αν επήλθε µερική καταστροφή του έργου πριν την παράδοσή του στον εργοδότη, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τη µερική αυτή καταστροφή. Αν παρά τη µερική καταστροφή, ο εργοδότης παραλάβει το έργο, οφείλει αµοιβή µειωµένη κατά το µέρος που αντιστοιχεί στη βλάβη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 28

29 Β. ΣύµβασηΕργασίας Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συµφωνηµένο µισθό. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 29

30 1. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας (όταν ο µισθωτός βρίσκεται υπό τη νοµική εξάρτηση του εργοδότη, δηλαδή ο εργοδότης έχει δικαίωµα να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο της παροχής εργασίας και ο µισθωτός υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές και οδηγίες του εργοδότη) Σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (όταν ο µισθωτός παρέχει τις εργασίες του έναντι µισθού, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και τις οδηγίες του εργοδότη, αυτός καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τρόπο απασχόλησής του, διαθέτει δική του επαγγελµατική έδρα και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Πάλι βέβαια, υπάρχει κάποια δέσµευση και εξάρτηση όπως επίσης και υποχρέωση συµµόρφωσης στους όρους της υπογραφόµενης σύµβασης) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 30

31 1. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ορισµένου χρόνου (όταν η διάρκειά του είναι σαφώς ορισµένη, ή για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου) Αορίστου χρόνου (όταν δεν καθορίζεται η διάρκειά της, ή όταν π.χ. ο µισθωτός προσλαµβάνεται να εργάζεται σε διάφορα έργα που αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργοδότης διαδοχικά ή ταυτόχρονα). Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 31

32 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ο Ι ΙΟΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ και η αξίωση του εργοδότη για την παροχή αυτής της εργασίας είναι αµεταβίβαστη, εκτός κι αν ορίζεται κάτι άλλο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. ΚΡΙΘΗΚΕ ότι είναι νόµιµη η συµφωνία µε την οποία ο εργοδότης παραχωρεί µε τη συναίνεση του εργαζοµένου τις υπηρεσίες αυτού. Η παραχώρηση αυτή πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αρχική σύµβαση παραµένει ενεργής και ο αρχικός εργοδότης είναι ο µόνος υπόχρεος να καταβάλει το µισθό στον εργαζόµενο Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 32

33 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 1. να εκτελέσει µε επιµέλεια, σοβαρότητα, την εργασία που ανέλαβε, αλλιώς ευθύνεται για τη ζηµία που προξένησε από δόλο ή από αµέλεια. Ο βαθµός επιµέλειας κρίνεται µε βάση: Τη µόρφωση Τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία Τις ικανότητες και ιδιότητες του εργαζοµένου 2. να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος του εργοδότη του (υποχρέωση πίστης) 3. έχει υποχρέωση εχεµύθειας 4. να µην προβαίνει σε ανταγωνιστικές πράξεις που βλάπτουν τα συµφέροντα του εργοδότη Μπορεί να συνοµολογηθεί, σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, ποινική ρήτρα, ή ακόµη και υποχρέωση αποζηµίωσης του εργοδότη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 33

34 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΡΓΟ ΟΤΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1. να 2. να 3. να 4. να να σέβεται την προσωπικότητα του εργαζοµένου, να µην τον υποβιβάζει και να µην τον µειώνει επαγγελµατικά να µην µεταβάλει µονοµερώς και βλαπτικώς για τον εργαζόµενο τους όρους της σύµβασης να καταβάλλει τον συµφωνηµένο ή τον συνηθισµένο µισθό να λαµβάνει µέτρα πρόνοιας υπέρ του εργαζοµένου για την προστασία της ζωής και της υγείας του Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 34

35 4. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣΜΙΣΘΟΥ Συµβατικός ο µισθός που καθορίζεται κατά ποσό και ποιόν µε ατοµική συµφωνία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που καθορίζουν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια µισθού Νόµιµος εκείνος που καθορίζεται από το νόµο, τη ΣΣΕ ή άλλο υποχρεωτικό κανόνα δικαίου Συνηθισµένος ο µισθός που καταβάλλεται σε όλους του εργαζόµενους µε τα ίδια προσόντα κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 35

36 4. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣΜΙΣΘΟΥ Κατά µονάδα εργασίας ή κατ αποκοπή συνδέεται µε το αποτέλεσµα της εργασίας. Η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση την απόδοση. Η µονάδα χρησιµεύει ως βάση υπολογισµού του µισθού και η αµοιβή είναι το γινόµενο του πολλαπλασιασµού των µονάδων εργασίας επί το ποσό της αµοιβής που έχει ορισθεί κατά µονάδα. Μισθός που συνίσταται σε ποσοστό από τα κέρδη του εργοδότη Η παραγραφή των αξιώσεων που αφορούν την πληρωµή µισθών και άλλων αµοιβών είναι 5ετής. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 36

37 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗΜΙΣΘΟΥ Ο µισθός καταβάλλεται µετά την παροχή της εργασίας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στην περίπτωση του µισθού κατά µονάδα ή κατ αποκοπή, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, ανάλογα µε την εργασία που έχει προσφέρει και τις τυχόν δαπάνες που έχει κάνει. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 37

38 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ 1) άσκηση αγωγής για καταβολή καθυστερούµενων µισθών 2) δικαίωµα επίσχεσης εργασίας 3) καταγγελία της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου για σπουδαίο λόγο 4) µήνυση κατά του εργοδότη 5) αν η καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, ο εργαζόµενος µπορεί να τη θεωρήσει µονοµερή βλαπτική µεταβολή και να καταγγείλει τη σύµβαση Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 38

39 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ Αν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη για εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη, ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόµενος δικαιούται πρόσθετη αµοιβή. Η πρόσθετη αυτή εργασία πρέπει να εκτελείται εντός του νοµίµου ωραρίου εργασίας. Η πρόσθετη αυτή εργασία δεν πρέπει να είναι συναφής προς την αρχικώς συµφωνηθείσα. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 39

40 8. ΛΗΞΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η σύµβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως µόλις συµπληρωθεί ο συµφωνηµένος χρόνος. Στις συµβάσεις αορίστου χρόνου, η σύµβαση εργασίας λύεται µετά από καταγγελία κάποιου από τα µέρη. Στην περίπτωση αυτή σιωπηρή δήλωση λύσης της σύµβασης από την πλευρά του εργαζόµενου αποτελεί και η οριστική άρνησή του να εκτελέσει την εργασία του. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 40

41 8. ΛΗΞΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Επίσης, η λήξη της σύµβασης µπορεί να επέλθει µε καταγγελία κάποιου από τους συµβαλλόµενους για σπουδαίο λόγο (όπως π.χ. πληµµελής εκτέλεση καθηκόντων, ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων, κατάχρηση της εµπιστοσύνης του εργοδότη, η βάναυση και εξυβριστική συµπεριφορά κλπ.). Η σύµβαση εργασίας λύεται µε το θάνατο του εργαζοµένου (αυτοδίκαιη λύση). Πάντως, οι απαιτήσεις του εργαζοµένου διατηρούνται. Ο θάνατος του εργοδότη επιφέρει λύση της σύµβασης µόνο αν τα µέρη απέβλεψαν κυρίως στο πρόσωπό του. Σε διαφορετική περίπτωση η σύµβαση συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόµων του αρχικού εργοδότη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 41

42 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τη λήξη της σύµβασης ο εργαζόµενος µπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αποδίδεται σωστά και συνολικά η υπηρεσιακή κατάσταση του εργαζοµένου. Πρέπει να αναφέρει την ποιότητα της προσφερόµενης εργασίας, στην οποία περιλαµβάνεται η ικανότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια της σύµβασης, οι ιδιαίτερες δεξιότητές του και η συναφής µόρφωση. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 42

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΔΑ: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ, 6-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2724 14SYMV002114409 2014-06-19 ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη (μεταφορέα) και του οδηγού (εργαζομένου) προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους δυο. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029268 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIFE - Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το ντοκιμαντέρ του προγράμματος Σήμερα την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΡ./ΗΜ. : ΠΤΒΕ/ Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο : «Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των λοιπών κτισµάτων των Υποσταθµών (ΥΣ) 150 kv του ιδυµοτείχου και Προβατώνα Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ 12 Ιανουρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 473 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσού 1.230,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Για την ανάθεση της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Επανομής»με αμοιβή 1.000,00

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ. 50456/1478/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Σύρο σήμερα, 22/04/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ IΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 13SYMV001602958 2013-09-04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Στην Ίο σήμερα την 26 η συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41713 Τεύχος 3 «Σχέδιο Συμφωνητικού» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41713 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης-ψύξης (θέρμανση-ψύξη) των δύο (2) κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : Στην Αθήνα σήµερα, την..../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029267 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόγραμμα LIFE - Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : Σήμερα την 10 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 5/5/2014 Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Αριθ.Πρωτ. : 21.480 14SYMV002032724 2014-05-07 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Μεταξύ: 1. Του ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ που εδρεύει στο Λαγκαδά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Στην Αθήνα σήµερα, Παρασκευή, 27/1/2012, τα συµβαλλόµενα µέρη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βελεστίνο 16-2-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.πρωτ.:1430 ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιάστηµα 16-2-2015 έως 31-7-2015 Πρόγραµµα LIFE Υπεύθυνος Πεδίου(δράσεις C2-C3-C4) Οι κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας Σελ. 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41520/ Τεύχος 3 -ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και θερμαντικά σώματα για τα 1ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Αριθμ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και θερμαντικά σώματα για τα 1ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Αριθμ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και θερμαντικά σώματα για τα 1ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Αριθμ.Μελ Π24/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41710 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-7 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: «ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV, ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ ============================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ ============================ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 6131 ============================ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού: ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 02 / 03 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ. πρωτ. : 6856 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 11/11/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:61014 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 76523 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41610 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟY ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα