5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"

Transcript

1 5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία

2 5 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕΔ) ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή. Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Τυποποίησης ΕΔ Παράρτημα Β. Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διαχείρισης & Ιστοσελίδα ΠΕΔ. Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων & Σχολιασμός Εγκεκριμένων ΠΕΔ. Δομή ΠΕΔ. Στοιχεία ΠΕΔ Πληροφορίες Διαδικτύου. Διασφάλιση Ποιότητας ΠΕΔ Συνιστώμενη Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή (ΣΠΤΠ). Πρακτική Άσκηση Παρουσιάσεις Αποτελεσμάτων.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ (ISO/IEC Guide 2:2004, «Standardization and related activities General vocabulary».) Τυποποίηση είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται, για πραγματικά ή δυνητικά προβλήματα, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ως προς την Τυποποίηση: Επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή κανονιστικών εγγράφων (προτύπων, κανονισμών, τεχνικών προδιαγραφών κ.α.), που παρέχουν κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων ή αποτελεσμάτων τους.

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ως προς την Τυποποίηση (συνέχεια): Έχει βασική εφαρμογή στην Μετρολογία, Τεχνολογικό Ορισμό (υλικών/προϊόντων, διεργασιών, δοκιμών κ.α.) και την Εναλλαξιμότητα (ιδιότητα ενός προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας να χρησιμοποιείται στην θέση άλλου/ης, ικανοποιώντας τις ίδιες απαιτήσεις). Βελτιώνει προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες, ως προς την καταλληλότητα τους για καθορισμένους σκοπούς. Προωθεί την βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας εμπορικούς φραγμούς και διευκολύνοντας τεχνολογική συνεργασία. Ενισχύει την διαλειτουργικότητα Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), δηλαδή την ικανότητα να λειτουργούν μαζί (κλάδοι ΕΔ ή ΕΔ & ΣΑ) συνεκτικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά για να επιτύχουν καθορισμένους στόχους. (Ορισμός διαλειτουργικότητας: AAP-42, «NATO glossary of standardization terms and definitions»).

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ (ISO/IEC Guide 2:2004, «Standardization and related activities General vocabulary».) Τεχνική Προδιαγραφή είναι έγγραφο, που καθορίζει τεχνικές απαιτήσεις προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ως προς την Τεχνική Προδιαγραφή: Εξειδικευμένοι ορισμοί τεχνικών προδιαγραφών, ως προς Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, παρουσιάζονται στην σχετική νομοθεσία (Ν. 3978/2011 (Οδηγία 2009/81/ΕΚ), ΠΔ 118/2007, ΠΔ 60/2007 (Οδηγία 2004/18/ΕΚ)). Οι ΠΕΔ, σύμφωνα με το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Τυποποίησης, είναι οι ενοποιημένες, για όλους τους κλάδους των ΕΔ, τεχνικές προδιαγραφές, με τις οποίες εφαρμόζεται η τυποποίηση, ως προς προμήθειες, υπηρεσίες και έργα.

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ (Οδηγία 2009/81/ΕΚ, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας) Τεχνική προδιαγραφή προμήθειας ή υπηρεσίας, καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την χρήση του προϊόντος, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ (Directive 2009/81/EC ) Technical specification, in the case of supply or service contracts: a specification in a document defining the required characteristics of a product or service, such as quality and environmental performance levels, design for all requirements (including accessibility for people with disabilities), and conformity-assessment, performance, use of the product, its safety or dimensions, including requirements relevant to the product as regards the name under which the product is sold, terminology, symbols, testing and test methods, packaging, marking and labelling, user instructions, production methods and procedures, as well as conformity assessment procedures.

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ (Οδηγία 2009/81/ΕΚ & Ν. 3978/2011) Πρότυπο: τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: - Διεθνές πρότυπο: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. - Ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. - Εθνικό πρότυπο: πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο ISO/IEC Guide 2 επισημαίνονται η συναινετική διαδικασία της υιοθέτησης ενός προτύπου και η χρήση παγιωμένων επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων.

9 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ανεξάρτητη ανάπτυξη προδιαγραφών από τους κλάδους των ΕΔ ή ακόμα από διαφορετικές Διοικήσεις ή/και Υπηρεσίες, εντός κλάδου, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του έργου και την σχετική αύξηση του κόστους. Ανάπτυξη προδιαγραφών μεταβαλλόμενης ποιότητας. Αναποτελεσματική απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού. Έλλειψη ή αναποτελεσματική αλληλεπίδραση με τον μη-στρατιωτικό Δημόσιο Τομέα καθώς και με τον Ιδιωτικό Τομέα. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Αναποτελεσματική χρήση τεχνολογιών δικτύου.

10 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενοποίηση Προδιαγραφών ΕΔ (ΠΕΔ). Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προδιαγραφών (Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διαχείρισης Προδιαγραφών ΕΔ, ΗΕΔ-ΠΕΔ). Τεχνικός Διάλογος σχεδίων ΠΕΔ. Σχολιασμός εγκεκριμένων ΠΕΔ. Συνιστώμενες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές.

11 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βελτίωση διαλειτουργικότητας ΕΔ. Απλοποίηση διαδικασιών / εκμετάλλευση τεχνολογιών δικτύων. Αύξηση παραγωγικότητας / μείωση κόστους. Ενίσχυση της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικό τομέα.

12 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (1) Σε επίπεδο ΥΠΕΘΑ, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ (2) Σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ/Δ2 (3) Σε επίπεδο ΓΕ των Κλάδων: (α) (β) (γ) ΓΕΣ/ΔΑΣΠ-ΔΥΠΟΣΤΗ ΓΕΝ/Γ1 ΓΕΑ/Δ2 ΦΟΡΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕ

13 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ Είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας του ΥΠΕΘΑ για τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πιστοποίηση συμμόρφωσης νέων προϊόντων με συμφωνίες τυποποίησης (συμπεριλαμβανομένων των STANAGs), την τυποποίησηκωδικοποίηση του στρατιωτικού εξοπλισμού και την κρατική διασφάλιση ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό: (α) (β) Ελέγχει τα κείμενα των ΠΕΔ και των Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά την εκτέλεση του Τεχνικού Διαλόγου, ως προς την συμμόρφωση με συμφωνίες τυποποίησης (συμπεριλαμβανομένων των STANAGs) και την Συμμαχική Κωδικοποίηση NATO, κατά ACodP-2/3. Εκδίδει κάθε είδους ρυθμιστική διαταγή, που αφορά στην κωδικοποίηση των ΠΕΔ και των Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών.

14 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΕΘΑ/Δ2 Είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας του ΓΕΕΘΑ για το συντονισμό των Φορέων Διεύθυνσης των ΓΕ των Κλάδων και του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ επί θεμάτων τεχνικών προδιαγραφών ΕΔ: (α) Είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και τήρηση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕΔ, Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, τεχνικών προδιαγραφών ΓΕ που συντάχθηκαν πριν την εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου) στο Διαδίκτυο και, δια της ηλεκτρονικής εφαρμογής, επιβλέπει τεχνικά τις διαδικασίες Τεχνικού Διαλόγου, σχολιασμού τεχνικών προδιαγραφών εκτός Τεχνικού Διαλόγου, απονέμει κωδικούς, αριθμούς εκδόσεων και αριθμούς τροποποιήσεων τεχνικών προδιαγραφών και αναρτά τεχνικές προδιαγραφές.

15 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΕΘΑ/Δ2 (συνέχεια) (β) Προτείνει, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών των ΓΕ, και συντονίζει την σύνταξη νέων Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών από τα ΓΕ καθώς και είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη αντίστοιχων ηλεκτρονικών / δικτυακών εφαρμογών. (γ) Είναι αρμόδιο για τον συντονισμό αξιολόγησης, αναθεώρησης, τροποποίησης ΠΕΔ και Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών.

16 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ Είναι οι αρμόδιοι επιτελικοί φορείς των οικείων Κλάδων επί θεμάτων τεχνικών προδιαγραφών ΕΔ: (α) Συμβάλλουν στην ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των ΕΔ μεριμνώντας για την συμμετοχή των καθ ύλην αρμόδιων Φορέων Χειρισμού του οικείου ΓΕ στον Τεχνικό Διάλογο προδιαγραφών άλλων ΓΕ. (β) Κατανέμουν τον χειρισμό αξιολόγησης, σύνταξης και αναθεώρησης / τροποποίησης ΠΕΔ και Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών στους καθ ύλην αρμόδιους Φορείς Χειρισμού του οικείου ΓΕ.

17 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ (συνέχεια) (γ) (δ) Μεριμνούν για την έγκριση τελικών σχεδίων ΠΕΔ και Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, των οποίων την σύνταξη πραγματοποίησαν Φορείς Χειρισμού του οικείου ΓΕ. Μεριμνούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την επανέγκριση, την τοποθέτηση σε καθεστώς αναθεώρησης / τροποποίησης ή την κατάργηση αξιολογηθέντων τεχνικών προδιαγραφών, των οποίων την σύνταξη τελευταίας έκδοσης είχαν πραγματοποιήσει Φορείς Χειρισμού του οικείου ΓΕ.

18 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕ (α) (β) (γ) Συντάσσουν τα σχέδια ΠΕΔ και Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και τα υποβάλλουν, δια των Φορέων Διεύθυνσης, στο ΓΕΕΘΑ/Δ2 για Τεχνικό Διάλογο. Συντάσσουν, μετά την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου, τα τελικά σχέδια ΠΕΔ και Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και τα υποβάλλουν προς έγκριση. Συμβάλλουν στην ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των ΕΔ, συμμετέχοντας στον Τεχνικό Διάλογο ΠΕΔ και Συνιστώμενων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, που έχουν συνταχθεί από άλλα ΓΕ, και προβάλλοντας τις απαιτήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις ανάγκες του οικείου ΓΕ.

19 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕ (συνέχεια) (δ) (ε) (στ) Αξιολογούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ΠΕΔ και Συνιστώμενες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και εισηγούνται προς τους Φορέα Διεύθυνσης προδιαγραφών του οικείου ΓΕ την επανέγκριση, την τοποθέτηση σε καθεστώς αναθεώρησης / τροποποίησης ή την κατάργηση των αξιολογηθέντων προδιαγραφών. Αξιολογούν ΠΕΔ, πριν από την έναρξη κάθε ενέργειας σχετικής προμήθειας υλικού, ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ή εκτέλεσης έργου, και, εφόσον απαιτείται, ξεκινούν την διαδικασία σύνταξης νέας έκδοσης ή τροποποίησης της ΠΕΔ. Μεριμνούν για την ενσωμάτωση των επικυρωμένων STANAGs υλικού αρμοδιότητας οικείου ΓΕ στις ΠΕΔ.

20 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Κάθε ΠΕΔ ή Συνιστώμενη Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή αξιολογείται ανά πενταετία, από τα ΓΕ, υπό το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ/Δ2, και επανεγκρίνεται ή τίθεται σε καθεστώς τροποποίησης / αναθεώρησης ή καταργείται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Αξιολόγηση ΠΕΔ γίνεται επίσης, πριν την έναρξη κάθε ενέργειας σχετικής ανάθεσης σύμβασης, από το αρμόδιο για την ανάθεση σύμβασης ΓΕ. Η περίοδος έκδοσης μίας νέας ΠΕΔ, από την απόδοση Αριθμού Σχεδίου μέχρι την ανάρτηση της εγκεκριμένης έκδοσης στην ηλεκτρονική βάση προδιαγραφών των ΕΔ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες, εκτός επαρκώς αιτιολογημένων περιπτώσεων.

21 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (συνέχεια) Η περίοδος αξιολόγησης και αναθεώρησης / νέας έκδοσης μίας ΠΕΔ, από την έναρξη αξιολόγησης μέχρι την ανάρτηση της εγκεκριμένης νέας έκδοσης στην ηλεκτρονική βάση προδιαγραφών των ΕΔ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, εκτός επαρκώς αιτιολογημένων περιπτώσεων. Η περίοδος αυτή αυξάνεται κατά ένα μήνα στην περίπτωση αναθεώρησης τεχνικών προδιαγραφών των ΓΕ, που έχουν συνταχθεί πριν την εφαρμογή του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Η περίοδος αξιολόγησης και τροποποίησης μίας ΠΕΔ, από την έναρξη αξιολόγησης μέχρι την ανάρτηση του εγγράφου τροποποιήσεων στην ηλεκτρονική βάση προδιαγραφών των ΕΔ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες, εκτός επαρκώς αιτιολογημένων περιπτώσεων.

22 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (συνέχεια) Οι περίοδοι έκδοσης νέας ή αναθεώρησης εγκεκριμένης Συνιστώμενης Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής είναι προσαυξημένες κατά τα δύο μήνες από τις αντίστοιχες περιόδους των ΠΕΔ, εκτός επαρκώς αιτιολογημένων περιπτώσεων.

23 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΔ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΔ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ ΓΕΕΘΑ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΔ ΣΥΝΤΑΞΗ, Ε ΓΚ Ρ ΙΣΗ Κ Α Ι Ε Κ Δ Ο ΣΗ Π Ρ Ο Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Ω Ν Ε Ν Ο Π Λ Ω Ν Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν (Π Ε Δ ) ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΗΕΔ- ΠΕΔ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Α Κ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΗ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Π Ρ Ο Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Ω Ν ΕΔ Α Ν Α Ρ ΤΗ Σ Η Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Π Ε Δ ΓΙΑ ΤΕ Χ Ν ΙΚ Ο Δ ΙΑ Λ Ο ΓΟ Κ Α Ι Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΓΕ Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ Ω Ν Φ Ο Ρ Ε Ω Ν Α Ν Α Ρ ΤΗ Σ Η Ε ΓΚ Ε Κ Ρ ΙΜ Ε Ν Η Σ Π Ε Δ Κ Α Ι Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΓΕ Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ Ω Ν Φ Ο Ρ Ε Ω Ν Ε ΓΚ Ρ ΙΣ Η Χ Υ Π Α Ρ Ξ Η Π Ρ Ο Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Η Σ Μ Η Υ Π Α Ρ Ξ Η Π Ρ Ο Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Η Σ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Π Ε Δ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΕ Χ Ν ΙΚ Ο Σ Δ ΙΑ Λ Ο ΓΟ Σ Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Η ΤΕ Λ ΙΚ Ο Υ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ Χ Δ ΙΕ Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΕΔ Α Π Α ΙΤΗ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙA Σ Υ Λ ΙΚ Ο Υ, Α ΝΑΠΑΙΤΗΣΗ Α Θ Ε Σ Π ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ρ6 Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Ή Ε Ρ ΓΟ Υ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ (Μ Ε ΤΗ Ν Χ Ρ Η Σ Η Σ Υ Ν ΙΣ ΤΩ Μ Ε Ν Η Σ Π Ρ Ο ΤΥ Π Η Σ ΤΕ Χ Ν ΙΚ Η Σ Π Ρ Ο Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Η Σ Ή Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Π Ε Δ Ή ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΩ Ν ΤΑ Σ Π Ε Δ ΙΔ ΙΟ Υ Α Ν ΤΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Υ ) Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Η ΤΕ Λ ΙΚ Ο Υ Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Π Ε Δ Κ Α Ι Υ Π Ο Β Ο Λ Η ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΕΔ-ΠΕΔ

24 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΕΔ-ΠΕΔ Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο προς όλες τις αδιαβάθμητες τεχνικές προδιαγραφές των ΕΔ. Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων προδιαγραφών και μηχανή αναζήτησης με την χρήση παραμέτρων, όπως κωδικός προδιαγραφής, λέξεις τίτλου, χρόνος έκδοσης, στοιχεία ταξινόμησης, κατάσταση προδιαγραφής (ισχύουσα, υπό αναθεώρηση/τροποποίηση, καταργημένη). Διαχείριση Τεχνικού Διαλόγου σχεδίων ΠΕΔ. Διαχείριση σχολιασμού εγκεκριμένων ΠΕΔ. Διαχείριση σχεδίων ΠΕΔ. Καταγραφή/παρουσίαση ιστορικού εγκεκριμένων ΠΕΔ. Πληροφορίες: «Προκαταρκτική Μελέτη για το Έργο: Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διαχείρισης Ενόπλων Δυνάμεων ΠΣΔΠ-ΓΕΕΘΑ», ΕΜΠ,

25 ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΧΡΗΣΤΕΣ ΗΕΔ-ΠΕΔ & ΠΡΟΝΟΜΙΑ Διαχειριστές (ΥΠΕΘΑ) Συντάκτες Προδιαγραφών (καθορίζονται από τους Διαχειριστές ΥΠΕΘΑ & ΣΑ): - Πρόσβαση στις λειτουργίες ανάπτυξης προδιαγραφών. - Προνόμια Χρηστών Τεχνικού Διαλόγου. Χρήστες Τεχνικού Διαλόγου (ηλεκτρονική εγγραφή Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας): - Συμμετοχή στον Τεχνικό Διάλογο σχεδίων προδιαγραφών. - Σχολιασμό εγκεκριμένων προδιαγραφών. - Προνόμια Δημόσιων Χρηστών. Δημόσιοι Χρήστες ( δεν απαιτείται εγγραφή Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας): - Αναζήτηση και μεταφόρτωση προδιαγραφών. - Πρόσβαση στον κατάλογο σχεδίων προδιαγραφών υπό Τεχνικό Διάλογο. - Μεταφόρτωση εντύπων και νομοθεσίας.

26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΔ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ως προς τις ενέργειες στο διάγραμμα ροής): ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΔ ΦΟΡΕΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ / ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΔ ΓΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕ (ΓΕΣ/ΔΑΣΠ-ΔΥΠΟΣΤΗ, ΓΕΑ/Δ2/ ΓΕΝ/Γ1) ή ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ ΟΡΓΑΝΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΔ ΓΕ ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ 1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΕΔ 2

27 2 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΔ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΔ ΟΧΙ ΕΥΡΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΔ ΝΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΔ ΝΑΙ 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΟΧΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΕΔ Ή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕ Ή ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΑΣΣ) ΠΕΔ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ 3

28 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΑΣΣ ΠΡΟΣ ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΔ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΑΣΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΕΕΘΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ ΠΡΟΣ ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 4

29 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΔ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΠΕΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΔ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΔ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΔ ΝΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΔ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ ΟΧΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΠΕΔ 5

30 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΔ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) 5 ΑΙΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΔ ΠΡΟΣ ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΔ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΔ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΔ (MsWord, pdf ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) ΠΡΟΣ ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΔ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΕΔ, ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΔ 1

31 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ Έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί, κατά την περίοδο ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προδιαγραφών (ΗΕΔ-ΠΕΔ), παρέχοντας προς Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα: Ελεύθερη πρόσβαση σε αδιαβάθμητες πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές κλάδων ΕΔ και στις νέες ΠΕΔ. Δυνατότητα συμμετοχής στον Τεχνικό Διάλογο σχεδίων ΠΕΔ. Δυνατότητα σχολιασμού εγκεκριμένων ΠΕΔ, χωρίς περιορισμό χρόνου. Πρόσβαση σε νομοθεσία Δημόσιων Συμβάσεων και έντυπα, χρήσιμα για την συμμετοχή σε σχετικές διαδικασίες. Πρόσβαση σε υποδείγματα και πληροφορίες προδιαγραφών υπό σύνταξη, για τους συντάκτες ΠΕΔ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

32 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ

33 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ

34 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ Με την επιλογή «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» παρέχεται πρόσβαση στα ακόλουθα: Υπουργική Εγκύκλιο περί Τυποποίησης στις ΕΔ. Διαδικασίες της μεταβατικής περιόδου, μέχρι την ανάπτυξη και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης ΠΕΔ. Ισχύουσα νομοθεσία, περί προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Έντυπα: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΑΣΣ) ΠΕΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ.

35 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ Με την επιλογή «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» παρέχεται πρόσβαση στα ακόλουθα (συνέχεια): Υποδείγματα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΔ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΔ 118. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.

36 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ Με την επιλογή παρέχεται πρόσβαση στα ακόλουθα: «Αποδεκτές ως έχει» προδιαγραφές ΓΕ ΠΕΔ Η ταξινόμηση προδιαγραφών γίνεται με βάση αριθμό ομάδας και κλάσης, σύμφωνα με την κωδικοποίηση ΝΑΤΟ και τον κωδικό CPV (Common Procurement Vocabulary), σύμφωνα με το Κανονισμό 2195/2002

37 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ

38 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ

39 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ Με τις επιλογές: «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ», παρέχεται πρόσβαση στα συμπληρωμένα Έντυπα Αίτησης Σύνταξης Σχεδίου (ΕΑΣΣ) ΠΕΔ. Για την ανάγνωση των ΕΑΣΣ απαιτείται κωδικός, που παρέχεται από ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ. «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ», παρέχεται πρόσβαση στα σχέδια ΠΕΔ, που υπόκεινται σε Τεχνικό Διάλογο. Το πέρας του Τεχνικού Διαλόγου έχει ενσωματωθεί στον τίτλο και αναφέρεται στην 1 η σελίδα του σχεδίου ΠΕΔ.

40 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΔ Ενισχύει την συνεργασία των κλάδων των ΕΔ, οδηγεί στην ανάπτυξη ενοποιημένων προδιαγραφών (ΠΕΔ) και μειώνει το κόστος εκπόνησης προδιαγραφών. Διευκολύνει την εφαρμογή των εγκεκριμένων Συμφωνιών Τυποποίησης ΝΑΤΟ (STANAGs). Παρέχει παραγωγικό μέσο αλληλεπίδρασης με αρμόδιες / ενδιαφερόμενες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Καθιερώνει διαφανή δίαυλο επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα. Βελτιώνει της διαδικασίες προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων. ΕΝΤΥΠΟ

41

42

43 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΔ Εκτελείται εκτός Τεχνικού Διαλόγου, χωρίς χρονικό περιορισμό, από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Παρέχει την δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης των προδιαγραφών. Χρησιμοποιείται το ίδιο έντυπο, με το χρησιμοποιούμενο κατά τον Τεχνικό Διάλογο. Ο σχολιασμός συγκεντρώνεται από ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ και αποστέλλεται στους Φορείς Χειρισμού προδιαγραφών: Κατά την περιοδική αξιολόγηση μίας προδιαγραφής. Κατά την σύνταξη νέας έκδοσης ή τροποποίησης της προδιαγραφής, ταυτόχρονα με την ανάρτηση του ΕΑΣΣ.

44 ΔΟΜΗ ΠΕΔ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σε κάθε ΠΕΔ αναφέρεται η νομοθεσία, που πρέπει να ικανοποιείται από τις σχετικές προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Ελληνική Νομοθεσία (Εθνικό Τυπογραφείο, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (EUR-Lex,

45 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Τίτλος και αναφορά Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας Ημερομηνίες του εγγράφου: 21/12/1989 της κοινοποίησης: 19/01/1990 έναρξης ισχύος: 19/01/1990; έναρξη ισχύος ημερομηνία κοινοποίησης λήξης ισχύος: 99/99/9999 μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο: 31/12/1991; το αργότερο μέχρι βλ. άρθ. 16 τροποποιήθηκε από 32003R1882 αντικατάσταση άρθρο 6.2 από 20/11/2003 Ενοποιημένες εκδόσεις (pdf) Ημερομηνίες έναρξης ισχύος, λήξης ισχύος και μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Μεταφόρτωση εκδόσεων της νομοθεσίας με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις. Παραπομπές σε πράξεις: 31983L0189 Επιλογή όλων των εγγράφων που παραπέμπουν σε αυτό το έγγραφο Σύνδεση (link), που επιτρέπει αναζήτηση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων, σχετικών με την νομοθεσία.

46 52010XC0506(04) Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας) Βιβλιογραφική σημείωση Βιβλιογραφική σημείωση + Kειμένου (Δίγλωσση απεικόνιση) html pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

47 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Σε κάθε ΠΕΔ αναφέρονται τα κανονιστικά έγγραφα (πρότυπα, κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές), που πρέπει να ικανοποιούνται από τις σχετικές προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) Προδιαγραφές & πρότυπα Υπουργείων Άμυνας (ΗΠΑ, / ΗΒ, Κανονισμοί Νηογνωμόνων (ΑBS, / Lloyd s Register, / IACS, κ.α.). Πρότυπα οργανισμών τυποποίησης (ETSI, / Cordage Institute, κ.α.).

48 ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Κανονιστικά έγγραφα, που αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία. 2. Εγκεκριμένες συμφωνίες τυποποίησης ΝΑΤΟ. 3. Εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα, που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ). 4. Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. (European Technical Approvals, ETA Ορισμός: Ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας χρήσης ενός προϊόντος για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών κατασκευαστικών απαιτήσεων και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτόν από το εκάστοτε κράτος μέλος).

49 ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 5. Κοινές μη στρατιωτικές τεχνικές προδιαγραφές. (Ορισμός: τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί βάσει αναγνωρισμένης από τα κράτη μέλη διαδικασίας η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 6. Εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά διεθνών προτύπων. 7. Άλλα διεθνή μη στρατιωτικά πρότυπα. 8. Άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς, που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, άλλα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων.

50 ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 9. Μη στρατιωτικά τεχνικά πρότυπα που προέρχονται από τη βιομηχανία και αναγνωρίζονται ευρέως από αυτήν. 10. Εθνικά πρότυπα αμυντικού εξοπλισμού και προδιαγραφές αμυντικού υλικού. Πληροφορίες: Άρθρο 30, Ν. 3978/2011. Άρθρο 18, Οδηγίας 2009/81/ΕΚ. ΕΝ 16341, «Selection of standards and standard-like documents for defence products and services Order of preference».

51 Αναζήτηση τεχνικών προδιαγραφών Υπουργείου Άμυνας ΗΠΑ You searched for: Title: FENDERS Document Status: ALL

52 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Σε κάθε ΠΕΔ αναφέρονται οι κωδικοί ταξινόμησης υλικών, υπηρεσιών ή έργων: Σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (κωδικός CPV, Κανονισμός 2195/2002). Σύμφωνα με την Κωδικοποίηση ΝΑΤΟ (NATO Codification System, ACodP2/3, https://eportal.nspa.nato.int). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ταξινόμηση είναι απαραίτητη για λόγους Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Logistics Support), συμμαχικών υποχρεώσεων ΝΑΤΟ (STANAGs 3150 και 3151) και απαιτήσεων νομοθεσίας (Άρθρα 47 και 97 Ν. 3978/2011).

53 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2195/2002 (ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ CPV)

54 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2195/2002 (ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ CPV)

55 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2195/2002 (ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ CPV)

56 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2195/2002 (ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ CPV)

57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σε κάθε ΠΕΔ αναφέρονται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης υλικών, υπηρεσιών ή έργων, όπως οι ακόλουθες: Δηλώσεις Συμμόρφωσης κατά ΕΝ ISO/IEC και 2. Πιστοποιητικά Τύπου 2.1, 2.2, 3.1 και 3.2 κατά ΕΝ Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000), Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) κ.α. Δηλώσεις Πιστότητας, που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βεβαιώσεις Εξέτασης Τύπου, που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πιστοποιητικά νηογνωμόνων, που προβλέπονται από τους κανονισμούς τους.

58 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ ISO/IEC ΚΑΙ 2

59 Πιστοποιητικά κατά EN Ονομασία Εγγράφου Περιεχόμενο Εγγράφου Επικύρωση Εγγράφου Τύπου 2.1 Δήλωση συμμόρφωσης προς την παραγγελία (Declaration of compliance with the order) Απλή δήλωση συμμόρφωσης προς την παραγγελία Παραγωγός Τύπου 2.2 Έκθεση Δοκιμών (Test report) Δήλωση συμμόρφωσης προς την παραγγελία με αποτελέσματα δοκιμών (όχι απαραίτητα επί της παραδιδόμενης παρτίδας) Τύπου 3.1 Πιστοποιητικό 3.1 (Inspection certificate 3.1) Δήλωση συμμόρφωσης προς την παραγγελία με αποτελέσματα δοκιμών (επί της παραδιδόμενης παρτίδας) Παραγωγός Εκπρόσωπος Ελέγχου του Παραγωγού, ανεξάρτητος του Τμήματος Παραγωγής Τύπου 3.2 Πιστοποιητικό 3.2 (Inspection certificate 3.2) Δήλωση συμμόρφωσης προς την παραγγελία με αποτελέσματα δοκιμών (επί της παραδιδόμενης παρτίδας) Εκπρόσωπος Ελέγχου του Παραγωγού, ανεξάρτητος του Τμήματος Παραγωγής, και Εκπρόσωπος του Αγοραστή ή Επιθεωρητής Φορέα Ελέγχου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η σύνταξη των πιστοποιητικών κατά ΕΝ 10204, γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

60 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

61

62

63 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (www.esyd.gr)

64 ΠΕΔ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System Notification is an act whereby a Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which fulfils the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment according to a directive. Notification of Notified Bodies and their withdrawal are the responsibility of the notifying Member State.

65 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΔ ΣΤΟΧΟΣ Ανάπτυξη προδιαγραφών υψηλής & σταθερής ποιότητας, ως προς την ακρίβεια και την ορθολογική επιλογή του συνόλου των παρεχόμενων πληροφοριών (νομοθεσία, κανονιστικά έγγραφα, ταξινόμηση, τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις συμμόρφωσης κ.α.), για την διασφάλιση ικανοποίησης των αναγκών των ΕΔ και του ανταγωνισμού. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εκπαίδευση. Βάση Δεδομένων προδιαγραφών διαδικτυακής πρόσβασης. Δικτυακή πρόσβαση στα απαιτούμενα πρότυπα. Τεχνικός Διάλογος σχεδίων ΠΕΔ. Σχολιασμός εγκεκριμένων ΠΕΔ. Συνιστώμενες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές.

66 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Εργαλείο, το οποίο από μία ευρεία ομάδα ομοειδών υλικών, υπηρεσιών και έργων, επιτρέπει την ανάπτυξη προδιαγραφής συγκεκριμένης προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου: παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μίας προδιαγραφής, εκτός από ποσοτικές και άλλες μεταβαλλόμενες ανά σύμβαση απαιτήσεις, και διαθέτοντας χώρους συμπλήρωσης και πίνακες επιλογής με σχετικές οδηγίες, για τον καθορισμό ποσοτικών και άλλων μεταβαλλόμενων απαιτήσεων, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

67 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Επιτρέπει την διαχείριση της ποιότητας των προδιαγραφών, ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών τεχνικών χαρακτηριστικών, κανονιστικών εγγράφων, νομοθεσίας, ταξινόμησης και απαιτήσεων συμμόρφωσης. Επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση εξειδικευμένης γνώσης εντός των ΕΔ. Βελτιώνει την παραγωγικότητα, ως προς τις διαδικασίες τυποποίησης.

68 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΣΠΤΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ Παρούσα μορφή: Έγγραφο ΣΠΤΠ. Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά, στο Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) τον Νοέμβριο 2011, σχετικά με εξωλέμβιους κινητήρες. Παρουσιάστηκε εντός του Πολεμικού Ναυτικού και έγινε αποδεκτή από την Ηγεσία του, για ανάπτυξη σε ευρεία περιοχή κλάσεων υλικών, τον Ιούλιο Ενσωματώθηκε στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Τυποποίησης ΕΔ, που έγινε αποδεκτό από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων τον Μάιο 2013, για πιλοτική εφαρμογή. Έχει εισαχθεί στους στόχους ΓΕΕΘΑ.

69 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

70 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

71 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

72 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για την αναβάθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα