IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2)."

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης, η επιχείρηση είναι στο επίκεντρο πολλών µεταρρυθµίσεων. Σε παγκόσµια κλίµακα, λόγω µιας σειράς κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών πιέσεων, άρχισε να αναπτύσσεται ένα σύνολο επιχειρηµατικών συζητήσεων που προέβαλαν παράλληλα το οικονοµικό, το κοινωνικό και το ηθικό στοιχείο, συµβάλλοντας έτσι σε µία µεταβολή των αρχών και πρακτικών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα αύξησε την οργανωτική πολυπλοκότητα. Οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ό- λο και περισσότερο ότι η βιώσιµη επιχειρηµατική επιτυχία δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τη µεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσµου κέρδους αλλά και τη διαχείριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η αναγνώριση µιας επιχείρησης ως κοινωνικά υπεύθυνης σηµαίνει ότι υπολογίζει και άλλους παράγοντες πέρα από τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις των επενδύσεών της. Η κοινωνικά υπεύθυνη δραστηριότητά της ξεπερνά το κλειστό πλαίσιο της παραγωγής της και τις νοµικές υποχρεώσεις της, επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο δυναµικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις της µε τα διάφορα εµπλεκόµενα µε αυτήν µέρη (πελάτες, προµηθευτές, µετόχους, τοπική κοινωνία). Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. Ηέννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) άρχισε να συζητείται από τη δεκαετία του 1930 στις ΗΠΑ 1 όπου, υπολογίζοντας την αδυναµία των συλλογικών διαπραγµα- Η Βαρβάρα Γεωργοπούλου είναι απόφοιτος του τµήµατος Οικονοµία & ιοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Grenoble Γαλλίας (Universitι Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

2 6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH τεύσεων, δεν ήταν δύσκολο για τις αµερικανικές επιχειρήσεις να ενσωµατώσουν στις επιχειρη- µατικές πρακτικές τους το καλό που ονόµασαν κοινωνικό. Στο πέρασµα των τελευταίων δεκαετιών, η Ε.Κ.Ε. αποτελεί µία έννοια σε συνεχή εξέλιξη. Η υιοθέτησή της από πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσµο συνδέθηκε µε τη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού εθελοντικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που προέβαλαν την ευθύνη της κάθε επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ενώ παρατηρείται ότι η έννοια της Ε.Κ.Ε. χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως αντικείµενο στρατηγικών συζητήσεων των επιχειρήσεων, δεν έχει υπάρξει µέχρι σήµερα διεθνώς έ- νας ενιαίος και κοινά αποδεκτός ορισµός της. Οι περισσότεροι ορισµοί που έχουν διατυπωθεί για την Ε.Κ.Ε. τονίζουν την ανάγκη να συνειδητοποιήσει µία επιχείρηση ότι αποτελεί ενεργό µέλος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Επίσης, περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως η εθελοντική δράση (πέραν των νοµικών απαιτήσεων της επιχείρησης), η τριπλή απόδοση 2 της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (οικονοµικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος) και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες µιας επιχείρησης ως αναπόσπαστο µέρος της επιχειρη- µατικής στρατηγικής της. Η ποικιλοµορφία που παρατηρείται στον ορισµό της Ε.Κ.Ε., αντανακλά κυρίως στις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις, συνθήκες και προκλήσεις, που αντιµετωπίζει η κάθε επιχείρηση. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ Ε.Κ.Ε. σηµαίνει να αναλαµβάνεις προσωπική ευθύνη για τις πράξεις σου και τις συνέπειες που έχουν αυτές στην κοινωνία. Εταιρίες και εργαζόµενοι οφείλουν να περάσουν µια φάση προσωπικής αλλαγής, να επανεξετάσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους και να ενισχύσουν την ικανότητα ανάληψης ευθύνης 3. Στην Ολλανδία Ε.Κ.Ε. σηµαίνει να αναλαµβάνεις την ηγετική δέσµευση ότι θα σεβαστείς τις ηθικές αξίες και θα αναγνωρίσεις τις τοπικές και πολιτιστικές διαφορές όταν εφαρµόζεις τη συνολική πολιτική σου. Σηµαίνει ότι οι εταιρίες υιοθετούν τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη Χάρτα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας για τα ικαιώµατα στην Εργασία 4. Στην Ελλάδα, το Ελληνικό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. διατυπώνει τον εξής ορισµό: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρη- µατικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω α- πό όσα επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόµενοι, µέτοχοι, συνεργάτες, προµηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες µέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιηµένες, κ.λπ.). Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5, η Ε.Κ.Ε. περιγράφεται ως: Η έννοια, σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες ενσωµατώνουν σε ε- θελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της παγκοσµιοποίησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, λαµβάνεται ενεργά υπόψη η κοινωνική και περιβαλλοντική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, συνδέοντας µε αυτόν τον τρόπο την Ε.Κ.Ε. µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης 6. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS) Το πεδίο δράσης της Ε.Κ.Ε. είναι αρκετά µεγάλο καλύπτοντας πέρα από το δίκτυο συνεργατών της επιχείρησης (εσωτερικό περιβάλλον της Ε.Κ.Ε.), ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων µερών που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την επιχειρηµατική δραστηριότητα (εξωτερικό περιβάλλον Ε.Κ.Ε.).

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) είναι: - όσοι συµµετέχουν άµεσα στην οικονοµική δραστηριότητα µιας επιχείρησης (υπάλληλοι, διεύθυνση, µέτοχοι,.σ., προµηθευτές, πελάτες), - όσοι παρακολουθούν τους τρόπους διαχείρισής της (φορείς, κυβέρνηση, ΜΚΟ), - όσοι επηρεάζονται από τη δράση της (καταναλωτές, τοπική κοινωνία). EPΓAZOMENOI ΣYNEPΓATEΣ KATANAΛΩTEΣ EΠIXEIPHΣH METOXOI KPATOΣ TOΠIKH KOINΩNIA Η υιοθέτηση της Ε.Κ.Ε. διαµορφώνεται από την αλληλεπίδραση ανάµεσα στην επιχείρηση και τα ενδιαφερόµενα µέρη της. Η εµπλοκή των ενδιαφερόµενων µερών στην εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) 7 είναι πολύ σηµαντική για να εξασφαλιστεί η αποδοχή και η α- ξιοπιστία της Ε.Κ.Ε. Η καλή διακυβέρνηση µιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται από τη συµµετοχή, τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την αποτελεσµατικότητα. Στόχος είναι η δηµιουργία µιας νέας µορφής εταιρικής διακυβέρνησης που συµβιβάζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών, επιτυγχάνοντας την ταυτόχρονη προστασία της αποδοτικότητας της επιχείρησης και των εµπλεκόµενων µερών της, τόσο µέσα, όσο και έξω από αυτήν. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, στις παρατηρήσεις του για την εταιρική διακυβέρνηση 8, αναφέρει ότι η δοµή της καθορίζει την κατανοµή των δικαιωµάτων και των ευθυνών µεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών, και αναλύει λεπτοµερώς τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί εταιρικών θεµάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει τη δοµή µέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρίας και τα µέσα επίτευξης και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας αυτών των στόχων. Η διαδικασία ανάµιξης των άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης που θέλει να ασκήσει Ε.Κ.Ε. Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η Ε.Κ.Ε. συνδέεται µε την ποιοτική απασχόληση, τη δια βίου µάθηση, την πληροφόρηση, τη συµµετοχή των εργαζοµένων, την ισότητα των ευκαιριών, αντανακλώντας, γενικά, τις όποιες κοινωνικές αλλαγές. Επίσης, επιδρά στη σωστή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων της διοίκησης µιας επιχείρησης, καθώς και στις ορθές πρακτικές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

4 8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο θετικός αντίκτυπος, σε µακροοικονοµικό επίπεδο, µιας κοινωνικά υπεύθυνης δραστηριότητας ενδέχεται, για παράδειγµα, να είναι ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ή µία αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων. Tα έµµεσα αποτελέσµατα µπορεί να προκύπτουν από την αυξανόµενη προσοχή των καταναλωτών και των επενδυτών, που θα αυξήσει τις ευκαιρίες τους στις αγορές. Πιο αναλυτικά: Εργαζόµενοι: Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον συνεπάγεται ένα πιο αφοσιωµένο και παραγωγικό εργατικό δυναµικό. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να διατηρήσουν το εξειδικευ- µένο και ικανό προσωπικό τους και να του παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία. Μέτοχοι Συνεργάτες: Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι οι κοινωνικές τους επιδόσεις επηρεάζονται από τις πρακτικές όλων των εταίρων τους. Η οικοδόµηση καλών σχέσεων µε τους ε- πιχειρηµατικούς εταίρους βοηθά στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων, και συχνά κερδοφόρων, πρακτικών. Καταναλωτές: Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που ανταµείβουν µε τη συµπεριφορά τους τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρίες. Καθώς οι καταναλωτές και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Ε.Κ.Ε., χρειάζεται να δηµιουργούνται ισχυροί δίαυλοι επικοινωνίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Κράτος: Η Ε.Κ.Ε. έχει σηµαντικές συνέπειες στις δράσεις των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων καθώς και των δηµόσιων αρχών, που πρέπει να τις λάβουν υπόψη κατά τον καθορισµό των ενεργειών τους. Οι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές των επιχειρήσεων συµπληρώνουν τις δηµόσιες προσπάθειες για βιώσιµη ανάπτυξη. Τοπική κοινωνία: Η Ε.Κ.Ε. υποστηρίζει την ένταξη µιας επιχείρησης στο τοπικό της περιβάλλον. Η διαφάνεια στις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την επιχείρηση, καθώς και η συµµετοχή µιας επιχείρησης στα κοινωνικά δρώµενα, διαµορφώνουν την εικόνα της στον τόπο εγκατάστασής της και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ηεφαρµογή των πολιτικών Ε.Κ.Ε. µιας επιχείρησης µε σκοπό την ενίσχυση της σχέσης της µε την κοινωνία, καθώς και το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού στην προτίµηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών, ώθησε πολλές επιχειρήσεις να διατυπώσουν έναν κώδικα συµπεριφοράς ή κώδικα δεοντολογίας. Ένας κώδικας δεοντολογίας συµπληρώνει, χωρίς να υποκαθιστά, την εθνική ή τη διεθνή νοµοθεσία. Το περιεχόµενό του διαφέρει από τη µία επιχείρηση στην άλλη λόγω της µοναδικότητας της κάθε επιχείρησης και του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί. Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαµβάνει µία ευρεία σειρά εργαλείων (π.χ. έγγραφα) που έχουν στόχο τον καθορισµό του σκοπού και των βασικών αρχών µιας επιχείρησης, καθώς και των ευθυνών της απέναντι στα ενδιαφερόµενα µέρη της. Απώτερος σκοπός της σύνταξης και εφαρµογής του κώδικα δεοντολογίας από µία επιχείρηση είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της α- πελευθέρωσης της αγοράς, καθώς οι επιχειρήσεις εξαπλώνουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσµια κλίµακα προβάλουν την ανάγκη άµεσου ελέγχου στο δίκτυο προµηθειών και παραγωγής τους που συχνά βρίσκεται εξαπλωµένο σε διάφορες χώρες (κυρίως σε αναπτυσσόµενες χώρες). Ένας κώδικας αποτελεί µία δήλωση ορισµένων προδιαγραφών τις οποίες καλείται να

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 9 τηρεί η επιχείρηση, καθώς και τα εµπλεκόµενα µε αυτή µέρη (ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προµηθευτές), σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παραγωγής. Τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται συνήθως σε έναν κώδικα δεοντολογίας είναι: - Πρακτικές διαχείρισης (σεβασµός στις υποχρεώσεις των συµβάσεων, τους εθνικούς νό- µους, την ποιότητα και ασφάλεια των τρόπων παραγωγής, τις πρακτικές πώλησης και µάρκετινγκ). - Νοµική υπόσταση (µάχη ενάντια στη διαφθορά και τις µη ανταγωνιστικές πρακτικές). - Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώµατα (τήρηση των βασικών συµβάσεων της.ο.ε., υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας). - Περιβάλλον (συντήρηση της ενέργειας και συνεχής διαχείριση των φυσικών πηγών, µείωση των απορριµµάτων και των περιβαλλοντικών κινδύνων). - Κοινωνικοποίηση της επιχείρησης (ανάπτυξη σχεδίων υπέρ της τοπικής κοινωνίας). Ανταποκρινόµενη στην ποικιλοµορφία των κωδικών δεοντολογίας, η οργάνωση Social Accountability International (SAI) 9, ανέπτυξε το Social Accountability 8000 (SA8000), ένα διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης. Το SA8000 αποτελεί ένα κώδικα της εταιρικής ευθύνης, διαµορφωµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO , και µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιουδήποτε µεγέθους οργανισµούς και ε- πιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας. Το SA8000 επικεντρώνεται κυρίως σε εργασιακά θέµατα (παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία, υγιεινή & ασφάλεια, ώρες εργασίας, αποζηµιώσεις κ.ά.), έχοντας ως κύριο στόχο τη διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών. Β ΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. Ηικανότητα να διοικείς σε ένα περιβάλλον κινδύνων συνοδεύεται µε την ικανότητα να ε- νεργείς υπεύθυνα. Ως εκ τούτου, η επιθυµία των επιχειρήσεων να βελτιώσουν τη διαχείριση του κινδύνου τους αποτελεί ισχυρό παράγοντα αποδοχής πρακτικών Ε.Κ.Ε. Είναι αλήθεια ότι µία στρατηγική σύµφωνη µε την Ε.Κ.Ε. προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την υιοθέτηση µίας άποψης καλύτερης για τον κόσµο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αφουγκράζονται τις κοινωνικές απαιτήσεις και να συµβάλλουν στον έλεγχο των κινδύνων. Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσµιοποίηση έχει επιφέρει κινδύνους σε πολλούς τοµείς της α- γοράς όπως για παράδειγµα στην ποιότητα, το επίπεδο υπηρεσιών, ή την ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις οφείλουν όλο και περισσότερο να διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους απαιτήσεις µε τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο όπως και τις οικονοµικές στρατηγικές τους. Η ικανότητα µιας επιχείρησης να αντιµετωπίζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους της αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Η Ε.Κ.Ε. παρεµβαίνει σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παραγωγής µιας επιχείρησης. Για παράδειγµα, όσον αφορά στην έρευνα, η διοίκηση της επιχείρησης µπορεί να προσανατολίζει τους προϋπολογισµούς της υπέρ των κοινωνικών και οικολογικών προϊόντων. Στο τοµέα της παραγωγής, η επιχείρηση αποφασίζει να συλλέξει προϊόντα (πρώτες ύλες) που σέβονται το περιβάλλον, και οι προµηθευτές προσέχουν τις συνθήκες εργασίας στα εργαστήριά τους. Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις (π.χ. φαρµακοβιοµηχανίες) είναι υπεύθυνες για το υλικό συσκευασίας που χρησιµοποιούν, καθώς και για τον τρόπο συσκευασίας τους προϊόντος που παράγουν. Ση- µαντική είναι ακόµη η φιλική προς το περιβάλλον αποδοχή των προϊόντων που παράγει µία ε- πιχείρηση, τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης τους όσο και µετά από αυτήν.

6 10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σε παγκόσµιο επίπεδο, η προσέγγιση της Ε.Κ.Ε. τείνει να αντικατοπτρίσει το ευρύτερο πλαίσιο διαφόρων διεθνών πρωτοβουλιών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες όπως το Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών (Global Compact) 11, η Τριµερής ήλωση για τις πολυεθνικές εταιρίες και την κοινωνική πολιτική της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) 1 2, οι Κατευθυντήριες γραµµές για τις πολυεθνικές εταιρείες του ΟΟΣΑ (Guidelines for Multinational Enterprises, 2000) 1 3. Παρ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι νοµικά δεσµευτικές, στην περίπτωση των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ επωφελούνται από τη δέσµευση των κυβερνήσεων που τις έχουν υιοθετήσει να προωθήσουν την ουσιαστική τήρησή τους από τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά στο περιβάλλον, η πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο (Global Reporting Initiative) 1 4 θεωρείται σήµερα ως βέλτιστη πρακτική. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη βιωσιµότητα επιτρέπει µια σύγκριση µεταξύ των εταιριών. Επίσης, τα Ηνωµένα Έθνη έχοντας υπόψη την ανάγκη για µια διεθνή και συντονισµένη α- ντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη υιοθέτησαν το 1992 την Agenda ή Action 21. Στην προσπάθειά τους να δηµοσιοποιήσουν τις πρακτικές τους στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διάφορα είδη προτύπων. Έτσι, αναφέρονται είτε στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα ( βλ. ISO 9000, SA 8000) ή σε συστήµατα και διαδικασίες υιοθετηµένες από τις επιχειρήσεις για αύξηση ή εξασφάλιση επιτευγµάτων σε αναγνωρίσιµο επίπεδο α- ποτελεσµατικότητας σε θέµατα όπως υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ. Αυτοί οι τρόποι δηµοσιοποίησης της Ε.Κ.Ε. βελτιώνουν την εικόνα και τη φήµη µιας επιχείρησης στους καταναλωτές. Όµως, η επακριβής αξιολόγηση των στοιχείων που καθορίζουν την οικονοµική και κοινωνική αποδοτικότητα µιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας είναι δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό, υ- πάρχουν δείκτες που εντοπίζουν τις εταιρίες µε τις υψηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, που αποτελούν τη βάση για την κυκλοφορία κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Οι κοινωνικοί δείκτες του χρηµατιστηρίου είναι χρήσιµα σηµεία αναφοράς γιατί δείχνουν τη θετική επίδραση που έχει η λεπτοµερής ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων µε κοινωνικά κριτήρια. Αναφέρουµε ενδεικτικά: το δείκτη Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) 16, δείκτης του ποσοστού των εταιριών που υποστηρίζουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και το δείκτη FTSE4Good 17, δείκτης των δεοντολογικά υπεύθυνων εταιριών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ε.Κ.Ε. Στην προσπάθεια προώθησης της Ε.Κ.Ε. στην εφαρµογή καλών πρακτικών των επιχειρήσεων, σηµαντική είναι η συµβολή των επιχειρηµατικών δικτύων. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Επιχειρηµατικότητας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD 18 ) είναι ένα διεθνές επιχειρηµατικό δίκτυο που έχει ως στόχο να αναπτύξει µία στενή συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων όσον αφορά στο περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το WBCSD, ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των διαφόρων επιχειρήσεων, συνέταξε έναν εύχρηστο οδηγό όπου σε 12 σηµεία καθοδηγείται µία επιχείρηση προς την κατεύθυνση και την απόδοση µιας συνολικής Ε.Κ.Ε.: Βρείτε το βόρειο πόλο σας, στερεώστε τη στρατηγική επιχειρηµατική σας θέση, επικεντρωθείτε στο άτοµο, ξεκαθαρίστε τι θα κληροδοτήσετε, δώστε προτεραιότητα στον υπάλληλό σας, γνωρίστε το γείτονά σας, την κοινότητά

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 11 σας, την κουλτούρα σας, υποστηρίξτε τη συζήτηση και το διάλογο, αναζητήστε καλές συνεργασίες, εκτιµήστε τη σηµασία της καλής φήµης, να είστε καλός φιλοξενούµενος, αναλάβετε τις ευθύνες σας για ότι κάνετε, χειριστείτε σωστά τις πληροφορίες, τη γνώση και την τεχνολογία Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors και 20 επικεφαλής επιχειρήσεων εγκαινιάστηκε το 1996 το Ευρωπαϊκό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. (CSR Europe) 19. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο µελών που συστάθηκε µε πρωτοβουλία επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της ευρωπαϊκής διακήρυξης των επιχειρήσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισµού. Αρχικός στόχος του δικτύου ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το Ελληνικό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. 2 0 ιδρύθηκε το 2000, µε ιδρυτικά µέλη του δεκατρείς µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις µαζί µε τρεις από τους µεγαλύτερους συλλογικούς επιχειρηµατικούς φορείς (ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΒΕΕ). Αποστολή του ικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηµατικό κόσµο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης. Το Ελληνικό ίκτυο για την Ε.Κ.Ε. συµµετέχει ως ο αρµόδιος εθνικός φορέας που εκπροσωπεί την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα στο CSR Europe. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε. Hδη από το 1993 η έκκληση του Προέδρου Delors στις ευρωπαϊκές εταιρίες να συµµετάσχουν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού κατέληξε σε έντονη κινητοποίηση και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η Ε.Κ.Ε. αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος, εφόσον µπορεί να συµβάλει θετικά στο στρατηγικό στόχο που συµφωνήθηκε στη Λισσαβόνα, δηλαδή να οικοδοµηθεί µία ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Tο Μάρτιο του 2000, το Συµβούλιο της Λισσαβόνας συµπεριέλαβε την ΕΚΕ στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα δείχνοντας έτσι ότι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ε.Ε. Στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα, που υποστηρίχτηκε αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, τονίστηκε ο ρόλος της Ε.Κ.Ε. για την αντιµετώπιση των συνεπειών που µπορεί να έχει η ολοκλήρωση της οικονοµίας και της αγοράς στην απασχόληση και την κοινωνία, και για την προσαρµογή των συνθηκών εργασίας στη νέα οικονοµία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής της Νίκαιας κάλεσε την Επιτροπή να διαµορφώσει εταιρικές σχέσεις στις οποίες οι εταιρίες να συµπράττουν µε τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς που διαχειρίζονται τις κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική ευθύνη τους. Η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της µε τίτλο Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής [COM(2000) 379 τελικό, 28/6/2000], έθεσε ως στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανανέωση που σκιαγραφήθηκε στη Λισσαβόνα. Σκοπός της ατζέντας ήταν η ανάπτυξη µιας εκτενούς και συνεκτικής προσέγγισης εκ µέρους της Ε.Ε., για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων που απορρέουν για την κοινωνική πολιτική από το δραστικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας και κοινωνίας. Ένα χρόνο αργότερα, µε την Ανακοίνωσή της Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική - ένα πλαίσιο για την επένδυση στην ποιότητα [COM(2001) 313 τελικό, 20/6/2001], η Επιτροπή επεκτείνει ορισµένες από τις θεµελιώδεις διαστάσεις της ατζέντας για την κοινωνική πολιτική και ορισµένους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας, παρέχοντας έτσι ένα ευρύ πλαίσιο για την προώθηση της ποιότητας στην εργασία.

8 12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Τον Ιούλιο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για την Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη [COM(2001) 366 τελικό, 18/7/2001] µε στόχους: πρώτον να ξεκινήσει ένα δηµόσιο διάλογο σχετικά µε την έννοια της Ε.Κ.Ε. και δεύτερον να εντοπίσει τρόπους δηµιουργίας µιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προώθησής της. Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 250 απαντήσεις σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για την Ε.Κ.Ε., από τις οποίες συµπεραίνεται η ανάγκη: διασαφήνισης του ορισµού της Ε.Κ.Ε., αξιοπιστίας και διαφάνειας των πρακτικών της Ε.Κ.Ε., υιοθέτησης της τριπλής απόδοσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενθάρρυνσης του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόµενων µερών τους, ανοίγµατος υπέρ των θεµελιωδών ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες, αύξησης των γνώσεων σχετικά µε τον θετικό α- ντίκτυπο της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες, στην Ευρώπη και το εξωτερικό, και ι- δίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στην Ανακοίνωση µε τίτλο Η εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη [COM(2002) 347 τελικό, 2/7/2002] που αποτελεί τη συνέχεια του Πράσινου Βιβλίου, η Επιτροπή παρουσιάζει µια στρατηγική της Ε.Ε. για την προώθηση της Ε.Κ.Ε. Συνοψίζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβουλεύσεων και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της Ε.Κ.Ε. που περιλαµβάνει τον ορισµό της έννοιας της Ε.Κ.Ε., τη θέση της στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και τον αντίκτυπό της στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στις µέρες µας, οι συναντήσεις του κοινωνικού µε το ηθικό στοιχείο µιας επιχείρησης είναι πολλές. Η έννοια της Ε.Κ.Ε. περιλαµβάνει µία µορφή κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, στην οποία οι ηθικές βάσεις τείνουν να συµφιλιώσουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική απόδοση. Στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., για να είναι µία εταιρία βιώσιµη πρέπει να είναι οικονοµικά ασφαλής, να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δρα λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές προσδοκίες. Η Ε.Κ.Ε., προϊόν των απαιτήσεων της κοινωνίας των πολιτών, συµβάλλει στη δηµιουργία νέων ευκαιριών υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης και της αναβαθµισµένης ποιότητας ζωής των πολιτών. Πολλοί είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην εφαρµογή της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρηµατικές στρατηγικές: η παγκοσµιοποίηση, η απελευθέρωση της αγοράς, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι δυσκολίες µετάβασης από την κοινωνία της εργασίας στην κοινωνία της γνώσης, η ισχύς των πολυεθνικών εταιριών, η αύξηση της ανεργίας στις ανεπτυγµένες χώρες, η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε αναπτυσσόµενες χώρες, ο πλουραλισµός στην πληροφόρηση, η αλλαγή συµπεριφοράς και απαιτήσεων των καταναλωτών, ο ρόλος των Μ.Κ.Ο. σε διεθνές ε- πίπεδο, η µόλυνση του περιβάλλοντος κ.ά. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας αγοράς, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους ως παγκόσµιοι πολίτες σε έναν κόσµο που αλλάζει ταχύτατα. Έννοιες όπως η οικολογία, η κοινωνική πολιτική, η βιώσιµη ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν πλήρως τις κοινωνικές προσδοκίες και περιγράφουν το νέο πλαίσιο δράσης της επιχειρηµατικότητας. Οι πρακτικές Ε.Κ.Ε. ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εκφράσουν µε υπεύθυνη συµπεριφορά τις αξίες τους καθώς και τη συµβολή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η υιοθέτηση και εφαρµογή πρακτικών Ε.Κ.Ε. οδηγεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και συµβάλλει στη διαφάνεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η ανταγω-

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 13 νιστικότητα των επιχειρήσεων δεν εξαρτάται πλέον µόνο από την ικανότητα του επιχειρηµατία να επενδύει σωστά, αλλά επίσης και από την ικανότητα της ίδιας επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένου όλων των ενδιαφερόµενων µερών) να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και να προσαρµοστεί στις σηµαντικές και δύσκολες αλλαγές που επέρχονται από την παγκοσµιοποίηση. Σήµερα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα µιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης είναι: η αποτελεσµατική διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, η υποστήριξη από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσης ή αναδιάρθρωσή της, η ικανοποίηση του προσωπικού, των πελατών και των προµηθευτών, η ευκολία προσαρµογής της στις νέες α- γορές, η αξιοπιστία και η εµπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Οι παγκόσµιες εξελίξεις έχουν φέρει την Ε.Κ.Ε. στο προσκήνιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η άποψη ότι η επιχειρηµατική κερδοφορία απαιτείται να συνοδεύει και να υποστηρίζει τις κοινωνικές προσδοκίες. Η µεγάλη προστιθέµενη αξία των κοινωνικά υπεύθυνων συµπεριφορών στο πνεύµα του ευ επιχειρείν οδηγεί σε βιώσιµη επιχειρηµατική επιτυχία καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, οι πολίτες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν την επιχειρηµατική κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά. Η αλληλεξάρτηση της επιχείρησης µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της διαµορφώνει µία νέα αντίληψη της επιχειρηµατικής στρατηγικής απέναντι στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Dodd, For Whom are Corporate Managers Trustees?, 45 Harv. L. Rev (1932). 2. Προσέγγιση της τριπλής βασικής αρχής : η ιδέα ότι η συνολική επίδοση µιας εταιρίας πρέπει να υ - πολογίζεται µε βάση τη συνδυασµένη συνεισφορά της στην οικονοµική ευηµερία, την περιβαλλοντι - κή ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινο Βιβλίο Προώθηση ενός ευ - ρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, COM(2001) 366 τελικό, σ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: η λογική της καλής επιχειρηµατικότητας, Richard Holme, Rio Tinto & Philip Watts, Royal Dutch / Shelle Group, Περιοδικό Μάνατζερ, Τεύχος 15, Απρίλιος Μάιος 2003, σ Ό.π. σ Ό.π. COM(2001) 366 τελικό, σ Η Έκθεση Brundtland ορίζει ως βιώσιµη την ανάπτυξη που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του παρό - ντος χωρίς να υπονοµεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες (Rapport Brundtland, Notre avenir ΰ tous, 1987). 7. Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance): µια δέσµη σχέσεων µεταξύ της διοίκησης της εται - ρίας, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών. Η εταιρική δια - κυβέρνηση παρέχει τη δοµή µέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρίας και τα µέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και η παρακολούθηση της επίδοσης. Ό.π. COM(2001) 366 τελι - κό, σ Αρχές για την εταιρική διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ (OECD Principles for Corporate Governance): πρό - τυπα και κατευθυντήριες γραµµές για δικαιώµατα µετόχων και άλλα θέµατα διακυβέρνησης (1999) (Βλ. 9. Φορέας που δηµιουργήθηκε από το Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) στις ΗΠΑ (Βλ Το ISO 9000 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ποιότητας και ασχολείται µε όλα τα χαρακτηρι - στικά ποιότητας του προϊόντος. Επίσης, δεν περιορίζεται στους ελέγχους ποιότητας και ασφαλείας, αλλά προβλέπει την οργάνωση της επιχείρησης σε όλους τους τοµείς (εµπορία, προµήθειες, παραγω - γή, αποθήκες, αποστολή προϊόντων) και συστηµατοποιεί κλασικά εργαλεία της ολικής ποιότητας (εκπαίδευση, συµβούλια ανασκόπησης του συστήµατος - audits, εσωτερικές επιθεωρήσεις, στατιστι - κές τεχνικές, κ.λπ.).

10 14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 11. Πρωτοβουλία του Γ Γ. του Ο.Η.Ε. κ. K. Αnan που συζητήθηκε για πρώτη φορά στο ιεθνές Οικονο - µικό Φόρουµ του Νταβός το Το Global Compact (βλ. είναι ου - σιαστικά επιβεβαίωση της αποδοχής εννέα δεδοµένων αρχών τις οποίες δεσµεύονται να τηρούν και να υπερασπίζονται οι συµµετέχουσες στο Σύµφωνο επιχειρήσεις. Οι 9 βασικές αρχές είναι: 1. Υπο - στήριξη και σεβασµός της προστασίας των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντός των επιχειρήσεων και της σφαίρας επιρροής τους. 2. Εξασφάλιση της µη εµπλοκής των επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 3. Ελευθερία στην δηµιουργία συνεταιρισµών και αναγνώ - ριση του δικαιώµατος για συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 4. Περιορισµός κάθε µορφής καταναγκα - στικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 5. Αποτελεσµατική απαγόρευση της παιδικής εργασίας. 6. Περιορι - σµός κάθε διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση. 7. Υποστήριξη µίας προληπτικής προσέγγι - σης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 8. Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση µεγαλύτερης περι - βαλλοντικής υπευθυνότητας. 9. Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών για το περιβάλλον τε - χνολογιών. 12. Η τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας της ΟΕ (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, αρχή της µη διάκρισης και εξάλειψη της παιδικής εργασίας) αποτε - λούν κεντρικά θέµατα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Βλ Αφορούν συστάσεις προς τις επιχειρήσεις, από κυβερνήσεις χωρών µελών του ΟΟΣΑ, καθώς και από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και τη Χιλή, που καλύπτουν ζητήµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κυµαίνονται από τις εργασιακές σχέσεις έως τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και τη διαφθορά (http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/). 14. Πρόκειται για µία διεθνή, πολυµερή πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκο - πό τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου για εθελοντικές εκθέσεις σχετικά µε τις οικονοµικές, περιβαλ - λοντικές και κοινωνικές πρακτικές µιας επιχείρησης. Τον Ιούνιο του 2000, η GRI δηµοσίευσε τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη (Βλ Η Agenda 21, το καταληκτικό κείµενο της ιάσκεψης Κορυφής τους ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, αποτέλεσε το βασικό πλαίσιο για την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων σε διεθνές, υπερτοπικό και τοπικό επίπεδο. 16. Ο DGSGI παρέχεται από τον Dow Jones σε συνεργασία µε τη SAM Sustainable Asset Management (Βλ Το δείκτη FTSE4Good εγκαινίασε ο FTSE σε συνεργασία µε την Εthical Investment Research Service (EIRIS) και την UNICEF (Βλ Το WBCSD συστάθηκε το 1995 και συγκεντρώνει 150 πολυεθνικές επιχειρήσεις (που καλύπτουν πά - νω από 20 βιοµηχανικούς τοµείς σε 30 χώρες) που δεσµεύονται για το περιβάλλον και τη βιώσιµη α - νάπτυξη (Βλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1 «Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ιανύουμε μια εποχή παγκόσμιου οικονομικού κλονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα