Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1"

Transcript

1 Ι ΙΩΤΙΚΑΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ Εισηγήτρια : ΕΛΕΝΗ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΑ Αστικού Κώδικα ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΑ Αστικού Κώδικα Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 2

3 Α. ΣύµβασηΈργου είναι η συµφωνία µεταξύ εργοδότη (=ιδιώτη ιδιώτη) κι εργολάβου (=µηχανικού µηχανικού), µε βάση την οποία ο µεν εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο, ο δε εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τη συµφωνηµένη αµοιβή. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 3

4 Υποχρεώσειςσυµβαλλοµένων συµβαλλοµένων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : Η εκτέλεση του έργου χωρίς ελαττώµατα και κακοτεχνίες µε τις συµφωνηµένες ιδιότητες κατά τους κανόνες τις επιστήµης και της τέχνης σε συγκεκριµένο τόπο εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ: η βασική του υποχρέωση είναι η καταβολή της συµφωνηµένης αµοιβής. Άλλα καθήκοντά του είναι : 1. η έγκριση και η παραλαβή του έργου κατά την αποπεράτωσή του 2. η χορήγηση της ύλης (του ακινήτου) κατάλληλου προς χρήση, κατάλληλου για το έργο το οποίο θα γίνει σ αυτό 3. η σύµπραξή του όπου χρειάζεται για την εκτέλεση του έργου Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 4

5 ΚύριαΣτοιχεία ΣτοιχείαΣύµβασηςΣύµβασης 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 5

6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ : Ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ &.Ο.Υ. ιεύθυνση κατοικίας Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 6

7 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ Ακριβής περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο Λεπτοµερής και αναλυτική περιγραφή των εργασιών τις οποίες αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργολάβος. Συνήθως, επισυνάπτεται στη σύµβαση ένα πρόσθετο έγγραφο όπου αναγράφονται µε λεπτοµέρειες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν και το χρονοδιάγραµµα αυτών. Στην πράξη, κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχει δυνατότητα των µερών να αφήσουν την τελική µορφή του έργου στην ελεύθερη κρίση ενός εκ των µερών,, (συνήθως( του εργολάβου), ο οποίος προσδίδει στο έργο την τελική του µορφή επί τη βάσει των γενικών προδιαγραφών του εργοδότη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 7

8 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αµοιβή συνήθως είναι χρηµατική, αλλά µπορεί να συνίσταται και σε άλλου είδους παροχές. Ύψος αµοιβής: καθορίζεται µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. κατώτατα όρια αµοιβών µηχανικών µε βάση το Π.. 696/ ) 1974) για την προστασία της εργολαβικής αµοιβής (βλ. Άρθρο 4 Ν /30 όπως τροποποιήθηκε από α.ν. 628/37, ν.δ.. 914/41, ν.δ /42 και α.ν.. 113/67) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 8

9 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τρόποι καταβολής: κατ αποκοπή (όταν το έργο θεωρείται ενιαίο και συµφωνείται ορισµένο ποσό για την εκτέλεσή του ως σύνολο) επί τη βάσει προϋπολογισµού εγγυηµένου ή µη εγγυηµένου (όταν τα µέρη συµφωνούν στην αξία των επιµέρους εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν και υπολογίζουν την τελική αµοιβή αθροίζοντας τις µονάδες εργασιών τις οποίες προσφέρει ο εργολάβος) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 9

10 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ απολογιστικώς (όταν στον εργολάβο καταβάλλεται ποσό ίσο προς τα έξοδα που δαπάνησε και επιπλέον η καθαρή εργολαβική αµοιβή του η οποία µπορεί να είναι είτε κάποιο συγκεκριµένο προκαθορισµένο ποσό ή επιπλέον ποσοστό επί των εξόδων) χρονικώς (όταν στον εργολάβο καταβάλλεται ποσό ίσο προς τα έξοδα που δαπάνησε και επιπλέον εργολαβικό κέρδος ίσο µε βάση το χρόνο που απασχολήθηκε για την εκτέλεση του έργου) µε ποσοστά (όταν ο εργολάβος λαµβάνει ως αµοιβή ποσοστά επί του µέλλοντος να κατασκευαστεί έργου). Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 10

11 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χρόνος καταβολής: κανονικά ο χρόνος καταβολής της είναι ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής του έργου από τον εργοδότη. Στην πράξη, όσον αφορά το χρόνο καταβολής της αµοιβής µπορεί να συµφωνηθεί π.χ. προκαταβολή κάποιου ποσοστού αµοιβής κατά την έναρξη του έργου και εξόφληση µετά την παράδοση, καταβολή της αµοιβής µε δόσεις, αναλόγως µε τα στάδια αποπεράτωσης του έργου κλπ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 11

12 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ορίζεται σχετικά µε την καταβολή της αµοιβής µηχανικού για την εκπόνηση µελέτης προς έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδοµής, η οποία γίνεται µόλις ολοκληρωθεί η µελέτη και ΠΡΙΝ αυτή υποβληθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία προς έκδοση της άδειας. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 12

13 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κόστος εργασιών: πρέπει να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια ποια ακριβώς έξοδα περιλαµβάνονται σ αυτό, κάθε δαπάνη η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανατεθειµένου έργου. Η συνολική εκτίµηση για το κόστος του έργου ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ Προϋπολογισµό. Να αναφέρεται ρητά στο συµφωνητικό ποιόν βαρύνει ο αναλογούν Φ.Π.Α. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 13

14 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αν δεν υπάρχει εγγυηµένος προϋπολογισµός και ανακύπτει ανάγκη υπέρβασής του, ο εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει και να ενηµερώσει αµέσως τον εργοδότη για την υπέρβασή του, αλλιώς χάνει την αξίωσή του να επιδιώξει τα έξοδα για την επιπλέον δαπάνη η εργασία, ο δε εργοδότης έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να καταβάλλει στον εργολάβο αµοιβή για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µέχρι την υπαναχώρησή του. Η υπέρβαση εν προκειµένω θα πρέπει να είναι ουσιώδης, να έχει επέλθει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και πρέπει να είναι αναγκαία κατ αντικειµενική κρίση. Σε πολλές συµβάσεις τίθεται η ρήτρα «ο εργολάβος έχει καταρτίσει µε ακρίβεια τον προϋπολογισµό του έργου και εγγυάται την ακρίβειά του». Έχει κριθεί νοµολογιακά ότι ακόµη και αν η ρήτρα αυτή περιέχει αοριστία όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισµού, δεσµεύει τον εργολάβο. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 14

15 3. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ: Εάν υπάρχει διατίµηση, τότε εν αµφιβολία θεωρείται ισχύουσα η αµοιβή που ορίζεται σ αυτήν. Επίσηµη διατίµηση αποτελεί κάθε καθορισµός ανώτατων και κατώτατων ορίων τιµών ή αµοιβών µε πολιτειακή πράξη (Εφ ωδ 218/98). Αν δεν καθορίστηκε αµοιβή, ο καθορισµός θα γίνει βάσει της ειθισµένης αµοιβής, δηλαδή αυτής η οποία συνηθίζεται υπό τις ίδιες συνθήκες τόπου, χρόνου, κλπ να καταβάλλεται σε εργολάβους της ίδιας κατηγορίας για όµοιες εργασίες (Α.Π. 940/2002, 941/2002) Είναι επιτρεπτή συµφωνία µε βάση την οποία θα αναπροσαρµοστεί η εργολαβική αµοιβή ανάλογα µε την αύξηση της αξίας των υλικών ή ηµεροµισθίων των εργατών (Α.Π. 484/91) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 15

16 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Την επίβλεψη του έργου την έχει ο εργολάβος (ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΡΧΗ). Αυτός είναι ο µόνος αρµόδιος για την εκτέλεση του έργου διότι διαθέτει τις σχετικές γνώσεις και την εξειδίκευση Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 16

17 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Απαγορεύεται η υποκατάστασή του εκτός κι αν προκύπτει το αντίθετο από τη σύµβαση ή από τη φύση του έργου. εν επιτρέπεται υποκατάσταση του εργολάβου ούτε και στην περίπτωση που αυτός συστήσει, µετά την υπογραφή της σύµβασης, εταιρία, στην οποία συµµετέχει και ο ίδιος ως µέλος, εκτός αν έχει προβλεφθεί κάτι αντίθετο στη σύµβαση. υνατή η χρησιµοποίηση από τον εργολάβο τρίτων προσώπων που τον βοηθούν στην εκτέλεση του έργου, αρκεί ο εργολάβος να έχει την πρωτοβουλία, τη διεύθυνση και την εποπτεία της εκτέλεσης του έργου και τα βοηθητικά αυτά πρόσωπα να κάνουν δευτερεύουσες/παρεπόµενες εργασίες. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 17

18 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εργολάβος ευθύνεται έναντι του εργοδότη για κάθε πταίσµα των προσώπων που χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είτε αυτά τα πρόσωπα απασχολούνται και χρησιµοποιούνται νοµίµως είτε όχι. ηµιουργία συµβατικού δεσµού µεταξύ εργοδότη και τρίτου προσώπου (βοηθού) µπορεί να προκύψει, µόνο εφόσον ο εργοδότης αναµείχθηκε στην επιλογή του βοηθού, στην πρόσληψή του, αναλαµβάνοντας εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Επίσης, όταν ο εργοδότης υπέδειξε στον εργολάβο το πρόσωπο του υπεργολάβου, αποβλέποντας στις εξειδικευµένες γνώσεις του. ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) Όταν ο εργοδότης παρεµβαίνει στο έργο και δίνει οδηγίες παρά τις ρητές αντιρρήσεις του εργολάβου, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το αποτέλεσµα και τις ελλείψεις του έργου που οφείλονται στις λανθασµένες οδηγίες του και ο εργολάβος απαλλάσσεται από την ευθύνη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 18

19 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Να αναφέρεται ρητά ο χρόνος έναρξης των εργασιών στο συγκεκριµένο έργο, εφόσον για να αρχίσει απαιτούνται κάποιες προεργασίες, π.χ. να εκδοθεί η σχετική άδεια από την αρµόδια Αρχή, να γίνει η προµήθεια συγκεκριµένων υλικών, να παραδοθεί το ακίνητο από τον εργοδότη χωρίς κάποιο νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα που εµποδίζει τον εργολάβο να εργαστεί σ αυτό. Εάν προκύψει κατάσταση εξαιτίας της οποίας απειλείται η έγκαιρη έναρξη εργασιών ή η έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργολάβος οφείλει να ειδοποιήσει «αµελλητί», δηλαδή χωρίς καµία καθυστέρηση, τον εργοδότη γι αυτή την καθυστέρηση και για τους λόγους αυτής. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 19

20 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μη έγκαιρη έναρξης των εργασιών από τον εργολάβο, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, ή επιβράδυνση της εκτέλεσής τους στο σύνολο ή εν µέρει, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η έγκαιρη περάτωσή του, δίνουν δικαίωµα στον εργοδότη να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, χωρίς να περιµένει το συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης του έργου. Σ αυτή την περίπτωση εφόσον έχει συµφωνηθεί κάτι σχετικό µπορεί να υπάρχει και καταβολή από τον εργολάβο ποινικής ρήτρα. Αν δεν ορίζεται στη σύµβαση συγκεκριµένος χρόνος παράδοσης του εκτελούµενου έργου, τότε θα πρέπει να εκτιµηθεί µε καλή πίστη, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση έργων παρόµοιας φύσης ή εάν κάτι τέτοιο δεν µπορεί να ορισθεί, πρέπει η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών να γίνει «παραχρήµα» και το έργο να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό. Παράταση των συµφωνηµένων προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου υπάρχει και στην περίπτωση που η καθυστέρησή του οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. απεργία του εργατοτεχνικού προσωπικού, όταν η αρµόδια Αρχή δεν χορηγεί την απαιτούµενη άδεια, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες κλπ. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 20

21 6. ΠΡΟΟ ΟΣΚΑΙ ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ υνατότητα εργολάβου σε συνεργασία µε τον εργοδότη να τροποποιεί τον τρόπο εκτέλεσης του έργου εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ορθή εκτέλεσή του. Απαιτείται να υπάρχει έγκριση του εργοδότη. υνατότητα εργοδότη να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών µε πρόσωπο δικής του επιλογής που διαθέτει τις σχετικές γνώσεις και να διατυπώνει αντιρρήσεις για τυχόν ελαττωµατική κατασκευή ή κατασκευή αντίθετη προς τη σύµβαση. υνατότητά του να θέτει προθεσµίες για την αποκατάσταση της ελαττωµατικής κατασκευής ή της κακοτεχνίας και σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες να προβαίνει ο ίδιος ο εργοδότης στην επιδιόρθωσή τους, εις βάρος του εργολάβου. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 21

22 6. ΠΡΟΟ ΟΣΚΑΙ ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε νέας, πρόσθετης εργασίας, πέραν της προβλεποµένης, που δεν αναφέρονται στη σύµβαση, καλό είναι να συµφωνούνται εγγράφως. Εάν πρόκειται για συναφείς πρόσθετες εργασίες προς το αντικείµενο της σύµβασης τότε η εκτέλεσή τους περιλαµβάνεται στη συµφωνηθείσα αµοιβή. Εάν πρόκειται για εντελώς νέες εργασίες που δεν καλύπτουν γενικές ανάγκες του έργου, καθορίζεται νέα αµοιβή µεταξύ των µέρων που αφορά τις εργασίες αυτές. υνατότητα να καθορισθούν και νέες προθεσµίες αποπεράτωσης και παράδοσης του έργου, αντίστοιχες µε το είδος και τη δυσκολία των νέων εργασιών. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 22

23 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποπερατωµένο θεωρείται το έργο, εφόσον έχουν επιχειρηθεί όλες οι συµφωνηµένες εργασίες. Επουσιώδη ελαττώµατα είναι αυτά που δεν καθιστούν το έργο άχρηστο, αλλά παραβλάπτουν τη χρήση του. Αν υπάρχουν επουσιώδη ελαττώµατα, ο εργοδότης µπορεί είτε να τάξει στον εργολάβο εύλογη προθεσµία επιδιόρθωσής τους εφόσον δεν απαιτούνται δυσανάλογες δαπάνες είτε να ζητήσει ανάλογη µείωση της αµοιβής του εργολάβου Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 23

24 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ουσιώδη ελαττώµατα είναι αυτά που καθιστούν το έργο άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται. Αν υπάρχουν ουσιώδη ελαττώµατα ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει την επιδιόρθωση του ελαττώµατος, είτε να ζητήσει µείωση της αµοιβής του εργολάβου (µέχρι µηδενισµού της), είτε να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. Επίσης, ο εργοδότης, έχει δικαίωµα αντί να απαιτήσει τη µείωση της αµοιβής του εργολάβου ή να υπαναχωρήσει, να ζητήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης, αν οι ελλείψεις οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. Στην αποζηµίωση περιλαµβάνονται:, οι δαπάνες που θα κάνει ο εργοδότης για να αρθούν οι ελλείψεις του έργου, η ζηµία του εργοδότη επειδή το ελαττωµατικό έργο έχει µειωµένη αξία, το διαφυγόν κέρδος του, και κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζηµία. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 24

25 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Μετά την έγκριση του έργου από τον εργοδότη ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις αυτού, εκτός εάν αυτές δεν µπορούν να διαπιστωθούν µε κανονική εξέταση, ή εάν ο εργολάβος τις απέκρυψε µε δόλο. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 25

26 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η έγκριση µπορεί να είναι: Ρητή (δηλαδή µε σαφή δήλωση του εργοδότη ότι το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης Σιωπηρή (δηλαδή ανεπιφύλακτη χρησιµοποίηση του έργου και παραλαβή του χωρίς διαµαρτυρία) Χωρίς καµία επιφύλαξη ή διαµαρτυρία αναφορικά µε συγκεκριµένη έλλειψη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 26

27 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η έγκριση προϋποθέτει παραλαβή και παράδοση του έργου Ο εργοδότης οφείλει πριν την παραλαβή να εξετάσει το έργο είτε ο ίδιος είτε συνοδευόµενος από πρόσωπο που διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις. εν ευθύνεται ο εργολάβος, εάν τυχόν υπάρχουσες ελλείψεις δεν διαγνώστηκαν από αδαή εργοδότη ή λόγω της κανονικής εξέτασης του έργου. Μπορεί να γίνει παραλαβή του έργου και µε διατύπωση επιφυλάξεων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει έγκριση του έργου. Κατά την παράδοση παραλαβή του έργου πρέπει να επιστρέφονται στον εργοδότη τυχόν υλικά, µηχανήµατα ή άλλα πράγµατα τα οποία είχαν δοθεί στον εργολάβο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου (π.χ. µελέτες, σχεδιαγράµµατα), να συντάσσεται επιµέτρηση και προϋπολογισµός δαπανών από το µηχανικό, όπου απαιτείται. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 27

28 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εργολάβος φέρει τον κίνδυνο του έργου µέχρι να γίνει η παράδοσή του στον εργοδότη. Αν ο εργολάβος, µετά την αποπεράτωση του έργου προσφέρει το συµφωνηθέν έργο στον εργοδότη και αυτός είναι υπερήµερος ως προς την παραλαβή, τότε η ευθύνη και ο κίνδυνος του έργου µετατίθεται στον υπερήµερο εργοδότη. Αν επήλθε µερική καταστροφή του έργου πριν την παράδοσή του στον εργοδότη, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τη µερική αυτή καταστροφή. Αν παρά τη µερική καταστροφή, ο εργοδότης παραλάβει το έργο, οφείλει αµοιβή µειωµένη κατά το µέρος που αντιστοιχεί στη βλάβη. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 28

29 Β. ΣύµβασηΕργασίας Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συµφωνηµένο µισθό. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 29

30 1. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας (όταν ο µισθωτός βρίσκεται υπό τη νοµική εξάρτηση του εργοδότη, δηλαδή ο εργοδότης έχει δικαίωµα να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο της παροχής εργασίας και ο µισθωτός υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές και οδηγίες του εργοδότη) Σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (όταν ο µισθωτός παρέχει τις εργασίες του έναντι µισθού, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και τις οδηγίες του εργοδότη, αυτός καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τρόπο απασχόλησής του, διαθέτει δική του επαγγελµατική έδρα και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Πάλι βέβαια, υπάρχει κάποια δέσµευση και εξάρτηση όπως επίσης και υποχρέωση συµµόρφωσης στους όρους της υπογραφόµενης σύµβασης) Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 30

31 1. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ορισµένου χρόνου (όταν η διάρκειά του είναι σαφώς ορισµένη, ή για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου) Αορίστου χρόνου (όταν δεν καθορίζεται η διάρκειά της, ή όταν π.χ. ο µισθωτός προσλαµβάνεται να εργάζεται σε διάφορα έργα που αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργοδότης διαδοχικά ή ταυτόχρονα). Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 31

32 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ο Ι ΙΟΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ και η αξίωση του εργοδότη για την παροχή αυτής της εργασίας είναι αµεταβίβαστη, εκτός κι αν ορίζεται κάτι άλλο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. ΚΡΙΘΗΚΕ ότι είναι νόµιµη η συµφωνία µε την οποία ο εργοδότης παραχωρεί µε τη συναίνεση του εργαζοµένου τις υπηρεσίες αυτού. Η παραχώρηση αυτή πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αρχική σύµβαση παραµένει ενεργής και ο αρχικός εργοδότης είναι ο µόνος υπόχρεος να καταβάλει το µισθό στον εργαζόµενο Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 32

33 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 1. να εκτελέσει µε επιµέλεια, σοβαρότητα, την εργασία που ανέλαβε, αλλιώς ευθύνεται για τη ζηµία που προξένησε από δόλο ή από αµέλεια. Ο βαθµός επιµέλειας κρίνεται µε βάση: Τη µόρφωση Τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία Τις ικανότητες και ιδιότητες του εργαζοµένου 2. να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος του εργοδότη του (υποχρέωση πίστης) 3. έχει υποχρέωση εχεµύθειας 4. να µην προβαίνει σε ανταγωνιστικές πράξεις που βλάπτουν τα συµφέροντα του εργοδότη Μπορεί να συνοµολογηθεί, σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, ποινική ρήτρα, ή ακόµη και υποχρέωση αποζηµίωσης του εργοδότη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 33

34 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΡΓΟ ΟΤΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1. να 2. να 3. να 4. να να σέβεται την προσωπικότητα του εργαζοµένου, να µην τον υποβιβάζει και να µην τον µειώνει επαγγελµατικά να µην µεταβάλει µονοµερώς και βλαπτικώς για τον εργαζόµενο τους όρους της σύµβασης να καταβάλλει τον συµφωνηµένο ή τον συνηθισµένο µισθό να λαµβάνει µέτρα πρόνοιας υπέρ του εργαζοµένου για την προστασία της ζωής και της υγείας του Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 34

35 4. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣΜΙΣΘΟΥ Συµβατικός ο µισθός που καθορίζεται κατά ποσό και ποιόν µε ατοµική συµφωνία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που καθορίζουν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια µισθού Νόµιµος εκείνος που καθορίζεται από το νόµο, τη ΣΣΕ ή άλλο υποχρεωτικό κανόνα δικαίου Συνηθισµένος ο µισθός που καταβάλλεται σε όλους του εργαζόµενους µε τα ίδια προσόντα κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 35

36 4. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣΜΙΣΘΟΥ Κατά µονάδα εργασίας ή κατ αποκοπή συνδέεται µε το αποτέλεσµα της εργασίας. Η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση την απόδοση. Η µονάδα χρησιµεύει ως βάση υπολογισµού του µισθού και η αµοιβή είναι το γινόµενο του πολλαπλασιασµού των µονάδων εργασίας επί το ποσό της αµοιβής που έχει ορισθεί κατά µονάδα. Μισθός που συνίσταται σε ποσοστό από τα κέρδη του εργοδότη Η παραγραφή των αξιώσεων που αφορούν την πληρωµή µισθών και άλλων αµοιβών είναι 5ετής. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 36

37 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗΜΙΣΘΟΥ Ο µισθός καταβάλλεται µετά την παροχή της εργασίας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στην περίπτωση του µισθού κατά µονάδα ή κατ αποκοπή, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, ανάλογα µε την εργασία που έχει προσφέρει και τις τυχόν δαπάνες που έχει κάνει. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 37

38 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ 1) άσκηση αγωγής για καταβολή καθυστερούµενων µισθών 2) δικαίωµα επίσχεσης εργασίας 3) καταγγελία της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου για σπουδαίο λόγο 4) µήνυση κατά του εργοδότη 5) αν η καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, ο εργαζόµενος µπορεί να τη θεωρήσει µονοµερή βλαπτική µεταβολή και να καταγγείλει τη σύµβαση Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 38

39 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ Αν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη για εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη, ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόµενος δικαιούται πρόσθετη αµοιβή. Η πρόσθετη αυτή εργασία πρέπει να εκτελείται εντός του νοµίµου ωραρίου εργασίας. Η πρόσθετη αυτή εργασία δεν πρέπει να είναι συναφής προς την αρχικώς συµφωνηθείσα. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 39

40 8. ΛΗΞΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η σύµβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως µόλις συµπληρωθεί ο συµφωνηµένος χρόνος. Στις συµβάσεις αορίστου χρόνου, η σύµβαση εργασίας λύεται µετά από καταγγελία κάποιου από τα µέρη. Στην περίπτωση αυτή σιωπηρή δήλωση λύσης της σύµβασης από την πλευρά του εργαζόµενου αποτελεί και η οριστική άρνησή του να εκτελέσει την εργασία του. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 40

41 8. ΛΗΞΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Επίσης, η λήξη της σύµβασης µπορεί να επέλθει µε καταγγελία κάποιου από τους συµβαλλόµενους για σπουδαίο λόγο (όπως π.χ. πληµµελής εκτέλεση καθηκόντων, ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων, κατάχρηση της εµπιστοσύνης του εργοδότη, η βάναυση και εξυβριστική συµπεριφορά κλπ.). Η σύµβαση εργασίας λύεται µε το θάνατο του εργαζοµένου (αυτοδίκαιη λύση). Πάντως, οι απαιτήσεις του εργαζοµένου διατηρούνται. Ο θάνατος του εργοδότη επιφέρει λύση της σύµβασης µόνο αν τα µέρη απέβλεψαν κυρίως στο πρόσωπό του. Σε διαφορετική περίπτωση η σύµβαση συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόµων του αρχικού εργοδότη Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 41

42 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τη λήξη της σύµβασης ο εργαζόµενος µπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αποδίδεται σωστά και συνολικά η υπηρεσιακή κατάσταση του εργαζοµένου. Πρέπει να αναφέρει την ποιότητα της προσφερόµενης εργασίας, στην οποία περιλαµβάνεται η ικανότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια της σύµβασης, οι ιδιαίτερες δεξιότητές του και η συναφής µόρφωση. Νοέµβριος 11 Τ.Ε.Ε - Τ.Κ.Μ 42

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα