ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης"

Transcript

1 C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ ΤΗΛ: FAX: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης Η εταιρία μας (τόσο στα κεντρικά αλλά και στα υποκαταστήματα της) εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας όπως αυτό που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 9001:2008 έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης. Με τον όρο ποιότητα εννοείται το σύνολο των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις (ISO 8402:86). Εάν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν πιο απλό ορισμό θα λέγαμε ότι ποιότητα είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Η νέα έκδοση της σειράς προτύπων ISO 9000 θεωρεί ότι κάθε δραστηριότητα ή λειτουργία η οποία λαμβάνει δεδομένα και τα μετατρέπει σε αποτελέσματα μπορεί να θεωρηθεί ως διεργασία. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες και λειτουργίες σχετίζονται με υπηρεσίες που θεωρούνται διεργασίες. Η συστηματική αναγνώριση και διαχείριση των διάφορων διεργασιών μέσα σε έναν οργανισμό και κυρίως των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων αναφέρεται ως «διεργασιο - κεντρική προσέγγιση» στη διοίκηση. Αυτή τη προσέγγιση εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2008.

2 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΑ ΤΗ Σ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝ Ι Κ Α Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΠΕ ΛΑ ΤΗ Σ Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 συνοψίζονται στα παρακάτω: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύνταξη, έκδοση και διανομή Εγχειριδίου Ποιότητας Καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο εγγράφων και δεδομένων Καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο των αρχείων Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πολιτική ποιότητας Καθιέρωση αντικειμενικών στόχων για τη ποιότητα Διάθεση πόρων για τον σχεδιασμό της Ποιότητας Προσδιορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων Καθορισμός διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας Περιοδική ανασκόπηση του συστήματος από τη Διοίκηση

3 Διαχείριση Πόρων Διάθεση προσωπικού Διασφάλιση ικανότητας, εκπαίδευσης, προσόντων και γνώσεων Προσδιορισμός της απαραίτητης υποδομής Προσδιορισμός ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας Διαχείριση Διεργασιών Προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη Ανασκόπηση της ικανότητας της επιχείρησης να τις ικανοποιήσει Επικοινωνία με πελάτη Σχεδιασμός και επαλήθευση αποτελεσμάτων σχεδιασμού Έλεγχος διαδικασίας Προμηθειών Διαχείριση ιδιοκτησίας πελάτη Χειρισμός, συσκευασία, αποθήκευση, διατήρηση και παράδοση Έλεγχος των οργάνων μέτρησης και παρακολούθησης Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση Μέτρηση και παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος Μέτρηση και παρακολούθηση ικανοποίησης πελατών Εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων Μέτρηση και παρακολούθηση των διεργασιών Μέτρηση και παρακολούθηση προϊόντων και υπηρεσιών Έλεγχος, ανασκόπηση και άρση των αποκλίσεων Ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση του συστήματος Καθιέρωση διεργασιών συνεχούς βελτίωσης Καθιέρωση Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών

4 Η εταιρία μας έχει εφαρμόσει και πιστοποιήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα Πιστοποιήσεων LLC Certification. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία όπως αυτό που περιγράφεται στο πρότυπο OHSAS 18001:2007 έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν τον έλεγχο των επαγγελματικών κινδύνων και τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης σε αυτόν τον τομέα. Παρουσίαση - Απαιτήσεις του προτύπου ΟΗSAS 18001:2007 Τα σημαντικότερα σημεία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής είναι: Η δέσμευση της διοίκησης για τη συμμόρφωση της λειτουργίας της επιχείρησης με την σχετική νομοθεσία ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας (κατ ελάχιστον την εθνική). Η δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθιέρωση και εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής. Συνεχής βελτίωση Ανασκόπηση του συστήματος από διοίκηση Πολιτική για την Ασφάλεια & Υγιεινή Σχεδιασμός Έλεγχος διορθωτικές ενέργειες και Εφαρμογή και λειτουργία

5 Οι απαιτήσεις του προτύπου συνοψίζονται στα παρακάτω: Πολιτική για την Ασφάλεια & Υγιεινή Δέσμευση της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος, Την διάθεση των αναγκαίων πόρων Τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή Την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας τους. Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης Την επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς Σχεδιασμός για τον έλεγχο των επαγγελματικών κινδύνων Εντοπισμός επαγγελματικών κινδύνων Συμμόρφωση με την σχετική Νομοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή Καθιέρωση Στόχων για την ασφάλεια και υγιεινή Καθιέρωση προγραμμάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής Εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος Δομή και υπευθυνότητες για την εφαρμογή του συστήματος Εκπαίδευση, ενημέρωση του προσωπικού της επιχείρησης Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς Έλεγχος εγγράφων του συστήματος Έλεγχος διεργασιών Δυνατότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες Παρακολούθηση και μετρήσεις Διαχείριση αποκλίσεων, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Τήρηση αρχείων Εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος Ανασκόπηση του Συστήματος από τη διοίκηση.

6 Η εταιρία μας έχει εφαρμόσει και πιστοποιήσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007 σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα Πιστοποιήσεων LLC Certification. Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών Τα Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών (ISMS) όπως αυτό που περιγράφεται στο πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια μίας υπηρεσίας. Η εφαρμογή του συστήματος αποσκοπεί στην ορθή διαχείριση κάθε πληροφορίας και πληροφοριακού πόρου ώστε οι πληροφορίες να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους και τα οποία συνδέονται με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα τους στο αρμόδιο προσωπικό. Παρουσίαση - Απαιτήσεις του προτύπου ISO/ IEC 27001:2005 Τα σημαντικότερα σημεία ενός Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών είναι: Η δέσμευση της διοίκησης για τη συμμόρφωση της λειτουργίας της επιχείρησης με την σχετική νομοθεσία που αφορά τις πληροφοριές που συλλέγει κατά τη εφαρμογή των υπηρεσιών που παρέχει (κατ ελάχιστον την εθνική). Η δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθιέρωση στόχων οι οποίοι υλοποιούνται και παρακολουθούνται μέσω των προγραμμάτων βελτίωσης. Οι απαιτήσεις του προτύπου συνοψίζονται στα παρακάτω: Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών

7 Δέσμευση της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος, Την διάθεση των αναγκαίων πόρων Τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης Σχεδιασμός του συστήματος Εντοπισμός κινδύνων σε σχέση με τη διαχείριση πληροφοριών Συμμόρφωση με την σχετική Νομοθεσία Καθιέρωση Μέσων και Ελέγχων Ασφαλείας Πληροφοριών Καθιέρωση προγραμμάτων μέτρησης εναπομείναντος κινδύνου Εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος Δομή και υπευθυνότητες για την εφαρμογή του συστήματος Εκπαίδευση, ενημέρωση του προσωπικού της επιχείρησης Έλεγχος εγγράφων του συστήματος Έλεγχος διεργασιών Δυνατότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες Παρακολούθηση και μετρήσεις Διαχείριση αποκλίσεων, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Τήρηση αρχείων Εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος Ανασκόπηση του Συστήματος από τη διοίκηση.

8 Η εταιρία μας έχει εφαρμόσει και πιστοποιήσει Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2005 σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα Πιστοποιήσεων LLC Certification.

9 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) όπως αυτό που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 14001:2004 έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της λειτουργίας μίας επιχείρησης καθώς επίσης και των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών της. Στόχος τους δηλαδή είναι η λειτουργία της επιχείρησης και τα προϊόντα της να γίνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον. Με τον όρο περιβάλλον εννοούνται τα όρια τα οποία λειτουργεί η επιχείρηση (η επέκταση τους ορίζεται από την επιχείρηση) και στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο αέρας, υδάτινοι πόροι, φυσικές πηγές, χλωρίδα, πανίδα και άνθρωποι. Παρουσίαση - Απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 Τα σημαντικότερα σημεία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι: Η δέσμευση της διοίκησης για τη συμμόρφωση της λειτουργίας της επιχείρησης και των προϊόντων της με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία (κατ ελάχιστον την εθνική) Η δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθιέρωση περιβαλλοντικών στόχων οι οποίοι υλοποιούνται και παρακολουθούνται μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συνεχής βελτίωση Ανασκόπηση του συστήματος από διοίκηση Πολιτική για το Περιβάλλον Σχεδιασμός Έλεγχος διορθωτικές ενέργειες και Εφαρμογή και λειτουργία

10 Οι απαιτήσεις του προτύπου συνοψίζονται στα παρακάτω: Πολιτική για το Περιβάλλον Δέσμευση της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος, Την διάθεση των αναγκαίων πόρων Τη συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία Τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης Την επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς Σχεδιασμός του συστήματος Εντοπισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συμμόρφωση με την σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία Καθιέρωση Περιβαλλοντικών Στόχων Καθιέρωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης Εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος Δομή και υπευθυνότητες για την εφαρμογή του συστήματος Εκπαίδευση, ενημέρωση του προσωπικού της επιχείρησης Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς Έλεγχος εγγράφων του συστήματος Έλεγχος διεργασιών Δυνατότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών

11 Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες Παρακολούθηση και μετρήσεις Διαχείριση αποκλίσεων, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Τήρηση αρχείων Εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος Ανασκόπηση του Συστήματος από τη διοίκηση. Η εταιρία μας έχει εφαρμόσει και πιστοποιήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα Πιστοποιήσεων LLC Certification. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Καζάκας Κωνσταντίνος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα