ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης ,00 µε ΦΠΑ 23%. Με την υπ αριθµ. 3113/ απόφαση του «Πράσινου Ταµείου» εντάχθηκε στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση » η ενθέµατι προµήθεια. Με την υπ αριθµ. 180/ απόφαση.σ. εγκρίθηκε η αποδοχή χρηµατοδότησης και η σκοπιµότητα διενέργειας της προµήθειας. Με την 324/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ψηφίσθηκε α) η διάθεση πίστωσης ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑ , και β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης και ο διαγωνισµός να διεξαχθεί στις Στις και ώρα 09:30πµ, στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι διαγωνισµός. Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε προσφορά η ακόλουθη εταιρεία: ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) µε έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας και ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: α) κρίνει τις προσφορές των εταιριών : ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. & ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) ως µη αποδεκτές σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναλυτικά αναφέρονται σ αυτό β) ο φάκελος δικαιολογητικών της εταιρίας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ήταν πλήρης όπως και η περιγραφή του προσφερθέντος προϊόντος το οποίο συνοδεύεται από τις ζητούµενες πιστοποιήσεις ποιότητας και συµµόρφωσης προτύπων και γ) καθόρισε ως ηµέρα και ώρα αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 09:00. Στις 15/11/2013 κατατέθηκε η αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, κατά των όρων διακήρυξης.

2 Το πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 39170/ έγγραφο στο συµµετέχοντα και κατατέθηκε ένσταση η εµπρόθεσµη αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας ΕCO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στις και ώρα 8:30πµ η επιτροπή διαγωνισµού συνήλθε και συνέταξε το πρακτικό εξέτασης της αριθµ. πρωτ / ένστασης της εταιρείας ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕ,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και σύµφωνα µε το συγκεκριµένο πρακτικό η εν λόγω ένσταση απορρίπτεται. Την ίδια ηµέρα, η επιτροπή συνήλθε και συνέταξε το πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διαπίστωσε ότι η προσφερθείσα τιµή για οκτώ (8) υπόγειους κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 3m3 περίπου, µαζί µε τα παρελκόµενά τους, όπως αυτά περιγράφονται στην µελέτη 41/2013 της Τ.Υ. του ήµου, για παράδοση των εν λόγω κάδων εγκατεστηµένων, του οίκου SOTKON, είναι ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ,00, ήτοι σύνολο ,00 και γνωµοδότησε υπέρ της κατακύρωσης. Στις η επιτροπή συνήλθε και συνέταξε το πρακτικό εξέτασης της αριθµ. πρωτ 39710/ ένσταση της εταιρείας ΕCO SIGNAL DOO (ΕΠΕ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η απόρριψη της ανωτέρω ένστασης κατά το σκεπτικό που αναπτύσσεται από την Επιτροπή. Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : Ι. Την απόρριψη της αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕ, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1) του άρθρου 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ 2) του άρθρου 15 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ η ένσταση είναι εκπρόθεσµη και δεν εξετάζεται. ΙΙ. Την απόρριψη της αριθµ. πρωτ 39710/ ένσταση της εταιρείας ΕCO SIGNAL DOO (ΕΠΕ), διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1) του άρθρου 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ 2) του άρθρου 15 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ 3) την 2006/42/ΕΚ και 4) το Π 57/2010 η προσκόµιση του δικαιολογητικού πιστοποίησης ή σήµανσης των προσφερόµενων κάδων κατά CE από τη συµµετέχουσα εταιρία ECOSYNERGY K. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. δεν ζητούνταν από τη διακήρυξη και τη µελέτη οπότε και δεν αξιολογήθηκε για τη συµµετοχή της στην διαγωνιστική διαδικασία. ΙΙΙ.- Η έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, καθώς και των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων στις 29/11/2013 και 2/12/2013.

3 ΙV.- Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ ) στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. V. - Την αποδέσµευση συνολικού ποσού 2.952,00 από το Κ.Α Συνηµµένα: 1. Τα πρακτικό Νο1 & Νο2 του διαγωνισµού της 15ης Νοεµβρίου Το πρακτικό εξέτασης της αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕ. 3. Το πρακτικό εξέτασης της αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας ΕCO SIGNAL DOO (ΕΠΕ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κοινοποίηση: Γραφείο Προµηθειών Ιωάννης Καλαφατέλης

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στον Άγιο Στέφανο, την 15η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του ιαγωνισµού (Απόφαση 28/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής) κ. Παπαδόπουλου Απόστολου, κ. Παντιώρα Χρήστου, κ. Μαυροβουνιώτη Χρήστου, διενεργήθηκε ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ηµάρχου 2145 και αρ. πρωτ / ) µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την ανάδειξη µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00 ευρώ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, βάσει της 41/2013 Μελέτης της Τ.Υ. του ήµου. Κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και µέχρι τη λήξη της στις 09:30 π.µ., προσήλθαν οι παρακάτω τρείς ενδιαφερόµενοι: ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) µε έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας και ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης του διαγωνισµού, αποσφράγισε τον κύριο φάκελο έκαστου συµµετέχοντα, µονοέγραψε και κατέγραψε (σχετικά επισυνάπτεται το φύλλο καταγραφής) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά κατά φύλλο, ενώ ο φάκελλος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε αλλά µονογράφει και παρέµεινε κλειστός. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού διέκοψε κατόπιν τη δηµόσια συνεδρίασή της και τη ευτέρα 18, Τετάρτη, 20 και Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 επανήλθε προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των συµµετεχόντων. Επί αυτών, η Επιτροπή προβαίνει στις παρακάτω παρατηρήσεις. 1. Εταιρία ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. Η εταιρία ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. στα δικαιολογητικά που προσκόµισε, όπως στο Πιστοποιητικό Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, στο Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και στη δήλωση εµπειρίας στον τοµέα ανάληψης και εκτέλεσης έργων, δεν αναφέρεται ότι ασχολείται µε την εµπορία (πώληση) σχετικού ή παρεµφερούς εξοπλισµού κάδων, ώστε να προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας της µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.

5 Πιο αναλυτικά, στο Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς αναφέρεται ότι η εταιρία ασχολείται µε την παροχή µίας σειράς υπηρεσιών, π.χ. συλλογή απορριµµάτων, υπηρεσίες καθαρισµού, υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού, κλπ, δηλαδή δεν αναφέρεται πουθενά ότι η εταιρία ασχολείται µε την εµπορία σχετικού ή παρεµφερούς µηχανολογικού εξοπλισµού µε τους υπόγειους κάδους απορριµµάτων. Επίσης η συµµετέχουσα εταιρία ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. έχει αναφέρει την Ελλάδα ως χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρει, αλλά το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρίας αναφέρεται µόνο σε παροχή υπηρεσιών, π.χ. συλλογή αποβλήτων, καθαρισµοί χώρων, κλπ., και όχι σε κατασκευή, πώληση, τεχνική υποστήριξη, κλπ. του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα κατασκευάσει και θα προµηθεύσει, όπως ορίζει το άρθρο 3.12 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. Πέραν τούτου δεν προσκοµίστηκαν πιστοποιητικά συµµόρφωσης του προσφερθέντος προϊόντος µε τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΝ , ΕΝ ) από αναγνωρισµένο κέντρο ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.12 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. Η δήλωση εµπειρίας της εταιρίας ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. στον τοµέα ανάληψης και εκτέλεσης έργων περιλαµβάνει συµβάσεις υπηρεσιών συλλογής, µεταφοράς κλπ. απορριµµάτων, υπηρεσίες καθαρισµού, κλπ., και κανένα παρεµφερές έργο µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Από τα ανωτέρω η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η εταιρία ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. δεν διαθέτει κάποια εµπειρία στο αντικείµενο του διαγωνισµού ή στην περίπτωση που διαθέτει αυτή δεν αποδυκνείεται, όπως ζητείται µε το άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του ιαγωνισµού κρίνει την προσφορά της εταιρίας ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. ως µη αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά προαναφέρθηκαν, ως µη έχουσα εµπειρία στο αντικείµενο του διαγωνισµού, πιστοποίηση ISO 9001 και συµµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος µε τα ισχύοντα πρότυπα. 2. Εταιρία ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ο φάκελος δικαιολογητικών της εταιρίας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ήταν πλήρης όπως και η περιγραφή του προσφερθέντος προϊόντος το οποίο συνοδεύεται από τις ζητούµενες πιστοποιήσεις ποιότητας και συµµόρφωσης προτύπων. Επίσης διαπιστώνεται ότι η εν λόγω εταιρία διαθέτει εµπειρία στο ζητούµενο προϊόν, µε την εγκατάσταση 150 περίπου όµοιων µονάδων στην Ελλάδα και αρκετών χιλιάδων στην Ευρώπη από την εταιρία κατασκευής των κάδων (SOTKON). Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή του ιαγωνισµού κρίνει την προσφορά της εταιρίας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού.

6 3. Εταιρία ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) µε έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας και ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού διαπίστωσε, από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, ότι η εν λόγω συµµετοχή αφορά στην ένωση δύο προµηθευτών: της εταιρίας ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) µε έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας και της κ. ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης του διαγωνισµού, είναι δυνατή η συµµετοχή ενώσεων προµηθευτών εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Στο εν λόγω άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ περί ενώσεων προµηθευτών αναφέρεται στην παράγραφο 3 ότι η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο των πρωτοτύπων δικαιολογητικών δεν έχει κατατεθεί κάποια πρωτότυπη συµβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο αντιγράφων των διακιολογητικών έχει κατατεθεί αντίγραφο ειδικού πληρεξουσίου προς τους κ.κ. Berry και Bogosavljevic για τη συµµετοχή και λοιπές ενέργειες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισµό. Επίσης στη παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται ότι κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 4 της παραγράφου 2α το άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ στην οποία προβλέπεται η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν προσκοµίστηκε ασφαλιστική ενηµερότητα για την εταιρία ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) µε έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας αλλά και ούτε για το µοναδικό µέλος και εκπρόσωπό της κ. Bojana Gvozdenovic, όπως υποβλήθηκε για το έτερο µέλος της ένωσης την κ. Χρυσή Παπαδοπούλου (ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΣΜΕ Ε). Επίσης, η Επιτροπή του ιαγωνισµού διαπίστωσε στην τεχνική προσφορά ότι το προσφερθέν σύστηµα υπόγειων κάδων είναι το ECO 3, ενώ τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που προσκοµίστηκαν αφορούν ένα άλλο σύστηµα κάδων, το ECO MULTI 4, και συνεπώς η Επιτροπή του ιαγωνισµού δεν µπορεί να τα θεωρήσει ως πιστοποιητικά συµµόρφωσης (µε τις ΕΝ , ΕΝ ) για το προσφερθέν σύτηµα. Τέλος, η Επιτροπή του ιαγωνισµού διαπιστώνει ότι η εταιρία ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) δεν διαθέτει τη ζητούµενη στο άρθρο 3.12 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης απεδεδειγµένη και δοκιµασµένη λειτουργία για το προσφερόµενο σύστηµα στην Ελλάδα και Ευρώπη, αφού µέχρι σήµερα έχει εκτελέσει µόνο 4 συµβάσεις στη Σερβία µε τις 2 από αυτές να αφορούν το προσφερόµενο σύστηµα. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του ιαγωνισµού κρίνει την προσφορά της ένωσης ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) µε έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας και της κ. ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ως µη αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αναλυτικά, δηλαδή ως µη έχουσα προσκοµίσει πρωτότυπη συµβολαιογραφική πράξη εκπροσώπησης, ασφαλιστική ενηµερότητα για την εταιρία ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) και την κ. Bojana Gvozdenovic, πιστοποίηση

7 συµµόρφωσης του προσφερθέντος προϊόντος και δοκιµασµένη λειτουργία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού καλεί τις εταιρίες ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. και ECO SIGNAL DOO (ΕΠΕ) / ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του διαγωνισµού, να παραλάβουν το κλειστό φάκελο της οικονοµικής τους προσφοράς, και καθορίζει ως ηµέρα και ώρα αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 09:00. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (28/2013 ΑΟΕ) Παπαδόπουλος Απόστολος Παντιώρας Χρήστος Μαυροβουνιώτης Χρήστος

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στον Άγιο Στέφανο, την 29η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του ιαγωνισµού (Απόφαση 28/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής) κ. Παπαδόπουλου Απόστολου, κ. Παντιώρα Χρήστου, κ. Μαυροβουνιώτη Χρήστου, διενεργήθηκε, σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1, η αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία αξιολογήθηκε ως αποδεκτή για τη συνέχεια του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού που διεξήχθη την 15 η Νοεµβρίου 2013 (διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ηµάρχου 2145 και αρ. πρωτ / ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00 ευρώ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διαπίστωσε ότι η προσφερθείσα τιµή για 8 υπόγειους κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 3m3 περίπου, µαζί µε τα παρελκόµενά τους, όπως αυτά περιγράφονται στην µελέτη 41/2013 της Τ.Υ. του ήµου, για παράδοση των εν λόγω κάδων εγκατεστηµένων, του οίκου SOTKON, είναι ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ,00, ήτοι σύνολο ,00. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσφερόµενοι υπόγειοι κάδοι της εταιρίας SOTKON της συµµετέχουσας εταιρίας EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι σύµφωνοι µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης (41/2013) του ήµου και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της, και δεδοµένου ότι ο ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός έλαβε τη νόµιµη δηµοσιότητα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ήµος θα µπορούσε να προχωρήσει στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρία EcoSynergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (28/2013 ΑΟΕ) Παπαδόπουλος Απόστολος Παντιώρας Χρήστος Μαυροβουνιώτης Χρήστος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στον Άγιο Στέφανο, την 29η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα.παρασκευή και ώρα 08:30 π.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα, συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ιαγωνισµού (Απόφαση 28/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής) για το διαγωνισµό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00 ευρώ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, βάσει της 41/2013 Μελέτης της Τ.Υ. του ήµου, αποτελούµενη από κ. Παπαδόπουλου Απόστολου, κ. Παντιώρα Χρήστου, κ. Μαυροβουνιώτη Χρήστου, προκειµένου να εξετάσει την αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας «ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, η ενάγων εταιρεία ενίσταται κατά τις νοµιµότητας διενέργειας του εν θέµατι διαγωνισµού για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της συγκεκριµένης ένστασης. Επειδή ενστάσεις υποβάλλονται : 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ «Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.» 2) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ «Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν

10 επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά.» 3) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ «Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.» 4) H τελευταία δηµοσίευση στον τύπο έγινε την 1η Νοέµβρη 2013, µε ηµεροµηνία διαγωνισµού την 15η Νοέµβρη Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνεται η απόρριψη της αριθµ. πρωτ. 8234/ ένσταση της εταιρείας «ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕ». Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (28/2013 ΑΟΕ) Παπαδόπουλος Απόστολος Παντιώρας Χρήστος Μαυροβουνιώτης Χρήστος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στον Άγιο Στέφανο, στις 2 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα, συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ιαγωνισµού (Απόφαση 28/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής) για το διαγωνισµό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00 ευρώ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, βάσει της 41/2013 Μελέτης της Τ.Υ. του ήµου, αποτελούµενη από τους κ. Παπαδόπουλο Απόστολο, κ. Παντιώρα Χρήστο, κ. Μαυροβουνιώτη Χρήστο, προκειµένου να εξετάσει την µε αριθµ. πρωτ / ένσταση της εταιρείας «ECOSIGNAL», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού σηµειώνει ότι θεωρεί την λόγω ένσταση ως εµπρόθεσµα υποβληθείσα δεδοµένου ότι παραλήφθηκε από το ήµο στις και αφορά το Πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφεροµένους στις Η ενάγων εταιρεία ενίσταται κατά της χρήσης σήµανσης CE στον κάδο που προσέφερε η εταιρία ECOSYNERGY K. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της συγκεκριµένης ένστασης. Επειδή ενστάσεις υποβάλλονται : 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ «Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.» 2) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ «Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε

12 οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά.» 3) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ «Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.» Η Επιτροπή του ιαγωνισµού σηµειώνει τα εξής: στη µελέτη 41/2013 του διαγωνισµού δεν ζητήθηκε πιστοποίηση ή σήµανση των προσφερόµενων κάδων κατά CE, στη διακήρυξη του διαγωνισµού (αριθµός απόφασης ηµάρχου 2145 και αρ. πρωτ / ) οµοίως δεν ζητήθηκε προσκόµιση πιστοποίησης ή σήµανσης των κάδων κατά CE, στο Πρακτικό Νο1 του διαγωνισµού, η Επιτροπή δεν προέβαλε ως λόγο απόρριψης της ενάγουσας εταιρίας ECOSIGNAL αλλά και της εταιρίας ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E., που επίσης αποκλείσθηκε από τη συνέχεια του διαγωνισµού, τη µη προσκόµιση πιστοποίησης ή σήµανσης κατά CE και αντίστοιχα δεν έκανε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού την εταιρία ECOSYNERGY K. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω της προσκόµισης πιστοποίησης ή σήµανσης CE, αφού η εν λόγω πιστοποίηση / σήµανση δεν ζητήθηκε, όπως αναφέρεται στα (1) και (2) παραπάνω. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ιαγωνισµού δεν µπορεί να κρίνει εάν έχει διαπραχθεί ή όχι κάποιο αδίκηµα σχετικά µε τη χρήση της σήµανσης CE στον εν λόγω προϊόν, καθότι κάτι τέτοιο αποτελεί αρµοδιότητα άλλων αρχών. Η Επιτροπή έχει όµως την άποψη ότι οι υπόγειοι κάδοι ως σύστηµα εµπίπτουν στα είδη για τα οποία απαιτείται η εν λόγω πιστοποίηση (παρά το ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν ζητήθηκε στη µελέτη και στη διακήρυξη) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ και το Π 57/2010 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π 18/96 και 377/93. Το προαναφερθέν Π 57/2010 ορίζει ως πεδίο εφαρµογής του µεταξύ άλλων τα ανυψωτικά εξαρτήµατα και τα δοµικά στοιχεία ασφαλείας τα οποία προφανώς υπάρχουν στο υπόγειο σύστηµα του κάδου, όπως π.χ. µε τη µορφή του στοιχείου / εξαρτήµατος του κάδου που χρησιµοποιείται για τη συγκράτησή του όταν αυτός

13 ανωψώνεται µε το γερανό, ή η κινούµενη πλατφόρµα πεζοδρόµου και η πλατφόρµα ασφαλείας. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της µε αριθµ. πρωτ / ένστασης της εταιρείας «ECOSIGNAL» διότι αυτή αφορά στην προσκόµιση δικαιολογητικού από τη συµµετέχουσα εταιρία ECOSYNERGY K. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. το οποίο ούτως ή άλλως δεν ζητούνταν οπότε και δεν αξιολογήθηκε για τη συµµετοχή της στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, αλλά και έχει την άποψη ότι το εν λόγω πιστοποιητικό καλώς προσκοµίστηκε αφού υπάρχει και δεν συντελεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε αποµείωση της αξίας / ποιότητας / ασφάλειας του προς προµήθεια είδους. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (28/2013 ΑΟΕ) Παπαδόπουλος Απόστολος Παντιώρας Χρήστος Μαυροβουνιώτης Χρήστος

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.28823/2013 Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV: 09132100-4, 09134100-8,09135100-5,09210000-4,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 334/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/14 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61013/30-09-2014 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10885 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 825 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μίσθωση χηµικών τουαλετών για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 295/2015 ΘΕΜΑ 2 ο έκτακτο : Κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαµπρινή Παρθένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα