Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο"

Transcript

1 Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι κζςθ διατθρθτζου κτιρίου Φωτογραφίεσ διατθρθτζου κτιρίου Ιδζα. Φωτογραφίεσ Πρϊτα ςκίτςα χζδια υφιςτάμενου διατθρθτζου κτιρίου. Κατόψεισ διατθρθτζου κτιρίου Σομζσ διατθρθτζου κτιρίου Όψεισ διατθρθτζου κτιρίου Ιςόγειοσ όροφοσ διατθρθτζου κτιρίου.. χζδιο προοπτικό με χρϊμα Οργάνωςθ και λειτουργία ιςογείου χϊρου Ζπιπλα που χρθςιμοποιικθκαν Κάτοψθ με διαςτάςεισ ιςόγειου χϊρου Σομι με διαςτάςεισ ιςόγειου χϊρου Φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ ιςόγειου χϊρου Όροφοσ διατθρθτζου κτιρίου.. χζδιο προοπτικό με χρϊμα Οργάνωςθ και λειτουργία ορόφου Ζπιπλα που χρθςιμοποιικθκαν Κάτοψθ με διαςτάςεισ ορόφου Σομι με διαςτάςεισ ορόφου Φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ ορόφου Τπόγειο διατθρθτζου κτιρίου.. χζδιο προοπτικό με χρϊμα [2]

3 Οργάνωςθ και λειτουργία υπογείου Ζπιπλα που χρθςιμοποιικθκαν Κάτοψθ με διαςτάςεισ υπογείου Σομι με διαςτάςεισ υπογείου Φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ υπογείου Καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ Πθγζσ. [3]

4 Ειςαγωγή Ζρευνα για το πωσ εντάςςεται το κτίριο ςτο γφρο περιβάλλον... Αφορά τθν αποκατάςταςθ διατθρθτζου κτιρίου επί τθσ οδοφ Ροηάκθ Αγγελι 9 ςτο Διμο Λαμιζων του Ν. Φκιϊτιδασ. H οδόσ Ροηάκθ Αγγελι βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και είναι ζνασ από τουσ πιο γνωςτοφσ δρόμουσ τθσ Λαμίασ. Μπορεί κάποιοσ να τθν επιςκεφτεί μόνο περπατϊντασ διότι είναι πεηόδρομοσ. τθ γφρο περιοχι υπάρχουν διάφορα εμπορικά καταςτιματα με ποικίλεσ χριςθσ όπωσ: φαρμακείο, καταςτιματα ροφχων, καφετζριεσ και αλλά εμπορικά. Σο κτίριο είναι διϊροφο με υπόγειο λικόκτιςτο, κεραμοςκεπζσ κτίςτθκε ςτισ αρχζσ του αιϊνα, και βρίςκεται ςε ζναν από τουσ κεντρικότερουσ και εμπορικότερουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ και κρίκθκε διατθρθτζο με το ΦΕΚ 88/ Η χριςθ του κτιρίου ςιμερα είναι κατάςτθμα όπωσ και κα παραμείνει. Είναι ζνα παλιό κοςμθματοπωλείο ςιμα κατατεκζν για τθν περιοχι, διότι όλα τα χρόνια που λειτουργεί ωσ κατάςτθμα ζχει τθν ίδια χριςθ. [4]

5 Γεωγραφική θζςη διατηρητζου κτιρίου Βρίςκεται ςε ζνα από τα πιο κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ. [5]

6 Φωτογραφίεσ διατηρητζου κτιρίου Οψθ από τθν οδό Ροηάκθ και Αγγελι & Καραιςκάκθ Οψθ από τθν οδό Ροηάκθ και Αγγελι & Ανδροφτςου [6]

7 Λεπτομζρειεσ διατηρητζου κτιρίου [7]

8 Ιδζα Η λζξθ κόςμθμα απεικονίηει το γυναικείο φφλλο με όλθ τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ. Σα κοςμθματοπωλεία αφοροφν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό τισ γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ που ζχουν φορζςει τα ωραιότερα και υπζρλαμπρα κοςμιματα είναι οι αυτζσ που άφθςαν εποχι. Μζςα από προςωπικι ζρευνα οι Stars που ζηθςαν τον 20ο και 21ο αιϊνα είναι αυτζσ που ζκαναν το κόςμθμα να μοιάηει κακθμερινι ςυνικεια πάνω τουσ. Όπωσ θ Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Coco Chanel, Jean Shrimpton και θ Rita Hayworth. Μζχρι και ςιμερα αντικρίηουμε αυτζσ τισ οπταςίεσ να διακοςμοφν με χάρθ κάποιο κομμάτι του ςπιτιοφ μασ. Σισ ςυναντάμε ςε κάδρα πάνω ςτουσ τοίχουσ, ςε κορνίηεσ με περίτεχνα περιγράμματα, αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ, ακόμα ςε επεξεργαςμζνεσ εικόνεσ με διάφορα μοντζρνα χρϊματα τθσ εποχισ. Με αφορμι αυτζσ τισ γυναικείεσ μορφζσ, ςυνδυάηω τισ κλαςικζσ αξίεσ με μοντζρνα υλικά και χρϊματα παντρεφοντασ το ρετρό με το ςφγχρονο. [8]

9 Πρϊτα ςκίτςα [9]

10 χζδια υφιςτάμενου διατηρητζου κτιρίου [10]

11 [11]

12 [12]

13 [13]

14 [14]

15 [15]

16 [16]

17 [17]

18 [18]

19 Ιςόγειοσ όροφοσ διατηρητζου κτιρίου [19]

20 Ιςόγειοσ όροφοσ διατηρητζου κτιρίου Αυτό το προοπτικό ςχζδιο δείχνει πωσ ζχει οργανωκεί ο χϊροσ με τα χρϊματα, τα υλικά. [20]

21 Οργάνωςη και λειτουργία ιςογείου χϊρου [21]

22 Έπιπλα που χρηςιμοποιήθηκαν Σο φωτιςτικό του Tom Dixon βρίςκετε πάνω από τισ κεντρικζσ προκικεσ. Οι καρζκλεσ louis ghost pink είναι αυτζσ που βρίςκονται ςτο γραφείο. [22]

23 Σο φωτιςτικό Bourgie Gold ζχει τοποκετθκεί ςτο γραφείο. Γραφείο από μζταλλο και λάκα. χεδιαςμζνο ςφμφωνα με το design του καταςτιματοσ. Ζνα ζπιπλο ςχεδιαςμζνο από εμζνα. [23]

24 Είναι μια από τισ τζςςερισ προκικεσ που βρίςκονται ςτο κζντρο του καταςτιματοσ. [24]

25 Βιτρίνα καταςτιματοσ. Η βιτρίνα είναι καταςκευαςμζνθ από Plexiglas.Από τθν οροφι κρζμονται οι διαφανείσ προκικεσ και ςυναντοφν τισ όρκιεσ κορνίηεσ που ανεβαίνουν από το πάτωμα.μζςα ςτισ προκικεσ υπάρχουν οι stars ςε αςπρόμαυρθ εκτφπωςθ που φοροφν τα κοςμιματα τθσ κάκε προκικθσ. [25]

26 Κάτοψη με διαςτάςεισ ιςόγειου χϊρου [26]

27 Σομή με διαςτάςεισ ιςόγειου χϊρου [27]

28 Φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ ιςόγειου χϊρου [28]

29 Φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ ιςόγειου χϊρου [29]

30 Όροφοσ διατηρητζου κτιρίου [30]

31 Όροφοσ διατηρητζου κτιρίου Αυτό το προοπτικό ςχζδιο δείχνει πωσ ζχει οργανωκεί ο χϊροσ με τα χρϊματα, τα υλικά. [31]

32 Οργάνωςη και λειτουργία ορόφου [32]

33 Έπιπλα που χρηςιμοποιήθηκαν Οι καρζκλεσ Louis Ghost Black βρίςκονται ςτο χϊρο του γραφείου. Ζπιπλο μπουφζ Mondrian τησ Boca Do Lobo. [33]

34 Τπάρχουν δφο καρζκλεσ Moooi smoke chair by Maarten Baas. Soho classic table Boca Do Lobo. [34]

35 Δφο είναι τα φωτιςτικά του ορόφου chandeliers crystal for Tomasucci Recensisci To τραπεηάκι από τθν εταιρία in spiro design. [35]

36 Σα ζπιπλα του μπάνιου. Roca Element 600mm Wash Basin Wall Hung Toilet Για το πάτωμα το πλακάκι floor ground chess. [36]

37 Κρεμαςτι προκικθ που είναι θ ίδια ςχεδίαςθ αλλά ανάποδα με τθν προκικθ που βρίςκεται ςτον ιςόγειο χϊρο. Σα υλικά καταςκευισ τθσ είναι το μζταλλο και το plexiglass. [37]

38 Κάτοψη με διαςτάςεισ ορόφου [38]

39 Σομή με διαςτάςεισ ορόφου [39]

40 Φωτορεαλιςτικεσ απεικονίςεισ ορόφου [40]

41 Φωτορεαλιςτικεσ απεικονίςεισ ορόφου [41]

42 Τπόγειο διατηρητζου κτιρίου [42]

43 Τπόγειο διατηρητζου κτιρίου Αυτό το προοπτικό ςχζδιο δείχνει πωσ ζχει οργανωκεί ο χϊροσ με τα χρϊματα, τα υλικά. [43]

44 Οργάνωςη και λειτουργία υπογείου [44]

45 Έπιπλα που χρηςιμοποιήθηκαν Σο φωτιςτικό τθσ KARE 3500 Floor Lamp. Σο γραφείο εργαςίασ Herman Miller Airia Desk. [45]

46 Η καρζκλα Herman Miller Eames. [46]

47 Κάτοψη με διαςτάςεισ υπογείου [47]

48 Σομή με διαςτάςεισ υπογείου [48]

49 Φωτορεαλιςτικεσ απεικονίςεισ υπογείου [49]

50 Καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ Τλικά καταςκευήσ προθήκησ: Μζταλλο μαφρο με γυαλιςτερι υφι Εκροφ λάκα [50]

51 Πηγζσ: KTL1004.html [51]

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Υ Ε Δ Ι Α Η Ι Ι

Ι Σ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Υ Ε Δ Ι Α Η Ι Ι Ι Σ Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Σ Ε Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Υ Ε Δ Ι Α Η Ι Ι ι ξ ε Α. ι ξ ί ε ο Γ. θ η Ρ. A r t D e c o Μ η ν ο 2 0 1 1 D P S D Π ξη ρόκ λ Ιστνξηθή λ ξνκή τεο Art Deco 1 Γλσξίσκ τ τνπ Art Deco 1 Πεγέο θ η ηξξνέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΤΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΦΟΤΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγή ςτη Φουτουριςτική Αρχιτεκτονική 2-7 Φουτουριςμόσ (και αρχιτεκτονική) 8-10 Art Deco και Αθηναϊκό Art Deco 10-12 Φουτουριςμόσ ςτον Κινηματογράφο 13-18 Αξιοςημείωτα Κτίςματα 19-20 Ιςτορική

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : 2002 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Ροςειδϊνοσ 48, 203 00 Λουτράκι ΣΗΛΕΦΩΝΟ : +30 27440 60300 (τθλ. κζντρο) ΚΡΑΣΗΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Το Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Κδρυμα ςτθν ψθφιακι εποχι Ανακζτουςα Αρχι: Υελοποννθςιακό Οαογραφικό Μδρυμα «Βαςίλειοσ Υαπαντωνίου» Ρροχπολογιςμόσ: 411.382,12 (χωρίσ άυα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα