Αξιοποίηση Δεικτών Διαδραστικότητας για την Αποτίμηση της Επίδοσης σε Συνεργατικά Διαδικτυακά Σενάρια Μάθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση Δεικτών Διαδραστικότητας για την Αποτίμηση της Επίδοσης σε Συνεργατικά Διαδικτυακά Σενάρια Μάθησης"

Transcript

1 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 178 Αξιοποίηση Δεικτών Διαδραστικότητας για την Αποτίμηση της Επίδοσης σε Συνεργατικά Διαδικτυακά Σενάρια Μάθησης Ουρανία Πετροπούλου, Γεωργία Λαζακίδου, Συμεών Ρετάλης Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκπαιδευτικοί όλο και πιο συχνά σχεδιάζουν σύνθετα διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια ακολουθώντας τυποποιημένες συνεργατικές μαθησιακές στρατηγικές. Αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί και η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε πώς ο εκπαιδευτικός μπορείμε μεθοδικό και τυποποιημένο τρόπο να αξιοποιήσει διακριτούς δείκτες ανάλυσης διαδραστικότητας για την αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών που συμμετέχουν σε τεχνολογικά υποστηριζόμενο συνεργατικό μαθησιακό σενάριο. Οι προτεινόμενοι δείκτες εφαρμόζονται με επιτυχία σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο της e-apma με τη βοήθεια επιλεγμένων τεχνικών και εργαλείων. Ωστόσο προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού διαλειτουργικών εργαλείων που ενσωματώνουν τους προαναφερόμενους δείκτες, ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της αποτίμησης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνεργατική μάθηση, Συνεργατική στρατηγική e-apma, Αξιολόγηση ατομικής και ομαδικής επίδοσης μαθητών, Δείκτες διαδραστικότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές ασχολούνται με την ανάλυση της αλληλεπίδρασης (Interaction Analysis), σε μια προσπάθεια ν αναπτύξουν υπολογιστικά πλαίσια και μεθόδους αποτίμησης των σύνθετων συνεργατικών δραστηριοτήτων. Οι ως τώρα προσπάθειες έχουν κυρίως επικεντρωθεί σε δύο βασικούς άξονες: 1)στην αξιολόγηση της συνεργατικής διαδικασίας (collaborative process) και του μαθησιακού αποτελέσματος (product of collaboration) με απώ τερο στόχο την υποστήριξη της συνεργατικής δράσης και την ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μάθησης (Martinez et al., 2003; Spada et al., 2005) και 2)στην αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών που συμμετέχουν σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα συνεργατικά μαθησιακά σενάρια (Daradoumis et al., 2006). Για την υποστήριξη του πρώτου άξονα, ενδιαφέροντα εργαλεία ανάλυσης που συλλέγουν τις ενέργειες και τα μηνύματα των χρηστών σε ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον και παρουσιάζουν διαφορετικούς δείκτες (π.χ. συνολικός αριθμός ενεργειών-μηνυμάτων ανά χρήστη/ ομάδα, αναλογία συγγραφής-ανάγνωσης μηνυμάτων ανά χρήστη/ομάδα, συνολικός αριθμός ενάρξεων νημάτων συζητήσεων, πυκνότητα κοινωνικού δικτύου, βαθμός κεντρικότητας δικτύου, ποσοστό υλικού που διαβάζεται ανά χρή-

2 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 179 Ο ΔΕΙΚΤΕΣ AIAAPA2TIKOTHTA2 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ AIAAIKTYAKA ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 179 στη/ομάδα, κλπ.) έχουν ήδη αναπτυχθεί (Bratitsis and Dimitrakopoulou, 2005; Saltz et al., 2007). Όσον αφορά στο δεύτερο άξονα στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιορισμένες αναφορές. Η πιο εμπεριστατωμένη μελέτη στο πεδίο της ανάλυσης και αποτίμησης της αυτόνομης και ομαδικής επίδοσης των συμμετεχόντων σε μια πολύπλοκη συνεργατική διαδικασία μάθησης αποτελεί η εργασία του Daradoumis et al., (2006) η οποία προτείνει ένα πλαίσιο ανάλυσης της συνεργατικής μάθησης σε τέσσερα επίπεδα: στο αποτέλεσμα της μάθησης, στη συμπεριφορά ως προς τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση, στην κοινωνική υποστήριξη και στην υποστήριξη της διεργασίας. Σε όλες αυτές τις αξιόλογες προσπάθειες που προαναφέραμε υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία (π.χ. ρουμπρίκες, τεχνικές, δείκτες ανάλυσης κλπ). Ωστόσο, η ύπαρξη πλήθους δεικτών συνεργατικότητας δεν αρκεί για την αξιολόγηση της ατομικής και ομαδικής επίδοσης των μαθητών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν τους δείκτες στην πράξη με μεθοδικό και επαναχρησιμοποιήσιμο τρόπο, ώστε να διαμορφώσουν μια σαφή εικόνα της επίδοσης των μαθητών σε όλα τα στάδια των συνεργατικών σεναρίων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι δείκτες ανάλυσης διαδραστικότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν με τυποποιημένο τρόπο για την αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών που συμμετέχουν σε συνεργατικά σενάρια που ακολουθούν τη φιλοσοφία της στρατηγικής e-arma (Lazakidou et al., 2007). Η εργασία μας έχει την ακόλουθη δομή: αρχικά παρουσιάζεται η συνεργατική στρατηγική e-αρμα και οι προτεινόμενοι δείκτες αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται μια πιλοτική εφαρμογή των δεικτών σε αυθεντικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Τέλος, η εργασία μας ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παράθεση των μελλοντικών μας στόχων. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ e-αρμα - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στρατηγική e-αρμα Τα διδακτικά σενάρια που σχεδιάζονται με βάση τη συνεργατική στρατηγική e-αρμα, υποστηρίζουν την ανάπτυξη αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (Lazakidou et al., 2007). Η e-αρμα είναι μια σύνθετη συνεργατική στρατηγική αποτελούμενη από τέσσερις φάσεις (σχήμα 1). Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει την παρατήρηση ενός πρότυπου μοντέλου επίλυσης μαθηματικού προβλήματος, η δεύτερη τη συνεργασία (όπου οι λύτες αρχικά συνεργάζονται ανά τέσσερις κι έπειτα σε ζεύγη), η τρίτη την ημι-καθοδηγούμενη επίλυση (όπου συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση σταδιακής αποδυνάμωσης των κοινωνικών μοντέλων και ενίσχυσης της ατομικής προσπάθειας) και η τέταρτη την ατομική επίλυση (όπου καμιά υποστήριξη δεν παρέχεται στους λύτες). Κατά τη διαδικασία επίλυσης οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τα έξι βήματα επίλυσης του Sternberg (2003) με κυκλική φορά. Κατά τη συνεργασία σε ζεύγη δύο είναι οι

3 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page e OYPANIA ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ KAI ΣΥΜΕΩΝ ΡΕΤΑΛΗΣ Σχήμα 1: Οι τέσσερις φάσεις ανάπτυξης της e-αρ.μα ρόλοι: του παρατηρητή και του λύτη. Κατά την εφαρμογή ενός τέτοιου σεναρίου οι λύτες-μαθητές συνεργάζονται μέσω ενός εργαλείου δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών, όπως το Synergo (Avouris et al., 2004)), όπου δίνεται η δυνατότητα καταγραφής κι αποτίμησης της δράσης και των διαλόγων. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς καλείται να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας και να αποτιμήσει την επίδοση των μαθητών ανά φάση εφαρμογής/ανάπτυξης του διδακτικού σεναρίου αξιοποιώντας τα δεδομένα αυτά. Τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης-προτεινόμενοι δείκτες ανάλυσης Η αξιολόγηση που προτείνεται στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις άξονες ανάλυσης: α) στη συμμετοχικότητα, β) στη διαδικασία κατάκτησης του στόχου και γ) στο τελικό προϊόν. Ό λα αυτά αποτελούν συνέχεια προηγούμενης μελέτης μας σχετικά με την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της διαδικασίας αξιολόγησης (Petropoulou et al., 2007). Ο πίνακας που ακολουθεί (πίνακας 1) απεικονίζει το περιεχόμενο των τριών αξόνων με τους δείκτες ανάλυσης που προτείνουμε. Η Συμμετοχικότητα αναφέρεται στην αξιολόγηση του ρόλου του μαθητή κατά τη συνεργατική φάση. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να γνωρίζει αν οι όροι συνεργασίας έχουν τηρηθεί κι αν σημειώνεται απόκλιση και τι είδους είναι αυτή. Οι παρεμβάσεις αξιολογούνται με βάση μια ρουμπρίκα αξιολόγησης των αυτο-ρυθμιστικών στρατηγικών κατά τη χρονική στιγμή της επίλυσης (Lazakidou et al., 2007). Με βάση αυτή τη ρουμπρίκα, κάθε αυτο-ρυθμιστική στρατηγική αξιολογείται ως προς το σκέλος της δραστηριότητας που αφορά (σχεδίαση, εκτέλεση της δράσης, αξιολόγηση). Ακόμη, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να γνωρίζει πόσα μηνύματα, προς ποια κατεύθυνση και τι είδους ήταν αυτά. Τα μηνύματα αυτά αξιολογούνται ως προς το περιεχόμενό τους και την κατεύθυνση.

4 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 181 Ο AEIKTE2 AIAAPA2TIKOTHTA2 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ AIAAIKTYAKA ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 181 Πίνακας 1: Π ροτεινόμενοι άξονες και περιεχόμενο μαθητικής αξιολόγησης e 1η Φάση Παρατήρηση 2η Φάση Συνεργασία Τεσσάρων Συνεργασία σε Ζεύγη 3η Φάση Ημικαθοδήγηση 4η Φάση Ατομική Δραστηριότητα Συμμετοχικότητα -Ατομικός Ρόλος (Υ)/ Ρόλος Υπολοίπων Μελών (Ζ):Υ+(Ζ/3) -Κοινωνικό Δίκτυο (3: στέλνει & δέχεται μηνύματα, 2: στέλνει μηνύματα, 1: δέχεται μηνύματα) +1 βαθμό ανά κατεύθυνση -Είδος Μηνυμάτων : 3 -Ατομικός Ρόλος Λύτη (Υ) και Παρατηρητή (Z) :Y+Z Διαδικασία Κατάκτησης Στόχων -Ορθές Ενέργειες (Υ)/ Σύνολο Ενεργειών (Ζ): ΥΧΖ/6 Ορθές Ενέργειες (Υ)/Σύνολο - Ενεργειών (Ζ) :ΥΧΖ/3 -Ορθές Ενέργειες (Υ)/ Σύνολο Ενεργειών (Ζ): ΥΧΖ/2 -Ορθές Ενέργειες (Υ)/ Σύνολο Ενεργειών (Ζ): 2ΧΥΧΖ/3 Τελικό Προϊόν -Σωστό/Λάθος Αποτέλεσμα: 1 -Χρονική Διάρκεια Δραστηριότητας (λιγότερο από 25 λεπτά): 1 -Σωστό/Λάθος Αποτέλεσμα: 2 -Χρονική Διάρκεια Δραστηριότητας (λιγότερο από 20 λεπτά): 2 -Σωστό/Λάθος Αποτέλεσμα: 3 -Χρονική Διάρκεια Δραστηριότητας (λιγότερο από 15 λεπτά): 3 -Σωστό/Λάθος Αποτέλεσμα: 5 -Χρονική Διάρκεια Δραστηριότητας (λιγότερο από 10 λεπτά): 5 Η Διαδικασία Κατάκτησης Στόχων αναφέρεται στην αξιολόγηση όλων των φάσεων του σεναρίου. Ουσιαστικά αναζητείται η ορθότητα των δράσεων (στην περίπτωση των δικών μας σεναρίων η ορθότητα των βημάτων επίλυσης) που λαμβάνουν χώρα στο διαμοιρασμένο χώρο. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής κατά τη φάση της συνεργασίας των δύο εφαρμόσει και τα έξι βήματα επίλυσης, αλλά μόνον τα πέντε από αυτά είναι σωστά, τότε και η βαθμολογία που του αντιστοιχεί είναι 10 (5x6/3). Το Τελικό Προϊόν αναφέρεται στην αξιολόγηση του παραδοτέου τόσο ως προς την ορθότητά του όσο και ως προς τη χρονική διάρκεια της δημιουργίας του στο πλαίσιο της σχετικής δραστηριότητας. Η χρονική διάρκεια επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο σεναρίων ανάπτυξης αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων είναι μια κρίσιμη μεταβλητή.

5 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 182 Ο 182 OYPANIA ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ KAI ΣΥΜΕΩΝ ΡΕΤΑΛΗΣ Τεχνικές & Εργαλεία Υποστήριξης της Αξιολόγησης Οι προαναφερόμενοι δείκτες αξιολόγησης απαιτούν ένα εργαλείο ικανό να καταμετρά και ν αναλύει τα μηνύματα, τις δράσεις των μαθητών, τα τελικά παραδοτέα και τη χρονική διάρκεια, καθώς και ν αντιστοιχεί τα καταγεγραμμένα αρχεία των δύο περιβαλλόντων συσχετίζοντάς τα και να εξάγει τα αποτελέσματα με παραστατικό και εύληπτο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η αποστολή του εκπαιδευτικού. Σε αυτό το στάδιο της έρευνάς μας προτείνεται ο συνδυασμός υπαρχόντων εργαλείων με κάποιες από αυτές τις δυνατότητες. Ιδιαίτερα για τη Συμμετοχικότητα προτείνεται η αξιολόγησή της μέσω της τεχνικής της παρατήρησης και της αξιοποίησης του εργαλείου Ανάλυσης της Συνεργασίας, ή ευρύτερα γνωστού ως ColAT (Avouris et al., 2004). Η τεχνική της παρατήρησης προτείνεται για την αξιολόγηση των πληροφοριών εκείνων που σχετίζονται με την εκτέλεση του ρόλου στα πλαίσια της συνεργασίας. Το ColAT, ως εργαλείο που συλλέγει δεδομένα, τα κωδικοποιεί και τα αποδίδει με παραστατικό τρόπο, μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση άντλησης πληροφοριών σχετικών με τα μηνύματα που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών. Η Διαδικασία Κατάκτησης των Στόχων προτείνεται να αξιολογηθεί μέσω της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Έτσι, η ορθότητα των επιμέρους βημάτων επίλυσης ενός προβλήματος μπορεί να αξιολογηθεί με την τεχνική της παρατήρησης όπου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κρίνει και να βαθμολογήσει βήμα προς βήμα τη δράση κάθε συμμετέχοντα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, αφού υπάρχουν πολλά εναλλακτικά βήματα επίλυσης σε μια δραστηριότητα. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για συμμετοχή του «υποκειμενικού» παράγοντα στην όλη διαδικασία. Το Τελικό Προϊόν κάθε φάσης προτείνεται να αξιολογηθεί και πάλι μέσω της τεχνικής της παρατήρησης και του εργαλείου ColAT. Το ColAT μπορεί να πληροφορήσει το διδάσκοντα για τη χρονική διάρκεια μιας δραστηριότητας, ενώ το αποθηκευμένο τελικό προϊόν μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της παρατήρησης. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ e-αρμα) Το προτεινόμενο πλαίσιο δεικτών εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δύο εκπαιδευτικά σενάρια που μετείχαν 4 μαθητές για δυο διδακτικές ώρες. Επειδή επιδιώκαμε τη δοκιμή της εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης δίνοντας τη βαρύτητα σε αυτή τη φάση της μελέτης στο συνεργατικό μέρος των σεναρίων, επιλέξαμε να μην ενσωματώσουμε, εδώ, τη φάση της ημι-καθοδήγησης. Ο Πίνακας 2 απεικονίζει τα αποτελέσματα από την ομάδα μελέτης. Σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης ο Ζ και ο Κ ήταν μαθητές με χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά, ο X είχε μέτρια και ο Υ με υψηλή.

6 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 183 AEIKTE2 AIAAPA2TIKOTHTA2 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ AIAAIKTYAKA ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 183 1η Φάση Παρατ.. 2η Φάση Πίνακας 2: Α ποτελέσματα από την ομάδα μελέτης 1» Σενάριο X Y Z K 2» X Y Z K Συμμετ. Ρόλος 2 1,3 1,3 0,7 0, Αλληλεπ Είδος Μην Μερ.Σύν. 9,3 10,3 0,7 5, Συνεργ. Διδ.Κατ. Ορθές/Σύνολο Στόχ.6 Ενεργειών 6 (max.22) Μερ.Σύν Τελικό Αποτέλεσμα Προϊόν 2 Διάρκεια Μερ,Σύν Συμμετ.6 Ρόλος ,5 5,5 Μερ,Σύν ,5 5,5 Διδ.Κατ. Ορθές/Σύνολο 8 6,7 5 6, ,7 6,7 Συνεργ. Στόχων Ενεργειών (max.22) Μερ,Σύν. 8 6,7 5 6, ,7 6,7 3η Φάση Τελικό Αποτέλεσμα 2 1, ,5 0, ,5 Προϊόν 4 Διάρκεια Μερ,Σύν. 3, ,5 2, ,5 Ατομ. Διδ.Κατ. Ορθές/Σύνολο Δραστ. Στόχων Ενεργειών 24 (max.34) 24 Μερ,Σύν Τελικό Αποτέλεσμα , Προϊόν 10 Διάρκεια Μερ,Σύν , Σύνολο (max. 57) Ό πως προκύπτει από τον Πίνακα 2 η εφαρμογή των προτεινόμενων δεικτών ανά φάση του διδακτικού σεναρίου παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει με δομημένο τρόπο τόσο το τελικό προϊόν της μαθησιακής διαδικασίας όσο και το πλέγμα των μηνυμάτων και των δράσεων που λαμβάνουν χώρα. Βεβαίως, η διαφοροποίηση στη συνολική βαθμολογία που σημειώθηκε καταδεικνύει μια βελτίωση στο 2ο σενάριο, στοιχείο που έχει ήδη βεβαιωθεί σε προηγούμενη μελέτη μας. Ωστόσο, το καινούριο στοιχείο που προκύπτει εδώ είναι πως η μεγαλύτερη βαθμολογία προκύπτει σε κάθε σενάριο στο συμμετέ- - e -

7 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 184 Ο 184 OYPANIA ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ KAI ΣΥΜΕΩΝ ΡΕΤΑΛΗΣ χοντα εκείνο που σημειώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στον άξονα της συμμετοχικότητας κατά τη συνεργασία των τεσσάρων (π.χ. ο X και Υ στο 1ο σενάριο) και στον άξονα της διαδικασίας κατάκτησης του στόχου κατά τη συνεργασία ανά ζεύγη (π.χ. ο X και Υ κατά το 2ο σενάριο). Επιπλέον, έχει αξία να συσχετίσουμε το επίπεδο γνώσης και ενδιαφερόντων των μαθητών με την επίδοση που σημείωσαν στους επιμέρους δείκτες. Έτσι, στον άξονα της συμμετοχικότητας είναι χαρακτηριστική η βελτίωση που παρουσιάζουν οι μαθητές με τη χαμηλή επίδοση (π.χ. ο Ζ), ενώ σε χαμηλότερα συγκριτικά επίπεδα κινούνται ο μέτριος και ο καλύτερος μαθητής. Στους άξονες της διαδικασίας κατάκτησης του στόχου και του τελικού προϊόντος ο μέτριος και ο καλύτερος μαθητής παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους μαθητές χαμηλής επίδοσης. Διαπιστώνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να αξιολογηθεί η επίδοση του μαθητή και ανά φάση της συνεργατικής στρατηγικής και μάλιστα αυτή η δυνατότητα αναδεικνύει και νέους συσχετισμούς μεταξύ του τελικού αποτελέσματος και των επιμέρους δεικτών. Το στοιχείο αυτό είναι που βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα για το τι διαδραματίστηκε και σαφώς να σχεδιάσει τις επόμενες δράσεις του. Αλλά και για το μαθητή είναι μια ευκαιρία για αποσαφήνιση της προσπάθειας που κατέβαλε, καθώς μπορεί έτσι να διαμορφώσει εικόνα της συμβολής του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο εκπαιδευτικός σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης υποστηριζόμενο από υπολογιστή χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση για να μπορέσει να αναλύσει το φάσμα της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται και να αποτιμήσει την επίδοση των μαθητών του τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Το δομημένο πλαίσιο δεικτών που προτείναμε και εφαρμόσαμε σε δύο σύνθετα συνεργατικά σενάρια της e-αρμα, αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή, η ανάγκη για διευκόλυνση της διαδικασίας με διαλειτουργικά τεχνολογικά εργαλεία ανέκυψε επιτακτικά. Το εργαλείο AnalyticsTool που ήδη έχουμε σχεδιάσει και στο οποίο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όλη την ανάλυση, αποτελεί μία τέτοια λύση (Petropoulou et al., 2008). Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης ένας ακόμη παράγοντας που αναδείχθηκε ήταν ο χρόνος. Συνήθως οι μαθητές με το πέρασμα του χρόνου εξοικειώνονται με τα εργαλεία και τις συνεργατικές πρακτικές, αναπτύσσουν κώδικες επικοινωνίας και οικοδομούν εμπιστοσύνη, οπότε και δρουν πιο αποτελεσματικά. Αναλόγως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός δυσκολίας κάθε δραστηριότητας, καθώς δεν μπορεί κανείς να προβεί σε σύγκριση αποτελεσμάτων απόδοσης δραστηριοτήτων, όταν αυτές φέρουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε, ώστε σύντομα να είμαστε σε θέση να συμπληρώσουμε τα κενά που προκύπτουν από την πρότασή μας.

8 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page e - ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 185 e ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Avouris, N., Komis, V., Margaritis, M., & Fiotakis, G. (2004). An environment for studying collaborative learning activities. Journal o f International Forum o f Educational Technology and Society, 7(2), Bratitsis, T., & Dimitrakopoulou, A. (2005). Data recording and usage interaction analysis in asynchronous discussions: The DIAS system. Proceedings o f the 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education AIED, Workshop on Usage Analysis in Learning Systems, Amsterdam, The Netherlands. Daradoumis, T., Martinez A., Xhafa F. (2006). A layered framework for evaluating on-line collaborative learning interactions. International Journal o f Man- Machine Studies, 64(7), Lazakidou, G., Retalis, S., Paraskeva, F., & Kargidis, T. (2007). Computer-supported collaborative scenarios for evolving self-regulatory skills in math education. Proceedings o f the International Council o f Educational Media Annual Conference 2007, September 2007, Nicosia, Cyprus, Martinez, A., Dimitriadis, Y., & De La Fuente, P. (2003). Contributions to analysis of interactions for formative evaluation in CSCL. In M.Llamas, M.J. Fernandez, & L.E.Anido (Eds.), Computers and education: Towards o f lifelong learning society. The Netherlands: Kluwer Academic, Petropoulou O., Retalis S., Siassiakos K., Karamouzis S., & Kargidis T. (2008). Helping educators analyse interactions within networked learning communities: A framework and the AnalyticsTool system. 6th International Conference on Networked Learning, 5-7 May, 2008, Halkidiki, Greece. Petropolou, O., Lazakidou, G., Retalis, S., & Vrasidas, C. (2007). Analysing interaction behaviour in network supported collaborative learning environments: A holistic approach. International Journal o f Knowledge and Learning, 3(4&5), Saltz, J.S., Hiltz, S.R., Turoff, M., & Passerini, K. (2007). Increasing participation in distance learning courses. IEEE Internet Computing, 11(3), Smith, B.L.& MacGregor, J.T. (1992). What is collaborative learning? In A. Goodshell, M. Maher, B.L. Smith, & J.T. MacGregor (Eds.), Collaborative learning: A source book fo r higher education. National Center on Postsecondary Teaching, Learning and Assessment, Pensylvania State University. Spada, H., Meier, A., Rummel, N., & Hauser, S. (2005). A new method to assess the quality of collaborative process in CSCL. Proceedings o f the CSCL 2005, Taiwan, Sternberg, R. (2003). Cognitive Psychology. Thomson, Wadsworth.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΧΟΥΝΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ρ Στέλλα Χατζηαχιλλέως, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας Εισαγωγή Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ» ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

«Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ» ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 «Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ» Ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα