ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

2 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117

4 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5119

6 5120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5121

8 5122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5123

10 5124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5125

12 5126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5127

14 5128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5129

16 5130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5131

18 5132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5133

20 5134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5135

22 5136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5137

24 5138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5139

26 5140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5141 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γενικές Οδηγίες Στο παρόν υπόδειγμα συμπληρώνονται στοιχεία για τους μετόχους φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2. εδάφιο γ του ν.3601, όπως ισχύει, άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του Π.Ι. ήανήκουν στους 10 μεγαλύτερους και υποβάλλεται μόνο σε ατομική βάση. (ι) Για τον υπολογισμό του ποσοστού 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του πιστωτικού ιδρύματος ή την κατάταξη των μετόχων στους 10 μεγαλύτερους, προστίθενται στο άμεσα κατεχόμενο από το μέτοχο ποσοστό και το έμμεσα κατεχόμενο. Ως έμμεσο ορίζεται το ποσοστό που κατέχεται από ελεγχόμενες από ή συνδεδεμένες με το μέτοχο επιχειρήσεις (κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε τουν. 2190/1920), όπως ισχύει, καθώς και το ποσοστό που κατέχεται μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης με τρίτους ή μέσω των λοιπών περιπτώσεων του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει. Kατά τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με ρητή δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με το στοιχείο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη και πρόκειται βάσει ρητής δέσμευσης να μεταβιβαστούν εντός ενός έτους από την απόκτηση, όπως προβλέπεται με το άρθρο 24, παρ.2, εδάφιο α του ν.3601, όπως ισχύει. (ii) οι μετοχές που κατέχονται από εποπτευόμενους από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) συναθροίζονται και εφόσον ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του Π.Ι. ή ανήκουν στους 10 μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα (σε μία γραμμή) και (iii) οι ιδιοκατεχόμενοι από το υπόχρεο πιστωτικό ίδρυμα τίτλοι δεν συμπληρώνονται στο παρόν Υπόδειγμα. Β. Οι στήλες του Υποδείγματος Α01 συμπληρώνονται ως εξής: 1. Στη στήλη (1) «Επωνυμία ονοματεπώνυμο μετόχου» αναγράφεται το όνομα του άμεσου ή έμμεσου μετόχου αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 2. Στη στήλη (2) «Διεύθυνση μετόχου» αναγράφεται η διεύθυνση του μετόχου που αναφέρεται στη στήλη (1).

28 5142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Στη στήλη (3) «Χώρα έδρας κατοικίας μετόχου» αναγράφεται η χώρα κατοικίας / έδρας του μετόχου που αναφέρεται στη στήλη (1). 4. Στη στήλη (4) «Σχέση μετόχου με το πιστωτικό ίδρυμα» αναγράφεται η ειδική σχέση του μετόχου με το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τους κωδικούς (1) έως (8) που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι του ενός κωδικοί σχέσης, θα αναφέρονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του. 5. Στη στήλη (5) «Α.Φ.Μ. μετόχου» αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του μετόχου που αναφέρεται στη στήλη (1). Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού προσώπου, αναγράφεται ο κωδικός που δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΠΣ. 6. Στη στήλη (6) «Επωνυμία ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται η επωνυμία του ελεγχόμενου, από το μέτοχο της στήλης (1), νομικού προσώπου. Σε περιπτώσεις όπου ο άμεσος μέτοχος ελέγχει περισσότερα από ένα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Πιστωτικού Ιδρύματος, τότε αναφέρονται όλα τα ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα, σε ξεχωριστές γραμμές. 7. Στη στήλη (7) «Διεύθυνση ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται η διεύθυνση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου που αναφέρεται στη στήλη (6). 8. Στη στήλη (8) «Χώρα έδρας ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται η χώρα έδρας του ελεγχόμενου νομικού προσώπου που αναφέρεται στη στήλη (6). 9. Στη στήλη (9) «Σχέση ελεγχόμενου νομικού προσώπου με το πιστωτικό ίδρυμα» αναγράφεται ο κωδικός ειδικής σχέσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης που προσδιορίζει τη σχέση του νομικού προσώπου που ελέγχεται από το μέτοχο της στήλης (1) με το πιστωτικό ίδρυμα. 10. Στη στήλη (10) «Α.Φ.Μ. ελεγχόμενου νομικού προσώπου» αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του ελεγχόμενου νομικού προσώπου της στήλης (6). 11. Στη στήλη (11) «Ποσοστό συμμετοχής μετόχου στο πιστωτικό ίδρυμα: Άμεση συμμετοχή (%)» αναγράφεται το ποσοστό των κατεχόμενων απόκάθεμέτοχομετοχώνμεδικαίωμα ψήφου σε σχέση με το σύνολο των εκδοθέντων από το πιστωτικό ίδρυμα μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 12. Στη στήλη (12) «Ποσοστό συμμετοχής μετόχου στο πιστωτικό ίδρυμα: Έμμεση συμμετοχή (%)» για κάθε ελεγχόμενο από τον μέτοχο νομικό πρόσωπο, αναγράφεται το ποσοστό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει σε σχέση με το σύνολο των εκδοθεισών από το πιστωτικό ίδρυμα μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 13. Στη στήλη (13) «Ποσοστό συμμετοχής μετόχου στο πιστωτικό ίδρυμα (%)» αναγράφεται το άθροισμα του ποσοστού της άμεσης συμμετοχής και του συνολικού ποσοστού των έμμεσων συμμετοχών του ιδίου μετόχου.

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : : (%). /.. /... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

30 5144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α02: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (α) ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ (β) ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ Α. Το παρόν Υπόδειγμα συμπληρώνεται για τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. Διευκρινίζεται ότι στο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας ή στα δικαιώματα ψήφου από το πιστωτικό ίδρυμα περιλαμβάνονται και τα ποσοστά συμμετοχής που τυχόν κατέχονται από εταιρίες που είναι συνδεδεμένες με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 42(ε) παρ.5 του ν.2190/1920, όπως ισχύει, ενώ στα ποσοστά αυτά περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007,όπως ισχύει, και τα κατεχόμενα δικαιώματα απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3556/2007,όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της «ειδικής συμμετοχής» λαμβάνονται επιπλέον υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι κατηγορίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι οι ακόλουθες: (i) Πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. (ii) Χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. (iii) Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των εδαφίων α) και δ) αντίστοιχα, του άρθρου 2 (α), του ν.δ.400/1970, όπως ισχύει. (iv) Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει. (v) Επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.3601/2007, όπως ισχύει. Β. Οι στήλες του Υποδείγματος Α02 συμπληρώνονται ως εξής: i. Στις στήλες (1-3) «Επωνυμία, διεύθυνση, χώρα έδρας», αναγράφεται η επωνυμία, η διεύθυνση και η χώρα έδρας, αντίστοιχα, του νομικού προσώπου στο οποίο το πιστωτικό ίδρυμα κατέχει ειδική συμμετοχή σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. ii. iii. Στη στήλη (4) «Ένδειξη ενοποίησης», αναφέρεται αν η εταιρία στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα συμμετέχει, ενοποιείται εποπτικά. Στη στήλη (5) «Κωδικός Σχέσης» αναγράφεται ο κωδικός σχέσης του νομικού προσώπου με το πιστωτικό ίδρυμα με βάση το Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι από έναν από τους παρακάτω κωδικούς θα αναφέρονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του.

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5145 iv. Στη στήλη (6) «Κατηγορία», αναγράφεται η κατηγορία ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που ανήκει το νομικό πρόσωπο της στήλης (1), σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. v. Στη στήλη (7) «Α.Φ.Μ.», αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου της στήλης (1) vi. vii. Στη στήλη (8) «Ποσό συμμετοχής», αναγράφεται το ποσό της άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου της στήλης (1) όπως εμφανίζεται στο ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και το συνολικό ποσό της έμμεσης συμμετοχής που κατέχεται από συνδεδεμένες με το πιστωτικό ίδρυμα εταιρίες σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στη στήλη (9) «Ποσοστό συμμετοχών επί των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος», αναφέρεται το ποσό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο νομικό πρόσωπο της στήλης (1) ως ποσοστό επί των συνολικών ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ ,όπως ισχύει. viii. Στη στήλη (10) «Ποσοστό συμμετοχής επί μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας», γίνεται αναφορά στο άμεσα και έμμεσα κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος επί του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου της στήλης (1). ix. Στη στήλη (11) «Κωδικός διακρατούμενων λοιπών ιδίων κεφαλαίων» αναφέρονται οι κατηγορίες των λοιπών ιδίων κεφαλαίων με αναγραφή του αντίστοιχου κωδικού ωςεξής: Υβριδικά Κεφάλαια κατά την έννοια της Ενότητας Α2, του Κεφαλαίου Ι, της (1) ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Lower Tier I),όπως ισχύει. Μακροπρόθεσμα δάνεια και τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τα (2) οριζόμενα στην παρ. 2, της Ενότητας Β1, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Upper Tier II),όπως ισχύει. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος για παρελθούσες (3) χρήσεις (αναστολή μερίσματος στους μετόχους της σε περιόδους ζημιογόνων χρήσεων αόριστης διάρκειας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, της Ενότητας Β1, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Upper Tier II ),όπως ισχύει. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος για παρελθούσες (4) χρήσεις ορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, της Ενότητας Β2, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ (Lower Tier II),όπως ισχύει. Δάνεια και τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τα (5) οριζόμενα στην παρ. 2, της Ενότητας Β2, του Κεφαλαίου Ι της ΠΔΤΕ 2630/ (Lower Tier II ),όπως ισχύει. x. Στη στήλη (12) «Ποσό διακρατούμενων λοιπών ιδίων κεφαλαίων», αναγράφεται το ποσό των διακρατούμενων από το πιστωτικό ίδρυμα λοιπών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω εταιριών. Διευκρινίζεται ότι η στήλη (12) συμπληρώνεται όταν η συμμετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας είναι ίση ή μεγαλύτερη του 10% και το πιστωτικό ίδρυμα κατέχει επιπλέον λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

32 5146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 02:. 1 () 2 ( ) 4 (. ) 5 (..) 6 (..) 1, 2, 4, 5, 6 3 ( &.) ) /.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5147 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α03: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1. Το Υπόδειγμα Α03 συμπληρώνεται για τις εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (δηλαδή πλην των εταιριών που ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει) στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει ειδικές συμμετοχές κατά την έννοια της παράγ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 2. Οι στήλες του Υποδείγματος Α03 συμπληρώνονται ως εξής: i. Στην στήλη (1-3) «Επωνυμία νομικού προσώπου, διεύθυνση, χώρα έδρας», αναγράφονται νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ειδική συμμετοχή το πιστωτικό ίδρυμα. Τα νομικά πρόσωπα μπορεί να ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιριών ή να έχουν ειδική σχέση και μεταξύ τους. ii. iii. iv. Στη στήλη (4) «Κωδικός σχέσης», αναγράφονται οι κωδικοί σχέσεων νομικών προσώπων με το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι από έναν από τους παρακάτω κωδικούς θα αναφέρονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του. Στη στήλη (5) «Κλάδος», αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός κλάδου της οικονομίας, με βάση την πιο πρόσφατη ταξινόμηση της ΕΣΥΕ. Στη στήλη (6) «Α.Φ.Μ.», αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου στο οποίο έχει ειδική συμμετοχή το πιστωτικό ίδρυμα. v. Στη στήλη (7) «Ποσό συμμετοχής» αναγράφεται το ποσό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα), όπως εμφανίζεται στο ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύματος. vi. Στη στήλη (8) «Ποσοστό επί ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος», αναγράφονται οι συμμετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, ως ποσοστό, επί των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει. vii. Στη στήλη (9) «Ποσοστό επί μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας», αναγράφονται οι συμμετοχές του Πιστωτικού Ιδρύματος σε εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, ως ποσοστό, επί του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών.

34 5148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 03: ). (%). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5149 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A04: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 1. Για τους σκοπούς συμπλήρωσης του παρόντος υποδείγματος, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πράξης. 2. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει στοιχεία για τους όρους των δανείων προς πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο οι πιστοδοτήσεις προς αυτά χορηγήθηκαν με ισοδύναμους τουλάχιστον με τις λοιπές επιχειρήσεις όρους (ποσά, επιτόκια, όρια, εξασφαλίσεις) και με τις εκάστοτε ισχύουσες για το σκοπό αυτό ειδικές διαδικασίες έγκρισης. 3. Οι στήλες του Υποδείγματος Α04 συμπληρώνονται ως εξής: i. Στη στήλη (1) «Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο», αναγράφεται η επωνυμία εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή το Ονοματεπώνυμο εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα και συγχρόνως συνδέεται με σχέσεις πιστοδοτήσεων ή λοιπών απαιτήσεων. ii. iii. iv. Στις στήλες (2) «Διεύθυνση» και (3) «Χώρα», αναγράφονται η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης/έδρας, αντίστοιχα, του προσώπου που αναφέρεται στη στήλη (1). Στη στήλη (4) «Κωδικός σχέσης», αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί σχέσεων όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχύουν περισσότεροι από έναν από τους παρακάτω κωδικούς αναγράφονται όλοι οι κωδικοί που έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή του. Στη στήλη (5) «Α.Φ.Μ. ή κωδικός ΔΕΠΣ», αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει ειδική σχέση με το Πιστωτικό Ίδρυμα. Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού προσώπου, αναφέρεται ο ειδικός κωδικός που παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. v. Στη στήλη (6) «Δάνεια, λοιπές απαιτήσεις & τοποθετήσεις από στοιχεία ισολογισμού», αναγράφονται τα υφιστάμενα υπόλοιπα σε δάνεια (άληκτα και ληξιπρόθεσμα), λοιπές απαιτήσεις και τοποθετήσεις οποιασδήποτε μορφής του πιστωτικού ιδρύματος ή νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων επί άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία υπάρχει ειδική σχέση. Οι λοιπές απαιτήσεις και τοποθετήσεις αφορούν απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις καθώς και χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά γραμμάτια) οι οποίοι έχουν περιέλθει στην κατοχή του πιστωτικού ιδρύματος, μετοχές και ειδικές συμμετοχές τις οποίες κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα, απαιτήσεις από προμήθειες κλπ. vi. Στη στήλη (7) «Ληξιπρόθεσμες οφειλές στοιχείων ενεργητικού (κεφάλαια τόκοι)», αναγράφονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από κεφάλαια και τόκους δανείων που έχουν χορηγηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά

36 5150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναγράφονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς παρακολούθησης του πιστωτικού ιδρύματος. vii. Στη στήλη (8) «Ανοίγματα, εγγυητικές επιστολές & λοιπά στοιχεία εκτός ισολογισμού», αναγράφονται τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά ανοίγματα από εγγυητικές και από λοιπά εκτός ισολογισμού στοιχεία μη συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών και στατιστικής παρακολούθησης λογαριασμών. Στα στοιχεία εκτός ισολογισμού περιλαμβάνονται οι εγγυητικές επιστολές, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι συμβάσεις επιτοκίων, τιμών συναλλάγματος / χρυσού, λοιπές συμβάσεις, και λοιπά στοιχεία που δημιουργούν ανοίγματα εκτός ισολογισμού. viii. Στη στήλη (9) «Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών», αναγράφονται οι απαιτήσεις από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών. ix. Στη στήλη (10) «Είδος εγγύησης», αναγράφεται το είδος της εγγύησης που έχει δοθεί από την πλευρά του δανειολήπτη. Στις εγγυήσεις περιλαμβάνονται : τίτλοι, ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετρητά, εγγυητικές επιστολές άλλου πιστωτικού ιδρύματος, εμπράγματες ασφάλειες, υποθήκες, προσημειώσεις κλπ. x. Στις στήλες (11) «Αρχική αξία εγγύησης» και (12) «Τρέχουσα αξία εγγύησης», αναγράφονται η αρχική και η τρέχουσα αξία, αντίστοιχα, των εγγυήσεων που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυμα από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά γραμμάτια, μετοχές, μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαδικασία αποτίμησης των εγγυήσεων σε τρέχουσες τιμές, ή δεν υφίσταται για όλα τα είδη των εγγυήσεων, θα αναγράφεται μόνο η αρχική αξία.

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ) /, &, ), &. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

38 5152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παραπομπές στην Κωδικός ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ στοιχείο) Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το καταβεβλημένο κοινό μετοχικό κεφάλαιο του Π.Ι. δηλαδή το ονομαστικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο μείον τυχόν οφειλόμενο μέρος. Δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που έχουν εκδοθεί λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων. Στην περίπτωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών αναγράφεται το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, εφόσον σύμφωνα με το ν.1667/1996, όπως ισχύει, απορροφούν πλήρως ζημιές σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του π.ι. και σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης ιεραρχούνται μετά από όλες τις άλλες απαιτήσεις Κεφ. I, Α, Α.1., 1,β Η αξία ισολογισμού των ιδίων μετοχών που κατέχονται από το Π.Ι Κεφ. I, Α, Α.1., 2 Αναγράφεται το υπέρ το άρτιο ποσό που αφορά μόνο στις κοινές μετοχές Αναγράφονται τα συστατικά στοιχεία σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση (equity part of compound financial instruments) σύμφωνα με το ΔΛΠ Κεφ. Ι, παρ. 3 Αναγράφονται τα αποθεματικά και οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ποσών που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές και μεταφέρονται στον κωδ Κεφ. Ι, παρ. 3 Αναγράφεται το ποσό των αποθεματικών και διαφορών αναπροσαρμογής που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ ***01 (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ2630/2010, όπως ισχύει, και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 50% επί των

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5153 Κωδικός ***02 (πληροφοριακό στοιχείο) ***03 (πληροφοριακό στοιχείο) ***04 (πληροφοριακό στοιχείο) Παραπομπές στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 2 Κεφ. I, Α, Α.2. Κεφ. ΙΙ, παρ. 4 Κεφ ΙV, παρ. 3 Κεφ. ΙV, παρ. 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, διότι μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή προαιρετικά με πρωτοβουλία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου 14 / (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ2630/2010, όπως ισχύει και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 35% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, διότι δεν μετατρέπονται σε κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δεν εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: (i) έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, και (iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 15% επί των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, διότι εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση ή είναι καθορισμένης διάρκειας. (το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων χωρίς κίνητρο για εξόφληση (grandfathered μη καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι., και περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν

40 5154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραπομπές στην Κωδικός ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ***05 Κεφ ΙV, παρ. 4 (πληροφοριακό στοιχείο) Κεφ. ΙΙ, παρ Κεφ. ΙΙ, παρ Κεφ. ΙΙ, παρ. 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ιτης ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει. (το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων με κίνητρο για εξόφληση (grandfathered καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ2630/2010,όπως ισχύει, για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όμως εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει. ( το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο στοιχείο ) Το ποσό των «Δικαιωμάτων μειοψηφίας» που προκύπτει κατά την εποπτική ενοποίηση εταιρειών (του χρηματοπιστωτικού τομέα) που περιλαμβάνονται στην εποπτεία του Π.Ι. σε ενοποιημένη βάση. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας των εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν εκδώσει υβριδικούς τίτλους, εφόσον εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. στα δικαιώματα μειοψηφίας (συμπεριλαμβάνεται το τμήμα που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές). Ο κωδικός αυτός δεν συμπληρώνεται σε ατομική βάση. Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας που δεν αναγνωρίζεται στα βασικά ίδια κεφάλαια, στην περίπτωση που, κατά την κρίση της ΤτΕ, το ύψος των ιδίων

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5155 Κωδικός Παραπομπές στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ κεφαλαίων της ενοποιούμενης θυγατρικής υπερβαίνει σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενοποίηση των στοιχείων της Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Συμπληρώνεται αποκλειστικά στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικά κέρδη στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι.. Τα ενδιάμεσα κέρδη αναγράφονται μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αναλογεί στην συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς) Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων κερδών της περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ (κωδ και ) α.01 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Συμπληρώνεται το σωρευτικό αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη ή ζημίες) που δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι., μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος. Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα της μεμονωμένης ενδιάμεσης περιόδου κατά την ημερομηνία αναφοράς (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου της χρήσεως) δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί, αλλά έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί η αμέσως προηγούμενη σωρευτική ενδιάμεση περίοδος (π.χ το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως), αναγράφεται το μεμονωμένο ενδιάμεσο αποτέλεσμα (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου), ενώ στον κωδ ή β, αντίστοιχα, αναγράφεται το ελεγμένο κέρδος ή ζημία της προηγούμενης σωρευτικής περιόδου α.02 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α Αναγράφεται το τμήμα των μη ελεγμένων αποτελεσμάτων περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ (κωδ και ) β.01 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β Συμπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικές ζημίες στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Π.Ι.. Οι ενδιάμεσες ζημίες αναγράφονται μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αφορά τη σωρευτική περίοδο αναφοράς) β.02 Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων ζημιών περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στο στοιχείο

42 5156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κωδικός Παραπομπές στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ( και ) Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., Αφαιρούνται τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση (iv) μελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (ii) Αναγράφονται οι μετά από (αναβαλλόμενους) φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο ) Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (ii) Αφαιρείται το ποσό που αναγράφεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (i) Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των δανείων και ομολογιακών τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο ) Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (i) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α., (iii) Αναγράφονται τα κέρδη/ζημίες από αναπροσαρμογή στην Κεφ. IΙΙ, 2 εύλογη αξία υποχρέωσης βάσει της χρήσης της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία (FVO) που προκύπτουν από αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Π.Ι. (own credit risk) Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α., (iii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. IΙΙ, Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (ii) Αναγράφεται το αποτελεσματικό μέρος της μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφοράς αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β., (ii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδ Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (ii) Αναγράφονται τα καθαρά κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς.

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5157 Παραπομπές στην Κωδικός ΠΔ/ΤΕ 2630/ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ όπως ισχύει Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (ii) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδ Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (i) Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι οι υπεραξίες που προκύπτουν κατά περιουσιακό στοιχείο δεν συμψηφίζονται με τις ζημίες από αποτίμηση άλλων στοιχείων Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α., (i) Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (v) Αναγράφεται το ποσό της υποχρέωσης από προγράμματα καθορισμένων παροχών προς εργαζομένους και συνταξιούχους, μετά από αναβαλλόμενους φόρους, όπως διαμορφώθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α., (v) Την θα συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 10% του κωδ και από την και εφεξής παύει η εφαρμογή της προσαρμογής αυτής και το συνολικό ποσό του ελλείμματος θα προσμετρείται στα βασικά ίδια κεφάλαια (ως μειωτικό στοιχείο). Από οκωδικός δε συμπληρώνεται Κεφ. IΙΙ, 1 Περιλαμβάνεται το τυχόν σχηματισμένο από το Π.Ι., πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Τραπεζικούς Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση του κατά την έναρξη της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ α Κεφ ΙV, παρ. 4 Το στοιχείο προκύπτει ως το άθροισμα των στοιχείων α α α α α.05. Περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων εκδόσεων υβριδικών τίτλων του π.ι. και οι υβριδικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται μέσω θυγατρικών εταιρειών και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. δεν απεικονίζονται στα δικαιώματα μειοψηφίας αλλά στις Υποχρεώσεις α.01 Κεφ. I, Α, Α.2., 1 Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι: Κεφ ΙV, παρ. 1 (i) έχουν εκδοθεί άμεσα από το Π.Ι. ή από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, (ii) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, όπως ισχύει, και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 199 6 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πράξης 2651/20 1 2012 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλ λουν σε περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 19,85% Δεκέμβριος 2014 2 2 3 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Απρίλιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα