ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

2 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117

4 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5119

6 5120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5121

8 5122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5123

10 5124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5125

12 5126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5127

14 5128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5129

16 5130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5131

18 5132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5133

20 5134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5135

22 5136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5137

24 5138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5139

26 5140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5141 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γενικές Οδηγίες Στο παρόν υπόδειγμα συμπληρώνονται στοιχεία για τους μετόχους φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2. εδάφιο γ του ν.3601, όπως ισχύει, άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του Π.Ι. ήανήκουν στους 10 μεγαλύτερους και υποβάλλεται μόνο σε ατομική βάση. (ι) Για τον υπολογισμό του ποσοστού 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του πιστωτικού ιδρύματος ή την κατάταξη των μετόχων στους 10 μεγαλύτερους, προστίθενται στο άμεσα κατεχόμενο από το μέτοχο ποσοστό και το έμμεσα κατεχόμενο. Ως έμμεσο ορίζεται το ποσοστό που κατέχεται από ελεγχόμενες από ή συνδεδεμένες με το μέτοχο επιχειρήσεις (κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε τουν. 2190/1920), όπως ισχύει, καθώς και το ποσοστό που κατέχεται μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης με τρίτους ή μέσω των λοιπών περιπτώσεων του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει. Kατά τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με ρητή δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με το στοιχείο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη και πρόκειται βάσει ρητής δέσμευσης να μεταβιβαστούν εντός ενός έτους από την απόκτηση, όπως προβλέπεται με το άρθρο 24, παρ.2, εδάφιο α του ν.3601, όπως ισχύει. (ii) οι μετοχές που κατέχονται από εποπτευόμενους από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) συναθροίζονται και εφόσον ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του Π.Ι. ή ανήκουν στους 10 μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα (σε μία γραμμή) και (iii) οι ιδιοκατεχόμενοι από το υπόχρεο πιστωτικό ίδρυμα τίτλοι δεν συμπληρώνονται στο παρόν Υπόδειγμα. Β. Οι στήλες του Υποδείγματος Α01 συμπληρώνονται ως εξής: 1. Στη στήλη (1) «Επωνυμία ονοματεπώνυμο μετόχου» αναγράφεται το όνομα του άμεσου ή έμμεσου μετόχου αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 2. Στη στήλη (2) «Διεύθυνση μετόχου» αναγράφεται η διεύθυνση του μετόχου που αναφέρεται στη στήλη (1).

28 5142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Στη στήλη (3) «Χώρα έδρας κατοικίας μετόχου» αναγράφεται η χώρα κατοικίας / έδρας του μετόχου που αναφέρεται στη στήλη (1). 4. Στη στήλη (4) «Σχέση μετόχου με το πιστωτικό ίδρυμα» αναγράφεται η ειδική σχέση του μετόχου με το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τους κωδικούς (1) έως (8) που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι του ενός κωδικοί σχέσης, θα αναφέρονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του. 5. Στη στήλη (5) «Α.Φ.Μ. μετόχου» αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του μετόχου που αναφέρεται στη στήλη (1). Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού προσώπου, αναγράφεται ο κωδικός που δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΠΣ. 6. Στη στήλη (6) «Επωνυμία ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται η επωνυμία του ελεγχόμενου, από το μέτοχο της στήλης (1), νομικού προσώπου. Σε περιπτώσεις όπου ο άμεσος μέτοχος ελέγχει περισσότερα από ένα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Πιστωτικού Ιδρύματος, τότε αναφέρονται όλα τα ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα, σε ξεχωριστές γραμμές. 7. Στη στήλη (7) «Διεύθυνση ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται η διεύθυνση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου που αναφέρεται στη στήλη (6). 8. Στη στήλη (8) «Χώρα έδρας ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται η χώρα έδρας του ελεγχόμενου νομικού προσώπου που αναφέρεται στη στήλη (6). 9. Στη στήλη (9) «Σχέση ελεγχόμενου νομικού προσώπου με το πιστωτικό ίδρυμα» αναγράφεται ο κωδικός ειδικής σχέσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης που προσδιορίζει τη σχέση του νομικού προσώπου που ελέγχεται από το μέτοχο της στήλης (1) με το πιστωτικό ίδρυμα. 10. Στη στήλη (10) «Α.Φ.Μ. ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του ελεγχόμενου νομικού προσώπου της στήλης (6). 11. Στη στήλη (11) «Ποσοστό συμμετοχής μετόχου στο πιστωτικό ίδρυμα: Άμεση συμμετοχή (%)» αναγράφεται το ποσοστό των κατεχόμενων απόκάθεμέτοχομετοχώνμεδικαίωμα ψήφου σε σχέση με το σύνολο των εκδοθέντων από το πιστωτικό ίδρυμα μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 12. Στη στήλη (12) «Ποσοστό συμμετοχής μετόχου στο πιστωτικό ίδρυμα: Έμμεση συμμετοχή (%)» για κάθε ελεγχόμενο από τον μέτοχο νομικό πρόσωπο, αναγράφεται το ποσοστό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει σε σχέση με το σύνολο των εκδοθεισών από το πιστωτικό ίδρυμα μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 13. Στη στήλη (13) «Ποσοστό συμμετοχής μετόχου στο πιστωτικό ίδρυμα (%)» αναγράφεται το άθροισμα του ποσοστού της άμεσης συμμετοχής και του συνολικού ποσοστού των έμμεσων συμμετοχών του ιδίου μετόχου.

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : : (%). /.. /... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

30 5144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α02: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (α) ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ (β) ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ Α. Το παρόν Υπόδειγμα συμπληρώνεται για τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. Διευκρινίζεται ότι στο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας ή στα δικαιώματα ψήφου από το πιστωτικό ίδρυμα περιλαμβάνονται και τα ποσοστά συμμετοχής που τυχόν κατέχονται από εταιρίες που είναι συνδεδεμένες με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 42(ε) παρ.5 του ν.2190/1920, όπως ισχύει, ενώ στα ποσοστά αυτά περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007,όπως ισχύει, και τα κατεχόμενα δικαιώματα απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3556/2007,όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της «ειδικής συμμετοχής» λαμβάνονται επιπλέον υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι κατηγορίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι οι ακόλουθες: (i) Πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. (ii) Χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. (iii) Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των εδαφίων α) και δ) αντίστοιχα, του άρθρου 2 (α), του ν.δ.400/1970, όπως ισχύει. (iv) Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει. (v) Επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.3601/2007, όπως ισχύει. Β. Οι στήλες του Υποδείγματος Α02 συμπληρώνονται ως εξής: i. Στις στήλες (1-3) «Επωνυμία, διεύθυνση, χώρα έδρας», αναγράφεται η επωνυμία, η διεύθυνση και η χώρα έδρας, αντίστοιχα, του νομικού προσώπου στο οποίο το πιστωτικό ίδρυμα κατέχει ειδική συμμετοχή σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. ii. iii. Στη στήλη (4) «Ένδειξη ενοποίησης», αναφέρεται αν η εταιρία στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα συμμετέχει, ενοποιείται εποπτικά. Στη στήλη (5) «Κωδικός Σχέσης» αναγράφεται ο κωδικός σχέσης του νομικού προσώπου με το πιστωτικό ίδρυμα με βάση το Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι από έναν από τους παρακάτω κωδικούς θα αναφέρονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του.

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5145 iv. Στη στήλη (6) «Κατηγορία», αναγράφεται η κατηγορία ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που ανήκει το νομικό πρόσωπο της στήλης (1), σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. v. Στη στήλη (7) «Α.Φ.Μ.», αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου της στήλης (1) vi. vii. Στη στήλη (8) «Ποσό συμμετοχής», αναγράφεται το ποσό της άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου της στήλης (1) όπως εμφανίζεται στο ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και το συνολικό ποσό της έμμεσης συμμετοχής που κατέχεται από συνδεδεμένες με το πιστωτικό ίδρυμα εταιρίες σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στη στήλη (9) «Ποσοστό συμμετοχών επί των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος», αναφέρεται το ποσό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο νομικό πρόσωπο της στήλης (1) ως ποσοστό επί των συνολικών ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ ,όπως ισχύει. viii. Στη στήλη (10) «Ποσοστό συμμετοχής επί μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας», γίνεται αναφορά στο άμεσα και έμμεσα κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος επί του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου της στήλης (1). ix. Στη στήλη (11) «Κωδικός διακρατούμενων λοιπών ιδίων κεφαλαίων» αναφέρονται οι κατηγορίες των λοιπών ιδίων κεφαλαίων με αναγραφή του αντίστοιχου κωδικού ωςεξής: Υβριδικά Κεφάλαια κατά την έννοια της Ενότητας Α2, του Κεφαλαίου Ι, της (1) ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Lower Tier I),όπως ισχύει. Μακροπρόθεσμα δάνεια και τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τα (2) οριζόμενα στην παρ. 2, της Ενότητας Β1, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Upper Tier II),όπως ισχύει. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος για παρελθούσες (3) χρήσεις (αναστολή μερίσματος στους μετόχους της σε περιόδους ζημιογόνων χρήσεων αόριστης διάρκειας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, της Ενότητας Β1, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Upper Tier II ),όπως ισχύει. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος για παρελθούσες (4) χρήσεις ορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, της Ενότητας Β2, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Lower Tier II),όπως ισχύει. Δάνεια και τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τα (5) οριζόμενα στην παρ. 2, της Ενότητας Β2, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔΤΕ 2630/ (Lower Tier II ),όπως ισχύει. x. Στη στήλη (12) «Ποσό διακρατούμενων λοιπών ιδίων κεφαλαίων», αναγράφεται το ποσό των διακρατούμενων από το πιστωτικό ίδρυμα λοιπών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω εταιριών. Διευκρινίζεται ότι η στήλη (12) συμπληρώνεται όταν η συμμετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας είναι ίση ή μεγαλύτερη του 10% και το πιστωτικό ίδρυμα κατέχει επιπλέον λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

32 5146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 02:. 1 () 2 ( ) 4 (. ) 5 (..) 6 (..) 1, 2, 4, 5, 6 3 ( &.) ) /.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5147 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α03: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1. Το Υπόδειγμα Α03 συμπληρώνεται για τις εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (δηλαδή πλην των εταιριών που ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει) στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει ειδικές συμμετοχές κατά την έννοια της παράγ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 2. Οι στήλες του Υποδείγματος Α03 συμπληρώνονται ως εξής: i. Στην στήλη (1-3) «Επωνυμία νομικού προσώπου, διεύθυνση, χώρα έδρας», αναγράφονται νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ειδική συμμετοχή το πιστωτικό ίδρυμα. Τα νομικά πρόσωπα μπορεί να ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιριών ή να έχουν ειδική σχέση και μεταξύ τους. ii. iii. iv. Στη στήλη (4) «Κωδικός σχέσης», αναγράφονται οι κωδικοί σχέσεων νομικών προσώπων με το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι από έναν από τους παρακάτω κωδικούς θα αναφέρονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του. Στη στήλη (5) «Κλάδος», αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός κλάδου της οικονομίας, με βάση την πιο πρόσφατη ταξινόμηση της ΕΣΥΕ. Στη στήλη (6) «Α.Φ.Μ.», αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου στο οποίο έχει ειδική συμμετοχή το πιστωτικό ίδρυμα. v. Στη στήλη (7) «Ποσό συμμετοχής» αναγράφεται το ποσό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα), όπως εμφανίζεται στο ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύματος. vi. Στη στήλη (8) «Ποσοστό επί ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος», αναγράφονται οι συμμετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, ως ποσοστό, επί των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει. vii. Στη στήλη (9) «Ποσοστό επί μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας», αναγράφονται οι συμμετοχές του Πιστωτικού Ιδρύματος σε εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, ως ποσοστό, επί του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών.

34 5148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 03: ). (%). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5149 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A04: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 1. Για τους σκοπούς συμπλήρωσης του παρόντος υποδείγματος, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. 2. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει στοιχεία για τους όρους των δανείων προς πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο οι πιστοδοτήσεις προς αυτά χορηγήθηκαν με ισοδύναμους τουλάχιστον με τις λοιπές επιχειρήσεις όρους (ποσά, επιτόκια, όρια, εξασφαλίσεις) και με τις εκάστοτε ισχύουσες για το σκοπό αυτό ειδικές διαδικασίες έγκρισης. 3. Οι στήλες του Υποδείγματος Α04 συμπληρώνονται ως εξής: i. Στη στήλη (1) «Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο», αναγράφεται η επωνυμία εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή το Ονοματεπώνυμο εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα και συγχρόνως συνδέεται με σχέσεις πιστοδοτήσεων ή λοιπών απαιτήσεων. ii. iii. iv. Στις στήλες (2) «Διεύθυνση» και (3) «Χώρα», αναγράφονται η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης/έδρας, αντίστοιχα, του προσώπου που αναφέρεται στη στήλη (1). Στη στήλη (4) «Κωδικός σχέσης», αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί σχέσεων όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι από έναν από τους παρακάτω κωδικούς αναγράφονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του. Στη στήλη (5) «Α.Φ.Μ. ή κωδικός ΔΕΠΣ», αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει ειδική σχέση με το Πιστωτικό Ίδρυμα. Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού προσώπου, αναφέρεται ο ειδικός κωδικός που παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. v. Στη στήλη (6) «Δάνεια, λοιπές απαιτήσεις & τοποθετήσεις από στοιχεία ισολογισμού», αναγράφονται τα υφιστάμενα υπόλοιπα σε δάνεια (άληκτα και ληξιπρόθεσμα), λοιπές απαιτήσεις και τοποθετήσεις οποιασδήποτε μορφής του πιστωτικού ιδρύματος ή νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων επί άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία υπάρχει ειδική σχέση. Οι λοιπές απαιτήσεις και τοποθετήσεις αφορούν απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις καθώς και χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά γραμμάτια) οι οποίοι έχουν περιέλθει στην κατοχή του πιστωτικού ιδρύματος, μετοχές και ειδικές συμμετοχές τις οποίες κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα, απαιτήσεις από προμήθειες κλπ. vi. Στη στήλη (7) «Ληξιπρόθεσμες οφειλές στοιχείων ενεργητικού (κεφάλαια τόκοι)», αναγράφονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από κεφάλαια και τόκους δανείων που έχουν χορηγηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά

36 5150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναγράφονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς παρακολούθησης του πιστωτικού ιδρύματος. vii. Στη στήλη (8) «Ανοίγματα, εγγυητικές επιστολές & λοιπά στοιχεία εκτός ισολογισμού», αναγράφονται τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά ανοίγματα από εγγυητικές και από λοιπά εκτός ισολογισμού στοιχεία μη συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών και στατιστικής παρακολούθησης λογαριασμών. Στα στοιχεία εκτός ισολογισμού περιλαμβάνονται οι εγγυητικές επιστολές, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι συμβάσεις επιτοκίων, τιμών συναλλάγματος / χρυσού, λοιπές συμβάσεις, και λοιπά στοιχεία που δημιουργούν ανοίγματα εκτός ισολογισμού. viii. Στη στήλη (9) «Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών», αναγράφονται οι απαιτήσεις από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών. ix. Στη στήλη (10) «Είδος εγγύησης», αναγράφεται το είδος της εγγύησης που έχει δοθεί από την πλευρά του δανειολήπτη. Στις εγγυήσεις περιλαμβάνονται : τίτλοι, ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετρητά, εγγυητικές επιστολές άλλου πιστωτικού ιδρύματος, εμπράγματες ασφάλειες, υποθήκες, προσημειώσεις κλπ. x. Στις στήλες (11) «Αρχική αξία εγγύησης» και (12) «Τρέχουσα αξία εγγύησης», αναγράφονται η αρχική και η τρέχουσα αξία, αντίστοιχα, των εγγυήσεων που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυμα από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά γραμμάτια, μετοχές, μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαδικασία αποτίμησης των εγγυήσεων σε τρέχουσες τιμές, ή δεν υφίσταται για όλα τα είδη των εγγυήσεων, θα αναγράφεται μόνο η αρχική αξία.

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ) /, &, ), &. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

38 5152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παραπομπές στην Κωδικός ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ στοιχείο) Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το καταβεβλημένο κοινό μετοχικό κεφάλαιο του Π.Ι. δηλαδή το ονομαστικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο μείον τυχόν οφειλόμενο μέρος. Δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που έχουν εκδοθεί λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων. Στην περίπτωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών αναγράφεται το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, εφόσον σύμφωνα με το ν.1667/1996, όπως ισχύει, απορροφούν πλήρως ζημιές σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του π.ι. και σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης ιεραρχούνται μετά από όλες τις άλλες απαιτήσεις Κεφ. I, Α, Α.1., 1,β Η αξία ισολογισμού των ιδίων μετοχών που κατέχονται από το Π.Ι Κεφ. I, Α, Α.1., 2 Αναγράφεται το υπέρ το άρτιο ποσό που αφορά μόνο στις κοινές μετοχές Αναγράφονται τα συστατικά στοιχεία σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση (equity part of compound financial instruments) σύμφωνα με το ΔΛΠ Κεφ. Ι, παρ. 3 Αναγράφονται τα αποθεματικά και οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ποσών που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές και μεταφέρονται στον κωδ Κεφ. Ι, παρ. 3 Αναγράφεται το ποσό των αποθεματικών και διαφορών αναπροσαρμογής που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ ***01 (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ2630/2010, όπως ισχύει, και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 50% επί των

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5153 Κωδικός ***02 (πληροφοριακό στοιχείο) ***03 (πληροφοριακό στοιχείο) ***04 (πληροφοριακό στοιχείο) Παραπομπές στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 2 Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 3 Κεφ. ΙV, παρ. 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, διότι μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή προαιρετικά με πρωτοβουλία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου 14 / (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ2630/2010, όπως ισχύει και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 35% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, διότι δεν μετατρέπονται σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δεν εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 15% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, διότι εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση ή είναι καθορισμένης διάρκειας. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων χωρίς κίνητρο για εξόφληση (grandfathered μη καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι., και περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν

40 5154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραπομπές στην Κωδικός ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ***05 Κεφ ΙV, παρ. 4 (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. ΙΙ, παρ Κεφ. ΙΙ, παρ Κεφ. ΙΙ, παρ. 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ιτης ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει. (το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων με κίνητρο για εξόφληση (grandfathered καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ2630/2010,όπως ισχύει, για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει. ( το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Το ποσό των «Δικαιωμάτων μειοψηφίας» που προκύπτει κατά την εποπτική ενοποίηση εταιρειών (του χρηματοπιστωτικού τομέα) που περιλαμβάνονται στην εποπτεία του Π.Ι. σε ενοποιημένη βάση. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας των εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν εκδώσει υβριδικούς τίτλους, εφόσον εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. στα δικαιώματα μειοψηφίας (συμπεριλαμβάνεται το τμήμα που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές). Ο κωδικός αυτός δεν συμπληρώνεται σε ατομική βάση. Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας που δεν αναγνωρίζεται στα βασικά ίδια κεφάλαια, στην περίπτωση που, κατά την κρίση της ΤτΕ, το ύψος των ιδίων

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5155 Κωδικός Παραπομπές στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ κεφαλαίων της ενοποιούμενης θυγατρικής υπερβαίνει σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενοποίηση των στοιχείων της Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Συμπληρώνεται αποκλειστικά στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικά κέρδη στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι.. Τα ενδιάμεσα κέρδη αναγράφονται μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αναλογεί στην συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς) Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων κερδών της περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ (κωδ και ) α.01 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Συμπληρώνεται το σωρευτικό αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη ή ζημίες) που δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι., μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος. Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα της μεμονωμένης ενδιάμεσης περιόδου κατά την ημερομηνία αναφοράς (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου της χρήσεως) δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί, αλλά έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί η αμέσως προηγούμενη σωρευτική ενδιάμεση περίοδος (π.χ το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως), αναγράφεται το μεμονωμένο ενδιάμεσο αποτέλεσμα (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου), ενώ στον κωδ ή β, αντίστοιχα, αναγράφεται το ελεγμένο κέρδος ή ζημία της προηγούμενης σωρευτικής περιόδου α.02 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Αναγράφεται το τμήμα των μη ελεγμένων αποτελεσμάτων περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ (κωδ και ) β.01 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β Συμπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικές ζημίες στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι.. Οι ενδιάμεσες ζημίες αναγράφονται μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αφορά τη σωρευτική περίοδο αναφοράς) β.02 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων ζημιών περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στο στοιχείο

42 5156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κωδικός Παραπομπές στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ( και ) Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., Αφαιρούνται τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση (iv) μελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (ii) Αναγράφονται οι μετά από (αναβαλλόμενους) φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο ) Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (ii) Αφαιρείται το ποσό που αναγράφεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (i) Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των δανείων και ομολογιακών τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο ) Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (i) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α., (iii) Αναγράφονται τα κέρδη/ζημίες από αναπροσαρμογή στην Κεφ. IΙΙ, 2 εύλογη αξία υποχρέωσης βάσει της χρήσης της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία (FVO) που προκύπτουν από αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Π.Ι. (own credit risk) Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α., (iii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. IΙΙ, Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (ii) Αναγράφεται το αποτελεσματικό μέρος της μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφοράς αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (ii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδ Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (ii) Αναγράφονται τα καθαρά κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς.

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5157 Παραπομπές στην Κωδικός ΠΔ/ΤΕ 2630/ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ όπως ισχύει Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (ii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδ Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (i) Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι οι υπεραξίες που προκύπτουν κατά περιουσιακό στοιχείο δεν συμψηφίζονται με τις ζημίες από αποτίμηση άλλων στοιχείων Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (i) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (v) Αναγράφεται το ποσό της υποχρέωσης από προγράμματα καθορισμένων παροχών προς εργαζομένους και συνταξιούχους, μετά από αναβαλλόμενους φόρους, όπως διαμορφώθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (v) Την θα συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 10% του κωδ και από την και εφεξής παύει η εφαρμογή της προσαρμογής αυτής και το συνολικό ποσό του ελλείμματος θα προσμετρείται στα βασικά ίδια κεφάλαια (ως μειωτικό στοιχείο). Από οκωδικός δε συμπληρώνεται Κεφ. IΙΙ, 1 Περιλαμβάνεται το τυχόν σχηματισμένο από το Π.Ι., πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Τραπεζικούς Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση του κατά την έναρξη της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ α Κεφ ΙV, παρ. 4 Το στοιχείο προκύπτει ως το άθροισμα των στοιχείων α α α α α.05. Περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων εκδόσεων υβριδικών τίτλων του π.ι. και οι υβριδικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται μέσω θυγατρικών εταιρειών και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. δεν απεικονίζονται στα δικαιώματα μειοψηφίας αλλά στις Υποχρεώσεις α.01 Κεφ. I, Α, Α.2., 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: Κεφ ΙV, παρ. 1 (i) έχουν εκδοθεί άμεσα από το Π.Ι. ή από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, και

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γενικές Οδηγίες Στο παρόν υπόδειγμα συμπληρώνονται στοιχεία για τους μετόχους φυσικά και νομικά πρόσωπα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 108/

Συνεδρίαση 108/ Συνεδρίαση 108/4.4.2014 Θέμα 1: Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων,

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 2/459/2007 ΦΕΚ 2457/Β'/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2587/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Τα υποδείγματα που αφορούν τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα είναι τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 29/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) «Πλαίσιο υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2675/ Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2675/ Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2675/19.12.2016 Θέμα: Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ04: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 /

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / 3.7.2012 Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 199 6 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πράξης 2651/20 1 2012 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλ λουν σε περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ04: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω -

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω - I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έννοια ιδίων κεφαλαίων. 2. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος ή αναφορά στον όρο «ίδια κεφάλαια» ανταποκρίνεται στον ορισµό που δίδεται στις παραγράφους 3 µέχρι 6 και 7 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) EL D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ε01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ε01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ε01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα