Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049, Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή Προσώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2005 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 35(111) του 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας και Πρώτο Συνοπτικός κόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρ τιτλ 5 νησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή Προσώπων (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία. έννοια «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή Προσώπων, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία, στις 26 Ιανουαρίου 2005 «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο για την εφαρμογή της Συμφωνίας. 3. (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία και το Πρωτόκολλο κΰρωσητης τα οποία η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε δυνάμει της ^^Μς> Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ και ημερομηνία πρωτοκόλλου (2) Τα αυθεντικά κείμενα της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου εκτίθενται στα Ελληνικά στο Μέρος Ι του Πίνακα, στα Σουηδικά στο Μέρος II και στα πίνακας. αγγλικά στο Μέρος III αυτού: Μέχτ ίί Νοείται ότι, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των κειμένων του Μέρος in. Μέρους Ι και του Μέρους II, υπερισχύει το κείμενο του Μέρους III αυτού.

2 1376 ΜΕΡΟΣ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠίΙΝ Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας, που στο εξής θα αναφέρονται ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», επιθυμώντας να διευκολύνουν την επανεισδοχή προσώπων τα οποία εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 περί του Καθεστώτος των Προσφύγων όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη Σύμβασης της 4ης Νοεμβρίου του 1950 για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

3 1377 με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις και κυρίως στην υποχρέωση με βάση το Διεθνές Δίκαιο για την επανεισδοχή ημεδαπών, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Αρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και του συνημμένου Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμού 1. «Αλλοδαπός» σημαίνει άτομο τα οποίο δεν είναι υπήκοος ούτε της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε του Βασιλείου της Σόύηδίαςί. 2. «Αδεια εισόδου» σημαίνει θεώρηση, άδεια παραμονής ή άλλο έγγραφο με βάση το οποίο ένα άτομο έχει δικαίωμα να εισέλθει ή να παραμείνει στην επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Αρθρο 2 Επανεισδοχή ημεδαπών 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέχεται χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις, πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής στο έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, εάν αποδεικνύεται ή πιθανολογείται on έχουν την ιθαγένεια του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα τα οποία ύστερα από την είσοδο στο έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους απώλεσαν την ιθαγένεια του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και δεν τους δόθηκε τουλάχιστον διαβεβαίωση πολιτογράφησης από το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. 2. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, εκδίδει μετά από αίτηση του αιτουμένου Συμβαλλόμενου

4 1378 Μέρους, τα ταξιδιωτικά έγραφα που είναι απαραίτητα για τον επαναπατρισμό του υπό επανεισδοχή προσώπου. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται χωρίς καθυστέρηση, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρεις (3) μέρες και ανεξάρτητα από τη βούληση του ατόμου. Το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος δέχεται εκ νέου το συγκεκριμένο πρόσωπο, εάν περαιτέρω έλεγχοι αποδυκνείουν ότι κατά τη χρονική στιγμή της αναχώρησης του από το έδαφος του αιτουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους, το πρόσωπο αυτό ήταν αλλοδαπός και δεδομένου ότι τα Άρθρα 3 ή 4 δεν ισχύουν. Σε περίπτωση που η υπηκοότητα και η ταυτότητα ενός ατόμου δεν μπορούν να εξακριβωθούν πλήρως, το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει βοήθεια από. τις διπλωματικές.ή προξενικές αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, για εξακρίβωση της υπηκοότητας και της ταυτότητας του ατόμου. Η διαδικασία αυτή γίνεται βάσει των διαδικασιών πού προνοούνται στο Άρθρο 2(2)(β) του συνημμένου Πρωτοκόλλου. Αρθρο 3 Επανεισδοχή αλλοδαπών Το Συμβαλλόμενο Μέρος, από τα εξωτερυχά σύνορα του οποίου αποδεικνύεται ή πιθανολογείται ότι εισήλθαν πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις εν ισχύ προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής στο έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, αποδέχεται τον εν λόγω αλλοδαπό άνευ διατυπώσεων, μετά από αίτηση του Συμβαλλόμενου Μέρους αυτού. Εξωτερικά σύνορα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα σύνορα οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη από τα οποία έγινε ή πρώτη διέλευση. Η υποχρέωση επανεισδοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υφίσταται έναντι αλλοδαπών οι οποίοι κατά την είσοδο τους στο έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, κατείχαν έγκυρη άδεια εισόδου εκδιδόμενη από το εν

5 1379 λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, ή μετά την είσοδο των οποίων το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος τους χορήγησε άδεια εισόδου. Αρθρο 4 Αποδοχή αλλοδαπών που κατέχουν άδει είσοδο» 1. Εάν ένας αλλοδαπός που έχει καταφθάσει στο έδαφος του αιτουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής που ισχύουν σ' αυτό, κατέχει όμως έγκυρη άδεια εισόδου που του έχει χορηγηθεί από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέχεται άνευ διατυπώσεων τον αλλοδαπό κατόπιν αίτησης του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2. Εάν και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν εκδώσει άδεια εισόδου, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος του οποίου η άδεια εισόδου λήγει τελευταία. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2, δεν εφαρμόζονται για τη χορήγηση θεώρησης διέλευσης. Αρθρο 5 Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σε αλλοδαπούς Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκδίδει, μετά από αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επανεισδοχή του αλλοδαπού. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται χωρίς καθυστέρηση, και σε καμία περίπτωση αργότερα από τρεις (3) ημέρες και ανεξάρτητα από τη βούληση του ατόμου.

6 1380 Αρθρο 6 Προθεσμίες KCII διαδικασίες επίΐνεισδοχης 1. Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά, χωρίς καθυστέρηση, στις αιτήσεις επανεισδοχής που του απευθύνονται, και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. 2. Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αποδέχεται πάραυτα το πρόσωπο, η επανεισδοχή του οποίου έχει συμφωνηθεί, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται εάν το ζητήσει το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος για όσο διάστημα υφίστανται νομικά ή ουσιαστικά κωλύματα. 3. Η αίτηση επανεισδοχης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο, από την ημερομηνία που το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος διαπίστωσε την παράνομη είσοδο και παρουσία αλλοδαπού στο έδαφος του. Αρθρο 7 Διαμετακόμιση 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιτρέπουν τη διαμετακόμιση αλλοδαπών μέσω του εδάφους τους, εφόσον αυτό ζητηθεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και εφόσον η είσοδος από τα άλλα πιθανά Κράτη διαμετακόμισης και το Κράτος προορισμού είναι εξασφαλισμένη. 2. Δεν απαιτείται η έκδοση θεώρησης διαμετακόμισης από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 3. Το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος δέχεται εκ νέου τον αλλοδαπό ο οποίος υπόκειται σε διαμετακόμιση εάν η είσοδος του σε τρίτο Κράτος δεν γίνει αποδεχτή, ή αν η συνέχιση του ταξιδιού δεν είναι πλέον δυνατή.

7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προσπαθούν να περιορίζουν τη διαμετακόμιση σε εκείνους τους αλλοδαπούς οι οποίοι δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν κατευθείαν στο κράτος καταγωγής. Αρθρο 8 Προστασία προσωπικών δεδορ&ένων 1. Σε περίπτωση που πρέπει να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένοι, για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας," αυτά επιτρέπεται να αφορούν μόνο τα ακόλουθα: (α) τα στοιχεία ταυτότητας του προς παράδοση προσώπου και ενδεχομένως των μελών της οικογενείας (επώνυμο, όνομα, ενδεχομένως προηγούμενο όνομα, δευτερεύοντα ονόματα, ψευδώνυμα, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, φύλο, υφιστάμενη ή ενδεχομένως προηγούμενη ιθαγένεια)' (β) το διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας και τα άλλα έγγραφα ταυτότητας ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τις άδειες διέλευσης (αριθμό, διάρκεια ισχύος, ημερομηνία έκδοσης, εκδίδουσα αρχή, τόπο έκδοσης κ.λπ.).' (γ) άλλα στοιχεία.που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς παράδοση προσώπου' (δ) τους τόπους διαμονής και τα δρομολόγια' (ε) τις άδειες διαμονής ή τη θεώρηση που χορηγήθηκε από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2. Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και που κοινοποιούνται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας και προστασίας σύμφωνα με την. ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα τα οποία κοινοποιούνται επεξεργάζονται μόνο από τις αρμόδιες, για σκοπούς υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, Αρχές.

8 1382 Αρθρο 9 Δουεάνες 1. Οι δαπάνες για τη μεταφορά των προσώπων τα οποία γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4, βαρύνουν το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μέχρι τα σύνορα του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτός και αν τη δαπάνη αναλαμβάνει η μεταφορική εταιρεία. 2. Οι δαπάνες για τη διέλευση μέχρι τα σύνορα του Κράτους προορισμού, και όπου είναι απαραίτητο οι δαπάνες επιστροφής, βαρύνουν το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με το άρθρο 7 εκτός και αν τη δαπάνη αναλαμβάνει η μεταφορική εταιρεία. ApgpblO Εφαρμογή 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ειδοποιούν το ένα το άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, για αλλαγές αναφορικά με τις αρχές ή τα άτομα συνδέσμους που έχουν την αρμοδιότητα για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων και ανταλλαγής απόψεων, προφορικώς ή γραπτώς, μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Αρθρο 11 Σχέση με διεθνείς συμφωνίες Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες στις οποίες είναι μέρη.

9 1383 Αρθρο 12 Τελίίεές διατάξεις 1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά από την ημερομηνία παραλαβής της δεύτερης από τις δύο διακοινώσεις, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη ειδοποιούν το ένα το άλλο μέσω της διπλωματικής οδού, για την συμμόρφωση τους με τις εθνικές τους διαδικασίες. 2. Η Συμφωνία αυτή συνομολογείται για αόριστη χρονική διάp^cεια. 3. Η Συμφωνία αυτή θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του συνημμένου Πρωτοκόλλου. 4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, αφού ενημερώσει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να αναστείλει τη Συμφωνία αυτή, με κοινοποίηση, για σοβαρούς λόγους και ιδιαίτερα για λόγους προστασίας του Κράτους, της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας υγείας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλληλοενημερώνονται, χωρίς καθυστέρηση, για την άρση του μέτρου αυτού μέσω της διπλωματικής οδού. 5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε στιγμή τη παρούσα Συμφωνία και η καταγγελία αρχίζει να ισχύει από την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο αποστέλλεται η κοινοποίηση από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος Έγινε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 26 Ιανουαρίου, 2005 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, Σουηδική και στην Αγγλική γλώσσα, όλα τα ιςείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση ερμηνευτικής διαφοράς, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση - γ^ τρ[ν Κυβέρνηση ΐς Κυπριακής Δημοκρατίας του βασιλείου της Σουηδίας \. Σαββίδης ^ jngemar Lindahl --Τονικός Διευθυντής \ Πρέσβης Υπουργείου Εξωτερικών

10 1384 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΠ^ΟΧΗ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KYBEFNKLWL ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας, που στο εξής θα αναφέρονται ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», επιθυμώντας την περαιτέρω. σύσφιξη και ανάπτυξη των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων και τη συνεργασία, μεταξύ των δύο χωρών και προσπαθώντας να διευκολύνουν την εφαρμογή της Συμφωνίας για την Επανεισδοχή Προσώπων, που υπογράφτηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών στη Λευκωσία στις 26 Ιανουαρίου, 2005 καθώς και να διευκολύνουν τη διέλευση προσώπων μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Apftpo 1 Διαδικασίες επανεισδοχής 1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη χρησιμοποιούν τα έντυπα που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και Π. Τα έντυπα είναι τα ακόλουθα: αίτηση για επανεισδοχή προσώπου (Παράρτημα Ι) αίτηση για διαμετακόμιση ατόμου (Παράρτημα Π). 2. Η αίτηση επανεισδοχής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και η απάντηση θα πρέπει να είναι γραπτές πάνω στα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (Παραρτήματα Ι). Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση είναι υποχρεωμένο να δώσει γραπτή απάντηση το συντομότερο και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα παραλαβής της σχετικής αίτησης.

11 1385 ASSBOT 2 Msswa ΕναγνώρΜπις TOSV προς π νει δοχή προσώπων Ισχύς της αποδείξεως ή του τεκμηρίου: α) Απόδειξη ιθαγένειας και εισόδου, θα γίνεται αποδεκτή από τα Συμβαλλόμενα.. Μέρη χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. β) Τεκμήριο της ιθαγένειας και της εισόδου, θα πρέπει να.θεωρείται αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πλην αποδείξεως του. αντιθέτου από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Απόδειξη ή τεκμήριο ιθαγένειας των Συμβαλλομένων Μερών: α) Η ιθαγένεια του προς επανέισδόχη προσώπου αποδεικνύεται στη βάση των πιο κάτω εγκύρων εγγράφων: διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο, εθνικό δελτίο ταυτότητας που να υποδεικνύει την ιθαγένεια, πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που δηλώνει την ιθαγένεια, βεβαίωση ταυτότητας προξενικής αρχής, στρατιωτικό βιβλιάριο ή στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας (δήλωση στρατιωτικής ιδιότητας ή οποιουδήποτε εγγράφου που εκδόθηκε από τις στρατιωτικές αρχές). β) Τεκμήριο ιθαγένειας συνάγεται από: ακριβείς πληροφορίες που παρέχουν οι επίσημες αρχές, υπηρεσιακή ταυτότητα υπαλλήλου, ταυτότητα επιχειρήσεως, άδεια οδηγήσεως, απόσπασμα ληξιαρχικών στοιχείων, ναυτικό φυλλάδιο,

12 1386 φωτοτυπία ενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα, καταθέσεις αξιόπιστων μαρτύρων, δηλώσεις του ενδιαφερομένου, - τη γλώσσα του ενδιαφερομένου. Με αναφορά στο Άρθρο 2 (4) της Συμφωνίας για την Επανεισδοχή Προσώπων και με βάση τις πρόνοιες του Αρθρου 2(1)(β) του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι προξενικές αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, θα πρέπει να παίρνουν συνέντευξη από το προς επανεισδοχή πρόσωπο, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται το πρόσωπο αυτό, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να γίνεται η συνέντευξη στο πλησιέστερο διπλωματιιώ/προξενΐκό γραφείο του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Η συνέντευξη,θα πρέπεινα διευθετείται από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο- απευθύνεται ή άίτήσηί σε συμφωνία με τις σχετικές προξενικές αρχές το συντομότερο δυνατό; Από τη στιγμή που το διπλωματικό/προξενικό γραφείο του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ικανοποιηθεί ότι, ως αποτέλεσμα της συνέντευξης, έχει αποδειχθεί ότι το υπό αναφορά άτομο είναι πολίτης του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν αμέσως τα απαραίτητα έγγραφα για τον επαναπατρισμό. 3. Απόδειξη ή τεκμήριο εισόδου από τα εξωτερικά σύνορα κατά την έννοια του Αρθρου 3 της Συμφωνίας για την Επανεισδοχή Προσώπων: α) Η είσοδος στο έδαφος των Συμβαλλόμενων Μερών από τα εξωτερικά σύνορα αποδεικνύεται από: - τη σφραγίδα εισόδου ή αντίστοιχη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο, τη σφραγίδα εξόδου Κράτους όμορου προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβανομένων υπόη/η του δρομολογίου και της ημερομηνίας διάβασης των συνόρων, τη σφραγίδα εισόδου σε πλαστό ή παραποιημένο διαβατήριο,

13 ταξιδιωτικά εισιτήρια από τα οποία μπορεί να διαπιστωθεί τυπικά η είσοδος.μέσω των εξωτερικών συνόρων, - τα δακτυλικά αποτυπώματα που ενδεχομένως λήφθηκαν από τις αρχές κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, έγκυρη άδεια εισόδου που εκδίδεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, - κάρτα επιβίβασης/άποβίβασης από την οποία φαίνεται η ημέρα εισόδου στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. β) Τειψηριο εισόδου στο έδαφος των Συμβαλλόμενων Μερών από τα εξωτερικά σύνορα συνάγεται ειδικότερα από: -. δηλώσεις του προς μεταγωγή προσώπου, - δηλώσεις επισήμων προσώπων "του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή άλλων προσώπων, δηλώσεις τρίτων μερών, - δακτυλικά αποτυπώματα εκτός από αυτά που ενδεχομένως λήφθηκαν από τις αρχές icata τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, - ληγμένη άδεια εισόδου οποιουδήποτε τύπου, που ειώόθηιςε από/στο Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, - έγγραφα που εκδόθηκαν στο όνομα του προς επανεισδοχή προσώπου, στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, - ταξιδιωτικά εισιτήρια, αποδείξεις ξενοδοχείου, - κάρτες που επιτρέπουν πρόσβαση σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών, - δελτία ιατρυςών, οδοντίατρων ιολπ. επισκέψεων, - δεδομένα από τα οποία προκύπτει ότι το προς μεταγωγή πρόσωπο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα ή ταξιδιωτικού γραφείου.

14 1388 A.pBpo 5 'Κ«ΕθορΜ?!&6ς σημείων διέλευσης «συνόρων κβϊΐ αρμοδ ν (ΐρχών 1. Τα σημεία διέλευσης συνόρων που θα χρησιμοποιούνται για την επανεισδοχή και την είσοδο για διαμετακόμιση των αλλοδαπών είναι τα ακόλουθα: Για την Κυπριακή. Δημοκρατία: Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας Τηλ.: Φαξ Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου Τηλ.: Φαξ " Λιμάνι Λεμεσού Τηλ.: Φαξ Για τη Δημοκρατία του Βασιλείου της Σουηδίας: Stocholra/Arianda Airport Τηλ.: Φαξ Οι αρμόδιες αρχές για την εξέταση των αιτήσεων επανεισδοχής και εισόδου για διαμετακόμιση είναι οι ακόλουθες: Για την Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Τηλ: Φαξ

15 1389 Για τη Δημοκρατία του Βασιλείου της Σουηδίας: ; α) αιτήσεις για επανεισδοχή πρέπει να απευθύνονται στο Σουηδικό Συμβούλιο Μετανάστευσης Αεροδρόμιο Arlanda. Τ.Κ Soina Σουηδία Τηλ.: QS Φαξ β) αιτήσεις για διαμετακόμιση πρέπει να αποστέλλονται στην Σουηδική Αστυνομική Αρχή για τα Σύνορα στη Στοκχόλμη/ Αεροδρόμιο Arlanda Τηλ: Φαξ: Το Σουηδικό Συμβούλιο Μετανάστευσης και οι Αστυνομίας Αρχές που αναφέρονται. στο Παράρτημα ΙΠ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανεισδοχτι ή διαμετακόμιση στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρθρο 4 Προϋποθέσεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με τη Συμφωνία για Επανεισδοχή Προσώπων, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναστέλλεται η εφαρμογή της Συμφωνίας για Επανεισδοχή Προσώπων και παύει να ισχύει μόλις παύσει να ισχύει η Συμφωνία για Επανεισδοχή Προσώπων.

16 1390 (Αρθρο 1) Από: Ημερομηνία. (Αιτούμενη Υπηρεσία) Αριθμός Προς: Φωτογραφία (Παραλήπτης) ΑΠΈΒΜ;Ε3ΙΑΝ6ΪΣΑ.αΧΗΣ (Αυτό το έντυπο μπορείνα χρησιμοποιηθεί, και για απάντηση στην αίτηση) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Επίθετο 2. Όνομα. 3. Γένος.. 4. Όνομα πατέρα και μητέρας, 5. Άρρεν/Θήλυ 6. Ψευδώνυμο 7. Ιθαγένεια και γλώσσα(ες) 8. Ημερομηνία γεννήσεως 9. Τόπος γεννήσεως 10. Τελευταίος τόπος διαμονής στο αιτούμενο Κράτος. 11. Διαθέσιμα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα) που επισυνάπτονται ως απόδειξη της ταυτότητας

17 1391 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1. Ημερομηνία και περιστάσεις εισόδου στο αϊτού μενο Κράτος 2. Ημερομηνία τελικής απόφασης για απέλαση 3. Στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας, ειδική φροντίδα, ανάγκη για βοήθεια κ,τ.λ. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΑΑΜΒΑΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 1. Ημερομηνία και ώρα εισόδου 2. Τόπος εισόδου, 3. Διάρκεια παραμονής..., :..; ; 4. Τόπος παραμονής. : 5. Δρομολόγιο προς τα σύνορα 6. Έγγραφα σχετικά με την απευθείας είσοδο και διαμονή ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 1. Ανήλικοι ( ) που μεταφέρονται μαζί με το πρόσωπο προς επανεισδοχή (επίθετο, όνομα και τόπος γεννήσεως) (Υπογραφή/Σφραγίδα)

18 1392 Επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης (τόπος, ημερομηνία, υπογραφή). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ Επανεισδοχή αποδεκτή Ναι D 'Οχι D (Υπογραφή/Σφραγίδα)

19 1393 (Αρθρο 1(1)) Από: Ημερομηνία. (Αιτούμενη Υπηρεσία) Αριθμός Φωτογραφία Προς: (Παραλήπτης) ΑΠΉΣΗ ΑΙΑΜΕΤΑΚΟΜΤΣΗΣ (Αυτό το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απάντηση στην αίτηση) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ί. Επίθετο '. : 2. Όνομα *, 3. Γένος 4. Άρρεν/Θήλυ 5. Ψευδώνυμο.' 6. Ιθαγένεια και γλώσσα(ες) 7. Ημερομηνία γεννήσεως 8. Τόπος γεννήσεως 9. Είδος και αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου

20 1394 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΕΣΗΣ 1. Κράτος τελικού προορισμού ; 2. Άλλα πιθανά ενδιάμεσα Κράτη 3. Προτεινόμενος τόπος, ημερομηνία και ώρα μεταφοράς, πληροφορίες αναφορικά με ενδεχόμενη συνοδεία 4. Παρατηρήσεις, (Υπογραφή/Σφραγίδα) Επιβεβαίωση για παραλαβή της αίτησης (τόπος, ημερομηνία, υπογραφή). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΓΣΗΣ Διαμετακόμιση αποδειαή Ναι Π ΌχιΠ (Υπογραφή/Σφραγίδα)

21 1395 (Αρθρο 3(2)(Ρ)) Police Authority - Bieldmge lam Box Karlskrona Tel Police Aathority - Dalaraa Box Falun Tel Police Authority - i Gavleborgs Ian Box Gavle Tel Police Aiitfeority - Gotland Box Visby Tel Police Authority - Haliands Ian Box lohalmstad Tel Police Authority - Jonkopiogs Ian Box Jonkoping Tel polism Police Authority - Jamtlands Ian Box stersund Tel Police Authority -Uppsala Ian Box Uppsala Tel

22 1396 Police Authority - Varml&Bd Box Karlstad Tel pol isen(g),varmland.pol ice.se Police Authority - VasterbotteEs Ian Box Umea Tel Police Authority -Vasternorrlands lam Box Sundsvall Tel Police Authority - Sodermanlaiids Ian Box EsMlstuna Tel Police Authority - Kaimar Ian Box Kaimar Tel Police Authority - Kronobergs Ian Box Vaxj6 Tel polismvndigheten(s)jaonoberg.police.se Police Authority - Norrbotten Box Lulea Tel polismyndigheten(5)norrbotten:police.se Police Authority - Skane Malmo Tel polisnryndigheten(g),skane.police.se Police Authority - Stockholms lau Stockholm Tel

23 1397 Police Astiooty - VastaBamlanids Ian Box Vasteras Tel polismvndigbeten(g)vastmaiiland.dolice.se Police Authority - Vastxa GStalaad. Box Goteborg Tfe Police Authority - Orebro las Box Orebro Tel Police Authority - Ostergotlands Ian Box Linkoping Tel

24 1398 som.respekterar interaationella forpliktelser, sarskilt den folkrattsliga skyldigheten alt aterta egna medborgare. hai kommit overens om foljan.de. Ariikel i Definitioner For de syften som avses i detta avtal och dess protokoll galler foljande defmitioner: 1) unarming: person som varken ar medborgare i Sverige eller i Cypern. 2) inresetillstand: viseriiig, uppehallstillstand eller amiat slags handling som ger en person ratt art resa in i och vistas inom en avtalsparts territorium. Artikel 2 Atertagandie av egaa medborgare 1. Vardera avtalsparten skall utan formaliteter aterta personer som inte uppfyller eller inte langre uppfyller gallande bestammelser for inresa i eller vistelse inom den begarande a\lalspartens territorium. under forutsattning att det har styrkts eller det firms valgrundad anledning att anta att de ar medborgare i den anmodade avtalsparten. Detsamma skall galla for personer som har forlorat siti medborgarskap i den anmodade avtalsparten efter det att de reste in i den begarande avtalspartens territorium utan att ens ha blivit lovade naturalisering av den begarande avtalsparten. 2. Nar sa ar nodvandigt. skall en aa'talspart pa begai-an av den andra avtalsparten utfarda en resehandling som kravs for atertransport av den person som skall atertas. Resehandlingen skall utfardas utan drojsmal och under alia forhallanden senast inom tre dagar och oberoende av personens egen viija.

25 Om det vid efterfoljande undersokning visar sig att den atertagna personen \'ar utlaiuiing nar han eller hon avreste fran den begarande avtalspartens territorium och om bestammelserna i artikel 3 eller 4 inte galler, skall den begarande avtalsparten aterta personen. 4. Om medborgarskap och identitet inte kan fullt styrkas for en person, far den begarande avtalsparten begara hjalp av den anmodade avtalspartens diplomatiska eller konsulara foretradare for att kontiollera medborgarskapet och identiteten. Detta skall ske i enlighet med forfarandet i artikel 2.2 b i bifogade protokoil.. ArtiSiel 3 AtertagaratSe av wilasimtragar 1. Den avtalspart via vars yttre- granser det kan styrkas eller det firms valgrundad anledning att anta att en utlamiing har rest in. som inte uppfyller eller inte langre uppfyller gallande bestammelser for inresa i eller vistelse inom den begarande avtalspartens territorium, skall utan formaliteter aterta utlariningen pa begaran av derma avtalspart. 2. For de syften sorn avses i derma artikel betyder uttr5 r cket ''yttre grans" den av avtalsparternas granser som forst passeras. 3. Skyldigheten att aterta utlanningar enligt punkt 1 skall inte tillampas pa en utlanning som var i besittning av ett giitigt inresetillstand, utfardat av den begarande avtaisparten, nar utlarmingen reste in i denna parts territorium eller for vilken ett inresetillstand har utfardats av derma part efter inresan i dess territorium.

26 1400 Artikel 4 Atertagande av utlaeningar utasi mresetilsstand 1. Om en utlanning som har rest in i den anmodade avtalspartens territorium inte uppfyller elier inte langre uppfyller gallande bestammelser om inresa eller vistelse, och om derma utlanning har ett giliigt inresetillstand utfardat av den anmodade avtalsparten, skall denna part iterta utlanningen utan formaliteter pa begaran av den begarande avtalsparten. 2. Om bada avtaisparter har utfardat ett inresetillstand, skall ansvaret ligga hos den part vars inresetillstand senast upphor art galia. 3. Bestammelsema i punlcterna \ och 2 skall inte galla nar transitvisering har utfardats. AriikeS 5 Utfardapde av resehaadiimgar for utlanningar Om sa behovs skall en avtalspart pa begaran av den andra avtalsparten utfarda en resehandiing som kravs for ateitagande av utlanningen. Resehandlingen skall utfardas utan drojsmal och under alia iorhallanden senast inom tre dagar och oberoende av personens egen vilja, Artikel 6 Tidsfrister Ocfa formaliteter for atertagaude 1. Den anmodade avtalsparten skall utan drojsmal, och i varje fall senast inom 15 dagar. besvara en mottagen fxamstallning om atertagande. 2. Den anmodade avtalsparten skall utan drojsmal, och i varje fall senast inom en. manad, ta ansvar for personer for vilka atertagande har godkants. Efler ansokan av

27 1401 den begarande avtalsparten kan demia tidsfrist forlangas rned den tid det tar att losa rattsliga elier prakiiska problem. 3. En begaran om atertagande niaste sandas senast inom ett ir fran den dag da avtalsparten bar faststailt att en utlanning olovli gen har rest in'i eller vistas inom dess territorium. Artikel 7 Traesitering 1. Utan hinder av artikel 11, skall avtalsparterna tillata utlanningar att passera deras territorium i transit, om den andra avtalsparten begar det och om tillstind kan sakerstallas att resa in i andra mqjliga transitstater och i destinationsstaten. r 2. Deii anmodade a^alsparten skall inte behova utfarda transitvisering. 3. Den begarande avtalsparten skall aterta en utlanning som skall transiteras, om han eller hon saloiar tillstind att resa in i tredje land eller om det inte langre ar mqjligt att fortsatta resan. 4. Avtalspartema skall bemoda sig om att begransa transitering till utlanningar som inte kan atersandas direkt till sina ursprungsstater. Artikel 8 Skydd av uppgifter 1.1 den man personuppgifter behover meddelas for att tillampa detta avtal, far de endast galla fbljande: a) Uppgifter om den som skall atertas och, om sa ar nodvandigt, om hans eller hennes farnjljemediemmar (efternanin, fornamn, alia tidigare namri. smeknamn eller alias,

28 1402 antagna naiim, fodelsetid och fodelseort, kon samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap). b) Pass, identitetskort och andra identitets- och resehandlingar och laissez passer (numiner, giitighetstid. dag och ort for utfardande. utfardande myndighet, m.m.) c) Sadana andra uppgifter sorri behovs for att identifiera dem som skall overioras. d) Arihalter och fardvag. e) Uppehallstillstand eller visering utfardade av nagon av avtalsparterna. 2. Personuppgifter som fordi-as for att tillampa detta avtal och som overforts av avtaisparterna skall behandlas och skj'ddas i enligbet med nationell lagstiftning om uppgiftsskydd. Personuppgifter som overforts far endast behandlas av de behoriga myndigheterna for att tillampa detta avtal. Artikel 9 Kosinader 1. Kostnader for transport av personer for vilka ansvar tagits i enlighet med artiklarna 2-4 skall baras av den begarande parten fram till den anmodade avtalspartens grans, om de inte skall baras av ett transportforetag. 2. Kostnader for transitering fram till destinationsstatens grans och, dar sa ai - nodvandigt, kostnader for atertransport skall baras av den begarande avtaisparten i enligliet med artikel 7, om de inte skall baras av ett transportforetag.

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4368, 30.11.2012

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4368, 30.11.2012 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4368, 30.11.2012 165(Ι)/2012 165(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOW TO FILL IN AN APPLICATION

HOW TO FILL IN AN APPLICATION CONTENTS A. GENERAL INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN APPLICATION...3 B. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN AN APPLICATION...6 B1. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN APPLICATION DATA...6 B2. INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ...6 Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...6 Β2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Αριβμός 2885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1} ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MEU3A ] Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ Δπηβιέπωλ: Γρ. Γεώργηος Ν. Σράληας ποσδάζηρηα: Κάληδηοσ Υρσζάλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 77 Ν. 3(ΙΗ)/2004 Αρ. 3810,13.2.2004

E.E. Παρ. I(III) 77 Ν. 3(ΙΗ)/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 E.E. Παρ. I(III) 77 Ν. 3(ΙΗ)/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Στρατιωτική και Τεχνική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα