IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2)."

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης, η επιχείρηση είναι στο επίκεντρο πολλών µεταρρυθµίσεων. Σε παγκόσµια κλίµακα, λόγω µιας σειράς κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών πιέσεων, άρχισε να αναπτύσσεται ένα σύνολο επιχειρηµατικών συζητήσεων που προέβαλαν παράλληλα το οικονοµικό, το κοινωνικό και το ηθικό στοιχείο, συµβάλλοντας έτσι σε µία µεταβολή των αρχών και πρακτικών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα αύξησε την οργανωτική πολυπλοκότητα. Οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ό- λο και περισσότερο ότι η βιώσιµη επιχειρηµατική επιτυχία δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τη µεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσµου κέρδους αλλά και τη διαχείριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η αναγνώριση µιας επιχείρησης ως κοινωνικά υπεύθυνης σηµαίνει ότι υπολογίζει και άλλους παράγοντες πέρα από τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις των επενδύσεών της. Η κοινωνικά υπεύθυνη δραστηριότητά της ξεπερνά το κλειστό πλαίσιο της παραγωγής της και τις νοµικές υποχρεώσεις της, επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο δυναµικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις της µε τα διάφορα εµπλεκόµενα µε αυτήν µέρη (πελάτες, προµηθευτές, µετόχους, τοπική κοινωνία). Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. Ηέννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) άρχισε να συζητείται από τη δεκαετία του 1930 στις ΗΠΑ 1 όπου, υπολογίζοντας την αδυναµία των συλλογικών διαπραγµα- Η Βαρβάρα Γεωργοπούλου είναι απόφοιτος του τµήµατος Οικονοµία & ιοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Grenoble Γαλλίας (Universitι Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

2 6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH τεύσεων, δεν ήταν δύσκολο για τις αµερικανικές επιχειρήσεις να ενσωµατώσουν στις επιχειρη- µατικές πρακτικές τους το καλό που ονόµασαν κοινωνικό. Στο πέρασµα των τελευταίων δεκαετιών, η Ε.Κ.Ε. αποτελεί µία έννοια σε συνεχή εξέλιξη. Η υιοθέτησή της από πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσµο συνδέθηκε µε τη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού εθελοντικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που προέβαλαν την ευθύνη της κάθε επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ενώ παρατηρείται ότι η έννοια της Ε.Κ.Ε. χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως αντικείµενο στρατηγικών συζητήσεων των επιχειρήσεων, δεν έχει υπάρξει µέχρι σήµερα διεθνώς έ- νας ενιαίος και κοινά αποδεκτός ορισµός της. Οι περισσότεροι ορισµοί που έχουν διατυπωθεί για την Ε.Κ.Ε. τονίζουν την ανάγκη να συνειδητοποιήσει µία επιχείρηση ότι αποτελεί ενεργό µέλος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Επίσης, περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως η εθελοντική δράση (πέραν των νοµικών απαιτήσεων της επιχείρησης), η τριπλή απόδοση 2 της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (οικονοµικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος) και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες µιας επιχείρησης ως αναπόσπαστο µέρος της επιχειρη- µατικής στρατηγικής της. Η ποικιλοµορφία που παρατηρείται στον ορισµό της Ε.Κ.Ε., αντανακλά κυρίως στις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις, συνθήκες και προκλήσεις, που αντιµετωπίζει η κάθε επιχείρηση. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ Ε.Κ.Ε. σηµαίνει να αναλαµβάνεις προσωπική ευθύνη για τις πράξεις σου και τις συνέπειες που έχουν αυτές στην κοινωνία. Εταιρίες και εργαζόµενοι οφείλουν να περάσουν µια φάση προσωπικής αλλαγής, να επανεξετάσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους και να ενισχύσουν την ικανότητα ανάληψης ευθύνης 3. Στην Ολλανδία Ε.Κ.Ε. σηµαίνει να αναλαµβάνεις την ηγετική δέσµευση ότι θα σεβαστείς τις ηθικές αξίες και θα αναγνωρίσεις τις τοπικές και πολιτιστικές διαφορές όταν εφαρµόζεις τη συνολική πολιτική σου. Σηµαίνει ότι οι εταιρίες υιοθετούν τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη Χάρτα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας για τα ικαιώµατα στην Εργασία 4. Στην Ελλάδα, το Ελληνικό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. διατυπώνει τον εξής ορισµό: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρη- µατικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω α- πό όσα επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόµενοι, µέτοχοι, συνεργάτες, προµηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες µέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιηµένες, κ.λπ.). Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5, η Ε.Κ.Ε. περιγράφεται ως: Η έννοια, σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες ενσωµατώνουν σε ε- θελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της παγκοσµιοποίησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, λαµβάνεται ενεργά υπόψη η κοινωνική και περιβαλλοντική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, συνδέοντας µε αυτόν τον τρόπο την Ε.Κ.Ε. µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης 6. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS) Το πεδίο δράσης της Ε.Κ.Ε. είναι αρκετά µεγάλο καλύπτοντας πέρα από το δίκτυο συνεργατών της επιχείρησης (εσωτερικό περιβάλλον της Ε.Κ.Ε.), ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων µερών που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την επιχειρηµατική δραστηριότητα (εξωτερικό περιβάλλον Ε.Κ.Ε.).

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) είναι: - όσοι συµµετέχουν άµεσα στην οικονοµική δραστηριότητα µιας επιχείρησης (υπάλληλοι, διεύθυνση, µέτοχοι,.σ., προµηθευτές, πελάτες), - όσοι παρακολουθούν τους τρόπους διαχείρισής της (φορείς, κυβέρνηση, ΜΚΟ), - όσοι επηρεάζονται από τη δράση της (καταναλωτές, τοπική κοινωνία). EPΓAZOMENOI ΣYNEPΓATEΣ KATANAΛΩTEΣ EΠIXEIPHΣH METOXOI KPATOΣ TOΠIKH KOINΩNIA Η υιοθέτηση της Ε.Κ.Ε. διαµορφώνεται από την αλληλεπίδραση ανάµεσα στην επιχείρηση και τα ενδιαφερόµενα µέρη της. Η εµπλοκή των ενδιαφερόµενων µερών στην εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) 7 είναι πολύ σηµαντική για να εξασφαλιστεί η αποδοχή και η α- ξιοπιστία της Ε.Κ.Ε. Η καλή διακυβέρνηση µιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται από τη συµµετοχή, τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την αποτελεσµατικότητα. Στόχος είναι η δηµιουργία µιας νέας µορφής εταιρικής διακυβέρνησης που συµβιβάζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών, επιτυγχάνοντας την ταυτόχρονη προστασία της αποδοτικότητας της επιχείρησης και των εµπλεκόµενων µερών της, τόσο µέσα, όσο και έξω από αυτήν. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, στις παρατηρήσεις του για την εταιρική διακυβέρνηση 8, αναφέρει ότι η δοµή της καθορίζει την κατανοµή των δικαιωµάτων και των ευθυνών µεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών, και αναλύει λεπτοµερώς τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί εταιρικών θεµάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει τη δοµή µέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρίας και τα µέσα επίτευξης και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας αυτών των στόχων. Η διαδικασία ανάµιξης των άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης που θέλει να ασκήσει Ε.Κ.Ε. Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η Ε.Κ.Ε. συνδέεται µε την ποιοτική απασχόληση, τη δια βίου µάθηση, την πληροφόρηση, τη συµµετοχή των εργαζοµένων, την ισότητα των ευκαιριών, αντανακλώντας, γενικά, τις όποιες κοινωνικές αλλαγές. Επίσης, επιδρά στη σωστή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων της διοίκησης µιας επιχείρησης, καθώς και στις ορθές πρακτικές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

4 8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο θετικός αντίκτυπος, σε µακροοικονοµικό επίπεδο, µιας κοινωνικά υπεύθυνης δραστηριότητας ενδέχεται, για παράδειγµα, να είναι ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ή µία αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων. Tα έµµεσα αποτελέσµατα µπορεί να προκύπτουν από την αυξανόµενη προσοχή των καταναλωτών και των επενδυτών, που θα αυξήσει τις ευκαιρίες τους στις αγορές. Πιο αναλυτικά: Εργαζόµενοι: Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον συνεπάγεται ένα πιο αφοσιωµένο και παραγωγικό εργατικό δυναµικό. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να διατηρήσουν το εξειδικευ- µένο και ικανό προσωπικό τους και να του παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία. Μέτοχοι Συνεργάτες: Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι οι κοινωνικές τους επιδόσεις επηρεάζονται από τις πρακτικές όλων των εταίρων τους. Η οικοδόµηση καλών σχέσεων µε τους ε- πιχειρηµατικούς εταίρους βοηθά στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων, και συχνά κερδοφόρων, πρακτικών. Καταναλωτές: Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που ανταµείβουν µε τη συµπεριφορά τους τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρίες. Καθώς οι καταναλωτές και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Ε.Κ.Ε., χρειάζεται να δηµιουργούνται ισχυροί δίαυλοι επικοινωνίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Κράτος: Η Ε.Κ.Ε. έχει σηµαντικές συνέπειες στις δράσεις των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων καθώς και των δηµόσιων αρχών, που πρέπει να τις λάβουν υπόψη κατά τον καθορισµό των ενεργειών τους. Οι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές των επιχειρήσεων συµπληρώνουν τις δηµόσιες προσπάθειες για βιώσιµη ανάπτυξη. Τοπική κοινωνία: Η Ε.Κ.Ε. υποστηρίζει την ένταξη µιας επιχείρησης στο τοπικό της περιβάλλον. Η διαφάνεια στις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την επιχείρηση, καθώς και η συµµετοχή µιας επιχείρησης στα κοινωνικά δρώµενα, διαµορφώνουν την εικόνα της στον τόπο εγκατάστασής της και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ηεφαρµογή των πολιτικών Ε.Κ.Ε. µιας επιχείρησης µε σκοπό την ενίσχυση της σχέσης της µε την κοινωνία, καθώς και το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού στην προτίµηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών, ώθησε πολλές επιχειρήσεις να διατυπώσουν έναν κώδικα συµπεριφοράς ή κώδικα δεοντολογίας. Ένας κώδικας δεοντολογίας συµπληρώνει, χωρίς να υποκαθιστά, την εθνική ή τη διεθνή νοµοθεσία. Το περιεχόµενό του διαφέρει από τη µία επιχείρηση στην άλλη λόγω της µοναδικότητας της κάθε επιχείρησης και του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί. Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαµβάνει µία ευρεία σειρά εργαλείων (π.χ. έγγραφα) που έχουν στόχο τον καθορισµό του σκοπού και των βασικών αρχών µιας επιχείρησης, καθώς και των ευθυνών της απέναντι στα ενδιαφερόµενα µέρη της. Απώτερος σκοπός της σύνταξης και εφαρµογής του κώδικα δεοντολογίας από µία επιχείρηση είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της α- πελευθέρωσης της αγοράς, καθώς οι επιχειρήσεις εξαπλώνουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσµια κλίµακα προβάλουν την ανάγκη άµεσου ελέγχου στο δίκτυο προµηθειών και παραγωγής τους που συχνά βρίσκεται εξαπλωµένο σε διάφορες χώρες (κυρίως σε αναπτυσσόµενες χώρες). Ένας κώδικας αποτελεί µία δήλωση ορισµένων προδιαγραφών τις οποίες καλείται να

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 9 τηρεί η επιχείρηση, καθώς και τα εµπλεκόµενα µε αυτή µέρη (ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προµηθευτές), σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παραγωγής. Τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται συνήθως σε έναν κώδικα δεοντολογίας είναι: - Πρακτικές διαχείρισης (σεβασµός στις υποχρεώσεις των συµβάσεων, τους εθνικούς νό- µους, την ποιότητα και ασφάλεια των τρόπων παραγωγής, τις πρακτικές πώλησης και µάρκετινγκ). - Νοµική υπόσταση (µάχη ενάντια στη διαφθορά και τις µη ανταγωνιστικές πρακτικές). - Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώµατα (τήρηση των βασικών συµβάσεων της.ο.ε., υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας). - Περιβάλλον (συντήρηση της ενέργειας και συνεχής διαχείριση των φυσικών πηγών, µείωση των απορριµµάτων και των περιβαλλοντικών κινδύνων). - Κοινωνικοποίηση της επιχείρησης (ανάπτυξη σχεδίων υπέρ της τοπικής κοινωνίας). Ανταποκρινόµενη στην ποικιλοµορφία των κωδικών δεοντολογίας, η οργάνωση Social Accountability International (SAI) 9, ανέπτυξε το Social Accountability 8000 (SA8000), ένα διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης. Το SA8000 αποτελεί ένα κώδικα της εταιρικής ευθύνης, διαµορφωµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO , και µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιουδήποτε µεγέθους οργανισµούς και ε- πιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας. Το SA8000 επικεντρώνεται κυρίως σε εργασιακά θέµατα (παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία, υγιεινή & ασφάλεια, ώρες εργασίας, αποζηµιώσεις κ.ά.), έχοντας ως κύριο στόχο τη διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών. Β ΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. Ηικανότητα να διοικείς σε ένα περιβάλλον κινδύνων συνοδεύεται µε την ικανότητα να ε- νεργείς υπεύθυνα. Ως εκ τούτου, η επιθυµία των επιχειρήσεων να βελτιώσουν τη διαχείριση του κινδύνου τους αποτελεί ισχυρό παράγοντα αποδοχής πρακτικών Ε.Κ.Ε. Είναι αλήθεια ότι µία στρατηγική σύµφωνη µε την Ε.Κ.Ε. προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την υιοθέτηση µίας άποψης καλύτερης για τον κόσµο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αφουγκράζονται τις κοινωνικές απαιτήσεις και να συµβάλλουν στον έλεγχο των κινδύνων. Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσµιοποίηση έχει επιφέρει κινδύνους σε πολλούς τοµείς της α- γοράς όπως για παράδειγµα στην ποιότητα, το επίπεδο υπηρεσιών, ή την ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις οφείλουν όλο και περισσότερο να διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους απαιτήσεις µε τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο όπως και τις οικονοµικές στρατηγικές τους. Η ικανότητα µιας επιχείρησης να αντιµετωπίζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους της αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Η Ε.Κ.Ε. παρεµβαίνει σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παραγωγής µιας επιχείρησης. Για παράδειγµα, όσον αφορά στην έρευνα, η διοίκηση της επιχείρησης µπορεί να προσανατολίζει τους προϋπολογισµούς της υπέρ των κοινωνικών και οικολογικών προϊόντων. Στο τοµέα της παραγωγής, η επιχείρηση αποφασίζει να συλλέξει προϊόντα (πρώτες ύλες) που σέβονται το περιβάλλον, και οι προµηθευτές προσέχουν τις συνθήκες εργασίας στα εργαστήριά τους. Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις (π.χ. φαρµακοβιοµηχανίες) είναι υπεύθυνες για το υλικό συσκευασίας που χρησιµοποιούν, καθώς και για τον τρόπο συσκευασίας τους προϊόντος που παράγουν. Ση- µαντική είναι ακόµη η φιλική προς το περιβάλλον αποδοχή των προϊόντων που παράγει µία ε- πιχείρηση, τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης τους όσο και µετά από αυτήν.

6 10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σε παγκόσµιο επίπεδο, η προσέγγιση της Ε.Κ.Ε. τείνει να αντικατοπτρίσει το ευρύτερο πλαίσιο διαφόρων διεθνών πρωτοβουλιών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες όπως το Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών (Global Compact) 11, η Τριµερής ήλωση για τις πολυεθνικές εταιρίες και την κοινωνική πολιτική της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) 1 2, οι Κατευθυντήριες γραµµές για τις πολυεθνικές εταιρείες του ΟΟΣΑ (Guidelines for Multinational Enterprises, 2000) 1 3. Παρ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι νοµικά δεσµευτικές, στην περίπτωση των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ επωφελούνται από τη δέσµευση των κυβερνήσεων που τις έχουν υιοθετήσει να προωθήσουν την ουσιαστική τήρησή τους από τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά στο περιβάλλον, η πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο (Global Reporting Initiative) 1 4 θεωρείται σήµερα ως βέλτιστη πρακτική. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη βιωσιµότητα επιτρέπει µια σύγκριση µεταξύ των εταιριών. Επίσης, τα Ηνωµένα Έθνη έχοντας υπόψη την ανάγκη για µια διεθνή και συντονισµένη α- ντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη υιοθέτησαν το 1992 την Agenda ή Action 21. Στην προσπάθειά τους να δηµοσιοποιήσουν τις πρακτικές τους στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διάφορα είδη προτύπων. Έτσι, αναφέρονται είτε στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα ( βλ. ISO 9000, SA 8000) ή σε συστήµατα και διαδικασίες υιοθετηµένες από τις επιχειρήσεις για αύξηση ή εξασφάλιση επιτευγµάτων σε αναγνωρίσιµο επίπεδο α- ποτελεσµατικότητας σε θέµατα όπως υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ. Αυτοί οι τρόποι δηµοσιοποίησης της Ε.Κ.Ε. βελτιώνουν την εικόνα και τη φήµη µιας επιχείρησης στους καταναλωτές. Όµως, η επακριβής αξιολόγηση των στοιχείων που καθορίζουν την οικονοµική και κοινωνική αποδοτικότητα µιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας είναι δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό, υ- πάρχουν δείκτες που εντοπίζουν τις εταιρίες µε τις υψηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, που αποτελούν τη βάση για την κυκλοφορία κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Οι κοινωνικοί δείκτες του χρηµατιστηρίου είναι χρήσιµα σηµεία αναφοράς γιατί δείχνουν τη θετική επίδραση που έχει η λεπτοµερής ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων µε κοινωνικά κριτήρια. Αναφέρουµε ενδεικτικά: το δείκτη Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) 16, δείκτης του ποσοστού των εταιριών που υποστηρίζουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και το δείκτη FTSE4Good 17, δείκτης των δεοντολογικά υπεύθυνων εταιριών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ε.Κ.Ε. Στην προσπάθεια προώθησης της Ε.Κ.Ε. στην εφαρµογή καλών πρακτικών των επιχειρήσεων, σηµαντική είναι η συµβολή των επιχειρηµατικών δικτύων. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Επιχειρηµατικότητας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD 18 ) είναι ένα διεθνές επιχειρηµατικό δίκτυο που έχει ως στόχο να αναπτύξει µία στενή συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων όσον αφορά στο περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το WBCSD, ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των διαφόρων επιχειρήσεων, συνέταξε έναν εύχρηστο οδηγό όπου σε 12 σηµεία καθοδηγείται µία επιχείρηση προς την κατεύθυνση και την απόδοση µιας συνολικής Ε.Κ.Ε.: Βρείτε το βόρειο πόλο σας, στερεώστε τη στρατηγική επιχειρηµατική σας θέση, επικεντρωθείτε στο άτοµο, ξεκαθαρίστε τι θα κληροδοτήσετε, δώστε προτεραιότητα στον υπάλληλό σας, γνωρίστε το γείτονά σας, την κοινότητά

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 11 σας, την κουλτούρα σας, υποστηρίξτε τη συζήτηση και το διάλογο, αναζητήστε καλές συνεργασίες, εκτιµήστε τη σηµασία της καλής φήµης, να είστε καλός φιλοξενούµενος, αναλάβετε τις ευθύνες σας για ότι κάνετε, χειριστείτε σωστά τις πληροφορίες, τη γνώση και την τεχνολογία Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors και 20 επικεφαλής επιχειρήσεων εγκαινιάστηκε το 1996 το Ευρωπαϊκό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. (CSR Europe) 19. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο µελών που συστάθηκε µε πρωτοβουλία επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της ευρωπαϊκής διακήρυξης των επιχειρήσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισµού. Αρχικός στόχος του δικτύου ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το Ελληνικό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. 2 0 ιδρύθηκε το 2000, µε ιδρυτικά µέλη του δεκατρείς µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις µαζί µε τρεις από τους µεγαλύτερους συλλογικούς επιχειρηµατικούς φορείς (ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΒΕΕ). Αποστολή του ικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηµατικό κόσµο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης. Το Ελληνικό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. συµµετέχει ως ο αρµόδιος εθνικός φορέας που εκπροσωπεί την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα στο CSR Europe. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε. Hδη από το 1993 η έκκληση του Προέδρου Delors στις ευρωπαϊκές εταιρίες να συµµετάσχουν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού κατέληξε σε έντονη κινητοποίηση και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η Ε.Κ.Ε. αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος, εφόσον µπορεί να συµβάλει θετικά στο στρατηγικό στόχο που συµφωνήθηκε στη Λισσαβόνα, δηλαδή να οικοδοµηθεί µία ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Tο Μάρτιο του 2000, το Συµβούλιο της Λισσαβόνας συµπεριέλαβε την ΕΚΕ στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα δείχνοντας έτσι ότι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ε.Ε. Στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα, που υποστηρίχτηκε αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, τονίστηκε ο ρόλος της Ε.Κ.Ε. για την αντιµετώπιση των συνεπειών που µπορεί να έχει η ολοκλήρωση της οικονοµίας και της αγοράς στην απασχόληση και την κοινωνία, και για την προσαρµογή των συνθηκών εργασίας στη νέα οικονοµία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής της Νίκαιας κάλεσε την Επιτροπή να διαµορφώσει εταιρικές σχέσεις στις οποίες οι εταιρίες να συµπράττουν µε τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς που διαχειρίζονται τις κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική ευθύνη τους. Η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της µε τίτλο Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής [COM(2000) 379 τελικό, 28/6/2000], έθεσε ως στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανανέωση που σκιαγραφήθηκε στη Λισσαβόνα. Σκοπός της ατζέντας ήταν η ανάπτυξη µιας εκτενούς και συνεκτικής προσέγγισης εκ µέρους της Ε.Ε., για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων που απορρέουν για την κοινωνική πολιτική από το δραστικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας και κοινωνίας. Ένα χρόνο αργότερα, µε την Ανακοίνωσή της Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική - ένα πλαίσιο για την επένδυση στην ποιότητα [COM(2001) 313 τελικό, 20/6/2001], η Επιτροπή επεκτείνει ορισµένες από τις θεµελιώδεις διαστάσεις της ατζέντας για την κοινωνική πολιτική και ορισµένους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας, παρέχοντας έτσι ένα ευρύ πλαίσιο για την προώθηση της ποιότητας στην εργασία.

8 12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Τον Ιούλιο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για την Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη [COM(2001) 366 τελικό, 18/7/2001] µε στόχους: πρώτον να ξεκινήσει ένα δηµόσιο διάλογο σχετικά µε την έννοια της Ε.Κ.Ε. και δεύτερον να εντοπίσει τρόπους δηµιουργίας µιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προώθησής της. Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 250 απαντήσεις σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για την Ε.Κ.Ε., από τις οποίες συµπεραίνεται η ανάγκη: διασαφήνισης του ορισµού της Ε.Κ.Ε., αξιοπιστίας και διαφάνειας των πρακτικών της Ε.Κ.Ε., υιοθέτησης της τριπλής απόδοσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενθάρρυνσης του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόµενων µερών τους, ανοίγµατος υπέρ των θεµελιωδών ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες, αύξησης των γνώσεων σχετικά µε τον θετικό α- ντίκτυπο της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες, στην Ευρώπη και το εξωτερικό, και ι- δίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στην Ανακοίνωση µε τίτλο Η εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη [COM(2002) 347 τελικό, 2/7/2002] που αποτελεί τη συνέχεια του Πράσινου Βιβλίου, η Επιτροπή παρουσιάζει µια στρατηγική της Ε.Ε. για την προώθηση της Ε.Κ.Ε. Συνοψίζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβουλεύσεων και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της Ε.Κ.Ε. που περιλαµβάνει τον ορισµό της έννοιας της Ε.Κ.Ε., τη θέση της στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και τον αντίκτυπό της στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στις µέρες µας, οι συναντήσεις του κοινωνικού µε το ηθικό στοιχείο µιας επιχείρησης είναι πολλές. Η έννοια της Ε.Κ.Ε. περιλαµβάνει µία µορφή κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, στην οποία οι ηθικές βάσεις τείνουν να συµφιλιώσουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική απόδοση. Στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., για να είναι µία εταιρία βιώσιµη πρέπει να είναι οικονοµικά ασφαλής, να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δρα λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές προσδοκίες. Η Ε.Κ.Ε., προϊόν των απαιτήσεων της κοινωνίας των πολιτών, συµβάλλει στη δηµιουργία νέων ευκαιριών υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης και της αναβαθµισµένης ποιότητας ζωής των πολιτών. Πολλοί είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην εφαρµογή της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρηµατικές στρατηγικές: η παγκοσµιοποίηση, η απελευθέρωση της αγοράς, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι δυσκολίες µετάβασης από την κοινωνία της εργασίας στην κοινωνία της γνώσης, η ισχύς των πολυεθνικών εταιριών, η αύξηση της ανεργίας στις ανεπτυγµένες χώρες, η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε αναπτυσσόµενες χώρες, ο πλουραλισµός στην πληροφόρηση, η αλλαγή συµπεριφοράς και απαιτήσεων των καταναλωτών, ο ρόλος των Μ.Κ.Ο. σε διεθνές ε- πίπεδο, η µόλυνση του περιβάλλοντος κ.ά. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας αγοράς, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους ως παγκόσµιοι πολίτες σε έναν κόσµο που αλλάζει ταχύτατα. Έννοιες όπως η οικολογία, η κοινωνική πολιτική, η βιώσιµη ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν πλήρως τις κοινωνικές προσδοκίες και περιγράφουν το νέο πλαίσιο δράσης της επιχειρηµατικότητας. Οι πρακτικές Ε.Κ.Ε. ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εκφράσουν µε υπεύθυνη συµπεριφορά τις αξίες τους καθώς και τη συµβολή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η υιοθέτηση και εφαρµογή πρακτικών Ε.Κ.Ε. οδηγεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και συµβάλλει στη διαφάνεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η ανταγω-

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 13 νιστικότητα των επιχειρήσεων δεν εξαρτάται πλέον µόνο από την ικανότητα του επιχειρηµατία να επενδύει σωστά, αλλά επίσης και από την ικανότητα της ίδιας επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένου όλων των ενδιαφερόµενων µερών) να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και να προσαρµοστεί στις σηµαντικές και δύσκολες αλλαγές που επέρχονται από την παγκοσµιοποίηση. Σήµερα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα µιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης είναι: η αποτελεσµατική διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, η υποστήριξη από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσης ή αναδιάρθρωσή της, η ικανοποίηση του προσωπικού, των πελατών και των προµηθευτών, η ευκολία προσαρµογής της στις νέες α- γορές, η αξιοπιστία και η εµπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Οι παγκόσµιες εξελίξεις έχουν φέρει την Ε.Κ.Ε. στο προσκήνιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η άποψη ότι η επιχειρηµατική κερδοφορία απαιτείται να συνοδεύει και να υποστηρίζει τις κοινωνικές προσδοκίες. Η µεγάλη προστιθέµενη αξία των κοινωνικά υπεύθυνων συµπεριφορών στο πνεύµα του ευ επιχειρείν οδηγεί σε βιώσιµη επιχειρηµατική επιτυχία καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, οι πολίτες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν την επιχειρηµατική κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά. Η αλληλεξάρτηση της επιχείρησης µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της διαµορφώνει µία νέα αντίληψη της επιχειρηµατικής στρατηγικής απέναντι στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Dodd, For Whom are Corporate Managers Trustees?, 45 Harv. L. Rev (1932). 2. Προσέγγιση της τριπλής βασικής αρχής : η ιδέα ότι η συνολική επίδοση µιας εταιρίας πρέπει να υ - πολογίζεται µε βάση τη συνδυασµένη συνεισφορά της στην οικονοµική ευηµερία, την περιβαλλοντι - κή ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινο Βιβλίο Προώθηση ενός ευ - ρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, COM(2001) 366 τελικό, σ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η λογική της καλής επιχειρηµατικότητας, Richard Holme, Rio Tinto & Philip Watts, Royal Dutch / Shelle Group, Περιοδικό Μάνατζερ, Τεύχος 15, Απρίλιος Μάιος 2003, σ Ό.π. σ Ό.π. COM(2001) 366 τελικό, σ Η Έκθεση Brundtland ορίζει ως βιώσιµη την ανάπτυξη που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του παρό - ντος χωρίς να υπονοµεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες (Rapport Brundtland, Notre avenir ΰ tous, 1987). 7. Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance): µια δέσµη σχέσεων µεταξύ της διοίκησης της εται - ρίας, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών. Η εταιρική δια - κυβέρνηση παρέχει τη δοµή µέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρίας και τα µέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και η παρακολούθηση της επίδοσης. Ό.π. COM(2001) 366 τελι - κό, σ Αρχές για την εταιρική διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ (OECD Principles for Corporate Governance): πρό - τυπα και κατευθυντήριες γραµµές για δικαιώµατα µετόχων και άλλα θέµατα διακυβέρνησης (1999) (Βλ. 9. Φορέας που δηµιουργήθηκε από το Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) στις ΗΠΑ (Βλ Το ISO 9000 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ποιότητας και ασχολείται µε όλα τα χαρακτηρι - στικά ποιότητας του προϊόντος. Επίσης, δεν περιορίζεται στους ελέγχους ποιότητας και ασφαλείας, αλλά προβλέπει την οργάνωση της επιχείρησης σε όλους τους τοµείς (εµπορία, προµήθειες, παραγω - γή, αποθήκες, αποστολή προϊόντων) και συστηµατοποιεί κλασικά εργαλεία της ολικής ποιότητας (εκπαίδευση, συµβούλια ανασκόπησης του συστήµατος - audits, εσωτερικές επιθεωρήσεις, στατιστι - κές τεχνικές, κ.λπ.).

10 14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 11. Πρωτοβουλία του Γ Γ. του Ο.Η.Ε. κ. K. Αnan που συζητήθηκε για πρώτη φορά στο ιεθνές Οικονο - µικό Φόρουµ του Νταβός το Το Global Compact (βλ. είναι ου - σιαστικά επιβεβαίωση της αποδοχής εννέα δεδοµένων αρχών τις οποίες δεσµεύονται να τηρούν και να υπερασπίζονται οι συµµετέχουσες στο Σύµφωνο επιχειρήσεις. Οι 9 βασικές αρχές είναι: 1. Υπο - στήριξη και σεβασµός της προστασίας των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντός των επιχειρήσεων και της σφαίρας επιρροής τους. 2. Εξασφάλιση της µη εµπλοκής των επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 3. Ελευθερία στην δηµιουργία συνεταιρισµών και αναγνώ - ριση του δικαιώµατος για συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 4. Περιορισµός κάθε µορφής καταναγκα - στικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 5. Αποτελεσµατική απαγόρευση της παιδικής εργασίας. 6. Περιορι - σµός κάθε διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση. 7. Υποστήριξη µίας προληπτικής προσέγγι - σης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 8. Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση µεγαλύτερης περι - βαλλοντικής υπευθυνότητας. 9. Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών για το περιβάλλον τε - χνολογιών. 12. Η τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας της ΟΕ (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, αρχή της µη διάκρισης και εξάλειψη της παιδικής εργασίας) αποτε - λούν κεντρικά θέµατα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Βλ Αφορούν συστάσεις προς τις επιχειρήσεις, από κυβερνήσεις χωρών µελών του ΟΟΣΑ, καθώς και από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και τη Χιλή, που καλύπτουν ζητήµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κυµαίνονται από τις εργασιακές σχέσεις έως τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και τη διαφθορά (http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/). 14. Πρόκειται για µία διεθνή, πολυµερή πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκο - πό τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου για εθελοντικές εκθέσεις σχετικά µε τις οικονοµικές, περιβαλ - λοντικές και κοινωνικές πρακτικές µιας επιχείρησης. Τον Ιούνιο του 2000, η GRI δηµοσίευσε τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη (Βλ Η Agenda 21, το καταληκτικό κείµενο της ιάσκεψης Κορυφής τους ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, αποτέλεσε το βασικό πλαίσιο για την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων σε διεθνές, υπερτοπικό και τοπικό επίπεδο. 16. Ο DGSGI παρέχεται από τον Dow Jones σε συνεργασία µε τη SAM Sustainable Asset Management (Βλ Το δείκτη FTSE4Good εγκαινίασε ο FTSE σε συνεργασία µε την Εthical Investment Research Service (EIRIS) και την UNICEF (Βλ Το WBCSD συστάθηκε το 1995 και συγκεντρώνει 150 πολυεθνικές επιχειρήσεις (που καλύπτουν πά - νω από 20 βιοµηχανικούς τοµείς σε 30 χώρες) που δεσµεύονται για το περιβάλλον και τη βιώσιµη α - νάπτυξη (Βλ

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Ομιλία του κ. Νίκου Αναλυτή στο Συνέδριο Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 Το τέλος του εικοστού αιώνα επεφύλασσε στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της INTERAMERICAN ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 1-2 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2002 COM(2002) 347 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 COM(2011) 681 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός

ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός Μέσα εδραίωσης µιας επιχείρησης (ιδιωτική ή δηµόσια, οργανισµός ή µη κυβερνητική οργάνωση) στο χώρο της και για να χτίσει την εικόνα της: η διαφήµιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: το πρόβλημα. Σταύρος Ιωαννίδης Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: το πρόβλημα. Σταύρος Ιωαννίδης Πάντειο Πανεπιστήμιο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: το πρόβλημα Σταύρος Ιωαννίδης Πάντειο Πανεπιστήμιο 1 Το πρόβλημα Η ΕΚΕ είναι μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις εθελοντικά ενσωματώνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Όμιλος Saint-Gobain Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Ως ένας από τους ηγέτες παγκοσμίως, σε όλες τις δραστηριότητες μας, έχουμε θέσει το στόχο να είμαστε η Αναφορά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα