ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το καταβεβλημένο κοινό μετοχικό κεφάλαιο του Π.Ι. δηλαδή το ονομαστικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο μείον τυχόν οφειλόμενο μέρος. Δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που έχουν εκδοθεί λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων. Στην περίπτωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών αναγράφεται το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, εφόσον σύμφωνα με το ν.1667/1996, όπως ισχύει, απορροφούν πλήρως ζημιές σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του π.ι. και σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης ιεραρχούνται μετά από όλες τις άλλες απαιτήσεις Κεφ. I, Α, Α.1., 1,β Η αξία ισολογισμού των ιδίων μετοχών που κατέχονται από το Π.Ι Κεφ. I, Α, Α.1., 2 Αναγράφεται το υπέρ το άρτιο ποσό που αφορά μόνο στις κοινές μετοχές Αναγράφονται τα συστατικά στοιχεία σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση (equity part of compound financial instruments) σύμφωνα με το ΔΛΠ 32. Στα στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται το ποσό των εκδοθέντων προνομιούχων μετοχών του ν.3723/2008 και των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που εκδίδονται σύμφωνα με την ΠΥΣ38 / (ΦΕΚ Α 223) * Αναγράφεται ως πληροφοριακό στοιχείο το ποσό των εκδοθέντων προνομιούχων μετοχών το οποίο έχει διατεθεί στο Ε.Δ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3723/ **, παρ.1(α), (v) Αναγράφεται το ποσό των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιακών τίτλων που εκδίδονται σύμφωνα με την ΠΥΣ.38/ (ΦΕΚ Α 223). 1

2 **α Αναγράφεται ως αφαιρετικό ποσό η αξία των εξομοιούμενων με μετοχικό κεφάλαιο στοιχείων που ιδιοκατέχονται Κεφ. Ι, παρ. 3 Αναγράφονται τα αποθεματικά και οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ποσών που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές και μεταφέρονται στον κωδ Κεφ. Ι, παρ. 3 Αναγράφεται το ποσό των αποθεματικών και διαφορών αναπροσαρμογής που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ ***01 Κεφ. I, Α, Α.2. Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 1 (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ2630/2010 και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 50% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, διότι μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή προαιρετικά με πρωτοβουλία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου 14 / (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.01) ***02 Κεφ. I, Α, Α.2. Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 2 (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ2630/2010 και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 35% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι δεν μετατρέπονται σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δεν εμπεριέχουν κίνητρο για 2

3 ***03 (πληροφοριακό στοιχείο) ***04 (πληροφοριακό στοιχείο) ***05 (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 3 Κεφ. ΙV, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 4 εξόφληση. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.02) Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 15% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση ή είναι καθορισμένης διάρκειας. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.03) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων χωρίς κίνητρο για εξόφληση (grandfathered μη καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι., και περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010. (το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.04) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων με κίνητρο για εξόφληση (grandfathered καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται 3

4 Κεφ. ΙΙ, παρ Κεφ. ΙΙ, παρ Κεφ. ΙΙ, παρ. 1 στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010. ( το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.04) Το ποσό των «Δικαιωμάτων μειοψηφίας» που προκύπτει κατά την εποπτική ενοποίηση εταιρειών (του χρηματοπιστωτικού τομέα) που περιλαμβάνονται στην εποπτεία του Π.Ι. σε ενοποιημένη βάση. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας των εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν εκδώσει υβριδικούς τίτλους, εφόσον εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. στα δικαιώματα μειοψηφίας (συμπεριλαμβάνεται το τμήμα που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές). Ο κωδικός αυτός δεν συμπληρώνεται σε ατομική βάση. Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας που δεν αναγνωρίζεται στα βασικά ίδια κεφάλαια, στην περίπτωση που, κατά την κρίση της ΤτΕ, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ενοποιούμενης θυγατρικής υπερβαίνει σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενοποίηση των στοιχείων της Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Συμπληρώνεται αποκλειστικά στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικά κέρδη στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι.. Τα ενδιάμεσα κέρδη αναγράφονται μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αναλογεί στην συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς) Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων κερδών της περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον 4

5 κωδ (κωδ και ) α.01 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Συμπληρώνεται το σωρευτικό αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη ή ζημίες) που δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι., μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος. Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα της μεμονωμένης ενδιάμεσης περιόδου κατά την ημερομηνία αναφοράς (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου της χρήσεως) δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί, αλλά έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί η αμέσως προηγούμενη σωρευτική ενδιάμεση περίοδος (π.χ το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως), αναγράφεται το μεμονωμένο ενδιάμεσο αποτέλεσμα (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου), ενώ στον κωδ ή β, αντίστοιχα, αναγράφεται το ελεγμένο κέρδος ή ζημία της προηγούμενης σωρευτικής περιόδου α.02 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Αναγράφεται το τμήμα των μη ελεγμένων αποτελεσμάτων περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ (κωδ και ) β.01 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β Συμπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικές ζημίες στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι.. Οι ενδιάμεσες ζημίες αναγράφονται μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αφορά τη σωρευτική περίοδο αναφοράς) β.02 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων ζημιών περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στο στοιχείο ( και ) Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (iv) Αφαιρούνται τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία , Αναγράφονται οι μετά από (αναβαλλόμενους) φόρους παρ. 4 καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από την αντιστάθμιση των 5

6 στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο ) , παρ. 4 Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των δανείων και ομολογιακών τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο ) Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α., (iii) Κεφ. IΙΙ, 2 Αναγράφονται τα κέρδη/ζημίες από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία υποχρέωσης βάσει της χρήσης της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία (FVO) που προκύπτουν από αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Π.Ι. (own credit risk) Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α., (iii) Κεφ. IΙΙ, 2 Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (ii) Αναγράφεται το αποτελεσματικό μέρος της μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφοράς αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (ii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (ii) Αναγράφονται τα καθαρά κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (ii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδ Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (i) Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι οι υπεραξίες που προκύπτουν κατά περιουσιακό στοιχείο δεν συμψηφίζονται με τις ζημίες από 6

7 αποτίμηση άλλων στοιχείων Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (i) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. IΙΙ, 1 Περιλαμβάνεται το τυχόν σχηματισμένο από το Π.Ι., πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Τραπεζικούς Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση του κατά την έναρξη της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ α Κεφ ΙV, παρ. 4 Το στοιχείο προκύπτει ως το άθροισμα των στοιχείων α α α α α.05. Περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων εκδόσεων υβριδικών τίτλων του π.ι. και οι υβριδικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται μέσω θυγατρικών εταιρειών και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. δεν απεικονίζονται στα δικαιώματα μειοψηφίας αλλά στις Υποχρεώσεις α.01 Κεφ. I, Α, Α.2., 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: Κεφ ΙV, παρ. 1 (i) έχουν εκδοθεί άμεσα από το Π.Ι. ή από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 50% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, διότι μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή προαιρετικά με πρωτοβουλία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου 14 / (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.01). 7

8 α.02 Κεφ. I, Α, Α.2., 1 Κεφ ΙV, παρ α.03 Κεφ. I, Α, Α.2., 1 Κεφ ΙV, παρ α.04 Κεφ ΙV, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί άμεσα από το Π.Ι. ή από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 35% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι δεν μετατρέπονται σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δεν εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.02). Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 15% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση ή είναι καθορισμένης διάρκειας. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.03) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων χωρίς κίνητρο για εξόφληση (grandfathered μη καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 8

9 2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο α.04) α.05 Κεφ ΙV, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ Κεφ. I, Α, Α.3 Κεφ. ΙI, 5 Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων με κίνητρο για εξόφληση (grandfathered καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010. Αφαιρούνται τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία τους και η υπεραξία (goodwill). Το αφαιρούμενο ποσό της υπεραξίας ισούται με αυτό που αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. και επομένως, περιλαμβάνει και τα ποσά της υπεραξίας που: - αντιστοιχούν στους μετόχους μειοψηφίας μίας εξαγοραζόμενης από το Π.Ι. επιχείρησης, στους οποίους, είτε παραχωρήθηκε δικαίωμα πώλησης των μεριδίων τους (puts on minority interests), είτε έχει συναφθεί σύμβαση προθεσμιακής πώλησης αυτών στο Π.Ι.. - προκύπτουν από εξαγοραζόμενες συγγενείς ή θυγατρικές επιχειρήσεις του Π.Ι., περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δεν ενοποιούνται για εποπτικούς σκοπούς, αλλά αποτιμώνται στον ενοποιημένο για σκοπούς εποπτείας ισολογισμό με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό της υπεραξίας θα πρέπει να διαχωρίζεται από το αντίστοιχο ποσό της συμμετοχής (καθώς το ποσό συμμετοχής αφαιρείται από τα συνολικά ενοποιημένα ίδια κεφάλαια κωδικοί 1.3.1, και 9

10 1.3.9) και να περιλαμβάνεται στον κωδικό α Κεφαλαίου IV Το στοιχείο προκύπτει ως το άθροισμα των στοιχείων α α α α.04 Συνολικό ποσό υπέρβασης των ορίων αναγνώρισης των υβριδικών τίτλων στα βασικά ίδια κεφάλαια είτε σε ατομική είτε σε ενοποιημένη βάση. Το υπερβάλλον ποσό περιλαμβάνεται στα κύρια στοιχεία των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Κεφ. Ι, Ενότητα Β.1. της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010) στον κωδικό α.01 Κεφαλαίου IV, παρ. 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων που περιλαμβάνονται στις γραμμές ***01 και α.01 και υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό από την ΤτΕ όριο 50% επί των βασικών ιδίων κεφαλαίων α.02 Κεφαλαίου IV, παρ. 2 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων που περιλαμβάνονται στις γραμμές ***02 και α.02 και υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό από την ΤτΕ όριο 35% επί των βασικών ιδίων κεφαλαίων α.03 Κεφαλαίου IV, παρ. 3 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων που περιλαμβάνονται στις γραμμές ***03 και α.03 και υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό από την ΤτΕ όριο 15% επί των βασικών ιδίων κεφαλαίων α.04 Κεφαλαίου IV, παρ. 4 Αναγράφεται το συνολικό ποσό των υβριδικών τίτλων (grandfathered) που περιλαμβάνονται στις γραμμές ***04, *** α.04, και α.05 που υπερβαίνει τα ανώτατα αποδεκτά από την ΤτΕ όρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του Κεφ. IV Κεφ. I, Α, Α.1., 1α Καταχωρούνται αφαιρετικά τα ποσά με τα οποία προσαυξήθηκε η καθαρή θέση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ λόγω χρήσης της δυνατότητας αναπροσαρμογής της αξίας ορισμένων παγίων στοιχείων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1. (Η ίδια καταχώρηση γίνεται ανεξαρτήτως του αν η καθαρή θέση της πρώτης εφαρμογής προήλθε από τη 10

11 δημιουργία ενός σχετικού αποθεματικού αναπροσαρμογής ή από την κεφαλαιοποίηση αυτού και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) Καταχωρείται ως αφαιρετικό στοιχείο το ποσό της συμμετοχής στο «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο» *, Καταχωρείται ως αφαιρετικό στοιχείο το ποσό της παρ.1(α) αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης μετά τον συμψηφισμό τυχόν αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, εφόσον υπερβαίνει ποσοστό 20% των κύριων στοιχείων των βασικών Ιδίων κεφαλαίων όπως ορίζονται στη στη γραμμή ΑΦΑ. Δεν περιλαμβάνεται το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αναγνωρίζεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις μέσω μη ελεγμένων από ανεξάρτητους ελεγκτές ενδιάμεσων κερδών. ΑΦΑ, παρ.1(α) Πληροφοριακό Στοιχείο: Καταχωρείται το ποσό των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό του ορίου της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης (ΑΦΑ). Ειδικότερα συνυπολογίζονται τα στοιχεία της Ενότητας Α1 και Α3 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, οι προνομιούχες μετοχές του ν. 3723/2008, οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες του αρ. 2 της ΠΥΣ 38/2012, και τυχόν άλλα μέσα κεφαλαίου του εδαφίου (iii) της παρ. 1 (α) της. Ως αφαιρετικά το 50% των στοιχείων της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και τυχόν ποσό του 50% των στοιχείων της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 που αφαιρούνται από τα συμπληρωματικά κεφάλαια και υπερβαίνουν το σύνολο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων Κεφαλαίου IV, παρ. 3 Κεφ. I, Β, Β.1., 4 Μεταφέρεται το ποσό του κωδ α ως προσθετικό στοιχείο των κύριων στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι Κεφ. I, Β, Β.1., 1β Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας (δηλαδή μετά την αφαίρεση των αρνητικών διαφορών), προ αναβαλλόμενων φόρων, των παγίων που κατέχονται για επενδυτικούς 11

12 σκοπούς και αποτιμώνται κατά πάγια τακτική στην εύλογη αξία. (τμήμα του ποσού του στοιχείου ) Κεφ. I, Β, Β.1., 1β Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας (δηλαδή μετά την αφαίρεση των αρνητικών διαφορών), προ αναβαλλόμενων φόρων, των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων (τμήμα του ποσού του στοιχείου ) Κεφ. I, Β, Β.1., 4 Tμήμα του ποσού του στοιχείου (βλέπε επίσης οδηγίες για τον κωδικό και ) Κεφ. I, Β, Β.1., 1α Μεταφέρονται από τον κωδικό τα ποσά που προέκυψαν από αναπροσαρμογές κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της αξίας παγίων στοιχείων του Π.Ι Κεφ. I, Β, Β.1., 2 Απεικονίζονται τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και τίτλοι με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, αόριστης διάρκειας που έχουν εκδοθεί από το Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί. Από το εν λόγω στοιχείο αφαιρείται το ποσό που τυχόν κατέχεται από το Π.Ι Κεφ. I, Β, Β.1., 5 Απεικονίζεται η θετική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (αφορά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΠΕΔ). Η θετική διαφορά μεταξύ των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων (εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί εποπτικά) και της αναμενόμενης ζημιάς (EL) από τα αντίστοιχα ανοίγματα, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει Κεφ. I, Β, Β.2., 1 Περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας. Από το εν λόγω ποσό αφαιρείται ότι είναι ιδιοκατεχόμενο από το Π.Ι Κεφ. I, Β, Β.2., 2 Περιλαμβάνονται τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας. Από το εν λόγω στοιχείο αφαιρείται ότι ποσό είναι ιδιοκατεχόμενο από το Π.Ι Κεφ. ΙV, 6 Το συνολικό ποσό των πρόσθετων στοιχείων των 12

13 συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό όριο 50% επί του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. θα αφαιρείται Κεφ.ΙV, 5 Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό όριο 100% επί του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. θα αφαιρείται. 1.3 Κεφ. Ι, Γ, τελευταίο εδάφιο, παρ.1 Τα αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αφαιρούνται κατά 50% από τα Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων και κατά 50% από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τηρουμένων των ανώτατων ορίων για τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων. 1.3 Τ1**, τελευταίο εδάφιο, παρ.1(α) Από το άθροισμα των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων, αφαιρείται κατά το ήμισυ το ποσό του κωδικού 1.3. Στην περίπτωση που το 50% του κωδ. 1.3 το οποίο αφαιρείται από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (κωδ.1.2), και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων, η διαφορά αφαιρείται από τα Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. 1.3 Τ1***, τελευταία εδάφιο παρ.1(α) Περιλαμβάνεται το υπερβάλλον ποσό των αφαιρετικών στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που αφαιρείται από τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. 1.3.T2* Κεφ. Ι, Γ Κεφ. ΙV, 7 Από το άθροισμα των κύριων και πρόσθετων στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, αφαιρείται κατά το ήμισυ το ποσό του κωδικού Κεφ. Ι, Γ, 1, α Αφαιρούνται οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών Κεφ. Ι, Γ, 1, α Αφαιρούνται τα λοιπά στοιχεία (επιπλέον των κατεχόμενων κοινών μετοχών) των ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών. 13

14 1.3.3 Κεφ. Ι, Γ, 1, β Αφαιρούνται οι συμμετοχές και τα λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με ποσοστό κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών, κατά το ποσό που τα συνολικά αυτά ανοίγματα υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. που τις πραγματοποιεί Κεφ. Ι, Γ, 1, γ Κεφ. Ι, Γ, 3 Αναγράφεται αφαιρετικά το ποσό (αξία ισολογισμού) που αφορά συμμετοχές σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου με ποσοστό άνω του 20%. Εάν το Π.Ι. εφαρμόζει την εναλλακτική μέθοδο («Αφαίρεσης και Συνένωσης»), τότε αναγράφεται στον κωδικό αυτό η θετική διαφορά (ή το άθροισμα) της αξίας ισολογισμού της συμμετοχής μείον το πλεόνασμα (ή πλέον το έλλειμμα) φερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου επί το ποσοστό συμμετοχής του Π.Ι. στην αντίστοιχη επιχείρηση. Ως πλεόνασμα ή έλλειμμα φερεγγυότητας ορίζεται η διαφορά μεταξύ των διαθεσίμων κεφαλαίων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτά υπολογίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, δεδομένου ότι οι συμμετοχές αποτιμώνται στον ενοποιημένο για εποπτικούς σκοπούς ισολογισμό με την μέθοδο της καθαρής θέσης, ισχύουν και στις περιπτώσεις αυτές τα προαναφερθέντα στις οδηγίες του κωδικού σχετικά με τον χειρισμό της υπεραξίας (goodwill) που τυχόν ενυπάρχει στην αποτίμηση των συμμετοχών αυτών Κεφ. Ι, Γ, 1, δ Αναγράφονται αφαιρετικά τα δάνεια και εκδοθέντες τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης, προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος, καθώς και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του κωδικού 1.3.4, εφόσον το Π.Ι. κατέχει άμεσα ή εμμέσως συμμετοχή (στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου) ποσοστού τουλάχιστον 20% Κεφ. Ι, Γ, 1, ζ Στο κωδικό συμπληρώνεται ως πληροφοριακό στοιχείο το 14

15 , παρ.5 συνολικό ποσό που αφορά τη διπλή μόχλευση (double gearing) που έχει αφαιρεθεί από την αντίστοιχη κατηγορία κεφαλαίων την οποία αφορά (Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια, Πρόσθετα Βασικά Ίδια Κεφάλαια, Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια) Κεφ. Ι, Γ, 1, στ Αναγράφονται τα ποσά ανοιγμάτων από θέσεις τιτλοποίησης που υπόκεινται σε στάθμιση με συντελεστή 1250% σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2645/ Κεφ. Ι, Γ, 1, ε Απεικονίζεται η αρνητική διαφορά μεταξύ λογιστικών και εποπτικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (αφορά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΠΕΔ). Η αρνητική διαφορά (υστέρηση) μεταξύ των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εξαιρουμένων των αναγνωριζόμενων για σκοπούς εποπτείας τιτλοποιημένων απαιτήσεων), και της αναμενόμενης ζημιάς των εν λόγω στοιχείων κατά την έννοια του τμήματος Δ, παρ. Δ.2 και Δ.3 της ΠΔ/ΤΕ 2589/ ,όπως ισχύει Κεφ. Ι, Γ, 1, η Καταχωρούνται ειδικές συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα), κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, κατά το ποσό που υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. (εξατομικευμένα το 15% και συνολικά το 60%) Κεφ. Ι, Γ, 2,α Αφαιρούνται, εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συμμετοχές του Π.Ι. σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν υπάγονται στην εποπτεία του Π.Ι. σε ενοποιημένη βάση. 1.4*, παρ.2 ΠΔ/ΤΕ 2630/ Κεφ. Ι, Ενότητα Α1 Κεφ. ΙΙ, παρ. 1, 2, 3 Σύνολο των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων για τον υπολογισμό του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 6%. Ειδικότερα, σε ατομική βάση, συνυπολογίζονται τα στοιχεία της Ενότητας Α1 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και ως αφαιρετικό στοιχείο η τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ: α) του αθροίσματος των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008, των υπό αίρεση μετατρέψιμων 15

16 ομολογιών του αρ. 2 της ΠΥΣ 38/2012 και των μέσων κεφαλαίου του εδαφίου (iii) της παρ. 1 (α) της ΠΕΕ 13/ και β) του αθροίσματος των αφαιρετικών στοιχείων της Ενότητας Α3 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, του 50% των αφαιρετικών της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και τυχόν ποσού του 50% των αφαιρετικών της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 που αφαιρούνται από τα συμπληρωματικά κεφάλαια και υπερβαίνουν το σύνολο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε ενοποιημένη βάση πλέον των ανωτέρω συνυπολογίζονται τα δικαιώματα μειοψηφίας, οι συναλλαγματικές διαφορές των εποπτικά ενοποιούμενων θυγατρικών εξωτερικού και τα αποθεματικά από αποτίμηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης συγγενών ή θυγατρικών που δεν ενοποιούνται για εποπτικούς σκοπούς. 1.4**, παρ.1 ΠΔ/ΤΕ 2630/ Κεφ. Ι, Ενότητες Α1, Α3 και Γ Κεφ ΙΙ, παρ. 1, 2, 3 και 5 Σύνολο των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων για τον υπολογισμό του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 9% Ειδικότερα, σε ατομική βάση, συνυπολογίζονται τα στοιχεία της Ενότητας Α1 και Α3 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, οι προνομιούχες μετοχές του ν. 3723/2008, οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες του αρ. 2 της ΠΥΣ 38/2012, τα μέσα κεφαλαίου του εδαφίου (iii) της παρ. 1 (α) της. Αφαιρούνται το ποσό της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης που υπερβαίνει το όριο του 20%, το 50% των στοιχείων της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και τυχόν ποσό του 50% των στοιχείων της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 που αφαιρούνται από τα συμπληρωματικά κεφάλαια και υπερβαίνουν το σύνολο των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε ενοποιημένη βάση πλέον των ανωτέρω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας, οι συναλλαγματικές διαφορές των εποπτικά ενοποιούμενων θυγατρικών εξωτερικού, τα αποθεματικά από αποτίμηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης συγγενών ή θυγατρικών που δεν ενοποιούνται για εποπτικούς σκοπούς και ως αφαιρετικό στοιχείο η υπεραξία. 16

17 1.6.3 Κεφ. Ι, Δ Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στο Π.Ι. και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι: (i) Η αρχική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι δύο τουλάχιστον (2) έτη. (ii) Δεν περιλαμβάνεται στη δανειακή σύμβαση καμία ρήτρα που να προβλέπει ότι, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εκτός από τη λύση και εκκαθάριση του Π.Ι., πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο πριν τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξόφλησης, εκτός εάν έχει ληφθεί σχετική έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος (iii) Δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν οι τόκοι ή το κεφάλαιο του δανείου εάν η εξόφληση αυτή συνεπάγεται τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. σε ποσοστό χαμηλότερο από το 100% των συνολικών κεφαλαιακών του απαιτήσεων Κεφ. ΙV, 8 Το ποσό των δανείων μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας που συνιστούν συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς όταν υπερβαίνει το 150%, των βασικών ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. θα αφαιρείται ΠΔ/ΤΕ 2589/ "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων", όπως ισχύει ΠΔ/ΤΕ 2589/ "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων", όπως ισχύει Ποσό δανείου μειωμένης εξασφάλισης πριν τη σταδιακή κατά την τελευταία πενταετία μείωση της εποπτικής αναγνώρισής του Καταχωρείται το ποσό του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη λειτουργία του Π.Ι. βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας Σημειώνεται ότι τα στοιχεία με κωδικούς *, ΑΦΑ, 1.4*,1.4** δεν έχουν εφαρμογή για τα λοιπά εποπτευόμενα ιδρύματα που εμπίπτουν στις ενότητες Ε. και ΣΤ. του Κεφ.ΙΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2651/

18 Η συμπλήρωση των ποσών του Υποδείγματος Β02: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων» γίνεται βάσει των συνολικών ποσών που έχουν συμπληρωθεί, αντιστοίχως, στα ακόλουθα Υποδείγματα: (i) Γ01 έως Γ04 για τον πιστωτικό κίνδυνο, (ii) Δ01 έως Δ20 για τον κίνδυνο αγοράς και (iii) Ε01 και Ε02 για το λειτουργικό κίνδυνο. 18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παραπομπές στην 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 108/

Συνεδρίαση 108/ Συνεδρίαση 108/4.4.2014 Θέμα 1: Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων,

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 2/459/2007 ΦΕΚ 2457/Β'/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2587/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

Θέμα: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Απόφ. Διοικ.Τ ρ.ελλάδος 2587/30.08.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2587/2007 Θέμα: Ορισμός των Ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δημοσιοποίηση με βάση την απόφαση 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (686/26.06.2014), που αποτελεί εφαρμογή της οδηγίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γενικές Οδηγίες Στο παρόν υπόδειγμα συμπληρώνονται στοιχεία για τους μετόχους φυσικά και νομικά πρόσωπα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω -

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω - I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έννοια ιδίων κεφαλαίων. 2. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος ή αναφορά στον όρο «ίδια κεφάλαια» ανταποκρίνεται στον ορισµό που δίδεται στις παραγράφους 3 µέχρι 6 και 7 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 29/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) «Πλαίσιο υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έλεγχος Μητρική Θυγατρική Όμιλος Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Μη Ελεγχόμενες Συμμετοχές Μέθοδος της απόκτησης Διαφορά Ενοποίησης Αναγνώριση Αναβαλλόμενων φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/7.1.007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Τα υποδείγματα που αφορούν τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα είναι τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ04: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβούλος στην Εταιρεία Δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/ 22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22857 22858 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ομάδα 4: Καθαρή Θέση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ομάδα 4: Καθαρή Θέση 1 1 Σημ. 20Χ1 20Χ0 Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο Χ Χ Υπέρ το άρτιο Χ Χ Καταθέσεις ιδιοκτητών Χ Χ Ίδιοι τίτλοι Χ Χ Χ Χ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Χ Χ Αφορολόγητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 4: Καθαρή Θέση

Ομάδα 4: Καθαρή Θέση 1 Σημ. 20Χ1 20Χ0 Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο Χ Χ Υπέρ το άρτιο Χ Χ Καταθέσεις ιδιοκτητών Χ Χ Ίδιοι τίτλοι Χ Χ Χ Χ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Χ Χ Αφορολόγητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα