Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: α) την παράγραφο 2 του άρθρου 72 και το άρθρο 81 του Ν. 3601/ «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/ ), β) τα άρθρα 56 έως 61, τα άρθρα 63 έως 66 και το άρθρο 154 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων, γ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά µε την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων, δ) το άρθρο 90 του Π 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005), ε) την ανάγκη ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και των άρθρων 56 έως 61, των άρθρων 63 έως 66 και του άρθρου 154 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 2 Άρθρο 1 Βασικά Ίδια Κεφάλαια 1. Στα κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. εν περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά: α) το κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος και η διαφορά από έκδοση των µετοχών αυτών υπέρ το άρτιο, β) τα ποσά του µετοχικού κεφαλαίου που προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από αναπροσαρµογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) η αξία ισολογισµού των ιδίων µετοχών που τυχόν κατέχει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. β. Αποθεµατικά και ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού. εν περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά: αα) Οι µετά από αναβαλλόµενους φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία, δηλαδή οι θετικές διαφορές που προκύπτουν µετά την αφαίρεση τυχόν αρνητικών διαφορών αναπροσαρµογής: (i) των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων και (ii) των µετοχικών τίτλων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. ββ) Οι µετά από αναβαλλόµενους φόρους διαφορές αναπροσαρµογής (θετικές ή αρνητικές) στην εύλογη αξία: (i) των οµολογιακών τίτλων και δανείων που έχουν περιληφθεί στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. γ. Αποτελέσµατα εις νέον. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαµβάνονται: αα. Τα Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων), µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης σχετικά µε τα κέρδη από τη γενικευµένη αποτίµηση στοιχείων του ισολογισµού στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τη σχετική ευχέρεια που παρέχει το ΛΠ 39. εν περιλαµβάνονται στο στοιχείο αυτό: (i) το ποσό του µερίσµατος της χρήσεως που προτείνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή που έχει κυρωθεί µε απόφαση της τελευταίας, (ii) τα καθαρά κέρδη µετά από αναβαλλόµενους φόρους που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς,

3 3 (iii) τα αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµίες) που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία υποχρέωσης, για την οποία γίνεται χρήση της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία ( ΛΠ 39), εφόσον τα αποτελέσµατα αυτά προκύπτουν από αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθµισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ββ. Το τυχόν σχηµατισµένο από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν την εφαρµογή των ΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους, που µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη εφαρµογής των ΛΠ και υπό τις οριζόµενες σ αυτά προϋποθέσεις. γγ. Ως αφαιρετικό στοιχείο, οι Ζηµίες εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων). δ. Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαµβάνονται: αα. Τα ενδιάµεσα κέρδη περιόδου, υπό τους όρους ότι: α) έχουν ελεγχθεί από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές των οικονοµικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µε βάση τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και β) έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρµογές που προβλέπονται από τα εφαρµοζόµενα λογιστικά πρότυπα. εν περιλαµβάνεται στα ενδιάµεσα κέρδη το αναλογούν στην ενδιάµεση περίοδο προβλεπόµενο µέρισµα τρέχουσας χρήσεως που εκτιµάται από τη ιοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ββ. Ως αφαιρετικό στοιχείο, οι ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου. Στην ειδική περίπτωση, κατά την οποία παρότι υπάρχουν ζηµίες σε µία ενδιάµεση περίοδο, η ιοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει την πρόθεση να προτείνει τη διανοµή µερίσµατος, στα αφαιρετικά στοιχεία περιλαµβάνεται εκτός της ζηµίας περιόδου και το ποσό του εκτιµώµενου µερίσµατος που αναλογεί στη συγκεκριµένη ενδιάµεση περίοδο. Από τα ποσά των στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (α) έως (δ), αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αφαιρείται κάθε προβλέψιµη κατά το χρόνο υπολογισµού τους φορολογική επιβάρυνση ή τα εν λόγω ποσά προσαρµόζονται καταλλήλως, στο µέτρο που η επιβάρυνση αυτή µειώνει το ποσό µέχρι το οποίο τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για κάλυψη κινδύνων ή ζηµιών. 2. Στα πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Οι υβριδικοί τίτλοι που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η εκδότρια των τίτλων θυγατρική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών περιλαµβάνεται, µε ειδική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην εποπτεία σε

4 4 ατοµική βάση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 3601/2007 (solo consolidation). εν περιλαµβάνονται τυχόν ιδιοκατεχόµενοι από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή από συγγενείς ή θυγατρικές της υβριδικοί τίτλοι. 3. Στα αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. β Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων. γ. Η αξία συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Άρθρο 2 Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια 1. Στα κύρια στοιχεία των Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α. Αποθεµατικά από αναπροσαρµογή κατά την πρώτη εφαρµογή των ΛΠ στην εύλογη αξία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιοχρησιµοποιούµενα και για επενδυτικούς σκοπούς) µετά από αναβαλλόµενους φόρους. β. Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών, δηλαδή µετά την αφαίρεση των αρνητικών διαφορών, θετικών διαφορών αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία, προ αναβαλλόµενων φόρων, των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αυτών που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς (αφορά στις περιπτώσεις όπου τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται κατά παγία τακτική στην εύλογη αξία). γ. Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία, προ αναβαλλόµενων φόρων, των διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων. δ. άνεια µειωµένης εξασφάλισης, περιλαµβανοµένων των χρεωστικών τίτλων αόριστης διάρκειας που έχουν εκδοθεί από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν µε πρωτοβουλία του δανειστή ή των κοµιστών χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ii) στη σύµβαση του δανείου ή της έκδοσης των τίτλων προβλέπεται η δυνατότητα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να αναβάλει την πληρωµή τόκων,

5 5 (iii) οι απαιτήσεις του δανειστή ή των κοµιστών των τίτλων κατατάσσονται, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συνολικά µετά από τις απαιτήσεις των πιστωτών που διατηρούν πλήρη, και όχι µειωµένα, δικαιώµατα επί της πτωχευτικής περιουσίας, (iv) η σύµβαση του δανείου ή της έκδοσης των τίτλων προβλέπει ότι το κεφάλαιο και οι µη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. εν περιλαµβάνονται στo ως άνω στοιχείο τυχόν ιδιοκατεχόµενοι από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών χρεωστικοί τίτλοι. ε. Προνοµιούχες µετοχές αόριστης διάρκειας που παρέχουν δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος. Τυχόν ιδιοκατεχόµενες από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µετοχές της κατηγορίας αυτής αφαιρούνται από το εν λόγω στοιχείο. στ. Η θετική διαφορά µεταξύ των λογιστικών προβλέψεων αποµείωσης των απαιτήσεων, εξαιρουµένων των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί εποπτικά, και της αναµενόµενης ζηµιάς (EL) από τα αντίστοιχα ανοίγµατα, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων» (ΠΕ ). Το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να υπερβεί το 0,6% των σταθµισµένων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ανοιγµάτων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και επί πλέον η ΠΕ που ακολουθείται θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Στα πρόσθετα στοιχεία των Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α. Προνοµιούχες µετοχές ορισµένης διάρκειας που παρέχουν δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος. β. άνεια µειωµένης εξασφάλισης µε τη µορφή χρεωστικών τίτλων είτε άλλης µορφής δανείου, ορισµένης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι: (i) Η αρχική διάρκεια, µετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στην περίπτωση που είτε η αρχική διάρκεια είναι µεγαλύτερη των πέντε (5) ετών είτε αυτή δεν είναι καθορισµένη, η εξόφλησή τους µπορεί να γίνει µόνον µετά από 5ετή τουλάχιστον προειδοποίηση. Η πρόωρη εξόφληση δεν επιτρέπεται εκτός εάν τα δάνεια έχουν παύσει να υπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή εφόσον έχει ληφθεί έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόωρη εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται από τον εκδότη και δεν θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

6 6 (ii) Το ποσό των δανείων της παρούσας παραγράφου που συνυπολογίζεται στα ίδια κεφάλαια, µειώνεται ισόποσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από τη λήξη τους, µε βάση χρονοδιάγραµµα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (iii) εν επιτρέπεται να συµπεριληφθεί στη δανειακή σύµβαση ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, µε εξαίρεση την περίπτωση εκκαθάρισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. (iv) Στη δανειακή σύµβαση πρέπει να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι απαιτήσεις των δανειστών δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών που εκκρεµούν κατά το χρόνο της πτώχευσης ή εκκαθάρισης και δεν αποτελούν µειωµένης εξασφάλισης απαιτήσεις. εν περιλαµβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία (1) και (2) το τυχόν ιδιοκατεχόµενο µέρος των στοιχείων αυτών. Άρθρο 3 Αφαιρετικά στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων 1. Τα κάτωθι στοιχεία αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µε τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 της παρούσας: α. Οι τοποθετήσεις της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλου ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, όπως ορίζονται κατωτέρω, στο µετοχικό κεφάλαιο του οποίου κατέχει συµµετοχή ποσοστού άνω του 10%. Οι τοποθετήσεις αφορούν επιπλέον των κατεχόµενων κοινών µετοχών του ιδρύµατος ή του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, στο οποίο υπάρχει συµµετοχή και οποιοδήποτε άλλο από τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τους, που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 και στις παραγράφους 1.(δ), 1.(ε) και παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης. β. Τοποθετήσεις των κατηγοριών της προηγουµένης παραγράφου (α) σε ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που πραγµατοποιεί την τοποθέτηση συµµετέχει µε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%. Οι τοποθετήσεις αυτές αφαιρούνται κατά το ποσό που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που τις πραγµατοποιεί. Ως ίδια κεφάλαια στην προκειµένη περίπτωση θεωρούνται τα ίδια κεφάλαια πριν την αφαίρεση των στοιχείων του παρόντος άρθρου. Οι τοποθετήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (α) και (β), κατά κανόνα, δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ του Ν. 3601/2007, λαµβανοµένης πάντως υπόψη και της κατανοµής των ιδίων κεφαλαίων εντός των εταιρειών του οµίλου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

7 7 γ. Οι συµµετοχές σε ποσοστό τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο ή τα δικαιώµατα ψήφου των κάτωθι επιχειρήσεων, άµεσα ή έµµεσα κατεχόµενες: (i) ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθ.2 του Ν. 3455/2006, (ii) αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 3455/2006, (iii) ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια της παρ αγράφου 8(β) του άρθρου 2 του Ν. 3455/2006. δ. άνεια και εκδοθέντες τίτλοι µειωµένης εξασφάλισης, προνοµιούχες µετοχές σωρευτικού µερίσµατος (που αναφέρονται στο άρθρο 17α παρ. 3(ii) και 4(γ) του Ν.. 400/1970) καθώς και λοιπά παρεµφερή στοιχεία, που σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περιλαµβάνονται στα κεφάλαια των επιχειρήσεων της προηγούµενης παραγράφου (γ), στο µετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου των οποίων η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατέχει άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή ποσοστού τουλάχιστον 20%. ε. Η αρνητική διαφορά (υστέρηση) µεταξύ των λογιστικών προβλέψεων αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εξαιρουµένων των αναγνωριζόµενων για σκοπούς εποπτείας τιτλοποιηµένων απαιτήσεων) και της αναµενόµενης ζηµιάς των εν λόγω στοιχείων κατά την έννοια του Τµήµατος, παρ..2 και.3 της Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων». Το στοιχείο αυτό αφαιρείται µόνο στην περίπτωση Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρµόζουν την Προσέγγιση των Εσωτερικών ιαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων τους. στ. Η αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. 2. Κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατόν επίσης να αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: α. οι συµµετοχές της σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα (λοιπές επιχειρήσεις πλην των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων) και δεν υπάγονται στην εποπτεία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ενοποιηµένη βάση και β. οι πιστοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις του εδαφίου 2. (α) ανωτέρω, καθώς και προς πρόσωπα µε τα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατηρεί στενούς δεσµούς, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του Ν. 3601/2007, εφόσον οι πιστοδοτήσεις αυτές έχουν συναφθεί µε όρους µε τους οποίους, σύµφωνα µε την πιστοδοτική πολιτική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θα ήταν δυνατόν να παρασχεθούν προς τρίτους.

8 8 3. εν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι συµµετοχές και οι τοποθετήσεις στα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εφαρµόζει, µετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε τρόπο διαχρονικά σταθερό, τη «Μέθοδο της Αφαίρεσης και Συνένωσης» που αναφέρεται ως µέθοδος 2 στο άρθρο 25, Κεφάλαιο V, του Ν. 3455/2006. Ειδικότερα: Με την εφαρµογή της µεθόδου 2 αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η θετική διαφορά (ή το άθροισµα) της αξίας ισολογισµού της συµµετοχής µείον το πλεόνασµα (ή πλέον το έλλειµµα) φερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου επί το ποσοστό συµµετοχής της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην αντίστοιχη επιχείρηση. Ως πλεόνασµα ή έλλειµµα φερεγγυότητας ορίζεται η διαφορά µεταξύ των διαθεσίµων κεφαλαίων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτά υπολογίζονται και ελέγχονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 4 Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των στοιχείων (β) έως (δ) του άρθρου 2 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» δύνανται να χρησιµοποιούν για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και τα στοιχεία που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». 2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του στοιχείου (α) του άρθρου 2 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» δύνανται να χρησιµοποιούν, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και τα στοιχεία που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 3. άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι: (i) Η αρχική διάρκεια, µετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι δύο (2) τουλάχιστον έτη. (ii) εν περιλαµβάνεται στη δανειακή σύµβαση καµία ρήτρα που να προβλέπει ότι, σε συγκεκριµένες περιστάσεις, εκτός από τη λύση και εκκαθάριση της Επιχείρησης Παροχής

9 9 Επενδυτικών Υπηρεσιών, πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο πριν τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία εξόφλησης, εκτός εάν έχει ληφθεί σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (iii) εν επιτρέπεται να εξοφληθούν οι τόκοι ή το κεφάλαιο του δανείου εάν η εξόφληση αυτή συνεπάγεται τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ποσοστό χαµηλότερο από το 100% των συνολικών κεφαλαιακών της απαιτήσεων. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε εξόφληση του χρέους, η οποία συνεπάγεται τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ποσοστό χαµηλότερο από το 120% των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Άρθρο 5 Ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη βάση Για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ του ν. 3601/2007, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα σχετικά µε το εύρος και τη µέθοδο της ενοποίησης για εποπτικούς σκοπούς, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Το ποσό των «ικαιωµάτων µειοψηφίας» που προκύπτει κατά την ενοποίηση, κατανέµεται στα βασικά ή συµπληρωµατικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, αναλόγως της κατηγορίας των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ενοποιούµενες θυγατρικές επιχειρήσεις και στους οποίους αντιστοιχούν. 2. Το ποσό των συναλλαγµατικών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών), που προκύπτουν από τη µετατροπή σε εγχώριο νόµισµα των ενοποιούµενων για εποπτικούς λόγους θυγατρικών εξωτερικού, περιλαµβάνεται στο κύριο στοιχείο των βασικών κεφαλαίων «Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού». 3. Τα αποθεµατικά που προκύπτουν από την αποτίµηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συγγενούς επιχείρησης ή θυγατρικής που δεν ενοποιείται για εποπτικούς σκοπούς. Τα αποθεµατικά αυτά περιλαµβάνονται στο κύριο στοιχείο των βασικών κεφαλαίων «Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού». 4. Οι «υβριδικοί τίτλοι», οι οποίοι περιλαµβάνονται ως πρόσθετα στοιχεία στα ενοποιηµένα βασικά ίδια κεφαλαία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, µέχρι των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης. Οι υβριδικοί τίτλοι διακρίνονται σε: α. Υβριδικούς τίτλους, οι οποίοι εκδίδονται από θυγατρική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εταιρεία ειδικού σκοπού, έχουν τη µορφή προνοµιούχων µετοχικών τίτλων αόριστης διάρκειας µε δικαίωµα απόληψης µερίσµατος υπό µορφή τόκου και εµπεριέχουν το δικαίωµα ανάκλησής τους (call option) από την εκδότρια εταιρεία µετά την πάροδο:

10 10 (i) πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έκδοσή τους, είτε (ii) δέκα (10) τουλάχιστον ετών από την έκδοσή τους αλλά µε ρήτρα προσαύξησης της προκαθορισµένης απόδοσής τους σε περίπτωση µη άσκησης του δικαιώµατος ανάκλησής τους (step up). β. Λοιπούς, αντίστοιχων χαρακτηριστικών µε τους ως άνω, υβριδικούς τίτλους, οι οποίοι παρέχουν στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχη διασφάλιση µε αυτή των λοιπών στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της. 5. Ως αφαιρετικό στοιχείο, η υπεραξία. Στο στοιχείο αυτό περιλαµβάνεται και το αναγνωρισµένο στις οικονοµικές καταστάσεις ποσό της υπεραξίας που αντιστοιχεί στους µετόχους µειοψηφίας µίας εξαγοραζόµενης από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών επιχείρησης, στους οποίους είτε παραχωρήθηκε δικαίωµα πώλησης των µεριδίων τους είτε έχει συναφθεί σύµβαση προθεσµιακής πώλησης αυτών στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Περιλαµβάνεται, επίσης, το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από εξαγοραζόµενη συγγενή ή θυγατρική επιχείρηση, που δεν υπάγεται στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση αλλά αποτιµάται στον ενοποιηµένο για σκοπούς εποπτείας ισολογισµό µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στην τελευταία περίπτωση, το ποσό της υπεραξίας διαχωρίζεται από το αντίστοιχο ποσό της συµµετοχής, το οποίο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης, αφαιρείται από τα συνολικά (ενοποιηµένα) ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Επισηµαίνεται ότι το ποσό της υπεραξίας αφαιρείται κατ αρχήν από τα πρόσθετα στοιχεία του βασικών ιδίων κεφαλαίων της προηγούµενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τυχόν εναποµένον αφαιρετικό ποσό, όµως, µειώνει τα ενοποιηµένα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων των παραγράφων 1 έως 3 ανωτέρω του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 Εφαρµογή της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την εφαρµογή της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν αποτιµώνται βάσει των γενικών διατάξεων των ΠΧΠ µε τη µέθοδο αυτή ( ΛΠ 39), θα περιλαµβάνονται, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, στα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υπό τις εξής προϋποθέσεις : α. η χρήση της ευχέρειας αυτής πρέπει να συνάδει µε τα κριτήρια που τίθενται στις παραγράφους 9 και 11Α του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39, β. η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν τη χρήση της ευχέρειας αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, καθώς και καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης της θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα

11 11 συστήµατα για τη διαχείριση των κινδύνων του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών µέσων της, καθώς και τις κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ορθότητα της χρήσης της ευχέρειας αυτής. Άρθρο 7 Ανώτατα όρια στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων 1. Το σύνολο των πρόσθετων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ως ποσοστό το 25%, κατ ανώτατο όριο, των συνολικών βασικών ιδίων κεφαλαίων τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση. ηλαδή η µέγιστη αναλογία πρόσθετων προς κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, µετά την αφαίρεση των αφαιρετικών στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αλλά πριν την αφαίρεση των αφαιρετικών στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου είναι 25% προς 75%. Σε ότι αφορά την κατηγορία των υβριδικών τίτλων της παραγράφου 4.α.(ii) του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης, το σύνολό τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% των συνολικών βασικών ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση που τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνουν τα επιµέρους αποδεκτά όρια αναγνώρισής τους ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων, είτε σε ατοµική είτε σε ενοποιηµένη βάση, τότε το υπερβάλλον ποσό περιλαµβάνεται στα κύρια στοιχεία των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων (παρ 1 του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης). 2. Το σύνολο των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Απόφασης, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100%, κατ ανώτατο όριο, του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης. 3. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων στοιχείων των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50%, κατ ανώτατο όριο, του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης. 4. α. Τα αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης αφαιρούνται τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση κατά το ήµισυ από τα βασικά ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και κατά το άλλο ήµισυ από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τηρουµένων των περιορισµών των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου. β. Κατ εξαίρεση, τα αφαιρετικά στοιχεία των παραγράφων 1(γ) και 1(δ) του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης (συµµετοχές και δάνεια µειωµένης εξασφάλισης σε ασφαλιστικές και ανταφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου) είτε τα αφαιρετικά στοιχεία που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή της εναλλακτικής µεθόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 3, της παρούσας Απόφασης αφαιρούνται µέχρι την από τα συνολικά ίδια κεφάλαια, προκειµένου περί συµµετοχών που αποκτήθηκαν πριν την

12 12 Εάν το ήµισυ του αθροίσµατος των στοιχείων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης είναι µεγαλύτερο από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, η διαφορά αφαιρείται από το βασικά ίδια κεφάλαια. 5. Το σύνολο των δανείων µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας, που αποτελούν συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 150%, κατ ανώτατο όριο, των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται: Άρθρο 8 Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1. Να εγκρίνει, προσωρινά και σε έκτακτες περιπτώσεις, υπερβάσεις των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης, καθορίζοντας και την προθεσµία επαναφοράς εντός των προβλεποµένων ορίων ή να καθορίζει χαµηλότερα ανώτατα όρια από εκείνα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους. 2. Να εγκρίνει εξαιρέσεις από την υποχρέωση για αφαίρεση των στοιχείων (α) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης, όταν κατέχεται προσωρινά συµµετοχή σε άλλο πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, µε σκοπό τη χρηµατοδοτική συνδροµή για ανασυγκρότηση και διάσωση του εν λόγω ιδρύµατος ή επιχείρησης. 3. Να αποφασίζει σχετικά µε το συνυπολογισµό ή µη στα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του συνόλου ή τµήµατος των κερδών από αποτίµηση που προέρχονται από τη χρήση της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία ή να επιβάλλει στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Απόφασης. 4. Να προσαρµόζει τους όρους σταδιακής απόσβεσης της εποπτικής αναγνώρισης των πρόσθετων στοιχείων των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων (παράγραφος 2 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης), σε περιπτώσεις εκδόσεων των ως άνω τίτλων µε αρχική διάρκεια άνω των πέντε (5) ετών.

13 13 Άρθρο 9 Ειδικές διατάξεις 1. Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης, µε εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται σε µεθόδους αποτίµησης και λογιστικές πρακτικές που δεν είναι συµβατές µε αυτό. 2. Για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων τους οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τις σηµειώσεις της ίδιας της εταιρείας επί των οικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 10 Τελικές ιατάξεις 1. Τα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. 2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/ Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη

14 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΒΑΣΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 1 Capital) 1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital) α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε εξαίρεση: (i) τις προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, (ii) κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 1 β. Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού µε εξαίρεση: αα. Τις θετικές διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας: (i) ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων πάγιων στοιχείων, (ii) µετοχικών τίτλων διαθεσίµων προς πώληση. ββ. Τις διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας των: (i) διαθεσίµων προς πώληση οµολογιακών τίτλων και δανείων και (ii) παραγώγων µέσων που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. γ. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) µε εξαίρεση: αα. το µέρισµα της χρήσεως (από τη στιγµή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των µετόχων από τη ιοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), ββ. τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς, γγ. τα κέρδη και οι ζηµίες από αναπροσαρµογή της αξίας υποχρεώσεων που προκύπτουν από αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθµισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, δδ. τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση µελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία, 1 Περιλαµβάνονται εν τούτοις στο µετοχικό κεφάλαιο τα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή παγίων που κεφαλαιοποιήθηκαν κατά την πρώτη εφαρµογή των ΛΠ/ ΠΧΠ.

15 15 δ) Ενδιάµεσα κέρδη περιόδου (υπό όρους). ε) Το τυχόν σχηµατισµένο από το Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν την εφαρµογή των ΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη εφαρµογής των ΛΠ. στ) ικαιώµατα Μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων 2, 3 ). Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 1. Ίδιες µετοχές. 2. Ζηµίες εις νέον (χρήσεως & παρελθουσών χρήσεων). 3. Ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου. 2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 1 Capital) Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιρειών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση. 3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 4 1. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 2. Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση), των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 3. Η υπεραξία (goodwill). 4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1+Α2-.Α3) 2 Τα δικαιώµατα µειοψηφίας που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια αφορούν τους µετόχους µειοψηφίας µόνον των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εποπτική ενοποίηση σύµφωνα µε το ν. 3601/ Σε περίπτωση που τα δικαιώµατα µειοψηφίας αφορούν στοιχεία άλλης κατηγορίας κεφαλαίων (όπως πρόσθετα βασικά ή κύρια και πρόσθετα συµπληρωµατικά) τα σχετικά ποσά εντάσσονται στην ανάλογη κατηγορία. 4 Στην περίπτωση που το ποσό των στοιχείων της παρ. Α.3.υπερβαίνει το ποσό των στοιχείων της παρ.α.2., το υπερβάλλον ποσό αφαιρείται από τα στοιχεία της παρ.α.1.

16 16 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 2 Capital) 1. Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital) 1.1. α. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, β. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία, γ. 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, αόριστης διάρκειας. 1.3 Η θετική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (αφορά Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρµόζει την ΠΕ σύµφωνα µε την Π ΤΕ 2589/ : Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων). 2. Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 2 Capital) άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, ορισµένης διάρκειας. 3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β.1.)+(Β.2.)

17 17 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης. 2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 3. Συµµετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.(γ) του άρθρου 3 της παρούσας 5 Απόφασης). 4. Αρνητική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρµόζουν την ΠΕ ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π /ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων».. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (Tier 3 Capital) άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας. Ε. ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {[Α.4. (50%*Γ)] + [Β.3. (50%*Γ)] + } 5 Κατ εξαίρεση, µέχρι την οι συµµετοχές αυτές αφαιρούνται από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εφόσον αποκτήθηκαν µέχρι

18 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προκειµένου να κάνουν χρήση της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τους στην εύλογη αξία, καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης της, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα συστήµατα για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών µέσων τους, καθώς και σχετικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή τους. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι: (i) Η εγκεκριµένη από το ιοικητικό Συµβούλιο πολιτική ανάληψης και διαχείρισης κινδύνου καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρήση της εν λόγω ευχέρειας και έχουν τεθεί σχετικά όρια έκθεσης σε κίνδυνο, (ii) χρησιµοποιούνται κατάλληλες µέθοδοι αποτίµησης και έχουν υιοθετηθεί επαρκή συστήµατα εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους, (iii) παρέχονται σε ικανοποιητικό βαθµό και σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι απαιτούµενες πληροφορίες προς τη ιοίκηση σχετικά µε τη χρήση της ευχέρειας αυτής και της επίπτωσής της στην οικονοµική κατάσταση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, (iv) η καταλληλότητα της χρήσης της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία µε τη συνεκτίµηση των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, υπόκειται σε περιοδική επαναξιολόγηση από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εξετάζει την ορθότητα (µε βάση τα ως άνω) της χρήσης της εν λόγω ευχέρειας. Πιο συγκεκριµένα: α) Θα διερευνά εάν γίνεται χρήση της ευχέρειας αυτής σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, για τα οποία πράγµατι µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον έλεγχο στις περιπτώσεις χρηµατοοικονοµικών µέσων για τα οποία: - δεν υπάρχει οργανωµένη αγορά, - δεν υπάρχουν τακτικά συναλλαγές αγοράς και πώλησης ώστε η εύλογη αξία του προϊόντος να µπορεί να τεκµηριωθεί από ανεξάρτητη πηγή,

19 19 - χρησιµοποιούνται τεχνικές αποτίµησης, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων τους. β) Όπου κρίνεται σκόπιµο, θα ζητά σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για την εφαρµογή της ευχέρειας αυτής, ώστε να εκτιµηθεί η επίπτωση της χρήσης της στο σύνολο των κινδύνων που έχει αναλάβει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και κατ επέκταση στην κεφαλαιακή επάρκεια. Για το λόγο αυτό, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να παρακολουθούν χωριστά τις µεταβολές της εύλογης αξίας για κάθε είδος χρηµατοοικονοµικού µέσου που έχει προκαθορισθεί ως «αποτιµώµενο στην εύλογη αξία του µέσω των αποτελεσµάτων» και την επίπτωση των µεταβολών αυτών στα ίδια κεφάλαιά τους. Επίσης, για σκοπούς ενηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν προτίθενται να κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής σε συγκεκριµένες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων, γνωστοποιούν εγγράφως την απόφασή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης αφορά αποκλειστικά στα χρηµατοοικονοµικά µέσα που προσδιορίζονται στον Κανονισµό 1864/2005 και όχι γενικά σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών επιλέγει να αποτιµά στην εύλογη αξία. γ) Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, θα αξιολογεί την καταλληλότητα των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου και των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται από κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τη χρήση της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποίαν δεν πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι και εφόσον τα σωρευτικά κέρδη εξ αποτιµήσεως που οφείλονται στη χρήση της ευχέρειας αυτής αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα ακόλουθα: i) αφαίρεση από τα ίδια κεφάλαια των κερδών εξ αποτιµήσεως, που προκύπτουν από τη χρήση της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία, είτε ii) πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στο πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» εφόσον κριθεί ότι τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι ανεπαρκή σε σχέση µε τη συνολική έκθεσή της σε κινδύνους. Επισηµαίνεται ότι οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, τα αποτελέσµατα από την αποτίµηση της οποίας οφείλονται σε αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθµισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2587/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 29/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) «Πλαίσιο υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω -

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω - I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έννοια ιδίων κεφαλαίων. 2. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος ή αναφορά στον όρο «ίδια κεφάλαια» ανταποκρίνεται στον ορισµό που δίδεται στις παραγράφους 3 µέχρι 6 και 7 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 21 Ιανουαρίου 2005 ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( ΛΠ) ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1. Η εφαρµογή των ΛΠ αναµένεται να διαφοροποιήσει,

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 1. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αποτελείται από το σ

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 1. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αποτελείται από το σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα