ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία) Δρ. Γιώργος Μπαμόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Διεύθυνση Προβολής και Πληροφόρησης, ΕΛΟΤ

2 Πυλώνες Εθνικού Συστήματος Ποιότητας Τυποποίηση (stadardizatio) Μετρολογία (metrology) Αξιολόγηση Συμμόρφωσης (coformity assessmet) Διαπίστευση (accreditatio) Εποπτεία της Αγοράς (market surveillace) Με την ευρεία έννοια, οι δύο τελευταίοι πυλώνες εντάσσονται στην αξιολόγηση συμμόρφωσης που διενεργείται από τις Δημόσιες Αρχές (ή με εντολή/ εξουσιοδότηση τους)

3 Τυποποίηση-βασικοί ορισμοί (Κανονισμός ΕΕ 1025/2012) Πρότυπα (stadards): Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή φορέα τυποποίησης β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης δ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα τυποποίησης

4 Τυποποίηση-βασικοί ορισμοί (Κανονισμός ΕΕ 1025/2012) Παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης (τυποποιητικό έγγραφο): κάθε άλλη τεχνική προδιαγραφή πλην του ευρωπαϊκού προτύπου, η οποία έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό προτύπων για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή και της οποίας η τήρηση δενείναι υποχρεωτική (τεχνικές προδιαγραφές-ts, τεχνικές εκθέσεις-tr έγγραφα εναρμόνισης-hd, CWA κ.α.) Εθνικός φορέας τυποποίησης: φορέας τον οποίο έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτος-μέλος σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού ΕΕ 1025/2012

5 Βασικοί Ορισμοί (Διεθνές Λεξιλόγιο Μετρολογίας- VIM 2008) Μέτρηση (measuremet) είναι η διεργασία με την οποία λαμβάνονται πειραματικά τιμές ενός μεγέθους οι οποίες εύλογα μπορούν να αποδοθούν στο μέγεθος αυτό Μετρολογία (metrology) ονομάζεται η επιστήμη των μετρήσεων και η εφαρμογή της Διακρίβωση (calibratio) είναι η λειτουργία κατά την οποία, α) υπό προκαθορισμένες συνθήκες, καθιερώνεται μια σχέση μεταξύ της τιμής ενός μεγέθους με αβεβαιότητες μέτρησης η οποία τιμή προκύπτει από πρότυπα μέτρησης και αντίστοιχών ενδείξεων με συνδεδεμένες αβεβαιότητες μέτρησης και β) η χρήση της των ανωτέρω πληροφοριών για την καθιέρωση μιας σχέσης για τη λήψη ενός αποτελέσματος μέτρησης από την ένδειξη ( απλουστευμένα: η σύγκριση των τιμών μίας ποσότητας που προκύπτουν από τις ενδείξεις ενός προτύπου μέτρησης γνωστής ακρίβειας και των αντίστοιχων τιμών που προκύπτουν από τις ενδείξεις του υπό διακρίβωση οργάνου ή συσκευής)

6 Βασικοί Ορισμοί (Διεθνές Λεξιλόγιο Μετρολογίας- VIM 2008) Αβεβαιότητα μέτρησης είναι μια μη-αρνητική παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει τις τιμές μεγέθους οι οποίες αποδίδονται σε ένα μετρητέο μέγεθος βασιζόμενη στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται Η παράμετρος αυτή μπορεί π.χ. να λάβει τη μορφή τυπικής απόκλισης (με τη στατιστική έννοια του όρου) ή το 50% του εύρους ενός διαστήματος για δεδομένο βαθμό εμπιστοσύνης

7 Η ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ o Είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη με μεγάλη ιστορία. o Αποσκοπεί στον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων: ü ü ü Στις καθημερινές συναλλαγές. Στον έλεγχο ποιότητας προϊόντων. Στην ασφάλεια και στην προστασία του καταναλωτή, της υγείας και του περιβάλλοντος. o Αποτελεί βασική υποδομή και προϋπόθεση για την ποιότητα.

8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πεδία: o o o Επιστημονική Βιομηχανική Νομική

9 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση γνώσης, μεθόδων και τεχνικών μέτρησης. Παρέχει το υπόβαθρο γνώσης στις διάφορες εφαρμογές της μετρολογίας. Απαιτεί σύνθεση επιμέρους πεδίων επιστημονικής γνώσης.

10 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Εφαρμόζεται στον έλεγχο ποιότητας προϊόντων και διεργασιών. Αφορά κυρίως στον έλεγχο αξιοπιστίας μετρητικού εξοπλισμού. Επιβάλλεται κυρίως από πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ΒS OHSAS 18001, EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, κλπ.) και την ανάγκη ελέγχου συναλλαγών και κόστους. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

11 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Αφορά τον έλεγχο μετρητικού εξοπλισμού (π.χ. ζυγοί, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας) Εφαρμόζεται υποχρεωτικά βάσει νομικών απαιτήσεων και εθνικών/διεθνών προτύπων Επιβάλλεται μέσα από διεθνείς συμφωνίες

12 Η ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Χρήστες μετρητικού εξοπλισμού: 5000 πιστοποιημένοι φορείς (βιομηχανική μετρολογία). Η αγορά στο σύνολο της (νομική μετρολογία). 2. Εργαστήρια Διακρίβωσης της χώρας (>30): προσφέρουν διακριβώσεις στους χρήστες. 3. Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ΥΠΑΝ: επιβλέπει τον υποχρεωτικό μετρολογικό έλεγχο στην αγορά. 4. Εθνικός Φορέας Μετρολογίας (ΕΙΜ): υποστηρίζει όλους τους παραπάνω.

13 ΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΜ Εργαστήρια Διακριβώσεων Εργαστήρια Δοκιμών και χρήστες μετρητικού εξοπλισμού στον έλεγχο ποιότητας, συναλλαγών, παραγωγής, διεργασιών, ασφάλειας και περιβάλλοντος

14 Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (Coformity assessmet):είναι η διεργασία με την οποία αποδεικνύεται ότι οι καθορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με ένα προϊόν, μία διεργασία, ένα σύστημα, ένα πρόσωπο ή ένα φορέα πληρούνται (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17000:2005) Το αντικείμενο της αξιολόγησης συμμόρφωσης (object of coformity assessmet) είναι: Προϊόν (product) Διεργασία (process) Σύστημα (system) Πρόσωπο (perso) Φορέας (body) Οι κύριες δραστηριότητες της αξιολόγησης συμμόρφωσης είναι: Διενέργεια δοκιμών και ελέγχων Επιθεώρηση Πιστοποίηση Διαπίστευση

15 Η λειτουργική προσέγγιση στην αξιολόγηση συμμόρφωσης ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΗΚΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ? ΟΧΙ ΤΕΛΟΣ

16 1ο στάδιο αξιολόγησης συμμόρφωσης: επιλογή και προσδιορισμός Περιλαμβάνει ορισμένα ή όλα από τα παρακάτω: Δειγματοληψία (samplig). Η λήψη (προμήθεια) δείγματος του προς έλεγχο συμμόρφωσης αντικειμένου σύμφωνα με μια διαδικασία Διενέργεια Δοκιμών (testig). Ο προσδιορισμός ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών ενός προς έλεγχο συμμόρφωσης αντικειμένου σύμφωνα με μια διαδικασία Έλεγχος (ispectio). Εξέταση ενός σχεδίου προϊόντος, προϊόντος ή εγκατάστασης και προσδιορισμός της συμμόρφωσής του με καθορισμένες απαιτήσεις ή, με βάση τη επαγγελματική κρίση, ως προς γενικές απαιτήσεις Επιθεώρηση (audit). Συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία όπου προσκομίζονται αρχεία, δηλώσεις πραγματικών γεγονότων, ή άλλες σχετικές πληροφορίες και η αντικειμενική αξιολόγησή τους με σκοπό τον προσδιορισμό του εύρους κάλυψης των καθορισμένων απαιτήσεων.

17 2ο στάδιο αξιολόγησης συμμόρφωσης: ανασκόπηση και επιβεβαίωση Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17000:2005 οι παραπάνω όροι αναλύονται ως εξής: Ανασκόπηση (review): Επαλήθευση της καταλληλότητας, της επάρκειας, και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων επιλογής και προσδιορισμού και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών, σχετικά με την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων που αφορούν ένα προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο. Επιβεβαίωση (attestatio): Η έκδοση δήλωσης (π.χ. πιστοποιητικού), βασισμένης σε απόφαση που ακολουθεί την ανασκόπηση ότι η εκπλήρωση των καθορισμένων απαιτήσεων έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Η εν λόγω δήλωση (γνωστή και ως «δήλωση συμμόρφωσης») παρέχει τη διασφάλιση ότι οι καθορισμένες απαιτήσεις έχουν εκπληρωθεί, αλλά δεν συνεπάγεται νομικές ή συμβατικές εγγυήσεις

18 3ο στάδιο αξιολόγησης συμμόρφωσης (αν υπάρχει): επιτήρηση Επιτήρηση (surveillace): Η συστηματική επανάληψη των δραστηριοτήτων αξιολόγησης συμμόρφωσης, ως βάση της διατήρησης του κύρους της «δήλωσης συμμόρφωσης»

19 Είδη αξιολόγησης συμμόρφωσης Πρώτου μέρους Δραστηριότητα αξιολόγησης συμμόρφωσης η οποία διενεργείται από το ίδιο άτομο ή τον οργανισμό που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο Δευτέρου μέρους Δραστηριότητα αξιολόγησης συμμόρφωσης η οποία διενεργείται από το χρήστη του προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικειμένου Τρίτου μέρους Δραστηριότητα αξιολόγησης συμμόρφωσης η οποία διενεργείται από πρόσωπο ή φορέα που είναι ανεξάρτητος από το πρόσωπο ή τον οργανισμό που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο και από τους χρήστες του αντικειμένου

20 Πιστοποίηση & διαπίστευση (δυο δραστηριότητες αξιολόγησης συμμόρφωσης) Πιστοποίηση (Certificatio) είναι η επιβεβαίωση από τρίτο (ανεξάρτητο) φορέα ότι : Προϊόντα (περιλ. υπηρεσιών) διεργασίες συστήματα πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων.

21 Πιστοποίηση & διαπίστευση (συν.) Διαπίστευση (Accreditatio) είναι η επιβεβαίωση τρίτου μέρους ότι ένας φορέας αξιολόγησης συμμόρφωσης (φορέας πιστοποίησης, εργαστήριο, πρόσωπο κ.α.) έχει επίσημη αναγνώριση της επάρκειάς του για συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιολόγησης συμμόρφωσης Με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 765/2008, σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει μόνο ένας φορέας διαπίστευσης (στην Ελλάδα είναι το ΕΣΥΔ)

22 Συστήματα Διαχείρισης που πιστοποιούνται Διαχείριση ποιότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008) Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005, FSSC 22000, BRC, IFS) Περιβαλλοντική διαχείριση (ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004) Κανονισμοί EMAS Διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία (EΛOT 1801:2008 / BS OHSAS 18001:2007) Καλές αγροτικές πρακτικές (AGRO 2, GLOBAL G.A.P.) Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) (Οδηγία 2003/87/EC) Ενεργειακή διαχείριση (ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011) Κοινωνικός απολογισμός (SA 8000:2008) Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001:2013) Διαχείριση επιχειρηματικής συνέχειας (ISO 22301:2012)

23 Κύκλος πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης Ανασκόπηση αίτησης Αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης (στάδιο1 και 2) Απόφαση πιστοποίησης (Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης διάρκειας 3 ετών) Επιθεωρήσεις επιτήρησης (Πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης εντός 12 μηνών από την επιθεώρηση σταδίου 2, μετά κατ ελάχιστο ετησίως) Επιθεώρηση επαναξιολόγησης

24 Πιστοποίηση προϊόντων Σήμανση CE (υποχρεωτική - όπου επιβάλλεται από Κοινοτική νομοθεσία) Προαιρετικά σήματα συμμόρφωσης (έχουν αναγνωρισιμότητα, εμπνέουν εμπιστοσύνη, δηλ. έχουν εμπορική αξία)

25 Προαιρετικά Σήματα Συμμόρφωσης EU Ecolabel OEKO-TEX STANDARD 100

26 Προαιρετικά Σήματα Συμμόρφωσης (συν.) è Βιολογικά προϊόντα è Σήματα ποιότητας EΕ για αγροτικά προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ) ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ) ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν )

27 Διασυνδέσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης

28 Διασύνδεση Τυποποίησης, Μετρολογίας και Αξιολόγησης Συμμόρφωσης

29 O ρόλος των πυλώνων (υποδομών) ποιότητας Ενδιαφέροντα της κοινωνίας: υγεία, ασφάλεια, οικονομική ευμάρεια, δίκαιο εμπόριο, προστασία καταναλωτών, νόμοι και τεχνικοί κανονισμοί (από Δημόσιες Αρχές) (αλληλεπίδραση με) Υποδομές ποιότητας (τυποποίηση, μετρολογία, αξιολόγηση συμμόρφωσης) (αλληλεπίδραση με) Επιχειρηματικά Ενδιαφέροντα: εμπόριο, ποιότητα, κερδοφορία, παραγωγή, διανομή, προμήθειες, χρήση, προδιαγραφές, συμβάσεις

30 Οι Εθνικές Υποδομές Ποιότητας Τυποποίηση- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)* Μετρολογία - Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ)* Διαπίστευση Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)* Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ-με βάση τον Ν. 4072/2012) * με βάση τον πρόσφατο νόμο 4109/2013 οι φορείς συναποτελούν το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), υπό την εποπτεία της ΓΓΒ επίσης για την αξιολόγηση συμμόρφωσης: εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων (ένωση: Hellaslab) Φορείς πιστοποίησης και ελέγχων (ένωση: Hellascert) Τα εργαστήρια και οι φορείς μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, αλλά διαπιστευμένοι

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (1) Ποιότητα (quality) καθορίζει το μέγεθος ικανοποίησης των προθέσεων / σκοπών του χρήστη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 ΤΟ ΟΡΑΜΑ & ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Το όραμα μας, αξιοποιώντας τα περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας και τεχνικής πρωτοπορίας του TÜV AUSTRIA GROUP, είναι ν αποτελέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα