Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1"

Transcript

1 Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΑ Αστικού Κώδικα ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΑ Αστικού Κώδικα Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 2

3 Α. ΣύµβασηΈργου είναι η συµφωνία µεταξύ εργοδότη (=ιδιώτη ιδιώτη) κι εργολάβου (=µηχανικού µηχανικού), µε βάση την οποία ο µεν εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο, ο δε εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τη συµφωνηµένη αµοιβή. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 3

4 Υποχρεώσειςσυµβαλλοµένων συµβαλλοµένων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : Η εκτέλεση του έργου χωρίς ελαττώµατα και κακοτεχνίες µε τις συµφωνηµένες ιδιότητες κατά τους κανόνες τις επιστήµης και της τέχνης σε συγκεκριµένο τόπο εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ: η βασική του υποχρέωση είναι η καταβολή της συµφωνηµένης αµοιβής. Άλλα καθήκοντά του είναι : 1. η έγκριση και η παραλαβή του έργου κατά την αποπεράτωσή του 2. η χορήγηση της ύλης (του ακινήτου) κατάλληλου προς χρήση, κατάλληλου για το έργο το οποίο θα γίνει σ αυτό 3. η σύµπραξή του όπου χρειάζεται για την εκτέλεση του έργου Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 4

5 ΚύριαΣτοιχεία ΣτοιχείαΣύµβασηςΣύµβασης 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 5

6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ : Ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ &.Ο.Υ. ιεύθυνση κατοικίας Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 6

7 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ Ακριβής περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο Λεπτοµερής και αναλυτική περιγραφή των εργασιών τις οποίες αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργολάβος. Συνήθως, επισυνάπτεται στη σύµβαση ένα πρόσθετο έγγραφο όπου αναγράφονται µε λεπτοµέρειες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν και το χρονοδιάγραµµα αυτών. Στην πράξη, κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχει δυνατότητα των µερών να αφήσουν την τελική µορφή του έργου στην ελεύθερη κρίση ενός εκ των µερών,, (συνήθως( του εργολάβου), ο οποίος προσδίδει στο έργο την τελική του µορφή επί τη βάσει των γενικών προδιαγραφών του εργοδότη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 7

8 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αµοιβή συνήθως είναι χρηµατική, αλλά µπορεί να συνίσταται και σε άλλου είδους παροχές. Ύψος αµοιβής: καθορίζεται µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. κατώτατα όρια αµοιβών µηχανικών µε βάση το Π.. 696/ ) 1974) για την προστασία της εργολαβικής αµοιβής (βλ. Άρθρο 4 Ν /30 όπως τροποποιήθηκε από α.ν. 628/37, ν.δ.. 914/41, ν.δ /42 και α.ν.. 113/67) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 8

9 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τρόποι καταβολής: κατ αποκοπή (όταν το έργο θεωρείται ενιαίο και συµφωνείται ορισµένο ποσό για την εκτέλεσή του ως σύνολο) επί τη βάσει προϋπολογισµού εγγυηµένου ή µη εγγυηµένου (όταν τα µέρη συµφωνούν στην αξία των επιµέρους εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν και υπολογίζουν την τελική αµοιβή αθροίζοντας τις µονάδες εργασιών τις οποίες προσφέρει ο εργολάβος) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 9

10 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ απολογιστικώς (όταν στον εργολάβο καταβάλλεται ποσό ίσο προς τα έξοδα που δαπάνησε και επιπλέον η καθαρή εργολαβική αµοιβή του η οποία µπορεί να είναι είτε κάποιο συγκεκριµένο προκαθορισµένο ποσό ή επιπλέον ποσοστό επί των εξόδων) χρονικώς (όταν στον εργολάβο καταβάλλεται ποσό ίσο προς τα έξοδα που δαπάνησε και επιπλέον εργολαβικό κέρδος ίσο µε βάση το χρόνο που απασχολήθηκε για την εκτέλεση του έργου) µε ποσοστά (όταν ο εργολάβος λαµβάνει ως αµοιβή ποσοστά επί του µέλλοντος να κατασκευαστεί έργου). Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 10

11 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χρόνος καταβολής: κανονικά ο χρόνος καταβολής της είναι ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής του έργου από τον εργοδότη. Στην πράξη, όσον αφορά το χρόνο καταβολής της αµοιβής µπορεί να συµφωνηθεί π.χ. προκαταβολή κάποιου ποσοστού αµοιβής κατά την έναρξη του έργου και εξόφληση µετά την παράδοση, καταβολή της αµοιβής µε δόσεις, αναλόγως µε τα στάδια αποπεράτωσης του έργου κλπ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 11

12 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ορίζεται σχετικά µε την καταβολή της αµοιβής µηχανικού για την εκπόνηση µελέτης προς έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδοµής, η οποία γίνεται µόλις ολοκληρωθεί η µελέτη και ΠΡΙΝ αυτή υποβληθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία προς έκδοση της άδειας. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 12

13 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κόστος εργασιών: πρέπει να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια ποια ακριβώς έξοδα περιλαµβάνονται σ αυτό, κάθε δαπάνη η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανατεθειµένου έργου. Η συνολική εκτίµηση για το κόστος του έργου ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ Προϋπολογισµό. Να αναφέρεται ρητά στο συµφωνητικό ποιόν βαρύνει ο αναλογούν Φ.Π.Α. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 13

14 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αν δεν υπάρχει εγγυηµένος προϋπολογισµός και ανακύπτει ανάγκη υπέρβασής του, ο εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει και να ενηµερώσει αµέσως τον εργοδότη για την υπέρβασή του, αλλιώς χάνει την αξίωσή του να επιδιώξει τα έξοδα για την επιπλέον δαπάνη η εργασία, ο δε εργοδότης έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να καταβάλλει στον εργολάβο αµοιβή για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µέχρι την υπαναχώρησή του. Η υπέρβαση εν προκειµένω θα πρέπει να είναι ουσιώδης, να έχει επέλθει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και πρέπει να είναι αναγκαία κατ αντικειµενική κρίση. Σε πολλές συµβάσεις τίθεται η ρήτρα «ο εργολάβος έχει καταρτίσει µε ακρίβεια τον προϋπολογισµό του έργου και εγγυάται την ακρίβειά του». Έχει κριθεί νοµολογιακά ότι ακόµη και αν η ρήτρα αυτή περιέχει αοριστία όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισµού, δεσµεύει τον εργολάβο. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 14

15 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ: Εάν υπάρχει διατίµηση, τότε εν αµφιβολία θεωρείται ισχύουσα η αµοιβή που ορίζεται σ αυτήν. Επίσηµη διατίµηση αποτελεί κάθε καθορισµός ανώτατων και κατώτατων ορίων τιµών ή αµοιβών µε πολιτειακή πράξη (Εφ ωδ 218/98). Αν δεν καθορίστηκε αµοιβή, ο καθορισµός θα γίνει βάσει της ειθισµένης αµοιβής, δηλαδή αυτής η οποία συνηθίζεται υπό τις ίδιες συνθήκες τόπου, χρόνου, κλπ να καταβάλλεται σε εργολάβους της ίδιας κατηγορίας για όµοιες εργασίες (Α.Π. 940/2002, 941/2002) Είναι επιτρεπτή συµφωνία µε βάση την οποία θα αναπροσαρµοστεί η εργολαβική αµοιβή ανάλογα µε την αύξηση της αξίας των υλικών ή ηµεροµισθίων των εργατών (Α.Π. 484/91) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 15

16 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Την επίβλεψη του έργου την έχει ο εργολάβος (ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΡΧΗ). Αυτός είναι ο µόνος αρµόδιος για την εκτέλεση του έργου διότι διαθέτει τις σχετικές γνώσεις και την εξειδίκευση Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 16

17 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Απαγορεύεται η υποκατάστασή του εκτός κι αν προκύπτει το αντίθετο από τη σύµβαση ή από τη φύση του έργου. εν επιτρέπεται υποκατάσταση του εργολάβου ούτε και στην περίπτωση που αυτός συστήσει, µετά την υπογραφή της σύµβασης, εταιρία, στην οποία συµµετέχει και ο ίδιος ως µέλος, εκτός αν έχει προβλεφθεί κάτι αντίθετο στη σύµβαση. υνατή η χρησιµοποίηση από τον εργολάβο τρίτων προσώπων που τον βοηθούν στην εκτέλεση του έργου, αρκεί ο εργολάβος να έχει την πρωτοβουλία, τη διεύθυνση και την εποπτεία της εκτέλεσης του έργου και τα βοηθητικά αυτά πρόσωπα να κάνουν δευτερεύουσες/παρεπόµενες εργασίες. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 17

18 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εργολάβος ευθύνεται έναντι του εργοδότη για κάθε πταίσµα των προσώπων που χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είτε αυτά τα πρόσωπα απασχολούνται και χρησιµοποιούνται νοµίµως είτε όχι. ηµιουργία συµβατικού δεσµού µεταξύ εργοδότη και τρίτου προσώπου (βοηθού) µπορεί να προκύψει, µόνο εφόσον ο εργοδότης αναµείχθηκε στην επιλογή του βοηθού, στην πρόσληψή του, αναλαµβάνοντας εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Επίσης, όταν ο εργοδότης υπέδειξε στον εργολάβο το πρόσωπο του υπεργολάβου, αποβλέποντας στις εξειδικευµένες γνώσεις του. ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) Όταν ο εργοδότης παρεµβαίνει στο έργο και δίνει οδηγίες παρά τις ρητές αντιρρήσεις του εργολάβου, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το αποτέλεσµα και τις ελλείψεις του έργου που οφείλονται στις λανθασµένες οδηγίες του και ο εργολάβος απαλλάσσεται από την ευθύνη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 18

19 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Να αναφέρεται ρητά ο χρόνος έναρξης των εργασιών στο συγκεκριµένο έργο, εφόσον για να αρχίσει απαιτούνται κάποιες προεργασίες, π.χ. να εκδοθεί η σχετική άδεια από την αρµόδια Αρχή, να γίνει η προµήθεια συγκεκριµένων υλικών, να παραδοθεί το ακίνητο από τον εργοδότη χωρίς κάποιο νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα που εµποδίζει τον εργολάβο να εργαστεί σ αυτό. Εάν προκύψει κατάσταση εξαιτίας της οποίας απειλείται η έγκαιρη έναρξη εργασιών ή η έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει «αµελλητί», δηλαδή χωρίς καµία καθυστέρηση, τον εργοδότη γι αυτή την καθυστέρηση και για τους λόγους αυτής. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 19

20 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μη έγκαιρη έναρξης των εργασιών από τον εργολάβο, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, ή επιβράδυνση της εκτέλεσής τους στο σύνολο ή εν µέρει, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η έγκαιρη περάτωσή του, δίνουν δικαίωµα στον εργοδότη να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, χωρίς να περιµένει το συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης του έργου. Σ αυτή την περίπτωση εφόσον έχει συµφωνηθεί κάτι σχετικό µπορεί να υπάρχει και καταβολή από τον εργολάβο ποινικής ρήτρα. Αν δεν ορίζεται στη σύµβαση συγκεκριµένος χρόνος παράδοσης του εκτελούµενου έργου, τότε θα πρέπει να εκτιµηθεί µε καλή πίστη, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση έργων παρόµοιας φύσης ή εάν κάτι τέτοιο δεν µπορεί να ορισθεί, πρέπει η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών να γίνει «παραχρήµα» και το έργο να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό. Παράταση των συµφωνηµένων προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου υπάρχει και στην περίπτωση που η καθυστέρησή του οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. απεργία του εργατοτεχνικού προσωπικού, όταν η αρµόδια Αρχή δεν χορηγεί την απαιτούµενη άδεια, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες κλπ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 20

21 6. ΠΡΟΟ ΟΣΚΑΙ ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ υνατότητα εργολάβου σε συνεργασία µε τον εργοδότη να τροποποιεί τον τρόπο εκτέλεσης του έργου εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ορθή εκτέλεσή του. Απαιτείται να υπάρχει έγκριση του εργοδότη. υνατότητα εργοδότη να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών µε πρόσωπο δικής του επιλογής που διαθέτει τις σχετικές γνώσεις και να διατυπώνει αντιρρήσεις για τυχόν ελαττωµατική κατασκευή ή κατασκευή αντίθετη προς τη σύµβαση. υνατότητά του να θέτει προθεσµίες για την αποκατάσταση της ελαττωµατικής κατασκευής ή της κακοτεχνίας και σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες να προβαίνει ο ίδιος ο εργοδότης στην επιδιόρθωσή τους, εις βάρος του εργολάβου. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 21

22 6. ΠΡΟΟ ΟΣΚΑΙ ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε νέας, πρόσθετης εργασίας, πέραν της προβλεποµένης, που δεν αναφέρονται στη σύµβαση, καλό είναι να συµφωνούνται εγγράφως. Εάν πρόκειται για συναφείς πρόσθετες εργασίες προς το αντικείµενο της σύµβασης τότε η εκτέλεσή τους περιλαµβάνεται στη συµφωνηθείσα αµοιβή. Εάν πρόκειται για εντελώς νέες εργασίες που δεν καλύπτουν γενικές ανάγκες του έργου, καθορίζεται νέα αµοιβή µεταξύ των µέρων που αφορά τις εργασίες αυτές. υνατότητα να καθορισθούν και νέες προθεσµίες αποπεράτωσης και παράδοσης του έργου, αντίστοιχες µε το είδος και τη δυσκολία των νέων εργασιών. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 22

23 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποπερατωµένο θεωρείται το έργο, εφόσον έχουν επιχειρηθεί όλες οι συµφωνηµένες εργασίες. Επουσιώδη ελαττώµατα είναι αυτά που δεν καθιστούν το έργο άχρηστο, αλλά παραβλάπτουν τη χρήση του. Αν υπάρχουν επουσιώδη ελαττώµατα, ο εργοδότης µπορεί είτε να τάξει στον εργολάβο εύλογη προθεσµία επιδιόρθωσής τους εφόσον δεν απαιτούνται δυσανάλογες δαπάνες είτε να ζητήσει ανάλογη µείωση της αµοιβής του εργολάβου Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 23

24 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ουσιώδη ελαττώµατα είναι αυτά που καθιστούν το έργο άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται. Αν υπάρχουν ουσιώδη ελαττώµατα ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει την επιδιόρθωση του ελαττώµατος, είτε να ζητήσει µείωση της αµοιβής του εργολάβου (µέχρι µηδενισµού της), είτε να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. Επίσης, ο εργοδότης, έχει δικαίωµα αντί να απαιτήσει τη µείωση της αµοιβής του εργολάβου ή να υπαναχωρήσει, να ζητήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης, αν οι ελλείψεις οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. Στην αποζηµίωση περιλαµβάνονται:, οι δαπάνες που θα κάνει ο εργοδότης για να αρθούν οι ελλείψεις του έργου, η ζηµία του εργοδότη επειδή το ελαττωµατικό έργο έχει µειωµένη αξία, το διαφυγόν κέρδος του, και κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζηµία. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 24

25 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Μετά την έγκριση του έργου από τον εργοδότη ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις αυτού, εκτός εάν αυτές δεν µπορούν να διαπιστωθούν µε κανονική εξέταση, ή εάν ο εργολάβος τις απέκρυψε µε δόλο. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 25

26 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η έγκριση µπορεί να είναι: Ρητή (δηλαδή µε σαφή δήλωση του εργοδότη ότι το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης Σιωπηρή (δηλαδή ανεπιφύλακτη χρησιµοποίηση του έργου και παραλαβή του χωρίς διαµαρτυρία) Χωρίς καµία επιφύλαξη ή διαµαρτυρία αναφορικά µε συγκεκριµένη έλλειψη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 26

27 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η έγκριση προϋποθέτει παραλαβή και παράδοση του έργου Ο εργοδότης οφείλει πριν την παραλαβή να εξετάσει το έργο είτε ο ίδιος είτε συνοδευόµενος από πρόσωπο που διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις. εν ευθύνεται ο εργολάβος, εάν τυχόν υπάρχουσες ελλείψεις δεν διαγνώστηκαν από αδαή εργοδότη ή λόγω της κανονικής εξέτασης του έργου. Μπορεί να γίνει παραλαβή του έργου και µε διατύπωση επιφυλάξεων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει έγκριση του έργου. Κατά την παράδοση παραλαβή του έργου πρέπει να επιστρέφονται στον εργοδότη τυχόν υλικά, µηχανήµατα ή άλλα πράγµατα τα οποία είχαν δοθεί στον εργολάβο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου (π.χ. µελέτες, σχεδιαγράµµατα), να συντάσσεται επιµέτρηση και προϋπολογισµός δαπανών από το µηχανικό, όπου απαιτείται. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 27

28 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εργολάβος φέρει τον κίνδυνο του έργου µέχρι να γίνει η παράδοσή του στον εργοδότη. Αν ο εργολάβος, µετά την αποπεράτωση του έργου προσφέρει το συµφωνηθέν έργο στον εργοδότη και αυτός είναι υπερήµερος ως προς την παραλαβή, τότε η ευθύνη και ο κίνδυνος του έργου µετατίθεται στον υπερήµερο εργοδότη. Αν επήλθε µερική καταστροφή του έργου πριν την παράδοσή του στον εργοδότη, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τη µερική αυτή καταστροφή. Αν παρά τη µερική καταστροφή, ο εργοδότης παραλάβει το έργο, οφείλει αµοιβή µειωµένη κατά το µέρος που αντιστοιχεί στη βλάβη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 28

29 Β. ΣύµβασηΕργασίας Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συµφωνηµένο µισθό. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 29

30 1. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας (όταν ο µισθωτός βρίσκεται υπό τη νοµική εξάρτηση του εργοδότη, δηλαδή ο εργοδότης έχει δικαίωµα να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο της παροχής εργασίας και ο µισθωτός υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές και οδηγίες του εργοδότη) Σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (όταν ο µισθωτός παρέχει τις εργασίες του έναντι µισθού, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και τις οδηγίες του εργοδότη, αυτός καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τρόπο απασχόλησής του, διαθέτει δική του επαγγελµατική έδρα και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Πάλι βέβαια, υπάρχει κάποια δέσµευση και εξάρτηση όπως επίσης και υποχρέωση συµµόρφωσης στους όρους της υπογραφόµενης σύµβασης) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 30

31 1. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ορισµένου χρόνου (όταν η διάρκειά του είναι σαφώς ορισµένη, ή για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου) Αορίστου χρόνου (όταν δεν καθορίζεται η διάρκειά της, ή όταν π.χ. ο µισθωτός προσλαµβάνεται να εργάζεται σε διάφορα έργα που αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργοδότης διαδοχικά ή ταυτόχρονα). Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 31

32 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ο Ι ΙΟΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ και η αξίωση του εργοδότη για την παροχή αυτής της εργασίας είναι αµεταβίβαστη, εκτός κι αν ορίζεται κάτι άλλο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. ΚΡΙΘΗΚΕ ότι είναι νόµιµη η συµφωνία µε την οποία ο εργοδότης παραχωρεί µε τη συναίνεση του εργαζοµένου τις υπηρεσίες αυτού. Η παραχώρηση αυτή πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αρχική σύµβαση παραµένει ενεργής και ο αρχικός εργοδότης είναι ο µόνος υπόχρεος να καταβάλει το µισθό στον εργαζόµενο Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 32

33 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 1. να εκτελέσει µε επιµέλεια, σοβαρότητα, την εργασία που ανέλαβε, αλλιώς ευθύνεται για τη ζηµία που προξένησε από δόλο ή από αµέλεια. Ο βαθµός επιµέλειας κρίνεται µε βάση: Τη µόρφωση Τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία Τις ικανότητες και ιδιότητες του εργαζοµένου 2. να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος του εργοδότη του (υποχρέωση πίστης) 3. έχει υποχρέωση εχεµύθειας 4. να µην προβαίνει σε ανταγωνιστικές πράξεις που βλάπτουν τα συµφέροντα του εργοδότη Μπορεί να συνοµολογηθεί, σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, ποινική ρήτρα, ή ακόµη και υποχρέωση αποζηµίωσης του εργοδότη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 33

34 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΡΓΟ ΟΤΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1. να 2. να 3. να 4. να να σέβεται την προσωπικότητα του εργαζοµένου, να µην τον υποβιβάζει και να µην τον µειώνει επαγγελµατικά να µην µεταβάλει µονοµερώς και βλαπτικώς για τον εργαζόµενο τους όρους της σύµβασης να καταβάλλει τον συµφωνηµένο ή τον συνηθισµένο µισθό να λαµβάνει µέτρα πρόνοιας υπέρ του εργαζοµένου για την προστασία της ζωής και της υγείας του Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 34

35 4. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣΜΙΣΘΟΥ Συµβατικός ο µισθός που καθορίζεται κατά ποσό και ποιόν µε ατοµική συµφωνία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που καθορίζουν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια µισθού Νόµιµος εκείνος που καθορίζεται από το νόµο, τη ΣΣΕ ή άλλο υποχρεωτικό κανόνα δικαίου Συνηθισµένος ο µισθός που καταβάλλεται σε όλους του εργαζόµενους µε τα ίδια προσόντα κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 35

36 4. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣΜΙΣΘΟΥ Κατά µονάδα εργασίας ή κατ αποκοπή συνδέεται µε το αποτέλεσµα της εργασίας. Η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση την απόδοση. Η µονάδα χρησιµεύει ως βάση υπολογισµού του µισθού και η αµοιβή είναι το γινόµενο του πολλαπλασιασµού των µονάδων εργασίας επί το ποσό της αµοιβής που έχει ορισθεί κατά µονάδα. Μισθός που συνίσταται σε ποσοστό από τα κέρδη του εργοδότη Η παραγραφή των αξιώσεων που αφορούν την πληρωµή µισθών και άλλων αµοιβών είναι 5ετής. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 36

37 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗΜΙΣΘΟΥ Ο µισθός καταβάλλεται µετά την παροχή της εργασίας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στην περίπτωση του µισθού κατά µονάδα ή κατ αποκοπή, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, ανάλογα µε την εργασία που έχει προσφέρει και τις τυχόν δαπάνες που έχει κάνει. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 37

38 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ 1) άσκηση αγωγής για καταβολή καθυστερούµενων µισθών 2) δικαίωµα επίσχεσης εργασίας 3) καταγγελία της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου για σπουδαίο λόγο 4) µήνυση κατά του εργοδότη 5) αν η καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, ο εργαζόµενος µπορεί να τη θεωρήσει µονοµερή βλαπτική µεταβολή και να καταγγείλει τη σύµβαση Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 38

39 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ Αν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη για εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη, ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόµενος δικαιούται πρόσθετη αµοιβή. Η πρόσθετη αυτή εργασία πρέπει να εκτελείται εντός του νοµίµου ωραρίου εργασίας. Η πρόσθετη αυτή εργασία δεν πρέπει να είναι συναφής προς την αρχικώς συµφωνηθείσα. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 39

40 8. ΛΗΞΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η σύµβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως µόλις συµπληρωθεί ο συµφωνηµένος χρόνος. Στις συµβάσεις αορίστου χρόνου, η σύµβαση εργασίας λύεται µετά από καταγγελία κάποιου από τα µέρη. Στην περίπτωση αυτή σιωπηρή δήλωση λύσης της σύµβασης από την πλευρά του εργαζόµενου αποτελεί και η οριστική άρνησή του να εκτελέσει την εργασία του. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 40

41 8. ΛΗΞΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Επίσης, η λήξη της σύµβασης µπορεί να επέλθει µε καταγγελία κάποιου από τους συµβαλλόµενους για σπουδαίο λόγο (όπως π.χ. πληµµελής εκτέλεση καθηκόντων, ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων, κατάχρηση της εµπιστοσύνης του εργοδότη, η βάναυση και εξυβριστική συµπεριφορά κλπ.). Η σύµβαση εργασίας λύεται µε το θάνατο του εργαζοµένου (αυτοδίκαιη λύση). Πάντως, οι απαιτήσεις του εργαζοµένου διατηρούνται. Ο θάνατος του εργοδότη επιφέρει λύση της σύµβασης µόνο αν τα µέρη απέβλεψαν κυρίως στο πρόσωπό του. Σε διαφορετική περίπτωση η σύµβαση συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόµων του αρχικού εργοδότη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 41

42 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τη λήξη της σύµβασης ο εργαζόµενος µπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αποδίδεται σωστά και συνολικά η υπηρεσιακή κατάσταση του εργαζοµένου. Πρέπει να αναφέρει την ποιότητα της προσφερόµενης εργασίας, στην οποία περιλαµβάνεται η ικανότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια της σύµβασης, οι ιδιαίτερες δεξιότητές του και η συναφής µόρφωση. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 42

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029267 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόγραμμα LIFE - Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : Σήμερα την 10 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α. 20.7336.001 13SYMV001689191 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΥ 3.918,29

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41319 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.: Ηλιούπολη 3/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.01 14:07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα