ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : 2002 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Ροςειδϊνοσ 48, Λουτράκι ΣΗΛΕΦΩΝΟ : (τθλ. κζντρο) ΚΡΑΣΗΕΙ : TELEFAX : Βρείτε μασ και ςτο : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Βουκουρεςτίου 11, 5 οσ Προφοσ, Ακινα TΗΛΕΦΩΝΟ : TELEFAX : INTERNET : ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: ΔΙΕΤ/ΣΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΤ : ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΕΤ/ΣΗ: κ. Σμοφελ Εφρον κ. Μίχαελ Αλπερν κ. Θανάςθσ Τςατςοφλθσ

2 ΣΟΠΟΘΕΙΑ Στο Club Hotel Casino Loutraki, ζνασ ολόκλθροσ κόςμοσ αναψυχισ, διαςκζδαςθσ, αλλά και ξεκοφραςθσ ςασ περιμζνουν, ςε απόςταςθ αναπνοισ από τθν Ακινα. Υψθλι ποιότθτα υπθρεςιϊν και πολλζσ επιλογζσ για κάκε ςτιγμι και για κάκε προτίμθςθ, δθμιουργοφν τον ιδανικό προοριςμό για απολαυςτικζσ αποδράςεισ από τθν κακθμερινότθτα. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΤΦΟ Σχεδιαςμζνο από τον διάςθμο αρχιτζκτονα Αλζξανδρο Τομπάηθ, παρουςιάηει μια ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι άποψθ ςε ςφγχρονο φφοσ, που όμωσ βρίςκεται ςε απόλυτθ αρμονία με το φυςικό περιβάλλον. Θ αίςκθςθ τθσ πολυτζλειασ και τθσ κομψότθτασ κυριαρχεί ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ του χϊρουσ, με ζπιπλα και διακόςμθςθ που φζρουν τθν υπογραφι κορυφαίων ςχεδιαςτϊν, όπωσ ο «Le Corbusier» και ο «Philip Starck». ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ & ΠΑΡΟΧΕ ΣΑ ΔΩΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ : 255 πολυτελζςτατα δωμάτια και 20 ςουίτεσ EXECUTIVE ΔΩΜΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΤΝΟ : 138 υπερμοντζρνα δωμάτια με υπζροχθ κζα ςτα Γεράνια Πρθ DELUXE ΔΩΜΑΣΙΑ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ : 117 υπερμοντζρνα δωμάτια με μπαλκόνια που ατενίηουν τον Κορινκιακό Κόλπο ΟΙ ΟΤΙΣΕ 2 IMPERIAL ΟΤΙΣΕ : Το όνομά τουσ υποδεικνφει το είδοσ τουσ. Υπερπολυτελείασ διϊροφεσ ςουίτεσ με ιδιωτικι πιςίνα και πρόςβαςθ ςτθν παραλία. Δφο ξεχωριςτζσ κρεβατοκάμαρεσ, τραπεηαρία και χϊροι ιδιαίτερθσ πολυτζλειασ για εκείνουσ που ξζρουν να εκτιμοφν τισ απολαφςεισ με μοναδικό τρόπο και ικανοποιοφνται μόνο με το καλφτερο. 5 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΟΤΙΣΕ : Κάκε ςουίτα διακοςμθμζνθ με το δικό τθσ ξεχωριςτό φφοσ και ςτυλ. Υπόδειγμα ςχεδιαςμοφ και πολυτζλειασ. Θ διάκεςθ τθσ κάκε ςτιγμισ είναι διαφορετικι και χρειάηεται να φιλοξενείται ςε αντίςτοιχθ ατμόςφαιρα. Θεματικζσ ςουίτεσ από άλλουσ τόπουσ και άλλεσ εποχζσ, προςφζρουν εμπειρίεσ και αναμνιςεισ που δεν κα ςασ αποχωριςτοφν ποτζ. 5 ROYAL ΟΤΙΣΕ : Θ πολυτελισ διαρρφκμιςθ και διακόςμθςθ τουσ περιλαμβάνει ξεχωριςτό κακιςτικό με τθν τθλεόραςι του, 2 mini bars, 2 μπάνια και γωνιακζσ βεράντεσ με το δικό τουσ υπαίκριο Jacuzzi και μαγευτικι κζα ςτον Κορινκιακό Κόλπο. 5 GOLDEN SUNSET ΟΤΙΣΕ : Θ πολυτζλεια διάχυτθ και ςε αυτζσ τισ ςουίτεσ με 2 βεράντεσ, 2 μπάνια, mini bar και ξεχωριςτό δωμάτιο/ ςαλόνι με επιπλζον τραπζηι και καρζκλεσ για επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ. 3 JUNIOR ΟΤΙΣΕ : Μεγαλφτερεσ ςε μζγεκοσ ςουίτεσ με ξεχωριςτό χολ, πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ για ςυναντιςεισ ζωσ και 6 ατόμων. Ε ΟΛΕ ΣΙ ΟΤΙΣΕ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕ

3 CLUB VIP ΟΡΟΦΟ Στον 5 ο όροφο του Ξενοδοχείου λειτουργεί το CLUB VIP. Ζνασ διακεκριμζνοσ όροφοσ 67 δωματίων και ςουιτϊν όπου οι πελάτεσ μποροφν να απολαφςουν ειδικζσ ανζςεισ και μοναδικζσ υπθρεςίεσ. Ιδιαίτεροσ εςωτερικόσ χϊροσ όπου ςερβίρεται Ευρωπαϊκό πρωινό και ελαφριά εδζςματα όλθ τθν θμζρα, με κζα τθ κάλαςςα, τουσ κιπουσ και τισ πιςίνεσ του ξενοδοχείου. **Ο CLUB VIP Όροφοσ λειτουργεί για ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Υπθρεςία BUTLER, μοναδικι ςτθν Ελλάδα, προςφζρεται ςτουσ πιο εκλεκτοφσ μασ πελάτεσ για μία αξζχαςτθ διαμονι γεμάτθ άνεςθ. ΣΑ ΔΩΜΑΣΙΑ... ΑΝΕΕΙ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ Πλα τα δωμάτια ζχουν κλιματιςμό, τθλεόραςθ plasma με δορυφορικά κανάλια και διεπιλογικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν όπωσ εμφάνιςθ του λογαριαςμοφ ςτθν οκόνθ, μθνφματα κακϊσ και Pay TV. Επίςθσ, υπάρχουν δωμάτια για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, για μθ καπνίηοντεσ και επικοινωνοφντα διαμζςου εςωτερικισ πόρτασ. Απευκείασ τθλεφωνικι γραμμι και τθλεφωνθτισ Oλα τα δωμάτια Σφνδεςθ Hi-Speed Internet μζςω καλωδίου Πλα τα δωμάτια Αςφρματθ ςφνδεςθ Hi-Speed Internet Πλα τα δωμάτια & το Lobby Δορυφορικι τθλεόραςθ και ραδιόφωνο με θχεία και ςτα μπάνια Πλα τα δωμάτια Mini bar Πλα τα δωμάτια Χρθματοκιβϊτιο Πλα τα δωμάτια Υποαλλεργικά μαξιλάρια για ενιλικεσ και παιδιά Πλα τα δωμάτια Μαξιλάρια από ποφπουλα χινασ κατόπιν ηιτθςθσ Πλα τα δωμάτια Ραιδικό κρεβατάκι (δωρεάν) Πλα τα δωμάτια Ραντόφλεσ Πλα τα δωμάτια Μπουρνοφηι. Πλα τα δωμάτια Στεγνωτιρασ μαλλιϊν Πλα τα δωμάτια Καλλυντικά Πλα τα δωμάτια Σετ ραψίματοσ και γυαλιςτικό παπουτςιϊν Πλα τα δωμάτια Τθλζφωνο ςτο μπάνιο Πλα τα δωμάτια Μπάνιο με Jacuzzi και ξεχωριςτό ντουσ Θζα κάλαςςα δωμάτια Ρολυτελισ ξφλινθ επζνδυςθ και διακόςμθςθ Θζα κάλαςςα δωμάτια Σαλόνι με τραπεηάκι και καναπζ Θζα κάλαςςα δωμάτια Μπαλκόνι με τραπζηι και δφο καρζκλεσ Θζα κάλαςςα δωμάτια Συςκευι telefax Μόνο ςε ςουίτεσ To ξενοδοχείο χρηςιμοποιεί οικολογικά και αντιβακτηριδιακά απορρυπαντικά

4 ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ, ΣΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΙΔΕΡΩΜΑ, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, από 08:00 ζωσ 17:00 με δυνατότθτα παράδοςθσ τθν ίδια θμζρα. ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΩΜΑΣΙΩΝ : Πλο το 24ωρο. ΤΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ για 910 αυτοκίνθτα, παρζχεται χωρίσ χρζωςθ και με απευκείασ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ του Ξενοδοχείου και το Καηίνου. Θ οργανωμζνη ΠΑΡΑΛΙΑ με ξαπλϊςτρεσ, ομπρζλεσ με service ποτϊν, snacks και καλάςςια ςπορ (τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ). Οι ΚΗΠΟΙ, ζνα ειδυλλιακό, πολφχρωμο περιβάλλον γφρω από το ξενοδοχείο. Αιωνόβιοι φοίνικεσ, εςπεριδοειδι και ελιζσ, δροςίηουν τουσ κιπουσ με τθ ςκιά τουσ. Ρολλζσ μάλιςτα από τισ ελιζσ ζχουν θλικία μεγαλφτερθ των 1000 ετϊν. Τα δζντρα ςε ςυνδυαςμό με τα εποχικά λουλοφδια και φυτά που φυτεφονται δφο φορζσ το χρόνο, ςυνκζτουν μια πραγματικι φυςικι όαςθ. Οι ΠΙΙΝΕ για ενιλικεσ και παιδιά, τα ςιντριβάνια, οι υδάτινοι πίδακεσ, τα τεχνθτά ρυάκια κακϊσ επίςθσ και ζνα υπαίκριο Jacuzzi εκφράηουν τθν αγάπθ για το νερό, που είναι και θ πθγι τθσ ηωισ. ΟΑΙ - Απελευκερϊςτε τισ αιςκιςεισ ςασ ςτο Oasis Body & Soul Experience του Club Hotel Casino Loutraki. Απολαφςτε μια αναηωογονθτικι βουτιά ςτθν εςωτερικι πιςίνα, χαλαρϊςτε ςτθ sauna ι ςτο hammam, κακίςτε αναπαυτικά ςε ζνα από τα jacuzzis μασ και διϊξτε μακριά τθν ζνταςθ τθσ θμζρασ. Αφεκείτε ςτισ εξωτικζσ μυρωδιζσ ενόσ χαλαρωτικοφ μαςάη. Χαρίςτε ςτον εαυτό ςασ μια μοναδικι περιποίθςθ προςϊπου ι ςϊματοσ και νοιϊςτε μία ςπάνια εμπειρία ομορφιάσ, ευεξίασ και ιςορροπίασ. Επιςκεφτείτε το Studio Μακιγιάη και Ρεριποίθςθσ Νυχιϊν. Ηθτιςτε να δείτε τον κατάλογο προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Ο χϊροσ δίπλα ςτθν Υποδοχι, ζχει διαμορφωκεί κατάλλθλα για να προςφζρει ςτουσ πελάτεσ γριγορθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και, ζλεγχο του προςωπικοφ τουσ όποτε επικυμοφν με μία ςυμβολικι χρζωςθ. H χριςθ του Internet Corner είναι αυςτθρά για ενιλικεσ. Δωρεάν αςφρματο ίντερνετ (wi-fi) διατίκεται ςε όλα τα δωμάτια και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου. Το LOUTRAKI PIRATES CLUB, ζνασ χϊροσ με τθ μορφι πειρατικοφ καραβιοφ, προςφζρει ςτουσ νζουσ φίλουσ μασ τθν αίςκθςθ τθσ περιπζτειασ ςυνδυαςμζνθ με τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ θλεκτρονικά παιχνίδια. Ο χϊροσ είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ και διακοςμθμζνοσ για τθν ψυχαγωγία των παιδιϊν των πελατϊν, θλικίασ από 4 ζωσ 12 ετϊν. Διακζτει εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθ φφλαξθ και απαςχόλθςι τουσ με δραςτθριότθτεσ όπωσ ηωγραφικι, χειροτεχνία, ακλιματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια κακϊσ και παιχνίδια ςτθν εςωτερικι & εξωτερικι πιςίνα. **Ειδικά προγράμματα για μεγαλφτερα παιδιά διαμορφϊνονται κατά τθν περίοδο του καλοκαιριοφ. Στο χϊρο του Club Hotel Casino Loutraki κα βρείτε το κομμωτήριο «Tsili & Tsili Beauty & Hair», με ζμπειρουσ stylists και αιςκθτικοφσ, που φροντίηουν διαρκϊσ για τθν εμφάνιςι ςασ, με επιλεγμζνα ποιοτικά προϊόντα.

5 Στο LUCK SHOP κα βρείτε θμεριςιο ελλθνικό και ξζνο τφπο, περιοδικά, τςιγάρα και είδθ καπνιςτοφ, αλλά και μια ποικιλία από καλαίςκθτα αναμνθςτικά και χρθςτικά αντικείμενα. THE NORTH BOULEVARD - Eκκεςιακοί χϊροι με διαφορετικά κζματα, τουριςτικά είδθ, λουλοφδια, κοςμιματα και αξεςουάρ και καταςτιματα με ανδρικά και γυναικεία ενδφματα και αξεςουάρ. ΜΠΑΡ & ΕΣΙΑΣΟΡΙΑ Το CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI διακζτει 3 υπζροχα Εςτιατόρια και 6 Bars, τα οποία καλφπτουν τισ γαςτριμαργικζσ επικυμίεσ των πελατϊν του. Το BLACK & GOLD LOUNGE βρίςκεται ςτο ιςόγειο του Ξενοδοχείου και προςφζρει καφζ, ποτά, ελαφρφ γεφμα και γευςτικότατα επιδόρπια ςτουσ μοντζρνα διακοςμθμζνουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, κακϊσ και ςτουσ κιπουσ. To SUSHIRO SUSHI BAR, ζνα Γιαπωνζηικου ςτυλ μπαρ, όπου προςφζρονται ποικιλίεσ Sushi και άλλεσ Γιαπωνζηικεσ ςπεςιαλιτζ. To ADMIRAL BAR, το οποίο βρίςκεται δίπλα ςτο εςτιατόριο Oceanos, ςασ δίνει τθν ευκαιρία να απολαφςετε τθν απζραντθ κζα και τθ δροςερι αφρα τθσ κάλαςςασ. Ατμόςφαιρα διακοπϊν, κοςμοπολίτικθ διάκεςθ κάτω από τα αςτζρια, πλιρωσ ενθμερωμζνο μπαρ και ξεχωριςτζσ μουςικζσ επιλογζσ, ςυνκζτουν το ιδανικό περιβάλλον. **To Admiral Bar λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Το POOL BAR, λειτουργεί τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και προςφζρει φρζςκουσ χυμοφσ, παγωτά και snacks. Το CLUB CAFÉ βρίςκεται δίπλα ςτο DEEP BLUE. Απολαφςτε αρωματικοφσ καφζδεσ, φρζςκουσ χυμοφσ, ςνακσ, γλυκά και μία ποικιλία από ποτά, ςε ζνα χϊρο που χαρακτθρίηεται από διαρκι κίνθςθ και ξεχωριςτό φφοσ διακόςμθςθσ. Το ESPRESSO BAR ακριβϊσ πριν τθν είςοδο του Casino προςφζρει τονωτικό καφζ με άρωμα Ιταλίασ, ςυνοδευόμενο από γλυκά και μια ποικιλία από ποτά, ςε ζνα χϊρο που χαρακτθρίηεται από διαρκι κίνθςθ και ξεχωριςτό φφοσ διακόςμθςθσ. Το δθμοφιλζσ Εςτιατόριο DEEP BLUE ςτο ιςόγειο του Ξενοδοχείου, με μοναδικι κζα ςτουσ υπζροχουσ κιπουσ, προςφζρει πρωινό, γεφμα και δείπνο ςε μπουφζ από τθ Διεκνι Κουηίνα. **To Deep Blue λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ για μεςημεριανό γεφμα. Χωρητικότητα: 120 άτομα. Θ βεράντα του DEEP BLUE παραπζμπει ςε κατάςτρωμα πλοίου με κζα τισ πιςίνεσ, τα ςιντριβάνια, τουσ υδάτινουσ πίδακεσ και τουσ κιπουσ. Ρροςφζρει ποτά, ελαφρά γεφματα, μπουφζ πρωινό, γεφμα και δείπνο ςε φυςικό περιβάλλον. **Η βεράντα του Deep Blue λειτουργεί τουσ καλοκαιρινοφσ μήνεσ Το Εςτιατόριο ΩKEANO ςτον θμιϊροφο του Ξενοδοχείου, προςφζρει γευςτικά καλαςςινά πιάτα και sushi, με κζα τον Κορινκιακό Κόλπο και ζνα μαγευτικό Χρυςό Θλιοβαςίλεμα. Χωρητικότητα : Ζωσ 120 άτομα εντόσ, με πλιρεσ κλιματιςμό και επιπλζον 40 άτομα ςτθν βεράντα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.

6 ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ Το Ξενοδοχείο Club Hotel Casino Loutraki με υπερθφάνεια παρουςιάηει το Συνεδριακό Κζντρο πολλαπλϊν χριςεων και υψθλϊν προδιαγραφϊν. Ζνασ ενιαίοσ χϊροσ εννιακοςίων τετραγωνικϊν μζτρων με δυνατότθτα διαχωριςμοφ και με τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ ςε οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό. Επιμελισ και προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ που ικανοποιεί πλιρωσ τισ ανάγκεσ ακόμα και του πιο απαιτθτικοφ διοργανωτι ςυνεδρίων. Συνζδρια, Σεμινάρια, Επιχειρθςιακά Γεφματα, Εκκζςεισ και Επιδείξεισ Μόδασ, Δεξιϊςεισ, Χοροί, Κοινωνικζσ Εκδθλϊςεισ, όλα οργανϊνονται από το ζμπειρο προςωπικό του τμιματοσ Δεξιϊςεων, το οποίο και εξαςφαλίηει τθν επιτυχία οποιαςδιποτε εκδιλωςθσ. ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΕ ΑΙΘΟΤΩΝ ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΑΣΑΕΙ M 2 ΤΨΟ ΟΡΟΦΗ CONVENTION / MULTIPURPOSE HALL ΑΙΘΟΥΣΕΣ m m ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ U-SHAPE BANQUET ΔΙΑΣΑΞΗ ΚΟΚΣΑΙΛ ΓΕΑΝΙ 7.50m X 13.85m m ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 12.60m X 21.50m m ΤΟΥΛΙΡΑ 13m X 21.60m m ΓΙΑΣΕΜΙ 16.50m X 8.25m m ΚIΝΟΣ 16m X 6.80m m ΓΑΥΦΑΛΛΙΑ I 4 m X 6,50m 26 2 m ΓΑΥΦΑΛΛΙΑ II 4 m X 7,50m 26 2 m OUTDOOR SWIMMING POOL INDOOR SWIMMING POOL OCEANOS RESTAURANT OCEANOS TERRACE DEEP BLUE RESTAURANT DEEP BLUE DECK AQUARIUS RESTAURANT 80

7 ΣΟ ΚΑΖΙΝΟ Σε απόςταςθ αναπνοισ από το Club Hotel Loutraki, βρίςκεται ζνα από τα πολυτελζςτερα Καηίνο τθσ Ευρϊπθσ. Οι άρτια εξοπλιςμζνεσ αίκουςζσ, κάκε βράδυ προςφζρουν τθν μοναδικι εμπειρία πρόκλθςθσ τθσ τφχθσ ςε επαγγελματίεσ και αρχάριουσ παίκτεσ. 86 τραπζηια Αμερικάνικθσ ουλζτασ, Black Jack, Ηαριϊν, Poker, Mini Punto Banco και Caribbean Stud κακϊσ και 888 μθχανιματα κερμάτων προςφζρουν διαςκζδαςθ και ςυγκίνθςθ ςτουσ φίλουσ των Καηίνο και τα ποτά δωρεάν. Το Καηίνο λειτουργεί 364 θμζρεσ το χρόνο και όλο το 24ωρο. Εξαιρείται θ αργία τθσ Μεγάλθσ Ραραςκευισ. To Καηίνο διακζτει χϊρο VIP με ξεχωριςτι διακριτικι είςοδο, κλαςςικι Ευρωπαϊκι διακόςμθςθ και άψογθ εξυπθρζτθςθ, ςε μία ιδανικι ατμόςφαιρα για τον απαιτθτικό επαγγελματία παίκτθ. Το Εςτιατόριο Neptune προςφζρει γεφμα και δείπνο ςε πλοφςιο μπουφζ με Ελλθνικά και Διεκνι εδζςματα. Το κεντρικό μπαρ του καηίνο προςφζρει όλο το 24ωρο αρωματικοφσ καφζδεσ, φρζςκουσ χυμοφσ, ςνακσ, και μία ποικιλία από ποτά. ΧΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ : Δωρεάν όλο το 24ωρο. ΕΙΟΔΟ : Δευτζρα Ραραςκευι 10 επί του παρόντοσ Σάββατο & Κυριακι 15 επί του παρόντοσ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ : Άνω των 21 ετϊν. Απαιτείται ταυτότθτα ι διαβατιριο. ΕΝΔΤΗ : Απαγορεφονται τα κοντά παντελόνια και τα ανοιχτά παποφτςια. Η Θεά Σφχη είναι εκλεκτική αλλά όταν χαμογελάςει...! Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ επιςκεφθείτε μασ ςτην ιςτοςελίδα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

www.casinoloutraki.gr Ο πιο τυχερός προορισμός στην Ελλάδα

www.casinoloutraki.gr Ο πιο τυχερός προορισμός στην Ελλάδα Ο πιο τυχερός προορισμός στην Ελλάδα Μια ανάσα από την Αθήνα και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας βρίσκεται το Club Hotel Casino Loutraki, ένα από τα μεγαλύτερα Casino resorts της Ευρώπης. Είναι χτισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

55 χρόνια. Χαμόγελο στα ταξίδια σας!

55 χρόνια. Χαμόγελο στα ταξίδια σας! 55 χρόνια Χαμόγελο στα ταξίδια σας! Η Ελλάδα είναι μεγάλη, συναρπαστική, γεμάτη εκπλήξεις. Και δεν υπάρχει κανένας που να τη γνωρίζει καλύτερα, από τον Παυσανία. Γιατί εδώ και 55 χρόνια, ο Παυσανίας γυρίζει

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ:

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΔΙΑΚΡΙΣΗ HOLIDAYCHECK 2014 / Στην Κατηγορία ΣΠΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRIPADVISOR 2014 / Πιστοποιητικό διάκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

SANTORINI IMAGE ANDROMEDA VILLAS MALTEZANA BEACH H H H H H H H H. H H H Sup

SANTORINI IMAGE ANDROMEDA VILLAS MALTEZANA BEACH H H H H H H H H. H H H Sup H H H H ANDROMEDA VILLAS ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H H H H SANTORINI IMAGE ΜΕΣΣΑΡΙΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στο γραφικό Ημεροβίγλι πάνω απ την Καλντέρα, βρίσκεται το πολυτελές συγκρότημα Andromeda Villas (Α

Διαβάστε περισσότερα

luxury hotels resorts suites villas

luxury hotels resorts suites villas 2015 EXCLUSIVE GUIDES luxury hotels resorts suites villas Σε συνεργασία με τις κάρτες τησ Τράπεζας Πειραιώς 001 ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ The Skiathos Palace Hotel 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ THE SKIATHOS PALACE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΑΤΟ IRIDA SKIATHOS PALACE 4* SUP BEACH HOTEL AEGEAN VIEW HOTEL ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ. Τιμή κατ άτομο με πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ

ΤΟΜΑΤΟ IRIDA SKIATHOS PALACE 4* SUP BEACH HOTEL AEGEAN VIEW HOTEL ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ. Τιμή κατ άτομο με πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΟΜΑΤΟ BEACH HOTEL ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ Τιμή κατ άτομο με πρωινό 3 νύχτες 5 νύχτες 1-31/5 από 16/9 1-15/7 & 1-15/9 16/7-31/8 Δίκλινο standard 70 87 102 259 Δίκλινο superior 85 102 117 283 Μονόκλινο standard

Διαβάστε περισσότερα

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014 Περιεχόμενα Επιλεγμένες Προτάσεις 4 6 8 10 11 12 14 15 16 17 Ionian Beach Hotel, Λακόπετρα Αχαίας Oasis Hotel, Καλό Νερό Κυπαρισσίας Siagas Beach Hotel, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας Golden Coast, Παραλία Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY ΝΕΟ SUMMER CLUB. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Celebrate Life...

FAMILY ΝΕΟ SUMMER CLUB. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Celebrate Life... ΝΕΟ FAMILY SUMMER CLUB ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Celebrate Life... PREMIUM ALL INCLUSIVE Πλούσιο πρωινό μπουφέ Αμερικανικού τύπου(07:30-10:30), Μεσημεριανό* μπουφέ (12:30-14:30) και Βραδυνό μπουφέ** (19:00-21:30) με

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με πρωινό 5 νύχτες 7 νύχτες ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN

Τιμή κατ άτομο με πρωινό 5 νύχτες 7 νύχτες ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN 136 ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN Τιμή κατ άτομο με πρωινό ROYAL OLYMPIAN 29/5-15/6 16/6-27/7 & 25/8-7/9 28/7-24/8 29/5-15/6 16/6-27/7 & 25/8-7/9 28/7-24/8 Δίκλινο ΚΚ θέα θάλασσα 395 450 585 550 625 815 Δίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

μαγευτική θέα με φόντο το Ιόνιο ALL INCLUSIVE Τιμή κατ άτομο με ALL INCLUSIVE

μαγευτική θέα με φόντο το Ιόνιο ALL INCLUSIVE Τιμή κατ άτομο με ALL INCLUSIVE μαγευτική θέα με φόντο το Ιόνιο ROSA BELLA SUITE HOTEL & SPA 4* ΕΡΜΟΝΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ Σε μοναδική τοποθεσία, στον πανέμορφο όρμο στις Έρμονες, βρίσκεται το ξενοδοχείο Rosa Bella Corfu Suites με πανοραμική θέα

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EXCLUSIVE. Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια! Κ Ρ Η Τ Η SPA & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ:

FAMILY EXCLUSIVE. Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια! Κ Ρ Η Τ Η SPA & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Κ Ρ Η Τ Η Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια! για τους μικρούς μας φίλους! Mini Club για τους μικρούς μας φίλους, παιδότοπος, 2 πισίνες για παιδιά αλλά και πληθώρα

Διαβάστε περισσότερα

ARION. Στη Σάμο, το νησί του μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με την πλούσια H H H H H H H H ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

ARION. Στη Σάμο, το νησί του μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με την πλούσια H H H H H H H H ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ. H H H H LESVOS INN ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Χτισμένο με άρτια αισθητική το LESVOS INN βρίσκεται σε μια από τις όμορφες περιοχές της Το LESVOS INN είναι ένα resort, διακοσμημένο με μάρμαρα, Μυτιλήνης, στους

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

travel Ελλάδα Eξωτερικό & Κρουαζιέρες summer 2015 ταξιδι χρόνια

travel Ελλάδα Eξωτερικό & Κρουαζιέρες summer 2015 ταξιδι χρόνια travel 35 χρόνια ταξιδι Ελλάδα Eξωτερικό & Κρουαζιέρες summer 2015 Travel & Win by travelplan.gr 10 αεροπορικά εισιτήρια +1 ΔΩΡO Συμπληρώστε 10 εισιτήρια με το travelplan.gr και σας δίνουμε το επόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY Ν Ε Ο SUMMER CLUB. Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Celebrate Life...

FAMILY Ν Ε Ο SUMMER CLUB. Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Celebrate Life... Ν Ε Ο FAMILY SUMMER CLUB Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Celebrate Life... PREMIUM ALL INCLUSIVE Πλούσιο πρωινό µπουφέ Αµερικανικού τύπου(07:30-10:30), Μεσηµεριανό* µπουφέ (12:30-14:30) και Βραδυνό µπουφέ** (19:00-21:30)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Premium All Inclusive 5 H H H H H

Premium All Inclusive 5 H H H H H ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το Συγκρότημα Platamon Palace Beach Hotel & Spa εκτείνεται σε 60.000 τ.μ. πάνω στη θάλασσα του Πλαταμώνα, με αμμουδερές παραλίες και καταγάλανα νερά, κοντά στους πρόποδες του Ολύμπου και στο

Διαβάστε περισσότερα

Κερύνεια. Λευκωσία. Αγία Νάπα Τρόοδος Λάρνακα. Λεμεσός. Νότια Ακτή

Κερύνεια. Λευκωσία. Αγία Νάπα Τρόοδος Λάρνακα. Λεμεσός. Νότια Ακτή Κ Υ Π Ρ Ο Σ KANIKA HOTELS & RESORTS Τα ξενοδοχεία Kanika έχουν κάνει άλματα από το 1977 και, σήμερα, μπορείτε να απολαύσετε τους καρπούς των προσπαθειών μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αναχωρήσεις : 30 Απριλίου & 1 Μαίου, 3 & 4 μέρες. Τιμή κατ άτομο με Πούλμαν

Αναχωρήσεις : 30 Απριλίου & 1 Μαίου, 3 & 4 μέρες. Τιμή κατ άτομο με Πούλμαν 99 100 OLYMPIA De Luxe GOLDEN BEACH RESORT & SPA Κάστρο - Λουτρά Κυλλήνης ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ σε όλα τα δείπνα. ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΑΖ για 2 άτομα Καλωσόρισμα με 1 μπουκάλι κρασί και φρούτα στο δωμάτιό σας. Με γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον! Kids Club (αποκλειστικά για το πρόγραμμα του γραφείου) All Inclusive παροχές (10:00-24:00)

με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον! Kids Club (αποκλειστικά για το πρόγραμμα του γραφείου) All Inclusive παροχές (10:00-24:00) ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον! ATHOS PALACE 4* Το συγκρότημα Athos Palace Hotel, μέλος του G Hotels Group, είναι ένα πολυτελές και φιλικό ξενοδοχείο με εκπληκτική θέα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα